Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2138(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0294/2013

Ingivna texter :

A7-0294/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/10/2013 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0392

Antagna texter
PDF 214kWORD 47k
Tisdagen den 8 oktober 2013 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/025IT/Lombardiet - Italien
P7_TA(2013)0392A7-0294/2013
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/025 IT/Lombardia från Italien) (COM(2013)0470 – C7-0206/2013 – 2013/2138(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0470 – C7‑0206/2013),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF-förordningen)(2),

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och social frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0294/2013), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 till och med den 31 december 2011 var det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Italien lade fram ansökan EGF/2011/025 IT/Lombardia om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 529 uppsägningar vid företaget Lombardia, av vilka 480 arbetstagare omfattas av åtgärder medfinansierade av fonden under referensperioden från den 20 mars till den 20 december 2011.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 b i EGF-förordningen är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 30 december 2011 och att kommissionen gjorde bedömningen av den tillgänglig den 28 juni 2013. Parlamentet beklagar den utdragna bedömningsperioden på 18 månader.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Lombardiet, Italiens mest välmående region som står för en femtedel av Italiens BNP, måste hantera stora strukturella utmaningar som förvärras av den ekonomiska och finansiella krisen. Parlamentet gläder sig över att Lombardiet för andra gången tar hjälp från fonden för att hantera ekonomiska och sociala svårigheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar de italienska myndigheterna att utnyttja fondstödets fulla potential och att uppmuntra ett så stort antal arbetstagare som möjligt att delta i åtgärderna. Parlamentet påminner om att de första insatserna genom fonden i Italien uppvisade ett relativt lågt budgetgenomförande, främst till följd av ett lågt deltagande.

5.  Europaparlamentet betonar att kommissionen redan har erkänt att den ekonomiska och finansiella krisen påverkat företag som verkar inom informations- och kommunikationsteknik (IKT-sektorn) och att fonden har beviljat stöd till arbetstagare som sagts upp inom denna sektor (ärenden: EGF/2011/016 IT/Agile och EGF/2010/012 NL/Noord Holland).

6.  Europaparlamentet noterar att den italienska IKT-sektorn under det senaste decenniet har lidit av intensiv konkurrens från lågkostnadsländer. Sedan några år har man insett utmaningen att sektorn måste omorganiseras på grund av ny teknik såsom datormoln, olika typer av e-tjänster, sociala nät, etc. Den digitala klyftan mellan Italien och ledande europeiska länder och andra länder i världen har vuxit ytterligare på grund av den ekonomiska avmattning som krisen fört med sig. Alla dessa utvecklingstrender har lett till nedskärningar bland IKT-personal inom det italienska näringslivet från och med 2009.

7.  Europaparlamentet ser positivt på att de italienska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 mars 2012 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.  Europaparlamentet noterar att för att begränsa de sociala konsekvenserna av uppsägningarna inom IKT-sektorn utnyttjades det sociala skyddsnätet i stor utsträckning, till exempel kassan för lönekompensation (CIG) som beviljade finansiella förmåner till arbetstagarna som kompensation för lön. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de italienska myndigheterna inte har begärt något stöd från fonden för att finansiera bidrag för uppehälle.

9.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska medfinansieras innehåller åtgärder för att återintegrera 480 arbetstagare i arbete, t.ex. intervjutekniker, kartläggning av färdigheter, fastställande av individuell plan, uppföljning, samordning och handhavande av den individuella åtgärdsplanen, handledning och yrkesvägledning, undersökning av arbetstillfällen hos nya arbetsgivare, jobbmatchning, mentorskap under den första tiden på ett nytt arbete, råd och stöd för egenföretagande samt handledning och stöd under praktiktjänstgöring.

10.  Europaparlamentet noterar att utbildnings- och omskolningsåtgärder inte ingår i det samordnade paket med individanpassade tjänster, eftersom dessa åtgärder kommer att finansieras på regional nivå.

11.  Europaparlamentet välkomnar att åtgärderna i det samordnade paketet utformades i samråd med arbetsmarknadens parter, och i synnerhet att fackföreningarna på lokal nivå (CGIL, CISL, UIL, CISAL)(3) har deltagit, och att en policy för jämställdhet och icke-diskriminering kommer att tillämpas under de olika etapperna av fondens genomförande och för dess utnyttjande.

12.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra alla arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och att erkänna de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till den rådande näringslivssituationen.

13.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster, som tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter, omfattar åtgärder avseende karriärrådgivning och planering, mentorskap, jobbmatchning samt stöd för egenföretagande och praktiktjänstgöring.

14.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de italienska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

15.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfarandena så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter parlamentets begäran om att man skulle påskynda frigörandet av bidrag genom att lägga fram kommissionens bedömning av ansökningar om medel för budgetmyndigheten tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar ska integreras och att fondens effektivitet, transparens och tydlighet ska förbättras.

16.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i EGF-förordningen ska säkerställas att fonden stöder enskilda arbetstagare som blivit uppsagda så att de kan återgå till stabila anställningar. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

17.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som nåtts i rådet om att i EGF-förordningen för perioden 2014–2020 åter föra in möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, vilket gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen, utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av strukturförändringar inom världshandeln,

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/025 IT/Lombardia från Italien)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2013/526/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy