Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0366(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0276/2013

Předložené texty :

A7-0276/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Hlasování :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Vysvětlení hlasování
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Přijaté texty
PDF 844kWORD 528k
Úterý, 8. října 2013 - Štrasburk
Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I
P7_TA(2013)0398A7-0276/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 8. října 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Zdravotní varování jsou součástí organizované, účinné a dlouhodobé protikuřácké strategie s přesně vymezeným záběrem a cíli.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)   Rozsah vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky, vzrůstající sklon výrobců tabákových výrobků soustředit výrobu pro celou Unii jen do malého počtu výrobních závodů v členských státech, což vede ke značným objemům přeshraničního obchodu s tabákovými a souvisejícími výrobky, vyžadují za účelem dosažení hladkého fungování vnitřního trhu legislativní opatření spíše na úrovni Unie než na vnitrostátní úrovni.
(6)   Rozsah vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky, vzrůstající sklon výrobců tabákových výrobků soustředit výrobu pro celou Unii jen do malého počtu výrobních závodů v členských státech, což vede ke značným objemům přeshraničního obchodu s tabákovými a souvisejícími výrobky, vyžadují za účelem dosažení hladkého fungování vnitřního trhu přísnější legislativní opatření na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Legislativní opatření na úrovni Unie je rovněž nezbytné k provedení Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen „Rámcová úmluva o kontrole tabáku“) z května 2003, jejímiž stranami jsou i Evropská unie a její členské státy. Relevantní je zejména článek 9 (regulace obsahů látek tabákových výrobků), článek 10 (regulace zveřejnění informací o tabákových výrobcích), článek 11 (balení a značení tabákových výrobků), článek 13 (reklama) a článek 15 (nezákonný obchod s tabákovými výrobky) Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Za podpory Evropské unie a jejích členských států byl přijat na rozličných konferencích smluvních stran Rámcové úmluvy o kontrole tabáku po dosažení obecné dohody soubor pokynů, jež slouží k provádění ustanovení uvedené úmluvy.
(7)  Legislativní opatření na úrovni Unie je rovněž nezbytné k provedení průlomové Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen „Rámcová úmluva o kontrole tabáku“) z května 2003. Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku podepsaly a ratifikovaly všechny členské státysamotná Evropská unie, a tudíž jsou podle mezinárodního práva vázány jejími ustanoveními. Zvláště významné jsou článek 9 (regulace obsahů látek tabákových výrobků), článek 10 (regulace zveřejnění informací o tabákových výrobcích), článek 11 (balení a značení tabákových výrobků), článek 13 (reklama) a článek 15 (nezákonný obchod s tabákovými výrobky) Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Za podpory Evropské unie a jejích členských států byl přijat na rozličných konferencích smluvních stran Rámcové úmluvy o kontrole tabáku po dosažení obecné dohody soubor pokynů, jež slouží k provádění ustanovení uvedené úmluvy.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) je třeba považovat za základní požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, přičemž je třeba věnovat pozornost zejména novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. V případě tabákových výrobků se nejedná o běžné zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým účinkům tabáku by měla být dána ochraně zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, zejména s cílem omezit rozšíření kouření mezi mladými lidmi.
(8)  V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie („Smlouva“) je třeba považovat za základní požadavek vysokou úroveň ochrany zdraví, přičemž je třeba věnovat pozornost zejména novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. V případě tabákových výrobků se nejedná o běžné zboží a vzhledem k obzvláště škodlivým účinkům tabáku by měla být dána ochraně zdraví v této souvislosti vysoká důležitost, zejména s cílem omezit rozšíření kouření mezi mladými lidmi. Za tímto účelem by měly členské státy podporovat preventivní kampaně proti kouření, zejména ve školách a prostřednictvím médií. V souladu se zásadou odpovědnosti výrobců by měli výrobci tabákových výrobků nést odpovědnost za veškeré náklady na zdravotní péči vzniklé v důsledku konzumace tabáku.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech není pravděpodobné, že velké procento kuřáků přestane kouřit úplně, měly by právní předpisy zohledňovat jejich právo na objektivní informace o dopadech případné konzumace tabáku na jejich zdraví – tyto informace mohou také nalézt na obalu výrobku, který pravděpodobně užívají.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Pro měření obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách by mělo být postupováno podle mezinárodně uznávaných norem ISO 4387, 10315 a 8454. V případě ostatních emisí neexistují pro výpočet obsahu žádné mezinárodně sjednané normy či zkoušky, avšak v současnosti je usilováno o to, aby byly vypracovány.
(10)  Pro měření obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách by mělo být postupováno podle mezinárodně uznávaných norem ISO 4387, 10315 a 8454. V případě ostatních emisí neexistují pro výpočet obsahu žádné mezinárodně sjednané normy či zkoušky, avšak členské státy a Komise by měly aktivně podporovat probíhající úsilí o vypracování těchto norem či testů na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Bylo prokázáno, že výrazným karcinogenem v tabáku je polonium 210. Kombinací jednoduchých opatření by bylo možno jej z cigaret téměř zcela odstranit. Je proto vhodné stanovit takový maximální obsah polonia 210, v jehož důsledku by se snížil současný obsah polonia 210 v cigaretách o 95 %. Měla by být vypracována norma ISO pro měření obsahu polonia 210 v tabáku.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Pokud jde o stanovení maximálního obsahu, mohlo by být později nezbytné a vhodné upravit stanovené úrovně obsahu nebo stanovit maximální prahové hodnoty emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich toxicita a návykovost.
(11)  Pokud jde o stanovení maximálního obsahu, mohlo by být později nezbytné a vhodné snížit stanovené úrovně obsahu nebo stanovit maximální prahové hodnoty emisí, přičemž se zohlední rovněž jejich toxicita a návykovost.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Současné používání rozdílných formátů pro podávání zpráv znesnadňuje výrobcům a dovozcům plnění jejich povinností podávání zpráv a pro členské státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, mají-li obdržené informace porovnávat, analyzovat a vyvozovat z nich příslušné závěry. V tomto ohledu by měl být stanoven určitý jednotný povinný formát pro nahlašování složek a emisí. Ve vztahu k široké veřejnosti je třeba zajistit co největší transparentnost týkající se údajů o výrobku a zajistit, aby bylo vhodným způsobem přihlédnuto k obchodním právům výrobců tabákových výrobků a k jejich právům duševního vlastnictví.
(13)  Současné používání rozdílných formátů pro podávání zpráv znesnadňuje výrobcům a dovozcům plnění jejich povinností podávání zpráv a pro členské státy a Komisi je nepřiměřeně zatěžující, mají-li obdržené informace porovnávat, analyzovat a vyvozovat z nich příslušné závěry. V tomto ohledu by měl být stanoven určitý jednotný povinný formát pro nahlašování složek a emisí. Ve vztahu k široké veřejnosti je třeba zajistit co největší transparentnost týkající se údajů o výrobku a zajistit, aby bylo vhodným způsobem přihlédnuto k obchodním právům výrobců tabákových výrobků a k jejich právům duševního vlastnictví, zejména k právům malých a středních podniků (MSP).
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Z důvodu chybějícího harmonizovaného přístupu ve vztahu k regulaci složek dochází k negativnímu ovlivnění fungování vnitřního trhu a dopadům na volný pohyb zboží v rámci EU. Některé členské státy proto přijaly právní předpisy nebo s tabákovým průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž se určité složky povolují nebo zakazují. Důsledkem je, že některé složky jsou v určitých členských státech regulovány a v jiných nikoliv. Členské státy rovněž přistupují odlišně k přísadám obsaženým v cigaretových filtrech či k přísadám obarvujícím tabákový kouř. Bez harmonizace se očekává, že v následujících letech dojde k nárůstu překážek na vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje provádění Rámcové úmluvy o kontrole tabáku a její pokyny a přihlíží se ke zkušenostem, jež byly získány v rámci jiných jurisdikcí mimo Unii. Pokyny k článkům 9 a 10 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku vyzývají zejména k odstranění složek, které zvyšují chuťové kvality, vytvářejí dojem o zdravotní prospěšnosti tabákových výrobků, souvisejí s energií nebo vitalitou či mají barvící vlastnosti.
(14)  Z důvodu chybějícího harmonizovaného přístupu ve vztahu k regulaci složek dochází k negativnímu ovlivnění fungování vnitřního trhu a dopadům na volný pohyb zboží v rámci EU. Některé členské státy proto přijaly právní předpisy nebo s tabákovým průmyslem uzavřely závazné dohody, jimiž se určité složky povolují nebo zakazují. V důsledku toho jsou některé složky v určitých členských státech regulovány a v jiných nikoliv. Členské státy rovněž přistupují odlišně k přísadám obsaženým v cigaretových filtrech či k přísadám obarvujícím tabákový kouř. Bez harmonizace se očekává, že v následujících letech dojde k nárůstu překážek na vnitřním trhu, přičemž se zohledňuje provádění Rámcové úmluvy o kontrole tabáku a její pokyny a přihlíží se ke zkušenostem, jež byly získány v rámci jiných jurisdikcí mimo Unii. Pokyny k článkům 9 a 10 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku vyzývají zejména k odstranění složek, které zvyšují chuťové kvality, vytvářejí dojem o zdravotní prospěšnosti tabákových výrobků, jsou spojovány s energií nebo vitalitou či mají barvící vlastnosti. Dále by měly být odstraněny složky, které zvyšují návykovost a toxicitu.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  V zájmu ochrany lidského zdraví by měla být posuzována bezpečnost přísad pro použití v tabákových výrobcích. Přísady by měly být schváleny k použití v tabákových výrobcích, jsou-li uvedeny na unijním seznamu povolených přísad. Tento seznam by měl rovněž uvádět veškeré podmínky nebo omezení týkající se používání povolených přísad. Tabákové výrobky, které obsahují přísady, které nejsou uvedeny na seznamu Unie nebo jsou používány způsobem, který není v souladu s touto směrnicí, by neměly být uvedeny na trh Unie.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)
(14b)  Je důležité se zabývat nejen vlastnostmi přísad samých, ale také vlastnostmi jejich spalin. Neměly by to být takové přísady a spaliny, které splňují kritéria řadící je mezi nebezpečné látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí1.
_____________
1 Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Pravděpodobnost rozcházející se regulatorní úpravy dále zvyšují obavy týkající se tabákových výrobků, včetně tabákových výrobků, které neprodukují kouř, s charakteristickou jinou než tabákovou příchutí, které mohou usnadnit zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit formy konzumace. V řadě zemí například došlo k postupnému nárůstu prodeje výrobků obsahujících mentol, přestože došlo k celkovému snížení výskytu kouření. V řadě studií je uvedeno, že tabákové výrobky s mentolovou přísadou mohou usnadnit vdechování, jakož i začínání s kouřením mezi mladými lidmi. Mělo by se zabránit opatřením, která zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci úpravy ochucených cigaret (např. mentolových a hřebíčkových cigaret).
(15)  Pravděpodobnost rozcházející se regulatorní úpravy dále zvyšují obavy týkající se tabákových výrobků s charakteristickou jinou než tabákovou příchutí, které mohou usnadnit zahájení konzumace tabáku nebo ovlivnit formy konzumace. V řadě zemí například došlo k postupnému nárůstu prodeje výrobků obsahujících mentol, přestože došlo k celkovému snížení výskytu kouření. V řadě studií je uvedeno, že tabákové výrobky s mentolovou přísadou mohou usnadnit vdechování, jakož i začínání s kouřením mezi mladými lidmi. Mělo by se zabránit opatřením, která zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci úpravy ochucených cigaret (např. mentolových a hřebíčkových cigaret).
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Zákaz tabákových výrobků s charakteristickou příchutí nezakazuje použití jednotlivých přísad v jejich kombinaci, avšak ukládá výrobcům povinnost snížit přísadu nebo kombinaci přísad tak, aby přísady nadále nevedly k určité charakteristické příchuti. Použití přísad nezbytných pro výrobu tabákových výrobků by mělo být dovoleno, pokud nevedou k určité charakteristické příchuti. Komise by měla zajistit jednotné podmínky pro provádění ustanovení o charakteristické příchuti. Při těchto rozhodovacích procesech by měla být využívána ze strany členských států a Komise pomoc nezávislých zkušebních skupin. Použití této směrnice by nemělo vést k diskriminaci mezi jednotlivými odrůdami tabáku.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Určité přísady jsou používány za účelem vytvoření dojmu o zdravotních přínosech tabákových výrobků, snížení zdravotních rizik či zvýšení duševní bdělosti či fyzické výkonnosti. Tyto přísady by měly být zakázány s cílem zajistit soulad s jednotnými pravidly a vysokou úroveň ochrany zdraví.
(17)  Určité přísady jsou používány za účelem vytvoření dojmu o zdravotních přínosech tabákových výrobků, snížení zdravotních rizik či zvýšení duševní bdělosti či fyzické výkonnosti. S cílem zajistit soulad s jednotnými pravidly a vysokou úroveň ochrany zdraví by tyto přísady neměly být povoleny. Kromě toho by neměly být povoleny přísady, které dodávají určitou charakteristickou příchuť. To by nemělo vést k úplnému zákazu používání jednotlivých přísad. Od výrobců by se však mělo vyžadovat, aby snížili použití přísady nebo kombinace přísad tak, aby přísady nadále nevedly k určité charakteristické příchuti. Mělo by být možné schválit použití přísad, které jsou nezbytné pro výrobu tabákových výrobků, pokud tyto přísady nevedou k charakteristické příchuti a nejsou spojeny s atraktivitou těchto výrobků.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Stále větší počet lidí, přičemž většina z nich jsou děti, trpí astmatem a různými alergiemi. Nejsou známy všechny příčiny astmatu, jak uvádí WHO, ale je třeba se vyhýbat rizikovým faktorům, včetně alergenů, tabákových výrobků a chemických dráždivých látek, aby se zlepšila kvalita života lidí.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Vzhledem k tomu, že se směrnice zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové výrobky, které neprodukují kouř, jež jsou převážně konzumovány staršími spotřebiteli, by měla být udělena výjimka z určitých požadavků na přísady, pokud v jejich důsledku nedojde k podstatné změně okolností, jež se týkají objemu prodeje či konzumačních návyků mladých lidí.
(18)  Vzhledem k tomu, že se směrnice zaměřuje na mladé lidi, pro tabákové výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do vodních dýmek, jež jsou převážně konzumovány staršími spotřebiteli, by měla být udělena výjimka z určitých požadavků na přísady, pokud v jejich důsledku nedojde k podstatné změně okolností, jež se týkají objemu prodeje či konzumačních návyků mladých lidí.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  Členské státy by měly být podněcovány, pokud tak dosud neučinily, k tomu, aby formulovaly své vnitrostátní právní předpisy o ochraně mladých lidí tak, aby mladí lidé ve věku do 18 let nesměli nakupovat ani konzumovat tabákové výrobky. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby byly takové zákazy dodržovány;
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)
(18b)  Článek 16 rámcové úmluvy o kontrole tabáku poukazuje na odpovědnost smluvních stran této úmluvy řešit problémy spojené s výrobky určenými pro nezletilé spotřebitele, např. potravinářské výrobky a hračky v podobě tabákových výrobků, které mohou být pro nezletilé osoby přitažlivé. V uplynulých letech bylo uvedeno na trh několik produktů, např. tyčinky šíša, které neobsahují nikotin, ale mají podobu cigaret a pokouší se napodobovat kouření prostřednictvím látek, které se vypařují, přičemž jejich nezávadnost ještě není vědecky prokázána, a prostřednictvím elektrického světla napodobujícího proces hoření cigarety. Takové výrobky jsou evidentně vyráběny s cílem být atraktivní pro mladé a nezletilé spotřebitele a jsou stále více populární mezi nezletilými v řadě členských států. Sílí obavy ohledně návyků, které si mladí a mladiství spotřebitelé používáním těchto imitací cigaret vytvoří.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Tyto nesrovnalosti mohou vytvářet překážku obchodu a brzdit fungování vnitřního trhu s tabákovými výrobky, a proto by měly být odstraněny. Rovněž může dojít k tomu, že spotřebitelé v některých členských státech budou lépe informováni o zdravotních rizicích tabákových výrobků oproti spotřebitelům z jiných členských států. Bez dalšího opatření na úrovni Unie pravděpodobně dojde v nadcházejících letech k prohloubení stávajících nesrovnalostí.
(20)  Tyto nesrovnalosti mohou vytvářet překážku obchodu a brzdit fungování vnitřního trhu s tabákovými výrobky, a proto by měly být odstraněny. Rovněž může dojít k tomu, že spotřebitelé v některých členských státech budou lépe informováni o zdravotních rizicích tabákových výrobků oproti spotřebitelům z jiných členských států. Bez dalšího harmonizujícího opatření na úrovni Unie pravděpodobně dojde v nadcházejících letech k prohloubení stávajících nesrovnalostí.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
(22)  Ustanovení o označování se musí rovněž přizpůsobit novým vědeckým poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť vede spotřebitele k domněnce, že některé cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. Poznatky rovněž ukazují na to, že kombinovaná zdravotní varování velkého rozsahu jsou účinnější než pouhá textová varování. V tomto ohledu by se měla stát kombinovaná zdravotní varování povinná v rámci celé Unie a měla by pokrývat podstatné a viditelné části povrchu jednotlivého balíčku. Pro veškerá zdravotní varování by měla být k zajištění jejich viditelnosti a účinnosti stanovena minimální velikost.
(22)  Ustanovení o označování se musí rovněž přizpůsobit novým vědeckým poznatkům. Například údaj o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého na baleních cigaret se ukázal jako zavádějící, neboť vede spotřebitele k domněnce, že některé cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. Poznatky rovněž ukazují na to, že kombinovaná zdravotní varování velkého rozsahu, která se skládají z obrázku a textu, jsou účinnější než pouhá textová varování. V tomto ohledu by se měla stát kombinovaná zdravotní varování povinná v rámci celé Unie a měla by pokrývat podstatné a viditelné části zorného pole povrchu jednotlivého balíčku. Pro veškerá zdravotní varování by měla být k zajištění jejich viditelnosti a účinnosti stanovena minimální velikost.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  Za účelem zajištění integrity a viditelnosti zdravotních varování a v zájmu jejich co největší účinnosti by měla být stanovena úprava týkající se rozměrů varování, jakož i určitých hledisek vzhledu balení tabákového výrobku, včetně způsobu otevírání. Balení a výrobky mohou spotřebitele, a zejména pak mladé lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o menší škodlivosti výrobků. To je například případ určitých textů nebo vlastností, např. „s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, „bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, názvu, obrázků a figurativních či jiných motivů. Obdobně velikost a vzhled jednotlivých cigaret může uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že jejich značka by mohla být méně škodlivá. Toto by mělo být ošetřeno.
(23)  Za účelem zajištění integrity a viditelnosti zdravotních varování a v zájmu jejich co největší účinnosti by měla být stanovena úprava týkající se rozměrů varování, jakož i určitých hledisek vzhledu balení tabákového výrobku. Balení a výrobky mohou spotřebitele, a zejména pak mladé lidi, uvádět v omyl, pokud vypovídají o menší škodlivosti výrobků. To je například případ určitých textů nebo vlastností, např. „s nízkým obsahem dehtu“, „lehké“ „velmi lehké“, „mírné“, „přírodní“, „organické“, „bez přísad“, „neochucené“, „tenké“, názvu, obrázků a figurativních či jiných motivů. Obdobně velikost a vzhled jednotlivých cigaret může uvádět spotřebitele v omyl tím, že vytváří dojem o tom, že jsou méně škodlivé. Nedávná studie rovněž prokázala, že kuřáci tenkých cigaret byli spíše přesvědčeni o tom, že jejich značka by mohla být méně škodlivá. Toto by mělo být ošetřeno.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  Je prokázáno, že tabákové výrobky obsahují a při hoření ze sebe uvolňují mnoho škodlivých látek a známých karcinogenů nebezpečných pro lidské zdraví. Vědecké studie jasně prokázaly, že pasivní kouření je příčinou úmrtí, onemocnění a zdravotního postižení a že pasivní kouření je nebezpečné zejména pro dosud nenarozené děti a kojence. Může způsobovat nebo zhoršovat dýchací potíže u osob, které kouř vdechují. Zdravotní varování by proto měla také upozorňovat na nebezpečí, která pro zdraví představuje pasivní kouření.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
(24)  Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které konzumují převážně starší spotřebitelé, by měla být udělena výjimka z určitých požadavků na označování, pokud nedojde k podstatné změně okolností, jež se týkají objemu prodeje či konzumačních návyků mladých lidí. Označování těchto tabákových výrobků by se mělo řídit zvláštními pravidly. Viditelnost zdravotních varování na tabákových výrobcích, které neprodukují kouř, musí být zajištěna. Varování by proto měla být umístěna na dvou hlavních plochách balení tabákových výrobků, jež neprodukují kouř.
(24)  Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do vodních dýmek, které konzumují převážně starší spotřebitelé, by měla být udělena výjimka z určitých požadavků na označování, pokud nedojde k podstatné změně okolností, jež se týkají objemu prodeje či konzumačních návyků mladých lidí. Označování těchto tabákových výrobků by se mělo řídit zvláštními pravidly. Viditelnost zdravotních varování na tabákových výrobcích, které neprodukují kouř, musí být zajištěna. Varování by proto měla být umístěna na dvou hlavních plochách balení tabákových výrobků, jež neprodukují kouř.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
(26)  Na trh jsou uváděny značné objemy nedovolených výrobků, které nesplňují požadavky stanovené směrnicí 2001/37/ES, a existují indicie o tom, že tyto objemy by se mohly dále zvyšovat. Takové výrobky ohrožují volný pohyb výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a ochranu, jež poskytují právní předpisy pro kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího komplexního programu kontroly tabáku. Měla by proto být navržena ustanovení, podle nichž by jednotlivá balení tabákových výrobků byla označena jednotným a zabezpečeným způsobem a jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto výrobky bylo možné sledovat a dohledávat v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a lépe prosazovat jejich soulad s touto směrnicí. Dále by mělo být rovněž přijato ustanovení pro zavedení bezpečnostních prvků, které umožní ověřit pravost výrobků.
(26)  Na trh jsou uváděny značné objemy nedovolených výrobků, které nesplňují požadavky stanovené směrnicí 2001/37/ES, a existují indicie o tom, že tyto objemy by se mohly dále zvyšovat. Takové výrobky ohrožují volný pohyb výrobků, jež tyto podmínky dodržují, a ochranu, jež poskytují právní předpisy pro kontrolu tabáku. Kromě toho Rámcová úmluva o kontrole tabáku zavazuje Unii k boji s nezákonnými výrobky v rámci jejího komplexního programu kontroly tabáku. Měla by proto být navržena ustanovení, podle nichž by jednotlivá balení tabákových výrobků a jakákoliv vnější přepravní balení byla označena jednotným a zabezpečeným způsobem a jejich pohyby zaznamenávány tak, aby tyto výrobky bylo možné sledovat a dohledávat v rámci Unie a bylo možné kontrolovat a lépe prosazovat jejich soulad s touto směrnicí. Dále by mělo být rovněž přijato ustanovení pro zavedení bezpečnostních prvků, které umožní ověřit pravost výrobků a zajistí, aby byly jedinečné identifikátory na jednotlivých baleních propojeny s jedinečným identifikátorem na vnějším přepravním balení.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
(28)  V zájmu zajištění nezávislosti a transparentnosti by měli výrobci tabákových výrobků uzavřít smlouvy o uchovávání údajů s nezávislými třetími stranami, nad nimiž by dohlížel externí auditor. Údaje týkající se systému pro sledování a dohledávání by měly být uchovávány odděleně od ostatních souvisejících údajů společnosti a měly by být pod dozorem příslušných orgánů členských států a Komise, jež by k nim měly mít vždy přístup.
(28)  V zájmu zajištění nezávislosti a transparentnosti by měli výrobci tabákových výrobků uzavřít smlouvy o uchovávání údajů s nezávislými třetími stranami. Vhodnost těchto smluv by měla schvalovat a monitorovat Komise, jíž jsou nápomocni nezávislí externí auditoři. Údaje týkající se systému pro sledování a dohledávání by měly být uchovávány odděleně od ostatních souvisejících údajů společnosti a měly by být pod dozorem příslušných orgánů členských států a Komise, jež by k nim měly mít vždy přístup.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
(29)  Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 13. listopadu 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se označování tabákových výrobků a zákazu prodeje určitých typů tabáku pro orální užití, zakázala v členských státech prodej určitých druhů tabáku pro orální užití. Směrnice 2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska povoluje Švédskému království odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje tabáku pro orální užití by měl být zachován, aby se tak zabránilo uvádění návykového výrobku s nepříznivými zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro mladé lidi, na vnitřní trh. Pokud jde o ostatní tabákové výrobky, které neprodukují kouř a nejsou určeny pro široké trhy, považují se přísné požadavky na označování a regulaci složek za dostačující k tomu, aby se zabránilo jejich dalšímu rozšiřování na trhu mimo jejich tradiční užití.
(29)  Směrnice Rady 89/622/EHS ze dne 13. listopadu 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států, týkajících se označování tabákových výrobků a zákazu prodeje určitých typů tabáku pro orální užití, zakázala v členských státech prodej určitých druhů tabáku pro orální užití. Směrnice 2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska povoluje Švédskému království odchylku od tohoto zákazu. Zákaz prodeje tabáku pro orální užití by měl být zachován, aby se tak zabránilo uvádění návykového výrobku s nepříznivými zdravotními účinky, jenž je přitažlivý pro mladé lidi, na vnitřní trh.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)
(29a)  Vzhledem k všeobecnému zákazu prodeje tabáku pro orální užití (snus) v EU není v přeshraničním zájmu regulovat obsah snusu. Odpovědnost za regulaci obsahu snusu proto mají členské státy, v nichž je prodej snusu v souladu s článkem 151 Aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska povolen. Ustanovení článku 6 této směrnice se tedy nevztahují na tabák pro orální užití.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
(30)  Přeshraniční prodej tabáku na dálku usnadňuje mladým lidem přístup k tabákovým výrobkům a v jeho důsledku může být oslabeno dodržování požadavků stanovených právními předpisy o kontrole tabáku a zejména touto směrnicí. Aby tato směrnice dosáhla svého plného potenciálu, je třeba zavést jednotná pravidla pro oznamovací systém. Ustanovení týkající se oznamování přeshraničního prodeje tabáku na dálku v této směrnici by mělo být použito, aniž je dotčen postup oznamování stanovený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti. Prodej tabákových výrobků na dálku dále upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, jež bude ode dne 13. června 2014 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů.
(30)  Přeshraniční prodej tabáku na dálku by měl být zakázán, protože usnadňuje přístup mladých lidí k tabákovým výrobkům a v jeho důsledku může být oslabeno dodržování požadavků této směrnice.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)  Směrnice 2003/33/ES o reklamě na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícím s tabákovými výrobky již zakazuje bezplatnou distribuci těchto výrobků v souvislosti se sponzorstvím akcí. Tato směrnice, která upravuje aspekty spojené s prezentací a prodejem tabáku a jejímž cílem je dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví a prevence konzumace tabáku mezi mladými lidmi, rozšiřuje působnost zákazu bezplatné distribuce na veřejná místa a zakazuje zejména distribuci tištěných materiálů, slevových kupónů a podobných zvláštních nabídek uvnitř balení a obalů.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 b (nový)
(30b)  Komise a členské státy by se měly zavázat k účinnému uplatňování protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, který je připojen k Rámcové úmluvě o kontrole tabáku. Je třeba usilovat o prevenci a zlepšení kontroly nezákonného obchodu s tabákovými výrobky vyrobenými ve třetích zemí.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31
(31)  Všechny tabákové výrobky jsou schopny způsobit smrt, onemocnění a zdravotní postižení,tudíž by se mělo zabránit jejich další spotřebě. Je tedy důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové kategorie tabákových výrobků. V případě nové kategorie tabákových výrobků by výrobci a dovozci měli podléhat oznamovací povinnosti, aniž by tím byla dotčena pravomoc členských států uvedené výrobky zakázat či povolit. Komise by měla sledovat vývoj a za pět let po uvedení právních předpisů do souladu s touto směrnicí by měla předložit zprávu, v níž vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici změnit.
(31)  Všechny tabákové výrobky jsou schopny způsobit smrt, onemocnění a zdravotní postižení a jejich výroba, distribuce a spotřeba by měly být regulovány. Je tedy důležité sledovat vývoj, pokud jde o nové kategorie tabákových výrobků. V případě nové kategorie tabákových výrobků by výrobci a dovozci měli podléhat oznamovací povinnosti, aniž by tím byla dotčena pravomoc členských států uvedené výrobky zakázat či povolit. Komise by měla sledovat vývoj a za tři roky po uvedení právních předpisů do souladu s touto směrnicí by měla předložit zprávu, v níž vyhodnotí, zda je nutné tuto směrnici změnit.
Pozměňovací návrh 165
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
(33)  Na trhu Unie jsou prodávány výrobky obsahující nikotin. Různé regulační přístupy členských států k řešení otázek zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto výrobků, negativně ovlivňují fungování vnitřního trhu, zejména vezmeme-li v úvahu, že tyto výrobky představují značný objem přeshraničního prodeje na dálku včetně prodeje prostřednictvím internetu.
(33)  Na trhu Unie jsou prodávány výrobky obsahující nikotin, včetně elektronických cigaret. Členské státy však k řešení otázek zdraví a bezpečnosti, které se týkají těchto výrobků, zaujaly různé regulační přístupy. Jsou zapotřebí harmonizovaná pravidla, proto by všechny výrobky obsahující nikotin měly být jako produkty blízké tabákovým výrobkům regulovány v rámci této směrnice. Vzhledem k tomu, že výrobky obsahující nikotin mohou uživatelům pomoci s odvykáním kouření, měly by členské státy zajistit, aby byly dostupné v takové míře jako tabákové výrobky.
Pozměňovací návrhy 118 a 137/REV
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
(34)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků1 poskytuje právní rámec pro posouzení jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, včetně výrobků obsahujících nikotin. Značný počet výrobků obsahujících nikotin byl již v rámci tohoto regulačního režimu registrován. Při registraci se zohledňuje obsah nikotinu dotčeného výrobku. Budou-li všechny výrobky obsahující nikotin, jehož obsah je stejný nebo vyšší než u výrobků obsahujících nikotin registrovaných v rámci směrnice 2001/83/ES, podléhat stejnému právnímu rámci, vyjasní se právní situace, odstraní se rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, zajistí se rovné zacházení se všemi výrobky obsahujícími nikotin, jež jsou používané k odvykání kouření, a vytvoří se podněty pro výzkum a inovace v oblasti odvykání kouření. Tímto by nemělo být dotčeno použití směrnice 2001/83/ES na jiné výrobky, které upravuje tato směrnice, vyhovují-li podmínkám směrnice 2001/83/ES.
vypouští se
__________________
1Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67, naposledy pozměněná směrnicí 2011/62/EU, Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 74.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35
(35)  Měla by být zavedena ustanovení týkající se označování výrobků obsahujících nikotin, jehož množství je nižší než prahová úroveň stanovená touto směrnicí, která by spotřebitele upozorňovala na možná zdravotní rizika.
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)  Členské státy by měly zajistit, aby výrobky s obsahem nikotinu nebyly prodávány osobám, které nedosáhly požadované věkové hranice stanovené pro nákup tabákových nebo souvisejících výrobků.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
(37)  S cílem zajistit jednotné podmínky pro provádění této směrnice, zejména v případě formátu pro nahlašování složek, určení výrobků s charakteristickými příchutěmi nebo se zvýšenou toxicitou a návykovostí a metodiky pro rozhodování o tom, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, by prováděcí pravomoci měly být svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
(37)  S cílem zajistit jednotné podmínky pro provádění této směrnice, zejména v případě formátu pro nahlašování složek, by prováděcí pravomoci měly být svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
(38)  S cílem zajistit plnou funkčnost této směrnice a udržet krok s technickým, vědeckým a mezinárodním vývojem při výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci by pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména pokud jde o přijímání a přizpůsobování maximálních obsahů pro emise a jejich příslušných metod měření, stanovení maximálních úrovní složek zvyšujících toxicitu, návykovost nebo přitažlivost, použití zdravotních varování, jedinečné identifikátory a bezpečnostní prvky v označování a na balení, stanovení klíčových prvků smluv o uchovávání údajů s nezávislými třetími stranami, přezkum některých výjimek udělených tabákovým výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabákovým výrobkům, které neprodukují kouř,přezkum úrovně obsahu nikotinu ve výrobcích obsahujících nikotin, měla být přenesena na Komisi. Zejména je důležité, aby Komise během přípravné práce vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány zároveň, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(38)  S cílem zajistit plnou funkčnost této směrnice a udržet krok s technickým, vědeckým a mezinárodním vývojem při výrobě tabáku, jeho konzumaci a regulaci by pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména pokud jde o přijímání a přizpůsobování maximálních obsahů pro emise a jejich příslušných metod měření, povolování přísad a v případě potřeby stanovení maximálních úrovní složek pro přísady, použití zdravotních varování, jedinečné identifikátory a bezpečnostní prvky v označování a na balení, stanovení klíčových prvků smluv o uchovávání údajů s nezávislými třetími stranami, a přezkum některých výjimek udělených tabákovým výrobkům jiným než cigaretám, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodních dýmek, měla být přenesena na Komisi. Zejména je důležité, aby Komise během přípravné práce vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány zároveň, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
(39)  Komise by měla sledovat vývoj a za pět let po uvedení právních předpisů do souladu s touto směrnicí by měla předložit zprávu s cílem posoudit, zda je nutné směrnici změnit.
(39)  Komise by měla sledovat vývoj a za tři roky po uvedení právních předpisů do souladu s touto směrnicí by měla předložit zprávu s cílem posoudit, zda je nutné směrnici změnit, zejména pokud jde o obaly.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)
(39a)  Členské státy mají významnou odpovědnost v oblasti ochrany veřejného zdraví a přijímání preventivních opatření, poskytování záruk veřejnosti, monitorování a poskytování poradenství mladým lidem, a provádění veřejných preventivních kampaní proti kouření, zejména ve školách. Za velmi důležitý se považuje všeobecný volný přístup ke konzultacím o odvykání kouření a odpovídající léčbě.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
(40)  Považuje-li členský stát za nutné zachovat přísnější vnitrostátní opatření pro aspekty mimo oblast působnosti této směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to u všech výrobků bez rozdílu na základě závažných důvodů týkajících se ochrany veřejného zdraví. Členskému státu by mělo být rovněž povoleno zavést přísnější opatření pro všechny výrobky bez rozdílu na základě specifické situace v dotčeném členském státě a za předpokladu, že tato opatření jsou odůvodněná potřebou ochrany veřejného zdraví. Přísnější vnitrostátní opatření by měla být potřebná a přiměřená a neměla by představovat prostředek svévolné diskriminace nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy. Přísnější vnitrostátní opatření musí být Komisi oznamována předem, ta je pak následně schvaluje s ohledem na vysokou úroveň ochrany zdraví dosaženou prostřednictvím této směrnice.
(40)  Považuje-li členský stát za nutné zachovat nebo zavést přísnější vnitrostátní opatření pro aspekty mimo oblast působnosti této směrnice, mělo by mu to být povoleno, a to u všech výrobků bez rozdílu, pokud jsou tato opatření slučitelná se Smlouvou o fungování EU. Přísnější vnitrostátní opatření musí být Komisi oznamována předem, ta je pak následně schvaluje s ohledem na vysokou úroveň ochrany zdraví dosaženou prostřednictvím této směrnice.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42
(42)  Členské státy by měly zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány výhradně v souladu s pravidly a zárukami uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
(42)  Členské státy by měly zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány výhradně v souladu s pravidly a zárukami uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Je nezbytné, aby byly rovněž zohledněny vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45
(45)  Návrh se dotýká několika základních práv, jež jsou stanovena v Listině základních práv Evropské unie, zejména práva na ochranu osobních údajů (článek 8), svobody projevu a práva na informace (článek 11), svobody podnikání (článek 16) a práva na vlastnictví (článek 17). Povinnosti, které jsou ukládány výrobcům, dovozcům a prodejcům tabákových výrobků, jsou nezbytné ke zlepšení fungování vnitřního trhu, a zároveň zajišťují vysokou úroveň ochrany zdraví a spotřebitele, jak je stanoveno v článcích 35 a 38 Listiny základních práv Evropské unie. Použití této směrnice by mělo respektovat právo EU a příslušné mezinárodní závazky,
(45)  Návrh se dotýká několika základních práv, jež jsou stanovena v Listině základních práv Evropské unie, zejména práva na ochranu osobních údajů (článek 8), svobody projevu a práva na informace (článek 11), svobody podnikání (článek 16) a práva na vlastnictví držitelů ochranných známek (článek 17). Je proto nezbytné zajistit, aby povinnosti, které jsou ukládány výrobcům, dovozcům a prodejcům tabákových výrobků, nezaručovaly pouze vysokou úroveň ochrany zdraví a spotřebitele, ale chránily také všechna ostatní základní práva, a aby byly přiměřené, pokud jde o fungování vnitřního trhu. Použití této směrnice by mělo respektovat právo Unie a příslušné mezinárodní závazky,
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)
(45a)  Členské státy by měly respektovat právo na čistý vzduch v duchu čl. 7 písm. b) a článku 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který stanoví právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky a právo každého člověka na požívání nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví. To je obsaženo v cíli článku 37 Listiny základních práv EU, podle nějž mají být vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality začleněny do politik Unie.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Článek 1
Účelem této směrnice je sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se:
Účelem této směrnice je sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se:
a)  složek a emisí tabákových výrobků a příslušných povinností ohlašování, jakož i maximálního obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách;
a)  složek a emisí tabákových výrobků a příslušných povinností ohlašování, jakož i maximálního obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách;
b)  označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, která musí být uvedena na jednotlivých baleních tabákových výrobků a jakémkoliv vnějším balení, jakož i opatření týkající se sledovatelnosti a bezpečnostních prvků v zájmu zajištění souladu s touto směrnicí;
b)  označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, která musí být uvedena na jednotlivých baleních tabákových výrobků a jakémkoliv vnějším balení, jakož i opatření týkající se sledovatelnosti a bezpečnostních prvků v zájmu zajištění souladu s touto směrnicí;
c)  zákazu uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití;
c)  zákazu uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití;
d)  přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku;
d)  zákazu přeshraničního prodeje tabákových výrobků na dálku;
e)  oznamovací povinnosti pro nové kategorie tabákových výrobků;
e)  oznamovací povinnosti pro nové kategorie tabákových výrobků;
f)  uvádění na trh a označování některých výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, zejména výrobků obsahujících nikotin a rostlinných výrobků ke kouření;
f)  uvádění na trh a označování některých výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, zejména výrobků obsahujících nikotin a rostlinných výrobků ke kouření;
aby bylo usnadněno fungování vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky, přičemž výchozím základem je zabezpečení vysoké úrovně ochrany zdraví.
aby byly splněny závazky podle Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku a aby bylo usnadněno fungování vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky, přičemž výchozím základem je zabezpečení vysoké úrovně ochrany zdraví, zejména mladých lidí.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Článek 2
Pro účely této směrnice se rozumí:
Pro účely této směrnice se rozumí:
1)  „návykovostí“ farmakologická schopnost látky způsobit závislost, což je určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, případně obojí;
1)  „návykovostí“ farmakologická schopnost látky způsobit závislost, což je určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, případně obojí;
2)  „přísadou“ látka obsažená v tabákovém výrobku, v jeho jednotlivém balení nebo v jakémkoliv vnějším balení, s výjimkou tabákových listů a jiných přírodních nebo nezpracovaných částí rostlin tabáku;
2)  „přísadou“ látka obsažená v tabákovém výrobku, v jeho jednotlivém balení nebo v jakémkoliv vnějším balení, s výjimkou tabákových listů a jiných přírodních nebo nezpracovaných částí rostlin tabáku;
3)  „systémem ověřování věku“ počítačový systém, který v elektronické podobě jednoznačně potvrdí věk spotřebitele v souladu s vnitrostátními požadavky;
3)  „systémem ověřování věku“ počítačový systém, který v elektronické podobě jednoznačně potvrdí věk spotřebitele v souladu s vnitrostátními požadavky;
4)  „charakteristickou příchutí“ rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než tabáková, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad, kromě jiného včetně ovoce, koření, bylinek, alkoholu nebo cukrovinek, mentolu nebo vanilky, rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku za zamýšleným účelem;
4)  „charakteristickou příchutí“ rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než tabáková, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad, kromě jiného včetně ovoce, koření, bylinek, alkoholu nebo cukrovinek, mentolu nebo vanilky, která je rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku;
5)  „žvýkacím tabákem“ tabákový výrobek, který neprodukuje kouř, určený výhradně ke žvýkaní;
5)  „žvýkacím tabákem“ tabákový výrobek, který neprodukuje kouř, určený výhradně ke žvýkaní;
6)  „doutníkem“ tabákový smotek, jehož kouření zahrnuje spalovací proces a jehož podrobnou definici uvádí čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků ;
6)  „doutníkem“ tabákový smotek, jehož kouření zahrnuje spalovací proces a jehož podrobnou definici uvádí čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků ;
7)  „cigaretou“ tabákový smotek, jehož kouření zahrnuje spalovací proces a jehož podrobnou definici uvádí čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/64/EU;
7)  „cigaretou“ tabákový smotek, jehož kouření zahrnuje spalovací proces a jehož podrobnou definici uvádí čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/64/EU;
8)  „doutníčkem“ malý doutník o průměru do 8 mm;
8)  „doutníčkem“ malý doutník, který je blíže definován v čl. 8. odst. 1 směrnice Rady 2007/74/ES;
9)  „kombinovaným zdravotním varováním“ zdravotní varování ve smyslu této směrnice, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení;
9)  „kombinovaným zdravotním varováním“ zdravotní varování ve smyslu této směrnice, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení;
10)  „spotřebitelem“ fyzická osoba, jež jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání;
10)  „spotřebitelem“ fyzická osoba, jež jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání;
11)  „přeshraničním prodejem na dálku“ prodejní služby na dálku, při nichž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku nachází v určitém členském státě a sídlo maloobchodního prodejce je v jiném členském státě nebo ve třetí zemi; sídlo maloobchodního prodejce se považuje za umístěné v určitém členském státě:
11)  „přeshraničním prodejem na dálku“ prodejní služby na dálku, při nichž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku nachází v určitém členském státě a sídlo maloobchodního prodejce je v jiném členském státě nebo ve třetí zemi; sídlo maloobchodního prodejce se považuje za umístěné v určitém členském státě:
a)  v případě fyzické osoby – nachází-li se hlavní místo její obchodní činnosti v tomto členském státě;
a)  v případě fyzické osoby – nachází-li se hlavní místo její obchodní činnosti v tomto členském státě;
b)  v jiných případech – má-li své právní sídlo, ústřední vedení nebo místo podnikání, včetně pobočky, zastoupení či jiné provozovny v takovém členském státě;
b)  v jiných případech – má-li své právní sídlo, ústřední vedení nebo místo podnikání, včetně pobočky, zastoupení či jiné provozovny v takovém členském státě;
12)  „emisemi“ látky, které se uvolňují při užití tabákového výrobku za zamýšleným účelem, jako například látky, které se nacházejí v kouři, nebo látky uvolňované při užití tabákových výrobků, které neprodukují kouř;
12)  „emisemi“ látky, které se uvolňují při užití tabákového výrobku za zamýšleným účelem, jako například látky, které se nacházejí v kouři, nebo látky uvolňované při užití tabákových výrobků, které neprodukují kouř;
13)  „aromatem“ přísada dodávající vůni a/nebo chuť;
13)  „aromatem“ přísada dodávající vůni a/nebo chuť;
14)  „zdravotním varováním“ varování stanovené v této směrnici, včetně textových varování, kombinovaných zdravotních varování, obecných varování a informačních sdělení;
14)  „zdravotním varováním“ varování stanovené v této směrnici, včetně textových varování, kombinovaných zdravotních varování, obecných varování a informačních sdělení;
15)  „rostlinným výrobkem určeným ke kouření“ výrobek, jehož základem jsou rostliny, nebo byliny a který neobsahuje žádný tabák a konzumuje se prostřednictvím postupného spalování;
15)  „rostlinným výrobkem určeným ke kouření“ výrobek, jehož základem jsou rostliny, nebo byliny a který neobsahuje žádný tabák a konzumuje se prostřednictvím postupného spalování;
16)  „dovozem tabákových a souvisejících výrobků“ vstup takovýchto výrobků na území Unie, pokud nejsou výrobky při vstupu do Unie propuštěny do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a dále propuštění těchto výrobků z režimu s podmíněným osvobozením od cla;
16)  „dovozem tabákových a souvisejících výrobků“ vstup takovýchto výrobků na území Unie, pokud nejsou výrobky při vstupu do Unie propuštěny do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a dále propuštění těchto výrobků z režimu s podmíněným osvobozením od cla;
17)  „dovozcem tabákových a souvisejících výrobků“ vlastník nebo osoba, která má právo nakládat s tabákovými a souvisejícími výrobky, které byly dopraveny na území Unie;
17)  „dovozcem tabákových a souvisejících výrobků“ vlastník nebo osoba, která má právo nakládat s tabákovými a souvisejícími výrobky, které byly dopraveny na území Unie;
18)  „složkou“ přísady, tabák (listy a jiné přírodní, zpracované nebo nezpracované části tabákových rostlin včetně pórovitého a rekonstituovaného tabáku), jakož i jakákoliv látka přítomná v konečném tabákovém výrobku včetně papíru, filtru, inkoustů, kapslí a lepidel;
18)  „složkou" přísady, tabák a jakákoliv látka přítomná v konečném tabákovém výrobku včetně papíru, filtru, inkoustů, kapslí a lepidel;
18a)  „tabákem“ listy a jiné přírodní, zpracované nebo nezpracované části tabákových rostlin, včetně pórovitého a rekonstituovaného tabáku;
19)  „maximální úrovní“ nebo „maximálním obsahem“ maximální množství nebo emise, včetně nulových, látky v tabákovém výrobku, měřeno v gramech;
19)  „maximální úrovní“ nebo „maximálním obsahem“ maximální množství nebo emise, včetně nulových, látky v tabákovém výrobku, měřeno v gramech;
20)  „šňupavým tabákem“ výrobek, které neprodukuje kouř a je aplikován nosem;
20)  „šňupavým tabákem“ výrobek, které neprodukuje kouř a je aplikován nosem;
21)  „nikotinem“ alkaloidy nikotinu;
21)  „nikotinem“ alkaloidy nikotinu;
22)  „výrobkem obsahujícím nikotin“ výrobek, který spotřebitel užívá prostřednictvím inhalace, požití nebo jinými způsoby a do kterého je nikotin přidáván buď během výrobního procesu nebo spotřebitelem před nebo při užití;
22)  „výrobkem obsahujícím nikotin“ výrobek, který spotřebitel užívá prostřednictvím inhalace, požití nebo jinými způsoby a do kterého je nikotin přidáván buď během výrobního procesu nebo spotřebitelem před nebo při užití;
23)  „novým tabákovým výrobkem“ tabákový výrobek jiný než cigareta, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový tabák, tabák do vodní dýmky, doutník, doutníček, žvýkací tabák, šňupací tabák nebo tabák pro orální užití, uvedený na trh po vstupu této směrnice v platnost;
23)  „novým tabákovým výrobkem“ tabákový výrobek jiný než cigareta, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový tabák, tabák do vodní dýmky, doutník, doutníček, žvýkací tabák, šňupací tabák nebo tabák pro orální užití, uvedený na trh po vstupu této směrnice v platnost;
24)  „vnějším balením“ jakýkoliv obal, ve kterém jsou výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotlivé balení nebo soubor jednotlivých balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení;
24)  „vnějším balením“ jakýkoliv obal, ve kterém jsou výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotlivé balení nebo soubor jednotlivých balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení;
24a)  „vnějším přepravním balením“ jakýkoli obal, který sestává z jednotlivých balení a v němž jsou tabákové výrobky před uvedením na trh přepravovány od výrobce k následným hospodářským subjektům, jako jsou palety, bedny a kartony;
25)  „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku; v případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek se považuje za uvedený na trh ve členském státě, ve kterém se nachází spotřebitel;
25)  „uváděním na trh“ poskytnutí výrobků spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku; v případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek se považuje za uvedený na trh ve členském státě, ve kterém se nachází spotřebitel;
26)  „dýmkovým tabákem“ tabák konzumovaný prostřednictvím postupného spalování, výhradně určený pro užití v dýmce;
26)  „dýmkovým tabákem“ tabák konzumovaný prostřednictvím postupného spalování, výhradně určený pro užití v dýmce;
26a)  „tabákem do vodních dýmek“ tabák určený výhradně pro použití ve vodní dýmce;
27)  „maloobchodním prodejcem“ jakýkoliv prodejce, který uvádí tabákové výrobky na trh, včetně fyzické osoby;
27)  „maloobchodním prodejcem“ jakýkoliv prodejce, který uvádí tabákové výrobky na trh, včetně fyzické osoby;
28)  „tabákem k ručnímu balení cigaret“ tabák, který spotřebitel nebo maloobchodní prodejce mohou použít k vlastnímu balení cigaret;
28)  „tabákem k ručnímu balení cigaret“ tabák, který spotřebitel nebo maloobchodní prodejce mohou použít k vlastnímu balení cigaret;
29)  „tabákovým výrobkem, který neprodukuje kouř“ tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje postupné spalování, včetně žvýkacího tabáku, šňupavého tabáku a tabáku pro orální užití;
29)  „tabákovým výrobkem, který neprodukuje kouř“ tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje postupné spalování, včetně žvýkacího tabáku, šňupavého tabáku a tabáku pro orální užití;
30)  „podstatnou změnou okolností“ zvýšení objemu prodeje určité kategorie výrobku, jako například dýmkového tabáku, doutníků, doutníčků, alespoň o 10 % přinejmenším v 10 členských státech, na základě údajů o prodeji poskytnutých v souladu s čl. 5 odst. 4; nebo zvýšení stupně rozšíření příslušné kategorie výrobku ve věkové skupině spotřebitelů mladších 25 let o 5 procentních bodů přinejmenším v 10 členských státech, a to podle ____ [datum bude stanoveno při přijetí směrnice] zprávy Eurobarometru nebo odpovídajících prevalenčních studií;
30)  „podstatnou změnou okolností“ zvýšení objemu prodeje určité kategorie výrobku, jako například dýmkového tabáku, doutníků, doutníčků, alespoň o 10 % přinejmenším v pěti členských státech, na základě údajů o prodeji poskytnutých v souladu s čl. 5 odst. 4; nebo zvýšení stupně rozšíření příslušné kategorie výrobku ve věkové skupině spotřebitelů mladších 25 let o 5 procentních bodů přinejmenším v pěti členských státech, a to podle ____ [datum bude stanoveno při přijetí směrnice] zprávy Eurobarometru nebo odpovídajících prevalenčních studií;
31)  „dehtem“ surový bezvodý kondenzát kouře neobsahující nikotin;
31)  „dehtem“ surový bezvodý kondenzát kouře neobsahující nikotin;
32)  „tabákem pro orálním užití“ všechny výrobky určené k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny k inhalaci nebo žvýkání, vyrobené zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v jednotlivých sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích;
32)  „tabákem pro orálním užití“ všechny výrobky určené k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny k inhalaci nebo žvýkání, vyrobené zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v jednotlivých sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích;
33)  „tabákem ke kouření“ tabákový výrobek jiný než tabákový výrobek, který neprodukuje kouř;
33)  „tabákem ke kouření“ tabákový výrobek jiný než tabákový výrobek, který neprodukuje kouř;
33)  „tabákem ke kouření“ tabákový výrobek jiný než tabákový výrobek, který neprodukuje kouř;
33)  „tabákem ke kouření“ tabákový výrobek jiný než tabákový výrobek, který neprodukuje kouř;
34)  „tabákovými výrobky“ výrobky určené ke konzumaci spotřebitelem, obsahující, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený;
34)  „tabákovými výrobky“ výrobky určené ke konzumaci spotřebitelem, obsahující, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený;
35)  „toxicitou“ míra, v jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský organismus, včetně dlouhodobých účinků, obvykle po opakovaném nebo stálém užívání nebo expozici;
35)  „toxicitou“ míra, v jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský organismus, včetně dlouhodobých účinků, obvykle po opakovaném nebo stálém užívání nebo expozici;
36)  „jednotlivým balením“ nejmenší samostatné balení výrobku, který je uveden na trh.
36)  „jednotlivým balením“ nejmenší samostatné balení výrobku, který je uveden na trh.
36a)  „pasivním kouřením“ nedobrovolné vdechování kouře ze spalování cigaret či doutníků nebo kouře vydechovaného jedním nebo více kuřáky.
Pozměňovací návrhy 89 a 149
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
2.  Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem přizpůsobení maximálních obsahů stanovených v odstavci 1, přičemž zohledňuje vědecký vývoj a mezinárodně uznávané normy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
3.  Členské státy oznámí Komisi maximální obsahy, které stanoví pro jiné emise cigaret a pro emise tabákových výrobků jiných než cigarety. S ohledem na mezinárodně uznávané normy, jsou-li k dispozici, jakož i vědecké poznatky a obsahy oznámené členskými státy se Komise zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem přijetí a úpravy maximálních obsahů emisí cigaret a emisí tabákových výrobků jiných než cigarety, které zvyšují znatelným způsobem toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku za prahovou úroveň toxicity a návykovosti vyplývající z obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého stanoveného v odstavci 1.
vypouští se
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Článek 4
1.  Obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se měří na základě norem ISO 4387 v případě dehtu, 10315 v případě nikotinu a 8454 v případě oxidu uhelnatého.
1.  Obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se měří na základě norem ISO 4387 v případě dehtu, 10315 v případě nikotinu a 8454 v případě oxidu uhelnatého.
Přesnost údajů o dehtu a nikotinu se ověřuje podle normy ISO 8243.
Přesnost údajů o dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatém se ověřuje podle normy ISO 8243.
2.  Měření uvedené v odstavci 1 uskutečňují nebo ověřují zkušební laboratoře schválené a sledované příslušnými orgány členských států.
2.  Měření uvedené v odstavci 1 uskutečňují nebo ověřují nezávislé zkušební laboratoře schválené a sledované příslušnými orgány členských států.
Členské státy zašlou Komisi seznam schválených laboratoří, ve kterém jsou uvedena kritéria použitá pro schvalování a používané metody sledování, a po jakékoli změně jej vždy aktualizují. Seznam schválených laboratoří uvedených členskými státy Komise zveřejní.
Členské státy zašlou Komisi seznam schválených laboratoří, ve kterém jsou uvedena kritéria použitá pro schvalování a používané metody sledování, a po jakékoli změně jej vždy aktualizují. Seznam schválených laboratoří uvedených členskými státy Komise zveřejní.
2a.  Zkoušky ověřující opodstatněnost závěru poskytnutého tabákovými společnostmi jsou pravidelně prováděny nezávislými zkušebními laboratořemi monitorovanými příslušnými orgány členských států.
3.  Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem přizpůsobení metod měření obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého s ohledem na vědecký vývoj a mezinárodně uznávané normy.
3.  Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem doplnění nebo změny metod měření obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého s ohledem na vědecký vývoj a mezinárodně uznávané normy.
4.  Členské státy oznámí Komisi metody měření, které používají pro jiné emise cigaret a pro emise tabákových výrobků jiných než cigarety. Na základě těchto metod a s ohledem na vědecký a technický vývoj, jakož i mezinárodně uznávané normy se Komise zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem přijímání a přizpůsobování metod měření.
4.  Členské státy oznámí Komisi metody měření, které používají pro jiné emise cigaret a pro emise tabákových výrobků jiných než cigarety. Komise přijímá akty v přenesené pravomoci podle článku 22, aby do unijního práva začlenila metody, na kterých se dohodly strany rámcové úmluvy o kontrole tabáku či WHO.
4a.  Přesnost údajů o ostatních emisích jiných tabákových výrobků určených ke spalování se ověřuje podle normy ISO 8243.
Pozměňovací návrhy 91, 92 a 49
Návrh směrnice
Článek 5
1.  Členské státy požadují, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků předložili příslušným orgánům členských států seznam všech složek použitých při výrobě tabákových výrobků jednotlivých značek a typů, včetně údajů o jejich množství, emisích a obsahu. Výrobci a dovozci rovněž informují příslušné orgány dotčených členských států v případě, že dojde ke změně ve složení výrobku, která ovlivní informace, jež byly poskytnuty v souladu s tímto článkem. Informace požadované podle tohoto článku jsou poskytovány před tím, než je nový nebo změněný tabákový výrobek uveden na trh.
1.   Členské státy požadují, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků předložili příslušným orgánům členských států seznam všech složek použitých při výrobě tabákových výrobků jednotlivých značek a typů, včetně údajů o jejich množství, emisích a obsahu vyplývajících z užití za zamýšleným účelem. Výrobci a dovozci rovněž informují příslušné orgány dotčených členských států v případě, že dojde ke změně ve složení výrobku, která ovlivní informace, jež byly poskytnuty v souladu s tímto článkem. Informace požadované podle tohoto článku jsou poskytovány před tím, než je nový nebo změněný tabákový výrobek uveden na trh.
Tento seznam musí doprovázet prohlášení uvádějící důvody pro použití těchto složek v daných tabákových výrobcích. Tento seznam uvede jejich status, včetně informace o tom, zda byly tyto složky registrovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)47, jakož i jejich klasifikaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí48. Seznam musí být rovněž doprovázen toxikologickými údaji, které má výrobce nebo dovozce k dispozici, o těchto složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, a to zejména s ohledem na jejich vliv na zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem na jakékoli návykové účinky. Seznam se sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky obsažené ve výrobku. Výrobci a dovozci uvedou použité metody měření jiné než pro dehet, nikotin a oxid uhelnatý a pro emise uvedené v čl. 4 odst. 4. S cílem posoudit účinky látek na zdraví, mimo jiné s ohledem na jejich návykovost a toxicitu, mohou členské státy rovněž požadovat, aby výrobci nebo dovozci provedli další testy, které mohou být stanovené příslušnými vnitrostátními orgány.
Tento seznam musí doprovázet prohlášení uvádějící důvody pro použití těchto složek v daných tabákových výrobcích. Tento seznam uvede jejich status, včetně informace o tom, zda byly tyto složky registrovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)47, jakož i jejich klasifikaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí48. Seznam musí být rovněž doprovázen toxikologickými údaji, které má výrobce nebo dovozce k dispozici, o těchto složkách ve shořelé nebo případně neshořelé formě, což alespoň postačí ke klasifikaci těchto látek podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a to zejména s ohledem na jejich vliv na zdraví spotřebitelů a mimo jiné s ohledem na jakékoli návykové účinky. Seznam se sestaví v sestupném pořadí podle hmotnosti každé složky obsažené ve výrobku. Výrobci a dovozci uvedou použité metody měření jiné než pro dehet, nikotin a oxid uhelnatý a pro emise uvedené v čl. 4 odst. 4. S cílem posoudit účinky látek na zdraví, mimo jiné s ohledem na jejich návykovost a toxicitu, mohou členské státy rovněž požadovat, aby výrobci nebo dovozci provedli další testy, které mohou být stanovené příslušnými vnitrostátními orgány.
2.  Členské státy zajistí rozšíření informací poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na vyhrazené internetové stránce přístupné veřejnosti. Zároveň náležitě zohlední nutnost ochrany informací, které jsou obsahem obchodního tajemství.
2.  Členské státy zajistí rozšíření informací poskytnutých v souladu s odstavcem 1 na internetové stránce přístupné veřejnosti. Zároveň náležitě zohlední nutnost ochrany informací, které jsou obsahem obchodního tajemství.
3.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví a v případě potřeby aktualizuje formát pro podávání a šíření informací, jak je vymezeno v odstavci 1 a 2. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem, na který odkazuje článek 21.
3.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví a v případě potřeby aktualizuje formát pro podávání a šíření informací, jak je vymezeno v odstavci 1 a 2. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem, na který odkazuje článek 21.
4.  Členské státy od výrobců a dovozců požadují, aby jim předložili dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí, ohledně složek a emisí. Členské státy rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby každoročně oznamovali údaje týkající se objemu prodeje každého jednotlivého výrobku, v kusech nebo kilogramech, za každý členský stát, a to počínaje úplným kalendářním rokem následujícím po vstupu této směrnice v platnost. Členské státy případně poskytnou jiné nebo doplňující údaje o prodeji, aby byla zajištěna spolehlivost a úplnost informací o objemu prodeje, které jsou požadovány podle tohoto odstavce.
4.  Členské státy od výrobců a dovozců požadují, aby jim předložili dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí a chronických silných kuřáků, ohledně složek a emisí, jakož i pracovní souhrny veškerých průzkumů trhu, které provádějí při uvádění nových výrobků na trh. Členské státy rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby každoročně oznamovali údaje týkající se objemu prodeje každého jednotlivého výrobku, v kusech nebo kilogramech, za každý členský stát, a to počínaje úplným kalendářním rokem následujícím po vstupu této směrnice v platnost. Členské státy případně poskytnou jiné nebo doplňující údaje o prodeji, aby byla zajištěna spolehlivost a úplnost informací o objemu prodeje, které jsou požadovány podle tohoto odstavce.
5.  Veškeré údaje a informace, které mají být poskytovány členským státům a které členské státy samy poskytují v souladu s tímto článkem, jsou předávané v podobě elektronického formátu. Členské státy uchovávají informace v elektronické podobě a zajistí, aby k nim Komise měla vždy přístup. Ostatní členské státy mají k těmto informacím přístup na základě odůvodněné žádosti. Členské státy a Komise zajistí, aby s obchodním tajemstvím a jinými utajovanými informacemi bylo zacházeno důvěrně.
5.  Veškeré údaje a informace, které mají být poskytovány členským státům a které členské státy samy poskytují v souladu s tímto článkem, jsou předávané v podobě elektronického formátu. Členské státy uchovávají informace v elektronické podobě a zajistí, aby k nim Komise měla vždy přístup. Ostatní členské státy mají k těmto informacím přístup na základě odůvodněné žádosti. Členské státy a Komise zajistí, aby s obchodním tajemstvím a jinými utajovanými informacemi bylo zacházeno důvěrně.
5a.  Komise analyzuje všechny informace zpřístupněné v souladu s tímto článkem (zejména informace související s návykovostí a toxicitou složek, průzkumem trhu a údaji o prodeji) a pravidelně vypracovává a podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy obsahující souhrn hlavních zjištění.
5b.  K informacím shromážděným podle tohoto článku je třeba přihlédnout pro účely schvalování přísad v souladu s čl. 6 odst. 10a.
6.  Případné poplatky účtované členskými státy za přijetí, uchování, zpracování, analýzu a zveřejnění informací, které jim byly v souladu s tímto článkem poskytnuty, nepřekročí náklady na tyto činnosti.
6.  Členské státy mohou účtovat přiměřené poplatky za přijetí, uchování, zpracování, analýzu a zveřejnění informací, které jim byly v souladu s tímto článkem poskytnuty.
Pozměňovací návrhy 50, 87 a 95
Návrh směrnice
Článek 6
1.   Členské státy zakáží uvádět na trh tabákové výrobky s charakteristickou příchutí.
1.   Přísady se v tabákových výrobcích nesmějí používat, pokud nejsou povoleny v souladu s touto směrnicí. Povolené přísady musí být zařazeny do seznamu uvedeného v příloze [-I]. V seznamu musí být rovněž uvedeny jakékoli podmínky nebo omezení týkající se použití povolených přísad. Je zakázáno uvádět na trh tabákové výrobky obsahující přísady, které nejsou uvedeny v příloze [-I] nebo nejsou používány v souladu s podmínkami nebo omezeními stanovenými v uvedené příloze této směrnice.
Nesmějí být povoleny tyto přísady:
a)  vitaminy a jiné přísady, které vytváří dojem, že tabákový výrobek je zdraví prospěšný nebo že představuje snížené zdravotní riziko;
b)  kofein a taurin a další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány s energií a vitalitou;
c)  přísady, jejichž vlastnosti způsobují zbarvení emisí;
d)  přísady, které splňují kritéria pro jejich zařazení mezi nebezpečné látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo které vedou ke vzniku takových látek při spalování;
e)  přísady, které mohou při použití dodávat výrobku charakteristickou příchuť;
f)  přísady, které zvyšují toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku při jeho užití;
Aniž je dotčeno předchozí pododstavec písmeno e), pokud určitá přísada nebo její kombinace typicky dodává charakteristickou příchuť pouze v případě, že její přítomnost nebo koncentrace převyšuje určitý stupeň, tato přísada nebo tyto přísady mohou být povoleny za předpokladu, že jsou stanoveny maximální povolené úrovně.
Aniž je dotčeno druhý pododstavec písmeno f), pokud určitá přísada zesiluje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku při jeho užití pouze v případě, že její přítomnost nebo koncentrace převyšuje určitý stupeň, včetně standardních bezpečnostních limitů, tato přísada může být povolena za předpokladu, že jsou stanoveny maximální povolené úrovně.
Členské státy nezakáží užívání přísad, které jsou zásadní pro výrobu tabákových výrobků, pokud tyto přísady nedají vzniknout výrobku s charakteristickou příchutí.
Přísady, které jsou zásadní pro výrobu tabákových výrobků, mohou být povoleny, pokud tyto přísady nedají vzniknout výrobku s charakteristickou příchutí. U rekonstituce sloučenin cukru v tabákových výrobcích až na úrovně, které jsou v tabákových listech před řezáním, se má za to, že nevede ke vzniku charakteristické příchuti.
Členské státy oznámí Komisi opatření přijatá podle tohoto odstavce.
2.  Komise na žádost členského státu nebo z vlastní iniciativy určí prostřednictvím prováděcích aktů, zda tabákový výrobek spadá do oblasti působnosti odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem, na který odkazuje článek 21.
Komise přijímá prostřednictvím prováděcích aktů jednotná pravidla, jež se týkají postupů, na základě kterých se rozhoduje o tom, zda tabákový výrobek spadá do oblasti působnosti odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem, na který odkazuje článek 21.
3.  V případě, že zkušenost získaná při použití odstavců 1 a 2 ukáže, že některá přísada nebo kombinace přísad, převyšuje-li její přítomnost nebo koncentrace určitý stupeň, dodávají výrobku charakteristickou příchuť, se Komise zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci podle článku 22, aby pro tyto přísady nebo kombinace přísad vytvářejících charakteristickou příchuť, stanovila maximální úrovně.
4.  Členské státy zakáží použití těchto přísad v tabákových výrobcích:
a)  vitaminy a jiné přísady, které vytváří dojem, že tabákový výrobek je zdraví prospěšný nebo že představuje snížené zdravotní riziko, nebo
b)  kofein a taurin a další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány s energií a vitalitou, nebo
c)  přísady, jejichž vlastnosti způsobují zbarvení emisí.
5.  Členské státy zakáží použití aromat ve složkách tabákových výrobků, jako například filtry, papíry, balení, kapsle nebo jiné technické prvky umožňující změnu intenzity chuti nebo kouře. Filtry a kapsle nesmí obsahovat tabák.
5.  Použití aromat ve složkách tabákových výrobků, jako například filtry, papíry, balení, kapsle nebo jiné technické prvky umožňující změnu intenzity chuti nebo kouře je zakázáno. Filtry a kapsle nesmí obsahovat tabák.
6.  Členské státy zajistí, aby se na tabákové výrobky náležitě použila ustanovení nebo podmínky stanovené nařízením (ES) č. 1907/2006.
7.  Členské státy zakazují na základě vědeckých poznatků, aby byly na trh uváděny tabákové výrobky s přísadami, jejichž množství znatelným způsobem zvyšuje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku při jeho užití.
Členské státy oznamují Komisi opatření přijatá podle tohoto odstavce.
8.  Komise na žádost členského státu nebo z vlastní iniciativy určí prostřednictvím prováděcího aktu, zda tabákový výrobek spadá do oblasti působnosti odstavce 7. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 21 a vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků.
9.  V případě, že se na základě vědeckých poznatků a zkušeností získaných při použití odstavců 7 a 8 ukáže, že některá přísada nebo její určité množství znatelným způsobem zesiluje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku při jeho užití, se Komise zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci podle článku 22, aby pro tyto přísady stanovila maximální úrovně.
10.  Tabákové výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabákové výrobky, které neprodukují kouř, mají výjimku, pokud jde o zákazy stanovené v odstavcích 1 a 5. Komise se v souladu s článkem 22 zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem zrušení této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise k podstatné změně okolností.
10.  Jiné tabákové výrobky než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák pro vodní dýmky mají výjimku, pokud jde o použití odst. 1 druhého pododstavce písm. e) a odstavce 5. Komise se v souladu s článkem 22 zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem zrušení této výjimky, dojde-li podle zprávy Komise k podstatné změně okolností.
10a.  Chtějí-li výrobci a dovozci získat pro přísadu povolení, podají žádost Komisi. K žádosti jsou přiloženy tyto údaje:
a)  jméno nebo název společnosti a trvalá adresa žadatele,
b)  chemický název přísady;
c)  funkce přísady a maximální množství, které má být použito v jedné cigaretě;
d)  jednoznačný důkaz, podepřený vědeckými údaji, že daná přísada nesplňuje žádná kritéria pro vyloučení uvedená v tomto článku.
Komise může požádat příslušný vědecký výbor o informaci, zda daná přísada splňuje některá kritéria pro vyloučení uvedená v tomto článku sama o sobě nebo jen v určité koncentraci. Komise přijme rozhodnutí o žádosti od obdržení žádosti.
Komise se zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci podle článku 22, aby tuto přísadu povolila, případně s maximálními povolenými úrovněmi, a provedla příslušné změny přílohy [-I].
10b.  Používání mentolu ve všech jeho komerčních formách známých k datu zveřejnění této směrnice by mělo být vyňato z působnosti tohoto článku na dobu pěti let od data uvedeného v čl. 25 odst. 1.
10c.  Ustanovení tohoto článku se nevztahují na tabák pro orální užití (snus).
10d.  Tímto článkem není dotčeno použití příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo jakýchkoliv podmínek stanovených podle uvedeného nařízení na tabákové výrobky.
10e.  Tento článek se použije od …*.
_______________
* 36 měsíců od vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Článek 7
1.  Na každém jednotlivém balení tabákových výrobků a každém vnějším obalu se uvede zdravotní varování v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je výrobek uveden na trh.
1.  Na každém jednotlivém balení tabákových výrobků a každém vnějším obalu se uvede zdravotní varování v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je výrobek uveden na trh.
2.  Zdravotní varování pokrývají celý povrch, který je pro ně vyhrazen, a žádným způsobem je nelze komentovat, parafrázovat nebo se na ně odvolávat.
2.  Zdravotní varování pokrývají celý povrch, který je pro ně vyhrazen, a žádným způsobem je nelze komentovat, parafrázovat nebo se na ně odvolávat.
3.  S cílem zajistit jejich grafickou integritu a viditelnost musí být zdravotní varování vytištěna neodstranitelně, musí být nesmazatelná a nesmí být žádným způsobem skryta nebo narušena použitím kolků, cenovek, sledovacích a dohledávacích značek, bezpečnostních prvků nebo jakýmkoliv typem balení, pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného prostředku nebo otvíráním jednotlivého balení.
3.  S cílem zajistit jejich grafickou integritu a viditelnost musí být zdravotní varování vytištěna neodstranitelně, musí být nesmazatelná a nesmí být žádným způsobem skryta nebo narušena použitím kolků, cenovek, sledovacích a dohledávacích značek, bezpečnostních prvků nebo jakýmkoliv typem balení, pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného prostředku nebo otvíráním jednotlivého balení. U tabákových výrobků jiných než cigarety, tabáku k ručnímu balení cigaret, tabáku do vodní dýmky a u tabákových výrobků, které neprodukují kouř, mohou být zdravotní varování umístěna pomocí nálepek za předpokladu, že tyto nálepky nelze odstranit.
4.  Členské státy zajistí, aby zdravotní varování na hlavním povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení byla plně viditelná a aby použitím balení, pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného prostředku nedošlo při uvádění tabákových výrobků na trh k částečnému nebo úplnému zakrytí nebo přerušení těchto varování.
4.  Členské státy zajistí, aby zdravotní varování v zorném poli na všech stranách jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení byla plně viditelná a aby použitím balení, pytlíku, kapsy, krabice nebo jiného prostředku nedošlo při uvádění tabákových výrobků na trh k částečnému nebo úplnému zakrytí nebo přerušení těchto varování.
5.  Zdravotní varování nesmí žádným způsobem překrývat nebo narušit kolky, cenovky, sledovací a dohledávací značky nebo bezpečnostní prvky na jednotlivých baleních.
5.  Zdravotní varování nesmí žádným způsobem překrývat nebo narušit kolky, cenovky, sledovací a dohledávací značky nebo bezpečnostní prvky na jednotlivých baleních.
6.  Členské státy nesmí zvětšit velikost zdravotních varování, a to ani prostřednictvím zavedení povinnosti ohraničit zdravotní varování rámečkem. Vlastní velikost zdravotních varování se vypočítá ve vztahu k povrchu, na němž jsou umístěna, a to před otevřením jednotlivého balení.
6.  Členské státy nesmí zvětšit velikost zdravotních varování, a to ani prostřednictvím zavedení povinnosti ohraničit zdravotní varování rámečkem. Vlastní velikost zdravotních varování se vypočítá ve vztahu k povrchu, na němž jsou umístěna, a to před otevřením jednotlivého balení.
7.  Zobrazení jednotlivých balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelům v Unii, musí splňovat ustanovení této kapitoly.
7.  Zobrazení jednotlivých balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelům v Unii, musí splňovat ustanovení této kapitoly.
7a.  Regulace dalších aspektů balení nespadá do oblasti působnosti této směrnice.
7b.  Jednotlivé balení a jeho okolní obal neobsahují tištěné kupony nabízející slevy, bezplatnou distribuci, dvě za cenu jednoho či podobné nabídky týkající se jakéhokoli druhu tabákových výrobků spadajících do působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 až 3
1.  Na každém jednotlivém balení tabáku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení se uvede obecné varování:
1.  Na každém jednotlivém balení tabáku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení se uvede obecné varování:
Kouření zabíjí – přestaňte nyní
Kouření zabíjí – přestaňte nyní
2.  Na každém jednotlivém balení tabáku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení se uvede tato informace:
2.  Na každém jednotlivém balení tabáku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení se uvede tato informace:
Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu
Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu
3.  Pokud jde o balíčky cigaret, obecné varování a informační zpráva se vytisknou na bočních stranách jednotlivých balení. Tato varování musí mít šířku nejméně 20 mm a výšku nejméně 43 mm. Pro tabák k ručnímu balení cigaret musí být informační sdělení vytištěno na povrchu, který se stává viditelným při otevření jednotlivého balení. Jak obecné varování, tak informační zpráva musí pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou vytištěna.
3.  Pokud jde o balíčky cigaret, obecné varování a informační zpráva se vytisknou na bočních stranách jednotlivých balení černým tučným písmem Helvetica na bílém podkladu. Tato varování musí mít šířku nejméně 20 mm. Pro tabák v pytlíku k ručnímu balení cigaret musí být informační sdělení vytištěno na povrchu, který se stává viditelným při otevření jednotlivého balení, u obalů ve tvaru válce jsou varování vytištěna na víčku a u obalů ve tvaru kvádru jsou varování vytištěna na bočních stranách. Jak obecné varování, tak informační zpráva musí pokrývat 50 % povrchu, na němž jsou vytištěna.
Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b
b)  vymezení umístění, formátu, dispozice a podoby zdravotních varování stanovených v tomto článku, včetně velikosti písma a barvy pozadí.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 168 a 181
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1– bod c
c)  pokrývat 75 % vnější plochy přední i zadní strany jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších balení;
c)  pokrývat 65 % vnější plochy přední i zadní strany jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších balení;
Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g – bod i
i)  výška: nejméně 64 mm,
i)  výška: nejméně 50 mm,
Pozměňovací návrhy 100, 112, 141 a 182
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g – bod ii
ii)  šířka: nejméně 55 mm.
ii)  šířka: nejméně 52 mm.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
2.  Kombinovaná zdravotní varování se dělí do tří souborů, které se každoročně střídají. Členské státy zajistí, aby se u jednotlivých značek počet zobrazení jednotlivých kombinovaných zdravotních varování co nejvíce shodoval.
2.  Kombinovaná zdravotní varování se dělí do tří souborů, které se každoročně střídají. Členské státy zajistí, aby se u jednotlivých značek počet zobrazení jednotlivých kombinovaných zdravotních varování dostupných k použití v každém jednotlivém roce co nejvíce shodoval.
Pozměňovací návrhy 101
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 - písm. c)
c)  definování umístění, formátu, rozvržení, podoby, rotace a proporcí zdravotních varování;
vypouští se
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 - písm. d)
d)  stanovení odchylně od čl. 7 odst. 3 podmínek, za jakých mohou být textová varování při otevírání jednotlivého balení narušena, a to způsobem, který zajistí grafickou integritu a viditelnost textu, fotografií a informací o odvykání kouření.
vypouští se
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 až 4
Označování tabáku ke kouření, jiného než tabáku ke kouření cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret
Označování tabáku ke kouření, jiného než tabáku ke kouření cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky
1.  Na tabák ke kouření jiný než tabák ke kouření cigaret a tabák k ručnímu balení cigaret se nevztahuje povinnost uvádět informační sdělení stanovená v čl. 8 odst. 2 a kombinovaná varování podle článku 9. Kromě obecného varování uvedeného v čl. 8 odst. 1, musí každé jednotlivé balení a jakékoliv vnější balení těchto výrobků nést textové varování uvedené v příloze I. Obecné varování stanovené v čl. 8 odst. 1 musí zahrnovat odkaz na služby pro odvykání kouření v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b).
1.  Na tabák ke kouření jiný než tabák ke kouření cigaret, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do vodní dýmky se nevztahuje povinnost uvádět informační sdělení stanovená v čl. 8 odst. 2 a kombinovaná varování podle článku 9. Kromě obecného varování uvedeného v čl. 8 odst. 1, musí každé jednotlivé balení a jakékoliv vnější balení těchto výrobků nést textové varování uvedené v příloze I. Obecné varování stanovené v čl. 8 odst. 1 musí zahrnovat odkaz na služby pro odvykání kouření v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b).
Obecné varování musí být vytištěno na nejviditelnějším povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení. Textová varování uvedená v příloze I se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt. Tato varování musí být vytištěna na druhém nejviditelnějším povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
Obecné varování musí být vytištěno na nejviditelnějším povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení. Textová varování uvedená v příloze I se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt. Tato varování musí být vytištěna na druhém nejviditelnějším povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
2.  Obecná varování uvedená v odstavci 1 musí pokrývat 30 % vnější oblasti odpovídajícího povrchu jednotlivého balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 35 % u členských států se třemi úředními jazyky.
2.  Obecná varování uvedená v odstavci 1 musí pokrývat 30 % vnější oblasti odpovídajícího povrchu jednotlivého balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u členských států s dvěma úředními jazyky a na 35 % u členských států s více než dvěma úředními jazyky.
3.  Textová varování uvedená v odstavci 1 musí pokrývat 40 % vnější oblasti odpovídajícího povrchu jednotlivého balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 45 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 50 % u členských států se třemi úředními jazyky.
3.  Textová varování uvedená v odstavci 1 musí pokrývat 40 % vnější oblasti odpovídajícího povrchu jednotlivého balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 45 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 50 % u členských států s více než dvěma úředními jazyky.
3a.  V případě balení, jejichž nejviditelnější strana má plochu přesahující 75 cm², však musí varování uvedené v odstavcích 2 a 3 pokrývat alespoň plochu 22.5 cm² na každé straně. Tento podíl se zvyšuje na 24 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 26,25 % u členských států se třemi úředními jazyky.
4.  Obecná varování a textová varování uvedená v odstavci 1 musí být:
4.  Obecná varování a textová varování uvedená v odstavci 1 musí být:
a)  vytištěna černým tučným písmem Helvetica na bílém podkladu. Členské státy mohou rozhodnout o bodové velikosti fontu podle požadavků daného jazyka s tím, že velikost fontu uvedená v jejich právním předpise bude taková, aby nápis zabíral co největší část plochy vyhrazené pro požadovaný text;
a)  vytištěna černým tučným písmem Helvetica na bílém podkladu. Varování mohou být připevněna pomocí samolepek za předpokladu, že je nelze odstranit. Členské státy mohou rozhodnout o bodové velikosti fontu podle požadavků daného jazyka s tím, že velikost fontu uvedená v jejich právním předpise bude taková, aby nápis zabíral co největší část plochy vyhrazené pro požadovaný text;
b)  umístěna na střed na ploše, na které mají být vytištěna, rovnoběžně s horním okrajem jednotlivého balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení;
b)  umístěna na střed na ploše, na které mají být vytištěna, rovnoběžně s horním okrajem jednotlivého balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení;
c)  lemována černým okrajem širokým nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci povrchu, který je pro textové varování vymezen.
c)  lemována černým okrajem širokým nejméně 3 mm a nejvíce 4 mm v rámci povrchu, který je pro textové varování vymezen.
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5
5.  Komise se v souladu s článkem 22 zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem zrušení výjimky stanovené v odstavci 1, dojde-li podle zprávy Komise k podstatné změně okolností.
vypouští se
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 11 – odstavce 1 až 2
1.  Na každém jednotlivém balení tabákových výrobků a na jakémkoliv vnějším balení tabákových výrobků, které neprodukují kouř, se uvedou tato zdravotní varování:
1.  Na každém jednotlivém balení tabákových výrobků a na jakémkoliv vnějším balení tabákových výrobků, které neprodukují kouř, se uvedou tato zdravotní varování:
Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový
Tento tabákový výrobek škodí Vašemu zdraví a je návykový
2.  Zdravotní varování stanovené v odstavci 1 musí splňovat požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:
2.  Zdravotní varování stanovené v odstavci 1 musí splňovat požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:
a)  být vytištěno na dvou největších plochách jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení;
a)  být vytištěno na dvou největších plochách jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení;
b)  musí pokrývat 30 % vnější plochy odpovídající strany jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 35 % u členských států se třemi úředními jazyky.
b)  musí pokrývat 30 % vnější plochy odpovídající strany jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 35 % u členských států s více než dvěma úředními jazyky.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3
3.  Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem úpravy požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 s ohledem na vědecký a tržní vývoj.
3.  Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem úpravy požadavků stanovených v odstavci 1 s ohledem na vědecký a tržní vývoj.
Pozměňovací návrhy 60, 103 a 153
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
1.  Označování jednotlivých balení a jakékoliv vnější balení, jakož i samotný tabákový výrobek nesmí zahrnovat žádný prvek nebo rys, který:
1.  Označování jednotlivých balení a jakékoliv vnější balení, jakož i samotný tabákový výrobek nebo jeho obchodní značka nesmí zahrnovat žádný prvek nebo rys, který:
a)  propaguje tabákový výrobek prostředky, které jsou nepravdivé, zavádějící nebo klamné nebo mohou vytvořit mylný dojem, pokud jde o vlastnosti, účinky na zdraví, rizika a emise;
a)  propaguje tabákový výrobek a povzbuzuje jeho užívání prostředky, které jsou nepravdivé, zavádějící nebo klamné nebo mohou vytvořit mylný dojem, pokud jde o vlastnosti, účinky na zdraví, rizika a emise. Označení nesmí zahrnovat žádnou informaci o obsahu nikotinu, dehtu nebo oxidu uhelnatého;
b)  naznačuje, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než ostatní nebo že má vitalizační, energizující, léčivé, omlazující, přírodní, biologické nebo jinak pozitivní účinky, pokud jde o zdravotní či sociální aspekty;
b)   naznačuje, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než ostatní nebo že má vitalizační, energizující, léčivé, omlazující, přírodní, biologické nebo jinak pozitivní účinky, pokud jde o zdravotní aspekty;
c)  odkazuje na příchuť, chuť, jakékoliv aroma nebo jiné přísady nebo na jejich nepřítomnost;
c)  odkazuje na příchuť, chuť, jakékoliv aroma nebo jiné přísady nebo na jejich nepřítomnost;
d)  připomíná potravinový výrobek.
d)  připomíná potravinový nebo kosmetický výrobek;
da)  má za cíl omezit škodlivé účinky složky kouře nebo zvýšit biologickou rozložitelnost tabákových výrobků.
Pozměňovací návrhy 104, 121 a 148
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
2.  Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní značky, figurativní nebo jiné znaky, zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný dodatečný materiál, jako například adhesivní nálepky, samolepky, připojené letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo prvky, jež souvisí s tvarem samotného tabákového výrobku. Cigarety o průměru menším než 7,5 mm se považují za zavádějící.
2.  Zakázané prvky a rysy mohou mimo jiné zahrnovat texty, symboly, jména, obchodní značky, figurativní nebo jiné znaky, zavádějící barvy, vložené letáky nebo jiný dodatečný materiál, jako například adhesivní nálepky, samolepky, připojené letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo prvky, jež souvisí s tvarem samotného tabákového výrobku.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 12. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Naústkový papír u cigaret s filtrem svou komplexností umožňuje dostatečnou ochranu před paděláním. Proto má přinejmenším tyto vlastnosti:
a)  více viditelných tiskových barev a výroba za použití hlubotisku;
b)  všechny bílé plochy jsou potištěny lakem;
c)  komplexní potisk se zčásti jemnou strukturou;
d)  tisk na bílém základním papíře;
e)  předperforace umístěná v dostatečné vzdálenosti od konce cigarety.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)
Cigaretový papír je opatřen vodoznakem.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
2a.  Na jednotlivém balení lze uvést odrůdu tabáku používanou při výrobě výrobku, zemi jejího původu nebo obojí.
Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
1.  Jednotlivé balení cigaret musí mít tvar kvádru. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení cigaret musí mít tvar pytlíku, tj. obdélníkové kapsy zavíratelné přehybem. Přehyb pytlíku musí pokrývat nejméně 70 % přední části balení. Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení cigaret musí obsahovat alespoň 40 g tabáku.
1.  Jednotlivé balení cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. Jednotlivé balení tabáku k ručnímu balení cigaret musí obsahovat alespoň 20 g tabáku.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3
3.  Komise se v souladu s článkem 22 zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci za účelem stanovení podrobnějších pravidel pro tvar a velikost jednotlivých balení, pokud jsou tato pravidla nutná k zajištění plné viditelnosti a integrity zdravotních varování před prvním otevřením, při otevírání a po znovuuzavření jednotlivého balení.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 107, 125 a 154
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4
4.  Komise se v souladu s článkem 22 zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci za účelem stanovení povinného kvádrového nebo cylindrického tvaru pro jednotlivá balení tabákových výrobků, jiných než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, dojde-li podle zprávy Komise k podstatné změně okolností.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 156, 67, 185, 189 a 108,
Návrh směrnice
Článek 14
1.  Členské státy zajistí, aby všechny tabákové výrobky byly označeny jedinečným identifikátorem. S cílem zajistit jejich integritu musí být jedinečné identifikátory vytištěné/upevněné neodstranitelně, musí být nesmazatelné a nesmí být žádným způsobem skryty nebo narušeny včetně použitím kolků, cenovek nebo při otevíraní balení. Pokud jde o výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se povinnosti stanovené v tomto článku pouze na výrobky určené pro trh Unie či na něj uváděné.
1.  Členské státy zajistí, aby veškerá jednotlivá balení a vnější přepravní balení tabákových výrobků byla označena jedinečným identifikátorem a bylo tak možné tyto výrobky sledovat v celém dodavatelském řetězci. S cílem zajistit jejich integritu musí být jedinečné identifikátory bezpečné, vytištěné/upevněné neodstranitelně, musí být nesmazatelné a nesmí být žádným způsobem skryty nebo narušeny včetně použitím kolků, cenovek nebo při otevíraní balení. Pokud jde o výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se povinnosti stanovené v tomto článku pouze na výrobky určené pro trh Unie či na něj uváděné.
1a.  Členské státy zajistí, aby byly jedinečné identifikátory na jednotlivých baleních propojeny s jedinečným identifikátorem na vnějším přepravním balení. Každá změna provedená ve spojení mezi jednotlivými baleními a vnějším přepravním balením se zaznamenává v databázi uvedené v odstavci 6.
2.  Jedinečný identifikátor umožňuje určit:
2.  Jedinečný identifikátor umožňuje určit:
a)  datum a místo výroby;
b)  výrobní závod;
a)  datum a místo výroby;
b)  výrobní závod;
c)  stroje používané při výrobě výrobků;
c)  stroje používané při výrobě výrobků;
d)  výrobní směnu nebo dobu výroby;
d)  výrobní směnu nebo dobu výroby;
e)  název výrobku;
e)  popis výrobku;
f)  zamýšlený trh maloobchodního prodeje;
f)  zamýšlený trh maloobchodního prodeje;
g)  zamýšlenou trasu přepravy;
g)  zamýšlenou a skutečnou trasu přepravy z místa výroby k prvnímu maloobchodnímu prodejci, včetně všech použitých skladů, datum přepravy, místo určení, příjemce a místo odeslání;
h)  případně dovozce do Unie;
h)  případně dovozce do Unie;
i)  skutečnou trasu přepravy z výrobního závodu k prvnímu maloobchodnímu prodejci, včetně všech použitých skladů;
j)  totožnost všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejce;
j)  totožnost všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejce;
k)  fakturu, číslo objednávky a údaje o platbě všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejce.
k)  fakturu, číslo objednávky a údaje o platbě všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejce.
3.  Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávali převzetí všech jednotlivých balení do své držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup z jejich držby. Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím záznamu v souhrnné formě, např. záznamu vnějšího balení, za předpokladu, že zůstane umožněno sledování a dohledávání jednotlivých balení.
3.  Členské státy zajistí, aby všechny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci, zaznamenávaly převzetí všech jednotlivých balení a vnějších balení do své držby, jakož i veškeré jejich interní pohyby a konečný výstup z jejich držby, a předávaly tyto údaje v elektronické podobě do zařízení pro uchovávání údajů v souladu s odstavcem 6. Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím záznamu v souhrnné formě, např. záznamu vnějšího balení.
3a.  Technologie používaná ke sledování a dohledávání by měla být vlastnictvím hospodářských subjektů, které nemají právní ani obchodní vazby na tabákový průmysl, a ty by je rovněž měly provozovat.
4.  Členské státy zajistí, aby výrobci tabákových výrobků poskytovali všem hospodářským subjektům, které jsou zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci, včetně dovozců, skladů a přepravních společností, nezbytné vybavení, které umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi. Toto vybavení musí být schopné přečíst a předat údaje v elektronické podobě do zařízení pro uchovávání údajů podle odstavce 6.
4.  Členské státy zajistí, aby výrobci tabákových výrobků poskytovali všem hospodářským subjektům, které jsou zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci, včetně dovozců, skladů a přepravních společností, nezbytné vybavení, které tyto členské státy určí, a jež umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi. Toto vybavení musí být schopné přečíst a předat údaje v elektronické podobě do zařízení pro uchovávání údajů podle odstavce 6.
5.  Uchované údaje nesmí být žádným hospodářským subjektem, který je zapojen do obchodu s tabákovými výrobky, změněny nebo vymazány, nicméně hospodářský subjekt, který údaje vložil, a další hospodářské subjekty přímo dotčené tímto zápisem, jako například dodavatel nebo příjemce, mohou k dříve vloženým údajům poskytnout své komentáře. Dotčený hospodářský subjekt doplní správné údaje a odkaz na předchozí záznam, který podle něj vyžaduje opravu. Za výjimečných okolností a na základě předložení dostatečných důkazů může příslušný orgán v členském státě, v němž byl učiněn příslušný záznam, nebo příslušný orgán v členském státě dovozu v případě, že byl záznam učiněn mimo Unii, povolit změnu nebo vymazání dříve zaznamenaných údajů.
5.  Uchované údaje nesmí být žádným hospodářským subjektem, který je zapojen do obchodu s tabákovými výrobky, změněny nebo vymazány, nicméně hospodářský subjekt, který údaje vložil, a další hospodářské subjekty přímo dotčené tímto zápisem, jako například dodavatel nebo příjemce, mohou k dříve vloženým údajům poskytnout své komentáře. Dotčený hospodářský subjekt doplní správné údaje a odkaz na předchozí záznam, který podle něj vyžaduje opravu. Za výjimečných okolností a na základě předložení dostatečných důkazů může příslušný orgán v členském státě, v němž byl učiněn příslušný záznam, nebo příslušný orgán v členském státě dovozu v případě, že byl záznam učiněn mimo Unii, povolit změnu nebo vymazání dříve zaznamenaných údajů.
6.  Členské státy zajistí, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků uzavřeli smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro ukládání údajů týkajících se dotčeného výrobce nebo dovozce. Zařízení pro uchovávání údajů se fyzicky nachází na území Unie. Vhodnost třetí strany, zejména její nezávislost a technické schopnosti, stejně jako příslušnou smlouvu schvaluje a monitoruje externí auditor, kterého navrhuje a platí tabákový výrobce a schvaluje Komise. Členské státy zajistí, aby zařízení pro uchovávání údajů bylo plně transparentní a aby do něj měly příslušné orgány členských států, Komise a nezávislá třetí strana vždy plný přístup. V řádně odůvodněných případech mohou členské státy nebo Komise poskytnout výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto informacím za předpokladu, že obchodně citlivé informace zůstanou odpovídajícím způsobem chráněny v souladu s příslušnými vnitrostátními a unijními právními předpisy.
6.  Členské státy ověří, zda výrobci a dovozci tabákových výrobků uzavřeli smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro ukládání údajů týkajících se dotčeného výrobce nebo dovozce. Zařízení pro uchovávání údajů se fyzicky nachází na území Unie. Nezávislá třetí strana nemá obchodní ani žádné jiné vlastní zájmy v tabákovém průmyslu nebo souvisejících odvětvích. Vhodnost třetí strany, zejména její nezávislost a technické schopnosti, stejně jako příslušnou smlouvu schvaluje a monitoruje Komise a pomáhá jí při tom nezávislý externí auditor, kterého platí tabákový výrobce a schvaluje Komise. Členské státy zajistí, aby zařízení pro uchovávání údajů bylo plně transparentní a aby do něj měly příslušné orgány členských států, Komise a nezávislá třetí strana vždy plný přístup. V řádně odůvodněných případech mohou členské státy nebo Komise poskytnout výrobcům nebo dovozcům přístup k těmto informacím za předpokladu, že obchodně citlivé informace zůstanou odpovídajícím způsobem chráněny v souladu s příslušnými vnitrostátními a unijními právními předpisy.
7.  Členské státy zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány výhradně v souladu s pravidly a zárukami stanovenými ve směrnici 95/46/ES.
7.  Členské státy zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány výhradně v souladu s pravidly a zárukami stanovenými ve směrnici 95/46/ES.
8.  Členské státy požadují, aby kromě jedinečného identifikátoru nesla všechna jednotlivá balení tabákových výrobků, které jsou uváděny na trh, viditelný bezpečnostní prvek chráněný proti nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn neodstranitelně, musí být nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen, včetně použitím kolků, cenovek nebo jiných prvků vyžadovaných právními předpisy.
8.  Členské státy požadují, aby kromě jedinečného identifikátoru nesla všechna jednotlivá balení tabákových výrobků, které jsou uváděny na trh, viditelný a neviditelný bezpečnostní prvek chráněný proti nedovolené manipulaci o velikosti nejméně 1 cm2, který musí být vytištěn/upevněn neodstranitelně, musí být nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen, včetně použitím kolků, cenovek nebo jiných prvků vyžadovaných právními předpisy. V členských státech, v nichž se na tabákové výrobky umísťují kolky, nejsou požadovány žádné další bezpečnostní prvky pod podmínkou, že daňové kolky jsou použity v souladu s požadavky tohoto odstavce.
9.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, pokud jde o:
9.  Při zohlednění praxe, technologií a stávajících obchodních aspektů, jakož i celosvětových norem týkajících se sledování, dohledávání a ověřování spotřebitelského zboží a odpovídajících požadavků stanovených protokolem Světové zdravotnické organizace o nezákonném obchodu s tabákovými výrobky, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22, pokud jde o:
a)  vymezení klíčových prvků (jako například doba trvání, obnovitelnost, vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně jejího pravidelného monitorování a hodnocení;
a)  vymezení klíčových prvků (jako například doba trvání, obnovitelnost, vyžadované odborné znalosti, důvěrnost) smlouvy uvedené v odstavci 6, včetně jejího pravidelného monitorování a hodnocení;
b)  vymezení technických standardů, které mají zaručit, že systémy použité pro jedinečné identifikátory a příslušné funkce jsou navzájem v rámci Unie plně kompatibilní a
b)  vymezení technických standardů, které mají zaručit, že systémy použité pro jedinečné identifikátory a příslušné funkce jsou navzájem v rámci Unie plně kompatibilní a v souladu s mezinárodními normami.
c)  vymezení technických standardů pro bezpečnostní prvky a jejich možné střídání a přizpůsobení těchto standardů vývoji na trhu, v oblasti vědy a na mezinárodním poli.
vypouští se
10.  Na tabákové výrobky, jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, se během pětiletého období počínaje datem uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění odstavců 1 až 8 nevztahuje.
10.  Na tabákové výrobky, jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, se během sedmiletého období počínaje datem uvedeným v čl. 25 odst.1 uplatnění odstavců 1 až 8 nevztahuje.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Článek 16
Kapitola IV: Přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku
Kapitola IV: Reklamní distribuce tabákových výrobků a prodej tabákových výrobků na dálku
Článek 16
Článek 16
Přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku
Prodej tabákových výrobků na dálku
1.  Členské státy ukládají maloobchodním prodejcům, kteří mají v úmyslu provozovat přeshraniční prodej na dálku spotřebitelům nacházejícím se v Unii, aby se zaregistrovali u příslušných orgánů v členském státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v členském státě, kde se skutečný nebo potenciální spotřebitel nachází. Maloobchodní prodejci, kteří jsou usazeni mimo Unii, se musí zaregistrovat u příslušných orgánů v členském státě, ve kterém se nachází skutečný nebo potenciální spotřebitel. Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu provozovat přeshraniční prodej na dálku, musí příslušným orgánům poskytnout přinejmenším tyto informace:
1.  Členské státy zakazují maloobchodním prodejcům usazeným na jejich území provozovat přeshraniční prodej na dálku.
a)  jméno nebo název společnosti a trvalou adresu místa činnosti, odkud jsou tabákové výrobky dodávány;
b)  datum zahájení činnosti, kterou je nabízení tabákových výrobků veřejnosti v rámci přeshraničního prodeje na dálku prostřednictvím služeb informační společnosti;
c)  adresu internetové stránky / internetových stránek, které se používají pro daný účel, jakož i veškeré příslušné informace nezbytné k jejich identifikaci.
1a.  Členské státy si ponechají pravomoc rozhodnout, zda působnost výše uvedeného zákazu rozšíří na vnitrostátní prodej na dálku. Pokud členské státy povolí vnitrostátní prodej na dálku, musí zajistit, aby byly maloobchodní prodejci vybaveni systémem pro ověřování věku.
1b.  V zájmu ochrany veřejného zdraví může členský stát uložit omezení na dovoz tabákových výrobků pro osobní potřebu. Členský stát musí mít možnost uplatnit taková omezení zejména v případech, pokud je cena výrobku v členském státě, v němž je výrobek zakoupen, podstatně nižší než v členském státě původu nebo pokud zdravotní varování nejsou uvedena v jeho úředním jazyce / úředních jazycích.
2.  Příslušné orgány členských států zveřejní kompletní seznam všech maloobchodních prodejců, kteří jsou u nich zaregistrovaní v souladu s pravidly a zárukami uvedenými ve směrnici 95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou začít uvádět na trh tabákové výrobky prostřednictvím prodeje na dálku od chvíle, kdy je jméno maloobchodního prodejce v daných členských státech zveřejněno.
2.  Členské státy, které zavedly národní strategii boje proti kouření, mohou stanovit kvantitativní omezení pro přeshraniční pohyb zboží.
3.  V případě potřeby mohou členské státy určení v zájmu zajištění souladu a usnadnění vymáhání požadovat, aby maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou osobu odpovědnou za ověření, že tabákové výrobky před doručením spotřebiteli splňují požadavky vnitrostátních ustanovení, přijatých podle této směrnice v členském státě určení.
4.  Maloobchodní prodejci provozující prodej na dálku musí být vybaveni systémem ověřování věku, který v okamžiku prodeje ověří, že kupující spotřebitel splňuje požadavek minimálního věku podle vnitrostátních právních předpisů členského státu určení. Maloobchodní prodejce nebo jmenovaná fyzická osoba nahlásí podrobné informace o systému ověřování věku a jeho fungování příslušným orgánům.
5.  Osobní údaje spotřebitele jsou zpracovávány výhradně v souladu se směrnicí 95/46/ES a nesmí být zpřístupněny výrobci tabákových výrobků nebo společnostem, které jsou součástí stejné skupiny společností, nebo jakýmkoliv jiným třetím stranám. Použití osobních údajů nebo nakládání s nimi nesmí přesahovat účel dané koupě. To platí i v případě, že maloobchodní prodejce je součástí výrobce tabákového výrobku.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Článek 16a

Členské státy zakážou maloobchodním prodejcům usazeným na jejich území distribuovat prostřednictvím přeshraničních dálkových i jakýchkoli jiných kanálů tabákové výrobky zdarma nebo se slevou.

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Článek 17
Oznamování nové kategorie tabákových výrobků
Oznamování nové kategorie tabákových výrobků
1.  Členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků oznámili příslušným orgánům členských států jakoukoliv novou kategorii tabákových výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených členských státech uvést na trh. Oznámení musí být podané v elektronické podobě šest měsíců před zamýšleným uvedením na trh a musí jej doplňovat podrobný popis uvedeného výrobku, jakož i informace o složkách a emisích v souladu s článkem 5. Při oznámení nové kategorie tabákového výrobku výrobci a dovozci rovněž příslušným orgánům poskytnou:
1.  Členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků oznámili příslušným orgánům členských států jakoukoliv novou kategorii tabákových výrobků, kterou zamýšlejí v dotčených členských státech uvést na trh. Oznámení musí být podané v elektronické podobě šest měsíců před zamýšleným uvedením na trh a musí jej doplňovat podrobný popis uvedeného výrobku, jakož i jakýkoli návrh na označení výrobku, návod k použití, údaje o složení výrobku, výrobním procesu a souvisejících kontrolách a informace o složkách a emisích v souladu s článkem 5. Při oznámení nové kategorie tabákového výrobku výrobci a dovozci rovněž příslušným orgánům poskytnou:
a)  dostupné vědecké studie o toxicitě, návykovosti a přitažlivosti výrobku, zejména pokud jde o složky a emise;
a)  dostupné vědecké studie o toxicitě, návykovosti a přitažlivosti výrobku, zejména pokud jde o složky a emise;
b)  dostupné studie a průzkum trhu týkající se preferencí různých skupin spotřebitelů, včetně mladých lidí, a
b)  pracovní souhrny dostupných studiíprůzkumů trhu týkající se preferencí různých skupin spotřebitelů, včetně mladých lidí a chronických silných kuřáků;
c)  další dostupné a související informace, včetně analýzy rizika/prospěšnosti výrobku, očekávaný vliv na odvykání tabáku, očekávaný vliv na potenciální nové uživatele tabáku a jeho další předpokládané vnímání spotřebiteli.
c)  další dostupné a související informace, včetně analýzy rizika/prospěšnosti výrobku, očekávaný vliv na odvykání tabáku, očekávaný vliv na potenciální nové uživatele tabáku a jeho další předpokládané vnímání spotřebiteli.
2.  Členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků sdělili jejich příslušným orgánům jakékoliv nové nebo aktuální informace, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou oprávněny vyžadovat od výrobců či dovozců tabákových výrobků provedení dodatečných zkoušek nebo poskytnutí dodatečných informací. Členské státy zpřístupní veškeré informace obdržené podle tohoto článku Komisi. Členské státy jsou oprávněny zavést registrační systém povolení a účtovat přiměřený poplatek.
2.  Po uvedení tabákového výrobku na trh členské státy vyžadují, aby výrobci a dovozci tabákových výrobků sdělili jejich příslušným orgánům jakékoliv nové nebo aktuální informace, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) až c). Členské státy jsou oprávněny vyžadovat od výrobců či dovozců tabákových výrobků provedení dodatečných zkoušek nebo poskytnutí dodatečných informací. Členské státy zpřístupní veškeré informace obdržené podle tohoto článku Komisi. Členské státy jsou oprávněny zavést registrační systém povolení a účtovat přiměřený poplatek.
3.  Nové kategorie tabákových výrobků uváděné na trh musí být v souladu s požadavky této směrnice. Použitá opatření závisí na skutečnosti, zda výrobky náleží do definice tabákového výrobku, který neprodukuje kouř, v čl. 2 bodě 29, nebo jde o tabák ke kouření vymezený v čl. 2 bodě 33.
3.  Nové kategorie tabákových výrobků uváděné na trh musí být v souladu s požadavky této směrnice. Použitá opatření závisí na skutečnosti, zda výrobky náleží do definice tabákového výrobku, který neprodukuje kouř, v čl. 2 bodě 29, nebo jde o tabák ke kouření vymezený v čl. 2 bodě 33.
Pozměňovací návrh 170
Návrh směrnice
Článek 18
1.   Následující výrobky obsahující nikotin mohou být na trh uváděny pouze v případě, že byly povoleny na základě směrnice 2001/83/ES:
1.   Výrobky obsahující nikotin mohou být na trh uváděny pouze v souladu s postupem pro oznámení stanoveným v článku 17 této směrnice.
Členské státy zajistí, aby výrobky obsahující nikotin byly v souladu se všemi příslušnými právními předpisy EU, a zejména se směrnicí 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků.
a)  výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 2 mg na jeden výrobek nebo
b)  výrobky s obsahem nikotinu vyšším než 4 mg na ml nebo
c)  výrobky, jejichž užití v souladu se zamýšleným účelem způsobí maximální plazmatickou koncentraci, jejíž průměrné hodnoty jsou vyšší než 4 ng na ml.
2.   Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem aktualizace množství nikotinu uvedených v odstavci 1 s ohledem na vědecký vývoj a registrace udělené výrobkům obsahujícím nikotin podle směrnice 2001/83/ES.
2.   Jsou-li výrobky obsahující nikotin prezentovány jako přípravky k léčbě či prevenci nemocí, mohou být na trh uváděny pouze v případě, že byly povoleny podle směrnice 2001/83/ES.
3.  Pokud jde o uvedení výrobků obsahujících nikotin na trh v souladu s odstavcem 1, členské státy zajistí, aby:
a)  výrobky obsahující nikotin s obsahem nikotinu vyšším než 30 mg/ml nebyly uváděny na trh;
b)  výrobci a dovozci výrobků obsahujících nikotin předložili příslušným orgánům seznam všech složek obsažených v těchto výrobcích a emisí vyplývajících z užití tohoto výrobku podle jednotlivých značek a typů, včetně údajů o jejich množství, a oznámili jakékoliv změny; členské státy dále zajistí, aby tyto informace byly s náležitým ohledem na ochranu obchodního tajemství uveřejněny na internetových stránkách; výrobci a dovozci podají orgánům rovněž zprávu o vnitrostátním objemu prodeje jednotlivých značek a typů;
c)  výrobky obsahující nikotin s přísadami uvedenými v čl. 6 odst. 4 nebyly uváděny na trh;
d)  jednotlivá balení výrobků obsahujících nikotin obsahovala příbalový leták s pokyny pro užívání, včetně odkazu, že se nedoporučuje, aby tento výrobek užívali nekuřáci, kontraindikace, varování pro konkrétní rizikové skupiny, pokyny pro oznamování nežádoucích účinků, místo výroby a kontaktní údaje výrobce nebo dovozce;
3.   Každé jednotlivé balení a vnější balení výrobků obsahujících nikotin, jehož množství je nižší než prahové úrovně stanovené v odstavci 1, musí obsahovat toto zdravotní varování:
Tento výrobek obsahuje nikotin a může škodit Vašemu zdraví.
e)   na každém jednotlivém balení a vnějším balení výrobků obsahujících nikotin je uvedeno toto zdravotní varování:
Tento výrobek je určen k užívání stávajícími kuřáky. Obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou.“;
f)  byl prodej výrobku omezen v souladu se zákonnou věkovou hranicí, která je v daném členském státě stanovena pro prodej tabákových výrobků; v žádném případě by neměl být prodej povolen lidem mladším 18 let;
g)  výrobky mohly být prodávány mimo lékárny;
h)  byly ve výrobcích povoleny aromatické látky;
i)  se omezení reklamy, sponzorství, audiovizuálních obchodních sdělení a umístění produktu podle směrnice 2003/33/ES a směrnice 2010/13/ES uplatňovala na výrobky obsahující nikotin;
j)  byl přeshraniční prodej výrobků obsahujících nikotin regulován v souladu s článkem 16;
k)  na výrobcích obsahujících nikotin nebyly používány ochranné známky, značky a symboly tabákových výrobků.
4.   Zdravotní varování, na které odkazuje odstavec 3, musí splňovat požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Kromě toho musí:
a)  být vytištěno na dvou největších plochách jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení;
4.   Zdravotní varování, na které odkazuje odst. 3 písm. e), musí splňovat požadavky uvedené v článku 10.
b)  musí pokrývat 30 % vnější plochy odpovídající strany jednotlivého balení a jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 35 % u členských států se třemi úředními jazyky.
5.   Komise se zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 22 za účelem změny požadavků stanovených v odstavcích 3 a 4 s ohledem na vědecký a tržní vývoj a za účelem přijetí a přizpůsobení umístění, formátu, rozvržení, podoby a rotace zdravotních varování.
5.   Členské státy sledují vývoj na trhu s výrobky obsahujícími nikotin, včetně důkazů o pronikání k mladým lidem, a podávají Komisi zprávy o svých zjištěních. Na základě těchto důkazů předložených rovněž v podobě vědeckých studií Komise podá pět let od data vstupu této směrnice v platnost zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva posoudí, zda směrnice vyžaduje změny či jakékoli další právní předpisy v této oblasti.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Článek 19
Rostlinné výrobky určené ke kouření
Rostlinné výrobky určené ke kouření
1.  Na každém jednotlivém balení a jakémkoliv vnějším balení rostlinných výrobků určených ke kouření se uvede toto zdravotní varování:
1.  Na každém jednotlivém balení a jakémkoliv vnějším balení rostlinných výrobků určených ke kouření se uvede toto zdravotní varování:
Tento výrobek může škodit Vašemu zdraví
Tento výrobek může škodit Vašemu zdraví
2.  Zdravotní varování musí být vytištěno na předním a zadním povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
2.  Zdravotní varování musí být vytištěno na předním a zadním povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
3.  Zdravotní varování musí splňovat požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí pokrývat nejméně 30 % plochy příslušného povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 32 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 35 % u členských států se třemi úředními jazyky.
3.  Zdravotní varování musí splňovat požadavky uvedené v čl. 10 odst. 4. Musí pokrývat nejméně 30 % plochy příslušného povrchu jednotlivého balení a jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 45 % u členských států se dvěma úředními jazyky a na 50 % u členských států s více než dvěma úředními jazyky.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)
Článek 19a
Napodobeniny tabákových výrobků
Napodobeniny tabákových výrobků, jež jsou přitažlivé pro nezletilé osoby, a v důsledku toho představují potenciální vstupní bránu k užívání tabákových výrobků, jsou zakázány.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3
3.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
3.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Veškeré finanční sankce, které se uplatňují za záměrné porušení předpisů, musí být takové, aby vyrovnávaly ekonomické výhody získané tímto porušením.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Článek 22
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne [Úřad pro publikace: vložte prosím den vstupu této směrnice v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 10a, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst.4 a čl. 14 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne [Úřad pro publikace: vložte prosím den vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 10a, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst.4 a čl. 14 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti jakýchkoliv již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3, čl. 6 odst. 9, čl. 6 odst. 10, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 3, čl. 13 odst.4, čl. 14 odst. 9, čl. 18 odst. 2 a čl. 18 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitku nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitku nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci podle čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 10a, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 3, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst.4 a čl. 14 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevznese ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitku nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitku nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1
Nejpozději do pěti let po uplynutí lhůty uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku při uplatňování této směrnice.
Nejpozději do tří let po uplynutí lhůty uvedené v čl. 25 odst. 1 podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku při uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
ca)  hodnocení návykových účinků těch složek, které podporují návyk;
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)
cb)  vývoji standardizovaných zkušebních metod pro měření obsahu jednotlivých složek jiných než dehet, nikotin a oxid uhelnatý v cigaretovém kouři;
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)
cc)  toxikologickým údajům, které je nutno požadovat od výrobců, o složkách a způsobu, jakým se mají testovat, aby zdravotnické orgány mohly hodnotit jejich užívání;
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c d (nové)
cd)  vývoji norem, které se týkají jiných výrobků než cigarety.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)
3 a.  Členské státy předloží každé dva roky Komisi zprávu o uplatňování opatření přijatých v souladu s doporučením Rady 2003/54/ES ze dne 2. prosince 2002 o prevenci kouření a o iniciativách na zlepšení kontroly tabáku, zejména pokud jde o věkové hranice stanovené ve vnitrostátních právních předpisech a o jejich plány na zvýšení věkové hranice pro dosažení cíle „nekuřácké generace“.
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Článek 24
1.  Členské státy nesmí zakázat nebo omezit dovoz, prodej a spotřebu tabákových a souvisejících výrobků, které jsou v souladu s ustanoveními této směrnice.
1.  Členské státy nesmí s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 3 zakázat nebo omezit dovoz, prodej a spotřebu tabákových a souvisejících výrobků, které jsou v souladu s ustanoveními této směrnice..
2.  Členský stát může nicméně v oblastech upravených touto směrnicí ze závažných důvodů týkajících se ochrany veřejného zdraví zachovat přísnější vnitrostátní opatření, která jsou použitelná pro všechny výrobky bez rozdílu. Členský stát může rovněž zavést přísnější opatření na základě specifické situace v dotčeném členském státě a za předpokladu, že tato opatření jsou odůvodněná potřebou ochrany veřejného zdraví. Takováto vnitrostátní opatření členský stát Komisi oznámí společně s důvody pro jejich zachování nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od přijetí oznámení tato opatření schválí nebo zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni ochrany zdraví dosažené prostřednictvím této směrnice ověří, zda jsou k dosažení příslušného cíle odůvodněná, nutná a přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke svévolné diskriminaci nebo skrytým omezením obchodu mezi členskými státy. Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, považují se vnitrostátní ustanovení za schválená.
2.  Členský stát může nicméně v oblastech upravených touto směrnicí zachovat nebo zavést přísnější vnitrostátní opatření, pokud jsou tato opatření v souladu se Smlouvou. Takováto vnitrostátní opatření se uplatňují na všechny výrobky stejně, včetně výrobků dovážených z jiného členského státu nebo třetí země. Jsou oznámena Komisi společně s důvody pro jejich zachování nebo zavedení. Komise do šesti měsíců od přijetí oznámení tato opatření schválí nebo zamítne poté, co vzhledem k vysoké úrovni ochrany zdraví dosažené prostřednictvím této směrnice ověří, zda jsou k dosažení příslušného cíle odůvodněná, nutná a přiměřená, a nejsou-li prostředkem ke svévolné diskriminaci nebo skrytým omezením obchodu mezi členskými státy. Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, považují se vnitrostátní ustanovení za schválená.
3.  Tato směrnice nemá vliv na právo členských států zachovat nebo zavést v souladu se Smlouvou vnitrostátní ustanovení týkající se aspektů, které nejsou touto směrnicí regulovány. Tato vnitrostátní ustanovení musí být oprávněná na základě závažných důvodů veřejného zájmu a nezbytná a přiměřená pro dosažení příslušného cíle. Nesmí představovat způsob pro svévolnou diskriminaci nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy a nesmí ohrozit plné uplatňování této směrnice.
3.  Tato směrnice nemá vliv na právo členských států zachovat nebo zavést vnitrostátní ustanovení týkající se aspektů, které nejsou touto směrnicí regulovány, pokud jsou slučitelná se Smlouvou. Uplatní se na všechny výrobky stejně, včetně výrobků dovážených z jiného členského státu nebo třetí země, nesmí představovat způsob pro svévolnou diskriminaci nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy a nesmí ohrozit plné uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [Úřad pro publikace: vložte prosím přesné datum: den vstupu této směrnice v platnost + 18 měsíců]. Neprodleně Komisi sdělí znění těchto ustanovení.
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ...* a v případě článku 6 ...**. Neprodleně Komisi sdělí znění těchto ustanovení.
_____________
* 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
** 36 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Článek 26
Přechodné ustanovení
Přechodné ustanovení
Členské státy mohou povolit uvedení následujících výrobků, jež nejsou v souladu s touto směrnicí, na trh do [Úřad pro publikace: vložte prosím přesné datum: vstupu této směrnice v platnost + 24 měsíců]:
Členské státy mohou povolit uvedení následujících výrobků, jež nejsou v souladu s touto směrnicí, na trh do ...*:
a)  tabákové výrobky;
a)  tabákové výrobky;
b)  výrobky obsahujících nikotin, jehož množství je nižší než prahová úroveň stanovená v čl. 18 odst. 1;
c)   rostlinné výrobky určené ke kouření.
b)   rostlinné výrobky určené ke kouření.
Členské státy mohou povolit uvedení výrobků obsahujících nikotin, jež nejsou v souladu s touto směrnicí, na trh do ...:
* 24 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
** 36 měsíců po vstupu této směrnice v platnost
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Příloha - I (nová)
Příloha -I
Přísady schválené pro použití v tabákových výrobcích
Chemický název přísady – funkce – maximální povolená úroveň
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Příloha I
Seznam textových varování
Seznam textových varování
(uvedených v článku 9 a čl. 10 odst. 1)
(uvedených v článku 9 a čl. 10 odst. 1)
1)  Kouření je příčinou rakoviny plic v 9 z 10 případů
1)  Kouření je příčinou rakoviny plic v 9 z 10 případů
2)  Kouření způsobuje rakovinu úst a krku
2)  Kouření způsobuje rakovinu úst a krku
2a)  Kouření způsobuje rakovinu močového měchýře
3)  Kouření poškozuje Vaše plíce
3)  Kouření poškozuje Vaše plíce
4)  Kouření způsobuje infarkt
4)  Kouření způsobuje infarkt
5)  Kouření způsobuje mrtvici a zdravotní postižení
5)  Kouření způsobuje mrtvici a zdravotní postižení
6)  Kouření ucpává Vaše tepny
6)  Kouření ucpává Vaše tepny
7)  Kouření zvyšuje riziko oslepnutí
7)  Kouření zvyšuje riziko oslepnutí
8)  Kouření poškozuje Vaše zuby a dásně
8)  Kouření poškozuje Vaše zuby a dásně
9)  Kouření může zabít Vaše nenarozené dítě
9)  Kouření může zabít Vaše nenarozené dítě
10)  Svým kouřem škodíte Vašim dětem, rodině a přátelům
10)  Svým kouřem škodíte Vašim dětem, rodině a přátelům
11)  U dětí kuřáků je vyšší pravděpodobnost, že začnou kouřit
11)  U dětí kuřáků je vyšší pravděpodobnost, že začnou kouřit
12)  Přestaňte nyní – zůstaňte naživu pro své blízké
12)  Přestaňte nyní – zůstaňte naživu pro své blízké
13)  Kouření snižuje plodnost
13)  Kouření snižuje plodnost
14)  Kouření zvyšuje riziko impotence
14)  Kouření zvyšuje riziko impotence
14 a)  Kouření může způsobit náhlé úmrtí kojence ve spánku
14 b)  Kouření během těhotenství vede k předčasnému porodu
14 c)  Pasivní kouření může zhoršit astma nebo zánět mozkových blan u dětí.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0276/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí