Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2138(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0294/2013

Ingediende teksten :

A7-0294/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/10/2013 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0392

Aangenomen teksten
PDF 289kWORD 46k
Dinsdag 8 oktober 2013 - Straatsburg
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/025 IT/Lombardije - Italië
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 8 oktober 2013 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/025 IT/Lombardije, Italië) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0470 – C7‑0206/2013),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (IIA)(1), en met name punt 28 hiervan,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG-verordening)(2),

–  gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 28 van het IIA van 17 mei 2006,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7‑0294/2013),

A.  overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die gebukt gaan onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, en te helpen bij de terugkeer van werknemers op de arbeidsmarkt;

B.  overwegende dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is uitgebreid voor tussen 1 mei 2009 ten 31 december 2011 ingediende aanvragen met betrekking tot steun aan werknemers die zijn ontslagen als een rechtstreeks gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis;

C.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 17 mei 2006 wat het nemen van besluiten om middelen beschikbaar te stellen uit het EFG betreft;

D.  overwegende dat Italië aanvraag EGF/2011/025 IT/Lombardije voor een financiële bijdrage uit het EFG heeft ingediend naar aanleiding van 529 gedwongen ontslagen in Lombardije tijdens de referentieperiode van 20 maart 2011 tot 20 december 2011, waarbij 480 werknemers in aanmerking komen voor maatregelen met medefinanciering door het EFG;

E.  overwegende dat de aanvraag voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria die zijn vastgelegd in de EFG-verordening;

1.  deelt de mening van de Commissie dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2, onder b), van de EFG-verordening en dat Italië bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage op grond van die verordening;

2.  merkt op dat de Italiaanse autoriteiten de aanvraag voor een bijdrage uit het EFG op 30 december 2011 hebben ingediend en betreurt dat de beoordeling ervan pas op 28 juni 2013 door de Commissie beschikbaar is gesteld; betreurt dat de beoordeling lang heeft geduurd, namelijk 18 maanden;

3.  wijst erop dat Lombardije, de welvarendste regio van Italië die een vijfde van het bbp van Italië produceert, het hoofd moet bieden aan grote structurele uitdagingen die nog worden verergerd door de economische en financiële crisis; is ingenomen met het feit dat Lombardije voor de tweede maal gebruik maakt van EFG-steun om economische en sociale problemen aan te pakken;

4.  verzoekt de Italiaanse autoriteiten om de steun uit het EFG ten volle te benutten en zoveel mogelijk werknemers aan te sporen om van de regeling gebruik te maken; herinnert eraan dat het uitvoeringspercentage van de financiële steun bij vroegere EFG-interventies in Italië relatief laag lag, met name als gevolg van een lage participatiegraad;

5.  benadrukt dat de Commissie de gevolgen van de economische en financiële crisis voor de ICT-sector reeds heeft erkend en dat het EFG reeds ontslagen werknemers in deze sector heeft gesteund (aanvragen: EGF/2011/016 IT/Agile en EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.  wijst erop dat de Italiaanse ICT-sector het afgelopen decennium te lijden heeft gehad van sterke concurrentie uit lage-kostenlanden; onderkent de noodzaak om de sector te reorganiseren, wegens de snelle opkomst van nieuwe technologieën, zoals cloud computing, verschillende soorten e-diensten, sociale netwerken enz., hetgeen reeds enkele jaren als een uitdaging wordt erkend; merkt op dat de digitale kloof tussen Italië en andere leidende Europese landen evenals andere landen in de wereld verder is verbreed als gevolg van de door de crisis veroorzaakte economische stagnatie; merkt op dat al deze ontwikkelingen hebben geleid tot inkrimping van het ICT-personeel bij Italiaanse bedrijven in de jaren na 2009;

7.  is verheugd dat de Italiaanse autoriteiten hebben besloten op 1 maart 2012 met de uitvoering van de individuele maatregelen te beginnen teneinde de werknemers tijdig bijstand te verlenen, ruimschoots vooruitlopend op het definitieve besluit over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket;

8.  merkt op dat, om de gevolgen van de ontslagen in de ICT-sector te beperken, intensief gebruik werd gemaakt van sociale vangnetten, zoals het schadeloosstellingsfonds (CIG), een instrument waarmee werknemers ter compensatie van het loon een financiële uitkering kunnen krijgen; stelt met tevredenheid vast dat de Italiaanse autoriteiten geen EFG-steun hebben gevraagd om onderhoudstoelagen te financieren;

9.  wijst erop dat het te medefinancieren gecoördineerde pakket van individuele diensten maatregelen bevat voor de terugkeer van 480 werknemers op de arbeidsmarkt, zoals sollicitatietechnieken, vaardigheidsprofilering, vastlegging van het traject, monitoring, coördinatie en beheer van het persoonlijke interventieplan, loopbaanbegeleiding en -advies, verkenning van arbeidskansen bij nieuwe werkgevers, onderlinge afstemming van vaardigheden en banen, mentorbegeleiding tijdens de eerste fase in een nieuwe baan, advies en ondersteuning met het oog op zelfstandige arbeid, stagebegeleiding en -ondersteuning;

10.  merkt op dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening geen opleidings- en omscholingsmaatregelen bevat, aangezien deze maatregelen door regionale bronnen zullen worden gefinancierd;

11.  is verheugd dat de sociale partners, en met name de lokale vakbonden (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3), zijn geraadpleegd over de ontwikkeling van het gecoördineerde EFG-pakket; merkt op dat een beleid van gelijkheid van mannen en vrouwen alsook het beginsel van non-discriminatie zullen worden toegepast in de verschillende stadia van de uitvoering van het EFG en toegang ertoe;

12.  herinnert aan het belang van een verbetering van de inzetbaarheid van alle werknemers door aangepaste scholing en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de scholing die in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden niet alleen is afgestemd op de behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige ondernemingsklimaat;

13.  merkt op dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening, waarover met de sociale partners overleg is gepleegd, maatregelen bevat voor loopbaanadvies en -planning, mentoring, onderlinge afstemming van vaardigheden en banen, steun voor een eigen zaak en stages;

14.  merkt op dat de informatie die is verstrekt over het gecoördineerde pakket van individuele diensten die door het EFG moet worden gefinancierd, gegevens bevat over de complementariteit met acties die worden gefinancierd uit de structuurfondsen; benadrukt dat de Italiaanse autoriteiten bevestigen dat voor de subsidiabele maatregelen geen steun uit andere EU-financieringsinstrumenten wordt ontvangen; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen om ervoor te zorgen dat de bestaande verordeningen volledig in acht worden genomen en dubbel gebruik van door de Unie gefinancierde diensten wordt voorkomen;

15.  verzoekt de betrokken instellingen de nodige maatregelen te nemen om de procedurele regelingen te verbeteren teneinde de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG te bespoedigen; waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het Parlement in het leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen, met als doel de begrotingsautoriteit de beoordeling door de Commissie van de subsidiabiliteit van een EFG-aanvraag voor te leggen samen met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG; hoopt dat verdere verbeteringen in de procedure zullen worden geïntegreerd en dat er meer doelmatigheid, transparantie en zichtbaarheid van het EFG zullen worden bewerkstelligd;

16.  beklemtoont dat overeenkomstig artikel 6 van de EFG-verordening moet worden gewaarborgd dat met middelen van het EFG de duurzame terugkeer van individuele ontslagen werknemers naar de arbeidsmarkt wordt gesteund; benadrukt voorts dat de EFG-steun alleen actieve arbeidsmarktmaatregelen kan medefinancieren die duurzame werkgelegenheid voor de lange termijn opleveren;herhaalt dat uit het EFG afkomstige steun niet in de plaats mag komen van maatregelen waartoe bedrijven verplicht zijn krachtens hun nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten, of van maatregelen voor de herstructurering van bedrijven of bedrijfstakken;

17.  is ingenomen met het akkoord dat de Raad heeft bereikt om in de verordening van het EFG voor de periode 2014-2020 het criterium "crisisafwijking" opnieuw in te voeren, die het mogelijk maakt ook financiële steun te verlenen aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van de huidige financiële en economische crisis en niet alleen aan werknemers die hun baan verliezen als gevolg van veranderingen in de wereldhandelspatronen;

18.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

19.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

20.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(2) PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/025 IT/Lombardije, Italië)

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit 2013/526/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid