Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2139(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0292/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0292/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/10/2013 - 9.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0393

Usvojeni tekstovi
PDF 368kWORD 57k
Utorak, 8. listopada 2013. - Strasbourg
Korištenje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili iz Italije
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. listopada 2013. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili iz Italije) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju(1) (Međuinstitucionalni sporazum od 17. svibnja 2006.), a posebno njegovu točku 28.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(2) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

—  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7-0292/2013),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturalnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da je područje primjene Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) prošireno za zahtjeve predane od 1. svibnja 2009. do 31. prosinca 2011. kako bi se uključila potpora radnicima čije je otpuštanje izravno povezano s globalnom financijskom i gospodarskom krizom;

C.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i stavljena na raspolaganje što brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sjednice odbora za mirenje 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum (MIS) od 17. svibnja 2006. u pogledu usvajanja odluka za mobilizaciju EGF-a;

D.  budući da je Italija predala zahtjev EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili za financijski doprinos EGF-a, nakon 1030 otkaza u poduzeću De Tomaso Automobili S.p.A. koji uključuje 1010 radnika kojima su namijenjene mjere koje sufinancira EFG tijekom referentnog razdoblja od 5. srpnja 2012. do 28. kolovoza. 2012.;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 2. stavka (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Italija stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  primjećuje da su talijanske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos EGF-a 5. studenog 2012. i da jeKomisija svoju procjenu učinila dostupnom 28. lipnja 2013.; pozdravlja relativno kratko razdoblje ocjenjivanja od 7 mjeseci;

3.  primjećuje da je do 1030 otkaza talijanskog proizvođača automobila, poduzeća De Tomaso Automobili S.p.A. došlo zbog promjena u geografskim obrascima potrošnje, posebno zbog brzog rasta azijskih tržišta od kojih proizvođači u Uniji imaju manje koristi budući da tradicionalno imaju lošiji položaj na tim tržištima nego drugdje, te zbog smanjenja kredita uslijed ekonomske i financijske krize čime je time poduzeće dodatno opterećeno, nije uspjelo naći isplativo rješenje te je u travnju 2012. stupilo u postupak likvidacije;

4.  naglašava da je Komisija već prepoznala učinak ekonomske i financijske krize na automobilski sektor te da je u tom sektoru bilo najviše zahtjeva (16) za potporu EGF-a, od kojih se sedam odnosi na globalizaciju povezanu s trgovinom(3);

5.  poziva talijanske vlasti da se koriste potporom EGF-a u njezinoj potpunosti i da potaknu najveći mogući broj radnika da sudjeluju u mjerama, podsjeća da su prethodne intervencije EGF-a u Italiji bile podložne relativno niskoj stopi izvršavanja proračuna ponajviše zbog niskih stopa sudjelovanja;

6.  naglašava činjenicu da je do otpuštanja u poduzeću De Tomaso Automobili došlo diljem regijaPijemont i Toskane te posebno u regijama Torino i Livorno u kojima su se nalazila proizvodna postrojenja poduzeća De Tomaso Automobili S.p.A.;

7.  pozdravlja činjenicu što su talijanske vlasti, radi pravodobne pomoći radnicima, odlučile pokrenuti provedbu personaliziranih mjera 15. siječnja 2013., mnogo prije konačne odluke o odobravanju sredstava EGF-a za predloženi usklađeni paket;

8.  primjećuje da su otpuštanja pokrivena iz fonda za naknadu plaća (CIG), talijanske socijalne sigurnosne mreže, iz kojeg su radnicima isplaćivane financijske naknade kao kompenzacija za isplatu plaća; no primjećuje da su talijanske vlasti zatražile potporu EGF-a za financiranje naknada za osnovne životne troškove pored uobičajene socijalne pomoći koja je dostupna za nezaposlene prema talijanskom radnom pravu;

9.  podsjeća da se sredstva EGF-a u budućnosti ponajprije trebaju dodjeljivati za programe izobrazbe i traženja posla te za programe profesionalnog usmjeravanja; primjećuje da njegov financijski doprinos naknadama uvijek treba biti samo dodatak usporedno s onim što je otpuštenim radnicima dostupno na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora; u tom smislu podsjeća na zaključak Revizorskog suda u Posebnom izvješću br. 7/2013 o EGF-u da se „jednom trećinom sredstava EGF-a kompenziraju nacionalni programi potpore za plaće radnika bez dodane vrijednosti EU-a” i preporuku da se te mjere u budućnosti trebaju ograničiti;

10.  primjećuje da sufinancirani usklađeni paket prilagođen potrebama sadrži mjere za ponovno zapošljavanje 1010 radnika poput profesionalne orijentacije, traženja zamjenskog zaposlenja i pomoći pri traženju posla, usavršavanja, ponovnog usavršavanja i strukovnog osposobljavanja, popratnih mjera za stvaranje posla, doprinosa za pokretanje posla, potpore za zapošljavanje, naknade za traženje posla, doprinosa za posebne troškove poput doprinosa za skrb o uzdržavanim osobama i doprinosa za putne troškove;

11.  pozdravlja činjenicu se pri osmišljavanju mjera za usklađeni paket EGF-a provelo savjetovanje sa socijalnim partnerima, a posebno sindikatima na lokalnoj razini ; primjećuje da će se tijekom raznih razdoblja provedbe i procjene EGF-a primjenjivati politika jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

12.  pozdravlja činjenicu da se pri oblikovanju paketa savjetovalo sa socijalnim partnerima ; pozdravlja činjenicu da će upravljački odbor pratiti provedbu paketa;

13.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika pomoću prilagođenog usavršavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se usavršavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi potrebama otpuštenih radnika, ali i stvarnom poslovnom okruženju;

14.  poziva države članice da u budućim zahtjevima obuhvate sljedeće podatke o mjerama osposobljavanja koje treba poduprijeti EGF-om: vrste osposobljavanja koje se pruža, sektore u kojima se osposobljavanje pruža ako ponuda odgovara očekivanim potrebama za vještinama u regiji/mjestu i je li u skladu s gospodarskim izgledima regije u budućnosti;

15.  primjećuje da informacije iz usklađenog paketa prilagođenog potrebama koji će financirati EGF sadrže informacije o komplementarnosti s aktivnostima koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su talijanske vlasti potvrdile da prihvatljive aktivnosti ne primaju pomoć od drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

16.  traži od uključenih institucija da poduzmu potrebne napore kako bi se poboljšale postupovne mjere radi ubrzanog korištenja EGF-a; cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava kojima je cilj da se proračunskom tijelu predstavi ocjena Komisije o prihvatljivosti prijava za EGF zajedno s prijedlogom za uporabu sredstava EGF-a; nada se da će daljnja postupovna poboljšanja biti uključena u novu Uredbu o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) te da će se postići veća učinkovitost, transparentnost i vidljivost EGF-a;

17.  naglašava da će se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u osigurati potpora EGF-a otpuštenim radnicima kako bi ponovno dobili stalno zaposlenje; nadalje naglašava da se sredstvima EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koja vode trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da pomoć EGF-a ne smije zamijeniti aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća, niti mjere za rekonstruiranje poduzeća ili sektora;

18.  odobrava odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  pozdravlja činjenicu da je s Vijećem postignut sporazum da se u uredbu o EGF-u za razdoblje 2014. – 2020. ponovno uvedu mjere za upotrebu fonda u slučaju krize koje omogućuju pružanje financijske pomoći radnicima koji su otpušteni zbog trenutačne financijske i gospodarske krize te onima koji izgube posao zbog promjena u tokovima svjetske trgovine;

20.  nalaže svojem Predsjedniku da s Predsjednikom Vijeća potpiše odluku i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 139, 14.6.2006., str.1.
(2) SL L 406, 30.12.2006., str. 1.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (predmet ovog prijedloga odluke), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)0415.


PRILOG:

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o korištenju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili iz Italije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2013/514/EU)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti