Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2139(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0292/2013

Pateikti tekstai :

A7-0292/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/10/2013 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0393

Priimti tekstai
PDF 370kWORD 58k
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Italijos paraiška „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili“
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Rezoliucija
 Priedas

2013 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Italijos paraiška „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili“) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0469 – C7-0207/2013),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau – 2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punkte nustatytą trišalio nagrinėjimo procedūrą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0292/2013),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio;

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama iš darbo atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau;

D.  kadangi Italija pateikė paraišką „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili“ dėl EGF finansinės paramos, nes ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 5 d. iki 2012 m. rugpjūčio 28 d. iš įmonės „De Tomaso Automobili S.p.A.“ buvo atleista 1 030 darbuotojų (iš jų paramą taikant EGF bendrai finansuojamas priemones numatyta skirti 1 010 darbuotojų);

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, todėl Italija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Italijos valdžios institucijos pateikė paraišką dėl EGF finansinės paramos 2012 m. lapkričio 5 d., o Komisija savo vertinimo rezultatus pateikė 2013 m. birželio 28 d.; palankiai vertina gana greitą 7 mėnesių paraiškos įvertinimo laikotarpį;

3.  pažymi, kad iš Italijos automobilių gamybos įmonės „De Tomaso Automobili S.p.A.“ buvo atleista 1 030 darbuotojų,dėl geografinių vartojimo modelių pokyčių; pažymi, kad greitai augančios Azijos rinkos, kuriose Sąjungos gamintojų gebėjimai išnaudoti galimybes yra mažesni, nes tose rinkose jų pozicijos paprastai yra prastesnės nei kitur, taip pat reaguojant į ekonomikos ir finansų krizę sugriežtintos kreditavimo sąlygos, dėl kurių įmonė susidūrė su dar didesniais sunkumais ir nesugebėjo rasti pelningo sprendimo, todėl 2012 m. balandžio mėn. buvo pradėta jos likvidavimo procedūra;

4.  pažymi, kad Komisija jau pripažino ekonomikos ir finansų krizės poveikį automobilių sektoriui ir tai, kad dėl šio sektoriaus pateikta daugiausia paraiškų (16 paraiškų) EGF paramai gauti, iš kurių 7 grindžiamos su prekyba susijusia globalizacija(3);

5.  ragina Italijos valdžios institucijas išnaudoti visą EGF paramos potencialą ir paskatinti kuo daugiau darbuotojų pasinaudoti priemonėmis, primena, kad Italijai teikiant ankstesnę EGF paramą buvo susiduriama su sąlyginai žemo biudžeto įgyvendinimo lygio, kurį daugiausia lėmė menkas dalyvavimas, problema;

6.  pabrėžia, kad darbuotojų atleidimas iš įmonės „De Tomaso Automobili S.p.A.“ turėjo įtakos Pjemonto ir Toskanos regionams ir visų pirma Turino bei Livorno provincijoms, kuriose veikė įmonės „De Tomaso Automobili S.p.A.“ gamyklos;

7.  palankiai vertina tai, kad, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, Italijos valdžios institucijos nusprendė 2013 m. sausio 15 d. (taigi gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

8.  pažymi, kad atleisti darbuotojai galėjo naudotis atlyginimų kompensavimo fondu (it. CIG), Italijos socialinės apsaugos tinklu, kuris suteikė darbuotojams finansinę paramą kaip atlyginimo kompensaciją; tačiau pažymi, kad Italijos valdžios institucijos paprašė EGF paramos, kad būtų galima finansuoti dienpinigius, papildomai prie įprastų socialinių išmokų, skiriamų bedarbiams pagal Italijos teisę;

9.  primena, kad ateityje EGF lėšos visų pirma turėtų būti skiriamos mokymams ir darbo paieškai, taip pat profesinio orientavimo programoms; pažymi, kad EGF finansinė parama išmokoms mokėti visada turėtų būti papildomojo pobūdžio ir teikiama lygiagrečiai su tuo, kas atleistiems darbuotojams numatyta pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis; šiomis aplinkybėmis primena Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 7/2013 dėl EGF pateiktą išvadą, kad vienas trečdalis EGF lėšų naudojamas kaip nacionalinių darbuotojų pajamų rėmimo schemų kompensacija nesukuriant ES pridėtinės vertės, ir rekomendaciją, kad ateityje tokios priemonės būtų ribojamos;

10.  pažymi, kad į bendrai finansuotiną suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą įtrauktos tokios 1 010 darbuotojų grąžinimo į darbo rinką priemonės kaip profesinis orientavimas, konsultacijos dėl įsidarbinimo ir pagalba ieškant darbo, mokymas, profesinis perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, paramos steigiant įmones priemonės, parama verslui steigti, įdarbinimo išmokos, darbo paieškos išmokos ir išmokos specialioms išlaidoms padengti, pvz., išmokos priklausomų asmenų globėjams ir išmokos, skirtos su kelionėmis į mokymo vietą susijusioms išlaidoms padengti;

11.  palankiai vertina tai, kad rengiant suderinto EGF paslaugų paketo priemones buvo konsultuojamasi su socialiniais partneriais ir visų pirma su vietos lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis; pažymi, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir naudojantis EGF lėšomis bus įgyvendinama vyrų ir moterų lygybės politika bei taikomas nediskriminavimo principas;

12.  palankiai vertina tai, kad kuriant paslaugų paketą konsultuotasi su socialiniais partneriais; palankiai vertina tai, kad valdymo komitetas stebės, kaip įgyvendinamas paslaugų paketas;

13.  primena, kaip svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paslaugų paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

14.  ragina valstybes nares ateityje teikiant paraiškas įtraukti šią informaciją apie EGF lėšomis remtinas mokymo priemones: vykdyto mokymo rūšis, sektorius, kuriuose, buvo vykdytas mokymas, taip pat informaciją apie tai, ar pasiūlymas atitinka numatomus gebėjimų poreikius regione ir (arba) vietovėje ir ar yra pritaikytas prie šio regiono ekonomikos perspektyvų;

15.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Italijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

16.  ragina susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas, siekiant patobulinti su procedūromis susijusią tvarką, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad kiti šios procedūros patobulinimai bus įtraukti į naująjį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.) reglamentą ir kad bus užtikrintas didesnis EGF efektyvumas, skaidrumas ir matomumas;

17.  pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikėtų užtikrinti, kad EGF lėšomis būtų remiama pakartotinė atskirų iš darbo atleistų darbuotojų integracija, siekiant sudaryti sąlygas dirbti nuolatinį darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  palankiai vertina Taryboje pasiektą susitarimą, kad EGF reglamente 2014–2020 m. laikotarpiu vėl būtų numatytas su krize susijęs mobilizavimo kriterijus, pagal kurį galima papildomai teikti finansinę paramą darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės finansų ir ekonomikos krizės, kartu su parama darbuotojams, netekusiems darbo dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) „EGF/2012/008 De Tomaso Automobili“ (ši paraiška yra šio pasiūlymo dėl sprendimo dalykas), „EGF/2012/005 Saab Automotive“ (COM(2012)0622), „EGF/2009/013 Karmann“ (COM(2010)0007), „EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon“ (COM(2009)0150), „EGF/2008/002 Delphi“ (COM(2008)0547), „EGF/2007/010 Lisboa Alentejo“ (COM(2008)0094), „EGF/2007/001 PSA Suppliers“ (COM(2007)0415).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Italijos paraiška „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2013/514/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika