Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2023(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0291/2013

Předložené texty :

A7-0291/2013

Rozpravy :

PV 07/10/2013 - 23
CRE 07/10/2013 - 23

Hlasování :

PV 08/10/2013 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0396

Přijaté texty
PDF 212kWORD 49k
Úterý, 8. října 2013 - Štrasburk
Zlepšení soukromého mezinárodního práva: pravidla o soudní příslušnosti vztahující se na zaměstnání
P7_TA(2013)0396A7-0291/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2013 o zlepšení soukromého mezinárodního práva: pravidla o soudní příslušnosti vztahující se na zaměstnání (2013/2023(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na články 12, 15, 16, 27, 28, 30, 31 a 33 Listiny základních práv Evropské unie,

—  s ohledem na čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na články 45, 81 a 146 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ve věcech C-18/02(1), C-341/05(2) a C-438/05(3),

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0291/2013),

A.  vzhledem k tomu, že přezkum nařízení Brusel I(4) byl velkým úspěchem, neboť podstatným způsobem zdokonalil pravidla týkající se soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že postup přepracování nezahrnoval některé otázky pracovního práva;

C.  vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001(5) stanoví, že v případě často pozměňovaných aktů se má využívat metoda přepracování;

D.  vzhledem k tomu, že je důležité zajistit soulad mezi pravidly upravujícími soudní příslušnost pro rozhodování o sporu a pravidly, jež upravují, které právo se na spor uplatní;

E.  vzhledem k tomu, že hlavním úkolem mezinárodního práva soukromého na evropské úrovni je také předcházet vyhledávání nejvýhodnější jurisdikce (tzv. forum shopping) – zejména pokud k němu může dojít na úkor slabší strany, jako jsou zejména zaměstnanci – a zajistit tu nejvyšší možnou míru předvídatelnosti soudní příslušnosti;

F.  vzhledem k tomu, že platí všeobecná zásada, že by měl být příslušný ten soud, který má nejužší vztah k případu;

G.  vzhledem k tomu, že množství významných rozhodnutí Soudního dvora EU, která se týkají soudní příslušnosti a rozhodného práva ve vztahu k individuálním pracovním smlouvám a protestním akcím, vyvolává obavy, že by mohla být vnitrostátní ustanovení v oblasti pracovního práva oslabována evropskými předpisy, které mohou v některých případech způsobit, že právo jednoho členského státu uplatňuje soud jiného členského státu(6);

H.  vzhledem k tomu, že s ohledem na velký význam pracovního práva pro ústavní a politickou identitu členských států je důležité, aby evropské právní předpisy respektovaly vnitrostátní tradice v této oblasti;

I.  vzhledem k tomu, že je i v zájmu řádného výkonu spravedlnosti sladit pravidla o soudní příslušnosti s pravidly o rozhodném právu;

J.  vzhledem k tomu, že by bylo vhodné vyhodnotit, zda je třeba provést změny v pravidlech o soudní příslušnosti v oblasti pracovního práva;

K.  vzhledem k tomu, že zejména v případě protestní akce by příslušnými soudy měly být soudy toho členského státu, v němž protestní akce byla nebo má být uskutečněna;

L.  vzhledem k tomu, že pokud jde o individuální pracovní smlouvy, mělo by být do jisté míry zajištěno, že příslušné budou soudy toho členského státu, který má nejužší vztah k danému pracovnímu vztahu;

1.  blahopřeje orgánům k úspěšnému přezkumu nařízení Brusel I;

2.  domnívá se, že s ohledem na možné budoucí revize by otázky pracovního práva měla nadále řešit Komise ;

3.  poukazuje na to, že jednou z hlavních zásad mezinárodního soukromého práva ve vztahu k soudní příslušnosti je ochrana slabší strany a že cíl ochrany zaměstnanců je detailně popsaný v současných pravidlech pro soudní příslušnost;

4.  konstatuje, že zaměstnanci jsou na základě výlučných kritérií pro určení příslušnosti stanovených nařízením Brusel I obecně dobře chráněni pravidly pro soudní příslušnost v zaměstnaneckých záležitostech, pokud čelí obvinění v žalobách podaných jejich zaměstnavateli;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, zda současný právní rámec podle nařízení Brusel I dostatečně zohledňuje specifika protestních akcí v pracovní oblasti;

6.  vyzývá Komisi, aby se zvláště zabývala těmito otázkami:

   a) zda by, pokud jde o odpovědnost pracovníka, zaměstnavatele nebo organizace zastupující profesní zájmy pracovníků nebo zaměstnavatelů za škodu způsobenou protestní akcí, měly být uskutečněny kroky k vyjasnění toho, že čl. 7 odst. 2 nařízení Brusel I odkazuje k místu, kde k protestní akci má dojít nebo kde k ní došlo, a zda je nutné sladění s článkem 9 nařízení Řím II;
   b) zda v případech, kdy podává zaměstnanec žalobu na zaměstnavatele, by mělo být znění ochranného ustanovení uplatňujícího se v případech, kdy neexistuje místo obvyklého výkonu práce, přeformulováno tak, aby odkazovalo na místo, kde se nachází provozovna, odkud zaměstnanec dostává nebo dostával každodenní pokyny, a nikoli jen na místo, kde se nachází provozovna, která zaměstnance přijala do zaměstnání;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

(1) Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 5. února 2004 ve věci C-18/02, Danmarks Rederiforening, jednající za DFDS Torline A/S proti LO Landsorganisationen i Sverige, jednající za SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, Sb. rozh. 2004, s. I-01417.
(2) Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. prosince 2007 ve věci C-341/05, Laval un Partneri Ltd proti Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan a Svenska Elektrikerförbundet, Sb. rozh. 2007, s. I-11767.
(3) Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. prosince 2007 ve věci C-438/05, International Transport Workers’ Federation a Finnish Seamen’s Union proti Viking Line ABP a OÜ Viking Line Eesti, Sb. rozh. 2007, s. I-10779.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).
(5) Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů (Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1).
(6) Viz zejména okolnosti věci C-438/05, International Transport Workers’ Federation a Finnish Seamen’s Union proti Viking Line ABP a OÜ Viking Line Eesti, Sb. rozh. 2007, s. I-10779.

Právní upozornění - Ochrana soukromí