Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2138(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0294/2013

Pateikti tekstai :

A7-0294/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/10/2013 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0392

Priimti tekstai
PDF 376kWORD 57k
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Italijos paraiška „EGF/2011/025IT/Lombardia“
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Rezoliucija
 Priedas

2013 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Italijos paraiška „EGF/2011/025 IT/Lombardia“) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0470 – C7-0206/2013),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau – 2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punkte nustatytą trišalio nagrinėjimo procedūrą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0294/2013),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio;

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau;

D.  kadangi Italija pateikė paraišką „EGF/2011/025 IT/Lombardia“ dėl EGF finansinės paramos, nes ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 20 d. iki 2011 m. gruodžio 20 d. Lombardijos regione buvo atleisti 529 darbuotojai (iš jų paramą taikant EGF bendrai finansuojamas priemones numatyta skirti 480 darbuotojų);

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio b punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Italija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  apgailestaudamas pažymi, kad Italijos institucijos pateikė paraišką dėl EGF finansinės paramos 2011 m. gruodžio 30 d. ir kad Komisija savo atlikto vertinimo rezultatus pateikė 2013 m. birželio 28 d.; apgailestauja, kad vertinimo laikotarpis užsitęsė iki 18 mėnesių;

3.  pažymi, kad Lombardijoje, turtingiausiame Italijos regione, kuriame sukuriamas penktadalis Italijos BVP, reikia išspręsti didžiules struktūrines problemas, kurios pasunkėjo dėl ekonomikos ir finansų krizės; palankiai vertina tai, kad Lombardija antrą kartą naudojasi galimybe gauti EGF paramą, kad galėtų įveikti ekonominius ir socialinius sunkumus;

4.  ragina Italijos valdžios institucijas išnaudoti visą EGF paramos potencialą ir paskatinti kuo daugiau darbuotojų pasinaudoti priemonėmis, primena, kad Italijai teikiant ankstesnę EGF paramą buvo susiduriama su sąlyginai žemo biudžeto įvykdymo lygio, kurį daugiausia lėmė menkas dalyvavimas, problema;

5.  pažymi, kad Komisija jau pripažino ekonomikos ir finansų krizės poveikį informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriui ir kad EGF lėšomis jau paremti atleisti darbuotojai, dirbę šiame sektoriuje (paraiškos: „EGF/2011/016 IT/Agile“ ir „EGF/2010/012 NL/Noord Holland“);

6.  pažymi, kad pastaruoju dešimtmečiu Italijos IRT sektorių neigiamai paveikė didelė šalių, kuriose gamybos išlaidos yra mažos, konkurencija; pripažįsta keletą pastarųjų metų esantį poreikį pertvarkyti šį sektorių dėl sparčiai besivystančių naujų technologijų, pvz., debesijos kompiuterijos, įvairių rūšių e. paslaugų ir socialinių tinklų, kurie buvo pripažįstami svarbiu iššūkiu; pažymi, kad krizės sukeltas ekonomikos nuosmukis dar labiau padidino Italijos ir pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių bei kitų pasaulio šalių skaitmeninę atskirtį; pažymi, kad dėl visų tų pokyčių nuo 2009 m. Italijos įmonėse buvo mažinamas IRT srities darbuotojų skaičius;

7.  palankiai vertina tai, kad, siekdamos laiku suteikti darbuotojams paramą, Italijos valdžios institucijos nusprendė 2012 m. kovo 1 d. (taigi gerokai anksčiau negu buvo priimtas galutinis sprendimas dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

8.  pažymi, kad siekiant apriboti socialinį atleidimų IRT sektoriuje poveikį, intensyviai naudotasi socialinės apsaugos tinklais, kaip antai atlyginimų kompensavimo fondu (it. CIG), iš kurio lėšų darbuotojams buvo teikiama finansinė parama kaip atlyginimo kompensacija; su pasitenkinimu pažymi, kad Italijos valdžios institucijos neprašė EGF paramos dienpinigiams finansuoti;

9.  pažymi, kad į bendrai finansuotiną suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą įtrauktos tokios 480 darbuotojų grąžinimo į darbo rinką priemonės kaip pokalbio metodai, įgūdžių nustatymas, planų sudarymas, asmeninės intervencijos plano stebėsena, koordinavimas ir valdymas, konsultavimas ir profesinis orientavimas, darbo galimybių kitose įmonėse nagrinėjimas, turimų įgūdžių ir darbo derinimas, konsultavimas pirmajame naujo darbo etape, patarimai ir parama savarankiškai dirbantiems asmenims ir konsultavimas ir parama profesinės praktikos metu;

10.  pažymi, kad į prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą neįtrauktos mokymo ir perkvalifikavimo priemonės, nes šios priemonės bus finansuojamos regioninėmis lėšomis;

11.  palankiai vertina tai, kad rengiant suderinto EGF paketo priemones buvo konsultuojamasi su socialiniais partneriais ir visų pirma su vietos lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3); pažymi, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir naudojantis EGF lėšomis bus įgyvendinama vyrų ir moterų lygybės politika bei taikomas nediskriminavimo principas;

12.  primena, kaip svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą priemonių paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

13.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas, pasikonsultavus su socialiniais partneriais, apima priemones, susijusias su patarimais karjeros klausimais ir karjeros planavimu, konsultavimu, turimų įgūdžių ir darbo derinimu, parama savarankiškai dirbantiems asmenims ir profesinės praktikos metu;

14.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, jog Italijos valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba pagal kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

15.  ragina susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas, siekiant patobulinti su procedūromis susijusią tvarką, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad bus įtraukti kiti šios procedūros patobulinimai ir kad bus užtikrintas didesnis EGF efektyvumas, skaidrumas ir matomumas;

16.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turi būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiama atskirų atleistų darbuotojų reintegracija siekiant sudaryti galimybę gauti stabilų darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

17.  palankiai vertina Taryboje pasiektą susitarimą, kad reglamente dėl EGF naudojimo 2014–2020 m. laikotarpiu vėl būtų numatytas su krize susijęs mobilizacijos kriterijus, pagal kurį galima papildomai teikti finansinę paramą darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės finansų ir ekonomikos krizės, kartu su parama darbuotojams, netekusiems darbo dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Italijos paraiška „EGF/2011/025 IT/Lombardia“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2013/526/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika