Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2139(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0292/2013

Внесени текстове :

A7-0292/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0393

Приети текстове
PDF 393kWORD 60k
Вторник, 8 октомври 2013 г. - Страсбург
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Италия
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, подадено от Италия) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0469 – C7-0207/2013),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0292/2013),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и за да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше разширен за подадените от 1 май 2009 г. до 31 декември 2011 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че Италия подаде заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili за финансово подпомагане от ЕФПГ вследствие на 1030 съкращения в De Tomaso Automobili S.p.A., от които 1010 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ, в рамките на референтния период от 5 юли 2012 г. до 28 август 2012 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че италианските органи са подали заявлението за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ на 5 ноември 2012 г. и че оценката на Комисията е била предоставена на 28 юни 2013 г.; приветства сравнително краткия период на оценка от седем месеца;

3.  Отбелязва, че 1030-те съкращения в De Tomaso Automobili S.p.A, дружество — производител на автомобили в Италия, бяха причинени от промени в географските модели на потребление; отбелязва, че бързият растеж на азиатските пазари, от които производителите от ЕС могат да се възползват по-ограничено поради факта, че са с традиционно по-слабо присъствие на тях, наред с по-строгите условия за отпускане на кредити вследствие на икономическата и финансовата криза, е създал допълнителна тежест за предприятието, което от своя страна, тъй като не е открило рентабилно решение, през април 2012 г. е влязло в процедура по ликвидация;

4.  Подчертава, че Комисията вече призна въздействието на икономическата и финансовата криза в автомобилния сектор и че от този сектор са представени най-голям брой заявления (шестнадесет) за подпомагане по линия на ЕФПГ, седем от които са свързани с глобализацията на търговията(3);

5.  Призовава италианските органи да използват пълния потенциал на подкрепата по линия на ЕФПГ и да насърчат максимален брой работници да участват в мерките; припомня, че първоначалните интервенции по линия на ЕФПГ в Италия се характеризираха със сравнително нисък процент на изпълнение на бюджета, главно поради ниско равнище на участие;

6.  Подчертава факта, че съкращенията в De Tomaso Automobili са в регионите Пиемонте и Тоскана, и по-специално в провинциите Торино и Ливорно, където са разположени производствените съоръжения на De Tomaso Automobili S.p.A.;

7.  Приветства факта, че за да предоставят навременна помощ на работниците, италианските органи решиха да започнат прилагането на персонализираните мерки на 15 януари 2013 г., много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Отбелязва, че съкратените работници са били обхванати от фонда за компенсация на трудовите възнаграждения (CIG), италианска мрежа за социална закрила, от който е била предоставена финансова помощ на работниците като компенсация на трудовите възнаграждения; при все това отбелязва, че италианските органи са поискали подкрепа от ЕФПГ за финансиране на дневни надбавки в допълнение към обичайните социални помощи при безработица, изплащани съобразно италианското трудово право;

9.  Припомня, че в бъдеще средствата по ЕФПГ следва да се разпределят основно за обучение и търсене на работа, както и за програми за професионална ориентация; отбелязва, че финансовото участие на фонда при изплащането на помощи следва винаги да бъде в допълнение към и наред с обезщетенията, отпускани на съкратените работници по силата на националното законодателство или колективни споразумения; припомня в този контекст заключението на Сметната палата в Специален доклад № 7/2013 относно ЕФПГ, че една трета от финансирането по линия на ЕФПГ компенсира националните схеми за подпомагане на доходите на работниците и служителите, без добавена стойност на ЕС, и препоръката, съгласно която тези мерки следва да бъдат ограничавани в бъдеще;

10.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва мерки за реинтегрирането на пазара на труда на 1010 работници, като професионално ориентиране, съдействие за намиране на нова работа и помощ при търсене на работа, обучение, преквалификация и професионално обучение, съпътстващи мерки при създаването на собствен бизнес, подпомагане за започване на стопанска дейност, финансови стимули за работодатели, парична помощ за търсене на работа, помощ за покриване на специализирани разходи, като например за хора, които полагат грижи за зависими лица и за покриване на разходи за пътуване;

11.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори, и по-специално с профсъюзите, на местно равнище при планирането на мерките от съгласувания пакет по линия на ЕФПГ; отбелязва, че ще се прилага политика на равноправие между жените и мъжете и на недопускане на дискриминация на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и по отношение на достъпа до тях;

12.  Приветства провеждането на консултации със социалните партньори при планирането на пакета от мерки; приветства факта, че управителен комитет ще наблюдава неговото изпълнение;

13.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетентността, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

14.  Призовава държавите членки да включват в бъдещи заявления следната информация относно мерките за обучение, които получават подкрепа от ЕФПГ: видовете предвидено обучение, за кои сектори се отнася обучението, дали съответства на очакваното търсене на умения в региона/мястото, както и дали отговаря на икономическите перспективи на региона;

15.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за посочените по-горе отговарящи на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

16.  Отправя искане към съответните институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ заедно с предложението за мобилизиране на средства от фонда; изразява надежда, че в новия регламент за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (за периода 2014—2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

17.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на трайна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Приветства постигнатото в Съвета споразумение за възстановяване в Регламента за ЕФПГ за периода 2014—2020 г. на критерия за мобилизиране на фонда във връзка с кризата, благодарение на което се допуска предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение към помощта за работниците, загубили работните си места поради промени в моделите на световната търговия;

20.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (случаят, който е предмет на настоящото предложение за решение), EGF/2012/005 Saab Automotive — COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann — COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon — COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi — COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo — COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers — COM(2007)0415.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, подадено от Италия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2013/514/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност