Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2139(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0292/2013

Texte depuse :

A7-0292/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/10/2013 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0393

Texte adoptate
PDF 219kWORD 63k
Marţi, 8 octombrie 2013 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italia
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 8 octombrie 2013 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/008 IT/ De Tomaso Automobili din Italia) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0469 – C7-0207/2013),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0292/2013),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă;

B.  întrucât domeniul de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) a fost extins pentru cererile depuse între 1 mai 2009 și 31 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Italia a prezentat cererea EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili pentru o contribuție financiară din partea FEG, în urma a 1030 de disponibilizări din cadrul societății De Tomaso Automobili S.p.A., 1010 lucrători fiind vizați de măsurile cofinanțate de FEG, în perioada de referință cuprinsă între 5 iulie 2012 și 28 august 2012;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul FEG și că, prin urmare, Italia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  constată că autoritățile italiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 5 noiembrie 2012 și că evaluarea Comisiei a fost pusă la dispoziție la 28 iunie 2013; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat relativ rapid, în șapte luni;

3.  constată că cele 1030 de disponibilizări din cadrul societății De Tomaso Automobili S.p.A., un producător de automobile din Italia, au fost cauzate de schimbările apărute în modelele geografice de consum; constată că creșterea rapidă pe piețele asiatice de care producătorii din Uniune sunt mai puțin în măsură să beneficieze, fiind în mod tradițional mai puțin bine poziționați pe respectivele piețe decât în altă parte, împreună cu înăsprirea condițiilor de creditare care a urmat crizei economice și financiare a pus o povară suplimentară asupra întreprinderii, care nu a putut găsi o soluție rentabilă și a intrat, în aprilie 2012, în procedura de lichidare;

4.  subliniază că Comisia a recunoscut deja impactul crizei economice și financiare asupra sectorului automobilelor și că acest sector a înregistrat cele mai multe cereri (16) de sprijin din partea FEG, dintre care șapte sunt legate de globalizarea comercială(3);

5.  solicită autorităților italiene să valorifice la întregul său potențial sprijinul acordat de FEG și să încurajeze un număr maxim de lucrători să participe la aceste măsuri; reamintește că primele intervenții ale FEG în Italia au fost marcate de o rată relativ scăzută de execuție bugetară, având drept principală cauză nivelurile scăzute de participare;

6.  subliniază că disponibilizările din cadrul societății De Tomaso Automobili au avut loc în regiunile Piemont și Toscana, în special în provinciile Torino și Livorno, unde se aflau instalațiile de producție ale De Tomaso Automobili S.p.A;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi în timp util asistență lucrătorilor, autoritățile italiene au decis să demareze implementarea măsurilor personalizate la 15 ianuarie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  constată că cheltuielile legate de concedieri au fost acoperite de fondul de compensații salariale (CIG), o rețea italiană de protecție socială, care le-a oferit lucrătorilor beneficii financiare, cu titlul de compensare a plăților salariale; constată, totuși, că autoritățile italiene au solicitat FEG sprijin pentru finanțarea alocațiilor de subzistență, acesta venind în completarea prestațiilor sociale disponibile în mod obișnuit în temeiul dreptului italian al muncii pentru șomeri;

9.  reamintește că fondurile FEG ar trebui alocate în viitor în principal măsurilor de formare profesională și asistență pentru căutarea unui loc de muncă, precum și programelor de orientare profesională, constată contribuția financiară a fondului la indemnizații ar trebui să aibă întotdeauna un caracter adițional, completând prestațiile de care beneficiază lucrătorii disponibilizați în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă; reamintește, în acest context, concluzia Curții de Conturi din Raportul special nr. 7/2013 privind FEG, conform căreia o treime din finanțarea FEG compensează sistemele de sprijin pentru veniturile lucrătorilor naționali, fără nicio valoare adăugată europeană, precum și recomandarea limitării pe viitor a acestor măsuri;

10.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate include măsuri pentru reintegrarea a 1010 lucrători pe piața muncii, cum ar fi orientare profesională, plasarea personalului disponibilizat și asistență pentru căutarea unui loc de muncă, formare, recalificare și formare profesională, măsuri adiacente în scopul creării unei afaceri, contribuție la înființarea unei întreprinderi, subvenție pentru angajare, alocație pentru căutarea unui loc de muncă, contribuții la cheltuieli speciale precum contribuția pentru îngrijitorii de persoane dependente și contribuția la cheltuielile de deplasare;

11.  salută consultarea partenerilor sociali, în special a sindicatelor de la nivel local, la elaborarea măsurilor pachetului coordonat FEG; constată aplicarea în continuare a unei politici de egalitate între femei și bărbați și a principiului nediscriminării pe parcursul diferitelor etape ale implementării FEG și în cursul accesării FEG;

12.  salută faptul că partenerii sociali au fost consultați cu privire la componența pachetului; salută faptul că punerea în aplicare a acestuia va fi monitorizată de un comitet director;

13.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

14.  solicită statelor membre să includă în cererile viitoare următoarele informații cu privire la măsurile de formare care trebuie sprijinite de FEG: tipurile de formare furnizată, sectoarele în care se oferă formare și dacă oferta corespunde sau nu nevoilor anticipate în materie de competențe din regiune/localitate și perspectivelor economice ale regiunii;

15.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile italiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a garanta evitarea dublării serviciilor finanțate de Uniune;

16.  solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca și alte îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în cadrul noului regulament privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020), sporindu-se eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

17.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, se garantează că FEG sprijină reintegrarea individuală în muncă a lucrătorilor care au fost disponibilizați; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  salută acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului în legătură cu reintroducerea în Regulamentul privind FEG, pentru perioada 2014-2020, a criteriului de mobilizare în caz de criză, care permite furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (obiectul prezentei propuneri de decizie), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)0415.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/008 IT/ De Tomaso Automobili din Italia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2013/514/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate