Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2138(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0294/2013

Texte depuse :

A7-0294/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/10/2013 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0392

Texte adoptate
PDF 217kWORD 61k
Marţi, 8 octombrie 2013 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia - Italia
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 8 octombrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia introdusă de Italia) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0470 – C7-0206/2013),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII din 17 mai 2006)(1), în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (Regulamentul privind FEG)(2),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0294/2013),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă;

B.  întrucât domeniul de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) a fost extins pentru cererile depuse între 1 mai 2009 și 31 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Italia a prezentat cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia pentru o contribuție financiară din partea FEG, în urma a 529 de disponibilizări din Lombardia, 480 lucrători fiind vizați de măsurile cofinanțate de FEG, în perioada de referință cuprinsă între 20 martie 2011 și 20 decembrie 2011;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Italia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  constată cu regret că autoritățile italiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 30 decembrie 2011 și că evaluarea Comisiei a fost pusă la dispoziție la 28 iunie 2013; consideră că perioada îndelungată de evaluare, de 18 luni, este regretabilă;

3.  constată că Lombardia, regiunea cea mai prosperă a Italiei, care realizează o cincime din PIB-ul Italiei, trebuie să abordeze provocări structurale majore, agravate de criza economică și financiară; salută faptul că, pentru a doua oară, Lombardia recurge la sprijinul FEG pentru a face față dificultăților economice și sociale;

4.  solicită autorităților italiene să valorifice la întregul său potențial sprijinul acordat de FEG și să încurajeze un număr maxim de lucrători să participe la aceste măsuri; reamintește că primele intervenții ale FEG în Italia au fost marcate de o rată relativ scăzută de execuție bugetară, având drept principală cauză nivelurile scăzute de participare;

5.  subliniază că Comisia a recunoscut deja impactul crizei economice și financiare asupra sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și că FEG a sprijinit lucrătorii disponibilizați din acest sector (cererile EGF/2011/016 IT/Agile și EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.  constată că sectorul TIC din Italia a fost afectat de concurența puternică venită, în ultimii zece ani, din partea țărilor cu costuri reduse de producție; recunoaște necesitatea de a reorganiza acest sector din cauza apariției rapide a noilor tehnologii, cum ar fi cloud computing, diversele tipuri de servicii electronice și rețelele sociale, care sunt recunoscute, de câțiva ani, drept o reală provocare; constată că decalajul digital dintre Italia și țările europene cu poziții de lider în acest domeniu, precum și față de alte țări din lume, a crescut și mai mult din cauza încetinirii economice provocate de criză; constată că toate aceste evoluții au condus la reducerea, începând cu 2009, a personalului responsabil de TIC din întreprinderile italiene;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi în timp util asistență lucrătorilor, autoritățile italiene au decis să demareze implementarea măsurilor personalizate la 1 martie 2012, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  constată că, pentru limitarea impactului social al disponibilizărilor din sectorul TIC, s-au utilizat pe scară largă rețelele de protecție socială, cum ar fi fondul de compensații salariale (CIG), care a furnizat beneficii financiare lucrătorilor, cu titlu de compensare a plăților salariale; constată cu satisfacție că autoritățile italiene nu au solicitat deloc sprijin din partea FEG pentru finanțarea alocațiilor de subzistență;

9.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate include măsuri pentru reintegrarea a 480 de lucrători pe piața muncii, cum ar fi tehnici de intervievare, bilanțul competențelor, definirea parcursului, monitorizarea, coordonarea și gestionarea planului de intervenție personal, tutorat și orientare profesională, explorarea posibilităților de angajare de către noi angajatori, corelarea dintre competențe și locuri de muncă, consiliere în cursul primei etape a unui nou loc de muncă, consiliere și sprijin pentru activități independente, precum și tutorat și acordare de sprijin în perioada de stagiu;

10.  constată că măsurile de formare și recalificare profesională nu sunt incluse în pachetul coordonat de servicii personalizate, dat fiind faptul că aceste măsuri vor fi finanțate din surse regionale;

11.  salută faptul că partenerii sociali au fost consultați la elaborarea măsurilor pachetului coordonat FEG și, în mod deosebit, implicarea sindicatelor la nivel local (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3); constată aplicarea în continuare a unei politici de egalitate între femei și bărbați și a principiului nediscriminării, pe parcursul diferitelor etape ale implementării FEG și în cursul accesării FEG;

12.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

13.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate, după consultarea cu partenerii sociali, conține măsuri referitoare la planificarea carierei, consilierea în carieră, îndrumarea profesională, corelarea dintre competențe și locuri de muncă, precum și la acordarea de sprijin pentru activități independente și în perioada de stagiu;

14.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile italiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

15.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca viitoarele îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate și că FEG va atinge un grad sporit de eficiență, transparență și vizibilitate;

16.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, se garantează că FEG sprijină reintegrarea individuală în muncă a lucrătorilor care au fost disponibilizați; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  salută acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului în legătură cu reintroducerea în Regulamentul privind FEG, pentru perioada 2014-2020, a criteriului de mobilizare în caz de criză, care permite furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia introdusă de Italia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2013/526/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate