Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2139(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0292/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0292/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/10/2013 - 9.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0393

Hyväksytyt tekstit
PDF 210kWORD 48k
Tiistai 8. lokakuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Italia
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. lokakuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italia) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1), jäljempänä '17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus', ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0292/2013),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) toimialaa on laajennettu niin, että tukea on voinut 1. toukokuuta 2009–31. joulukuuta 2011 hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena;

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  ottaa huomioon, että Italia toimitti hakemuksen EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun yritys oli viiteajanjakson 5. heinäkuuta 2012–28. elokuuta 2012 aikana sanonut irti 1 030 työntekijää, joista 1 010 on EGR:stä yhteisrahoitettavien toimenpiteiden kohteena;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Italian viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 5. marraskuuta 2012 ja että komissio antoi siitä arvionsa 28. kesäkuuta 2013; pitää myönteisenä suhteellisen nopeaa seitsemän kuukauden arviointijaksoa;

3.  toteaa, että italialaisen autonvalmistajan De Tomaso Automobili S.p.A:n 1 030 työntekijän irtisanomisen taustalla ovat muutokset maantieteellisissä kulutusmalleissa, varsinkin nopeasti kasvavat Aasian markkinat, joista unionin tuottajat eivät pysty yhtä hyvin hyötymään, sillä ne eivät ole siellä yleensä yhtä hyvissä asemissa kuin muualla, sekä rahoitus- ja talouskriisiä seurannut luotonsaannin tiukentuminen, joka rasitti yritystä niin, ettei se enää kyennyt löytämään kannattavaa ratkaisua ja se asetettiin huhtikuussa 2012 selvitysmenettelyyn;

4.  korostaa, että komissio on jo myöntänyt talous- ja rahoituskriisin vaikutuksen autoteollisuuden alaan ja että tällä alalla tehtiin eniten (16) EGR-hakemuksia, joista seitsemän perustuu globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan muutoksiin(3);

5.  kehottaa Italian viranomaisia käyttämään kaikkia EGR:n tuen tarjoamia mahdollisuuksia ja kannustamaan mahdollisimman monia työntekijöitä osallistumaan toimenpiteisiin; palauttaa mieliin, että kun EGR:n varoja käytettiin Italiassa varhaisessa vaiheessa, niiden käyttöaste jäi melko alhaiseksi pääasiassa vähäisen osallistumisen vuoksi;

6.  tähdentää, että De Tomaso Automobili -yrityksen irtisanomiset kohdistuvat Piemonten ja Toscanan alueille ja erityisesti Torinon ja Livornon maakuntiin, missä De Tomaso Automobili S.p.A:n tuotantolaitokset sijaitsivat;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että antaakseen työntekijöille nopeaa apua Italian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten toimenpiteiden toteuttamisen 15. tammikuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

8.  panee merkille, että irtisanomiset katettiin palkkakorvausrahastosta (CIG), Italian sosiaalisesta turvaverkosta, joka tarjosi työntekijöille taloudellisia etuuksia korvaukseksi palkanmaksun puuttumisesta; toteaa kuitenkin, että Italian viranomaiset ovat anoneet EGR:n tukea, jotta ne voivat rahoitttaa toimeentulotukia tavanomaisten Italian työlainsäädännön mukaisten, työttömille tarkoitettujen avustusten lisäksi;

9.  muistuttaa, että tulevaisuudessa EGR:n varoja olisi osoitettava ensisijaisesti koulutukseen ja työnhakuun sekä ammatinvalinnanohjauksen ohjelmiin; katsoo, että sen osuuden avustuksista olisi aina oltava luonteeltaan täydentävää ja vastattava korvauksia, joita maksetaan irtisanotuille työntekijöille kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisesti; muistuttaa tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen EGR:stä antaman erityiskertomuksen nro 7/2013 päätelmistä, joissa todetaan, että ”kolmanneksella EGR-rahoituksesta korvataan kansallisia työntekijöiden tulotukijärjestelmiä, mikä ei tuota EU:n lisäarvoa”, sekä suosituksesta, jonka mukaan tällaisia toimenpiteitä olisi rajoitettava tulevaisuudessa;

10.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen yhteisrahoitettavaan koordinoituun pakettiin sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään 1 010 työntekijän paluuta työhön ja joita ovat ammatinvalinnanohjaus, uudelleensijoittaminen ja työnhakuneuvonta, koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, yrityksen perustamista tukevat liitännäistoimenpiteet, tuki yrityksen perustamiseen, työhönottoetuus, työnhakuavustukset, erityiskuluihin myönnettävät avustukset, kuten avustukset niille, joilla on huollettavia, ja tuki matkakuluihin;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolia ja etenkin paikallisia ammattiliittoja kuultiin koordinoituun EGR-pakettiin liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta; toteaa, että miesten ja naisten välisen tasa-arvon sekä syrjimättömyyden politiikkaa sovelletaan EGR:n toteuttamisen eri vaiheissa ja myönnettäessä siitä tukea;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolia kuultiin paketin suunnittelussa; pitää myönteisenä, että ohjauskomitea valvoo paketin täytäntöönpanoa;

13.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

14.  kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään tuleviin hakemuksiin seuraavat tiedot, jotka koskevat EGR:n tukemia koulutustoimia: tarjottavat koulutustyypit, alat, joilla koulutusta tarjotaan, ja vastaako tarjonta alueella/paikkakunnalla oletettavasti tarvittavia taitoja ja onko koulutus alueen tulevien talousnäkymien mukaista;

15.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Italian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

16.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; panee tyytyväisenä merkille, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jossa se esittää arvionsa EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta budjettivallan käyttäjälle samassa yhteydessä kuin EGR:n varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksensa; toivoo, että uudessa, vuosia 2014–2020 koskevassa Euroopan globalisaatiorahastoasetuksessa menettelyyn tehdään muitakin parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

17.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden paluuta työmarkkinoille vakinaiseen työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  pitää myönteisenä neuvostossa saavutettua sopimusta siitä, että EGR:n soveltamista ajanjaksolla 2014–2020 koskevassa asetuksessa otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, joka mahdollistaa rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanotuille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2)EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3)EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (tämän päätösehdotuksen kohde), EGF/2012/005 Saab Automotive (COM(2012)0622), EGF/2009/013 Karmann (COM(2010)0007), EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon (COM(2009)0150), EGF/2008/002 Delphi (COM(2008)0547), EGF/2007/010 Lisboa Alentejo (COM(2008)0094) ja EGF/2007/001 PSA:n alihankkijayritykset (COM(2007)0415).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italia)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2013/514/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö