Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2138(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0294/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0294/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 08/10/2013 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0392

Pieņemtie teksti
PDF 378kWORD 55k
Otrdiena, 2013. gada 8. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2011/025IT/Lombardija
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 8. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2011/025 IT/Lombardia) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0470 – C7-0206/2013),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (EGF regula)(2),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusējo sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0294/2013),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti no 2009. gada 1. maija līdz 2011. gada 31. decembrim, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) piemērošanas joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lēmumu pieņemšanā par EGF izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Itālija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2011/025 IT/Lombardia, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 529 darbinieku atlaišanas Itālijas uzņēmumā Agile S.r.l. pārskata periodā no 2011. gada 20. marta līdz 2011. gada 20. decembrim, prasot piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus 480 atlaistajiem darbiniekiem;

E.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  ar nožēlu norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2011. gada 30. decembrī, bet Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2013. gada 28. jūnijā; pauž nožēlu par to, ka novērtēšana ieilga 18 mēnešu garumā;

3.  norāda, ka Lombardijai, kas ir Itālijas visbagātākais reģions, kurā tiek saražota piektā daļa Itālijas IKP, nākas risināt ievērojamas strukturālas problēmas, kuras vēl vairāk saasina ekonomikas un finanšu krīze; atzinīgi vērtē to, ka Lombardija otro reizi izmanto EGF palīdzību, lai tiktu galā ar ekonomiskām un sociālām grūtībām;

4.  aicina Itālijas iestādes izmantot visu EGF sniegtā atbalsta potenciālu un mudināt maksimāli daudz darba ņēmēju piedalīties organizētajos pasākumos; atgādina, ka sākotnēji EGF finansējuma izmantošanai Itālijā bija relatīvi zems budžeta izpildes līmenis, jo pasākumos piedalījās neliels skaits cilvēku;

5.  uzsver, ka Komisija jau ir atzinusi ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozari un ka no EGF jau ir atbalstīti šajā nozarē no darba atlaistie darbinieki (lietas EGF/2011/016 IT/Agile un EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.  norāda, ka Itālijas IKT nozarei ir kaitējusi spēcīgā konkurence, ko pēdējo desmit gadu laikā radījušas zemo izmaksu valstis; atzīst vajadzību reorganizēt nozari, jo strauji parādījās jaunas tehnoloģijas, piemēram, mākoņdatošana, dažādu veidu e-pakalpojumi un sociālie tīkli, kas jau vairākus gadus ir atzīts par sarežģītu uzdevumu; atzīmē, ka digitālā plaisa starp Itāliju un vadošajām Eiropas valstīm un citām pasaules valstīm ir palielinājusies vēl vairāk krīzes izraisītās ekonomikas lejupslīdes dēļ; norāda, ka visu šo norišu dēļ sākot no 2009. gada Itālijas uzņēmumos tika samazināts IKT jomā strādājošo skaits;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, individualizēto pasākumu īstenošanu nolēma sākt 2012. gada 1. martā — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

8.  norāda, ka, lai samazinātu sociālās sekas, ko rada darbinieku atlaišana IKT nozarē, plaši tika izmantoti tādi sociālās drošības tīkli kā algu kompensācijas fonds, kas nodrošināja darba ņēmējiem finansiālus līdzekļus, tādējādi kompensējot algu maksājumus; ar gandarījumu konstatē, ka Itālijas iestādes nav pieprasījušas EGF atbalstu, lai finansētu iztikas pabalstus;

9.  norāda, ka līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā ir ietverti pasākumi 480 darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, intervēšanas metodes, prasmju profilēšana, attīstības virziena noteikšana, personīgās intervences plāna uzraudzība, koordinēšana un pārvaldība, konsultēšana un profesionālā orientācija, darba iespēju izvērtēšana attiecībā uz jauniem darba devējiem, prasmju un darba saskaņošana, mentora atbalsts jauna darba sākotnējā posmā, konsultēšana un atbalsts pašnodarbinātībai, kā arī konsultēšana un atbalsts stažēšanās laikā;

10.  pieņem zināšanai to, ka individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā nav iekļauta apmācība un pārkvalifikācija, ņemot vērā to, ka šos pasākumus finansēs, izmantojot reģionālus finansējuma avotus;

11.  atzinīgi vērtē to, ka, izstrādājot saskaņoto EGF pasākumu kopumu, vietējā līmenī notika apspriešanās ar sociālajiem partneriem un jo īpaši arodbiedrībām (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3), kā arī to, ka EGF īstenošanas dažādos posmos un piekļuvē EGF līdzekļiem tiks piemērota dzimumu līdztiesības politika un nediskriminēšanas princips;

12.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

13.  ņem vērā, ka individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā, par kuru notika apspriešanās ar sociālajiem partneriem, ir iekļauti pasākumi, kas saistīti ar konsultēšanu un profesionālo orientāciju, mentora atbalstu, prasmju un darba saskaņošanu, kā arī atbalstu pašnodarbinātībai un atbalstu stažēšanās laikā;

14.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Itālijas iestādes ir apstiprinājušas, ka piemērotās darbības netiek finansētas no citiem ES finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un lai Savienības finansētie pakalpojumi nevarētu tikt sniegti divreiz;

15.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai pilnveidotu ar procedūru saistītos noteikumus, kas varētu nodrošināt ātrāku EGF izmantošanu; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF izmantošanai; pauž cerību, ka procedūra tiks turpmāk uzlabota un ka tiks palielināts EGF lietderīgums, pārredzamība un atpazīstamība;

16.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17.  atzinīgi vērtē Padomē panākto vienošanos par to, ka EGF regulā 2014.–2020. gadam no jauna tiek iekļauts ar krīzi saistīts kritērijs, kas ļauj sniegt finansiālu atbalstu ne vien tiem darbiniekiem, kuri atlaisti saistībā ar izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišana ir pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes rezultāts;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt šo lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2011/025 IT/Lombardia)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2013/526/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika