Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0366(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0276/2013

Esitatud tekstid :

A7-0276/2013

Arutelud :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Hääletused :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Selgitused hääletuse kohta
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Vastuvõetud tekstid
PDF 670kWORD 404k
Teisipäev, 8. oktoober 2013 - Strasbourg
Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük ***I
P7_TA(2013)0398A7-0276/2013

Euroopa Parlamendi 8. oktoobril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Terviseohu hoiatused on osa organiseeritud, tõhusast ja pikaajalisest suitsetamisvastasest strateegiast, millel on selgelt määratletud rakendamisala ja eesmärgid.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)   Kuna tubaka- ja seonduvate toodete siseturg on väga suur ja tubakatoodete tootjad koondavad üha enam kogu liitu suunatud tootmise üksnes vähestesse liikmesriikides asuvatesse tootmisettevõtetesse, mille tõttu on tubakatoodete piiriülene müük märkimisväärne, tuleb tubakatoodete siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks võtta seadusandlikke meetmeid pigem liidu kui liikmesriikide tasandil.
(6)   Kuna tubaka- ja seonduvate toodete siseturg on väga suur ja tubakatoodete tootjad koondavad üha enam kogu liitu suunatud tootmise üksnes vähestesse liikmesriikides asuvatesse tootmisettevõtetesse, mille tõttu on tubakatoodete piiriülene müük märkimisväärne, tuleb tubakatoodete siseturu tõrgeteta toimimise tagamiseks võtta rangemaid seadusandlikke meetmeid liidu tasandil.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Liidu tasandi seadusandlikud meetmed on vajalikud ka seetõttu, et rakendada Maailma Terviseorganisatsiooni 2003. aasta mai tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevat raamkonventsiooni (edaspidi „WHO raamkonventsioon”), milles Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on osalised. Eelkõige on olulised WHO raamkonventsiooni artikkel 9 (tubakatoodete koostise reguleerimine), artikkel 10 (tubakatoodete koostise avalikustamise reguleerimine), artikkel 11 (tubakatoodete pakendamine ja märgistamine), artikkel 13 (reklaam) ja artikkel 15 (ebaseaduslik tubakatoodete äri). WHO raamkonventsiooni rakendussuunised võeti ühehäälselt vastu lepingu osaliste mitmesugustel konverentsidel liidu ja liikmesriikide toetusega.
(7)  Liidu tasandi seadusandlikud meetmed on vajalikud ka seetõttu, et rakendada teetähiseks olevat Maailma Terviseorganisatsiooni 2003. aasta mai tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevat raamkonventsiooni (edaspidi „WHO raamkonventsioon”). Kõik liikmesriigid ja Euroopa Liit on WHO raamkonventsiooni allkirjastanud ja ratifitseerinud ning seega on konventsiooni sätted neile rahvusvahelise õiguse kohaselt siduvad. Eriti olulised on WHO raamkonventsiooni artikkel 9 (tubakatoodete koostise reguleerimine), artikkel 10 (tubakatoodete koostise avalikustamise reguleerimine), artikkel 11 (tubakatoodete pakendamine ja märgistamine), artikkel 13 (reklaam) ja artikkel 15 (ebaseaduslik tubakatoodete äri). WHO raamkonventsiooni rakendussuunised võeti ühehäälselt vastu lepingu osaliste mitmesugustel konverentsidel liidu ja liikmesriikide toetusega.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki teaduslikele faktidele tuginevaid uusi suundumusi. Tubakatooted ei ole tavapärased kaubad ja võttes arvesse tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et vähendada suitsetamise levikut eelkõige noorte hulgas.
(8)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „alusleping”) artikli 114 lõike 3 kohaselt tuleks aluseks võtta tervise kaitse kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki teaduslikele faktidele tuginevaid uusi suundumusi. Tubakatooted ei ole tavapärased kaubad ja võttes arvesse tubaka väga kahjulikku mõju, tuleks tervise kaitsele pöörata väga suurt tähelepanu, et vähendada suitsetamise levikut eelkõige noorte hulgas. Selleks peaksid liikmesriigid propageerima suitsetamisvastaseid kampaaniaid eriti koolides ja meedia vahendusel. Kooskõlas tootjavastutuse põhimõttega tuleks tubakatoodete tootjad panna vastutama kõigi tubakatarbimise tagajärjel tekkivate tervishoiukulude eest.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)  Arvestades, et paljudes liikmesriikides on suur hulk suitsetajaid, kes tõenäoliselt kohe suitsetamisest ei loobu, tuleks seadusandluses võtta arvesse nende õigust objektiivsele teabele, milline on tubaka võimaliku tarbimise mõju tervisele, seda teavet peaksid nad saama ka tarbitavate toodete pakendilt.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmisel tuleks viidata rahvusvaheliselt tunnustatud ISO standarditele 4387, 10315 ja 8454. Muude eralduvate ainete sisalduse kvantifitseerimiseks puuduvad rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid või testid, kuid nende väljatöötamiseks tehakse praegu jõupingutusi.
(10)  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmisel tuleks viidata rahvusvaheliselt tunnustatud ISO standarditele 4387, 10315 ja 8454. Muude eralduvate ainete sisalduse kvantifitseerimiseks puuduvad rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid või testid, kuid liikmesriigid ja komisjon peaksid aktiivselt innustama praegu rahvusvahelisel tasandil tehtavaid jõupingutusi selliste standardite või testide väljatöötamiseks.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  On tõestatud, et poloonium 210 on tubakas sisalduv oluline kantserogeen. Seda ainet oleks võimalik sigarettidest peaaegu täielikult kõrvaldada lihtsate meetmete kombinatsiooni abil. Seetõttu on asjakohane määrata poloonium 210 maksimaalne sisaldus, mis vähendaks poloonium 210 praegust keskmist sisaldust sigarettides 95 %. Välja tuleks töötada ISO standard poloonium 210 mõõtmiseks tubakas.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
(11)   Maksimaalse sisalduse kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja asjakohane hiljem kindlaksmääratud sisaldust kohandada või kehtestada eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet.
(11)   Maksimaalse sisalduse kindlaksmääramiseks võib olla vaja ja asjakohane hiljem kindlaksmääratud sisaldust vähendada või kehtestada eralduvate ainete piirmäärad, võttes arvesse nende mürgisust ja sõltuvust tekitavat toimet.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
(13)  Kuna praegu ei kasutata teatamiseks ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel raske täita oma teatamiskohustust ning liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste tegemine on liigselt koormav. Seetõttu tuleks koostisosadest ja eralduvatest ainetest teatamiseks kehtestada ühtne kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe võimalikult suur läbipaistvus ning samas tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse tubakatoodete tootjate intellektuaalse omandiga seotud õigust ja muid õigusi.
(13)  Kuna praegu ei kasutata teatamiseks ühtset vormi, on tootjatel ja importijatel raske täita oma teatamiskohustust ning liikmesriikidel ja komisjonil saadud teabe põhjal võrdluste, analüüside ja järelduste tegemine on liigselt koormav. Seetõttu tuleks koostisosadest ja eralduvatest ainetest teatamiseks kehtestada ühtne kohustuslik vorm. Üldsuse jaoks tuleks tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe võimalikult suur läbipaistvus ning samas tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse tubakatoodete tootjate intellektuaalse omandiga seotud õigust ja muid õigusi, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) õigusi.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
(14)   Koostisosade reguleerimise suhtes ühtlustatud lähenemisviisi puudumine mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on vastu võtnud õigusnorme või sõlminud tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega lubatakse või keelatakse teatavad koostisosad. Seega on teatavate koostisosade kasutamine mõnes liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu toimimist takistavad asjaolud tulevastel aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, võttes arvesse WHO raamkonventsiooni rakendamist ja selle suuniseid ning kogemusi, mis on saadud muudes õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige üles kõrvaldama koostisosad, mis parandavad maitset, jätavad mulje, et tubakatootel on tervisele kasulikke mõjusid, mille puhul arvatakse, et need teevad erksamaks või annavad jõudu või millel on tootele värvust andvaid omadusi.
(14)   Koostisosade reguleerimise suhtes ühtlustatud lähenemisviisi puudumine mõjutab siseturu toimimist ja kaupade vaba liikumist ELis. Mõned liikmesriigid on vastu võtnud õigusnorme või sõlminud tootmisharuga siduvaid lepinguid, millega lubatakse või keelatakse teatavad koostisosad. Seega on teatavate koostisosade kasutamine mõnes liikmesriigis reguleeritud, mõnes aga mitte. Liikmesriikidel on eri lähenemisviisid ka selle suhtes, kuidas reguleerida teatavate lisaainete kasutamist sigarettide filtrites või tubakasuitsule värvi andmiseks. Kui ühtlustamist ei toimu, muutuvad siseturu toimimist takistavad asjaolud tulevastel aastatel tõenäoliselt veelgi arvukamaks, võttes arvesse WHO raamkonventsiooni rakendamist ja selle suuniseid ning kogemusi, mis on saadud muudes õigussüsteemides liidust väljaspool. WHO raamkonventsiooni artikleid 9 ja 10 käsitlevates suunistes kutsutakse eelkõige üles kõrvaldama koostisosad, mis parandavad maitset, jätavad mulje, et tubakatootel on tervisele kasulikke mõjusid, mille puhul arvatakse, et need teevad erksamaks või annavad jõudu või millel on tootele värvust andvaid omadusi. Kõrvaldada tuleks ka sõltuvust ja mürgisust suurendavad koostisosad.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)  Inimeste tervise kaitseks tuleks tubakatoodetes kasutatavate lisaainete ohutust hinnata. Lisaaineid tohiks tubakatoodetes lubada ainult siis, kui nad on kantud liidus lubatud lisaainete loetellu. See loetelu peaks sisaldama ka lubatud lisaainete kasutuse tingimusi või piiranguid. Tubakatooteid, mis sisaldavad lisaaineid, mis ei ole kantud liidu loetellu või mida kasutatakse viisil, mis ei ole kooskõlas käesoleva direktiiviga, ei tohiks liidu turule viia.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)
(14b)  Oluline on võtta arvesse mitte ainult lisaainete, vaid ka nende põlemisel tekkivate ainete omadusi. Lisaained ja nende põlemisel tekkivad ained ei tohiks olla ained, mis vastavad ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist1.
_____________
1 ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
(15)  Tõenäoliselt muutuvad erinevused selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et turule jõuavad tubakast erineva maitse või lõhnaga toodete (k.a suitsuvabad tubakatooted), sest need võivad teha suitsetama hakkamise lihtsamaks või mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks mitmes riigis suurenes mentooliga toodete müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt võivad mentooliga tubakatooted hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja julgustada noori suitsetama hakkama. Vältida tuleks selliste meetmete kehtestamist, millega võetakse põhjendamatult kasutusele eri käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega (nt mentooli või nelgi maitse- või lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.
(15)  Tõenäoliselt muutuvad erinevused selles, kuidas liikmesriigid tubakatooteid reguleerivad, veelgi suuremaks seetõttu, et turule jõuavad tubakast erineva maitse või lõhnaga tooted, sest need võivad teha suitsetama hakkamise lihtsamaks või mõjutada tarbimisharjumusi. Näiteks mitmes riigis suurenes mentooliga toodete müük järk-järgult, kuigi suitsetajate arv üldiselt vähenes. Mitme uuringu kohaselt võivad mentooliga tubakatooted hõlbustada tubakasuitsu sissehingamist ja julgustada noori suitsetama hakkama. Vältida tuleks selliste meetmete kehtestamist, millega võetakse põhjendamatult kasutusele eri käsitlemisviisid maitse- ja/või lõhnaainega (nt mentooli või nelgi maitse- või lõhnaainega sigaretid) sigarettide suhtes.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
(16)  Eristava maitse või lõhnaga tubakatoodete keelamine ei tähenda kõikide lisaainete keelamist, kuid kohustab tootjat vähendama lisaainete või lisaainete kombinatsioonide kasutamist sel määral, et need ei annaks tubakatoodetele eristavat maitset või lõhna. Lubada tuleb selliseid lisaaineid, mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, kui need ei anna toodetele eristavat maitset või lõhna. Komisjon peaks tagama ühetaolised tingimused eristava maitse või lõhna suhtes kehtestatava sätte rakendamiseks. Otsuse tegemisel peaksid liikmesriigid ja komisjon kasutama sõltumatute töökondade abi. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks põhjustada eri tubakasortide ebavõrdset kohtlemist.
välja jäetud
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
(17)  Teatavate lisaainete kasutamise eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel on tervisele kasulikke mõjusid, terviseriske vähendavaid mõjusid või et need teevad erksamaks ja annavad jõudu. Selleks et tagada eeskirjade ühetaolisus ja tervise kaitse kõrge tase, tuleks sellised lisaained keelata.
(17)  Teatavate lisaainete kasutamise eesmärk on luua mulje, et tubakatoodetel on tervisele kasulikke mõjusid, terviseriske vähendavaid mõjusid või et need teevad erksamaks ja annavad jõudu. Selleks et tagada eeskirjade ühetaolisus ja tervise kaitse kõrge tase, ei tohiks selliseid lisaaineid heaks kiita. Lisaks ei tohiks heaks kiita lisaaineid, mis annavad eristava maitse või lõhna. See ei tähendaks kõikide lisaainete keelamist. Kuid tootjatelt tuleks nõuda, et nad vähendaksid lisaainete või lisaainete kombinatsioonide kasutamist sel määral, et need ei annaks tubakatoodetele eristavat maitset või lõhna. Heaks kiita peaks saama selliste lisaainete kasutust, mida on vaja tubakatoodete tootmiseks, kui need lisaained ei anna toodetele eristavat maitset või lõhna ega ole seotud selliste toodete atraktiivsusega.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)  Üha rohkem inimesi, enamasti lapsed kannatavad astma ja erinevate allergiate all. Kuigi ei mõisteta astma kõiki tekkepõhjuseid, nagu on märkinud Maailma Terviseorganisatsiooni, on vaja vältida riskifaktoreid, sh allergeene, tubakat ja keemilisi ärritajaid, et parandada inimeste elukvaliteeti.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
(18)  Võttes arvesse seda, et käesolev direktiiv keskendub peamiselt noortele, tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja suitsuvabad tubakatooted, mida tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, vabastada teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord ei ole müügimahtude või noorte tarbimisharjumuste poolest oluliselt muutunud.
(18)  Võttes arvesse seda, et käesolev direktiiv keskendub peamiselt noortele, tuleks muud tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja vesipiibutubakas, mida tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, vabastada teatavatest koostisosade suhtes kehtestatud nõuete täitmisest, kuni olukord ei ole müügimahtude või noorte tarbimisharjumuste poolest oluliselt muutunud.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)
(18a)  Liikmesriike tuleks ergutada, juhul kui nad ei ole seda veel teinud, sõnastama oma riiklikud seadused noorte kaitseks, nii et tubakatoodete müük ja tarbimine oleks alla 18-aastastele noortel keelatud. ühtlasi peaksid liikmesriigid tagama, et sellistest keeldudest kinni peetakse.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)
(18b)  WHO raamkonventsiooni artiklis 16 on rõhutatud konventsiooniosaliste vastutust võtta lähema vaatluse alla tooted, mis on mõeldud alaealistele tarbijatele, nagu toidukaubad ja mänguasjad, millel on tubakatoodete kuju ja mis võivad meeldida alaealistele. Viimastel aastatel on turule viidud mitmeid tooteid, näiteks vesipiibutaolised e-sigaretid, mis ei sisalda nikotiini, kuid millel on sigareti kuju ja millega püütakse imiteerida suitsetamisprotsessi, kas siis aurustuvate ainetega, mille ohutust ei ole veel teaduslikult tõestatud, või elektrilise tulega, mis imiteerib sigareti põlemist. Sellised tooted on selgelt toodetud meeldimaks noortele ja alaealistele tarbijatele ning on üha populaarsemad mitme liikmesriigi alaealiste seas. Üha enam väljendatakse muret selliste harjumuste pärast, mis noortel tarbijatel ja alaealistel selliste sigareti imitatsioonide kasutusega luuakse.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
(20)   Sellised erinevused võivad tekitada kaubandustõkkeid ja takistada tubakatoodete siseturu toimimist, mistõttu tuleks kõnealused erinevused kõrvaldada. Peale selle võivad tarbijad mõnes liikmesriigis olla tubakatoodete kasutamisega seonduvatest terviseriskidest paremini informeeritud kui teistes. Kui liidu tasandil lisameetmeid ei võeta, on tõenäoline, et praegused erinevused suurenevad tulevastel aastatel veelgi.
(20)   Sellised erinevused võivad tekitada kaubandustõkkeid ja takistada tubakatoodete siseturu toimimist, mistõttu tuleks kõnealused erinevused kõrvaldada. Peale selle võivad tarbijad mõnes liikmesriigis olla tubakatoodete kasutamisega seonduvatest terviseriskidest paremini informeeritud kui teistes. Kui liidu tasandil ühtlustavaid lisameetmeid ei võeta, on tõenäoline, et praegused erinevused suurenevad tulevastel aastatel veelgi.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
(22)  Märgistamist käsitlevaid õigusnorme tuleb kohandada ka vastavalt uutele teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse märkimine sigaretipakkidele on osutunud eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et teatavad sigaretid on muudest sigarettidest vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib järeldada, et suuremõõdulised terviseohu ühendhoiatused on mõjusamad kui ainult teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu ühendhoiatused teha kogu liidus kohustuslikeks ja need peaksid katma pakendi pinnast olulise ja nähtava osa. Tuleks kehtestada kõikide terviseohu hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada nende nähtavus ja mõjusus.
(22)  Märgistamist käsitlevaid õigusnorme tuleb kohandada ka vastavalt uutele teaduslikele tõenditele. Näiteks tõrva-, nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse märkimine sigaretipakkidele on osutunud eksitavaks, sest tarbijatel jääb mulje, et teatavad sigaretid on muudest sigarettidest vähem kahjulikud. Tõendite põhjal võib järeldada, et suuremõõdulised terviseohu ühendhoiatused koos pildi ja tekstiga on mõjusamad kui ainult teksthoiatused. Seega tuleks terviseohu ühendhoiatused teha kogu liidus kohustuslikeks ja need peaksid katma pakendi pinna kõige nähtavamal kohal olulise ja nähtava osa. Tuleks kehtestada kõikide terviseohu hoiatuste minimaalsed mõõtmed, et tagada nende nähtavus ja mõjusus.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
(23)  Selleks et tagada terviseohu hoiatuste terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida nende mõju, tuleks kehtestada õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi välimuse teatavaid aspekte, sealhulgas pakendi avamisviise. Pakend ja tooted võivad olla eksitavad sel viisil, et tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud tubakatooted. Selline mõju on teatavatel väljenditel, nagu „madala tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), „eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), „looduslik” (natural), „orgaaniline” (organic), „lisaaineteta” (without additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja lõnaaineteta” (without flavours), ning nimetustel, piltidel, kujutistel või muude märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et need on vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud ka seda, et just peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, et need on vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. Need probleemid tuleks lahendada.
(23)  Selleks et tagada terviseohu hoiatuste terviklikkus ja nähtavus ning maksimeerida nende mõju, tuleks kehtestada õigusnormid, mis käsitlevad nii hoiatuste mõõtmeid kui ka tubakatoodete pakendi välimuse teatavaid aspekte. Pakend ja tooted võivad olla eksitavad sel viisil, et tarbijatele, eelkõige noortele jääb mulje nagu toode oleks vähem kahjulik kui muud tubakatooted. Selline mõju on teatavatel väljenditel, nagu „madala tõrvasisaldusega” (low-tar), „lahja” (light), „eriti lahja” (ultra-light), „mahe” (mild), „looduslik” (natural), „orgaaniline” (organic), „lisaaineteta” (without additives), „peenikesed” (slim), „maitse- ja lõhnaaineteta” (without flavours), ning nimetustel, piltidel, kujutistel või muudel märkidel. Samuti võib ka sigarettide suurus ja välimus olla eksitavad ja luua mulje, et need on vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. Hiljutine uuring on näidanud ka seda, et just peenikeste sigarettide suitsetajad kalduvad uskuma, et need on vähem kahjulikud kui muud tubakatooted. Need probleemid tuleks lahendada.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)
(23a)  On ilmnenud, et tubakatooted sisaldavad ja nende kasutamisel eraldub palju mürkaineid ja kantserogeene, mis on põlemisel ohtlikud inimese tervisele. Teaduslikud uuringud on selgelt tõestanud, et passiivne suitsetamine põhjustab surma, haigusi ja invaliidsust ning on eriti ohtlik lootele ja imikule. Tubakasuitsu sissehingavatel inimestel võivad tekkida või süveneda hingamisteede haigused. Terviseohu hoiatused peaksid seetõttu juhtima tähelepanu ka passiivsest suitsetamisest tulenevale terviseohule.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
(24)  Muud suitsetatavad tubakatooted kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, mida tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada teatavate märgistamise suhtes kehtestatud nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi muutusi müügimahus või noorte tarbimisharjumustes. Selliste muude tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu hoiatused on suitsuvabale tubakatootele lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele peamisele pinnale.
(24)  Muud suitsetatavad tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja vesipiibutubakas, mida tarbivad peamiselt vanemaealised tarbijad, tuleks vabastada teatavate märgistamise suhtes kehtestatud nõuete täitmisest, kui ei toimu olulisi muutusi müügimahus või noorte tarbimisharjumustes. Selliste muude tubakatoodete märgistamisel tuleks järgida erieeskirju. Tuleb tagada, et terviseohu hoiatused on suitsuvabale tubakatootele lisatud nähtavale kohale. Hoiatused tuleks seetõttu paigutada suitsuvaba tubakatoote pakendi kahele peamisele pinnale.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26
(26)  Praegu viiakse turule suur hulk ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud nõuetele, ning on märke selle kohta, et need kogused võivad veelgi suureneda. Sellised tooted kahjustavad direktiiviga kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevate õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO raamkonventsioon liitu võitlema ebaseaduslike toodete vastu osana kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise piiramise strateegiast. Seega tuleks sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid oleksid märgistatud kordumatul ja turvalisel viisil ning tubakatoodete liikumine tuleb registreerida selleks, et oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende toodete liikumist liidus ning kontrollida nende vastavust käesolevale direktiivile ja seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka turvaelementide kasutuselevõtmine, mis hõlbustaks toodete autentsuse kontrollimist.
(26)  Praegu viiakse turule suur hulk ebaseaduslikke tooteid, mis ei vasta direktiivis 2001/37/EÜ kehtestatud nõuetele, ning on märke selle kohta, et need kogused võivad veelgi suureneda. Sellised tooted kahjustavad direktiiviga kooskõlas olevate toodete vaba liikumist ja kaitset, mis on ette nähtud tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlevate õigusaktidega. Lisaks kohustab WHO raamkonventsioon liitu võitlema ebaseaduslike toodete vastu osana kõikehõlmavast tubakatoodete tarbimise piiramise strateegiast. Seega tuleks sätestada, et tubakatoote tarbijapakendid ja kõik välised veopakendid oleksid märgistatud kordumatul ja turvalisel viisil ning tubakatoodete liikumine tuleb registreerida selleks, et oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende toodete liikumist liidus ning kontrollida nende vastavust käesolevale direktiivile ja seda paremini jõustada. Sätestada tuleks ka turvaelementide kasutuselevõtmine, mis hõlbustaks toodete autentsuse kontrollimist ning tagaks, et tarbijapakendi kordumatud identifitseerimistunnused on ühitatud välise veopakendi kordumatu identifitseerimistunnusega.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
(28)  Selleks et tagada sõltumatus ja läbipaistvus, peaksid tubakatoodete tootjad sõlmima andmehalduslepingud sõltumatute kolmandate isikutega välisaudiitori egiidi all. Tuvastamis- ja jälgimissüsteemiga seotud andmed tuleks hoida eraldi muudest äriühinguga seotud andmetest, liikmesriikide pädevad asutused ja komisjon peavad neid kontrollima ning need peavad olema igal ajal neile kättesaadavad.
(28)  Selleks et tagada sõltumatus ja läbipaistvus, peaksid tubakatoodete tootjad sõlmima andmehalduslepingud sõltumatute kolmandate isikutega. Selliste lepingute sobivuse peaks heaks kiitma ja neid jälgima komisjon, keda abistab sõltumatu välisaudiitor. Tuvastamis- ja jälgimissüsteemiga seotud andmed tuleks hoida eraldi muudest äriühinguga seotud andmetest, liikmesriikide pädevad asutused ja komisjon peavad neid kontrollima ning need peavad olema igal ajal neile kättesaadavad.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
(29)  Nõukogu 13. novembri 1989. aasta direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise keelustamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta on liikmesriikides keelatud müüa teatavat tüüpi tubakat, mis on mõeldud suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile sellest keelust erand. Suukaudseks kasutamiseks ettenähtud tubaka müük tuleks säilitada, et hoida ära sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja noortele atraktiivse toote toomine siseturule. Muude suitsuvabade tubakatoodete puhul, mis ei ole ettenähtud massituru jaoks, peetakse piisavaks kehtestada ranged märgistamist ja koostisosi käsitlevad eeskirjad, et turg ei areneks suuremaks kui tavapärase kasutamise korral tõenäoline.
(29)  Nõukogu 13. novembri 1989. aasta direktiiviga 89/622/EMÜ tubakatoodete märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise keelustamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta on liikmesriikides keelatud müüa teatavat tüüpi tubakat, mis on mõeldud suukaudseks kasutamiseks. Direktiiviga 2001/37/EÜ kõnealune keeld kinnitati. Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile sellest keelust erand. Suukaudseks kasutamiseks ettenähtud tubaka müük tuleks säilitada, et hoida ära sõltuvusttekitava, tervistkahjustava ja noortele atraktiivse toote toomine siseturule.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)
(29a)  Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka (snus) üldise müügikeelu tõttu liidus puudub piiriülene huvi selle koostisosade reguleerimiseks. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka koostisosade reguleerimise vastutus lasub seega liikmesriigil, kus müük on kooskõlas Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti artikliga 151 lubatud. Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakale tuleks seega käesoleva direktiivi artikli 6 sätete kohaldamisel kehtestada erand.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
(30)  Tubaka piiriülese kaugmüügi tõttu on tubakatooted noortele lihtsamalt kättesaadavad ja see võib kahjustada kooskõla tubakatarbimise piiramiseks kehtestatud õigusnormide, eelkõige käesoleva direktiiviga. On vaja kehtestada ühised eeskirjad teadete edastamise süsteemi kohta, et tagada käesoleva direktiivi kõikide võimaluste kasutamine. Käesolevas direktiivis kehtestatavat tubaka piiriülesest kaugmüügist teatamise nõuet tuleks kohaldada ilma piiramata teatamismenetlust, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiviga 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul. Ettevõtja ja tarbija vahelist tubakatoodete kaugmüüki on täiendavalt reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral), mis asendatakse alates 13. juunist 2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiviga 2011/83/EL inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta.
(30)  Tubaka piiriülene kaugmüük tuleks keelata, kuna see muudab tubakatooted noortele lihtsamalt kättesaadavaks ja võib kahjustada kooskõla käesoleva direktiivi nõuetega.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)
(30a)  Direktiiviga 2003/33/EÜ tubakatoodete reklaami ja sponsorluse kohta on juba keelatud selliste toodete tasuta jagamine seoses ürituste sponsorlusega. Käesoleva direktiiviga, mis reguleerib tubakatoodete esitlemise ja müügi aspekte ning mille eesmärk on saavutada tervise kaitse kõrge tase ja tubakatoodete tarbimise ennetamine noorte seas, laiendatakse tasuta jagamise keeldu avalikes kohtades ning keelatakse sõnaselgelt trükiste, sooduskupongide ja sarnaste eripakkumiste jagamine pakkide ja pakendite sees.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 b (uus)
(30b)  Komisjon ja liikmesriigid peaksid võtma endale kohustuse tõhusalt rakendada WHO raamkonventsiooni protokolli, milles käsitletakse tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamist. Tuleks püüda vältida kolmandates riikides toodetud tubakatoodete ebaseaduslikku sissevedu ja tõhustada selleks järelevalvet.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31
(31)  Kõik tubakatooted võivad põhjustada surma, haigestumist ja töövõimetust ning nende tarbimist tuleb piirata. Seepärast on oluline jälgida uudsete tubakatoodetega seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele tuleb panna kohustus teatada uudsetest tubakatoodetest, ilma piiramata liikmesriikide õigust neid keelata või lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja esitama viis aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja muuta.
(31)  Kõik tubakatooted võivad põhjustada surma, haigestumist ja töövõimetust ning nende tootmist, turustamist ja tarbimist tuleb reguleerida. Seepärast on oluline jälgida uudsete tubakatoodetega seotud tegevust. Tootjatele ja importijatele tuleb panna kohustus teatada uudsetest tubakatoodetest, ilma piiramata liikmesriikide õigust neid keelata või lubada. Komisjon peaks arengut jälgima ja esitama kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja muuta.
Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
(33)  Liidus müüakse nikotiinisisaldusega tooteid. Liikmesriigid reguleerivad kõnealuste toodetega seotud tervise ja ohutuse probleeme väga erineval viisil ning sellel on negatiivne mõju siseturu toimimisele, võttes eelkõige arvesse, et neid tooteid müüakse piiriülese kaugmüügi, sh interneti teel, märkimisväärsetes kogustes.
(33)  Liidus müüakse nikotiinisisaldusega tooteid, sealhulgas e-sigarette. Liikmesriigid on siiski kõnealuste toodetega seotud tervise ja ohutuse probleeme väga erineval viisil reguleerinud. On vaja kehtestada ühtlustatud eeskirjad, ja seega kõiki nikotiinisisaldusega tooteid tuleks reguleerida käesoleva direktiiviga kui tubakatoodetega seonduvaid tooteid. Kuna nikotiinisisaldusega toodetest on abi suitsetamisest loobumisel, peaksid liikmesriigid tagama, et nad on sama laialt kättesaadavad kui tubakatooted.
Muudatusettepanekud 118 ja 137/rev
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34
(34)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta1 on sätestatud õigusraamistik, et hinnata ravimite, sealhulgas nikotiinisisaldusega toodete kvaliteeti, ohutust ja tõhusust. Suur hulk nikotiinisisaldusega tooteid on kõnealuse õigusraamistiku alusel juba loa saanud. Loa andmisel võetakse arvesse asjaomase toote nikotiini sisaldus. Kui kohaldada sama õigusraamistikku kõigi selliste nikotiinisisaldusega toodete suhtes, mis sisaldavad nikotiini sama palju kui direktiivi 2001/83/EÜ alusel juba loa saanud tooted või üle selle, muudaks see õigusliku olukorra selgemaks, vähendaks erinevusi siseriiklike õigusnormide vahel, tagaks kõikide suitsetamisest loobumiseks kasutatavate nikotiinisisaldusega toodete võrdse kohtlemise ja looks stiimuleid suitsetamisest loobumist käsitlevate uurimuste tegemiseks ja innovaatiliste lahenduste leidmiseks. Seejuures tuleb tagada, et ei piirata võimalust kohaldada direktiivi 2001/83/EÜ muude käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete suhtes, kui direktiivis 2001/83/EÜ sätestatud tingimused on täidetud.
välja jäetud
__________________
1EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67, viimati muudetud direktiiviga 2011/62/EL, ELT L 174, 1.7.2011, lk 74.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
(35)  Tuleks kehtestada märgistamist käsitlevad õigusnormid selliste toodete suhtes, mille nikotiinisisaldus on alla käesoleva direktiiviga kehtestatud piirmäära, et juhtida tarbijate tähelepanu võimalikele terviseohtudele.
välja jäetud
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)
(35a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et nikotiinisisaldusega tooteid ei müüda isikutele, kes ei ole jõudnud tubakatoodete või seonduvate toodete ostmiseks nõutavasse ikka.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37
(37)   Selleks et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks ühetaolised tingimused, eelkõige seoses koostisosadest teatamise vormiga, vajadusega teha kindlaks, millistel toodetel on eristav maitse või lõhn või mille mürgisuse tase on tõusnud ja sõltuvusttekitav toime tugevnenud, ning samuti vajadusega välja töötada metoodika eristava maitse või lõhna kindlaksmääramiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
(37)   Selleks et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks ühetaolised tingimused, eelkõige seoses koostisosadest teatamise vormiga, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38
(38)  Selleks et käesolevat direktiivi saaks täielikult kohaldada ja et pidada sammu tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja rahvusvahelise arenguga, tuleks komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; kehtestada mürgisust, sõltuvusttekitavat toimet ja atraktiivsust suurendavate koostisosade suhtes piirnormid; sätestada terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja pakendil kordumatute identifitseerimistunnuste ja turvaelementide kasutamine, kehtestada sõltumatute kolmandate isikutega sõlmitavate andmehalduslepingute põhielemendid; vaadata läbi teatavate muude tubakatoodete kui sigarettide, isevalmistatavate sigarettide tubaka ja suitsuvabade tubakatoodete suhtes kehtestatud vabastused ning nikotiinisisaldusega toodete lubatud nikotiini sisaldus. Seega on eriti tähtis, et komisjon korraldab ettevalmistustöö tegemise ajal asjakohase arutelu, sh eksperditasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
(38)  Selleks et käesolevat direktiivi saaks täielikult kohaldada ja et pidada sammu tubaka tootmise, tarbimise ja reguleerimise valdkonnas toimuva tehnika, teaduse ja rahvusvahelise arenguga, tuleks komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida volitused võtta vastu õigusakte, eelkõige selleks, et kehtestada, kohandada ja mõõta eralduvate ainete maksimaalseid sisaldusi; kiita heaks lisaained ja kehtestada vajaduse korral lisaainete tarvis piirnormid; sätestada terviseohu hoiatuste ning märgistusel ja pakendil kordumatute identifitseerimistunnuste ja turvaelementide kasutamine, kehtestada sõltumatute kolmandate isikutega sõlmitavate andmehalduslepingute põhielemendid ning vaadata läbi teatavate muude tubakatoodete kui sigarettide, isevalmistatavate sigarettide tubaka ja vesipiibutubaka suhtes kehtestatud vabastused. Seega on eriti tähtis, et komisjon korraldab ettevalmistustöö tegemise ajal asjakohase arutelu, sh eksperditasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39
(39)  Komisjon peaks arengut jälgima ja esitama viis aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja muuta.
(39)  Komisjon peaks arengut jälgima ja esitama kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaega aruande, et hinnata, kas käesolevat direktiivi on vaja muuta, eriti pakendite osas.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)
(39a)  Liikmesriigid vastutavad selle eest, et kaitsta rahvatervist ja võtta ennetusmeetmeid, anda riiklikke tagatisi, teostada järelevalvet ja nõustada noori ning korraldada riiklikke suitsetamisvastaseid ennetuskampaaniaid eelkõige koolides. Väga olulisel kohal on üldine ja tasuta juurdepääs suitsetamisest loobumise nõustamisele ja vastavale ravile.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
(40)  Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse korral säilitada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate aspektide suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete puhul, kui see on tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigil tuleks lubada kehtestada mis tahes toodete suhtes rangemad õigusnormid, kui selline vajadus tuleneb liikmesriigi eripärast ja see on tervisekaitse seisukohalt põhjendatud. Rangemad siseriiklikud õigusnormid peavad olema vajalikud ja vastama proportsionaalsuse põhimõttele ning need ei tohi olla suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud. Rangematest siseriiklikest õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis tagatakse käesoleva direktiiviga.
(40)  Liikmesriikidel tuleks lubada vajaduse korral säilitada või kehtestada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate aspektide suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete puhul, kui sellised meetmed on kooskõlas ELi toimimise lepinguga. Rangematest siseriiklikest õigusnormidest tuleb ette teatada ja neile tuleb saada komisjonilt heakskiit, võttes arvesse tervise kaitse kõrget taset, mis tagatakse käesoleva direktiiviga.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42
(42)  Liikmesriigid peaksid tagama, et isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta sätestatud eeskirjade ja kaitseklauslitega.
(42)  Liikmesriigid peaksid tagama, et isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta sätestatud eeskirjade ja kaitseklauslitega. Oluline on, et arvesse võetakse ka riiklikke andmekaitsealaseid õigusnorme.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45
(45)  Ettepanek mõjutab mitut Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset (artikkel 8), sõna- ja teabevabadust (artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 16) ja õigust omandile (artikkel 17). Tootjatele, importijatele ja levitajatele kehtestatavad kohustused on vajalikud selleks, et parandada siseturu toimimist ja tagada samas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 35 ja 38 kohaselt tervise kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse. Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb järgida ELi õigust ja asjakohaseid rahvusvahelisi kohustusi.
(45)  Ettepanek mõjutab mitut Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigust, eelkõige isikuandmete kaitset (artikkel 8), sõna- ja teabevabadust (artikkel 11), ettevõtlusvabadust (artikkel 16) ja kaubamärgivaldajate õigust omandile (artikkel 17). Seetõttu on vaja kindlustada, et tootjatele, importijatele ja levitajatele kehtestatavad kohustused tagavad mitte üksnes tervise kõrgel tasemel kaitse ja tarbijakaitse, vaid kaitsevad ka kõik teisi põhiõigusi ja on siseturu toimimist silmas pidades proportsionaalsed. Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleb järgida ELi õigust ja asjakohaseid rahvusvahelisi kohustusi.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 a (uus)
(45a)  Liikmesriigid peaksid austama õigust puhtale õhule lähtuvalt majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 7 punktist b ja artiklist 12, milles nähakse ette õigus ohututele ja tervislikele töötingimustele ning iga inimese õigus maksimaalsele füüsilisele ja vaimsele tervisele. See on kooskõlas põhiõiguste harta artikli 37 eesmärgiga, mille kohaselt tuleb kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine integreerida liidu poliitikasse.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnorme, mis käsitlevad:
Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnorme, mis käsitlevad:
(a)  tubakatoodete koostisosi ja neist eralduvaid aineid ning asjaomaseid teatamiskohustusi, sealhulgas sigarettidest eralduvate ainete maksimaalset tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust;
(a)  tubakatoodete koostisosi ja neist eralduvaid aineid ning asjaomaseid teatamiskohustusi, sealhulgas sigarettidest eralduvate ainete maksimaalset tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust;
(b)  tubakatoodete märgistamist ja pakendamist, sealhulgas tarbijapakenditele ja igale välispakendile kantavaid terviseohu hoiatusi, aga ka jälgitavustunnuseid ja turvaelemente, et tagada kooskõla käesoleva direktiiviga,
(b)  tubakatoodete märgistamist ja pakendamist, sealhulgas tarbijapakenditele ja igale välispakendile kantavaid terviseohu hoiatusi, aga ka jälgitavustunnuseid ja turvaelemente, et tagada kooskõla käesoleva direktiiviga,
(c)  keeldu viia turule suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat;
(c)  keeldu viia turule suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat;
(d)  tubakatoodete piiriülest kaugmüüki;
(d)  tubakatoodete piiriülese kaugmüügi keeldu;
(e)  uudsetest tubakatoodetest teatamise kohustust;
(e)  uudsetest tubakatoodetest teatamise kohustust;
(f)  teatavate tubakatoodetega seonduvate toodete, nimelt nikotiinisisaldusega toodete ja taimsete suitsetatavate toodete turuleviimist ja märgistamist,
(f)  teatavate tubakatoodetega seonduvate toodete, nimelt nikotiinisisaldusega toodete ja taimsete suitsetatavate toodete turuleviimist ja märgistamist,
selleks, et hõlbustada tubaka- ja seonduvate toodete siseturu toimimist, võttes aluseks kohustuse tagada tervise kaitse kõrge tase.
selleks, et täita WHO tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooniga võetud kohustusi ning hõlbustada tubaka- ja seonduvate toodete siseturu toimimist, võttes aluseks kohustuse tagada eelkõige noorte tervise kaitse kõrge tase.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
(1)  „sõltuvusttekitav toime” – aine farmakoloogiline potentsiaal tekitada sõltuvust ehk seisundit, mille puhul on häiritud inimese võime oma käitumist kontrollida, nii et nn võõrutusnähtude tekkides otsib ta reeglina nendele leevendust või kergendust.
(1)  „sõltuvusttekitav toime” – aine farmakoloogiline potentsiaal tekitada sõltuvust ehk seisundit, mille puhul on häiritud inimese võime oma käitumist kontrollida, nii et nn võõrutusnähtude tekkides otsib ta reeglina nendele leevendust või kergendust.
(2)  „lisaaine” – tubakatootes, selle tarbijapakendis või mis tahes välispakendis sisalduvad ained, välja arvatud tubakalehed ja muud tubakataimede looduslikud või töötlemata osad;
(2)  „lisaaine” – tubakatootes, selle tarbijapakendis või mis tahes välispakendis sisalduvad ained, välja arvatud tubakalehed ja muud tubakataimede looduslikud või töötlemata osad;
(3)  „vanusekontrolli mehhanism” – arvutisüsteem, mis kinnitab ühetähenduslikult tarbija vanuse elektroonilisel teel kooskõlas riiklike nõuetega;
(3)  „vanusekontrolli mehhanism” – arvutisüsteem, mis kinnitab ühetähenduslikult tarbija vanuse elektroonilisel teel kooskõlas riiklike nõuetega;
(4)  „eristav maitse või lõhn” – eristatav lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn või maitse, mille annab lisaaine või lisaainete kombinatsioon (sealhulgas puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, magusaained, mentool, vanilje jne), mis on äratuntav enne tubakatoote eesmärgipärast tarbimist või tarbimise ajal;
(4)  „eristav maitse või lõhn” – eristatav lõhn või maitse, välja arvatud tubaka lõhn või maitse, mille annab lisaaine või lisaainete kombinatsioon (sealhulgas puuviljad, vürtsid, taimed, alkohol, magusaained, mentool, vanilje jne), mis on äratuntav enne tubakatoote tarbimist või tarbimise ajal;
(5)  „närimistubakas” – suitsuvaba tubakatoode, mis on ette nähtud üksnes närimiseks;
(5)  „närimistubakas” – suitsuvaba tubakatoode, mis on ette nähtud üksnes närimiseks;
(6)  „sigar” – tubakarull, mida tarbitakse põlemisprotsessi abil ja mis on üksikasjalikumalt määratletud nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL (tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta) artikli 4 lõikes 1;
(6)  „sigar” – tubakarull, mida tarbitakse põlemisprotsessi abil ja mis on üksikasjalikumalt määratletud nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL (tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta) artikli 4 lõikes 1;
(7)  „sigarett” – tubakarull, mida tarbitakse põlemisprotsessi abil ja mis on üksikasjalikumalt määratletud nõukogu direktiivi 2011/64/EL artikli 3 lõikes 1;
(7)  „sigarett” – tubakarull, mida tarbitakse põlemisprotsessi abil ja mis on üksikasjalikumalt määratletud nõukogu direktiivi 2011/64/EL artikli 3 lõikes 1;
(8)  „sigarillo” – väikest tüüpi sigar, mille läbimõõt on kuni 8 mm;
(8)  „sigarillo” – väike sigar, mis on täpsemalt määratletud nõukogu direktiivi 2007/74/EÜ artikli 8 lõikes 1;
(9)  „terviseohu ühendhoiatus” – terviseohu hoiatus, mis on ette nähtud käesoleva direktiiviga ja koosneb teksthoiatusest ja vastavast fotost või illustratsioonist;
(9)  „terviseohu ühendhoiatus” – terviseohu hoiatus, mis on ette nähtud käesoleva direktiiviga ja koosneb teksthoiatusest ja vastavast fotost või illustratsioonist;
(10)  „tarbija” - iga füüsiline isik, kelle tegutsemise eesmärk pole seotud tema kaubandus-, majandus- või kutsetegevusega;
(10)  „tarbija” - iga füüsiline isik, kelle tegutsemise eesmärk pole seotud tema kaubandus-, majandus- või kutsetegevusega;
(11)  „piiriülene kaugmüük” – kaugmüügiteenus, mille puhul on tarbija toote tellimise ajal muus liikmesriigis kui selles liikmesriigis või kolmandas riigis, kus on jaemüügiettevõtte asukoht. Jaemüügiettevõtte asukoht on liikmesriigis:
(11)  „piiriülene kaugmüük” – kaugmüügiteenus, mille puhul on tarbija toote tellimise ajal muus liikmesriigis kui selles liikmesriigis või kolmandas riigis, kus on jaemüügiettevõtte asukoht. Jaemüügiettevõtte asukoht on liikmesriigis:
(a)  kui ta on füüsiline isik ja tema tegevuskoht asub selles liikmesriigis;
(a)  kui ta on füüsiline isik ja tema tegevuskoht asub selles liikmesriigis;
(b)  muudel juhtudel, kui tema põhikirjajärgne asukoht, juhatuse asukoht või tegevuskoht, sealhulgas filiaali, esinduse või mõne muu asutuse asukoht on selles liikmesriigis;
(b)  muudel juhtudel, kui tema põhikirjajärgne asukoht, juhatuse asukoht või tegevuskoht, sealhulgas filiaali, esinduse või mõne muu asutuse asukoht on selles liikmesriigis;
(12)  „eralduvad ained” – ained, mis eralduvad, kui tubakatoodet kasutatakse selleks ettenähtud viisil, näiteks tubakasuitsus leiduvad ained, või ained, mis eralduvad suitsuvaba tubakatoote kasutamise ajal;
(12)  „eralduvad ained” – ained, mis eralduvad, kui tubakatoodet kasutatakse selleks ettenähtud viisil, näiteks tubakasuitsus leiduvad ained, või ained, mis eralduvad suitsuvaba tubakatoote kasutamise ajal;
(13)  „maitse- ja lõhnaaine” – lisaained, mis annavad tootele lõhna ja/või maitse;
(13)  „maitse- ja lõhnaaine” – lisaained, mis annavad tootele lõhna ja/või maitse;
(14)  „terviseohu hoiatus” – hoiatus, mis on ette nähtud käesoleva direktiiviga, sealhulgas teksthoiatused, terviseohu ühendhoiatused, üldhoiatused ja lisateave;
(14)  „terviseohu hoiatus” – hoiatus, mis on ette nähtud käesoleva direktiiviga, sealhulgas teksthoiatused, terviseohu ühendhoiatused, üldhoiatused ja lisateave;
(15)  „taimne suitsetatav toode” – taimede või ravimtaimede baasil tooted, mis ei sisalda tubakat ja mida tarbitakse põlemisprotsessi abil;
(15)  „taimne suitsetatav toode” – taimede või ravimtaimede baasil tooted, mis ei sisalda tubakat ja mida tarbitakse põlemisprotsessi abil;
(16)  „tubaka- ja seonduvate toodete import” – kõnealuste toodete sisenemine liidu territooriumile, välja arvatud juhul, kui kaubale kohaldatakse pärast nende liitu sisenemist tolli peatamismenetlust või -korda, või nende vabastamine tolli peatamismenetlusest või -korrast;
(16)  „tubaka- ja seonduvate toodete import” – kõnealuste toodete sisenemine liidu territooriumile, välja arvatud juhul, kui kaubale kohaldatakse pärast nende liitu sisenemist tolli peatamismenetlust või -korda, või nende vabastamine tolli peatamismenetlusest või -korrast;
(17)  „tubaka- ja seonduvate toodete importija” – liidu territooriumile toodud tubaka- ja seonduvate toodete omanik või isik, kellel on kõnealuse kauba käsutusõigus;
(17)  „tubaka- ja seonduvate toodete importija” – liidu territooriumile toodud tubaka- ja seonduvate toodete omanik või isik, kellel on kõnealuse kauba käsutusõigus;
(18)  „koostisosa” – lisaaine, tubakas (lehed või muud tubakataimede looduslikud, töödeldud või töötlemata osad, sealhulgas paisutatud või taastatud tubakas), samuti kõik ained, mis leiduvad lõplikus tubakatootes, sealhulgas paber, filter, trükivärv, kapslid ja liimid;
(18)  „koostisosa” – lisaaine, tubakas, samuti kõik ained, mis leiduvad lõplikus tubakatootes, sealhulgas paber, filter, trükivärv, kapslid ja liimid;
(18a)  „tubakas“ – lehed või muud tubakataimede looduslikud, töödeldud või töötlemata osad, sealhulgas paisutatud või taastatud tubakas;
(19)  „piirnorm” või „maksimaalne sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või tubakatootest eralduva aine maksimaalne kogus grammides (piirnorm või sisaldus võib olla null);
(19)  „piirnorm” või „maksimaalne sisaldus” – tubakatootes sisalduva aine või tubakatootest eralduva aine maksimaalne kogus grammides (piirnorm või sisaldus võib olla null);
(20)  „nuusktubakas” – suitsuvaba tubakatoode, mis on ette nähtud ninna tõmbamiseks;
(20)  „nuusktubakas” – suitsuvaba tubakatoode, mis on ette nähtud ninna tõmbamiseks;
(21)  „nikotiin” – nikotiinsed alkaloidid;
(21)  „nikotiin” – nikotiinsed alkaloidid;
(22)  „nikotiinisisaldusega toode” – toode, mida tarbitakse sissehingamise või allaneelamise teel või muul viisil ning millele lisatakse nikotiini kas tootmisprotsessi ajal või kasutaja poolt enne tubakatoote tarbimist või tarbimise ajal;
(22)  „nikotiinisisaldusega toode” – toode, mida tarbitakse sissehingamise või allaneelamise teel või muul viisil ning millele lisatakse nikotiini kas tootmisprotsessi ajal või kasutaja poolt enne tubakatoote tarbimist või tarbimise ajal;
(23)  „uudne tubakatoode” – muud tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, vesipiibutubakas, sigarid, sigarillod, närimistubakas, nuusktubakas või suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mis on turule viidud pärast käesoleva direktiivi jõustumist;
(23)  „uudne tubakatoode” – muud tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas, piibutubakas, vesipiibutubakas, sigarid, sigarillod, närimistubakas, nuusktubakas või suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mis on turule viidud pärast käesoleva direktiivi jõustumist;
(24)  „välispakend” – mis tahes pakend, mille sees toode turule viiakse ja mis sisaldab tarbijapakendit või tarbijapakendite kogumit; läbipaistvaid pakkematerjale ei peeta välispakendiks.
(24)  „välispakend” – mis tahes pakend, mille sees toode turule viiakse ja mis sisaldab tarbijapakendit või tarbijapakendite kogumit; läbipaistvaid pakkematerjale ei peeta välispakendiks.
(24a)  „väline veopakend” – pakend, mis koosneb tarbijapakendite kogumist ja milles tubakatooteid veetakse tootja juurest ettevõtjateni enne turuleviimist, nt plokid, kastid ja kaubaalused;
(25)  „turuleviimine” – liidus asuvatele tarbijatele toodete kättesaadavaks tegemine, tasu eest või tasuta, sealhulgas kaugmüügi teel, kui tegemist on piiriülese kaugmüügiga, peetakse toote turuleviimise riigiks seda liikmesriiki, kus tarbija asub;
(25)  „turuleviimine” – liidus asuvatele tarbijatele toodete kättesaadavaks tegemine, tasu eest või tasuta, sealhulgas kaugmüügi teel, kui tegemist on piiriülese kaugmüügiga, peetakse toote turuleviimise riigiks seda liikmesriiki, kus tarbija asub;
(26)  „piibutubakas” – tubakas, mida tarbitakse põlemisprotsessi abil ja mis on ette nähtud kasutamiseks ainult piibus;
(26)  „piibutubakas” – tubakas, mida tarbitakse põlemisprotsessi abil ja mis on ette nähtud kasutamiseks ainult piibus;
(26a)„vesipiibutubakas” – tubakas, mis on mõeldud kasutuseks üksnes vesipiibus;
(27)  „jaemüügiettevõte” – mis tahes müügikoht, kus tubakatooted turule viiakse, sealhulgas füüsilise isiku poolt;
(27)  „jaemüügiettevõte” – mis tahes müügikoht, kus tubakatooted turule viiakse, sealhulgas füüsilise isiku poolt;
(28)  „isevalmistatavate sigarettide tubakas” – tubakas, mida tarbijad või jaemüügiettevõtted saavad kasutada sigarettide tegemiseks;
(28)  „isevalmistatavate sigarettide tubakas” – tubakas, mida tarbijad või jaemüügiettevõtted saavad kasutada sigarettide tegemiseks;
(29)  „suitsuvaba tubakatoode” – tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarbimiseks ei ole vaja põlemisprotsessi;
(29)  „suitsuvaba tubakatoode” – tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarbimiseks ei ole vaja põlemisprotsessi;
(30)  „olukorra oluline muutumine” – müügimahu suurenemine tooteliigiti, näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode müügimahu suurenemine, vähemalt 10 % vähemalt 10 liikmesriigis; selline müügimahu suurenemine määratakse kindlaks artikli 5 lõike 4 kohaselt esitatud andmete alusel, või asjaomases tootekategoorias leviku suurenemine vähemalt 5 protsendipunkti vähemalt 10 liikmesriigis alla 25-aastaste tarbijate hulgas ____ [kuupäev määratakse kindlaks käesoleva direktiivi vastuvõtmise hetkel] Eurobaromeetri aruande või samaväärsete leviku uuringute põhjal;
(30)  „olukorra oluline muutumine” – müügimahu suurenemine tooteliigiti, näiteks piibutubaka, sigarite, sigarillode müügimahu suurenemine, vähemalt 10 % vähemalt viies liikmesriigis, selline müügimahu suurenemine määratakse kindlaks artikli 5 lõike 4 kohaselt esitatud andmete alusel; või asjaomases tootekategoorias leviku suurenemine vähemalt viis protsendipunkti vähemalt viies liikmesriigis alla 25-aastaste tarbijate hulgas ____ [kuupäev määratakse kindlaks käesoleva direktiivi vastuvõtmise hetkel] Eurobaromeetri aruande või samaväärsete leviku uuringute põhjal;
(31)  „tõrv” – vee- ja nikotiinivaba suitsu toorkondensaat;
(31)  „tõrv” – vee- ja nikotiinivaba suitsu toorkondensaat;
(32)  „suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas” – kõik suukaudselt kasutatavad tervenisti või osaliselt tubakast valmistatud tooted, välja arvatud sissehingamiseks või närimiseks ettenähtud tooted, pulbrina, tükeldatuna või kombineeritult – eelkõige tooted, mis on pakitud portsjonitena kotikestesse või poorsetesse kotikestesse;
(32)  „suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas” – kõik suukaudselt kasutatavad tervenisti või osaliselt tubakast valmistatud tooted, välja arvatud sissehingamiseks või närimiseks ettenähtud tooted, pulbrina, tükeldatuna või kombineeritult – eelkõige tooted, mis on pakitud portsjonitena kotikestesse või poorsetesse kotikestesse;
(33)  „suitsetatav tubakas” – muud tubakatooted kui suitsuvabad tubakatooted;
(33)  „suitsetatav tubakas” – muud tubakatooted kui suitsuvabad tubakatooted;
(33)  „suitsetatav tubakas” – muud tubakatooted kui suitsuvabad tubakatooted;
(33)  „suitsetatav tubakas” – muud tubakatooted kui suitsuvabad tubakatooted;
(34)  „tubakatooted” – tooted, mida kasutavad tarbijad ning mis kasvõi osaliselt koosnevad tubakast, mis on geneetiliselt modifitseeritud või mitte;
(34)  „tubakatooted” – tooted, mida kasutavad tarbijad ning mis kasvõi osaliselt koosnevad tubakast, mis on geneetiliselt modifitseeritud või mitte;
(35)  „mürgisus” – tase, mil määral aine võib inimese organismi kahjustada, sealhulgas pikema aja jooksul ilmnev mõju, tavaliselt korduva või pikaajalise tarbimise või kokkupuute tõttu;
(35)  „mürgisus” – tase, mil määral aine võib inimese organismi kahjustada, sealhulgas pikema aja jooksul ilmnev mõju, tavaliselt korduva või pikaajalise tarbimise või kokkupuute tõttu;
(36)  „tarbijapakend” – kõige väiksem turuleviidava toote üksikpakend.
(36)  „tarbijapakend” – kõige väiksem turuleviidava toote üksikpakend.
(36a)  „passiivne suitsetamine“ – sigarettide või sigarite põlemisel eralduva või ühe või mitme suitsetaja poolt õhku paisatud suitsu tahtmatu sissehingamine.
Muudatusettepanekud 89 ja 149
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kohandada lõikes 1 sätestatud maksimaalseid sisaldusi, võttes arvesse teaduse arengut ja rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.
välja jäetud
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile maksimaalsed sisaldused, mis nad on kehtestanud sigarettidest eralduvate muude ainete suhtes ja muudest tubakatoodetest kui sigarettidest eralduvate ainete suhtes. Võttes arvesse rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid, kui need on kättesaadavad, ning teaduslikke tõendeid ja liikmesriikide teatatud maksimaalseid sisaldusi, volitatakse komisjoni vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et võtta vastu ja kohandada sigarettidest eralduvate muude ainete ja muudest tubakatoodetest kui sigarettidest eralduvate selliste ainete maksimaalseid sisaldusi, mis suurendavad märgatavalt tubakatoodete mürgisust ja sõltuvusttekitavat toimet, nii et need ületavad mürgisuse ja sõltuvusttekitava toime piirmäärad, mis tulenevad lõikes 1 sätestatud maksimaalsetest tõrva-, nikotiini-, süsinikmonooksiidisisaldusest.
välja jäetud
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4
1.  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmiseks kasutatakse tõrva puhul ISO standardit 4387, nikotiini puhul ISO standardit 10315 ja süsinikmonooksiidi puhul ISO standardit 8454.
1.  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmiseks kasutatakse tõrva puhul ISO standardit 4387, nikotiini puhul ISO standardit 10315 ja süsinikmonooksiidi puhul ISO standardit 8454.
Tõrva- ja nikotiinisisalduse näitajate täpsust kontrollitakse ISO standardi 8243 kohaselt.
Tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse näitajate täpsust kontrollitakse ISO standardi 8243 kohaselt.
2.  Lõikes 1 nimetatud mõõtmisi teevad või kontrollivad liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve all kõnealuste asutuste poolt heakskiidetud katselaborid.
2.  Lõikes 1 nimetatud mõõtmisi teevad või kontrollivad liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve all kõnealuste asutuste poolt heakskiidetud sõltumatud katselaborid.
Liikmesriigid saadavad komisjonile heakskiidetud laborite loetelu, täpsustades heakskiitmise kriteeriumid ja järelevalvemeetodid, ning ajakohastavad seda mis tahes muudatuste korral. Komisjon teeb liikmesriikide saadetud heakskiidetud laborite loetelu avalikkusele kättesaadavaks.
Liikmesriigid saadavad komisjonile heakskiidetud laborite loetelu, täpsustades heakskiitmise kriteeriumid ja järelevalvemeetodid, ning ajakohastavad seda mis tahes muudatuste korral. Komisjon teeb liikmesriikide saadetud heakskiidetud laborite loetelu avalikkusele kättesaadavaks.
2a.  Tubakatootjate esitatud tulemuste õigsust peavad korrapäraselt kontrollima sõltumatud katselaborid, keda jälgivad liikmesriikide pädevad asutused.
3.  Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kohandada maksimaalset tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut ja rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.
3.  Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et täiendada või muuta tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmismeetodeid, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut ja rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.
4.  Liikmesriigid teatavad komisjonile mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad sigarettidest eralduvate muude ainete puhul ja muudest tubakatoodetest kui sigarettidest eralduvate ainete puhul. Kõnealuste mõõtmismeetodite alusel ja võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut ning rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid, tuleb komisjonile anda volitused vastu võtta delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et mõõtmismeetodeid kehtestada ja kohandada.
4.  Liikmesriigid teatavad komisjonile mõõtmismeetodid, mida nad kasutavad sigarettidest eralduvate muude ainete puhul ja muudest tubakatoodetest kui sigarettidest eralduvate ainete puhul. Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et integreerida liidu õigusesse WHO raamkonventsiooni osaliste või WHO kokkulepitud meetodid.
4a.  Muude põlevate tubakatoodete muude eralduvate ainete näitajate täpsust kontrollitakse kooskõlas ISO standardiga 8243.
Muudatusettepanekud 91, 92 ja 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5
1.   Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete tootjad ja importijad esitaksid riigi pädevatele asutustele tootemarkide ja tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete tootmisel kasutatud koostisosade ja nende koguste kohta ning eralduvad ained ja nende sisalduse. Tootjad või importijad teatavad pädevatele asutustele ka asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist on muudetud nii, et see muudab käesoleva artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva artikliga nõutav teave esitatakse enne uue või muudetud tubakatoote turuleviimist.
1.   Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete tootjad ja importijad esitaksid riigi pädevatele asutustele tootemarkide ja tüüpide kaupa loetelu tubakatoodete tootmisel kasutatud koostisosade ja nende koguste kohta ning ettenähtud kasutuse korral eralduvad ained ja nende sisalduse. Tootjad või importijad teatavad pädevatele asutustele ka asjaomase liikmesriigi, kui toote koostist on muudetud nii, et see muudab käesoleva artikli kohaselt esitatud teavet. Käesoleva artikliga nõutav teave esitatakse enne uue või muudetud tubakatoote turuleviimist.
Sellele loetelule lisatakse põhjendus asjaomaste koostisosade kasutamise kohta kõnealustes tubakatoodetes. Loetelu peab sisaldama teavet koostisosade staatuse kohta, sealhulgas nende registreerimise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), ning nende klassifikatsiooni vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusele (EÜ) nr1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. Kõnealusele loetelule lisatakse samuti importijale või tootjale kättesaadavad toksikoloogilised andmed, mis käsitlevad kõnealuseid koostisosi vastavalt vajadusele kas põletatud või põletamata kujul ning viitavad eelkõige nende mõjule tarbijate tervisele, võttes muu hulgas arvesse nende sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa kaalu põhjal kahanevas järjekorras. Muude eralduvate ainete kui tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi ja artikli 4 lõikes 4 osutatud eralduvate ainete puhul teatavad tootjad ja importijad, milliseid mõõtmismeetodeid kasutati. Liikmesriigid võivad tootjatelt või importijatelt nõuda ka muude testide tegemist, kui nii on otsustanud pädevad riiklikud asutused, et hinnata ainete mõju tervisele, muuhulgas nende sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust.
Sellele loetelule lisatakse põhjendus asjaomaste koostisosade kasutamise kohta kõnealustes tubakatoodetes. Loetelu peab sisaldama teavet koostisosade staatuse kohta, sealhulgas nende registreerimise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), ning nende klassifikatsiooni vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. Kõnealusele loetelule lisatakse samuti importijale või tootjale kättesaadavad toksikoloogilised andmed, mis käsitlevad kõnealuseid koostisosi vastavalt vajadusele kas põletatud või põletamata kujul ning on vähemalt piisavad selleks, et klassifitseerida neid aineid määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt, ning viitavad eelkõige nende mõjule tarbijate tervisele, võttes muu hulgas arvesse nende sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu koostatakse tootes sisalduva iga koostisosa kaalu põhjal kahanevas järjekorras. Muude eralduvate ainete kui tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi ja artikli 4 lõikes 4 osutatud eralduvate ainete puhul teatavad tootjad ja importijad, milliseid mõõtmismeetodeid kasutati. Liikmesriigid võivad tootjatelt või importijatelt nõuda ka muude testide tegemist, kui nii on otsustanud pädevad riiklikud asutused, et hinnata ainete mõju tervisele, muuhulgas nende sõltuvusttekitavat toimet ja mürgisust.
2.  Liikmesriigid avaldavad kooskõlas lõikega 1 esitatud teabe selleks ettenähtud veebisaidil, mis on üldsusele kättesaadav. Seejuures võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse vajadust kaitsta teavet, mida peetakse ärisaladuseks.
2.  Liikmesriigid avaldavad kooskõlas lõikega 1 esitatud teabe veebisaidil, mis on üldsusele kättesaadav. Seejuures võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse vajadust kaitsta teavet, mida peetakse ärisaladuseks.
3.  Komisjon sätestab rakendusaktides lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamise ja avaldamise vormi ning ajakohastab seda vajaduse korral. Need rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega.
3.  Komisjon sätestab rakendusaktides lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamise ja avaldamise vormi ning ajakohastab seda vajaduse korral. Need rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega.
4.  Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja importijatelt, et nad esitaksid neile kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte eelistusi seoses koostisosade ja eralduvate ainetega. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja importijatelt veel, et nad esitaksid igal aastal iga liikmesriigi kohta müügikogused (ühikutes või kilogrammides) toodete lõikes alates käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva esimese täieliku kalendriaasta möödumisest. Liikmesriigid esitavad müügi kohta vastavalt vajadusele alternatiivseid või lisaandmeid, et käesoleva lõike kohaselt nõutavad müügimahu andmed oleksid usaldusväärsed ja täielikud.
4.  Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja importijatelt, et nad esitaksid neile kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis käsitlevad turgu ja eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja krooniliste ahelsuitsetajate eelistusi seoses koostisosade ja eralduvate ainetega, samuti kokkuvõtted turu-uuringutest, mida tehakse uute toodete turuleviimiseks. Liikmesriigid nõuavad tootjatelt ja importijatelt veel, et nad esitaksid igal aastal iga liikmesriigi kohta müügikogused (ühikutes või kilogrammides) toodete lõikes alates käesoleva direktiivi jõustumisele järgneva esimese täieliku kalendriaasta möödumisest. Liikmesriigid esitavad müügi kohta vastavalt vajadusele alternatiivseid või lisaandmeid, et käesoleva lõike kohaselt nõutavad müügimahu andmed oleksid usaldusväärsed ja täielikud.
5.  Kogu teave, mida liikmesriigid käesoleva artikli kohaselt esitavad või mida neile esitatakse, tuleb edastada elektrooniliselt. Liikmesriigid hoiavad teavet elektroonilises vormis ja tagavad, et komisjonil on teabele igal ajal juurdepääs. Teistele liikmesriikidele tuleb anda juurdepääs teabele põhjendatud taotluse korral. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ärisaladust ja muud konfidentsiaalset teavet käsitatakse konfidentsiaalsena.
5.  Kogu teave, mida liikmesriigid käesoleva artikli kohaselt esitavad või mida neile esitatakse, tuleb edastada elektrooniliselt. Liikmesriigid hoiavad teavet elektroonilises vormis ja tagavad, et komisjonil on teabele igal ajal juurdepääs. Teistele liikmesriikidele tuleb anda juurdepääs teabele põhjendatud taotluse korral. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ärisaladust ja muud konfidentsiaalset teavet käsitatakse konfidentsiaalsena.
5a.  Komisjon analüüsib kogu käesoleva artikli kohaselt kättesaadavaks tehtud teavet (eeskätt teavet koostisosade sõltuvusttekitava toime ja mürgisuse, turu-uuringute ja müügiandmete kohta) ning koostab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapärase aruande, milles on kokku võetud peamised järeldused.
5b.  Käesoleva artikli kohaselt kogutud teavet võetakse arvesse lisaainete heakskiitmisel kooskõlas artikli 6 lõikega 10a.
6.  Liikmesriikide kehtestatavad tasud neile esitatud teabe saamise, salvestamise, käsitlemise, analüüsimise ja avaldamise eest ei ületa selliste teenustega tavapäraselt kaasnevaid kulusid.
6.  Liikmesriigid võivad kehtestada proportsionaalsed tasud neile esitatud teabe saamise, salvestamise, käsitlemise, analüüsimise ja avaldamise eest.
Muudatusettepanekud 50, 87 ja 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6
1.   Liikmesriigid keelavad turule viia tubakatooteid, millel on eristav maitse või lõhn.
1.   Tubakatoodetes ei kasutata lisaaineid, kui need ei ole heaks kiidetud kooskõlas käesoleva direktiiviga. Heakskiidetud lisaained kantakse [-I] lisas esitatud loetellu. See loetelu sisaldab ka heakskiidetud lisaainete kasutuse tingimusi või piiranguid. Turule keelatakse viia tubakatooteid, mis sisaldavad lisaaineid, mis ei ole kantud [-I] lisas esitatud loetellu või mille kasutamisel ei järgita tingimusi või piiranguid, mis on sätestatud käesoleva direktiivi selles lisas.
Heaks kiita ei tohi järgmiseid lisaaineid:
a)  vitamiinid ja muud lisaained, mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või et selle kasutamine on tervisele vähem kahjulik kui muud tubakatooted;
b)  kofeiin ja tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat energiat ja jõudu suurendav mõju;
c)  lisaained, mis annavad värvuse eralduvatele ainetele;
(d)  lisaained, mis määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt täidavad kriteeriume, mille alusel klassifitseeritakse aine ohtlikuks, või mille põlemisel tekivad sellised ohtlikud ained;
e)  lisaained, mis kasutamisel annavad eristava maitse või lõhna;
f)  lisaained, mis suurendavad tarbimise ajal tubakatoote mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet.
Olenemata eelmise lõigu punktist e, kui teatav lisaaine või lisaainete kombinatsioon annab eristava maitse või lõhna peamiselt siis, kui selle sisaldus või kontsentratsioon ületab teatava taseme, võib kõnesoleva(d) lisaaine(d) heaks kiita tingimusel, et kehtestatakse lubatud piirnormid.
Olenemata teise lõigu punktist f, kui teatav lisaaine suurendab tarbimise ajal tubakatoote mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet üksnes siis, kui selle sisaldus või kontsentratsioon ületab teatavat taset, sealhulgas standardset ohutusvaru, võib kõnesoleva lisaaine heaks kiita tingimusel, et kehtestatakse lubatud piirnormid.
Liikmesriigid ei keela selliste lisaainete kasutamist, mis on vajalikud tubakatoodete tootmiseks, kui need lisaained ei anna tootele eristavat maitset või lõhna.
Lisaaineid, mis on vajalikud tubakatoodete tootmiseks, võib heaks kiita, kui need lisaained ei anna tootele eristavat maitset või lõhna. Suhkruühendite teket tubakatoodetes kuni tasemeni, mis on olemas tubakalehtedes enne nende korjamist, ei käsitleta eristava maitse või lõhnana.
Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva lõike kohaselt võetud meetmetest.
2.  Komisjon teeb rakendusaktidega kas liikmesriikide taotluse korral või omal algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 1 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega.
Komisjon kehtestab rakendusaktidega ühtsed eeskirjad menetluse kohta, mida tuleb kasutada tubakatoote lõike 1 reguleerimisalasse kuulumise kindlaksmääramiseks. Need rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega.
3.  Juhul kui lõigete 1 ja 2 rakendamisel saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine või lisaainete kombinatsioon annab eristava maitse või lõhna peamiselt siis, kui selle sisaldus või kontsentratsioon ületab teatavat taset, volitatakse komisjoni vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kehtestada selliste eristavat maitset või lõhna andvate lisaainete või nende kombinatsioonide suhtes piirnormid.
4.  Liikmesriigid keelavad tubakatoodetes järgmiste lisaainete kasutamise:
(a)  vitamiinid ja muud lisaained, mis loovad mulje, et tubakatoode on tervisele kasulik või et selle kasutamine on tervisele vähem kahjulik kui muud tubakatooted,
(b)  kofeiin ja tauriin ning muud lisaained ja stimulaatorid, millel arvatakse olevat energiat ja jõudu suurendav mõju,
(c)  lisaained, mis annavad värvuse eralduvatele ainetele.
5.  Liikmesriigid keelavad maitse- ja lõhnaainete kasutamise sellistes tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, paber, pakendid, kapslid ja mis tahes tehnilised omadused, mis võimaldavad muuta maitset või lõhna või suitsu intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi sisaldada tubakat.
5.  Keelatakse maitse- ja lõhnaainete kasutamine sellistes tubakatoodete koostisosades nagu filtrid, paber, pakendid, kapslid ja mis tahes tehnilised omadused, mis võimaldavad muuta maitset või lõhna või suitsu intensiivsust. Filtrid ja kapslid ei tohi sisaldada tubakat.
6.  Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete suhtes kohaldatakse asjakohaseid määruse (EÜ) nr 1907/2006 sätteid ja tingimusi.
7.  Liikmesriigid keelavad teaduslike tõendite alusel viia turule tubakatooteid, mis sisaldavad lisaaineid sellistes kogustes, mis suurendavad tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet.
Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva lõike kohaselt võetud meetmetest.
8.  Komisjon teeb rakendusaktiga kas liikmesriikide taotluse korral või omal algatusel kindlaks, kas toode kuulub lõike 7 reguleerimisalasse. Need rakendusaktid tuleb vastu võtta kooskõlas artiklis 21 osutatud uurimismenetlusega ja need peavad põhinema kõige uuematel teaduslikel tõenditel.
9.  Juhul kui teaduslikud tõendid ja lõigete 7 ja 8 rakendamisel saadud kogemus näitab, et teatav lisaaine või selle kasutamine teatavas koguses suurendab tarbimise ajal märgatavalt tubakatoote mürgisust või sõltuvusttekitavat toimet, volitatakse komisjoni vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kehtestada selliste lisaainete suhtes piirnormid.
10.  Muud tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja suitsuvabad tubakatooted vabastatakse lõigetes 1 ja 5 sätestatud keeldude kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, kui olukord on oluliselt muutunud, mida kinnitab komisjoni aruanne.
10.  Muud tubakatooted kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja vesipiibutubakas vabastatakse lõike 1 teise lõigu punkti e ja lõike 5 kohaldamisest. Komisjoni volitatakse vastu võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud õigusakte, et tühistada nimetatud vabastus, kui olukord on oluliselt muutunud, mida kinnitab komisjoni aruanne.
10a.  Lisaainele heakskiidu saamiseks esitavad tootjad ja importijad komisjonile taotluse. Taotlusele lisatakse järgmised andmed:
(a)  nimi või ettevõtte nimi ja taotleja alaline aadress;
(b)  lisaaine keemiline nimetus;
(c)  lisaaine funktsioon ja maksimaalne kogus sigareti kohta;
(d)  kindlad tõendid koos teaduslike andmetega selle kohta, et lisaaine suhtes ei kehti ükski käesolevas artiklis loetletud välistamiskriteerium.
Komisjon võib küsida vastavalt teaduskomiteelt, kas asjaomase lisaaine või selle teatava kontsentratsiooni suhtes kehtib mõni käesolevas artiklis loetletud välistamiskriteerium. Komisjon teeb taotluse kohta otsuse pärast taotluse saamist.
Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et heaks kiita lisaaine ja vajaduse korral selle lubatud piirnormid ning muuta vastavalt [-I] lisa.
10b.  Käesolevat artiklit ei kohaldata kõigi käesoleva direktiivi avaldamise kuupäeval tuntud mentooli kaubanduslike vormide suhtes viie aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 osutatud kuupäevast.
10c.  Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka (snus) suhtes ei kohaldata käesoleva artikli sätteid.
10d.  Käesoleva artikliga ei piirata määruse (EC) nr 1907/2006 asjakohaste sätete või selle määruse kohaste tingimuste kohaldamist tubakatoodete suhtes.
10e.  Käesolevat artiklit kohaldatakse alates …*.
_______________
* 36 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7
1.  Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal välispakendil peavad olema terviseohu hoiatused selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse.
1.  Tubakatoote igal tarbijapakendil ja igal välispakendil peavad olema terviseohu hoiatused selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse.
2.  Terviseohu hoiatused tuleb paigutada nii, et need katavad kogu neile ettenähtud pinna ning neile ei tohi lisada märkusi, neid ümber sõnastada või neile mingis muus vormis viidata.
2.  Terviseohu hoiatused tuleb paigutada nii, et need katavad kogu neile ettenähtud pinna ning neile ei tohi lisada märkusi, neid ümber sõnastada või neile mingis muus vormis viidata.
3.  Selleks et tagada terviklik graafiline esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu hoiatused trükkida nii, et neid ei ole võimalik eemaldada, kustutada, mitte mingil viisil varjata või poolitada, sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi avamisega.
3.  Selleks et tagada terviklik graafiline esitus ja nähtavus, tuleb terviseohu hoiatused trükkida nii, et neid ei ole võimalik eemaldada, kustutada, mitte mingil viisil varjata või poolitada, sealhulgas pitseri, hinnasildi, tuvastamis- ja jälgimismärgistuse, turvaelemendi või mis tahes liiki pakkematerjali, tasku, ümbrise, kasti või muu vahendiga või tarbijapakendi avamisega. Muude tubakatoodete puhul, mis ei ole sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubaka, vesipiibutubaka ja suitsuvabade tubakatoodete puhul võib terviseohu hoiatused kinnitada kleebistena, tingimusel et selliseid kleebiseid ei saa eemaldada.
4.  Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavate tubakatoodete tarbijapakendi ja iga välispakendi peamisel pinnal esitatavad terviseohu hoiatused on täielikult nähtavad ega ole muuhulgas osaliselt või täielikult varjatud või poolitatud pakkematerjali, tasku, ümbrise, kasti või muu vahendiga.
4.  Liikmesriigid tagavad, et turuleviidavate tubakatoodete tarbijapakendi ja iga välispakendi kõige nähtavamal kohal kõigil külgedel esitatavad terviseohu hoiatused on täielikult nähtavad ega ole muuhulgas osaliselt või täielikult varjatud või poolitatud pakkematerjali, tasku, ümbrise, kasti või muu vahendiga.
5.  Terviseohu hoiatustega ei tohi mingil viisil varjata või poolitada tarbijapakenditel olevaid maksumärke, hinnasilte, tuvastamis- ja jälgimistunnuseid või turvaelemente.
5.  Terviseohu hoiatustega ei tohi mingil viisil varjata või poolitada tarbijapakenditel olevaid maksumärke, hinnasilte, tuvastamis- ja jälgimistunnuseid või turvaelemente.
6.  Liikmesriikidel ei ole lubatud suurendada terviseohu hoiatuste suurust, ka mitte selle pinna võrra, mis lisandub kohustusega ümbritseda terviseohu hoiatus raamiga. Terviseohu hoiatuse tegelik suurus arvutatakse avamata tarbijapakendi selle pinna suhtes, millele see paigutatakse.
6.  Liikmesriikidel ei ole lubatud suurendada terviseohu hoiatuste suurust, ka mitte selle pinna võrra, mis lisandub kohustusega ümbritseda terviseohu hoiatus raamiga. Terviseohu hoiatuse tegelik suurus arvutatakse avamata tarbijapakendi selle pinna suhtes, millele see paigutatakse.
7.  Liidu tarbijatele esitatava tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite kujutis peab vastama käesoleva peatüki sätetele.
7.  Liidu tarbijatele esitatava tarbijapakendite ja mis tahes välispakendite kujutis peab vastama käesoleva peatüki sätetele.
7a.  Pakendi muude aspektide reguleerimine ei kuule käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.
7b.  Tarbijapakendis ja seda ümbritsevas pakendis ei tohi olla kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kaks ühe hinnaga ja muid selliseid soodustusi seoses käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate tubakatoodetega.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõiked 1 kuni 3
1.  Suitsetatava tubaka igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine üldhoiatus:
1.  Suitsetatava tubaka igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine üldhoiatus:
Suitsetamine tapab – loobu kohe
Suitsetamine tapab – loobu kohe
2.  Suitsetatava tubaka igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine lisateave:
2.  Suitsetatava tubaka igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine lisateave:
Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähkitekitavat ainet.
Tubakasuits sisaldab üle 70 teadaolevalt vähkitekitavat ainet.
3.  Sigaretipakendite puhul tuleb üld- ja lisateave trükkida tarbijapakendite külgpindadele. Kõnealuste hoiatuste laius peab olema vähemalt 20 mm ja kõrgus vähemalt 43 mm. Isevalmistatavate sigarettide tubaka pakendite puhul tuleb lisateave trükkida pinnale, mis tuleb nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse. Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad katma 50 % pinnast, millele need on trükitud.
3.  Sigaretipakendite puhul tuleb üldhoiatus ja lisateave trükkida tarbijapakendite külgpindadele valgele taustale mustas paksus kirjas Helvetica kirjatüübis. Kõnealuste hoiatuste laius peab olema vähemalt 20 mm. Isevalmistatavate sigarettide tubaka taskusarnaste pakendite puhul tuleb lisateave trükkida pinnale, mis tuleb nähtavale siis, kui tarbijapakend avatakse, silindrikujuliste tooside puhul trükitakse hoiatused kaanele ning risttahukakujuliste tooside puhul trükitakse hoiatused külgpindadele. Nii üldhoiatus kui ka lisateave peavad katma 50 % pinnast, millele need on trükitud.
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b
(b)  määrata kindlaks käesolevas artiklis määratletud terviseohu hoiatuste paigutus, vorm, kujundus ja küljendus, sealhulgas kirjatüüp ja tausta värvus.
välja jäetud
Muudatusettepanekud 168 ja 181
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c
(c)  katma 75 % tarbijapakendi ja iga välispakendi nii eesmisest kui ka tagumisest välispinnast;
(c)  katma 65 % tarbijapakendi ja iga välispakendi nii eesmisest kui ka tagumisest välispinnast;
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g – alapunkt i
(i)  kõrgus: vähemalt 64 mm;
(i)  kõrgus: vähemalt 50 mm;
Muudatusettepanekud 100, 112, 141 ja 182
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g – alapunkt ii
(ii)   laius: vähemalt 55 mm.
(ii)   laius: vähemalt 52 mm.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Terviseohu ühendhoiatused jaotatakse kolme rühma, mis roteeruvad igal aastal. Liikmesriigid tagavad, et iga terviseohu ühendhoiatus esitatakse tootemarkide lõikes võimalikult võrdne arv kordi.
2.  Terviseohu ühendhoiatused jaotatakse kolme rühma, mis roteeruvad igal aastal. Liikmesriigid tagavad, et aasta jooksul kasutamiseks ette nähtud terviseohu ühendhoiatus esitatakse tootemarkide lõikes võimalikult võrdne arv kordi.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c
(c)  määratleda terviseohu hoiatuste paigutus, vorm, kujundus, küljendus, roteerumine ja proportsioonid;
välja jäetud
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d
(d)  sätestada erandina artikli 7 lõikest 3 tingimused, millal võib tarbijapakendi avamisega poolitada terviseohu hoiatust, nii et seejuures säilib teksti, fotode ja suitsetamisest loobumist käsitleva teabe graafilise esituse terviklikkus ja nähtavus.
välja jäetud
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõiked 1 kuni 4
Muu suitsetatava tubaka kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka märgistamine
Muu suitsetatava tubaka kui sigarettide, isevalmistatavate sigarettide tubaka ja vesipiibutubaka märgistamine
1.  Muu suitsetatav tubakas kui sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas vabastatakse artikli 8 lõikes 2 sätestatud nõude täitmisest, s.o tootele lisateabe kandmisest, ja artikli 9 kohase nõude täitmisest, st tootele terviseohu ühendhoiatuste kandmisest. Lisaks artikli 8 lõikes 1 sätestatud üldhoiatusele peab kõnealuste toodete igal tarbijapakendil ja igal välispakendil olema mõni I lisas loetletud teksthoiatustest. Artikli 8 lõikes 1 sätestatud üldhoiatus peab sisaldama viidet suitsetamisest loobumise abiteenustele kooskõlas artikli 9 lõike 1 punktiga b.
1.  Muu suitsetatav tubakas kui sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja vesipiibutubakas vabastatakse artikli 8 lõikes 2 sätestatud nõude täitmisest, s.o tootele lisateabe kandmisest, ja artikli 9 kohase nõude täitmisest, st tootele terviseohu ühendhoiatuste kandmisest. Lisaks artikli 8 lõikes 1 sätestatud üldhoiatusele peab kõnealuste toodete igal tarbijapakendil ja igal välispakendil olema mõni I lisas loetletud teksthoiatustest. Artikli 8 lõikes 1 sätestatud üldhoiatus peab sisaldama viidet suitsetamisest loobumise abiteenustele kooskõlas artikli 9 lõike 1 punktiga b.
Üldhoiatus trükitakse tarbijapakendi ja iga välispakendi kõige nähtavamale pinnale. I lisas loetletud teksthoiatuste esitamist roteeritakse nii, et oleks tagatud nende korrapärane esinemine. Kõnealused hoiatused trükitakse tarbijapakendi ja iga välispakendi teisele kõige nähtavamale pinnale.
Üldhoiatus trükitakse tarbijapakendi ja iga välispakendi kõige nähtavamale pinnale. I lisas loetletud teksthoiatuste esitamist roteeritakse nii, et oleks tagatud nende korrapärane esinemine. Kõnealused hoiatused trükitakse tarbijapakendi ja iga välispakendi teisele kõige nähtavamale pinnale.
2.  Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab katma 30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
2.  Lõikes 1 osutatud üldhoiatus peab katma 30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 32%ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35%ni liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui kaks ametlikku keelt.
3.  Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab katma 40 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 45 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 50 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
3.  Lõikes 1 osutatud teksthoiatus peab katma 40 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 45%ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 50%ni liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui kaks ametlikku keelt.
3a.  Kui pakendi kõige nähtavama külje suurus on üle 75 cm², peavad lõigetes 2 ja 3 osutatud hoiatused katma igal küljel vähemalt 22,5 cm². Seda pinda suurendatakse 24 cm2ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 26,25 cm2ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
4.  Lõikes 1 osutatud üldhoiatus ja teksthoiatus:
4.  Lõikes 1 osutatud üldhoiatus ja teksthoiatus:
(a)  trükitakse valgele taustale musta värviga Helvetica bold kirjas. Keelenõuete järgmiseks võivad liikmesriigid määrata kindlaks kirjasuuruse, tingimusel et asjaomase liikmesriigi õigusnormides kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast võimalikult suure osa;
(a)  trükitakse valgele taustale musta värviga Helvetica bold kirjas. Hoiatused võib kinnitada kleebistena, tingimusel et selliseid kleebiseid ei ole võimalik eemaldada. Keelenõuete järgmiseks võivad liikmesriigid määrata kindlaks kirjasuuruse, tingimusel et asjaomase liikmesriigi õigusnormides kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud alast võimalikult suure osa;
(b)  paigutatakse selle ala keskele, kuhu on nende trükkimine ette nähtud, paralleelselt tarbijapakendi ja iga välispakendi ülaservaga;
(b)  paigutatakse selle ala keskele, kuhu on nende trükkimine ette nähtud, paralleelselt tarbijapakendi ja iga välispakendi ülaservaga;
(c)  ümbritsetakse musta värvi raamiga, mille joone laius ei tohi olla väiksem kui kolm millimeetrit ja suurem kui neli millimeetrit selle pinna sees, mis on ette nähtud teksthoiatuse jaoks.
(c)  ümbritsetakse musta värvi raamiga, mille joone laius ei tohi olla väiksem kui kolm millimeetrit ja suurem kui neli millimeetrit selle pinna sees, mis on ette nähtud teksthoiatuse jaoks.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5
5.  Komisjoni volitatakse vastu võtma kooskõlas artikliga 22 delegeeritud õigusakte, et tühistada lõikes 1 sätestatud vabastus, kui olukord on oluliselt muutunud, mida kinnitab komisjoni aruanne.
välja jäetud
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõiked 1 ja 2
1.  Suitsuvaba tubakatoote igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine terviseohu hoiatus:
1.  Suitsuvaba tubakatoote igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine terviseohu hoiatus:
See tubakatoode võib kahjustada sinu tervist ja tekitab sõltuvust.
See tubakatoode kahjustab sinu tervist ja tekitab sõltuvust.
2.  Lõikes 1 sätestatud terviseohu hoiatus peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. Peale selle peab see olema:
2.  Lõikes 1 sätestatud terviseohu hoiatus peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. Peale selle peab see olema:
(a)  trükitud tarbijapakendi ja iga välispakendi kahele kõige suuremale pinnale,
(a)  trükitud tarbijapakendi ja iga välispakendi kahele kõige suuremale pinnale,
(b)  katma 30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast; Seda proportsiooni suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
(b)  katma 30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui kaks ametlikku keelt.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3
3.  Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kohandada lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid vastavalt teaduse ja turu arengule.
3.  Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kohandada lõikes 1 sätestatud nõudeid vastavalt teaduse ja turu arengule.
Muudatusettepanekud 60, 103 ja 153
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1
1.  Tarbijapakendil, igal välispakendil ja tubakatootel endal olev märgistus ei tohi sisaldada ühtegi sellist elementi ega omadust, mis:
1.  Tarbijapakendil, igal välispakendil ja tubakatootel endal olev märgistus ja/või tubakatoote kaubamärk ei tohi sisaldada ühtegi sellist elementi ega omadust, mis:
(a)  reklaamib tubakatoodet vahenditega, mis on valelikud, eksitavad, petlikud või loovad väära mulje tooteomaduste, tervisemõjude, ohtude või eralduvate ainete kohta;
(a)  reklaamib tubakatoodet ja ergutab seda tarbima vahenditega, mis on valelikud, eksitavad, petlikud või loovad väära mulje tooteomaduste, tervisemõjude, ohtude või eralduvate ainete kohta. Märgistus ei sisaldada mingit teavet nikotiini, tõrva või süsinikmonoksiidi sisalduse kohta.
(b)   loovad mulje, et teatav tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted või sel on ergutav, jõuduandev, raviv, noorendav, looduslik, orgaaniline või muul viisil positiivne tervise- või sotsiaalmõju;
(b)   loovad mulje, et teatav tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted või sel on ergutav, jõuduandev, raviv, noorendav, looduslik, orgaaniline või muul viisil positiivne tervisemõju;
(c)  osutab maitse-, lõhna- või muudele lisaainetele või nende puudumisele;
(c)  osutab maitse-, lõhna- või muudele lisaainetele või nende puudumisele;
(d)  sarnaneb toidukaubaga.
(d)  sarnaneb toidukauba või kosmeetikatootega;
(da)  seab eesmärgiks vähendada suitsu teatud kahjulike koostisosade mõju või suurendada tubakatoodete biolagunevust.
Muudatusettepanekud 104, 121 ja 148
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2
2.   Keelatud elemendid ja omadused on muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid, eksitavad värvid või lisatud materjal, nagu mis tahes kleebised, lahtikraabitavad elemendid ja ümbrised või elemendid, mis matkivad tubakatoote enda kuju. Alla 7,5 millimeetrise läbimõõduga sigarette peetakse eksitavateks.
2.   Keelatud elemendid ja omadused on muuhulgas tekst, sümbolid, nimed, kaubamärgid, kaudsed või otsesed märgid, eksitavad värvid või lisatud materjal, nagu mis tahes kleebised, lahtikraabitavad elemendid ja ümbrised või elemendid, mis matkivad tubakatoote enda kuju.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Filtriga sigarettide puhul on filtripaber oma keerukusega piisavaks kaitseks toodete võltsimise eest. Selleks on filtripaberil vähemalt järgmised omadused:
(a)  mitu nähtavat trükivärvi ja sügavtrükk;
(b)  kõik valged alad on lakikihiga kaetud;
(c)  osaliselt õhema struktuuriga keerukas trükimuster;
(d)  trükk valgel aluspaberil;
(e)  perforeering, mis asetseb sigareti otsast piisavalt kaugel.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)
Sigaretipaber sisaldab vesimärke.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)
2a.  Tarbijapakendil võib ära märkida toote valmistamiseks kasutatud tubakasordi, selle päritoluriigi või mõlemad.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1
1.   Sigarettide tarbijapakend peab olema risttahukakujuline. Isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakend peab olema taskusarnane, s.t ristkülikukujuline tasku, mille ava on klapiga suletav. Klapp peab katma vähemalt 70 % pakendi eesmisest osast. Sigarettide tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakendis peab olema vähemalt 40 grammi tubakat.
1.   Sigarettide tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 sigaretti. Isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbijapakendis peab olema vähemalt 20 grammi tubakat.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3
3.  Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et määratleda üksikasjalikumad eeskirjad tarbijapakendite kuju ja suuruse reguleerimiseks sellises ulatuses, mida on vaja terviseohu hoiatuste täielik nähtavus ja terviklikkuse tagamiseks enne tarbijapakendi esimest avamist, avamise ajal ja korduval sulgemisel.
välja jäetud
Muudatusettepanek 107, 125 ja 154
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4
4.  Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kehtestada kohustus kasutada muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka puhul kas risttahukakujulisi või silindrilisi tarbijapakendeid, kui olukord on oluliselt muutunud, mida kinnitab komisjoni aruanne.
välja jäetud
Muudatusettepanekud 156, 67, 185, 189 ja 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14
1.  Liikmesriigid tagavad, et kõikide tubakatoodete tarbijapakenditel on kordumatu identifitseerimistunnus. Nende terviklikkuse tagamiseks tuleb kordumatud identifitseerimistunnused trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks võimalik eemaldada, kustutada, mitte mingil viisil varjata või poolitada, sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide või pakendi avamisega. Väljaspool liitu toodetud toodete puhul kohaldatakse käesoleva artikli kohustusi ainult selliste toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule või mis viiakse liidus turule.
1.  Liikmesriigid tagavad, et kõikidel tubakatoodete tarbijapakenditel ja välistel veopakenditel on kordumatu identifitseerimistunnus, et jälgida tooteid kogu tarneahela ulatuses. Nende terviklikkuse tagamiseks peavad kordumatud identifitseerimistunnused olema kindlad, need tuleb trükkida/kinnitada nii, et neid ei oleks võimalik eemaldada, kustutada, mitte mingil viisil varjata või poolitada, sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltide või pakendi avamisega. Väljaspool liitu toodetud toodete puhul kohaldatakse käesoleva artikli kohustusi ainult selliste toodete suhtes, mis on suunatud liidu turule või mis viiakse liidus turule.
1a.  Liikmesriigid tagavad, et tarbijapakendi kordumatud identifitseerimistunnused on ühitatud välise veopakendi kordumatu identifitseerimistunnusega. Muutused tarbijapakendi ja välise veopakendi ühitatuses registreeritakse lõikes 6 nimetatud andmepangas.
2.  Kordumatu identifitseerimistunnus peab edasi andma järgmist teavet:
2.  Kordumatu identifitseerimistunnus peab edasi andma järgmist teavet:
(a)  tootmiskuupäev ja -koht;
(a)  tootmiskuupäev ja -koht;
(b)  tootmisasutus;
(b)  tootmisasutus;
(c)  toote tootmiseks kasutatud masin;
(c)  toote tootmiseks kasutatud masin;
(d)  tootmisvahetus või tootmise aeg;
(d)  tootmisvahetus või tootmise aeg;
(e)  toote nimi;
(e)  toote kirjeldus;
(f)  jaemüügi jaoks ette nähtud turg;
(f)  jaemüügi jaoks ette nähtud turg;
(g)  kavandatav veoteekond;
(g)  kavandatav ja tegelik veoteekond alates tootmiskohast kuni esimese jaemüügiettevõtteni, sealhulgas kõik kasutatud laod, veokuupäev, veo sihtkoht, vastuvõtja ja väljumiskoht;
(h)  liitu importija (kui on kohaldatav);
(h)  liitu importija (kui on kohaldatav);
(i)  tegelik veoteekond esimesse jaemüügiettevõttesse, sealhulgas kõik kasutatud laod;
(j)  kõikide ostjate andmed alates tootmisest kuni esimese jaemüügiettevõtteni;
(j)  kõikide ostjate andmed alates tootmisest kuni esimese jaemüügiettevõtteni;
(k)  kõikide ostjate arveandmed, tellimusnumber, maksmisandmed alates tootmisest kuni esimese jaemüügiettevõtteni;
(k)  kõikide ostjate arveandmed, tellimusnumber, maksmisandmed alates tootmisest kuni esimese jaemüügiettevõtteni;
3.  Liikmesriigid tagavad, et kõik tubakatoodete turustamisahelas osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni viimase ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat registreerivad kõikide tarbijapakendite nende valdusesse jõudmise, kõik vahepealsed liikumised ja nende valdusest lõpliku lahkumise. Seda nõuet on võimalik täita, registreerides koondandmed, s.t välispakendi andmed, tingimusel, et tarbijapakendite liikumise tuvastamine ja jälgimine on endiselt võimalik.
3.  Liikmesriigid tagavad, et kõik tubakatoodete turustamisahelas osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni viimase ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtjat registreerivad kõikide tarbija- ja välispakendite nende valdusesse jõudmise, kõik vahepealsed liikumised ja nende valdusest lõpliku lahkumise ning edastavad andmed elektrooniliselt lõikes 6 sätestatud andmepanka. Seda nõuet on võimalik täita, registreerides koondandmed, s.t välispakendi andmed.
3a.  Liikumise tuvastamiseks ja jälgimiseks kasutatav tehnika peaks kuuluma ettevõtjatele ja seda peaksid käitama ettevõtjad, kes ei ole õiguslikult ega äriliselt seotud tubakatööstusega.
4.  Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete tootjad varustavad kõik turustamisahelas osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni viimase ettevõtteni enne esimest jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, laod ja veoettevõtted) vahenditega, mis võimaldavad ostetud, müüdud, transporditud või muul viisil käsitletud tubakatoodete registreerimise. Selliste vahenditega peab olema võimalik andmeid elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 kohasesse andmepanka.
4.  Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete tootjad varustavad kõik turustamisahelas osalevad ettevõtjad alates tootjast kuni viimase ettevõtteni enne esimest jaemüügiettevõtet (sealhulgas importijad, laod ja veoettevõtted) riiklikult kindlaks määratud vahenditega, mis võimaldavad ostetud, müüdud, transporditud või muul viisil käsitletud tubakatoodete registreerimise. Selliste vahenditega peab olema võimalik andmeid elektrooniliselt lugeda ja edastada lõike 6 kohasesse andmepanka.
5.  Registreeritud andmeid ei saa ükski tubakatoodete turustamisahelas osalev ettevõtja muuta ega kustutada, kuid andmed esitanud ettevõtja ja muud ettevõtjad, kes on tehinguga otseselt seotud, näiteks tarnija või kaubasaaja, võivad varem registreeritud andmete kohta esitada märkuseid. Asjaomane ettevõtja lisab õiged andmed ja viite varem registreeritud andmetele, mida on nende arust vaja parandada. Erakorralistel asjaoludel ja pärast piisavate tõendite esitamist, võib selle liikmesriigi pädev asutus, kus registreerimine toimus, või kui registreerimine toimus väljaspool liitu, siis importiva liikmesriigi pädev asutus lubada juba registreeritud andmete muutmist või kustutamist.
5.  Registreeritud andmeid ei saa ükski tubakatoodete turustamisahelas osalev ettevõtja muuta ega kustutada, kuid andmed esitanud ettevõtja ja muud ettevõtjad, kes on tehinguga otseselt seotud, näiteks tarnija või kaubasaaja, võivad varem registreeritud andmete kohta esitada märkuseid. Asjaomane ettevõtja lisab õiged andmed ja viite varem registreeritud andmetele, mida on nende arust vaja parandada. Erakorralistel asjaoludel ja pärast piisavate tõendite esitamist, võib selle liikmesriigi pädev asutus, kus registreerimine toimus, või kui registreerimine toimus väljaspool liitu, siis importiva liikmesriigi pädev asutus lubada juba registreeritud andmete muutmist või kustutamist.
6.  Liikmesriigid tagavad, et tubakatoodete tootjad ja importijad sõlmivad andmehalduslepingud sõltumatute kolmandate isikutega, kes haldavad andmepanka nende andmete osas, mis on seotud asjaomase tootja ja importijaga. Andmepanga füüsiline asukoht peab olema liidu territooriumil. Kolmanda isiku sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste vahendite poolest) ning lepingu peab heaks kiitma ja edaspidi neid jälgima välisaudiitor, keda soovitab ja kellele maksab tasu tubakatootja ning kelle on komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid tagavad, et andmepanga puhul järgitakse läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide pädevatel asutustel, komisjonil ja sõltumatutel kolmandatel isikutel on andmepangale igal ajal juurdepääs. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid või komisjon anda tootjatele või importijatele juurdepääsu kõnealusele teabele, tingimusel et tundlikku äriteavet kaitstakse nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste riiklike ja liidu õigusnormidega.
6.  Liikmesriigid kontrollivad, et tubakatoodete tootjad ja importijad sõlmivad andmehalduslepingud sõltumatute kolmandate isikutega, kes haldavad andmepanka nende andmete osas, mis on seotud asjaomase tootja ja importijaga. Andmepanga füüsiline asukoht peab olema liidu territooriumil. Sõltumatutel kolmandatel isikutel ei tohi olla tubakatööstuses või muudes seotud tööstussektorites äri- või muid erihuvisid. Kolmanda isiku sobivuse (eelkõige sõltumatuse ja tehniliste vahendite poolest) ning lepingu peab heaks kiitma ja edaspidi neid jälgima komisjon, keda abistab sõltumatu välisaudiitor, kellele maksab tasu tubakatootja ning kelle on komisjon heaks kiitnud. Liikmesriigid tagavad, et andmepanga puhul järgitakse läbipaistvuse põhimõtet ja et liikmesriikide pädevatel asutustel, komisjonil ja sõltumatutel kolmandatel isikutel on andmepangale igal ajal juurdepääs. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid või komisjon anda tootjatele või importijatele juurdepääsu kõnealusele teabele, tingimusel et tundlikku äriteavet kaitstakse nõuetekohaselt kooskõlas asjakohaste riiklike ja liidu õigusnormidega.
7.  Liikmesriigid tagavad, et isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ eeskirjade ja kaitseklauslitega.
7.  Liikmesriigid tagavad, et isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ eeskirjade ja kaitseklauslitega.
8.  Liikmesriigid nõuavad, et lisaks kordumatule identifitseerimistunnusele on kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete tarbijapakenditel nähtav võltsimisekindel vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole võimalik eemaldada, kustutada ja mitte mingil viisil varjata või poolitada, sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega või mõne muu õigusnormidega lubatud elemendiga.
8.  Liikmesriigid nõuavad, et lisaks kordumatule identifitseerimistunnusele on kõikidel turuleviidavatel tubakatoodete tarbijapakenditel nähtav ja varjatud ning võltsimisekindel vähemalt 1 cm2 suurune turvaelement, mis on trükitud või kinnitatud nii, et seda ei ole võimalik eemaldada, kustutada ja mitte mingil viisil varjata või poolitada, sealhulgas maksumärkide ja hinnasiltidega või mõne muu õigusnormidega lubatud elemendiga. Neis liikmesriikides, kus tubakatoodetel kasutatakse maksumärke ja kasutatavad maksumärgid vastavad selle lõike nõuetele, ei nõuta täiendavaid turvaelemente.
9.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte:
9.  Võttes arvesse tavasid, tehnoloogiaid ja kaubandustegevuse kehtivaid tavasid ning tarbekaupade seire, jälgimise ja autentimise ülemaailmseid standardeid ning asjakohaseid nõudeid vastavalt WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokollile, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte:
(a)  määratleda lõikes 6 osutatud lepingu põhielemendid (näiteks kestus, uuendamine, nõutavad eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), sealhulgas jälgimist ja hindamist käsitlevad elemendid,
(a)  määratleda lõikes 6 osutatud lepingu põhielemendid (näiteks kestus, uuendamine, nõutavad eksperditeadmised, konfidentsiaalsus), sealhulgas jälgimist ja hindamist käsitlevad elemendid,
(b)  määratleda tehnilised standardid, millega tagatakse, et kordumatute identifitseerimistunnuste ja seonduvate funktsioonide täitmiseks kasutatavad süsteemid on kogu liidus omavahel täielikult ühilduvad,
(b)  määratleda tehnilised standardid, millega tagatakse, et kordumatute identifitseerimistunnuste ja seonduvate funktsioonide täitmiseks kasutatavad süsteemid on kogu liidus omavahel täielikult ühilduvad ja vastavad rahvusvahelistele standarditele,
(c)  määratleda turvaelemendi tehnilised standardid ja selle võimalik roteerumine ning neid kohandada vastavalt teaduse, turu ja tehnika arengule.
10.  Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes viie aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 osutatud kuupäevale järgnevast kuupäevast.
10.  Lõikeid 1–8 ei kohaldata muude tubakatoodete kui sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes seitsme aasta kestel alates artikli 25 lõikes 1 osutatud kuupäevale järgnevast kuupäevast.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16
IV peatükk: Tubakatoodete piiriülene kaugmüük
IV peatükk: Tubakatoodete reklaami eesmärgil jagamine ja kaugmüük
Artikkel 16
Artikkel 16
Tubakatoodete piiriülene kaugmüük
Tubakatoodete kaugmüük
1.  Liikmesriigid kehtestavad sellistele jaemüügiettevõtetele, kellel on kavas pakkuda liidus asuvatele tarbijatele piiriülese kaugmüügi teenust, kohustuse registreerida ennast selle liikmesriigi pädevate asutuste juures, kus on nende asutamiskoht, ja selles liikmesriigis, kus asub tegelik või võimalik tarbija. Väljaspool liitu asutatud jaemüügiettevõtted peavad ennast registreerima selle liikmesriigi pädevate asutuste juures, kus asub tegelik või võimalik tarbija. Kõik jaemüügiettevõtted, kellel on kavas hakata pakkuma piiriülese kaugmüügi teenust, esitavad pädevale asutusele vähemalt järgmise teabe:
1.  Liikmesriigid keelavad oma territooriumil asutatud jaemüügiettevõtetele piiriülese kaugmüügi.
(a)  ettevõtja nimi või ärinimi ning tegevuskoha alaline aadress, kust tubakatooteid tarnitakse;
(b)  kuupäev, millal hakatakse avalikkusele infoühiskonna teenuste kaudu pakkuma tubakatoodete piiriülest kaugmüüki;
(c)  sel eesmärgil kasutatav veebisait või veebisaidid ja kogu kõnealuse veebisaidi tuvastamiseks vajalik teave.
1a.  Liikmesriikidel on õigus otsustada, kas laiendada eelnimetatud keeldu ka riigisisesele kaugmüügile. Kui liikmesriigid lubavad riigisisest kaugmüüki, tuleb neil tagada, et jaemüügiettevõtetel on vanusekontrolli mehhanism.
1b.  Liikmesriik võib rahvatervisega seotud põhjustel kehtestada piiranguid isiklikuks tarbeks mõeldud tubaka impordile. Liikmesriigil peab olema võimalik kohaldada selliseid piiranguid eriti siis, kui toote hind liikmesriigis, kus toode on ostetud, on oluliselt madalam kui hind päritoluliikmesriigis või kui terviseohu hoiatused ei ole selle riigi ametlikus keeles /ametlikes keeltes.
2.  Liikmesriigi pädevad asutused avaldavad loetelu kõigist nende juures registreeritud jaemüügiettevõtetest kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud eeskirjade ja kaitseklauslitega. Jaemüügiettevõte võib hakata tubakatooteid turule viima kaugmüügiobjektina alles alates sellest hetkest, kui tema nimi on asjaomases liikmesriigis avaldatud.
2.  Liikmesriigid, kes on rakendanud riikliku suitsetamisvastase strateegia, võivad kehtestada koguselisi piiranguid piiriülese liikumise korral.
3.  Kui seda on vaja kooskõla tagamiseks ja jõustamise hõlbustamiseks, võib sihtliikmesriik nõuda, et jaemüügiettevõte määrab füüsilise isiku, kes vastutab tubakatoodete turustamiseelse kontrollimise eest ja samuti selle eest, et tarbijani jõudvad tubakatooted vastavad käesoleva direktiivi kohaselt sihtliikmesriigis vastuvõetud siseriiklikele õigusnormidele.
4.  Kaugmüügiga tegeleval jaemüügiettevõttel peab olema vanusekontrolli mehhanism, millega kontrollida müügi toimumise ajal, et ostu sooritav tarbija on sihtliikmesriigi õigusnormidega lubatud vanuses. Jaemüüja või määratud füüsiline isik esitavad pädevatele isikutele vanusekontrolli mehhanismi üksikasjad ja toimimisviisi kirjelduse.
5.  Tarbija isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja neid ei avaldata tubakatoodete toojatele või samasse äriühingute kontserni kuuluvatele äriühingutele ega kolmandatele isikutele. Isikuandmeid ei kasutata ega edastada muul eesmärgil kui ainult tegeliku ostu eesmärgil. Kõnealust nõuet kohaldatakse ka siis kui jaemüügiettevõte on osa tubakatoote tootja ettevõttest.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lõige 16 a (uus)

Artikkel 16a

Liikmesriigid keelavad oma territooriumil asutatud jaemüügiettevõtetel tubakatoodete tasuta jagamise või allahinnatud müügi piiriülese kaugmüügi või muude kanalite kaudu.

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17
Uudsetest tubakatoodetest teatamine
Uudsetest tubakatoodetest teatamine
1.  Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete tootjad ja importijad teatavad liikmesriigi pädevatele asutustele kõikidest uudsetest tubakatoodetest, mida neil on kavas asjaomases liikmesriigis turule viia. Teade tuleb edastada elektrooniliselt kuus kuud enne kavandatavat turuleviimist ja sellele tuleb lisada üksikasjalik asjaomase toote kirjeldus ja artikli 5 kohane teave koostisosade ning eralduvate ainete kohta. Uudsest tubakatootest teatavad tootjad ja importijad esitavad pädevatele asutustele veel järgmise teabe:
1.  Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete tootjad ja importijad teatavad liikmesriigi pädevatele asutustele kõikidest uudsetest tubakatoodetest, mida neil on kavas asjaomases liikmesriigis turule viia. Teade tuleb edastada elektrooniliselt kuus kuud enne kavandatavat turuleviimist ja sellele tuleb lisada üksikasjalik asjaomase toote kirjeldus, kavandatav märgistus, kasutusjuhend, toote koostise, tootmisprotsessi ja sellega seonduvate kontrollimeetmete üksikasjad ning artikli 5 kohane teave koostisosade ja eralduvate ainete kohta. Uudsest tubakatootest teatavad tootjad ja importijad esitavad pädevatele asutustele veel järgmise teabe:
(a)  kättesaadavad teaduslikud uuringud toote mürgisuse, sõltuvusttekitava toime ja atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse koostisosi ja eralduvaid aineid;
(a)  kättesaadavad teaduslikud uuringud toote mürgisuse, sõltuvusttekitava toime ja atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse koostisosi ja eralduvaid aineid;
(b)  kättesaadavad turu- ja muud uuringud eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte tarbimisharjumuste kohta; ja
(b)  kokkuvõtted kättesaadavatest turu- ja muudest uuringutest eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja krooniliste ahelsuitsetajate tarbimisharjumuste kohta;
(c)  muu kättesaadav ja asjakohane teave, sealhulgas riski ja kasulikkuse analüüs, eeldatav mõju tubakatoodete tarbimisest loobumisele ja tarbimisega alustamisele ning muud prognoosid tarbijate hoiakute kohta.
(c)  muu kättesaadav ja asjakohane teave, sealhulgas riski ja kasulikkuse analüüs, eeldatav mõju tubakatoodete tarbimisest loobumisele ja tarbimisega alustamisele ning muud prognoosid tarbijate hoiakute kohta.
2.  Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete tootjad ja importijad teatavad oma pädevatele asutustele kogu lõike 1 punktides a–c osutatud uue või ajakohastatud teabe. Liikmesriigid nõuavad tubakatootjatelt või importijatelt lisauuringute tegemist või lisateabe esitamist. Liikmesriigid teevad komisjonile kättesaadavaks kogu käesoleva artikli alusel saadud teabe. Liikmesriigid võivad võtta kasutusele lubade andmise süsteemi ja võtta proportsionaalset tasu.
2.  Pärast tubakatoote turuleviimist nõuavad liikmesriigid, et tubakatoodete tootjad ja importijad teatavad oma pädevatele asutustele kogu lõike 1 punktides a–c osutatud uue või ajakohastatud teabe. Liikmesriigid nõuavad tubakatootjatelt või importijatelt lisauuringute tegemist või lisateabe esitamist. Liikmesriigid teevad komisjonile kättesaadavaks kogu käesoleva artikli alusel saadud teabe. Liikmesriigid võivad võtta kasutusele lubade andmise süsteemi ja võtta proportsionaalset tasu.
3.  Turuleviidavad uudsed tubakatooted peavad vastama käesolevas direktiivis kehtestatud nõuetele. Kohaldatavad sätted sõltuvad sellest, kas toode kuulub artikli 2 lõikes 29 esitatud suitsuvaba tubakatoote määratluse alla või artikli 2 lõikes 33 esitatud suitsetatava tubaka alla.
3.  Turuleviidavad uudsed tubakatooted peavad vastama käesolevas direktiivis kehtestatud nõuetele. Kohaldatavad sätted sõltuvad sellest, kas toode kuulub artikli 2 lõikes 29 esitatud suitsuvaba tubakatoote määratluse alla või artikli 2 lõikes 33 esitatud suitsetatava tubaka alla.
Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18
1.   Nikotiinisisaldusega tooted, mida võib turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt antud loa alusel, on järgmised:
1.   Nikotiinisisaldusega tooteid võib turule viia ainult vastavalt käesoleva direktiivi artiklis 17 sätestatud teavitamiskorrale.
Liikmesriigid tagavad, et nikotiinisisaldusega tooted vastavad kõigile asjakohastele ELi õigusaktidele ning eelkõige direktiivile 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta).
(a)  tooted, mille nikotiinisisaldus on üle 2 mg ühiku kohta,
(b)  tooted, mille nikotiinikontsentratsioon on üle 4 mg/ml,
(c)  tooted, mille eesmärgipärase kasutamise tulemusel on nikotiini kontsentratsiooni kõrgpunkt plasmas keskmiselt üle 4 ng/ml.
2.   Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas
artikliga 22, et ajakohastada lõikes 1 sätestatud nikotiinikoguseid vastavalt teaduse arengule ja võtta arvesse müügilubasid, mis on antud nikotiinisisaldusega toodetele direktiivi 2001/83/EÜ alusel.
2.   Nikotiinisisaldusega tooteid, mida esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi, võib turule viia ainult direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt antud loa alusel.
3.  Lõike 1 kohaselt turule viidavate nikotiinisisaldusega toodete suhtes tagavad liikmesriigid järgmist:
(a)  turule ei viida nikotiinisisaldusega tooteid, mille nikotiinisisaldus on suurem kui 30 mg/ml;
(b)  nikotiinisisaldusega toodete tootjad ja importijad esitavad pädevatele asutustele tootemarkide ja -liikide kaupa loetelu kõikidest tootes sisalduvatest koostisainetest ning toote kasutamise korral eralduvatest ainetest, samuti nende kogustest ja kõikidest mudatustest. Liikmesriigid tagavad seejärel selle teabe levitamise veebisaidil, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse ärisaladuse hoidmise põhimõtet. Tootjad ja importijad annavad ametiasutustele aru ka tootemarkide ja -liikide müügimahust riigi tasandil;
(c)  turule ei viida nikotiinisisaldusega tooteid, mis sisaldavad artikli 6 lõikes 4 loetletud lisaaineid;
(d)  nikotiinisisaldusega toote tarbijapakend sisaldab kasutusjuhistega teabelehte, millel on viide sellele, et toodet ei soovitata kasutada mittesuitsetajatel, teave vastunäidustuste kohta, konkreetsetele riskirühmadele suunatud hoiatused, teave kõrvalnähtudest teatamise ja toote tootmispaiga kohta ning tootja või importija kontaktandmed;
3.  Sellise nikotiinisisaldusega toote igale tarbijapakendile ja välispakendile, mis jäävad alla lõikes 1 sätestatud piirmäärasid, peab olema kantud järgmine terviseohu hoiatus:
„See toode sisaldab nikotiini ja võib kahjustada sinu tervist.”
(e)  nikotiinisisaldusega toote igale tarbijapakendile ja välispakendile kantakse järgmine terviseohu hoiatus:
Toode on mõeldud kasutamiseks isikutele, kes juba suitsetavad. See sisaldab nikotiini, mis on äärmiselt sõltuvusttekitav aine!;
(f)  toodet müüakse vastavalt asjaomases liikmesriigis tubakatoodete müügile kehtivatele vanuselistele piirangutele; igal juhul ei tohiks toodet müüa alla 18-aastastele isikutele;
(g)  toodet võib müüa väljaspool apteeki;
(h)  tootes on lubatud kasutada maitse- ja lõhnaaineid;
(i)  nikotiinisisaldusega toodetele kehtivad tubakatoodete reklaami, sponsorluse, audiovisuaalsete äriliste teadaannete ja tootepaigutuse suhtes kehtestatud piirangud, mis on sätestatud direktiivides 2003/33/EÜ ja 2010/13/EÜ;
(j)  nikotiinisisaldusega toodete piiriülest kaugmüüki reguleeritakse vastavalt artiklile 16;
(k)  nikotiinisisaldusega toodete puhul ei kasutata tubakatoodete kaubamärke, tootemarke ega ka sümboleid.
4.   Lõikes 3 osutatud terviseohu hoiatus peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. Peale selle peab see olema:
(a)  trükitud tarbijapakendi ja iga välispakendi kahele kõige suuremale pinnale,
4.   Lõike 3 punktis e osutatud terviseohu hoiatus peab vastama artiklis 10 sätestatud nõuetele.
(b)  katma 30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
5.   Komisjoni volitatakse vastu võtma delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 22, et kohandada lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõudeid vastavalt teaduse ja turu arengule ning et võtta vastu sätted terviseohu hoiatuste paigutuse, vormi, kujunduse, küljenduse ja roteerumise kohta ning neid kohandada.
5.   Liikmesriigid jälgivad nikotiinisisaldusega toodete turu suundumusi, kontrollides muu hulgas mis tahes tõendeid selle kohta, et neid tooteid kasutatakse noorte suitsetama peibutamise vahendina, ning annavad oma leidudest komisjonile aru. Esitatud tõendite ning teaduslike uuringute tulemuste põhjal esitab komisjon viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist Euroopa Parlamendile ja nõukogule nikotiinisisaldusega toodete kohta aruande. Aruandes hinnatakse seda, kas käesolevat direktiivi või mis tahes hilisemat õigusakti on vaja muuta.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19
Taimsed suitsetatavad tooted
Taimsed suitsetatavad tooted
1.   Taimse suitsetatava toote igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine terviseohu hoiatus:
1.   Taimse suitsetatava toote igale tarbijapakendile ja igale välispakendile peab olema kantud järgmine terviseohu hoiatus:
„See toode võib kahjustada sinu tervist.”
„See toode võib kahjustada sinu tervist.”
2.   Terviseohu hoiatus trükitakse tarbijapakendi ja iga välispakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale.
2.   Terviseohu hoiatus trükitakse tarbijapakendi ja iga välispakendi eesmisele ja tagumisele välispinnale.
3.   Terviseohu hoiatus peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. See peab katma vähemalt 30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.
3.   Terviseohu hoiatus peab vastama artikli 10 lõikes 4 sätestatud nõuetele. See peab katma vähemalt 30 % tarbijapakendi ja iga välispakendi vastavast välispinnast. Seda proportsiooni suurendatakse 32%ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35%ni liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui kaks ametlikku keelt.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)
Artikkel 19a
Tubakatoodete imitatsioonid
Keelatakse tubakatoodete imitatsioonid, mis meeldivad alaealistele ja mille tagajärjeks võib olla tubakatoodete tarbimine.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3
3.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
3.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Tahtlike rikkumiste korral kohaldatavad rahalised sanktsioonid on sellised, et kõrvaldada rikkumisega taotletud majanduslik eelis.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 lõigetes 2 ja 5 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [Office of Publications: please insert the date of the entry into force of this Directive].
2.  Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 ja 4, artikli 6 lõikes 10a, artikli 8 lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 4 ja artikli 14 lõikes 9 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [Office of Publications: please insert the date of the entry into force of this Directive]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja lõppu. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt sama pikaks ajavahemikuks, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei esita pikendamise suhtes vastuväidet hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 lõigetes 2 ja 5 osutatud volituse igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 ja 4, artikli 6 lõikes 10a, artikli 8 lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 4 ja artikli 14 lõikes 9 osutatud volituse igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Artikli 3 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõigetes 3 ja 4, artikli 6 lõigetes 3, 9 ja 10, artikli 8 lõikes 4, artikli 9 lõikes 3, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 14 lõikes 9 ja artikli 18 lõigetes 2 ja 5 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra pikendada.
5.  Artikli 3 lõigete 2 ja 3, artikli 4 lõigete 3 ja 4, artikli 6 lõike 10 a, artikli 8 lõike 4, artikli 9 lõike 3, artikli 10 lõike 5, artikli 11 lõike 3, artikli 13 lõike 4 ja artikli 14 lõike 9 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõ6kogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra pikendada.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1
Hiljemalt viis aastat pärast artikli 25 lõikes 1 sätestatud kuupäeva esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta.
Hiljemalt kolm aastat pärast artikli 25 lõikes 1 sätestatud kuupäeva esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)
(ca)  sõltuvuse tekkimist soodustavate koostisosade sõltuvusttekitava toime hindamisele;
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)
(cb)  standarditud testimismeetodite väljatöötamisele, et mõõta muude koostisosade kui tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi sisaldust sigaretisuitsus;
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c c (uus)
(cc)  tootjatelt nõutavatele koostisosi käsitlevatele toksikoloogilistele andmetele ja viisile, kuidas neid testida, et tervisekaitseasutused saaksid hinnata nende kasutamist;
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c d (uus)
(cd)  muid tooteid kui sigarette käsitlevate standardite väljatöötamisele.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)
3a.  Liikmesriigid annavad komisjonile iga kahe aasta järel aru nõukogu 2. detsembri 2002. aasta soovituse 2003/54/EÜ (milles käsitletakse suitsetamise ennetamist ja tubakaalase kontrolli tõhustamist) kohaselt võetud meetmete jõustamise kohta, eelkõige seoses riiklikes õigusaktides kehtestatud vanusepiirangutega ning kavadega tõsta vanusepiirangut, et tekiks nn mittesuitsetajate põlvkond.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24
1.  Liikmesriigid ei keela ega piira selliste tubaka- või seonduvate toodete importi, müüki või tarbimist, mis on kooskõlas käesoleva direktiiviga.
1.  Kui lõigetest 2 ja 3 ei tulene teisiti, ei keela ega piira liikmesriigid selliste tubaka- või seonduvate toodete importi, müüki või tarbimist, mis on kooskõlas käesoleva direktiiviga.
2.  Liikmesriikidel on lubatud säilitada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate aspektide suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid mis tahes toodete puhul, kui see on rahvatervise kaitse seisukohalt põhjendatud. Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad õigusnormid ka siis, kui selline vajadus tuleneb liikmesriigi eripärast ja tingimusel, et see on rahvatervise kaitse seisukohalt põhjendatud. Sellistest siseriiklikest õigusnormidest tuleb komisjonile teatada ja esitada põhjendused nende säilitamiseks või kehtestamiseks. Komisjonil on alates teate saamisest aega kuus kuud kõnealused õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, olles käesoleva direktiiviga saavutatud tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes kindlaks teinud, kas õigusnormid on põhjendatud, vajalikud ja nende eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud. Kui komisjon pole selle aja jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.
2.  Liikmesriikidel on lubatud säilitada või kehtestada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate aspektide suhtes rangemad siseriiklikud õigusnormid, kui sellised meetmed on kooskõlas aluslepinguga. Selliseid riiklikke õigusnorme kohaldatakse ühtmoodi kõigi toodete suhtes, sealhulgas teistest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest imporditud toode suhtes. Õigusnormidest tuleb komisjonile teatada ja esitada põhjendused nende säilitamiseks või kehtestamiseks. Komisjonil on alates teate saamisest aega kuus kuud kõnealused õigusnormid heaks kiita või tagasi lükata, olles käesoleva direktiiviga saavutatud tervise kaitse kõrget taset arvesse võttes kindlaks teinud, kas õigusnormid on põhjendatud, vajalikud ja nende eesmärgiga proportsionaalsed ning ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud. Kui komisjon pole selle aja jooksul otsust teinud, loetakse siseriiklikud õigusnormid vastuvõetuks.
3.  Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide õigust säilitada või kehtestada kooskõlas aluslepinguga siseriiklikud õigusnormid nende aspektide suhtes, mida käesoleva direktiiviga ei reguleerita. Siseriiklikud õigusnormid peavad olema põhjendatud kaaluka avaliku huvi seisukohast ning vajalikud ja proportsionaalsed nende eesmärgiga. Need ei tohi olla suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud ega tohi takistada käesoleva direktiivi täielikku rakendamist.
3.  Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide õigust säilitada või kehtestada siseriiklikud õigusnormid nende aspektide suhtes, mida käesoleva direktiiviga ei reguleerita, kui need õigusnormid on kooskõlas aluslepinguga. Neid siseriiklikke õigusnorme kohaldatakse ühtmoodi kõigi toodete suhtes, sealhulgas teistest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest imporditud toode suhtes, need ei tohi olla suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud ega tohi takistada käesoleva direktiivi täielikku rakendamist.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1
1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [Publications Office, please insert the exact date: entry into force + 18 months]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile
1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt ...*] ning artikli 6 puhul hiljemalt ...**]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile
__________________
* Jõustumise kuupäev + 18 kuud.
** Jõustumise kuupäev + 36 kuud.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26
Üleminekusäte
Üleminekusäte
Liikmesriigid võivad lubada turule viia järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas käesoleva direktiiviga, kuni [Publications Office, please insert the exact date: entry into force + 24 months]:
Liikmesriigid võivad lubada turule viia järgmisi tooteid, mis ei ole kooskõlas käesoleva direktiiviga, kuni ...*:
(a)  tubakatooteid,
(a)  tubakatooteid,
(b)  nikotiinisisaldusega tooteid, mis jäävad alla artikli 18 lõikes 1 osutatud piirmäära;
(c)   taimseid suitsetatavaid tooteid.
(b)   taimseid suitsetatavaid tooteid.
Liikmesriigid võivad lubada turule viia nikotiinisisaldusega tooteid, mis ei ole kooskõlas käesoleva direktiiviga, kuni ...**[.
__________________
* Jõustumise kuupäev + 24 kuud.
** Jõustumise kuupäev + 36 kuud
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
-I lisa (uus)
-I lisa
Tubakatoodetes kasutamiseks heakskiidetud lisaained
Lisaaine keemiline nimetus – funktsioon – lubatud piirnorm
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa
Teksthoiatuste loetelu
Teksthoiatuste loetelu
(osutatud artiklis 9 ja artikli 10 lõikes 1)
(osutatud artiklis 9 ja artikli 10 lõikes 1)
(1)  Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.
(1)  Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.
(2)  Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.
(2)  Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.
(2a)  Suitsetamine põhjustab põievähki.
(3)  Suitsetamine rikub kopse.
(3)  Suitsetamine rikub kopse.
(4)  Suitsetamine põhjustab südamerabandust.
(4)  Suitsetamine põhjustab südamerabandust.
(5)  Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.
(5)  Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.
(6)  Suitsetamine ummistab veresooni.
(6)  Suitsetamine ummistab veresooni.
(7)  Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.
(7)  Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.
(8)  Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.
(8)  Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.
(9)  Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.
(9)  Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.
10)  Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.
10)  Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.
(11)  Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.
(11)  Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.
(12)  Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks.
(12)  Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks.
(13)  Suitsetamine vähendab viljakust.
(13)  Suitsetamine vähendab viljakust.
(14)  Suitsetamine suurendab impotentsusriski.
(14)  Suitsetamine suurendab impotentsusriski.
(14a)  Suitsetamine võib põhjustada imiku äkksurma.
(14b)  Suitsetamine raseduse ajal põhjustab enneaegset sünnitust.
(14c)  Passiivne suitsetamine võib lastel astma või meningiidi sümptomeid halvendada.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0276/2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika