Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2139(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0292/2013

Esitatud tekstid :

A7-0292/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/10/2013 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0393

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 47k
Teisipäev, 8. oktoober 2013 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2013. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 28,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0292/2013),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009. aastal kuni 31. detsembrini 2011. aastal esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi olema dünaamiline, see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt ning fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Itaalia esitas taotluse EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, et saada fondist rahalist toetust seoses 1030 töötaja koondamisega ettevõttest De Tomaso Automobili S.p.A. 5. juulist 2012 kuni 28. augustini 2012 kestnud vaatlusperioodi jooksul, taotledes abi 1010 koondatud töötajale, kelle puhul taotletakse fondi kaasrahastamist;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ning et seetõttu on Itaalial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 5. novembril 2012 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 28. juunil 2013; väljendab heameelt suhteliselt lühikese − 7 kuud kestnud − hindamisperioodi üle;

3.  märgib, et 1030 töötaja koondamine Itaalia autotootmisettevõttest De Tomaso Automobili S.p.A. oli tingitud geograafilisest asukohast sõltuvate tarbimisharjumuste muutumisest; märgib, et Aasia turgude kiirest kasv, millest liidu tootjatel on raskem osa saada, kuna nende positsioon seal on tavapäraselt halvem kui mujal, koos majandus- ja finantskriisile järgnenud krediiditingimuste karmistamisega, pani ettevõttele lisakoormuse; ettevõte ei suutnud leida kasumlikku lahendust ning selle suhtes algatati 2012. aasta aprillis likvideerimismenetlus;

4.  rõhutab, et komisjon on juba tunnistanud majandus- ja finantskriisi mõju autotootmissektorile ja et sellest sektorist esitati fondist toetuse saamiseks kõige rohkem taotlusi (16), millest 7 põhineb kaubandusega seotud üleilmastumisel(3);

5.  kutsub Itaalia ametiasutusi üles kasutama fondi toetust kõigi selle võimaluste piires ja julgustama võimalikult paljusid töötajaid meetmetes osalema; tuletab meelde, et fondi varasemate sekkumiste puhul Itaalias jäi eelarve täitmine peamiselt väikese osalemismäära tõttu suhteliselt madalaks;

6.  rõhutab, et ettevõtte De Tomaso Automobili koondamistest mõjutatud piirkonnad on Piemonte ja Toscana maakonnad ning eelkõige Torino ja Livorno provintsid, kus paiknesid De Tomaso Automobili S.p.A. tehased;

7.  väljendab heameelt selle üle, et selleks, et töötajad saaksid õigeaegset abi, otsustasid Itaalia ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist 15. jaanuaril 2013. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

8.  märgib, et koondamised on kaetud palgahüvitusfondiga (CIG), Itaalia sotsiaalsete tagatiste võrgustikuga, millest anti töötajatele rahalisi toetusi, et hüvitada palgamakseid; märgib, et Itaalia ametiasutused taotlesid fondist toetust, et rahastada toetusi, mis on küll suuremad kui tavalised sotsiaalsüsteemi maksed, mida Itaalia tööõiguse kohaselt töötutele inimestele makstakse;

9.  tuletab meelde, et fondi vahendeid tuleks tulevikus eraldada peamiselt koolituseks ja tööotsinguteks, samuti kutseorientatsiooni programmideks; märgib, et fondipoolne hüvitiste rahastamine peaks olema alati täiendava iseloomuga ja toimuma paralleelselt sellega, mis on koondatud töötajatele kättesaadav riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt; tuletab sellega seoses meelde järeldust, millele kontrollikoda jõudis Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas eriaruandes nr 7/2013 ja mille kohaselt „kolmandik EGFi toetustest täiendas riiklikke töötajate sissetulekutoetuse süsteeme, andmata ELi lisaväärtust”, ja soovitust selliseid meetmeid tulevikus piirata;

10.  märgib, et kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 1010 töötaja tööturule tagasipöördumist toetavaid meetmeid, nagu kutsealane nõustamine, töökohavahetuse ja tööotsimise toetamine, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, ettevõtete asutamist toetavad kaasnevad meetmed, ettevõtluse alustamise toetus, töölevõtmise toetus, tööotsingutoetus ning erikulude hüvitamine, nagu ülalpeetavate isikute hooldajate toetus ja toetus transpordikulude katteks;

11.  väljendab heameelt selle üle, et fondi kooskõlastatud paketi meetmete kavandamisel konsulteeriti sotsiaalpartneritega, eriti kohaliku tasandi ametiühingutega; märgib, et fondi rakendamise ja selle vahendite kättesaadavaks muutmise eri etappidel kohaldatakse soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ja mittediskrimineerimise põhimõtet;

12.  tunneb heameelt selle üle, et paketi väljatöötamisel konsulteeriti sotsiaalpartneritega; tunneb heameelt selle üle, et paketi rakendamist hakkab jälgima juhtkomitee;

13.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; loodab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

14.  palub liikmesriikidel lisada tulevastesse taotlustesse järgmine fondist toetatavaid koolitusmeetmeid puudutav teave: pakutava koolituse liik, millistes sektorites koolitust pakutakse ja kas pakkumine vastab piirkonnas/kohapeal nõutavatele oskustele ja kas see on kooskõlas piirkonna majandusväljavaadetega;

15.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Itaalia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

16.  palub osalevatel institutsioonidel teha vajalikke parandusi menetluskorras, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse eesmärgiga esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmiseks ka komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta; loodab, et uues määruses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) kohta tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

17.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  väljendab heameelt selle üle, et nõukogu saavutas kokkuleppe viia fondi kohaldamist käsitlevasse määrusesse ajavahemikul 2014–2020 uuesti sisse kriteeriumi fondi kasutuselevõtmiseks kriisi korral, millega lubatakse lisaks töötajatele, kes on kaotanud töö maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel, toetada rahaliselt ka neid, kes on kaotanud töö praeguse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (käesoleva otsuse ettepaneku aluseks olev juhtum), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y León Aragón COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)0415.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2013/514/EL).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika