Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2139(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0292/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0292/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 08/10/2013 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0393

Pieņemtie teksti
PDF 379kWORD 56k
Otrdiena, 2013. gada 8. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 8. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0469 – C7-0207/2013),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (EGF regula)(2),

–  ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā paredzēto trīspusējo sarunu procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0292/2013),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti no 2009. gada 1. maija līdz 2011. gada 31. decembrim, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) piemērošanas joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darbiniekiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lēmumu pieņemšanā par EGF izmantošanu pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

D.  tā kā Itālija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 1030 darbinieku atlaišanas uzņēmumā De Tomaso Automobili S.p.A. pārskata periodā no 2012. gada 5. jūlija līdz 2012. gada 28. augustam, prasot piemērot no EGF līdzfinansētos pasākumus 1010 atlaistajiem darbiniekiem;

E.  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu EGF finansiālā ieguldījuma saņemšanai iesniedza 2012. gada 5. novembrī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2013. gada 28. jūnijā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notika relatīvi ātri — 7 mēnešus;

3.  norāda, ka 1030 darbinieku atlaišanu Itālijas automobiļu ražošanas uzņēmumā De Tomaso Automobili S.p.A. izraisīja izmaiņas ģeogrāfiskajos patēriņa modeļos; norāda, ka straujā izaugsme Āzijas tirgos, no kuriem Savienības ražotāji var gūt mazāku labumu, jo tie tradicionāli šajos tirgos ir bijuši neizdevīgākā situācijā nekā citos, kā arī ekonomikas un finanšu krīzes izraisīti kredītu izsniegšanas ierobežojumi, radīja papildu slogu uzņēmumam, kurš nespēja rast peļņu nesošu risinājumu un 2012. gada aprīlī sāka maksātnespējas procesu;

4.  uzsver, ka Komisija jau ir atzinusi ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi uz autobūves nozari un ka saistībā ar šo nozari ir iesniegts vislielākais (16) EGF atbalsta saņemšanas pieteikumu skaits, no kuriem septiņi ir iesniegti, pamatojoties uz globalizāciju tirdzniecības jomā(3);

5.  aicina Itālijas iestādes izmantot visu EGF sniegtā atbalsta potenciālu un mudināt maksimāli daudz darba ņēmēju piedalīties organizētajos pasākumos; atgādina, ka sākotnēji EGF finansējuma izmantošanai Itālijā bija relatīvi zems budžeta izpildes līmenis, jo pasākumos piedalījās neliels skaits cilvēku;

6.  uzsver to, ka uzņēmumā De Tomaso Automobili darbinieki atlaisti Pjemontas un Toskānas reģionā un jo īpaši Turīnas un Livorno provincēs, kur atradās De Tomaso Automobili S.p.A. ražotnes;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes, vēloties pēc iespējas ātrāk palīdzēt darbiniekiem, individualizēto pasākumu īstenošanu nolēma sākt 2013. gada 15. janvārī — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

8.  ņem vērā, ka atlaišanas gadījumos tika izmantots algu kompensācijas fonds (CIG), Itālijas sociālās drošības tīkls, kas nodrošināja darba ņēmējiem finansiālus līdzekļus kā algas kompensāciju; tomēr atzīmē, ka Itālijas iestādes ir pieprasījušas EGF atbalstu, lai finansētu iztikas pabalstus pabildus parastajiem bezdarbnieku pabalstiem, kas bezdarbniekiem pieejami saskaņā ar Itālijas darba tiesībām;

9.  atgādina, ka turpmāk EGF līdzekļi būtu galvenokārt jāpiešķir apmācībai un darba meklēšanai, kā arī profesionālās orientācijas programmām; atzīmē, ka finansējuma piešķiršana pabalstu izmaksāšanai vienmēr būtu jāparedz kā papildu pasākums un paralēli tam, ko atlaistie darbinieki var saņemt saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem; šajā sakarībā atgādina par Revīzijas palātas secinājumu, kas iekļauts tās Īpašajā ziņojumā Nr. 7/2013 par EGF, proti, ka „viena trešdaļa no EGF finansējuma kompensē valstu darba ņēmēju ienākumu atbalsta shēmas, nenodrošinot nekādu ES pievienoto vērtību”, un par ieteikumu turpmāk ierobežot šādu pasākumu izmantošanu;

10.  norāda, ka līdzfinansējamo individualizēto pakalpojumu saskaņotajā kopumā ir ietverti pasākumi 1010 darbinieku atkārtotai iekļaušanai darba tirgū, piemēram, profesionālā orientācija, palīdzība darba meklēšanā, apmācība, pārkvalifikācija un profesionālā apmācība, ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saistīti pasākumi, atbalsts jaunizveidotiem uzņēmumiem, darbā pieņemšanas pabalsti, darba meklēšanas pabalsti un finansējums īpašiem izdevumiem, piemēram, finansējums tiem, kuri aprūpē apgādājamos, un transporta izdevumu daļēja kompensācija;

11.  atzinīgi vērtē to, ka, izstrādājot saskaņoto EGF pasākumu kopumu, notika apspriešanās ar sociālajiem partneriem un jo īpaši vietējām arodbiedrībām; atzīmē, ka dažādos EGF izmantošanas posmos un piekļuvē EGF līdzekļiem tiks piemērota dzimumu līdztiesības politika un nediskriminēšanas princips;

12.  atzinīgi vērtē to, ka par pasākumu kopumu tika rīkota apspriešanās ar sociālajiem partneriem; atzinīgi vērtē to, ka pasākumu kopuma īstenošanu uzraudzīs vadības komiteja;

13.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā gūtās prasmes un kompetences; sagaida, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

14.  aicina dalībvalstis turpmāk pieteikumos iekļaut šādu informāciju par apmācības pasākumiem, kuriem tiek prasīts EGF atbalsts: piedāvātās apmācības veidi, nozares, kurās apmācība tiek piedāvāta, un piedāvājuma atbilstība gaidāmajām prasmēm, kas nepieciešamas reģionā/ apdzīvotajā vietā, kā arī atbilstība reģiona turpmākajām izredzēm ekonomikas jomā;

15.  norāda, ka informācija, kas sniegta par individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver informāciju par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; uzsver — Itālijas iestādes ir apstiprinājušas, ka darbības, kas tiesīgas saņemt atbalstu, netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai pilnībā tiktu ievēroti spēkā esošie noteikumi un novērsta iespējamība, ka Savienības finansētus pakalpojumus sniedz divreiz;

16.  prasa, lai iesaistītās iestādes veiktu vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūras īstenošanu, nodrošinot iespēju ātrāk izmantot EGF; atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu, lai tā savu novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību budžeta lēmējinstitūcijai iesniegtu kopā ar priekšlikumu EGF līdzekļu izmantošanai; pauž cerību, ka procedūras turpmāka uzlabošana tiks integrēta jaunajā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda regulā (2014-2020) un ka tiks palielināta EGF efektivitāte, pārredzamība un atpazīstamība;

17.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz atgriezties stabilā darbā konkrētiem no darba atlaistiem darbiniekiem; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; vēlreiz uzsver, ka EGF atbalsts nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  atzinīgi vērtē Padomes panākto vienošanos par to, ka EGF regulā 2014.−2020. gadam tiek no jauna iekļauts ar krīzi saistīts kritērijs, kas ļauj sniegt finansiālu atbalstu ne vien tiem darbiniekiem, kuri atlaisti saistībā ar izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, bet arī tiem, kuru atlaišana ir pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes rezultāts;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (lieta, kas ir šī lēmuma priekšlikuma subjekts), EGF/2012/005 Saab Automotive (COM(2012)0622), EGF/2009/013 Karmann (COM(2010)0007), EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon (COM(2009)0150), EGF/2008/002 Delphi (COM(2008)0547), EGF/2007/010 Lisboa Alentejo (COM(2008)0094), EGF/2007/001 PSA Suppliers (COM(2007)0415).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2013/514/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika