Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2138(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0294/2013

Esitatud tekstid :

A7-0294/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/10/2013 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0392

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 47k
Teisipäev, 8. oktoober 2013 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2013. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 28 (taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0470 – C7‑0206/2013),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (edaspidi „fondi määrus”)(2),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0294/2013),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009. aastal kuni 31. detsembrini 2011. aastal esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi olema dünaamiline, see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Itaalia esitas taotluse EGF/2011/025 IT/Lombardia, et saada fondist rahalist toetust seoses 529 töötaja koondamisega Lombardias 20. märtsist 2011 kuni 20. detsembrini 2011 kestnud vaatlusperioodi jooksul, taotledes abi 480 koondatud töötajale, kelle puhul taotletakse fondi kaasrahastamist;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Itaalial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib kahetsusega, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 30. detsembril 2011. aastal ning komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 28. juunil 2013. aastal; peab pikka 18-kuulist hindamisaega kahetsusväärseks;

3.  märgib, et Itaalia kõige rikkam piirkond Lombardia, mis toodab viiendiku Itaalia SKPst, peab tegelema suurte struktuursete probleemidega, mida üleilmne finants- ja majanduskriis on süvendanud; väljendab heameelt asjaolu üle, et Lombardia kasutab teist korda fondi abi, et tulla toime majanduslike ja sotsiaalsete raskustega;

4.  kutsub Itaalia ametiasutusi üles kasutama fondi toetust kogu selle võimaluste piires ja julgustama võimalikult paljusid töötajaid meetmetes osalema; tuletab meelde, et fondi varasemate sekkumiste puhul Itaalias jäi eelarve täitmine peamiselt väikese osalemismäära tõttu suhteliselt madalaks;

5.  rõhutab, et komisjon on juba tunnistanud majandus- ja finantskriisi mõju informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektorile ning et fond on toetanud sellest sektorist koondatud töötajaid (juhtumid: EGF/2011/016 IT/Agile ja EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.  märgib, et Itaalia IKT sektorile on viimase aastakümne jooksul survet avaldanud tugev konkurents madalamate kuludega riikide poolt; tunnistab vajadust sektori ümberkujundamise järele uute tehnoloogiate, nt pilvandmetöötluse, eri e-teenuste, suhtevõrgustike jms kiire arengu tõttu, mida on tõdetud juba mitu aastat; märgib, et digitaallõhe Itaalia ja juhtivate Euroopa riikide ning muude maailma riikide vahel on kriisist tingitud majandussurutise tõttu veelgi suurenenud; märgib, et nimetatud muutuste tõttu on Itaalia ettevõtetes IKT töötajate arvu alates 2009. aastast pidevalt vähendatud;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid õigeaegset abi, otsustasid Itaalia ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist 1. märtsil 2012. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

8.  märgib, et IKT sektori koondamiste sotsiaalse mõju piiramiseks on kasutatud ulatuslikult sotsiaalsete tagatiste süsteeme, nagu palgahüvitusfond (CIG), millest antakse töötajatele rahalisi toetusi palgamaksete hüvitamiseks; märgib rahuloluga, et Itaalia ametiasutused ei ole taotlenud fondi toetust toimetulekutoetuste rahastamiseks;

9.  märgib, et kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 480 töötaja tööturule tagasipöördumist toetavaid meetmeid, nt töövestlustel kasutatavad tehnikad, kutsekirjeldus, kutsealase arengu määratlemine, isikliku arengukava jälgimine, koordineerimine ja juhtimine, juhendamine ja kutsealane nõustamine, töövõimaluste uurimine uute tööandjate juures, oskuste sobitamine töökohaga, mentorlus esimeses etapis pärast uue töökoha saamist, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise alane nõustamine ja tugi ning juhendamine ja tugi praktika ajal;

10.  märgib, et koolitus- ja ümberõppemeetmed ei kuulu individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti, sest neid meetmeid rahastatakse piirkondlikest allikatest;

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondi kooskõlastatud meetmete paketi kavandamisel konsulteeriti sotsiaalpartneritega, eriti kohaliku tasandi ametiühingutega (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3); märgib, et fondi rakendamise ja selle vahendite kättesaadavaks muutmise eri etappidel kohaldatakse soolise võrdsuse poliitikat ja mittediskrimineerimise põhimõtet;

12.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

13.  märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett, mille osas on konsulteeritud sotsiaalpartneritega, hõlmab karjäärinõustamise ja planeerimise, mentorluse ning oskuste ja töökohtade sobitamisega seotud meetmeid ning toetust füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemiseks ja praktikaks;

14.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Itaalia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

15.  palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetluskorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse eesmärgiga esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmiseks ka komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta; loodab, et menetlusse tehakse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

16.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

17.  väljendab heameelt selle üle, et nõukogu saavutas kokkuleppe viia fondi määrusesse ajavahemikuks 2014–2020 uuesti sisse kriteeriumid fondi kasutuselevõtmiseks kriisi korral, millega lubatakse lisaks töötajatele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 28 (taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2013/526/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika