Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2139(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0292/2013

Ingivna texter :

A7-0292/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/10/2013 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0393

Antagna texter
PDF 214kWORD 47k
Tisdagen den 8 oktober 2013 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Italien
P7_TA(2013)0393A7-0292/2013
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/008 IT/ De Tomaso Automobili från Italien) (COM(2013)0469 – C7-0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006,

–  med beaktande av skrivelsen från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0292/2013), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 till och med den 31 december 2011 var det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

D.  Italien lade fram ansökan EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 1 030 uppsägningar vid företaget De Tomaso Automobili S.p.A., av vilka 1 010 arbetstagare omfattas av åtgärder medfinansierade av fonden under referensperioden från den 5 juli 2012 till den 28 augusti 2012.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 2 a i EGF-förordningen är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 5 november 2012 och att kommissionen gjorde bedömningen av den tillgänglig den 28 juni 2013. Parlamentet välkomnar den relativt snabba bedömningsperioden på sju månader.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de 1 030 uppsägningarna vid De Tomaso Automobili S.p.A., en biltillverkare i Italien, orsakades av ändringar i de geografiska konsumtionsmönstren. Parlamentet konstaterar att den snabba tillväxten på asiatiska marknader som EU-tillverkarna har svårare att dra nytta av, eftersom de traditionellt har ett sämre utgångsläge på dessa marknader än på andra, samt den kreditåtstramning som skett till följd av den ekonomiska och finansiella krisen har medfört en extra börda för företaget som inte lyckades finna en lönsam lösning. Ett likvidationsförfarande inleddes sålunda i april 2012.

4.  Europaparlamentet betonar att kommissionen redan har erkänt att den ekonomiska och finansiella krisen haft stora återverkningar på bilindustrin och att denna sektor hade det största antalet ansökningar om stöd från fonden (16), varav sju är grundade på handelsrelaterad globalisering(3).

5.  Europaparlamentet uppmanar de italienska myndigheterna att utnyttja fondstödets fulla potential och att uppmuntra ett så stort antal arbetstagare som möjligt att delta i åtgärderna. Parlamentet påminner om att de första insatserna genom fonden i Italien uppvisade ett relativt lågt budgetgenomförande, främst till följd av ett lågt deltagande.

6.  Europaparlamentet understryker att uppsägningarna vid De Tomaso Automobili berör regionerna Piemonte och Toscana och särskilt provinserna Turin och Livorno där företagets tillverkningsanläggningar fanns.

7.  Europaparlamentet ser positivt på att de italienska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 15 januari 2013 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna täcktes av kassan för lönekompensation (CIG), det italienska nationella socialförsäkringsorganet, som beviljade finansiella förmåner till arbetstagarna som kompensation för lön. Parlamentet konstaterar emellertid att de italienska myndigheterna har begärt stöd från fonden för att finansiera bidrag till uppehälle utöver de vanliga socialförsäkringsförmånerna för arbetslösa enligt italiensk arbetsrätt.

9.  Europaparlamentet påminner om att stöd från fonden i framtiden främst bör beviljas till utbildning och arbetssökning samt till yrkesorienteringsprogram, och att det finansiella stödet till bidrag för uppehälle alltid bör vara av kompletterande art och parallellt med vad som ställs tillförfogande för uppsagda arbetstagare enligt nationell lagstiftning och kollektivavtal. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om revisionsrättens slutsatser i den särskilda rapporten nr 7/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter att en tredjedel av fondens finansiering kompenserar nationella system för inkomststöd till arbetstagare utan något europeiskt mervärde och rekommendationen att begränsa sådana åtgärder i framtiden.

10.  Europaparlamentet noterar det samordnade paketet av individanpassade tjänster som ska medfinansieras för att återintegrera 1 010 arbetstagare på arbetsmarknaden och som omfattar åtgärder såsom yrkesvägledning, outplacement och hjälp att söka arbete, utbildning och omskolning, åtföljande åtgärder vid företagsetablering, bidrag till nystartade företag, anställningsbidrag, bidrag till arbetssökande samt bidrag till särskilda utgifter, såsom bidrag till arbetstagare med omsorgsansvar och bidrag till reseutgifter för arbetstagare som pendlar.

11.  Europaparlamentet välkomnar att åtgärderna i det samordnade paketet utformats i samråd med arbetsmarknadens parter, i synnerhet med fackföreningarna på lokal nivå, och att en politik för jämställdhet och icke-diskriminering kommer att tillämpas under de olika etapperna av genomförandet av fonden och i samband med utnyttjandet av fonden.

12.  Europaparlamentet gläder sig över att arbetsmarknadens parter hördes om utformningen av paketet och välkomnar att styrkommittén ska övervaka dess genomförande.

13.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och att erkänna de färdigheter och den kompetens som förvärvats under hela yrkeslivet. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till näringslivets nuvarande situation.

14.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i framtida ansökningar inbegripa följande uppgifter avseende de utbildningsåtgärder som ska stödjas genom fonden: typ av utbildning som erbjuds, inom vilka sektorer utbildningen erbjuds och om erbjudandet motsvarar de förutsedda kompetensbehoven i regionen eller på orten och om det har anpassats till regionens ekonomiska framtidsutsikter.

15.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de italienska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

16.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som infördes av kommissionen efter parlamentets begäran om att man ska påskynda frigörandet av bidrag så att kommissionens bedömning av ansökningar om medel kan läggas fram för budgetmyndigheten tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet hoppas att ytterligare förbättringar av förfarandet ska integreras i den nya EGF-förordningen (2014–2020) och att ökad effektivitet, transparens och tydlighet därmed ska uppnås inom fonden.

17.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i EGF-förordningen ska garanteras att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som nåtts i rådet om att i EGF-förordningen för perioden 2014–2020 återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, vilket gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen, utöver de arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av de förändrade handelsmönstren på världsmarknaden.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (det fall som detta förslag till beslut hänför sig till), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)0415.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/008 IT/ De Tomaso Automobili från Italien)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2013/514/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy