Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0065(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0037/2013

Teksty złożone :

A7-0037/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 08/10/2013 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 41k
Wtorek, 8 października 2013 r. - Strasburg
Umowa zawarta między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.: odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE ***I
P7_TA(2013)0397A7-0037/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0134),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0083/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego z dnia 11 lipca 2012 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 12 czerwca 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0037/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 153.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 13 marca 2013 r. (teksty przyjęte P7_TA(2013)0080).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 dotyczącego pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania
P7_TC1-COD(2012)0065

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2013/54/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności