Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2290(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0265/2013

Внесени текстове :

A7-0265/2013

Разисквания :

PV 07/10/2013 - 22
CRE 07/10/2013 - 22

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0395

Приети текстове
PDF 362kWORD 62k
Вторник, 8 октомври 2013 г. - Страсбург
Предварително планиране на политиката: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет
P7_TA(2013)0395A7-0265/2013

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно предварителното планиране на политиката и дългосрочните тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет (2012/2290(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1), и по-специално подготвително действие „Междуинституционална система за определяне на дългосрочните тенденции на развитие“ в бюджета за 2013 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и по-специално член 54, параграф 2, букви а) и (б) и член 54, буква д) от него, и неговите правила за прилагане,

–  като взе предвид доклада на ESPAS (Европейската система за стратегически и политически анализ), озаглавен „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“, изготвен от Европейския институт за изследване на сигурността (ЕИИС)(2),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по регионално развитие и на комисията по конституционни въпроси (А7-0265/2013),

А.  като има предвид, че живеем в период на бърз преход — очевиден по отношение на динамиката на властта, демографските промени, изменението на климата, урбанизацията и технологиите — поради което става все по-необходимо лицата, определящи политиките, от всички юрисдикции да влагат повече усилия в изследването и наблюдението на основните световни тенденции;

Б.  като има предвид, че в бюджета на ЕС за 2010 г., по инициатива на Парламента, беше предвидено Комисията да постави началото на двугодишен пилотен проект с цел проучване на възможността за създаване на „междуинституционална система за идентифициране на дългосрочните тенденции по отношение на основните политически въпроси, пред които е изправен ЕС“;

В.  като има предвид, че в бюджета на ЕС за 2012 г. беше дадено разрешение проектът да премине към следващата фаза под формата на подготвително действие за срок от три години (от 2012 до 2014 г.), с цел да бъде разработена, до края на 2014 г., пълноценно функционираща Европейска система за стратегически и политически анализ (ESPAS) с участието на всички съответни институции на ЕС, като се развие „тясно оперативно сътрудничество между изследователските отдели на различните институции и органи на ЕС, които анализират средносрочните и дългосрочните политически тенденции“(3);

Г.  като има предвид, че установяването на трайна междуинституционална система на административно равнище за идентифициране и очертаване на основните тенденции, способни да оформят бъдещия политически контекст, би подпомогнало и подкрепило институциите на ЕС при подготовката и предприемането на ответни действия във връзка с предизвикателствата и при определянето на съгласувани възможни стратегии през следващите години;

Д.  като има предвид, че една добре установена и призната система би могла да осигури основа за размисъл в контекста на изготвянето на бюджета на ЕС и определянето на политическите приоритети на годишна и многогодишна основа и като установи по-пряка връзка между финансовите средства и политическите цели;

Е.  като има предвид, че увеличаването на правомощията на жените не може да се осъществи без признаването и ефективното прилагане на техните права; като има предвид, че ESPAS би могла също така да осигури ефективен анализ на предизвикателствата пред действията за насърчаване на равенството между половете, от увеличаването на политическите правомощия до борбата с всички форми на дискриминация спрямо жените;

Ж.  като има предвид, че в първия изготвен с подкрепата на ESPAS доклад, „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“, изготвен по искане на ЕИИС, се идентифицират няколко световни тенденции, които вероятно ще определят облика на света през следващите десетилетия;

З.  като има предвид, че тези тенденции включват по-конкретно: все по-голямото увеличаване на правата и възможностите на индивида, подхранвано отчасти от технологичното развитие; по-силния акцент върху устойчивото развитие на фона на нарастващ недостиг на ресурси и трайна бедност, към които се прибавят последиците от изменението на климата; както и появата на международна система, характеризираща се с изместване на властта извън контрола на държавите, с нарастващи пропуски в управлението, тъй като традиционните механизми, регулиращи междудържавните отношения, не успяват да дадат адекватен отговор на потребностите на обществото;

1.  Счита, че последователното и ефективно определяне на политиката на ЕС ще зависи все повече от навременното идентифициране на дългосрочните световни тенденции, които оказват влияние върху предизвикателствата и възможностите за избор, пред които е изправен Съюзът в един все по-сложен и взаимозависим свят;

2.  Подчертава, че е важно институциите на ЕС да си сътрудничат по ефективен начин за наблюдението и анализа на тези дългосрочни тенденции, както и да си сътрудничат и да работят в мрежа с други участници, в т.ч. по-широк кръг представители на научноизследователската общност, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него, които се интересуват от сходни проблеми в трети държави; подчертава във връзка с това, че е важно да се продължи процесът на изграждане на ефективен капацитет за осигуряването на независим, висококачествен междуинституционален анализ и консултации относно основните тенденции, с които се сблъскват лицата, определящи политиките, в системата на ЕС;

3.  Посочва, че в съответствие с принципа на субсидиарност развитието на дългосрочни социално-икономически стратегии и прилагането на политиките в ЕС е отговорност на голям брой обществени организации като европейските институции, министерствата, службите на регионални или местни органи и специалните агенции; подчертава факта, че икономическите и социалните партньори, неправителствените организации и други заинтересовани страни също са от значение за разработването на дългосрочните стратегии наред с публичните органи в държавите членки и европейските институции; затова подчертава, че следва да се прилага подход на многостепенно управление;

4.  Подчертава, че поради своя многогодишен, дългосрочен и хоризонтален характер политиката на сближаване е необходимо да бъде политика със силен компонент на предварително планиране и че като се има предвид значителният й дял в бюджета на ЕС, е необходимо да заема важно място в предварителното планиране на бюджета;

5.  Счита, че формулирането на политиката на сближаване и на политиката в други области зависи все повече от навременното идентифициране на дългосрочните световни тенденции; отбелязва във връзка с това различни доклади, ориентирани към бъдещето, като например проект „Европа 2030“ (доклад на вниманието на Европейския съвет, изготвен от групата за размисъл относно бъдещето на Европейския съюз „Проект Европа 2030“) и „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“, подготвен от Европейския институт за изследване на сигурността (ЕИИС) като част от проекта за Европейска система за стратегически и политически анализ (ESPAS); препоръчва по-тясна координация при подобни инициативи за докладване;

6.  Призовава за интегриране на въпросите за равенството между половете в оценката на дългосрочните световни тенденции и бъдещи доклади като средство за борба срещу нарушенията на правата на човека, дискриминацията и бедността;

7.  Приветства по-конкретно постигнатия до момента резултат от пилотния проект (2010—2011 г.) и подготвителното действие (2012—2014 г.) на административно равнище, предназначени за изграждането на Европейска система за стратегически и политически анализ (ESPAS), с цел да се допринесе за идентифицирането на дългосрочните тенденции по основните въпроси, пред които е изправен Съюзът, и настоятелно препоръчва този процес да продължи и след приключването на настоящото подготвително действие; счита освен това, че подобна система следва да включва служители от всички съответни институции и органи на ЕС, в т.ч. Комитета на регионите; счита, че механизмът за докладване трябва да бъде предмет на дискусия, включваща всички съответни обединения за защита на колективни интереси, предприятия и неправителствени организации;

8.  Настоятелно призовава четирите институции и органи, които понастоящем участват в процеса ESPAS — Комисията, Парламента, Съвета и Европейската служба за външна дейност — да изготвят и подпишат някакво междуинституционално споразумение, което в най-добрия случай да бъде сключено през пролетта на 2014 г., като всеки от партньорите се задължи да поддържа споразумението и да участва в него на постоянна основа;

9.  Подчертава, че е необходимо участващите институции и органи да предоставят необходимия персонал и финансови ресурси за системата ESPAS чрез бюджета на всеки от тях, при пълно спазване на Финансовия регламент, и по-специално член 54, буква д) от него, както и в контекста на годишната бюджетна процедура, за да се гарантира, че този капацитет може да се развива през следващите години без отражение върху бюджета; подчертава, че е необходимо институциите на ЕС да инвестират в персонал с конкретен опит, който да допринася пълноценно за анализа и мониторинга на световните тенденции и който е способен също така да идентифицира възможности за действие и да формулира препоръки съобразно специфичните потребности на всяка институция на ЕС;

10.  Настоява ESPAS да бъде ръководена и наблюдавана от междуинституционален съвет с подходящ състав, който ще определя мандата и приоритетите на ESPAS и ще назначава директора и другите длъжностни лица и в който Парламентът, ако пожелае, ще бъде представляван от свои членове, като се има предвид при все това, че в рамките на предоставения й мандат, конкретната дейност на ESPAS следва да се осъществява на независима основа;

11.  Приветства намерението да се използва процесът ESPAS, така че въз основа на нейната световна мрежа да се изгради глобална онлайн база данни с документи и материали от различни източници, свързани със средносрочните и дългосрочните тенденции, със свободен достъп за лицата, определящи политиките, и гражданите от цял свят;

12.  Приветства факта, че това по-тясно административно сътрудничество между институциите на ЕС чрез процеса ESPAS ще доведе до представянето, като част от подготвителното действие, на прогнозен доклад, в който се анализират дългосрочните тенденции и тяхното отражение върху предизвикателствата и възможностите за избор, пред които ще бъде изправен Съюзът през периода 2014—2019 г., като докладът трябва да бъде представен на вниманието на бъдещите председатели на институциите през 2014 г.; счита, че това е положителна инициатива, която следва да се повтаря най-малко на всеки пет години;

13.  Счита, че една постоянна система — предназначена да осигурява на институциите на ЕС редовен анализ на средносрочните и дългосрочните тенденции, за да се насърчи един по-стратегически подход към вземането на решения — следва да включва разпоредби за представянето на институциите на годишен „доклад за стратегическите тенденции“, преди разискванията относно състоянието на Съюза и публикуването на годишната работна програма на Комисията, за да се проследи и оцени променящият се модел на дългосрочните тенденции и да се осигури също така на бюджетния орган специфична подкрепа в навечерието на преговорите за многогодишна финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г., както и в случай на междинно преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящия доклад на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност.

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) 27 април 2012 г.; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.
(3) http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_en.pdf.

Правна информация - Политика за поверителност