Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2139(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0292/2013

Předložené texty :

A7-0292/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2013 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0393

Přijaté texty
PDF 337kWORD 58k
Úterý, 8. října 2013 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Itálie
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2013 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itálie) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013),

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (IIA ze dne 17. května 2006), a zejména na bod 28 této dohody,

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen „nařízení o EFG“),

—  s ohledem na postup třístranných rozhovorů stanovený v bodě 28 IIA ze dne 17. května 2006,

—  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

—  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

—  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0292/2013),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných od 1. května 2009 do 31. prosince 2011 byla působnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

C.  vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG by měla být finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům dynamická a měla by být poskytována co nejrychleji a nejúčinněji;

D.  vzhledem k tomu, že Itálie předložila žádost EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propuštění 1030 pracovníků z podniku De Tomaso Automobili S.p.A., přičemž opatření spolufinancovaná z EFG jsou určena 1010 pracovníkům propuštěným během referenčního období od 5. července 2012 do 28. srpna 2012;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Itálie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že italské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 5. listopadu 2012 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 28. června 2013; vítá relativně rychlé posouzení žádosti, které trvalo 7 měsíců;

3.  bere na vědomí, že k propuštění 1030 pracovníků z podniku De Tomaso Automobili S.p.A., který je výrobcem automobilů v Itálii, došlo v důsledku změn geografických vzorců spotřeby, zejména s ohledem na prudký růst na asijských trzích, z něhož nemají výrobci z Unie až takový přínos, neboť mají na těchto trzích oproti jiným trhům tradičně slabší postavení, v kombinaci s omezeními v oblasti úvěrů, která vznikla v důsledku hospodářské a finanční krize a vytvořila další problémy pro podnik, jenž nemohl najít ziskové řešení a zahájil v dubnu 2012 úpadkové řízení;

4.  zdůrazňuje, že Komise již uznala dopad hospodářské a finanční krize na odvětví automobilové výroby, a že v tomto odvětví byl podán největší počet žádostí (16) o podporu z fondu EFG, z nichž 7 souvisí s globalizací spojenou s obchodem(3);

5.  vyzývá italské orgány, aby plně využily podporu z EFG a podnítily co nejvíce pracovníků k účasti na opatřeních, a připomíná, že u prvních případů poskytnutí pomoci z EFG v Itálii vyvstal problém s poměrně nízkým čerpáním rozpočtových prostředků zejména kvůli nízké míře účasti propuštěných pracovníků;

6.  zdůrazňuje skutečnost, že propouštění z podniku De Tomaso Automobili zasáhlo regiony Piemont a Toskánsko, především provincie Turín a Livorno, kde se nacházely výrobní závody podniku De Tomaso Automobili S.p.A.;

7.  vítá rozhodnutí italských orgánů zahájit dne 15. ledna 2013 – tedy s velkým předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný soubor opatření – realizaci individualizovaných opatření, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

8.  konstatuje, že propouštění byla pokryta z fondu pro mzdové odstupné (CIG), italské sociální sítě, která poskytovala pracovníkům finanční příspěvky v rámci kompenzací mezd; konstatuje, že italské orgány požadovaly podporu z EFG na financování příspěvků na živobytí, které nicméně představují doplněk obvyklých sociálních dávek vyplácených podle italských pracovně-právních předpisů týkajících se nezaměstnaných;

9.  připomíná, že v budoucnosti by prostředky z EFG měly směřovat především do oblasti odborné přípravy, hledání zaměstnání a rovněž do programů profesní orientace a že podíl tohoto fondu na výplatě příspěvků by vždy měl být doplňkový a paralelní k těm prostředkům, ke kterým mají propuštění zaměstnanci přístup podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv; připomíná v této souvislosti závěr, k němuž došel Účetní dvůr ve zvláštní zprávě č. 7/2013 týkající se EFG, že „jedna třetina finančních prostředků z EFG kompenzuje vnitrostátní systémy pro podporu příjmů pracovníků, aniž by přinášela jakoukoli přidanou hodnotu EU“, a doporučení, že by takováto opatření měla být do budoucna omezena;

10.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, zahrnuje opatření zaměřená na opětovné začlenění 1 010 pracovníků do pracovního procesu, jako je poradenství v oblasti výběru povolání, pomoc při přeřazení do jiného zaměstnání a při jeho hledání, odborná příprava, rekvalifikace a profesní vzdělávání, doprovodná opatření při zakládání podniku, příspěvek na založení podniku, příspěvek při zaměstnání pracovníka, příspěvek při hledání zaměstnání, příspěvky na zvláštní výdaje, jako je příspěvek pro osoby pečující o závislé osoby a příspěvek na dojíždění;

11.  vítá skutečnost, že během vytváření koordinovaného souboru opatření EFG byly vedeny konzultace se sociálními partnery, především s místními odborovými svazy, a že ve všech fázích poskytování pomoci z EFG, jakož i při přístupu k této pomoci se bude uplatňovat politika rovnosti žen a mužů a zásada nediskriminace;

12.  vítá skutečnost, že při navrhování souboru opatření byli konzultováni sociální partneři a řídící výbor bude monitorovat jejich provádění;

13.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která tvoří součást koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také skutečnému podnikatelskému prostředí;

14.  vyzývá členské státy, aby zahrnuly do budoucích žádostí následující informace týkající se opatření v oblasti odborné přípravy, která mají být financována z EFG: typy poskytované odborné přípravy, v kterých odvětvích je odborná příprava poskytována, zda nabídka odpovídá očekávaným potřebám týkajícím se dovedností v regionu/místě a budoucím hospodářským perspektivám daného regionu;

15.  konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že italské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zaručilo se, že nedojde ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

16.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí o zlepšení procedurální úpravy s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG rovněž posouzení Komise ohledně způsobilosti žádosti o pomoc z EFG; doufá, že další zdokonalení postupu budou začleněna do nového nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a že bude dosaženo vyšší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG;

17.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval najímání jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že podpora ze strany EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  vítá dohodu dosaženou v Radě ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolnění prostředků v době krize do nařízení o EFG pro období 2014–2020; toto kritérium umožní poskytovat finanční pomoc kromě pracovníků, kteří ztratili zaměstnání kvůli velkým změnám ve struktuře světového obchodu, i pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku současné finanční a hospodářské krize;

20.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (předmět tohoto návrhu rozhodnutí), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)0415.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itálie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2013/514/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí