Indeks 
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r. - Strasburg
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) ***I
 Przypadkowe odłowy waleni ***I
 Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu ***
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Jürgena Creutzmanna
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Ewalda Stadlera
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak z Austrii
 Umowy o partnerstwie gospodarczym zawarte między UE a krajami AKP: usunięcie niektórych państw z systemu preferencji handlowych ***II
 System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I
 Instytucje kredytowe i nadzór ostrożnościowy ***I
 Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ***I
 Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii ***I
 Środki techniczne i kontrolne w cieśninie Skagerrak ***I
 Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług
 Dalszy rozwój poprzez wymianę handlową
 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się
 Równa liczba głosów w głosowaniu dotyczącym interwencji w postępowaniu sądowym (wykładnia art. 159 ust. 3 Regulaminu)

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) ***I
PDF 282kWORD 28k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))
P7_TA(2013)0103A7-0056/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0521),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0302/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 lutego 2011 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 8 lutego 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0056/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom krajowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004

P7_TC1-COD(2010)0275


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 526/2013.)

(1) Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 58.


Przypadkowe odłowy waleni ***I
PDF 394kWORD 36k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (COM(2012)0447– C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))
P7_TA(2013)0104A7-0042/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0447),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0213/2012),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 listopada 2012 r.(1),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0042/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98

P7_TC1-COD(2012)0216


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

działając zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004(3) nadaje Komisji uprawnienia w zakresie wykonania niektórych przepisów tego rozporządzenia.

(2)  Na skutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego uprawnienia przekazane Komisji na mocy rozporządzenia (WE) nr 812/2004 muszą zostać dostosowane do postanowień art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(3)  W celu stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 812/2004zapewnienia skutecznej zmiany niektórych przepisów z myślą o odzwierciedleniu postępu technicznego i naukowego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do warunków technicznych i warunków użytkowania akustycznych urządzeń odstraszających. [Popr. 1]

(4)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych do przyjęcia aktów delegowanych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

(5)  Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(6)  W celu zapewnienia jednakowych warunków wdrażania przepisów rozporządzenia (WE) nr 812/2004 dotyczących procedury i formatu w kontekście realizacji obowiązków w zakresie sprawozdawczości przez państwa członkowskie należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(4).

(6a)  W związku z odnoszącym się do państw członkowskich wymogiem przyjęcia niezbędnych środków w celu wprowadzenia systemu ścisłej ochrony waleni, w świetle niedociągnięć rozporządzenia (WE) nr 812/2004 i niepowodzeń w jego wdrażaniu, wskazanych przez Komisję w komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie(5) i przez ICES w  odnośnej opinii naukowej z 2010 r., oraz w świetle nieuwzględnienia dyrektywy Rady 92/43/EWG(6) („dyrektywa siedliskowa”), Komisja powinna najpóźniej do końca 2015 r. przedstawić wniosek legislacyjny dotyczący spójnych, kompleksowych ram prawnych zapewniających skuteczną ochronę waleni przed wszelkimi zagrożeniami. [Popr. 2]

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 812/2004,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 812/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

1.  Akustyczne urządzenia odstraszające używane w zastosowaniu art. 2 ust. 1 powinny być zgodne z warunkami technicznymi i warunkami użytkowania. Warunki techniczne i warunki użytkowania są określone w załączniku II. Komisja jest uprawniona do dokonywania zmian w załączniku II w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 8a w celu dostosowywania załącznika do postępu naukowego i technicznego.

"

1a)  w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

3.  Komisja dokona, przed końcem 2015 r., przeglądu skuteczności środków określonych w niniejszym rozporządzeniu i przedłoży wniosek ustawodawczy przewidujący spójne i kompleksowe ramy mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony waleni.» [Popr. 3]

2)  art. 8 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 8

Wdrażanie

Szczegółowe zasady dotyczące procedury i formatu składania sprawozdań zgodnie z art. 6 mogą zostać ustanowione pomocą drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą kontrolną, o której mowa w art. 8b ust. 2.

"

3)  dodaje się art. 8a i 8b w brzmieniu:"

Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślonyokres trzech lat od dnia …(7). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. [Popr. 4]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 8b

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury powołany na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.
(3) Dz.U. L 150 z 30.4.2004, s. 12.
(4) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(5) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Przypadkowe połowy waleni w rybołówstwie: sprawozdanie z wdrażania określonych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 oraz z oceny naukowej wpływu stosowania sieci skrzelowych, sieci trójściennych i sieci oplatających na walenie w Morzu Bałtyckim, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005” (COM(2009)0368).
(6) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, 22.7.1992, s. 7).
(7)+ Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu ***
PDF 198kWORD 20k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu oraz Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów (13501/2012 – C7–0007/2013 – 2012/0215(NLE))
P7_TA(2013)0105A7-0127/2013

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13501/2012),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu oraz projekt Protokółu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów (13503/2012),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0007/2013),

–  uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0127/2013),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy i protokołu;

2.  wzywa Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi protokół i wnioski z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy, a także wieloletni program sektorowy przewidziany w art. 3 protokołu oraz odnośne oceny roczne; wzywa Komisję do ułatwienia udziału przedstawicieli Parlamentu, w charakterze obserwatorów, w posiedzeniach wspólnego komitetu; wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi i Radzie, w ciągu ostatniego roku stosowania protokołu oraz przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia, pełnego sprawozdania z oceny jego realizacji, bez zbędnego ograniczania dostępu do tego dokumentu;

3.  wzywa Radę i Komisję, aby – działając w granicach swoich uprawnień – niezwłocznie i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedur związanych z nowym protokołem i jego odnowieniem na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Mauritiusu.


Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina
PDF 114kWORD 21k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2012/2326(IMM))
P7_TA(2013)0106A7-0106/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina, przekazany dnia 27 czerwca 2012 r. przez stałego przedstawiciela Austrii przy Unii Europejskiej w związku ze sprawą prowadzoną przez prokuraturę w Wiedniu i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 grudnia 2012 r.,

–  uwzględniając wyjaśnienia Hansa-Petera Martina przedstawione w dniu 20 lutego 2013 r. zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r. oraz 6 września 2011 r.(1),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina(2),

–  uwzględniając przepisy art. 57 austriackiej konstytucji,

–  uwzględniając art. 6 ust. 2 i art. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0106/2013),

A.  mając na uwadze, że Parlament zdecydował w dniu 13 września 2011 r. o uchyleniu immunitetu Hansa-Petera Martina, posła do Parlamentu Europejskiego, na wniosek prokuratury w Wiedniu przekazany w dniu 29 kwietnia 2011 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 maja 2011 r., w związku z zarzucanym mu przestępstwem sprzeniewierzenia funduszy partyjnych, o którym mowa w par. 2b ustawy o partiach politycznych;

B.  mając na uwadze, że prokuratura w Wiedniu złożyła obecnie wniosek o rozszerzenie uchylenia immunitetu Hansa-Petera Martina, by umożliwić przeprowadzenie postępowania przygotowawczego przeciwko niemu w oparciu o wniesione dodatkowe oskarżenia, dotyczące w szczególności rzekomego oszustwa;

C.  mając na uwadze, że rozszerzenie uchylenia immunitetu Hansa-Petera Martina dotyczy w szczególności zarzucanego mu przestępstwa kwalifikowanego oszustwa z par. 146 i 147 ust. 3 austriackiego kodeksu karnego;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 57 ust. 2 austriackiej federalnej ustawy zasadniczej posłowie do Rady Narodowej (Nationalrat) mogą być aresztowani pod zarzutem przestępstwa tylko za zgodą Rady Narodowej, chyba że zostaną schwytani na gorącym uczynku, a także mając na uwadze, że przeszukania w domach posłów do Rady Narodowej wymagają jej zgody; mając na uwadze, że zgodnie z art. 57 ust. 3 austriackiej federalnej ustawy zasadniczej przeciwko posłom do Rady Narodowej nie można wnieść oskarżenia o przestępstwo bez zgody Rady Narodowej, chyba że przestępstwo to w sposób oczywisty nie ma związku z działalnością polityczną danego posła, a także mając na uwadze, że zgodnie z tym przepisem jeśli dany poseł lub jedna trzecia członków odpowiedniej komisji stałej złoży taki wniosek, to zainteresowany organ musi uzyskać decyzję Rady Narodowej stwierdzającą, czy istnieje wspomniany związek z działalnością polityczną;

F.  mając na uwadze, że art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej i art. 57 austriackiej federalnej ustawy zasadniczej (Bundesverfassungsgesetz) nie wykluczają uchylenia immunitetu Hansa-Petera Martina;

G.  mając na uwadze, że w związku z tym w danym przypadku należy zalecić uchylenie immunitetu;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Hansa-Petera Martina;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji odpowiednim organom austriackim i Hansowi-Peterowi Martinowi.

(1) Wyrok z dnia 12 maja 1964 r. w sprawie 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier (Zbiór 1964, s. 387); wyrok z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 149/85, Wybot/Faure i inni (Zbiór 1964, s. 2391); wyrok z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T-345/05, Mote/Parlament (Zbiór 2008, s. II-2849); wyrok z dnia 21 października 2008 r. w połączonych sprawach C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente (Zbiór 2008, s. I-7929); wyrok z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbiór 2010, s. II-1135); wyrok z dnia 6 września 2011 r. w sprawie C-163/10, Patriciello (Zbiór 2011, s. I-7565).
(2) Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 150.


Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Jürgena Creutzmanna
PDF 111kWORD 20k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jürgena Creutzmanna (2013/2016(IMM))
P7_TA(2013)0107A7-0107/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Jürgena Creutzmanna, przekazany dnia 15 stycznia 2013 r. przez ministerstwo sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec w związku ze sprawą toczącą się przed prokuratorem naczelnym we Frankenthal (Niemcy) i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 17 stycznia 2013 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Jürgena Creutzmanna zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r. i 6 września 2011 r.(1),

–  uwzględniając art. 46 niemieckiej ustawy zasadniczej (Grundgesetz),

–  uwzględniając art. 6 ust. 2 i art. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0107/2013),

A.  mając na uwadze, że prokurator naczelny we Frankenthal (Niemcy) zwrócił się o uchylenie immunitetu poselskiego posła do Parlamentu Europejskiego Jürgena Creutzmanna w związku z wszczęciem postępowania dotyczącego domniemanego przestępstwa;

B.  mając na uwadze, że wniosek prokuratora naczelnego odnosi się do postępowania – na mocy § 229 niemieckiego kodeksu karnego – dotyczącego domniemanego przestępstwa polegającego na spowodowaniu uszkodzenia ciała w wyniku niedbalstwa;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

D.  mając na uwadze, że na mocy art. 46 ust. 2 niemieckiej ustawy zasadniczej (Grundgesetz) poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czyn karalny bez zgody Parlamentu, chyba że został ujęty w trakcie popełniania czynu lub w ciągu następnej doby;

E.  mając na uwadze, że w związku z powyższym Parlament musi uchylić immunitet Jürgena Creutzmanna, aby możliwe było kontynuowanie postępowania przeciwko niemu;

F.  mając na uwadze, że art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej i art. 46 ust. 2 niemieckiej ustawy zasadniczej (Grundgesetz) nie wykluczają uchylenia immunitetu Jürgena Creutzmanna;

G.  mając na uwadze, że w związku z tym w danym przypadku wskazane jest uchylenie immunitetu poselskiego;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Jürgena Creutzmanna;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji, właściwym władzom Republiki Federalnej Niemiec oraz Jürgenowi Creutzmannowi.

(1) Wyrok z dnia 12 maja 1964 r. w sprawie 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier (Zbiór 1964, s. 387); wyrok z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 149/85, Wybot/Faure i inni (Zbiór 1964, s. 2391); wyrok z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T-345/05, Mote/Parlament (Zbiór 2008, s. II-2849); wyrok z dnia 21 października 2008 r. w połączonych sprawach C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente (Zbiór 2008, s. I-7929); wyrok z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbiór 2010, s. II-1135); wyrok z dnia 6 września 2011 r. w sprawie C-163/10, Patriciello (Zbiór 2011, s. I-7565).


Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Ewalda Stadlera
PDF 115kWORD 21k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ewalda Stadlera (2012/2239(IMM))
P7_TA(2013)0108A7-0120/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek prokuratury w Wiedniu z dnia 9 lipca 2012 r. o uchylenie immunitetu Ewalda Stadlera w związku ze prowadzonym śledztwem, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 10 września 2012 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Ewalda Stadlera w dniu 20 lutego 2013 r., zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając art. 57 austriackiego Bundesverfassungsgesetz (federalnej ustawy konstytucyjnej),

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r. i 6 września 2011 r.(1),

–  uwzględniając art. 6 ust. 2 i art. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0120/2013),

A.  mając na uwadze, że prokuratura w Wiedniu zwróciła się z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Ewalda Stadlera, żeby umożliwić austriackim władzom przeprowadzenie niezbędnego śledztwa i wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Ewaldowi Stadlerowi;

B.  mając na uwadze, że uchylenie immunitetu Ewalda Stadlera wiąże się z zarzutami dotyczącymi przestępstwa usiłowania poważnego wymuszenia z par. 15, par. 105 ust. 1 i par. 106 ust. 1 pkt 1 austriackiego kodeksu karnego oraz przestępstwa składania fałszywych zeznań z par. 288 ust. 1 kodeksu karnego;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego na terytorium swojego państwa korzystają z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 57 ust 2 austriackiej federalnej ustawy konstytucyjnej posłowie do Rady Narodowej (Nationalrat) mogą być zatrzymani w związku z popełnieniem przestępstwa tylko za zgodą Rady Narodowej, chyba że zostali złapani na gorącym uczynku, a także że przeszukanie w mieszkaniu posła do Rady Narodowej podobnie wymaga zgody Rady Narodowej; mając na uwadze, że na podstawie art. 57 ust. 3 austriackiej federalnej ustawy zasadniczej posła do Rady Narodowej nie wolno pociągać do odpowiedzialności za czyn karalny, chyba że przedmiotowe przestępstwo w sposób oczywisty nie wiąże się z działalnością polityczną danego posła, a także mając na uwadze, że zgodnie z tym przepisem jeśli dany poseł lub jedna trzecia członków odpowiedniej komisji stałej złoży taki wniosek, to zainteresowany organ musi uzyskać decyzję Rady Narodowej stwierdzającą, czy istnieje wspomniany związek z działalnością polityczną;

E.  mając na uwadze, że dla dalszego prowadzenia śledztwa przeciwko Ewaldowi Stadlerowi konieczne jest zniesienie jego immunitetu;

F.  mając na uwadze, że Ewald Stadler jest posłem do Parlamentu Europejskiego od 7 grudnia 2011 r.;

G.  mając na uwadze, że od marca 2010 r. prokuratura w Wiedniu prowadziła śledztwo przeciwko Ewaldowi Stadlerowi;

H.  mając na uwadze, że art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej i art. 57 austriackiej federalnej ustawy zasadniczej (Bundesverfassungsgesetz) nie wykluczają uchylenia immunitetu Ewalda Stadlera;

I.  mając na uwadze, że w związku z tym w danym przypadku wskazane jest uchylenie immunitetu;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Ewalda Stadlera;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Republiki Austriackiej oraz Ewaldowi Stadlerowi.

(1) Wyrok z dnia 12 maja 1964 r. w sprawie 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier (Zbiór 1964, s. 387); wyrok z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 149/85, Wybot/Faure i inni (Zbiór 1964, s. 2391); wyrok z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T-345/05, Mote/Parlament (Zbiór 2008, s. II-2849); wyrok z dnia 21 października 2008 r. w połączonych sprawach C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente (Zbiór 2008, s. I-7929); wyrok z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbiór 2010, s. II-1135); wyrok z dnia 6 września 2011 r. w sprawie C-163/10, Patriciello (Zbiór 2011, s. I-7565).


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch
PDF 315kWORD 28k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch) (COM(2013)0090 – C7-0046/2013 – 2013/2032(BUD))
P7_TA(2013)0109A7-0111/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0090 – C7–0046/2013),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.)(1), w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7–0111/2013),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że zakres zastosowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych w dniach od 1 maja 2009 r. do 30 grudnia 2011 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego;

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu środków z EFG;

D.  mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni o wsparcie finansowe z EFG w związku ze zwolnieniami w Antonio Merloni SpA we Włoszech, w którym zwróciły się o wsparcie w odniesieniu do 1517 zwolnień w czteromiesięcznym okresie referencyjnym od dnia 23 sierpnia 2011 r. do dnia 23 grudnia 2011 r., przy czym wobec wszystkich tych zwolnień przewidziano środki współfinansowane z EFG;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na mocy wspomnianego rozporządzenia;

2.  z ubolewaniem zauważa, że władze Włoch przedłożyły wniosek o uruchomienie środków finansowych z EFG w dniu 29 grudnia 2011 r., a ocenę tego wniosku Komisja udostępniła w dniu 20 lutego 2013 r.; ubolewa nad długim procesem sporządzania oceny trwającym 14 miesięcy; wzywa Komisję do zakończenia etapu oceny i ostatecznego przedstawienia wniosków w sprawie decyzji w czterech pozostałych sprawach zgłoszonych w 2011 r.

3.  stwierdza, że zakłady produkcyjne Antonio Merloni SpA, wytwarzające sprzęt gospodarstwa domowego, znajdowały się w regionach Marche i Umbria, konkretnie w prowincjach Ankona i Perugia; zauważa, że w 2002 r. Antonio Merloni SpA, piąty co do wielkości producent sprzętu w Unii, zmienił strategię sprzedaży i w 2006 r. zaczął bezpośrednią sprzedaż swoich produktów pod własną marką; zauważa, że w wyniku światowego kryzysu gospodarczego spółka borykała się z trudnościami finansowymi, które nasiliło zaostrzenie warunków uzyskania kredytu finansowego; zauważa, że spadek produkcji w wyniku spadkowej tendencji na szczeblu europejskim w połączeniu z trudnościami finansowymi spowodował zakończenie działalności gospodarczej Antonio Merloni SpA; zauważa, że zwolniono ogółem 2217 pracowników, spośród których 700 zatrudniła QA Group SpA; zauważa, że w związku z tym wniosek dotyczy 1517 pracowników, którzy stali się bezrobotni w wyniku zamknięcia Antonio Merloni SpA;

4.  zauważa, że orzeczenie o niewypłacalności spółki Antonio Merloni SpA wydano w październiku 2008 r., a dopiero w grudniu 2011 r. zakończono sprzedaż aktywów spółki i przejęcie 700 pracowników przedsiębiorstwa; zauważa, że pierwszy wniosek o udzielenie wsparcia w ramach EFG włoskie władze złożyły w 2009 r.; tym niemniej konieczne było ponowne złożenie wniosku w ostatnich miesiącach 2011 r. z uwagi na to, że pracownicy otrzymali oficjalne wypowiedzenia dopiero w momencie zakończenia sprzedaży aktywów oraz zakończenia postępowania administracyjnego;

5.  przypomina, że ze środków w ramach EFG wspierano już pracowników zwolnionych z pracy w sektorze produkcji artykułów gospodarstwa domowego (sprawa EGF/2009/010 LT/Snaigė)(3);

6.  podkreśla, że w latach przed kryzysem prowincje Ankona i Perugia miały stopę bezrobocia niższą od średniej krajowej; zauważa, że w 2009 r. bezrobocie zwiększyło się o 40 % w porównaniu do roku poprzedzającego, a w 2010 r. stopa bezrobocia ustabilizowała się w Perugii i spadła w Ankonie, głównie z uwagi na spadek współczynnika aktywności zawodowej, a nie wzrost zatrudnienia; zauważa, że w 2009 r. PKB w regionie spadł o ok. 3 %, a obroty przemysłu w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 14,6 % w Marche i o 16,4 % w Umbrii; zauważa, że ten spadek spowodował wzrost liczby godzin płaconych przez Cassa Integrazione Guadagni(4) w branżach produkcyjnych o 368 % w Marche i o 444 % w Umbrii; zauważa, że 1517 zwolnień w Antonio Merloni SpA objętych omawianym wnioskiem jeszcze pogłębiło problem;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, włoskie władze postanowiły rozpocząć wdrażanie środków w dniu 29 marca 2012 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet; tym niemniej ubolewa nad tym, że interwencja w ramach EFG mogła nastąpić dopiero po upływie niemal trzech i pół roku od momentu wydania orzeczenia o niewypłacalności spółki;

8.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług podlegających współfinansowaniu obejmuje środki na rzecz reintegracji 1517 pracowników na rynku zatrudnienia, takie jak doradztwo zawodowe, pomoc w szukaniu pracy, wspieranie przedsiębiorczości, szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji, doradztwo dla pracowników w wieku powyżej 50 lat, zasiłki na szukanie pracy, zasiłki dla zatrudniających, zasiłki na koszty dojazdu do pracy i zmianę miejsca zamieszkania;

9.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podczas opracowywania środków skoordynowanego pakietu EFG konsultowano się z partnerami społecznymi i że środki te stały się częścią społecznego planu „Accordo di Programma” podpisanego przez ministerstwo rozwoju gospodarczego i właściwe władze regionalne oraz że wykorzystanie wsparcia z EFG będzie nadzorowała grupa koordynująca;

10.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie przez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej, a także jak ważne jest zapewnienie równego dostępu do środków w ramach EFG niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy stosunku pracy; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do poziomu wykształcenia i potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

11.  zwraca się do Komisji o szczegółowe podanie w przyszłych wnioskach następujących informacji: jakie rodzaje szkoleń będą udostępniane za okazaniem bonów, w jakich sektorach pracownicy prawdopodobnie będą mogli znaleźć zatrudnienie, oraz zwraca się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy oferowane szkolenie dopasowane jest do prognoz gospodarczych i zapotrzebowania na rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień; z zadowoleniem przyjmuje jednak ścisłe powiązanie bonu z uzgodnioną z każdym pracownikiem ścieżką powrotu na rynek pracy;

12.  wzywa włoskie władze do wykorzystania w pełni wsparcia w ramach EFG oraz do zachęcania jak największej liczby pracowników do skorzystania z tych środków; przypomina, że pierwsze interwencje w ramach EFG charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem wdrażania środków budżetowych, głównie z powodu niewielkiej skali korzystania ze środków;

13.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług modułu „Poradnictwo zawodowe dla osób, które ukończyły 50. rok życia” przeznaczonego dla starszych pracowników stanowiących 12% pracowników, którzy mają zostać objęci pomocą;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania jest wypłacany jednorazowo za okazaniem dowodu poniesionych kosztów;

15.  zauważa, że kwotę 5 684 000 EUR z łącznej kwoty kosztów pakietu usług wynoszącej 7 451 972 EUR przeznacza się na różnorodne zachęty finansowe i dodatki, w tym na zwiększenie mobilności zwolnionych pracowników; zaleca przeznaczanie w składanych w przyszłości wnioskach o uruchomienie środków proporcjonalnych kwot na środki powiązane ze szkoleniami;

16.  zwraca uwagę, że największa część kosztów zindywidualizowanych usług zostanie przeznaczona na dodatek na poszukiwanie pracy (2000 EUR na pracownika za każdy dzień korzystania ze środków EFG), co stanowi w uproszczeniu ekwiwalent włoskiej diety CIGS; podkreśla z tego względu, że wsparcie ze środków EFG należy przeznaczać przede wszystkim na programy szkoleniowe, a nie bezpośrednio na diety, za które na mocy przepisów krajowych odpowiadają państwa członkowskie; zaleca, aby w razie uruchamiania środków z funduszu w przyszłości zniechęcać do takich działań;

17.  zauważa stosunkowo wysoką dopłatę za zatrudnienie (5000 EUR za pracownika); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że środki takie będą wypłacane wyłącznie pracodawcom gwarantującym stałe umowy pracownikom, którzy mają zostać objęci pomocą, oraz oczekuje, że Komisja dostarczy odnośnych szczegółowych informacji dotyczących warunków umów oferowanych tym pracownikom;

18.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

19.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych celem szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; wyraża nadzieję, że w nowym rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) zostaną uwzględnione dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

20.  podkreśla znaczenie dobrej i opartej na szybkich działaniach współpracy między Komisją a państwami członkowskimi podczas przygotowywania wniosków na mocy nowego rozporządzenia w sprawie EFG;

21.  przypomina, że instytucje zobowiązały się do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia środków z EFG, co ma zapewniać jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające pomóc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu gospodarczego; podkreśla rolę, jaką EFG może odegrać w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

22.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych pracowników; ponadto podkreśla, że pomoc z EFG może współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie wniosków Parlamentu w budżecie na rok 2013 ujęto środki na płatności w wysokości 50 000 000 EUR w linii budżetowej EFG 04 05 01; przypomina, że EFG stworzono jako odrębny szczególny instrument z własnymi celami i terminami i że w związku z tym zasługuje on na odrębne środki, co pozwoli – w miarę możliwości – uniknąć przesunięć z innych pozycji budżetowych, jak to miało miejsce w przeszłości, co mogłoby być ze szkodą dla realizacji celów politycznych EFG;

24.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Rady o zablokowaniu przedłużenia odstępstwa związanego z kryzysem, które oprócz pracowników tracących pracę z powodu zmian strukturalnych w handlu światowym pozwalało na objęcie pomocą finansową również pracowników zwalnianych w wyniku obecnego kryzysu gospodarczego, a także na podwyższenie stopy współfinansowania przez Unię do wartości 65% kosztów programu w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 grudnia 2011 r.; wzywa Radę do bezzwłocznego przywrócenia tego środka;

25.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2013/278/UE.)

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Dyrektywa 2010/202/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 88 z 8.4.2010, s. 15).
(4) CIG jest systemem ustanowionym w prawie włoskim, na który składają się pieniężne zasiłki wypłacane przez Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS (Państwowe Biuro Ubezpieczeń Społecznych) pracownikom, którym zawieszono wykonywanie pracy lub którzy pracują w zmniejszonym wymiarze godzin.


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy
PDF 304kWORD 28k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy) (COM(2013)0120 – C7-0060/2013 – 2013/2049(BUD))
P7_TA(2013)0110A7-0133/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0120 – C7-0060/2013),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.)(1), w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0133/2013),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres działań Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do 30 grudnia 2011 r. i obejmuje pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D.  mając na uwadze, że Włochy złożyły wniosek EGF/2011/016 IT/Agile w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 1 257 pracowników w Agile S.r.l. w okresie referencyjnym od dnia 22 września 2011 r. do 22 grudnia 2011 r., przy czym wobec 856 pracowników przewidziano środki współfinansowane z EFG,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na mocy wspomnianego rozporządzenia;

2.  z ubolewaniem zauważa, że władze Włoch przedłożyły wniosek o uruchomienie środków finansowych z EFG w dniu 30 grudnia 2011 r., a ocenę tego wniosku Komisja udostępniła w dniu 7 marca 2013 r.; ubolewa nad długim procesem sporządzania oceny trwającym 15 miesięcy; wzywa Komisję do zakończenia etapu oceny i ostatecznego przedstawienia wniosków w sprawie decyzji w czterech pozostałych sprawach zgłoszonych w 2011 r.;

3.  zauważa, że powodem zwolnienia 1 257 pracowników w Agile S.r.l., przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we Włoszech, było poważniejsze niż się spodziewano pogorszenie koniunktury w sektorze IT oraz zaostrzenie warunków kredytowych w następstwie kryzysu gospodarczego i finansowego, będące dodatkowym obciążeniem na przedsiębiorstwa, któremu nie udało się wypracować rozwiązania pozwalającego na utrzymanie rentowności i które rozpoczęło w 2010 r. postępowanie upadłościowe;

4.  przypomina, że Komisja uznała już, że sektor ICT został już w przeszłości dotknięty kryzysem, jako że ze środków EFG wspierano pracowników zwolnionych w sektorze ICT w Holandii (sprawa EGF/2010/012 Noord Holland)(3);

5.  podkreśla fakt, że zwolnienia w Agile nastąpiły na prawie całym obszarze Włoch i dotyczą one 12 z 20 włoskich regionów: Piemontu, Lombardii, Veneto, Emilii-Romagni, Toskanii, Umbrii, Lazio, Kampanii, Puglii, Basilicaty oraz Kalabrii i Sycylii;

6.  zauważa, że w ciągu trzech lat (2008–2010) stopa bezrobocia we Włoszech wzrosła od 6,8 % do 8,5 % oraz że w ośmiu z 12 dotkniętych regionów wzrost był wyższy niż średnia krajowa i oscylował między 1,9 % a 2,6 %; podkreśla, że zwolnienia w Agile jeszcze bardziej pogorszą obecną trudną sytuację w zatrudnieniu, szczególnie w regionach południowych, gdzie możliwości ożywienia gospodarczego przedstawiają się mniej optymistycznie;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, włoskie władze postanowiły rozpocząć wdrażanie zindywidualizowanych środków w dniu 15 marca 2012 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  wzywa włoskie władze do wykorzystania w pełni wsparcia w ramach EFG oraz do zachęcania jak największej liczby pracowników do skorzystania z tych środków; przypomina, że pierwsze interwencje w ramach EFG charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem wdrażania środków budżetowych, głównie z powodu niewielkiej skali korzystania ze środków;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje reintegrację na rynku pracy 856 pracowników za pomocą doradztwa zawodowego, oceny umiejętności, monitorowania zwolnień oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleń zawodowych, podnoszenia kwalifikacji, kształcenia podyplomowego, wspierania przedsiębiorczości i wkładu w założenie działalności gospodarczej, a także dopłat za zatrudnienie, opieki mentorskiej po reintegracji na rynku pracy, dodatków na poszukiwanie pracy, wsparcia finansowego na wydatki specjalne, jak wsparcie dla opiekunów osób pozostających na utrzymaniu, wsparcie na koszty dojazdów oraz wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania w celu podjęcia nowej pracy;

10.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług modułu „Opieka mentorska po reintegracji na rynku pracy”, który ma na celu dopilnowanie, by powrót pracowników na rynek pracy odbywał się w sposób zrównoważony;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania jest wypłacany jednorazowo za okazaniem dowodu poniesionych kosztów;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe na wydatki specjalne, jak wsparcie dla opiekunów mające na celu umożliwienie pracownikom opiekującym się osobami pozostającymi na utrzymaniu (jak dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne) dalszą nad nimi opiekę, tak aby pracownicy biorący udział w tym programie mogli pogodzić szkolenie i poszukiwanie pracy z obowiązkami rodzinnymi;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z partnerami społecznymi przeprowadzono konsultacje w sprawie kształtu środków w ramach skoordynowanego pakietu EFG, a w szczególności, iż na szczeblu lokalnym zaangażowano w ten proces związki zawodowe, oraz że na kolejnych etapach wdrażania EFG i w zakresie dostępu do EFG wdrażana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

14.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie przez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  zwraca się do Komisji o szczegółowe podanie w przyszłych wnioskach następujących informacji: jakie rodzaje szkoleń będą udostępniane, w jakich sektorach pracownicy prawdopodobnie będą mogli znaleźć zatrudnienie, oraz zwraca się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy oferowane szkolenie dopasowane jest do prognoz gospodarczych i zapotrzebowania na rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień; z zadowoleniem przyjmuje jednak ścisłe powiązanie bonu z uzgodnioną z każdym pracownikiem ścieżką powrotu na rynek pracy;

16.  zauważa, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Włoch potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

17.  podkreśla wagę prawidłowej i sprawnej współpracy Komisji z państwami członkowskimi przy przygotowywaniu wniosków w ramach oczekiwanego nowego rozporządzenia w sprawie EFG w celu szybkiego udzielania pomocy z EFG;

18.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych celem szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; wyraża nadzieję, że w nowym rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) zostaną uwzględnione dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i rozpoznawalność EFG;

19.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał reintegrację na rynku pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

20.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2013/277/UE.)

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s.1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Dyrektywa 2011/99/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 41 z 15.2.2011, s. 8)


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak z Austrii
PDF 308kWORD 27k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak z Austrii) (COM(2013)0119 – C7-0059/2013 – 2013/2048(BUD))
P7_TA(2013)0111A7-0134/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0119 – C7–0059/2013),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.)(1), a w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2),

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0134/2013),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska przy pomocy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) opracowała odpowiednie instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym z pracy w wyniku poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone od dnia 1 maja 2009 r. do 30 grudnia 2011 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D.  mając na uwadze, że Austria złożyła wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak o wsparcie finansowe z EFG w następstwie zwolnienia 320 pracowników w przedsiębiorstwie Austria Tabak GmbH oraz u 14 austriackich dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw – w tym 270 osób zostało wskazanych jako odbiorcy środków współfinansowanych z EFG – w czteromiesięcznym okresie referencyjnym od dnia 20 sierpnia 2011 r. do dnia 19 grudnia 2011 r.,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Austria w związku z tym ma prawo do pomocy finansowej na mocy wspomnianego rozporządzenia;

2.  z ubolewaniem stwierdza, że władze austriackie przedłożyły wniosek o uruchomienie środków finansowych z EFG w dniu 20 grudnia 2011 r., zaś ocenę tego wniosku Komisja udostępniła w dniu 7 marca 2013 r.; ubolewa nad długim procesem sporządzania oceny trwającym 15 miesięcy; wzywa Komisję do zakończenia etapu oceny i ostatecznego przedstawienia wniosków w sprawie decyzji w pozostałych sprawach zgłoszonych w 2011 r.

3.  zwraca uwagę na fakt, że przyczyną zwolnień pracowników było zamknięcie ostatniego zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa Austria Tabak w powiecie Hainburg in the Bruck an der Leitha (Niederösterreich/Dolna Austria) w wyniku decyzji podjętej przez właściciela – przedsiębiorstwo Japan Tobacco International (JTI)(3); odnotowuje, że wspomniana fabryka papierosów była zamykana stopniowo od drugiej połowy 2011 r. do połowy 2012 r., przy czym łącznie pracę straciło 320 osób;

4.  podkreśla, że zamknięcie Austria Tabak, wówczas drugiego największego pracodawcy w powiecie Bruck an der Leitha, z którym powiązanych było wiele małych przedsiębiorstw, spowodowało, że sytuacja w tym powiecie stała się wyjątkowo trudna; odnotowuje, że we wrześniu 2011 r. liczba ofert pracy spadła niemalże o połowę (- 47 %) w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej; jednocześnie w Dolnej Austrii (NUTS II) i na szczeblu krajowym spadek liczby ofert pracy był znacznie niższy (wyniósł odpowiednio - 4 % i - 7 %); ponadto powołuje się na dane statystyczne, które pokazują, że już w latach 2006–2010 przedmiotowy region miał najwyższe wskaźniki bezrobocia spośród siedmiu regionów NUTS III w Dolnej Austrii(4), w związku z czym przeprowadzka do innego regionu nie była łatwym wyborem dla zwolnionych pracowników, jako że wielu z nich zarabiało stosunkowo niewiele; w takiej sytuacji zmiana miejsca zamieszkania może być jeszcze trudniejsza;

5.  przypomina, że na szczeblu NUTS II w kraju związkowym Dolna Austria dochodziło również do innych masowych zwolnień, w związku z którymi przedłożono Komisji wnioski o wsparcie z EFG: w 2009 r. w sektorze metalurgii zwolniono 704 pracowników(5), a w 2010 r. w branżach związanych z sektorem transportu drogowego – 1 274 pracowników(6);

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze austriackie postanowiły rozpocząć wdrażanie zindywidualizowanych środków w dniu 15 listopada 2011 r., na długo przed tym, zanim zapadła ostateczna decyzja w sprawie przyznania z EFG pomocy na proponowany skoordynowany pakiet;

7.  odnotowuje, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, zawiera środki na rzecz powrotu do pracy 270 pracowników, takie jak doradztwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy, opieka mentorska w zakresie zatrudnienia, różne rodzaje szkoleń i zdobywania kwalifikacji, w tym kształcenie zawodowe w wyższych szkołach technicznych i zawodowych, staże w przedsiębiorstwach, praktyka w zakładach pracy, intensywne wsparcie pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia, a także środki finansowe na szkolenia i utrzymanie podczas okresu szkoleń i aktywnego poszukiwania pracy;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przeprowadzono z partnerami społecznymi konsultacje w sprawie kształtu środków w ramach skoordynowanego pakietu EFG oraz że na różnych etapach wdrażania EFG i w zakresie dostępu do EFG prowadzona była i będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że środki wsparcia z EFG będą przyznawane pracownikom za pośrednictwem fundacji na rzecz zatrudnienia ustanowionej jako część planu socjalnego uzgodnionego z partnerami społecznymi; przypomina, że fundacje na rzecz zatrudnienia to powoływane przez sektorowych partnerów społecznych instytucje, których celem jest udzielanie wsparcia pracownikom w trakcie przemian w przemyśle poprzez działania szkoleniowe zwiększające ich szanse na zatrudnienie; przypomina również, że ten model zapewniania aktywnych działań na rynku pracy okazał się w przeszłości bardzo skuteczny w odniesieniu do reintegracji pracowników na rynku pracy i wykorzystania w tym celu środków z EFG;

10.  wzywa władze austriackie do pełnego wykorzystania wsparcia w ramach EFG oraz do zachęcania jak największej liczby pracowników do skorzystania z tych środków;

11.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług i szczegółowe opisy działań przedstawionych we wniosku Komisji; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że proponowane szkolenia powiązane są z przyszłymi perspektywami gospodarczymi i przyszłymi potrzebami regionu w zakresie określonych umiejętności i kwalifikacji;

12.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

13.  zwraca uwagę na świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania przeznaczone dla pracowników szkolących się i poszukujących pracy w kwocie 1 000 EUR miesięcznie (zaplanowane na okres 13 miesięcy – zasiłek dla bezrobotnych ma zostać wstrzymany na ten okres), które będą powiązane ze świadczeniami na rzecz szkoleń w wysokości 200 EUR miesięcznie dla każdego pracownika; przypomina, że wsparcie z EFG powinno być w przyszłości przyznawane głównie na szkolenie i poszukiwanie pracy, a także na programy doradztwa zawodowego, ponadto powinno być ono zawsze uzupełniające i udostępniane równolegle do środków dostępnych dla zwolnionych pracowników na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych;

14.  wyraża ubolewanie, że 4 266 000 EUR z całkowitej wartości pakietu wynoszącej 5 864 615 EUR jest przeznaczone na różne zasiłki finansowe, co stanowi odsetek podobny do odsetka przeznaczonego na ten cel w poprzednich przypadkach; zaleca przeznaczanie w składanych w przyszłości wnioskach o uruchomienie środków proporcjonalnych kwot na środki powiązane ze szkoleniami;

15.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

16.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych celem szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; wyraża nadzieję, że w nowym rozporządzeniu w sprawie EFG (2014–2020) zostaną uwzględnione dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

17.  przypomina, że instytucje zobowiązały się do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia środków z EFG, co ma zapewniać jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające pomóc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu gospodarczego; podkreśla rolę, jaką EFG może odegrać w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

18.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, by EFG wspierał powrót na rynek pracy poszczególnych zwolnionych pracowników; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w następstwie wniosków Parlamentu w budżecie na rok 2013 ujęto środki na płatności w wysokości 50 000 000 EUR w pozycji budżetowej EFG 04 05 01; przypomina, że EFG stworzono jako odrębny szczególny instrument z własnymi celami i terminami i że w związku z tym zasługuje on na odrębne środki, co pozwoli – w miarę możliwości – uniknąć przesunięć z innych pozycji budżetowych, jak to miało miejsce w przeszłości i co mogłoby stać na przeszkodzie realizacji celów politycznych EFG;

20.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Rady o zablokowaniu przedłużenia odstępstwa związanego z kryzysem, które pozwalało na objęcie pomocą finansową, oprócz pracowników tracących pracę z powodu zmian strukturalnych w handlu światowym, również pracowników zwalnianych w wyniku obecnego kryzysu gospodarczego, a także umożliwiało podwyższenie stopy współfinansowania przez Unię do wysokości 65% kosztów programu w przypadku wniosków złożonych po terminie upływającym dnia 30 grudnia 2011 r.; wzywa Radę do bezzwłocznego przywrócenia tego środka;

21.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak z Austrii)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2013/276/UE.)

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s.1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Przedsiębiorstwo JTI, z siedzibą w Genewie, należy do Japan Tobacco Inc. i jest jedną z największych korporacji tytoniowych na świecie (10,8 % udziału w rynku światowym w 2007 r.), obok państwowego chińskiego przedsiębiorstwa China National Tobacco Corporation (32 % udziału w rynku w 2007 r.), przedsiębiorstwa Philips Morris International (18,7 % udziału w rynku w 2007 r.) i przedsiębiorstwa British American Tobacco (17,1 % udziału w rynku w 2007 r.). Obecnie JTI działa w 120 państwach i zatrudnia 25 tysięcy pracowników.
(4) Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2012.
(5) EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich (Dz.U. L 263 z 7.10.2011., s. 9).
(6) EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich (Dz.U. L 317 z 30.11.2011, s. 28).


Umowy o partnerstwie gospodarczym zawarte między UE a krajami AKP: usunięcie niektórych państw z systemu preferencji handlowych ***II
PDF 278kWORD 21k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. dotycząca stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD))
P7_TA(2013)0112A7-0123/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (15519/1/2012 – C7–0006/2013),

–  uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0598),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 66 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A7-0123/2013),

1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

P7_TC2-COD(2011)0260


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 527/2013.)

(1) Teksty przyjęte dnia 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.


System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I
PDF 287kWORD 23k
Rezolucja
Tekst
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))
P7_TA(2013)0113A7-0060/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0697),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0385/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 2 ust. 2 Protokołu z Kioto zatwierdzonego, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, decyzją Rady 2002/358/WE(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 lutego 2013 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 20 marca 2013 r. zgodnie z artykułem 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0060/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.   odnotowuje oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2013/UE wprowadzającej tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

P7_TC1-COD(2012)0328


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 377/2013/UE.)

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Komisja przypomina, że w myśl art. 3d dyrektywy 2003/87/WE przychody uzyskane z aukcji uprawnień do emisji lotniczych powinny zostać przeznaczone na przeciwdziałanie zmianie klimatu w UE i w krajach trzecich, między innymi na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na dostosowanie się do skutków zmiany klimatu w UE i krajach trzecich, zwłaszcza w krajach rozwijających się, na finansowanie badań i rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowań, w tym w szczególności w dziedzinie żeglugi powietrznej i transportu lotniczego, tak by ograniczyć emisje dzięki transportowi niskoemisyjnemu oraz by pokryć koszty administrowania systemem wspólnotowym. Wpływy ze sprzedaży aukcyjnej powinny również być przekazywane na rzecz Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, a także na finansowanie środków mających na celu zapobieganie wylesianiu.

Komisja odnotowuje, że państwa członkowskie powinny informować Komisję o działaniach podejmowanych na mocy art. 3d dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do wykorzystania przychodów uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji lotniczych. Szczegółowe postanowienia dotyczące treści tych sprawozdań są zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu oraz uchylającym decyzję nr 280/2004/WE(3). Dalsze szczegółowe przepisy zostaną zawarte w akcie wykonawczym Komisji na mocy art. 18 tego rozporządzenia. Państwa członkowskie będą publikowały sprawozdania, a Komisja będzie publikowała informacje zbiorcze na ten temat w łatwo dostępnej formie.

Komisja podkreśla, że światowy mechanizm rynkowy ustalający międzynarodową cenę za emisje dwutlenku węgla pochodzące z lotnictwa międzynarodowego mógłby, oprócz osiągnięcia pierwotnego celu ograniczenia emisji, pomóc w dostarczeniu niezbędnych środków wsparcia w celu łagodzenia zmiany klimatu i w stosowaniu środków dostosowawczych w skali międzynarodowej.

(1) Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (Dz.U. L 130 z 15.5.2002, s. 1).
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(3) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13.


Instytucje kredytowe i nadzór ostrożnościowy ***I
PDF 286kWORD 31k
Rezolucja
Tekst
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))
P7_TA(2013)0114A7-0170/2012
SPROSTOWANIA

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0453),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0210/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez Izbę Deputowanych Rumunii i parlament Szwecji i w ramach Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierającą stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 stycznia 2012 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 27 marca 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0170/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.   zatwierdza oświadczenie Parlamentu załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE

P7_TC1-COD(2011)0203


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2013/36/UE.)

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Niniejszym oświadcza się, że porozumienie osiągnięte między Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące nowej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, zgodnie z którą Komisji przyznaje się prawa do wymagania, na wniosek EUNB zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr.1095/2010 lub z własnej inicjatywy, od państw członkowskich przekazania bardziej szczegółowych informacji dotyczących transpozycji i wykonywania ich krajowych przepisów i niniejszej dyrektywy, nie stanowi precedensu w odniesieniu do negocjacji w sprawie aktów ustawodawczych w innych obszarach polityki.

To specjalne rozwiązanie jest potrzebne w związku ze szczególnymi okolicznościami dotyczącymi europejskich struktur nadzorczych. Kwestia dokumentów wyjaśniających będzie co do zasady nadal traktowana zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 27 października 2011 r.

(1) Dz.U. C 105 z 11.4.2012, s. 1.


Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ***I
PDF 369kWORD 37k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))
P7_TA(2013)0115A7-0171/2012
SPROSTOWANIA

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0452),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0417/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, parlament Szwecji i brytyjską Izbę Gmin, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 stycznia 2012(1),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 stycznia 2012(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 27 marca 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0171/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012

P7_TC1-COD(2011)0202


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 575/2013.)

(1) Dz.U. C 105 z 11.4.2012, s. 1.
(2) Dz.U. C 68, 6.3.2012, s. 39.


Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii ***I
PDF 683kWORD 108k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Załącznik
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylającego dyrektywę Rady 96/67/WE (COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))
P7_TA(2013)0116A7-0364/2012

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0824),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0457/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez luksemburską Izbę Deputowanych, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.(2),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0364/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylającego dyrektywę Rady 96/67/WE

P7_TC1-COD(2011)0397


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(4),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty(6) przewiduje stopniowe otwarcie rynku usług obsługi naziemnej.

(2)  Porty lotnicze i usługi obsługi naziemnej są niezbędne do właściwego funkcjonowania i bezpieczeństwa transportu lotniczego i stanowią kluczową funkcję w łańcuchu transportu lotniczego. Usługi obsługi naziemnej obejmują wszystkie czynności naziemne związane z lotnictwem wykonywane w portach lotniczych na rzecz poszczególnych przewoźników lotniczych. [Popr. 244]

(3)  W deklaracji przyjętej na Szczycie Lotniczym w Brugii w październiku 2010 r. uznano konieczność zreformowania przepisów unijnych w celu zwiększenia konkurencyjności każdego ogniwa w łańcuchu transportu lotniczego (tj. portów lotniczych, przewoźników i innych operatorów usług).

(4)  W białej księdze: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu(7) stwierdzono, że lepszy dostęp do rynku i wysoka jakość usług w portach lotniczych są niezbędne do zapewnienia obywatelom odpowiedniej jakości życia oraz do urzeczywistnienia jednolitego europejskiego obszaru transportu.

(5)  Oczekuje się, że dalsze stopniowe otwieranie rynku usług obsługi naziemnej i wprowadzenie ujednoliconych wymogów dotyczących świadczenia usług obsługi naziemnej zwiększy wydajność i poprawi ogólną jakość usług obsługi naziemnej zarówno dla przewoźników lotniczych, jak i dla pasażerów i spedytorów. Powinno to spowodować poprawę ogólnej jakości funkcjonowania portów lotniczych.

(6)  Biorąc pod uwagę nowe potrzeby w zakresie minimalnych, zharmonizowanych norm jakości w portach lotniczych w celu wprowadzenia podejścia „od drzwi do drzwi” w ramach wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz potrzeby w zakresie dalszej harmonizacji w celu pełnego wykorzystania korzyści płynących ze stopniowego otwierania rynku usług obsługi naziemnej pod względem poprawy jakości i wydajności usług obsługi naziemnej, dyrektywę 96/67/WE należy zastąpić rozporządzeniem.

(7)  Swobodny dostęp do rynku usług obsługi naziemnej jest zgodny z efektywną eksploatacją portów lotniczych Unii pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Swobodny dostęp do rynku usług obsługi naziemnej powinien być wprowadzany stopniowo i dostosowywany do wymogów tego sektora.

(7a)   W związku z tym, że swobodny dostęp do rynku jest normą w unijnej polityce transportowej, całkowita liberalizacja rynku usług obsługi naziemnej powinna być ostatecznym celem. [Popr. 245]

(8)  Stopniowe otwieranie rynku na mocy dyrektywy 96/67/WE przyniosło już pozytywne skutki pod względem lepszej wydajności i jakości. Należy zatem kontynuować stopniowe otwieranie rynku.

(9)  Każdy użytkownik portu lotniczego powinien mieć prawo do wykonywania własnej obsługi naziemnej. Jednocześnie należy utrzymać jednoznaczną i ograniczoną definicję własnej obsługi naziemnej, aby uniknąć nadużyć i negatywnych skutków dla rynku obsługi wykonywanej przez osoby trzecie.

(10)  Dla niektórych kategorii usług obsługi naziemnej dostęp do rynku może napotkać ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony, przepustowości i dostępności powierzchni. Dlatego powinna istnieć możliwość ograniczenia liczby upoważnionych operatorów takich usług obsługi naziemnej. Możliwy powinien być różny poziom tych ograniczeń dla poszczególnych terminali na terenie tego samego portu lotniczego, pod warunkiem, że ograniczenia te są zastosowane w sposób niedyskryminacyjny, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji i są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, a minimalna liczba operatorów w każdym w każdym terminalu pozostaje taka sama.[Popr. 246]

(11)  W niektórych przypadkach ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony, przepustowości i dostępności powierzchni mogą uzasadniaćdalszetymczasowe ograniczenia w dostępie do rynku lub w wykonywaniu własnej obsługi naziemnej, pod warunkiem że ograniczenia te są właściwe, obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny być uprawnione do wnioskowania o odstępstwo od przepisów niniejszego rozporządzenia. [Popr. 247]

(12)  Celem tych odstępstw powinno być umożliwienie władzom portów lotniczych pokonania lub przynajmniej zmniejszenia wspomnianych ograniczeń. Odstępstwa te powinny być zatwierdzone przez Komisję.

(13)  Aby utrzymać efektywną i uczciwą konkurencję w przypadku, gdy liczba operatorów usług obsługi naziemnej jest ograniczona, podmioty takie muszą być wybierane zgodnie z otwartą, przejrzystą i niedyskryminacyjną procedurą przetargową. Należy określić szczegóły takiej procedury.

(13a)   Wszyscy operatorzy usług obsługi naziemnej, użytkownicy portów lotniczych wykonujący własną obsługę naziemną oraz podwykonawcy prowadzący działalność w porcie lotniczym powinni stosować odpowiednie wzorcowe układy zbiorowe oraz przepisy krajowe danego państwa członkowskiego, aby umożliwić uczciwą konkurencję w zakresie jakości i wydajności pomiędzy operatorami usług obsługi naziemnej.[Popr. 248]

(14)  Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia potrzeb użytkowników portów lotniczych, przy wyborze operatorów usług obsługi naziemnej należy zasięgnąć opinii użytkowników portów lotniczych, ponieważ są oni szczególnie zainteresowani jakością i ceną usług obsługi naziemnej. [Popr. 249]

(15)  Niezbędne jest zatem zorganizowanie przedstawicielstwa użytkowników portu lotniczego i konsultacja z nimi, w szczególności przy wyborze upoważnionych operatorów usług obsługi naziemnej.

(16)  W kontekście wyboru operatorów usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym w pewnych okolicznościach i szczególnych warunkach powinna istnieć możliwość rozszerzenia obowiązku użyteczności publicznej na inne porty lotnicze w tym samym regionie geograficznym danego państwa członkowskiego.

(17)  Niejasnym pozostajeNależy wyjaśnić, czy państwa członkowskie mogą wymagać przejęcia personelu przy zmianie operatora usług obsługi naziemnej o ograniczonym dostępie w świetle art. 6 ust. 2.. Przerwanie ciągłości zatrudnienia może mieć szkodliwy wpływ na jakość usług obsługi naziemnej. Dlatego należy wyjaśnić zasady przejmowania pracowników w szerszym zakresie niż wynikałoby ze stosowania dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów(8) w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie właściwych warunków zatrudnienia i pracy. [Popr. 250]

(17a)   Podniesienie jakości usług obsługi naziemnej powinno być ostatecznym celem. Należy to osiągnąć bez zwiększania obciążenia administracyjnego dla przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi naziemnej. W związku z tym ważne jest, aby zezwolić przedsiębiorstwom na decydowanie o ich własnych praktykach w zakresie ogólnego prowadzenia działalności i stosowanej polityce w zakresie zasobów ludzkich.[Popr. 251]

(18)  Aby zapewnić prawidłowe i sprawne funkcjonowanie operacji transportu lotniczego w portach lotniczych, zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę na terenie portów lotniczych, chronić środowisko oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i zasadami socjalnymi, świadczenie usług obsługi naziemnej powinno podlegać odpowiedniemu zatwierdzaniu. Biorąc pod uwagę, że w większości państw członkowskich istnieją obecnie systemy zatwierdzania świadczenia usług obsługi naziemnej, ale znacząco się między sobą różnią, należy wprowadzić ujednolicony system zatwierdzania.

(19)  Aby zagwarantować, że wszyscy operatorzy usług i użytkownicy portów lotniczych wykonujący własną obsługę naziemną spełniają co najmniej wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz posiadają wystarczającą solidność ekonomiczną, dobrą renomę, wystarczający zakres ubezpieczeń oraz odpowiedniąi wiedzę na temat obsługi naziemnej i środowiska portu lotniczego, oraz, a także aby zapewnić równe szanse, zatwierdzenie należy wydawać pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów. Te minimalne wymogi nie mogą w żaden sposób ograniczać dalszego otwierania rynku. [Popr. 252 i 253]

(20)  Swobodny dostęp do scentralizowanej infrastruktury portu lotniczego oraz jednoznaczne ramy prawne do celów definiowania scentralizowanej infrastruktury są niezbędne do skutecznego świadczenia usług obsługi naziemnej. Powinna jednak istnieć możliwość pobierania opłat z tytułu scentralizowanej infrastruktury.

(21)  Opłaty powinny być niedyskryminacyjne, a ich obliczanie przejrzyste. Opłaty nie powinny przekraczać kwot niezbędnych do pokrycia kosztów udostępniania scentralizowanej infrastruktury włącznie z odpowiednią stopą zwrotu z aktywów.

(22)  Zarządzający portem lotniczym lub inny podmiot dysponującyzarządzający scentralizowaną infrastrukturą danego portu lotniczego powinien regularnie zasięgać mieć obowiązek regularnego zasięgania opinii użytkowników portu lotniczego w sprawie określenia infrastruktury i poziomu opłat. [Popr. 254]

(23)  Zarządzający portem lotniczym może również sam świadczyć usług obsługi naziemnej. Ponieważ jednocześnie, poprzez swoje decyzje, zarządzający portem lotniczym może wywierać znaczący wpływ na konkurencję między operatorami usług obsługi naziemnej, porty lotnicze powinny być zobowiązane do utrzymywania ściśle odrębnych zestawień rachunkowych dotyczących swoich usług obsługi naziemnej w ramach podmiotu stanowiącego oddzielny podmiot prawny w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za zarządzaniez jednej strony i dotyczących zarządzania infrastrukturą z drugiej strony. [Popr. 255]

(24)  Aby umożliwić portom lotniczym wypełnianie ich funkcji w zakresie zarządzania infrastrukturą, zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę na terenie portów lotniczych oraz zapewnić odporność usług obsługi naziemnej także w sytuacjach kryzysowych, zarządzający portem lotniczym powinien być odpowiedzialny za odpowiednią koordynację czynności w zakresie obsługi naziemnej w porcie lotniczym. Zarządzający portem lotniczym powinien składać sprawozdania dotyczące koordynacji obsługi naziemnej w porcie lotniczym organowi ds. oceny skuteczności działania w ramach Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) w celu skonsolidowanej optymalizacji.

(24a)  Jeżeli zarządzający portem lotniczym sam świadczy usługi obsługi naziemnej lub bezpośrednio lub pośrednio kontroluje przedsiębiorstwo świadczące takie usługi, niezależny organ nadzorczy powinien monitorować odpowiednią koordynację usług obsługi naziemnej w celu zapewnienia równego traktowania. [Popr. 256]

(25)  Zarządzający portem lotniczym, organ publiczny lub inny organ sprawujący kontrolę nad portem lotniczym powinien również mieć uprawnienia do ustanawiania zasad niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury portów lotniczych.

(26)  Konieczne jest określenie obowiązkowych minimalnych norm jakości, jakie muszą być spełnione przez operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną w celu zapewnienia ogólnej jakości usług i równych szans dla operatorów.

(26a)  W celu zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich portach lotniczych wymogi w zakresie minimalnych norm bezpieczeństwa przy świadczeniu usług obsługi naziemnej powinny być zgodne z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i systemów zarządzania, określonymi we właściwych przepisach Unii. [Popr. 257]

(27)  Aby usprawnić funkcjonowanie całego łańcucha transportu lotniczego i wprowadzić podejście „od drzwi do drzwi”, operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portów lotniczych wykonujący własną obsługę naziemną powinni składać Komisji sprawozdania z wyników swojej działalności.

(28)  W sektorze tak pracochłonnym, jak obsługa naziemna, stały rozwój pracowników i ich szkolenie mają duży wpływ na jakość usług. Należy zatemoraz na bezpieczeństwo operacji. Właściwa instytucja unijna we współpracy z właściwymi organami w państwach członkowskich, operatorami portów lotniczych i partnerami społecznymi powinna ustanowić ambitne normy minimalne wymogi w zakresie szkoleń, aby zapewnić odpowiedniąnajwyższą jakość edukacji i szkoleń pracowników w sektorze obsługi naziemnej. Normy te powinny być regularnie aktualizowane i rozwijane, aby przyczyniały się do jakości działań pod względem niezawodności, odporności, bezpieczeństwa i ochrony oraz aby stworzyć równe szanse dla operatorów. Dopóki dane lotnisko nie spełni wymaganych norm, następuje zawieszenie, wycofanie lub odmówienie zatwierdzenia uprawnień odnośnych operatorów usług do czasu ponownego osiągnięcia wymaganego poziomu usług. Dodatkowe szkolenie specyficzne dla danego lotniska powinno trwać co najmniej pięć dni.[Popr. 258]

(29)  Podwykonawstwo zwiększa elastyczność operatorów usług obsługi naziemnej. Niemniej jednak podwykonawstwo i podwykonawstwo kaskadowe mogą również prowadzić do ograniczeń przepustowości i wpływać negatywnie na bezpieczeństwo i ochronę. Dlatego należy ograniczyć podwykonawstwo i wyjaśnić zasady regulujące podwykonawstwo.

(30)  Prawa określone w niniejszym rozporządzeniu należy stosować do operatorów usług obsługi naziemnej z państw trzecich oraz użytkowników portów lotniczych z państw trzecich wykonujących własną obsługę naziemną jedynie pod warunkiem ścisłej wzajemności. W przypadku niezachowania takiej wzajemności Komisja powinna mieć możliwość podjęcia decyzji, że dane państwo lub państwa członkowskie powinny zawiesić te prawa w odniesieniu do takich operatorów lub użytkowników.

(31)  Państwa członkowskie powinny zachować uprawnienia do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej dla personeludbać o to, by personel przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi naziemnej korzystał z odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej oraz godziwych warunków pracy, również w przypadku podwykonawstwa i w kontekście umów o usługę; jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego stwierdzą brak odpowiedniej ochrony lub że dochodzi do naruszeń, powinna istnieć możliwość zawieszenia, wycofania lub odmówienia zatwierdzenia uprawnień operatorów odnośnych usług do czasu ponownego osiągnięcia wymaganego poziomu usług. [Popr. 259]

(31a)  Z uwagi na to, że osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej często doświadczają nieuzasadnionej dyskryminacji, kiedy zgłaszają swoje problemy oraz kiedy rozpatruje się ich skargi i udziela im pomocy, niniejsze rozporządzenie należy stosować zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą(9). [Popr. 260]

(31b)  Choć prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujących drogą lotniczą, są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 1107/2006, celem niniejszego rozporządzenia jest większa zbieżność między operatorami obsługi zajmującymi się pomocą dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej z jednej strony a operatorami obsługi zajmującymi się sprzętem pomocniczym dla podróżnych, w tym urządzeniami medycznymi, z drugiej strony. [Popr. 261]

(31c)  W związku z postępami poczynionymi w dziedzinie praw pasażerów cele i rozwiązania zaproponowane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy(10) muszą być brane pod uwagę w celu zapobiegania dyskryminacji pasażerów niepełnosprawnych.[Popr. 262]

(32)  Aby zagwarantować, że do operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną stosuje się zharmonizowane wymogi w zakresie ubezpieczeń, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wymogów w zakresie ubezpieczeń dla operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną. Aby zapewnić stosowanie ujednoliconych i właściwie zaktualizowanych wymogów w zakresie minimalnych norm jakości usług obsługi naziemnej orazdotyczących obowiązków w zakresie sprawozdawczości dotyczącychw odniesieniu do operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do specyfikacji minimalnych norm jakości usług obsługi naziemnej oraz specyfikacji dotyczących zawartości i upowszechniania obowiązków w zakresie sprawozdawczości w odniesieniu do operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną. Szczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje w czasie swoich prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu eksperckim i z wykorzystaniem odpowiedniego komitetu dialogu sektorowego dialogu społecznego powołanego na podstawie decyzji Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia komitetów dialogu sektorowego promujących dialog między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim(11). W trakcie przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zagwarantować jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.[Popr. 263]

(32a)   Biorąc pod uwagę szczególne warunki dla usług obsługi naziemnej w odniesieniu do wózków inwalidzkich oraz innego sprzętu medycznego i pomocniczego używanego przez pasażerów niepełnosprawnych lub pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, jak również stopień, w jakim samodzielność tych pasażerów jest zależna od użycia tego sprzętu, polisy ubezpieczeniowe zawierane przez operatorów usług obsługi naziemnej powinny gwarantować pełną rekompensatę za szkody związane z uszkodzeniem lub zaginięciem tego sprzętu. [Popr. 264]

(32b)  Biorąc pod uwagę znaczenie bezpieczeństwa, kwalifikacji zawodowych i szkoleń, zgodności z normami jakościowymi oraz zwłaszcza wydajności operacyjnej personelu wykonującego obsługę naziemną, państwa członkowskie powinny wprowadzić przepisy dotyczące nakładania kar w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia. Przewidziane kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. [Popr. 265]

(32c)  W dokumentacji dostarczanej pasażerom przez przewoźników lotniczych należy wyraźnie wskazać operatora usług obsługi naziemnej obsługującego dane połączenie lotnicze. [Popr. 266]

(32d)  Operatorzy usług obsługi naziemnej mają obowiązek zapewnienia punktów informacyjnych dla pasażerów, których bagaż został utracony lub zagubiony. [Popr. 267]

(33)  Przy przygotowywaniu i sporządzaniu aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.[Popr. 263]

(34)  Aby zapewnić jednolite warunki wprowadzania niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(12).

(35)  Na potrzeby przyjmowania decyzji wykonawczych dotyczących odstępstw w zakresie otwierania rynku usług obsługi naziemnej dla osób trzecich oraz dla przewoźników lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną należy stosować procedurę doradczą, ponieważ akty te mają jedynie ograniczony zakres.

(36)  Procedurę doradczą należy również stosować do przyjmowania decyzji wykonawczych dotyczących rozszerzania przez państwa członkowskie obowiązku użyteczności publicznej na porty lotnicze na wyspach, ponieważ akty te mają jedynie ograniczony zakres.

(37)  Do celów przyjmowania decyzji wykonawczych dotyczących całkowitego lub częściowego zawieszenia prawa dostępu do rynku usług obsługi naziemnej na terytorium danego państwa członkowskiego dla operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych z państw trzecich należy stosować procedurę sprawdzającą.

(38)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, czyli bardziej jednolite stosowanie przepisów Unii w odniesieniu do usług obsługi naziemnej, nie może być osiągnięty w wystarczający sposób przez państwa członkowskie ze względu na międzynarodowy charakter transportu lotniczego i może tym samym być osiągnięty w większym stopniu na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wzmiankowanym. artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza środki niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(39)  Deklaracja ministrów w sprawie portu lotniczego na Gibraltarze, uzgodniona w Kordobie dnia 18 września 2006 r. podczas pierwszego spotkania na szczeblu ministerialnym w ramach forum dialogu na temat Gibraltaru, zastąpi wspólną deklarację w sprawie portu lotniczego na Gibraltarze sporządzoną w Londynie dnia 2 grudnia 1987 r., a całkowite jej przestrzeganie będzie uznane za równoważne przestrzeganiu ustaleń deklaracji z 1987 r.

(40)  Należy zatem uchylić dyrektywę 96/67/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział I

Zakres i definicje

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdego portu lotniczego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, które podlega Traktatowi, otwartego dla ruchu handlowego.

Stosowanie niniejszego rozporządzenia do portu lotniczego Gibraltar pozostaje bez uszczerbku dla odpowiednich stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do sporu w zakresie zwierzchnictwa nad terytorium, na którym znajduje się port lotniczy.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

   a) „port lotniczy” oznacza obszar lądowy specjalnie dostosowany do lądowania, startu i poruszania się statków powietrznych, w tym urządzenia pomocnicze, które mogą być wykorzystywane do takich czynności ze względu na wymogi ruchu statków powietrznych i ich obsługi, w tym urządzenia potrzebne do obsługi lotów handlowych;
   b) „zarządzający portem lotniczym” oznacza organ, który w powiązaniu z inną działalnością lub nie, zależnie od sytuacji, ma za zadanie, wynikające z prawa lub regulacji krajowych, administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego, a także koordynację i kontrolę działalności różnych podmiotów działających w danym porcie lotniczym;
   c) „użytkownik portu lotniczego” oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za przewóz pasażerów, poczty lub ładunków drogą powietrzną do lub z danego portu lotniczego;
   d) „obsługa naziemna” oznacza określone w załączniku I usługi świadczone na rzecz użytkowników portów lotniczych w portach lotniczych;
  e) „własna obsługa naziemna” oznacza sytuację, w której użytkownik portu lotniczego bezpośrednio świadczy na własne potrzeby usługi obsługi naziemnej należące do jednej lub więcej kategorii i nie zawiera z osobą trzecią żadnej umowy na świadczenie takich usług. Do celów niniejszego rozporządzenia samych użytkowników portu lotniczego nie uznaje się za osoby trzecie, jeżeli:
   jeden użytkownik posiada udział większościowy w innym lub
   pojedynczy podmiot posiada większość udziałów w każdym z nich;
   w przypadku operatorów usług zintegrowanych własna obsługa naziemna poszerzona jest o usługi obsługi naziemnej świadczone dla wszystkich statków powietrznych przypisanych do sieci transportowej danego operatora usług zintegrowanych bez względu na to, czy są one jego własnością czy przedmiotem dzierżawy oraz bez względu na to, czy ich loty obsługiwane są przez przewoźnika lotniczego będącego własnością operatora usług zintegrowanych czy przez stronę trzecią; dla potrzeb niniejszej sekcji przedsiębiorstwo świadczące usługi obsługi naziemnej nie musi być użytkownikiem portu lotniczego, ale musi być powiązane z operatorem usług zintegrowanych i musi spełniać minimalne standardy jakości;
   f) „operator usług obsługi naziemnej” oznacza osobę fizyczną lub prawną świadczącą na rzecz osób trzecich usługi obsługi naziemnej należące do jednej lub więcej kategorii;
   fa) „operator usług zintegrowanych” oznacza przedsiębiorstwo, które świadczy usługi transportowe „od drzwi do drzwi” na podstawie umowy gwarantującej transport ładunku lub poczty z miejsca początkowego aż do ostatecznego celu, w płynny sposób łączące ze sobą usługi transportu, obsługi naziemnej oraz sortowania i doręczania przesyłek;
   fb) „układy zbiorowe”, o ile są przewidziane w prawodawstwie danego państwa członkowskiego, uznaje się za wzorcowe w przypadku, gdy ich przedmiotowy zakres stosowania dotyczy usług obsługi naziemnej oraz gdy ich terytorialny zakres stosowania w danym państwie członkowskim obejmuje port lotniczy, w którym działa operator usług obsługi naziemnej;
   g) „scentralizowana infrastruktura” oznacza szczególne instalacje lub obiekty w porcie lotniczym, które nie mogą, z przyczyn technicznych, środowiskowych, kosztowych lub związanych z przepustowością, być podzielone ani powielone oraz których dostępność jest niezbędna i konieczna do świadczenia dalszych usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym;
   h) „podwykonawstwo” oznacza zawieranie umów przez operatorów usług obsługi naziemnej w charakterze głównych wykonawców lub wyjątkowo przez użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną umów z osobami trzecimi nazywanymi „podwykonawcami”, na mocy których podwykonawcy są zobowiązani do wykonywania jednej lub więcej kategorii (lub podkategorii) usług obsługi naziemnej;
   ha) „podwykonawca” oznacza wykonawcę usług obsługi naziemnej zatwierdzonego zgodnie z art. 16 i 17;
   i) „zatwierdzenie” oznacza zatwierdzenie udzielone przedsiębiorstwu przez właściwy organ w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej określonych w zatwierdzeniu;
   j) „niezależny organ nadzorujący” oznacza organ, o którym mowa w art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych(13). [Popr. 268]

Rozdział II

Ogólne wymogi wstępne

Artykuł 3

Zarządzający portem lotniczym

1.  Jeżeli port lotniczy jest zarządzany i eksploatowany nie przez jednego zarządzającego, ale przez kilka oddzielnych organów, każdy z tych organów, do celów niniejszego rozporządzenia, będzie uważany za część zarządzającego portem lotniczym.

2.  Jeżeli dla kilku portów lotniczych ustanowiony jest tylko jeden zarządzający portem lotniczym, to każdy z tych portów lotniczych jest rozpatrywany oddzielnie do celów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Komitet Użytkowników Portu Lotniczego

1.  Każdy z przedmiotowych portów lotniczychport lotniczy, w którym wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie, ustanawia – na wniosek użytkowników portu lotniczego – komitet ( „Komitet Użytkowników Portu Lotniczego”) złożony z przedstawicieli użytkowników portu lotniczego lub organizacji reprezentujących użytkowników portu lotniczego oraz przedstawicieli portów lotniczych i pracowników. Udział partnerów społecznych w Komitecie Użytkowników Portu Lotniczego jest obowiązkowy. [Popr. 269]

2.  Wszyscy użytkownicy portu lotniczego mają prawo do uczestniczenia w pracach Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego lub, na ich życzenie, do bycia reprezentowanym w takim Komitecie przez organizację wyznaczoną do tego celu. Jeżeli jednak użytkownicy są reprezentowani przez taką organizację, to nie może ona świadczyć usług obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym.

3.  Komitet Użytkowników Portu Lotniczego ustanawia na piśmie swój regulamin wewnętrzny, w tym zasady głosowania.

Zasady głosowania obejmują przepisy szczególne, które wykluczają konflikt interesów w ramach Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego wynikający z obecności użytkowników portu lotniczego, którzy świadczą usługi obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym. W szczególności w przypadku zasięgania opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego w procesie wybierania operatorów ustanowionym w art. 8 i 9 użytkownicy portu lotniczego ubiegający się o zatwierdzenie w zakresie świadczenia jednej lub więcej kategorii usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich nie mogą mieć prawa głosu.

4.  Głosy w ramach Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego waży się następująco:

   a) niezależnie od rocznej wielkości ruchu obsługiwanej przez pojedynczego użytkownika portu lotniczego w danym porcie lotniczym jego prawo głosu nie może być większe niż 49 % całkowitej liczby głosów;
   b) prawo głosu użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną nie może przekraczać jednej trzeciej całkowitej liczby głosów.

5.  Zarządzający portem lotniczym zapewnia sekretariat Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego.

Jeżeli zarządzający portem lotniczym odmawia spełnienia tego obowiązku lub rozwiązania tego nie akceptuje Komitet Użytkowników Portu Lotniczego, to zarządzający portem lotniczym wyznacza inny podmiot, który musi zostać zaakceptowany przez Komitet Użytkowników Portu Lotniczego. Sekretariat Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego prowadzi i aktualizuje wykaz użytkowników portu lotniczego lub ich przedstawicieli, którzy należą do Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego.

6.  Sekretariat Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego protokołuje wszystkie posiedzenia Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego. Protokoły te wiernie oddają poglądy wyrażone na posiedzeniu i wyniki głosowań.

6a.   W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie przewiduje obowiązek zasięgnięcia opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego, zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, organizator przetargu powiadamia Komitet Użytkowników Portu Lotniczego i przedstawia mu proponowane decyzje oraz wszystkie niezbędne informacje nie później niż sześć tygodni przed podjęciem ostatecznej decyzji. W przypadku braku porozumienia pomiędzy zarządzającym portem lotniczym lub, w zależności od przypadku, organizatorem przetargu a Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego lub oraz bez uszczerbku dla art. 41 zarządzający portem lotniczym lub, w zależności od przypadku, organizator przetargu przedstawia uzasadnienie swojej ostatecznej decyzji, biorąc pod uwagę opinie wyrażone przez Komitet Użytkowników Portu Lotniczego. [Popr. 270]

Rozdział III

Otwarcie rynku usług obsługi naziemnej

Sekcja 1

Własna obsługa naziemna

Artykuł 5

Własna obsługa naziemna

Wszyscy użytkownicy portów lotniczych mają prawo do wykonywania własnej obsługi naziemnej.

Sekcja 2

Obsługa naziemna na rzecz osób trzecich

Artykuł 6

Obsługa naziemna na rzecz osób trzecich

1.  Operatorzy usług obsługi naziemnej, których siedziba znajduje się na terytorium Unii lub państwa będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, mają swobodny dostęp do rynku świadczenia usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich w każdym porcie lotniczym, w którym wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niżponad 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie.

2.  W przypadku portów lotniczych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą ograniczyć liczbę podmiotów upoważnionych do świadczenia następujących kategorii usług obsługi naziemnej:

   a) obsługa bagażu;
   b) obsługa ramp;
   c) obsługa w zakresie tankowania paliwa;
   d) obsługa ładunków i poczty w zakresie obsługi fizycznej ładunku i poczty przy przyjmowaniu, wydawaniu lub przekazywaniu między terminalem lotniczym a statkiem powietrznym.

Państwa członkowskie nie mogą jednak ograniczyć tej liczby do mniej niż dwóch operatorów dla każdej kategorii usług obsługi naziemnej lub, w przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 5ponad 15 mln pasażerów lub 100 000200 000 ton ładunku rocznie, do mniej niż trzech operatorów dla każdej kategorii usług obsługi naziemnej.

2a.   Poziom ograniczeń, o których mowa w ust. 2, może być różny dla poszczególnych terminali na terenie tego samego portu lotniczego, pod warunkiem, że ograniczenia te są stosowane w sposób niedyskryminacyjny, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji i są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, a minimalna liczba operatorów w każdym w każdym terminalu pozostaje taka sama.

3.  W portach lotniczych, gdzie liczba operatorów usług jest ograniczona do co najmniej dwóch zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu lub z art. 14 ust. 1 lit. a) i c), co najmniej jeden z upoważnionych operatorów usług obsługi naziemnej nie może być bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez:

   a) zarządzającego portem lotniczym,
   b) użytkownika portu lotniczego przewożącego więcej niż 25 % pasażerów lub ładunków odnotowanych w porcie lotniczym w roku poprzedzającym rok, w którym dokonano wyboru operatorów,
   c) organ kontrolujący lub kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez zarządzającego portem lotniczych, którym mowa w lit. a), lub innego takiego użytkownika, o którym mowa w lit. b).

Kontrola może się opierać na prawach, umowach lub innych środkach, które razem lub osobno, z uwzględnieniem stanu faktycznego lub prawnego, nadają możliwość wywierania decydującego wpływu na operatora zgodnie z interpretacją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

4.  W przypadku gdy zgodnie z ust. 2 liczba upoważnionych podmiotów jest ograniczona, państwa członkowskie nie mogą, w odniesieniu do każdej kategorii usług obsługi naziemnej podlegającej ograniczeniu, uniemożliwiaćnie uniemożliwiają użytkownikom portu lotniczego, niezależnie od przydzielonych im części portu lotniczego, rzeczywistego wyboru na warunkach określonych w ust. 2 i 3 pomiędzy co najmniej:

   dwoma operatorami usług obsługi naziemnej lub
   trzema operatorami usług obsługi naziemnej w przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 515 mln pasażerów lub 100 000200 000 ton ładunku rocznie.

5.  Jeżeli port lotniczy osiągnie jedną z wartości progowych określonych w niniejszym artykule dla wielkości ruchu towarowego, nie osiągnąwszy odpowiadającej jej wartości progowej dla ruchu pasażerskiego, to niniejsze rozporządzenieniniejszy artykuł nie ma zastosowania do kategorii usług obsługi naziemnej zastrzeżonych wyłącznie dla ruchu pasażerskiego lub infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie do obsługi pasażerów.

Jeżeli port lotniczy osiągnie jedną z wartości progowych określonych w niniejszym artykule dla wielkości ruchu pasażerskiego, nie osiągnąwszy odpowiadającej jej wartości progowej dla ruchu towarowego, wówczas niniejszy artykuł nie ma zastosowania do kategorii usług obsługi naziemnej zastrzeżonych wyłącznie dla ruchu towarowego lub infrastruktury zastrzeżonej wyłącznie do obsługi ładunków.

6.  Port lotniczy, w którym wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat wynosiła nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie, a następnie zmniejszyła się do wielkości poniżej wartości progowej wynoszącej 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie, utrzymuje otwarty rynek dla operatorów usług obsługi naziemnej będących osobami trzecimi przez co najmniej trzy lata następujące po roku, w którym wielkość ruchu spadła poniżej wartości progowej.

7.  Port lotniczy, w którym wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat wynosiła nie mniej niż 515 mln pasażerów lub 100 000200 000 ton ładunku rocznie, a następnie zmniejszyła się do wielkości poniżej wartości progowej 515 mln pasażerów lub 100 000200 000 ton ładunku rocznie, utrzymuje otwarty rynek dla operatorów usług obsługi naziemnej będących osobami trzecimi przez co najmniej trzy lata następujące po roku, w którym wielkość ruchu spadła poniżej wartości progowej. [Popr. 271]

Artykuł 7

Wybór operatorów usług

1.  Operatorzy upoważnieni do świadczenia usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym, w którym ich liczba jest ograniczona na podstawie art. 6 lub art. 14, są wybierani zgodnie z przejrzystą, otwartą i niedyskryminacyjną procedurą przetargową. Organizator przetargu jest uprawniony do nałożenia na operatorów usług obsługi naziemnej obowiązku świadczenia jednej kategorii usług obsługi naziemnej, o których mowa w art. 6 ust. 2, lub większej ich liczby w ramach pakietu. Zarządzający portem lotniczym jest upoważniony do sporządzenia odpowiedniego wniosku dotyczącego pakietów dla organizatora przetargu. [Popr. 272]

2.  Organizatorem przetargu jest:

  a) zarządzający portem lotniczym, pod warunkiem że:
   nie świadczy zbliżonych usług obsługi naziemnej oraz
   nie sprawuje bezpośredniej ani pośredniej kontroli nad przedsiębiorstwem świadczącym takie usługi oraz
   nie jest zaangażowany w takie przedsiębiorstwo;
   b) we wszystkich pozostałych przypadkach: właściwy organ niezależny od zarządzającego portem lotniczym i nieposiadający żadnych, bezpośrednich lub pośrednich, relacji biznesowych związanych z działalnością portu lotniczego. [Popr. 273]

3.  Komitet Użytkowników Portu Lotniczego i zarządzający portem lotniczym, o ile ten ostatni nie majest organizatorem przetargu, nie mają dostępu do ofert składanych przez oferentów na żadnym etapie procedury wybierania operatora. ZarządzającyNa wniosek Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego lub zarządzającego portem lotniczym, o ile ten ostatni nie ma dostępu dojest organizatorem przetargu, organizator przetargu udostępnia streszczenie ofert składanych przez oferentów na żadnym etapie procedury wybierania operatora, o ile nie jest organizatorem przetargui dba o to, aby streszczenie to nie zawierało żadnych informacji poufnych. [Popr. 274]

4.  Po powiadomieniupoinformowaniu Komisji i z zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy państwa dane państwo członkowskie może uwzględnić w specyfikacjach przetargu obowiązek świadczenia usługi publicznej, który musi być spełniony przez operatorów usług obsługi naziemnej w odniesieniu do portów lotniczych obsługujących regiony peryferyjne lub rozwijające się, które leżą na terytorium danego państwa i gdzie operatorzy nie wyrażają chęci świadczenia usług obsługi naziemnej bez wsparcia publicznego (tj. praw wyłączności lub płatności wyrównawczych), jeżeli takie porty lotnicze mają kluczowe znaczenie dla dostępności danego państwa członkowskiego. Przepis ten nie narusza zasad pomocy państwa w UE. [Popr. 275]

5.  Zaproszenie do składania ofert wydaje się i publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tworzy się odpowiedni dział dotyczący procedury przetargowej w zakresie usług obsługi naziemnej. [Popr. 276]

6.  Wybór operatorów przez organizatora przetargu odbywa się dwuetapowo:

   a) procedura kwalifikacyjna w celu sprawdzenia odpowiedniości oferentów oraz
   b) procedura udzielania zamówienia w celu wybrania upoważnionych operatorów.

6a.   Jeżeli na zaproszenie do składania ofert nie odpowie wymagana liczba operatorów usług obsługi naziemnej, o których mowa w art. 6 ust. 2, właściwy organ wydaje nowe zaproszenie do składania ofert w terminie 48 miesięcy od daty wygaśnięcia poprzedniego. [Popr. 277]

Artykuł 8

Procedura kwalifikacyjna

1.  W ramach procedury kwalifikacyjnej organizator przetargu sprawdza, czy oferenci spełniają określone kryteria minimalne. Organizator przetargu ustanawia te kryteria minimalne po zasięgnięciu opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego i zarządzającego portem lotniczym, jeżeli ten ostatni nie jest organizatorem przetargu.

2.  Kryteria minimalne obejmują, co następuje:

   a) oferent posiada ważne zatwierdzenie wydane zgodnie z rozdziałem IV;
   b) oferent wykazał swoją zdolność i zobowiązał się pisemnie do stosowania odpowiednich przepisów i zasad w porcie lotniczym, w tym obowiązujących przepisów prawa pracy, postanowień obowiązujących układów zbiorowych, zasad prowadzenia działalności oraz wymogów jakościowych. Oferent i podwykonawcy zobowiązują się również do stosowania odpowiednich wzorcowych układów zbiorowych.[Popr. 278]

3.  Organizator przetargu sporządza ostateczną listę oferentów spełniających kryteria procedury kwalifikacyjnej.

Artykuł 9

Procedura udzielania zamówienia

1.  Zarządzający portem lotniczym sporządza dokumentację przetargową stanowiącą podstawę procedury udzielania zamówienia oraz jednoznacznie ustala minimalne standardy stosowane w porcie lotniczym, reprezentatywny rozkład lotów i prognozę ruchu na okres, którego dotyczy organizowany przetarg. W ramach procedury udzielania zamówienia organizator przetargu wybiera operatora z listy ostatecznej i udziela mu upoważnienia po zasięgnięciu opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego i zarządzającego portem lotniczym, jeżeli ten ostatni nie jest organizatorem przetargu.

2.  Wybór operatora, który ma otrzymać upoważnienie, odbywa się na podstawie porównania ofert składanych przez podmioty z listą kryteriów udzielania zamówienia. Kryteria udzielania zamówienia są odpowiednie, obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne. Organizator przetargu ustanawia kryteria udzielania zamówienia po zasięgnięciu opinii Komitetuw porozumieniu z Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego i zarządzającegozarządzającym portem lotniczym, jeżeli ten ostatni nie jest organizatorem przetargu.

2a.   Oferenci przedkładają szczegółowy wykaz wszystkich zadań, które są lub mogą być zlecane podwykonawcom i które nie są związane z głównym rodzajem działalności.

3.  Kryteria udzielania zamówienia obejmują następujące elementy:

   a) spójność i wiarygodność planu operacyjnego ocenianą przez trzy pierwsze lata na podstawie modelowych kalkulacji kosztowych;
   b) poziom jakości operacji oceniany na podstawie reprezentatywnego harmonogramu lotów, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, efektywnego wykorzystania personelu i sprzętu, ostatniego przyjmowania bagażu i ładunku, czasu dostawy bagażu i ładunku oraz maksymalnego czasu postoju;
   c) adekwatność zasobów materialnych pod kątem dostępności, przestrzegania odpowiednich wymogów środowiskowych i dobrego stanu technicznego sprzętu i jego przyjazności dla środowiska;
   d) adekwatność zasobów ludzkich pod kątem doświadczenia pracowników i adekwatność programów szkoleń/kwalifikacji oraz odpowiednie warunki zatrudnienia i pracy, w tym również w kontekście transferu personelu zgodnie z art. 12, a także zobowiązanie do przestrzegania stosownego wzorcowego układu zbiorowego;
   e) jakość technologii informacyjno-komunikacyjnych;
   f) jakość planowania organizacyjnego;
   g) efekty działalności środowiskowejpozytywny wynik kontroli bezpieczeństwa w celu zagwarantowania należytego przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

4.  Sposób względnego ważenia kryteriów udzielania zamówienia podaje się w zaproszeniu do składania ofert i w odpowiednich dokumentach. Do każdego kryterium udzielania zamówienia stosuje się zakres punktów z odpowiednim maksymalnym rozłożeniem. Organizator przetargu może wyznaczyć minimalną liczbę punktów, jaką wybrany oferent musi uzyskać, aby spełnić niektóre kryteria udzielania zamówienia. Minimalną liczbę punktów ustala się w niedyskryminacyjny sposób i określa wyraźnie w zaproszeniu do składania ofert i w odpowiednich dokumentach. Organizator przetargu nie może usuwać kryteriów udzielania zamówienia, dodawać nowych ani wprowadzać dalszego podziału kryteriów określonych pierwotnie w zaproszeniu do składania ofert.

5.  Upoważnienia do świadczenia usług obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym udziela się oferentowi, który uzyskał największą liczbę punktów i uzyskał minimalną liczbę punktów w odniesieniu do określonych kryteriów zamówienia.

6.  W procedurze udzielania zamówienia nie zasięga się opinii użytkowników portu lotniczego, którzy ubiegają się o świadczenie usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich lub wykonują własną obsługę naziemną.

7.  Organizator przetargu dopilnowuje, aby rozstrzygnięcie przetargu i jego uzasadnienie zostały opublikowane. [Popr. 279]

Artykuł 10

Czas trwania upoważnienia i zakończenie działalności

1.  Operatorzy usług obsługi naziemnej otrzymują upoważnienie na okres od siedmiu do dziesięciu lat, za wyjątkiem odstępstw dotyczących otwierania rynku własnej obsługi naziemnej i obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich zgodnie z art. 14 ust. 1. Dokładny czas trwania upoważnienia dla operatorów i datę rozpoczęcia działalności określa się wyraźnie w zaproszeniu do składania ofert.

2.  Operator usług obsługi naziemnej rozpoczyna świadczenie usług w terminie jednego miesiąca od daty rozpoczęcia określonej w zaproszeniu do składania ofert. Organizator przetargu może w należycie uzasadnionych przypadkach, na wniosek operatora usług obsługi naziemnej i po zasięgnięciu opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego, przedłużyć ten okres do nie więcej niż pięciu miesięcy. Jeśli po upływie sześciu miesięcy. Po upływie tego okresuod daty rozpoczęcia określonej w zaproszeniu do składania ofert operator nie rozpoczął działalności i nie jest w stanie wykazać swojej gotowości do jej rozpoczęcia, organizator przetargu może podjąć decyzję, że upoważnienie traci ważność. W takich przypadkach państwa członkowskie mogą nałożyć kary finansowe na operatorów i udzielić w zamian upoważnienia operatorowi, który uplasował się na drugim miejscu w odniesieniu do liczby punktów, o której mowa w art. 9 ust. 5. [Popr. 280]

3.  Organizator przetargu przewiduje zakończenie okresu obowiązywania upoważnienia i dopilnowuje, aby operator wybrany w wyniku nowego zaproszenia do składania ofert był upoważniony do rozpoczęcia swojej działalności w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania upoważnienia poprzednio wybranego(-ych) operatora(-ów).

4.  Jeżeli operator usług obsługi naziemnej przestanie wykonywać swoją działalność przed końcem okresu upoważnienia, to operatora zastępuje się zgodnie z procedurą selekcyjną określoną w art. 7, 8 i 9 i w niniejszym artykule. Operator kończący działalność powiadamia właściwego organizatora przetargu o zamiarze zaprzestania działalności z odpowiednim wyprzedzeniem i na co najmniej sześć miesięcy przed opuszczeniem portu lotniczego. Operator może zostać ukarany karą pieniężną, jeżeli nie powiadomi organizatora przetargu z odpowiednimco najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że wykaże działanie siły wyższej. [Popr. 281]

5.  Jeżeli operator przestanie wykonywać swoją działalność przed końcem okresu upoważnienia i nie pozostawi organizatorowi przetargu wystarczającej ilości czasu na wybranie nowego operatora przed opuszczeniem przez niego portu lotniczego, co będzie skutkować tymczasowym monopolem na niektóre usługi obsługi naziemnej w tym porcie lotniczym, to dane państwo członkowskie może udzielić upoważnienia operatorowi usługi obsługi naziemnej na ograniczony czas nieprzekraczający dziesięciu miesięcy na rzecz operatora usług obsługi naziemnej w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej w takim porcie lotniczym bez stosowania procedury selekcyjnej określonej w art. 7, 8, 9 i w niniejszym artykule.

Jeżeli państwo członkowskie nie zdoła znaleźć operatora usług obsługi naziemnej na taki ograniczony okres, to państwo członkowskie reguluje ceny usług obsługi naziemnej, na które występuje tymczasowy monopol, dopóki nowy operator nie zacznie świadczyć takich usług obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym.

6.  Organizator przetargu powiadamia Komitet Użytkowników Portu Lotniczego oraz, w razie potrzeby, zarządzającego portem lotniczym o decyzjach podejmowanych na podstawie art. 7, 8, 9 i niniejszego artykułu.

7.  Przepisów art. 7, 8, 9 i niniejszego artykułu nie stosuje się do udzielania zamówień publicznych i koncesji, które podlegają innym przepisom prawa Unii.

Artykuł 11

Zarządzający portem lotniczym jako operator usług obsługi naziemnej

1.  Jeżeli liczba operatorów usług obsługi naziemnej jest ograniczona zgodnie z art. 6, to zarządzający portem lotniczym może sam świadczyć usługi obsługi naziemnej bez stosowania procedury selekcyjnej określonej w art. 7–10. Podobnie, może on bez stosowania tej procedury upoważnić przedsiębiorstwo do świadczenia usług obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym, jeżeli:

   a) bezpośrednio lub pośrednio kontroluje takie przedsiębiorstwo;
   b) jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez takie przedsiębiorstwo;
   ba) przedsiębiorstwo spełnia kryteria określone w rozdziale IV. [Popr. 282]

2.  Jeżeli zarządzający portem lotniczym świadczący usługi obsługi naziemnej zgodnie z ust. 1 przestanie spełniać warunki określone w tym ustępie, to taki operator może nadal świadczyć usługi obsługi naziemnej przez okres pięciutrzech lat bez konieczności stosowania procedury selekcyjnej określonej w art. 7–10. Na koniec tego pięcioletniegotrzyletniego okresu operator powiadamia odpowiedniego organizatora przetargu z odpowiednim wyprzedzeniem i na co najmniej sześć miesięcy przed upływem tego pięcioletniego okresu. Operator może zostać ukarany karą pieniężną, jeżeli nie powiadomi organizatora przetargu z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że może wykazać działanie siły wyższej. Jeżeli operator zaprzestanie działalności przed końcem pięcioletniegotrzyletniego okresu, stosuje się przepisy art. 10 ust. 4 i 5. [Popr. 283]

Artykuł 12

Zabezpieczenie praw pracowników w przypadku transferu personelu na potrzeby usług podlegających ograniczeniom dostępu do rynku[Popr. 284]

1.  Przepisy niniejszego artykułu stosuje się tylko do usług obsługi naziemnej, dla których dane państwo członkowskie ograniczyło liczbę operatorów zgodnie z art. 6 lub art. 14. Państwa członkowskie dokładnie sprawdzają, w świetle niniejszego rozporządzenia, czy ograniczenie konkurencji jest wskazane również w innych sektorach. [Popr. 285]

2.  Jeżeli w wyniku procedury selekcyjnej określonej w art. 7–10 operator usług obsługi naziemnej, o których mowa w ust. 1, traci swoje upoważnienie do świadczenia takich usług oraz w przypadku gdy operator obsługi naziemnej zaprzestaje świadczenia tych usług na rzecz użytkownika portu lotniczego lub jeśli użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną podejmie decyzję o zaprzestaniu wykonywania własnej obsługi naziemnej, to państwa członkowskie mogą nałożyćnakładają na operatorów usług obsługi naziemnej lub użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną, którzy przejmują świadczenie takich usług, obowiązek nadania pracownikom zatrudnionym uprzednio do świadczenia takich usług takich samych praw, jakie by im przysługiwały, gdyby nastąpiło przejęcie w rozumieniu dyrektywy 2001/23/WE.Art. 4 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy 2001/23/WE nie ma zastosowania do przypadków, o których mowa w zdaniu pierwszym tego ustępu. Nie zezwala się na zwalnianie pracowników ze względów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych. [Popr. 286]

2a.   Prawa, o których mowa w ust. 2, obejmują zastosowanie ogólnie obowiązujących układów zbiorowych.[Popr. 287]

3.  Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 2 do pracowników poprzedniego operatora, którzy są zaangażowaniw tym do użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną, zaangażowanych w świadczenie usług, których świadczenia zaprzestał poprzedni operator, lub w stosunku do których poprzedni operator utracił upoważnienie, i którzy z własnej woli wyrażają zgodę na przejście do nowego(-ych) operatora(-ów) lub użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną. Koszty socjalne związane z odejściem pracowników ponoszą linie lotnicze proporcjonalnie do ich udziału w ruchu realizowanym przez poprzedniego operatora. [Popr. 288]

4.  Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 2 w taki sposób, aby był proporcjonalny do wielkości działalności faktycznie przeniesionej na nowych operatorów. [Popr. 289]

5.  Jeżeli państwo członkowskie nakłada wymóg, o którym mowa w ust. 2, d Dokumentacja przetargowa dotycząca procedury selekcyjnej określonej w art. 7–10 zawiera wykaz przedmiotowych pracowników i odpowiednie dane szczegółowe dotyczące praw umownych pracowników i warunków, na jakich pracowników uznaje się za związanych z przedmiotowymi usługami. Personel i przedstawiciele związków zawodowych mają dostęp do tych wykazów. [Popr. 290]

6.  Jeżeli operator usług obsługi naziemnej zaprzestaje świadczenia na rzecz użytkownika portu lotniczego usług obsługi naziemnej stanowiących istotną część operacji obsługi naziemnej danego operatora w przypadkach nieobjętych przepisami ust. 2 lub jeśli użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną podejmie decyzję o zaprzestaniu wykonywania własnej obsługi naziemnej, państwa członkowskie mogą nałożyć na dostawców usług obsługi naziemnej lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną, którzy następnie świadczą takie usługi obsługi naziemnej, wymóg zagwarantowania pracownikom, którzy zostali wcześniej zatrudnieni do świadczenia takich usług, praw, które przysługiwałyby im, gdyby doszło do transferu w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/23/WE. [Popr. 291]

7.  Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 6 do pracowników poprzedniego operatora wykonujących usługi obsługi naziemnej, których świadczenia zaprzestał poprzedni operator i którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na przejście do nowego operatora lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną. [Popr. 292]

8.  Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 6 do pracowników użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną wykonujących usługi obsługi naziemnej, odnośnie do których użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną podjął decyzję o zaprzestaniu wykonywania własnej obsługi i którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na przejście do nowego operatora lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną. [Popr. 293]

9.  Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w art. 6, tak aby był on proporcjonalny do wielkości operacji przekazanych innemu operatorowi lub użytkownikowi portu lotniczego wykonującemu własną obsługę naziemną. [Popr. 294]

10.  Państwa członkowskie mogą powierzyć partnerom społecznym odpowiedniego szczebla zadanie określenie w drodze wynegocjowanej umowy praktycznych ustaleń dotyczących wykonania przepisów niniejszego artykułu.

10a.   Państwa członkowskie zapewniają zapobieganie dumpingowi płacowemu nie tylko w stosunku do stałych pracowników obsługi naziemnej, ale również w przypadku transferu personelu, aby zagwarantować odpowiednie normy społeczne i poprawę jakości usług obsługi naziemnej.[Popr. 295]

10a.   Państwa członkowskie zapewniają zapobieganie dumpingowi płacowemu nie tylko w stosunku do stałych pracowników obsługi naziemnej, ale również w przypadku transferu personelu, aby zagwarantować odpowiednie normy społeczne i poprawę jakości usług obsługi naziemnej.[Popr. 296]

10c.   Celem zamortyzowania szkodliwych skutków liberalizacji usług obsługi naziemnej należy określić wiążące minimalne normy jakości, egzekwowane przez organy zarządzające portem lotniczym w interesie bezpiecznych, wiarygodnych i skutecznych operacji.[Popr. 297]

11.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich środkach podejmowanych zgodnie z niniejszym artykułem.

Artykuł 13

Porty lotnicze na wyspach

W odniesieniu do wyboru operatorów usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym zgodnie z art. 7–10, państwo członkowskie może rozszerzyć obowiązek świadczenia usługi publicznej na inne porty lotnicze w tym państwie członkowskim, pod warunkiem że:

   a) takie porty lotnicze są usytuowane na wyspach lub w oddalonych lokalizacjach na stałym lądzie położonych w tym samym regionie geograficznym, oraz [Popr. 298]
   b) wielkość ruchu w każdym z tych portów lotniczych jest nie mniejsza niż 100 000 pasażerów rocznie; oraz
   c) takie rozszerzenie zostało zatwierdzone przez Komisję.

Decyzja o zatwierdzeniu rozszerzenia stanowi akt wykonawczy przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 43 ust. 2. Przepis ten nie narusza przepisów Unii dotyczących pomocy państwa.

W przypadku portów lotniczych położonych na wyspach, gdzie w interesie gospodarczym przedsiębiorstw lub przewoźników lotniczych nie leży świadczenie usług określonych w art. 6 ust. 2, zarządzający portem lotniczym mogą wziąć na siebie odpowiedzialność w zakresie świadczenia podstawowych usług w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania infrastruktury portu lotniczego.[Popr. 299]

Sekcja 3

Odstępstwa dotyczące własnej obsługi naziemnej i obsługi naziemnej wykonywanej przez osoby trzecie

Artykuł 14

Odstępstwa

1.  Jeżeli szczególne ograniczenia dostępnościdostępność powierzchni lub przepustowości w porcie lotniczym wynikające w szczególności z zatłoczenia i wskaźnika wykorzystania powierzchni, uniemożliwiająjest tak ograniczona, że uniemożliwia otwarcie rynku lub wprowadzenie własnej obsługi naziemnej w stopniu przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, zainteresowane państwo członkowskie może podjąć decyzję o:

   a) ograniczeniu do nie mniej niż dwóch liczby podmiotów dla jednej lub większej ilości kategorii usług obsługi naziemnej innych niż te, o których mowa w art. 6 ust. 2, w całym porcie lotniczym lub w jego części; w tym wypadku stosuje się przepisy art. 6 ust. 3;
   b) zastrzeżeniu dla jednego podmiotu jednej lub większej liczby kategorii usług naziemnych określonych w art. 6 ust. 2 w przypadku portów lotniczych, których wielkość ruchu wynosi nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie;
   c) ograniczeniu do jednego lub dwóch podmiotów jednej lub większej liczby kategorii usług naziemnych określonych w art. 6 ust. 2 w przypadku portów lotniczych, których wielkość ruchu wynosi nie mniej niż 5ponad 15 mln pasażerów lub 100 000200 000 ton ładunku rocznie; przy czym w przypadku ograniczenia do dwóch podmiotów stosuje się przepisy art. 6 ust. 3;
   d) zastrzeżeniu własnej obsługi naziemnej, o której mowa w art. 5, dla ograniczonej liczby użytkowników portu lotniczego, pod warunkiem że użytkownicy ci zostali wybrani na podstawie właściwych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów.

2.  Wszystkie odstępstwa na mocy ust. 1:

   a) określają kategorię lub kategorie usług obsługi naziemnej, dla których obowiązuje odstępstwo, oraz konkretne ograniczenia w dostępności powierzchni lub przepustowości, które je uzasadniają;
   b) zawierają plan odpowiednich środków do usunięcia tych ograniczeń.

3.  Odstępstwa:

   a) nie zakłócają konkurencji między operatorami usług obsługi naziemnej lub użytkownikami portu lotniczego wykonującymi własną obsługę naziemną;
   b) nie mają większego zakresu, niż jest to niezbędne.

4.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich odstępstwach, jakich zamierzają udzielić na podstawie ust. 1 oraz o powodach je uzasadniających, na co najmniej sześć miesięcy przed ich wejściem w życie. Uzasadnienie zawiera dowód na to, że operatorzy usług obsługi naziemnej w danych portach lotniczych:

   a) spełniają w odpowiednim stopniu minimalne wymogi jakościowe zgodnie z art. 32;
   b) są zarządzani w przejrzysty sposób i nie otrzymują finansowego subsydiowania skrośnego zgodnie z art. 29;
   c) zapewniają odpowiednie warunki pracy i wynagrodzenia na podstawie układów zbiorowych, przepisów krajowych lub innych norm socjalnych danego państwa członkowskiego.

5.  Po otrzymaniu decyzji Komisja publikuje streszczenie zgłoszonych decyzji o odstępstwach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zwraca się z prośbą do zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag.

6.  Komisja dokładnie bada decyzje o odstępstwach zgłoszone przez państwa członkowskie. W tym celu Komisja prowadzi szczegółową analizę sytuacji oraz badanie właściwych środków zgłoszonych przez dane państwo członkowskie pod kątem stwierdzenia istnienia domniemanych ograniczeń oraz niemożliwości otwarcia rynku lub wprowadzenia własnej obsługi naziemnej w stopniu przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

7.  Po wykonaniu badania i po konsultacji z zainteresowanym państwem członkowskim Komisja może zatwierdzić lub zakwestionować decyzję państwa członkowskiego, jeśli uzna, że nie zaistniały zgłoszone ograniczenia lub nie są one tak poważne, aby uzasadniało to wprowadzenie odstępstw. Po konsultacji z zainteresowanym państwem członkowskim Komisja może także zażądać od zainteresowanego państwa członkowskiego zmiany zakresu odstępstwa lub ograniczenia go do tych części portu lotniczego, w których stwierdzono istnienie zgłaszanych ograniczeń.

8.  Komisja podejmuje decyzję nie później niż w terminie sześciu miesięcy po otrzymaniu kompletnego powiadomienia od państwa członkowskiego i publikuje ją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.  Decyzje wykonawcze, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 43 ust. 2.

10.  Czas trwania odstępstw przyznanych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 nie może przekraczać trzech lat, z wyjątkiem odstępstw przyznanych na podstawie ust. 1 lit. b) i c). Nie później niż na sześć miesięcy przed końcem tego okresu dane państwo członkowskie podejmuje nową decyzję w sprawie każdego wniosku o odstępstwo, co również podlega przepisom niniejszego artykułu.

11.  Czas trwania odstępstw przyznanych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 lit. b) i c) nie może przekraczać dwóch lat. Państwo członkowskie może jednak, biorąc pod uwagę kwestie, o których mowa w ust. 1, złożyć wniosek o jednorazowe przedłużenie takiego okresu o dwa lata. Komisja podejmuje decyzję odnośnie do takiego wniosku. Decyzję wykonawczą przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 43 ust. 2. [Popr. 360]

Artykuł 15

Konsultacje z operatorami usług obsługi naziemnej i z użytkownikami portu lotniczego

Zarządzający portem lotniczym organizuje procedurę konsultacji w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia z udziałem zarządzającego portem lotniczym, Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego i przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi naziemnej. Konsultacje te obejmują, między innymi, cenę usług obsługi naziemnej objętych odstępstwem zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) i c) i organizację świadczenia takich usług. Posiedzenie konsultacyjne odbywa się co najmniej raz na rok. Zarządzający portem lotniczym sporządza protokół z takiego posiedzenia, który wysyła Komisji na żądanie.

Rozdział IV

Procedury zatwierdzania

Artykuł 16

Wymóg uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia uznawanego we wszystkich państwach członkowskich

1.  W przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat wynosiła nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie, Przedsiębiorstwo nie może wykonywać usług obsługi naziemnej, podwykonawca jako operator usług obsługi naziemnej ani jako użytkownik wykonujący własną obsługę naziemną, jeżeli nie uzyskało odpowiedniego zatwierdzenia. Przedsiębiorstwo spełniające wymogi niniejszego rozdziału jest uprawnione do uzyskania zatwierdzenia, w przypadku gdy państwa członkowskie uzależniają świadczenie usług obsługi naziemnej od uzyskania zatwierdzenia od właściwego organu („organu zatwierdzającego”), niezależnego od zarządzającego portem lotniczym.

2.  Każde państwo członkowskie wyznacza właściwy organ („organ zatwierdzający”), niezależnylub, po poinformowaniu Komisji, współpracuje z właściwym organem innego państwa członkowskiego, niezależnym od któregokolwiek zarządzającego portem lotniczym, który jest odpowiedzialny za zatwierdzanie świadczenia usług obsługi naziemnej.

3.  Organ zatwierdzający nie wydaje zatwierdzeń ani nie utrzymuje ich ważności, jeżeli nie jest spełniony którykolwiek z wymogów określonych w niniejszym rozdziale. [Popr. 300]

Artykuł 17

Warunki zatwierdzania

1.  Bez uszczerbku dla art. 16 przedsiębiorstwo zostaje zatwierdzone przez organ zatwierdzający państwa członkowskieczłonkowskiego, jeżeli:

   a) ma siedzibę i jest zarejestrowane w danym państwie członkowskim;
   b) jego struktura umożliwia wykonanie przepisów niniejszego rozdziału przez organ zatwierdzający;
   c) spełnia warunki finansowe ustanowione w art. 18;
   d) spełnia warunki potwierdzenia dobrej reputacji zgodnie z art. 19kryteria dotyczące warunków pracy personelu oraz programu szkoleniowego gwarantującego odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 lit. d), a także przestrzega przepisów prawa pracy i przepisów socjalnych zgodnie z art. 12;
   e) spełnia warunki w zakresie kwalifikacji pracowników ustanowione w art. 20;
   f) spełnia wymogi w zakresie instrukcji operacyjnej ustanowione w art. 21;
   g) spełnia wymogi w zakresie infrastruktury ustanowione w art. 22.

2.  Przepisów ust. 1 lit. a), c) i d) nie stosuje się do użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną, którzy nie świadczą usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich. Użytkownicy portu lotniczego, którzy zostali zatwierdzeni w zakresie własnej obsługi naziemnej, nie są upoważnieni na podstawie takiego zatwierdzenia do świadczenia usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich.

3.  Przedsiębiorstwo zatwierdzone lub ubiegające się o zatwierdzenie przestrzega przepisów krajowych dotyczących ochrony socjalnej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych, które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których prowadzi działalność.

Artykuł 18

Warunki finansowe zatwierdzenia

1.  Przedsiębiorstwo ubiegające się o zatwierdzenie nie może znajdować się w stanie niewypłacalności ani nie może być wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe ani inne postępowanie tego rodzaju.

2.  Organ zatwierdzający skrupulatnie ocenia, czy przedsiębiorstwo ubiegające się o zatwierdzenie jest w stanie wykazać, że:

   a) może w każdym czasie spełnić swoje faktyczne i potencjalne obowiązki określone zgodnie z realistycznymi założeniami w okresie 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności oraz
   b) może spełnić założenia dotyczące kosztów stałych i operacyjnych związanych z działalnością określone w planie operacyjnym oraz zgodnie z realistycznymi założeniami w okresie trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności, bez uwzględnienia ewentualnych dochodów z działalności.

3.  Do celów oceny, o której mowa w ust. 1, każdy wnioskodawca przedkłada zbadane sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata finansowe.

4.  Do celów oceny, o której mowa w ust. 2, każdy wnioskodawca przedkłada plan operacyjny na okres co najmniej pierwszych trzech lat prowadzenia działalności. Plan operacyjny określa również szczegółowe powiązania finansowe wnioskodawcy z wszelkimi innymi rodzajami działalności gospodarczej, w jaką zaangażowany jest wnioskodawca bezpośrednio lub poprzez przedsiębiorstwa powiązane. Wnioskodawca przedkłada również wszelkie istotne informacje, a w szczególności następujące dane:

   a) przewidywany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat na następne trzy lata;
   b) przewidywane rachunki przepływów pieniężnych i plany zachowania płynności finansowej na pierwsze trzy lata działalności;
   c) szczegółowe informacje dotyczące finansowania zakupu/leasingu sprzętu, w tym w przypadku leasingu warunki każdej umowy, jeżeli mają znaczenie.

Artykuł 19

Potwierdzenie dobrej reputacji

1.  Przedsiębiorstwo ubiegające się o zatwierdzenie przedstawia dowody opłacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne za ostatni rok w odniesieniu do państw członkowskich, w których prowadzi działalność, lub, jeżeli nie prowadzi działalności na terenie Unii, w odniesieniu do kraju pochodzenia.

2.  Przedsiębiorstwo przedstawia również dowody na to, że osoby, które będą odpowiedzialne za stałe i skuteczne zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa mają dobrą reputację i nie została ogłoszona ich upadłość. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich organ zatwierdzający za wystarczający dowód uznaje okazanie dokumentów wydanych przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę i jest zarejestrowane, lub państwa członkowskiego, w którym dana osoba ma stały adres zamieszkania, które to dokumenty potwierdzają spełnienie tych wymogów.

3.  Jeżeli państwo członkowskie, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę i jest zarejestrowane, lub państwo członkowskie, w którym dana osoba ma stały adres zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w ust. 2, to takie dokumenty zastępuje się oświadczeniem składanym pod przysięgą lub – w państwach członkowskich, gdzie nie ma przepisów regulujących składanie oświadczeń pod przysięgą – oficjalnym oświadczeniem składanym przez daną osobę przed właściwym organem sądowniczym lub administracyjnym, lub, w stosownych przypadkach, przed notariuszem lub posiadającym odpowiednie uprawnienia stowarzyszeniem zawodowym państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę i jest zarejestrowane, lub państwa członkowskiego, w którym dana osoba ma stały adres zamieszkania. Taki organ, notariusz lub uprawnione stowarzyszenie zawodowe wydają zaświadczenie potwierdzające autentyczność oświadczenia złożonego pod przysięgą lub oficjalnego oświadczenia. [Popr. 301]

Artykuł 20

Kwalifikacje personelu

Przedsiębiorstwo ubiegające się o zatwierdzenie wykazuje, że jego pracownicy mają kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i staż pracy niezbędne do wykonywania działalności będącej przedmiotem wniosku o zatwierdzenie. Właściwe organy państw członkowskich we współpracy z operatorami portów lotniczych i odnośnymi partnerami społecznymi ustanawiają i uzasadniają wymogi odnoszące się do kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i stażu pracy pracownika. Właściwe organy danego państwa członkowskiego monitorują stosowanie tych wymogów. Ponadto właściwa instytucja unijna, właściwe organy państw członkowskich, operatorzy portów lotniczych i partnerzy społeczni ustanawiają na poziomie Unii ogólne normy szkoleniowe dla pracowników obsługi naziemnej. Wraz z opracowaniem wiążących unijnych standardów minimalnych dotyczących nauki zawodu i dalszych szkoleń państwa członkowskie wdrażają je i monitorują, aby zagwarantować jak najwyższe standardy bezpieczeństwa w całej Unii.[Popr. 302]

Artykuł 21

Instrukcja operacyjna

Przedsiębiorstwo ubiegające się o zatwierdzenie przedstawia instrukcję operacyjną dla odpowiednich czynności zawierającą następujące informacje:

   a) schemat organizacyjny, dane kadry zarządzającej, opis zadań i obowiązków, odpowiedzialność;
   b) zdolność do bezpiecznego prowadzenia działalności w warunkach portu lotniczego;
   c) politykę w zakresie sprzętu;
   d) wymogi dotyczące kwalifikacji personelu oraz odpowiednie wymogi w zakresie szkoleń i plan szkoleń;
   da) procedury służące zapobieganiu wypadkom i obrażeniom w miejscu pracy;[Popr. 303]
   e) procedury dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania jakością;
   f) standardowe procedury obsługi, w tym koordynacja z użytkownikami portów lotniczych i zarządzającymi portami lotniczymi, koordynacja działań oraz szczególne procedury obsługi dotyczące klientów szczególnych;
   g) politykę reagowania w sytuacjach awaryjnych;
   h) procedury zarządzania w zakresie ochrony.

Artykuł 22

Wymogi w zakresie ubezpieczenia

1.  Operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portów lotniczych wykonujący własną obsługę naziemną na terenie Unii posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody związane z działalnością w zakresie obsługi naziemnej, które zostały poniesione na terytorium państwa członkowskiego i wobec których istnieje prawo do rekompensaty.

1a.   Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, gwarantuje pełną rekompensatę za szkody związane z uszkodzeniem lub zaginięciem sprzętu medycznego lub pomocniczego używanego przez niepełnosprawnych pasażerów lub pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. [Popr. 304]

2.  Komisja jest uprawniona do określenia dalszych szczegółowych wymogówokreśla dalsze szczegółowe wymogi w zakresie ubezpieczenia i minimalnych kwot ubezpieczenia w akcie delegowanym zgodnie z art. 42. [Popr. 305]

Artykuł 23

Okres ważności zatwierdzenia

1.  Zatwierdzenie jest ważne przez okres pięciudziesięciu lat. [Popr. 306]

1a.   W przypadku nieprzestrzegania art. 34 i 40 zatwierdzenie wygasa lub zostaje zawieszone. Naruszenie art. 34 i 40 w trakcie procedury zatwierdzania prowadzi do odmowy wydania zatwierdzenia.[Popr. 307]

2.  Zatwierdzenie jest ważne w odniesieniu do kategorii lub podkategorii określonych w zatwierdzeniu.

3.  Operator usług obsługi naziemnej jest w stanie w każdym czasie wykazać na żądanie właściwego organu zatwierdzającego, że spełnia wszystkie wymogi niniejszego rozdziału.

4.  Organ zatwierdzający monitoruje zgodność z wymogami niniejszego rozdziału. W każdym razie organ ten sprawdza zgodność z tymi wymogami w następujących przypadkach:

   a) jeżeli podejrzewa się wystąpienie potencjalnego problemu;
   b) na żądanie organu zatwierdzającego innego państwa członkowskiego lub
   c) na żądanie Komisji.

5.  Zatwierdzenie przekazuje się do ponownego zatwierdzenia, jeżeli przedsiębiorstwo świadczące usługi obsługi naziemnej:

   a) nie rozpoczęło działalności w terminie dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia lub
   b) zaprzestało działalności na okres dłuższy niż dwanaście miesięcy.

6.  Przedsiębiorstwo świadczące usługi obsługi naziemnej powiadamia organ zatwierdzający:

   a) z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach dotyczących skali swojej działalności;
   b) w przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego w odniesieniu do przedsiębiorstwa.

Artykuł 24

Cofnięcie zatwierdzenia

1.  Organ zatwierdzający może w każdej chwili cofnąć zatwierdzenie, jeżeli operator usług obsługi naziemnej lub użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną nie spełniają, z własnej winy, kryteriów określonych w niniejszym rozdziale. O przyczynach cofnięcia powiadamia się zainteresowanego operatora lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną oraz organy zatwierdzające w pozostałych państwach członkowskich.

2.  Organ zatwierdzający wycofuje zatwierdzenie, jeżeli operator usług obsługi naziemnej świadomie lub w wyniku zaniedbania udziela organowi zatwierdzającemu fałszywych informacji dotyczących ważnych zagadnień.

2a.   Nieprzestrzeganie art. 34 i 40 prowadzi automatycznie do wycofania, zawieszenia lub odmowy wydania zatwierdzenia.[Popr. 308]

Artykuł 25

Decyzje w sprawie zatwierdzenia

1.  Organ zatwierdzający podejmuje decyzję w sprawie wniosku w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wszystkich niezbędnych informacji, uwzględniając wszystkie dostępne materiały dowodowe. Decyzję przekazuje się wnioskodawcy oraz organom zatwierdzającym w pozostałych państwach członkowskich. W odmowie należy określić jej przyczyny.

1a.   Procedura wydawania zatwierdzeń jest przejrzysta i niedyskryminacyjna oraz nie może w praktyce ograniczać dostępu do rynku lub swobody w wykonywaniu obsługi własnej w większym stopniu, niż zezwalają na to postanowienia niniejszego rozporządzenia.[Popr. 309]

2.  Zatwierdzenia nie wydaje się tylko w sytuacji, gdy operator usług obsługi naziemnej lub użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną nie spełniają, z własnej winy, kryteriów określonych w niniejszym rozdziale oraz nie przestrzegają art. 34 i 40. [Popr. 310]

3.  Procedury wydawania i wycofywania zatwierdzeń są publikowane przez organ zatwierdzający, który powiadamia o tym Komisję.

Artykuł 26

Wzajemne uznawanie zatwierdzeń

Zatwierdzenie wydane w państwie członkowskim zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału uprawnia operatora do świadczenia usług obsługi naziemnej, zarówno w charakterze operatora usług obsługi naziemnej, jak i użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną, we wszystkich państwach członkowskich na warunkach określonych w zatwierdzeniu, bez uszczerbku dla ograniczeń dostępu do rynku nałożonych zgodnie z art. 6 i 14.

Rozdział V

Obowiązki zarządzających portami lotniczymi i podmiotów dysponujących scentralizowaną infrastrukturą

Artykuł 27

Dostęp do scentralizowanej infrastruktury i urządzeń

1.  Przepisy niniejszego artykułu stosuje się tylko do portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie.

2.  Zarządzający portem lotniczym publikuje wykaz scentralizowanej infrastruktury w porcie lotniczym, o ile jeszcze tego nie uczynił. [Popr. 311]

3.  Zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą może być zastrzeżone na rzecz zarządzającego portem lotniczym lub innego podmiotu, który może zobowiązać operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną do korzystania z tej infrastruktury. Zarządzanie tą infrastrukturą odbywa się w przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny sposób.

4.  Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, organ publiczny lub inny organ kontrolujący zarządzającego portem lotniczym podejmują, w sposób obiektywny i po zasięgnięciu opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego i przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym, decyzję dotyczącą infrastruktury, która ma być scentralizowana. Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, organ publiczny lub inny organ kontrolujący zarządzającego portem lotniczym dopilnowują, aby wszelka infrastruktura i urządzenia objęte definicją „scentralizowanej infrastruktury ” były określone jako takie i aby w odniesieniu do takiej infrastruktury i urządzeń były spełnione wymogi określone w niniejszym rozdziale.

5.  Jeżeli Komitet Użytkowników Portu Lotniczego nie zgadza się z decyzją zarządzającego portem lotniczym w przedmiocie scentralizowania lub niescentralizowania danej infrastruktury lub zakresu takiego scentralizowania, może zwrócić się do niezależnego organu nadzorującego lub innego właściwego organu danego państwa członkowskiego lub do organów utworzonych zgodnie z art. 6 ust. 5 i art. 11 ust. 2 dyrektywy 2009/12/WE o podjęciezbadanie uzasadnienia decyzji podjętej przez zarządzającego portem lotniczym w celu sprawdzenia, czy dana infrastruktura powinna być scentralizowana czy nie i w jakim zakresieuzasadnienie jest ważne. [Popr. 312]

6.  Operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną mają swobodny dostęp do infrastruktury portu lotniczego, scentralizowanej infrastruktury i urządzeń w porcie lotniczym w zakresie niezbędnym do umożliwienia im wykonywania swojej działalności. Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą lub, w odpowiednich przypadkach, organ publiczny lub inny organ kontrolujący zarządzającego portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą może uzależnić ten dostęp od warunków, które muszą być istotne, obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne.

7.  Powierzchnię dostępną do celów obsługi naziemnej w porcie lotniczym dzieli się pomiędzy poszczególnych operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną, z uwzględnieniem nowych podmiotów, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich swoich praw i umożliwienia skutecznej i uczciwej konkurencji, na podstawie istotnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasad i kryteriów. W razie potrzeby zarządzający portem lotniczym może anulować dotychczasowy podział tej powierzchni i podzielić ją na nowo.[Popr. 313]

8.  Jeżeli decyzja w sprawie zakresu scentralizowanej infrastruktury trafia do niezależnego organu nadzorującego zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu, stosuje się procedurę określoną w art. 6 ust. 3, 4 lub 5 dyrektywy 2009/12/WE. [Popr. 314]

Artykuł 28

Opłaty z tytułu scentralizowanej infrastruktury i urządzeńportu lotniczego[Popr. 315]

1.  Przepisy niniejszego artykułu stosuje się tylko do portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie.

2.  Jeżeli korzystanie z infrastruktury scentralizowanej lub urządzeń portu lotniczego podlega opłacie, to zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą dopilnowują, aby wysokość opłaty została określona na podstawie istotnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów.

3.  Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą są uprawnieni do odzyskiwania kosztów i odpowiedniego zwrotu z aktywów z pobieranych opłat. Opłaty stanowią wynagrodzenie za udostępnienie infrastruktury lub za usługę. [Popr. 316]

4.  Wszelkie opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala się na poziomie poszczególnych portów lotniczych po zasięgnięciu opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego i przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym. Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą dostarczają co rok Komitetowi Użytkowników Portu Lotniczego i przedsiębiorstwom świadczącym usługi obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym informacje na temat składników stanowiących podstawę do wyznaczenia opłat, z zastrzeżeniem, że wszystkie wspomniane powyżej strony zobowiązują się do utrzymania przez cały czas tych informacji w ścisłej tajemnicy. Informacje te zawierają co najmniej: [Popr. 317]

   a) wykaz świadczonych usług i infrastruktury udostępnianej w zamian za opłaty;
   b) metodykę ustalania opłat;
   c) ogólną strukturę kosztową w odniesieniu do obiektów i usług, których dotyczą opłaty;
   d) przychody z poszczególnych opłat,oraz całkowity koszt usług, których dotyczą takie opłaty, oraz zwrot z aktywów; [Popr. 318]
   e) wszelkie finansowanie ze źródeł publicznych dotyczące obiektów i usług, których dotyczą opłaty;
   ea) prognozy sytuacji danego portu lotniczego w odniesieniu do opłat za obsługę naziemną, wzrostu ruchu i planowanych inwestycji w infrastrukturę;[Popr. 319]
   f) prognozowane skutki proponowanych dużych inwestycji pod względem przepustowości portu lotniczego.

5.  Zarządzający portem lotniczym publikuje wysokość opłat, w tym szczegółowy wykaz świadczonych usług, aby wykazać, że opłaty pobierane za udostępnianie scentralizowanej infrastruktury, powierzchnię do wykonywania obsługi naziemnej i niezbędne usługi związane z wykonywaniem usług obsługi naziemnej są wykorzystywane wyłącznie do odzyskiwania całości lub części związanych z tym kosztów. W stosownych przypadkach podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą powiadamia zarządzającego portem lotniczym o wysokości opłat wraz ze szczegółowym wykazem świadczonych usług. [Popr. 320]

5a.   Jeżeli korzystanie z urządzeń portu lotniczego innych niż te zdefiniowane jako infrastruktura scentralizowana podlega opłacie, to jej wysokość jest określana na podstawie istotnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów.

Państwa członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu siecią portów lotniczych zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2009/12/WE na stosowanie wspólnego i przejrzystego systemu opłat.[Popr. 321]

6.  Jeżeli Komitet Użytkowników Portu Lotniczego nie zgadza się z opłatą wyznaczoną przez zarządzającego portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą, może zwrócić się do niezależnego organu nadzorującego lub innego właściwego organu danego państwa członkowskiego lub do organów utworzonych zgodnie z art. 6 ust. 5 i art. 11 ust. 2 dyrektywy 2009/12/WE o podjęcie decyzji o wysokości opłaty. [Popr. 322]

7.  Jeżeli decyzjabrak porozumienia w sprawie wysokości opłat trafia do niezależnego organu nadzorującego zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu, stosuje się procedurę określoną w art. 6 dyrektywy 2009/12/WEdecyzja o wysokości opłat nie wchodzi w życie, dopóki niezależny organ nadzorujący nie przeanalizuje sprawy. Jeżeli niezależny organ nadzorujący zgadza się z decyzją w sprawie wysokości opłat za obsługę naziemną, podjętą przez zarządzającego infrastrukturą, opłaty mogą zostać odzyskane za okres, który upłynął od momentu podjęcia pierwotnej decyzji. [Popr. 323]

Artykuł 29

Separacja prawna

1.  W przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 25 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie, jeżeli zarządzający portem lotniczym lub podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą świadczą usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich, to powołują oddzielny podmiot prawny do świadczenia takich usługzapewniają ścisłe rozdzielenie księgowości dotyczącej działalności w zakresie obsługi naziemnej od księgowości dotyczącej wszelkiej innej działalności, jaką mogą podejmować.

Podmiot ten jest niezależny pod względem formy prawnej, organizacji i decyzyjnościNależy oddzielić księgowość podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej, w szczególności od księgowości wszelkich podmiotów prowadzących działania w zakresie zarządzania infrastrukturą portu lotniczego, jeżeli zarządzający portem lotniczym wykonuje usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich, i od księgowości podmiotów prowadzących działania w zakresie scentralizowanej infrastruktury, jeżeli podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą wykonuje usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich.

2.  W przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 25 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie, osoby odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego lub zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą nie mogą należeć bezpośrednio lub pośrednio do struktury niezależnego podmiotu świadczącego usługi obsługi naziemnej.

3.  Podmiot prawny świadczącyPodmioty świadczące usługi obsługi naziemnej, o którymktórych mowa w ust. 1, nie możemogą otrzymywać finansowego subsydiowania skrośnego z działalności aeronautycznej związanej z zarządzaniem infrastrukturą portu lotniczego w przypadkach, kiedy zarządzający portem lotniczym świadczy usługi obsługi naziemnej, ani z działalności aeronautycznej związanej z zarządzaniem scentralizowaną infrastrukturą w przypadkach, kiedy podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą świadczy usługi obsługi naziemnej, które to subsydiowanie umożliwiłoby podmiotowi prawnemu świadczącemu usługi obsługi naziemnej obniżeniecelu obniżenia cen stosowanych wobec osób trzecich z tytułu usług obsługi naziemnej.

4.  Do celów niniejszego artykułu „działalność aeronautyczna” zarządzającego portem lotniczym oznacza wszelką działalność wykonywaną przez zarządzającego portem lotniczym w swoim porcie lotniczym, która jest związana ze świadczeniem usług lub udostępnianiem infrastruktury na rzecz użytkowników portu lotniczego, operatorów usług obsługi naziemnej w ramach ich działalności w transporcie lotniczym lub pasażerów lotniczych korzystających z portu lotniczego, np. pobieranie opłat lotniskowych, przydzielanie infrastruktury i urządzeń, środki zapewniające bezpieczeństwo i ochronę w porcie lotniczym. Działalność inna niż aeronautyczna obejmuje działalność w zakresie nieruchomości lub w sektorach innych niż transport lotniczy.

5.  Na zakończenie każdego roku finansowego niezależny audytor bada sytuację i oświadczarozdzielną księgowość i potwierdza publicznie, że nie wystąpiło tego rodzaju finansowe subsydiowanie skrośne z działalności aeronautycznej w rozumieniu ust. 3. Jeżeli podmiot prawny świadczący usługi obsługi naziemnej otrzymuje subsydiowanie skrośne z działalności innej niż aeronautyczna, to podmiot zarządzający infrastrukturą portu lotniczego lub podmiot dysponujący scentralizowaną infrastrukturą wykazują, że jest to zgodne z przepisami ust. 3. [Popr. 324]

Rozdział VI

Koordynacja czynności i jakość

Artykuł 30

Rola zarządzającego portem lotniczym w zakresie koordynacji usług obsługi naziemnej

1.  Zarządzający portem lotniczym jest odpowiedzialny za właściwą koordynację obsługi naziemnej w swoim porcie lotniczym. Jako koordynator naziemny zarządzający portem lotniczym dopilnowuje w szczególności, aby czynności wykonywane przez operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną oraz udostępnianie scentralizowanej infrastruktury były zgodne z zasadami prowadzenia działalności obowiązującymi w porcie lotniczym określonymi w art. 31.

Zarządzający portem lotniczym jest uprawniony do egzekwowania wspomnianych zasad prowadzenia działalności. Przyjęte środki powinny być przejrzyste, proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

Jeżeli zarządzający portem lotniczym świadczy usługi obsługi naziemnej bądź bezpośrednio lub pośrednio kontroluje przedsiębiorstwo, które świadczy takie usługi, niezależny organ nadzorujący monitoruje właściwą koordynację usług obsługi naziemnej i egzekwowanie zasad prowadzenia działalności przez organ zarządzający.

2.  Ponadto w przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat wynosiła nie mniej niż 5pięć mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku rocznie:

   a) czynności wykonywane przez operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną oraz udostępnianie scentralizowanej infrastruktury są zgodne z minimalnymi normami jakości, o których mowa w art. 32;
   b) zarządzający portem lotniczym dopilnowuje, aby pracowano odpowiedni plan awaryjny dotyczący czynności wykonywanewykonywanych przez operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną oraz by były one w miarę możliwości skoordynowane za pomocą procedury współdecydowania dotyczącej portów lotniczych (ang. Airport Collaborative Decision Making – CDM) i odpowiedniego planu awaryjnego.

3.  Przepisy niniejszego artykułu nie naruszają przepisów UEUnii dotyczących konkurencji.

4.  Zarządzający portem lotniczym składa organowi ds. oceny skuteczności działania w ramach Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej coroczne sprawozdanie dotyczące stosowania środków określonych w ust. 2. Organ ds. oceny skuteczności działania przedkłada skonsolidowane sprawozdanie Komisji.

5.  Zarządzający portem lotniczym zgłasza krajowemu organowi zatwierdzającemu wszelkie problemy związane z operatorami usług obsługi naziemnej lub użytkownikami portu lotniczego wykonującymi własną obsługę naziemną, lub dostępnością scentralizowanej infrastruktury, powstałe w danym porcie lotniczym. [Popr. 325]

Artykuł 30a

Obecność personelu kontaktowego reprezentującego każdego przewoźnika lotniczego

W przypadku portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu przekracza dwa miliony pasażerów, każdy przewoźnik lotniczy dysponuje personelem kontaktowym lub jest prawnie reprezentowany. Ten personel kontaktowy, który może być operatorem obsługi naziemnej, jest uprawniony do podejmowania decyzji finansowych, operacyjnych i prawnych w imieniu przewoźnika lotniczego w danym porcie lotniczym.[Popr. 326]

Artykuł 31

Zasady prowadzenia działalności

1.  Do celów niniejszego artykułu „zasady prowadzenia działalności” obejmują wszelkie zasady ustanowione w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania portu lotniczego przez zarządzającego portem lotniczym, organ publiczny lub inny organ kontrolujący port lotniczy .

2.  ZarządzającyPaństwo członkowskie, zarządzający portem lotniczym, organ publiczny lub inny organ kontrolujący port lotniczy mogą – po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego i przedsiębiorstwami świadczącymi usługi obsługi naziemnej – ustanowić zasady prowadzenia działalnościi, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie portu lotniczego. [Popr. 327]

3.  Zasady prowadzenia działalności są zgodne z następującymi regułami:

   a) są stosowane w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do różnych operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego;
   b) odnoszą się do zamierzonego celu;
   c) nie mogą, w praktyce, ograniczać dostępu do rynku lub swobody w wykonywaniu obsługi własnej do poziomu niższego niż przewidziano w niniejszym rozporządzeniu. Zwłaszcza w przypadku naruszenia przepisów art. 34 i 40 należy jednak automatycznie ograniczyć dostęp do rynku lub wykonywanie własnej obsługi naziemnej. Nieprzestrzeganie przepisów art. 34 i 40 prowadzi automatycznie do wycofania, zawieszenia lub odmowy wydania licencji;[Popr. 328]
   ca) Zarządzający portem lotniczym, właściwy organ publiczny lub inny organ sprawujący kontrolę nad portem lotniczym ma swobodę wyboru odpowiednich środków i instrumentów w celu karania naruszeń zasad prowadzenia działalności lub nieprzestrzegania poleceń. Tego rodzaju odpowiednie środki wyraźnie obejmują kary umowne.[Popr. 329]

4.  Państwo członkowskie może, gdzie sytuacja tego wymaga, na wniosek zarządzającego portem lotniczym: [Popr. 330]

   a) nakłada karę finansową, ogranicza lub zakazuje operatorowi usług obsługi naziemnej lub użytkownikowi portu lotniczego wykonującemu własną obsługę naziemną świadczenia usług obsługi naziemnej lub wykonywania własnej obsługi naziemnej, jeśli taki operator lub użytkownik nie przestrzegają zasad prowadzenia działalności. Państwa członkowskie podejmują decyzję zgodnie z niniejszym ustępem w terminie dwóch miesięcy po otrzymaniu wniosku przez zarządzającego portem lotniczym;[Popr. 331]
   b) zobowiązuje operatorów usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym do uczestniczenia w uczciwy i niedyskryminacyjny sposób w wykonywaniu obowiązku użyteczności publicznej określonego w przepisach lub zasadach krajowych, w tym obowiązku zapewnienia ciągłości usługi.

Artykuł 32

Minimalne wymogi jakościowe

1.  Do celów niniejszego artykułu „minimalne wymogi jakościowe” oznaczają wymogi w zakresie minimalnego poziomu jakości usług obsługi naziemnej.

2.  W przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 5 mlnpięć milionów pasażerów lub 100 000 ton ładunku rocznie, zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach. organ publiczny lub inny organ kontro po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego lujący port lotniczy ustanawia minimalne wymogi jakościowe dotyczące wykonywania usług obsługi naziemnej i infrastruktury scentralizowanej. Właściwy organ publiczny i Komisję informuje się o minimalnych wymogach jakościowych ustanowionych przez zarządzającego portem lotniczym oraz powiadamia się o nich właściwy organ publiczny, który w odpowiednich przypadkach może domagać się zmiany tych minimalnych wymogów jakościowych.

Takie wymogi muszą być spójne z zasadami i ustaleniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz systemami zarządzania bezpieczeństwem operatora portu lotniczego i zainteresowanych operatorów lotniczych, o czym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego(14).

3.  Operatorzy usług obsługi naziemnej i, użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną i zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, zarządzający infrastrukturą scentralizowaną przestrzegają takichwspomnianych minimalnych norm jakości. Ponadto użytkownicy portu lotniczego i operatorzy usług obsługi naziemnej oraz zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, zarządzający infrastrukturą scentralizowaną przestrzegają minimalnych norm jakości w swoichwe wzajemnych stosunkach umownych.

4.  Minimalne wymogi jakościowe obejmują w szczególności następujące obszary: wyniki operacyjne, szkolenia, personelu, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie informacji i wsparcia dla pasażerów, w szczególności jak określono w rozporządzeniach (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(15) i (WE) nr 1107/2006, CDM, bezpieczeństwo, ochronę, środki na wypadek zagrożeń i ochronę środowiskaprzestrzeganie wymogów środowiskowych.

5.  Minimalne wymogi jakościowe są sprawiedliwe, przejrzyste, niedyskryminacyjne i nie naruszają obowiązujących przepisów Unii, w tym rozporządzeń (WE) nr 261/2004 i (WE) nr 1107/2006. Są spójne, proporcjonalne i istotne w odniesieniu do jakości operacji w porcie lotniczym. Pod tym względem należy odpowiednio uwzględnić jakość odprawy celnej, ochrony portu lotniczego i procedur imigracyjnych.

6.  Minimalne wymogi jakościowe są zgodne ze specyfikacjami określonymi przez Komisję. Komisja jest uprawniona do przyjęcia takich specyfikacji w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 42w załączniku Ia.

7.  Przed ustaleniem takich norm zarządzającyWłaściwy organ danego państwa członkowskiego ma obowiązek interweniować bezpośrednio lub na zgłoszenie zarządzającego portem lotniczym zasięga opinii Komitetu Użytkowników Portu Lotniczego i operatorów usług obsługi naziemnej., nakładając odpowiednie środki karne w przypadkach niezgodności z minimalnymi normami jakości. Odbywa się to zgodnie z następującą procedurą:

   jeżeli operator usług obsługi naziemnej lub użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną nie stosuje się do minimalnych wymogów jakościowych, zarządzający portem lotniczym niezwłocznie informuje go o nieprawidłowościach i przedstawia listę kryteriów, które muszą zostać spełnione; o nieprzestrzeganiu tych norm informuje także Komitet Użytkowników Portu Lotniczego i właściwy organ państwa członkowskiego;
   jeżeli w ciągu 6 miesięcy od przedstawienia takiej listy kryteriów operator usług obsługi naziemnej lub użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną nie zastosuje się w pełni do minimalnych wymogów jakościowych, zarządzający portem lotniczym, po konsultacji z Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego, może zwrócić się z wnioskiem do państwa członkowskiego o nałożenie na danego operatora usług obsługi naziemnej lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną kar finansowych albo ograniczenie lub nałożenie całkowitego zakazu wykonywania usług obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym lub na terytorium danego państwa członkowskiego; jeżeli państwo członkowskie podejmuje działanie w odpowiedzi na taki wniosek zarządzającego portem lotniczym, niezwłocznie informuje o tym Komisję oraz właściwy organ publiczny.

7a.   Zarządzający portem lotniczym ustala rodzaj i zakres czynności wymaganych dla każdego z kryteriów minimalnych wymogów jakościowych w swym porcie lotniczym. Zarządzający portem lotniczym konsultuje się z Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego w sprawie definicji, zakresu i sposobu oceny spełniania minimalnych wymogów jakościowych. Przed wprowadzeniem minimalnych wymogów jakościowych wszyscy operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną zostają przeszkoleni w zakresie ich zdolności do prawidłowej oceny spełnienia kryteriów minimalnych wymogów jakościowych.

7b.   Co najmniej raz w roku zarządzający portem lotniczym informuje Komitet Użytkowników Portu Lotniczego o zakresie przestrzegania przez operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną obowiązujących minimalnych wymogów jakościowych.

7c.   Bez uszczerbku dla ust. 1–7 zarządzający portem lotniczym, oceniając zgodność usług obsługi naziemnej z minimalnymi wymogami jakościowymi, zwraca uwagę na kwestię bezpieczeństwa oraz podejmuje właściwe działania w oparciu o standardowe procedury, jeżeli uzna, że bezpieczeństwo portu lotniczego jest zagrożone.

7d.   Wszystkie minimalne wymogi jakościowe, w tym kryteria ilościowe, jeżeli takowe mają zastosowanie, są publicznie dostępne. Przed każdą aktualizacją lub zmianą minimalnych wymogów jakościowych zarządzający portem lotniczym konsultuje się z Komitetem Użytkowników Portu Lotniczego i operatorami usług obsługi naziemnej działającymi w porcie lotniczym.[Popr. 332]

Artykuł 33

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wykonywania usług obsługi naziemnej

1.  W przypadku portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat wynosiła nie mniej niż 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku rocznie, operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną składają Komisji sprawozdania ze swoich wyników operacyjnych.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia szczegółowych specyfikacji dotyczących treści i rozpowszechniania obowiązkowych sprawozdań w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 42. [Popr. 333]

Artykuł 34

Szkolenie

1.  Operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną dopilnowują, aby ich pracownicy zajmujący się świadczeniem usług obsługi naziemnej, w tym kadra zarządzająca i nadzorująca, regularnie uczestniczyli w specjalistycznych ujednoliconych na szczeblu europejskim szkoleniach zawodowych i okresowych, szkoleniach umożliwiających im wykonywanie przydzielonych zadań i zapobieganie wypadkom i zranieniom. Właściwa instytucja europejska lub właściwy organ we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich, operatorami portów lotniczych i partnerami społecznymi ustanawia ambitne i wiążące normy minimalne, aby zapewnić najwyższą jakość edukacji i szkoleń pracowników w sektorze obsługi naziemnej. Normy te są systematycznie aktualizowane i rozwijane, aby przyczyniały się do jakości działań pod względem niezawodności, odporności, bezpieczeństwa i ochrony oraz stwarzały równe szanse dla operatorów. Właściwe organy państw członkowskich monitorują spełnianie norm w zakresie edukacji i szkoleń przy użyciu odpowiednich środków. Dopóki dane lotnisko nie spełni wymaganych norm, następuje zawieszenie, wycofanie lub odmówienie zatwierdzenia uprawnień odnośnych operatorów. Taka procedura przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w europejskim transporcie lotniczym. Możliwe jest polecenie przeprowadzenia okresowych szkoleń na koszt danych operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną. [Popr. 334]

2.  Każdy pracownik zajmujący się świadczeniem usług obsługi naziemnej regularnie odbywa co najmniej dwudniowe szkolenieteoretyczne i praktyczne podstawowe kursy szkoleniowe, jak również kursy szkoleniowe dotyczące zadań przydzielonych takiemu pracownikowi. Właściwe organy państw członkowskich we współpracy z odnośnymi operatorami portu lotniczego i partnerami społecznymi określają szczegóły dotyczące dodatkowych szkoleń specjalistycznych związanych z pracą w porcie lotniczym, a także częstotliwość i minimalny czas trwania takich dodatkowych szkoleń. Pomyślny wynik testu praktycznego i teoretycznego jest potwierdzeniem nabycia odpowiednich umiejętności i wiedzy. Koszty szkolenia pokrywa w całości pracodawca. Każdy pracownik odbywa odpowiednie szkolenie przy obejmowaniuprzed objęciem nowego stanowiska lub przy przydzieleniu pracownikowi nowego zadaniarozpoczęciem wykonywania nowo wyznaczonych zadań. [Popr. 335]

3.  Konkretny zakres testów sprawdzających i szkoleń, jak również ich właściwe przeprowadzenie ujednolica się na szczeblu europejskim, a właściwe organy państw członkowskich dbają o regulację i monitorowanie. W zależności od danej czynności obsługi naziemnej szkolenie obejmujeszkolenia i testy obejmują co najmniej: [Popr. 336]

   a) ochronę, w tym kontrolę w zakresie ochrony, ochronę operacji, wyposażenie w zakresie ochrony i zarządzanie zagrożeniami dla bezpieczeństwa;
   b) towary niebezpieczne;
   c) bezpieczeństwo w części lotniczej lotniska, w tym filozofię bezpieczeństwa, przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zagrożenia, czynniki ludzkie, oznakowanie i sygnalizację w części lotniczej lotniska, zapobieganie uszkodzeniom wywoływanym przez ciała obce, ochronę osobistą, wypadki/incydenty/zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz nadzór nad bezpieczeństwem w części lotniczej lotniska;
   d) szkolenie dla kierowców w części lotniczej lotniska, w tym ogólne obowiązki i procedury (procedury dotyczące ograniczonej widoczności), wyposażenie pojazdów, zasady lotniskowe oraz rozplanowanie obszarów do ruchu i manewrowania;
   e) operacje związane z urządzeniami wspomagania naziemnego (GSE) i zarządzanie takimi urządzeniami, w tym ich utrzymanie i czynności wykonywane z wykorzystaniem takich urządzeń;
   f) kontrolę ładunku, w tym ogólną biegłość i znajomość zagadnień z zakresu ciężaru i wyważenia, strukturalne ograniczenia załadunku statku powietrznego, urządzenia do ładowania pojedynczych ładunków, ładowanie ładunków masowych, karty załadunku, tabele/wykresy wyważenia, instrukcje i raporty załadunku, komunikaty dotyczące załadunku i kontrolę załadunku towarów niebezpiecznych;
   g) szkolenie funkcjonalne w zakresie obsługi pasażerów, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić pasażerom o specjalnych potrzebach, w szczególności tym o ograniczonej sprawności ruchowej bądź pasażerom niepełnosprawnym, w tym szkolenie w zakresie obsługi rękawa oraz w zakresie informacji i wsparcia dla pasażerów zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 261/2004 i (WE) nr 1107/2006; [Popr. 337]
   h) szkolenie funkcjonalne w zakresie obsługi bagażu;
   i) szkolenie w zakresie obsługi i załadunku statku powietrznego;
   j) ruch naziemny statku powietrznego, w tym operacje ruchu naziemnego statków powietrznych, eksploatację sprzętu, procedury podłączania i rozłączania sprzętu ze statkiem powietrznym, sygnalizację ręczną w ruchu naziemnym statków powietrznych, ustawianie statku powietrznego na ziemi i wspomaganie ruchu naziemnego statków powietrznych;
   k) obsługę ładunków towarowych i poczty, w tym obowiązujące zakazy i ograniczenia dotyczące handlu towarami;
   l) szkolenie w zakresie koordynacji postoju statków powietrznych;
   m) ochronę środowiska, w tym usuwanie wycieków, gospodarkę ściekami i usuwanie odpadów;
   n) środki awaryjne, udzielanie pierwszej pomocy i zarządzanie na wypadek zagrożenia; [Popr. 338]
   o) systemy sprawozdawcze;
   p) zewnętrzną kontrolę jakości;
   pa) środki ochrony przed zawodowymi zagrożeniami zdrowia pracowników usług obsługi naziemnej.[Popr. 339]

4.  Każdy operator usług obsługi naziemnej i użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną składa zarządzającemu portem lotniczym coroczne sprawozdanie na temat zgodności z obowiązkiem przeprowadzania szkoleń.

Artykuł 35

Podwykonawstwo

1.  Nie naruszając przepisów ust. 2, 3 i 4, operatorzy usługagenci obsługi naziemnej mogą korzystać z podwykonawstwa. Artykuł 34 i 40 w takim samym stopniu ma zastosowanie do podwykonawców.[Popr. 340]

2.  Użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną mogą podzlecać usługi obsługi naziemnej tylko w przypadku czasowej niezdolności do wykonywania własnej obsługi naziemnej z powodu siły wyższej. [Popr. 341]

3.  Podwykonawcy nie mogą podzlecać usług obsługi naziemnej.

4.  Operator usług obsługi naziemnej, o których mowa w art. 11 ust. 1, nie może podzlecać usług obsługi naziemnej, chyba że jest czasowo niezdolny do świadczenia takich usług obsługi naziemnej z powodu siły wyższej.

5.  Operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną, którzy korzystają z co najmniej jednego podwykonawcy dla danej kategorii usług, dopilnowują, aby podwykonawcy wypełnialipodwykonawca wypełniał obowiązki ciążące na operatorach usług obsługi naziemnej określone w niniejszym rozporządzeniu. [Popr. 342]

5a.  Na podwykonawstwo zezwala się wyłącznie operatorom, którzy dowiedli swoich kwalifikacji i niezawodności.[Popr. 343]

5b.  Każdy operator usług obsługi naziemnej i każdy użytkownik portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną, który korzysta z usług co najmniej jednego podwykonawcy, ponosi odpowiedzialność finansową za podwykonawstwo.[Popr. 344]

5c.   Organizator przetargu może ograniczyć liczbę podwykonawców, gdy jest to konieczne ze względów związanych z dostępnością miejsca lub przepustowością.[Popr. 345]

6.  Operatorzy usług obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną, którzy korzystają z co najmniej jednego podwykonawcy dla danej kategorii usług, powiadamiają zarządzającego portem lotniczym o nazwie i czynnościach wykonywanych przez danych podwykonawcówdanego podwykonawcę. [Popr. 346]

7.  Jeżeli operator usług obsługi naziemnej ubiega się o zatwierdzenie w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej zgodnie z procedurą selekcyjną określoną w art. 7, to wskazuje liczbę, czynności i nazwy podwykonawców, których zamierza zatrudnić.

Rozdział VII

Stosunki międzynarodowe

Artykuł 36

Stosunki z państwami trzecimi

1.  Państwo członkowskie może całkowicie lub częściowo zawiesić zobowiązania wynikające z niniejszego rozporządzenia w stosunku do operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego pochodzących z państwa trzeciego, o czym mowa w ust. 1, zgodnie z prawem Unii[Popr. 348] i bez uszczerbku dla zobowiązań międzynarodowych Unii Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 43 ust. 3, podjąć decyzję o podjęciu przez państwo lub państwa członkowskie działań, włącznie z całkowitym lub częściowym zawieszeniem prawa dostępu do rynku usług obsługi naziemnej na swoim terytorium, w stosunku do operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z danego państwa trzeciego, aby przeciwdziałać dyskryminacyjnemu zachowaniu takiego państwa trzeciego, jeżeliw każdym przypadku, gdy okaże się, że państwo trzecie w odniesieniu do dostępu do rynku usług obsługi naziemnej lub wykonywania obsługi własnej obsługi naziemnej: [Popr. 347]

   a) nie traktuje de jure lub de facto operatorów usług obsługi naziemnej lub użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z państwa członkowskiego w sposób porównywalny do tego, w jaki to państwo członkowskie traktuje w swoich portach lotniczych operatorów usług obsługi naziemnej lub użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z tego państwa trzeciego; lub
   b) traktuje de jure lub de facto operatorów usług obsługi naziemnej lub użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z państwa członkowskiego w sposób mniej korzystny niż własnych operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną; lub
   c) traktuje operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z innych państw trzecich w sposób bardziej uprzywilejowany niż operatorów usług obsługi naziemnej lub użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z państwa członkowskiego.

2.  Za operatora usług obsługi naziemnej lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną pochodzących z państwa trzeciego uznaje się osoby prawne lub fizyczne zarejestrowane zgodnie z prawem takiego państwa trzeciego i posiadające swoją siedzibę, administrację centralną lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium takiego państwa trzeciego.

3.  Unia lub państwa członkowskie dopilnowują, w odniesieniu do praw dostępu do rynku w państwach trzecich, aby nie dochodziło do nierównego traktowania unijnych użytkowników portu lotniczego świadczących usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich i innych unijnych operatorów usług obsługi naziemnej.

Rozdział VIII

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości i monitorowania

Artykuł 37

Obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości

1.  Do dnia 1 lipca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz portów lotniczych podlegających co najmniej jednemu ograniczeniu dostępu do rynku obsługi naziemnej określonemu w art. 6 ust. 2 lub w art. 14.

2.  Do dnia 1 lipca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną, którzy zostali zatwierdzeni przez dane państwo członkowskie zgodnie z rozdziałem IV.

Artykuł 38

Opublikowanie wykazu portów lotniczych

Do końca każdego roku Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej następujące informacje:

   a) wykaz unijnych portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku rocznie;
   b) wykaz unijnych portów lotniczych, w których wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku rocznie;
   c) wykaz unijnych portów lotniczych otwartych dla ruchu komercyjnego;
   d) wykaz portów lotniczych podlegających ograniczeniom zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 14 ;
   e) wykaz operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną zatwierdzonych zgodnie z rozdziałem IV.

Artykuł 39

Sprawozdanie dotyczące oceny i informacji

1.  W terminie 5trzech lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia. W sprawozdaniu dokonuje się w szczególności oceny wszelkich istotnych skutków dotyczących jakości usług obsługi naziemnej, jak i zatrudnienia i warunków pracy. W sprawozdaniu uwzględnia się następujący zestawdokonuje się analizy następujących wskaźników i kryteriów dla danej próby portów lotniczych: [Popr. 349]

   a) średnią liczbę operatorów usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii w odniesieniu do 11 kategorii usług;
   b) liczbę użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną w każdym porcie lotniczym Unii w odniesieniu do 11 kategorii usług;
   c) liczbę portów lotniczych, w których liczba operatorów usług obsługi naziemnej jest ograniczona, wraz z wartością ograniczenia;
   d) liczbę przedsiębiorstw zatwierdzonych przez państwo członkowskie a działających w innym państwie członkowskim;
   e) opinię zainteresowanych stron na temat systemu zatwierdzania (kryteria zatwierdzania, zagadnienia związane z wykonaniem, cena, procedura administracyjna itp.); [Popr. 350]
   f) liczbę operatorów usług obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną działających w Unii (ogółem);
   g) ceny i system zarządzania w zakresie scentralizowanej infrastruktury w każdym porcie lotniczym;
   h) udział rynkowy zarządzającego portem lotniczym w obsłudze naziemnej w każdym porcie lotniczym w odniesieniu do 11 kategorii usług;
   i) udział rynkowy użytkowników portu lotniczego wykonujących obsługę naziemną na rzecz osób trzecich w odniesieniu do wszystkich kategorii usług;
   j) wypadki i incydenty dotyczące bezpieczeństwa, które obejmowały usługi obsługi naziemnej; [Popr. 351]
   k) opinię zainteresowanych stron na temat jakości usług obsługi naziemnej w portach lotniczych pod względem kompetencji personelu, ochrony środowiska, ochrony i koordynacji działań (CDM, środki na wypadek zagrożenia, szkolenie w warunkach portu lotniczego, podwykonawstwo);
   l) minimalne normy jakościowe dla przedsiębiorstw wykonujących obsługę naziemną w każdym porcie lotniczym Unii w odniesieniu do 11 kategorii usług wymienionych w załączniku I; weryfikacja zależności między opóźnieniami spowodowanymi przez operatorów usług obsługi naziemnej i minimalnymi normami jakościowymi; [Popr. 352]
   m) szkoleniastan szkoleń i doszkoleń w odniesieniu do dziedzin wymienionych w art. 34 ust. 3 lit. a)–pa); sprawdzenie zależności między opóźnieniami spowodowanymi przez operatorów usług obsługi naziemnej a szkoleniami i doszkoleniami; [Popr. 353]
   n) przejmowanie pracowników i związany z tym wpływ na ochronę pracowników, w szczególności liczbę pracowników objętych transferem oraz liczbę pracowników dobrowolnie przyjmujących wypowiedzenie, w przypadku zmiany dostawcy usług obsługi naziemnej oraz ; zmiany w wysokości płac pracowników objętych transferem i liczbę spraw wniesionych do sądów pracy w związku z przejęciami; [Popr. 354]
   o) warunki zatrudnienia i pracy w sektorze obsługi naziemnej, a szczególnie rozwój płac i wynagrodzeń w porównaniu z rozwojem cen obsługi, jak również w porównaniu ze zmianami w wydajności ogółu usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym i usług obsługi naziemnej świadczonych przez poszczególnych usługodawców. [Popr. 355]

2.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w zakresie gromadzenia informacji na potrzeby sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3.  Na podstawie tego sprawozdania Komisja może, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, podjąć decyzję dotyczącą konieczności zmiany niniejszego rozporządzenia. [Popr. 356]

Rozdział IX

Ochrona socjalna

Artykuł 40

Ochrona socjalna

Bez uszczerbku dla stosowania niniejszego rozporządzenia i z zastrzeżeniem innych przepisów prawa unijnego, państwaPaństwa członkowskie mogą podejmować działania niezbędne w celu zapewnieniaprawnie gwarantują, by personel przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich lub wykonujący własną obsługę naziemną korzystał z odpowiedniego poziomu ochrony praw pracownikówsocjalnej oraz godziwych warunków pracy, również w przypadku podwykonawstwa i w kontekście umów o usługę. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego stwierdzą, że dane lotnisko nie spełnia wymaganych norm, następuje zawieszenie, wycofanie lub odmowa zatwierdzenia uprawnień operatorów lub odnośnych usług własnej obsługi naziemnej do czasu ponownego osiągnięcia wymaganego poziomu usług. [Popr. 361]

Rozdział X

Odwołanie od decyzji lub poszczególnych środków

Artykuł 41

Prawo do odwołania

1.  Państwa członkowskie lub, w stosownych przypadkach, zarządzający portami lotniczymi dopilnowują, aby każda strona mająca uzasadniony interes prawny miała prawo odwołania się od decyzji lub indywidualnych środków podjętych zgodnie z art. 6 ust. 2, art. 7–10, art. 13, art. 23 i art. 24, art. 27, art. 28, art. 31 i art. 32.

2.  Odwołanie można wnieść do sądu krajowego lub organu publicznego innego niż zarządzający portem lotniczym, który, w stosownych przypadkach, jest niezależny od organu publicznego sprawującego kontrolę nad zarządzającym portem lotniczym. W przypadkach określonych w niniejszym rozporządzeniu odwołanie wnosi się do niezależnego organu nadzorującego.

Rozdział XI

Przepisy dotyczące uprawnień wykonawczych i delegowanych

Artykuł 42

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w artykułach 22, 32 i 33, powierza się na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 22, 32 i 33 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 22, 32 i 33 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 43

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to zwykła większość członków komitetu.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to zwykła większość członków komitetu.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

Artykuł 44

Uchylenie

Dyrektywa 96/67/WE traci moc ze skutkiem od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 45

Przepisy przejściowe

1.  Operatorzy wybrani zgodnie z art. 11 dyrektywy 96/67/WE przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia zachowują upoważnienie na warunkach określonych w dyrektywie 96/67/WE do zakończenia pierwotnie zaplanowanego czasu trwania wyboru.

2.  W przypadku portów lotniczych, gdzie wybrano tylko dwóch operatorów na daną kategorię usług zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 96/67/WE, a gdzie wymagany jest wybór co najmniej trzech operatorów na mocy art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, organizuje się procedurę selekcyjną zgodnie z art. 7–13 niniejszego rozporządzenia, tak aby wybrać trzeciego operatora, który będzie mógł rozpocząć działalność nie później niż w terminie jednego rokutrzech lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. [Popr. 357]

3.  Zatwierdzenia wydane zgodnie z art. 14 dyrektywy 96/67/WE zachowują ważność do chwili ich wygaśnięcia i w każdym wypadku nie dłużej niż przez dwa lata od daty stosowania niniejszego rozporządzenia.

4.  Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie zatwierdzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, to w ciągu dwóch miesięcy występuje o anulowanie wszelkich swoich zatwierdzeń wydanych zgodnie z art. 14 dyrektywy 96/67/WE. Jeżeli jednak zatwierdzenie wydane zgodnie z art. 14 dyrektywy 96/67/WE ma wygasnąć w terminie dwóch miesięcy od daty wydania nowego zatwierdzenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, to przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wystąpienia o ich anulowanie.

5.  Przepisów art. 26 niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do zatwierdzeń wydanych zgodnie z art. 14 dyrektywy 96/67/WE.

Artykuł 46

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ...(16)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ KATEGORII USŁUG OBSŁUGI NAZIEMNEJ

1.  Administracja naziemna i nadzór obejmują następujące podkategorie:

   1.1. reprezentację i kontakty z władzami lokalnymi lub innymi instytucjami, regulowanie płatności w imieniu użytkownika portu lotniczego oraz zapewnienie pomieszczeń biurowych dla jego przedstawicieli;
   1.2. kontrolę ładunku, przyjmowanie wiadomości i telekomunikację;
   1.3. obsługę, przechowywanie i administrację urządzeń ładunkowych;
   1.4. inne czynności nadzoru przed, w czasie i po zakończeniu lotu oraz inne czynności administracyjne na żądanie użytkownika portu.

2.  Obsługa naziemna pasażerów obejmuje wszelkie informacje i pomoc,udzielanie wszelkich informacji i pomocy w tym udzielaneinformacji i pomocy udzielanych w ramach odpowiednich przepisów UE dotyczącychodpowiedniego prawodawstwa Unii dotyczącego praw pasażerów, udzielane na rzecz pasażerów przylatujących, odlatujących i przesiadających się, z uwzględnieniem sprawdzania biletów i dokumentów podróży, rejestrowania bagażu, ustalania, że bagaż należy do danego pasażera, np. poprzez kontrolę elektroniczną, i przemieszczania go do sortowni. [Popr. 358]

3.  Obsługa bagażu obejmuje obsługę naziemną bagażu na terenie sortowni, jego sortowanie, przygotowywanie go do odlotu, załadowywanie i wyładowywanie z urządzeń służących do przemieszczania go ze statku powietrznego do sortowni i w drugą stronę, jak również transport bagażu z sortowni na teren odbioru bagażu.

4.  Obsługa ładunków i poczty obejmuje następujące podkategorie:

   4.1. w zakresie ładunków: fizyczną obsługę wywozu, transferu i przywozu, obsługę w zakresie związanych z tym dokumentów, procedur celnych i stosowania procedury bezpieczeństwa, uzgodnionej między stronami lub wynikającej z okoliczności;
   4.2. w zakresie poczty: fizyczną obsługę poczty przylatującej lub odlatującej, obsługę w zakresie związanych z tym dokumentów i stosowanie procedury w zakresie ochrony, uzgodnionej między stronami lub wynikającej z okoliczności.

5.  Obsługa ramp obejmuje następujące podkategorie:

   5.1. ustawianie statku powietrznego na ziemi po lądowaniu i przed startem;
   5.2. udzielanie pomocy w blokowaniu statku powietrznego i dostarczanie odpowiednich urządzeń;
   5.3. łączność między statkiem powietrznym i podmiotem świadczącym usługi w części lotniczej portu lotniczego;
   5.4. załadunek i rozładunek statku powietrznego, w tym zapewnienie i obsługę odpowiednich urządzeń, jak również transport załogi i pasażerów między statkiem powietrznym i terminalem, transport bagażu między statkiem powietrznym i terminalem, a także załadunek i wyładunek wózków inwalidzkich oraz innego sprzętu do poruszania się i urządzeń pomocniczych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej; [Popr. 359]
   5.5. dostarczenie i obsługę właściwych urządzeń do uruchamiania silników;
   5.6. holowanie statku powietrznego przy starcie i lądowaniu, jak również zapewnienie urządzeń odpowiednich do tego celu;
   5.7. transport do statku powietrznego, załadowanie na statek powietrzny i wyładowanie ze statku powietrznego żywności i napojów.

6.  Obsługa statku powietrznego obejmuje następujące podkategorie:

   6.1. mycie statku powietrznego na zewnątrz i wewnątrz, mycie toalet i zaopatrywanie w wodę;
   6.2. chłodzenie i ogrzewanie kabiny, usuwanie śniegu i lodu oraz odladzanie statku powietrznego;
   6.3. ponowne przygotowanie kabiny przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz przechowywanie takiego sprzętu.

7.  Obsługa w zakresie tankowania paliwa obejmuje następujące podkategorie:

   7.1. organizację i wykonywanie czynności tankowania i odtankowywania, w tym przechowywanie paliwa, także na terenie przylegającym do portu lotniczego, oraz kontrolę jakości i ilości dostaw paliwa;
   7.2. uzupełnianie oleju i innych płynów.

8.  Utrzymanie statku powietrznego obejmuje następujące podkategorie:

   8.1. rutynowe czynności dokonywane przed lotem;
   8.2. nierutynowe czynności wykonywane na żądanie użytkownika portu lotniczego;
   8.3. obsługę administracyjną oraz dostarczanie części zapasowych i odpowiedniego sprzętu;
   8.4. występowanie o rezerwację lub rezerwowanie odpowiedniego miejsca do parkowania lub hangaru.

9.  Obsługa lotu i czynności administracyjne związane z załogą obejmują następujące podkategorie:

   9.1. przygotowanie lotu w porcie odlotu lub każdym innym miejscu;
   9.2. pomoc w czasie lotu, w tym redyspozycję, w razie potrzeby;
   9.3. czynności po wykonaniu lotu;
   9.4. czynności administracyjne związane z załogą.

10.  Transport naziemny obejmuje następujące podkategorie:

   10.1. organizację i realizację przewozu załogi, pasażerów, bagażu, ładunków i poczty między różnymi terminalami w tym samym porcie lotniczym, z wyłączeniem jednak przewozu między statkiem powietrznym i innym punktem znajdującym się w granicach tego samego portu lotniczego;
   10.2. każdy specjalny transport wykonywany na żądanie użytkownika portu lotniczego.

11.  Obsługa w zakresie cateringu obejmuje następujące podkategorie:

   11.1. kontakty z dostawcami i zarządzanie administracyjne;
   11.2. przechowywanie żywności i napojów oraz sprzętu niezbędnego do ich przygotowania;
   11.3. czyszczenie tego sprzętu;
   1.1.4. przygotowanie i dostawę sprzętu oraz zapasów pokładowych (żywność i napoje).

ZAŁĄCZNIK 1a

WYKAZ MINIMALNYCH WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH

Minimalne wymogi jakościowe określone przez zarządzającego portem lotniczym lub inny organ, o którym mowa w art. 32, zawierają:

  1. minimalne wymogi jakościowe w zakresie działalności operacyjnej:
   a) obsługa pasażerów:
   maksymalny czas oczekiwania w kolejce do odprawy bagażowej; maksymalny czas oczekiwania może być określony dla całego portu lotniczego lub dla pojedynczego terminalu;
   maksymalny czas transferu pasażerów pomiędzy dwoma statkami powietrznymi;
  b) obsługa bagażu:
   maksymalny czas dostarczenia pierwszej sztuki bagażu; maksymalny czas może być określony dla całego portu lotniczego lub dla pojedynczego terminalu;
   maksymalny czas dostarczenia ostatniej sztuki bagażu; maksymalny czas oczekiwania może być określony dla całego portu lotniczego lub dla pojedynczego terminalu;
   maksymalny czas dostarczenia bagażu podczas transferu pomiędzy dwoma statkami powietrznymi; maksymalny czas oczekiwania może być określony dla całego portu lotniczego lub dla pojedynczego terminalu;
  c) obsługa ładunku i poczty:
   maksymalny czas dostarczenia sztuk ładunku i poczty; maksymalny czas oczekiwania może być określony dla całego portu lotniczego lub dla pojedynczego terminalu;
   maksymalny czas dostarczenia sztuk ładunku i poczty podczas transferu pomiędzy dwoma statkami powietrznymi; maksymalny czas oczekiwania może być określony dla całego portu lotniczego lub dla pojedynczego terminalu;
  d) operacje zimowe:
   maksymalny czas odladzania samolotu;
   minimalny zapas płynu do odladzania;
  e) obsługa ramp:
   maksymalny czas operacji przyjęcia na pokład/opuszczenia przez pasażerów statku powietrznego;
   f) rampy oczyszczone z ciał obcych i śmieci.
  2. Minimalne wymogi jakościowe w zakresie szkolenia:
   regularny udział w szkoleniach organizowanych przez port lotniczy z zakresu działalności w strefie zastrzeżonej lotniska, ochrony i bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska.
  3. Minimalne wymogi jakościowe związane z informacją i pomocą udzielaną pasażerom:
   wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących czasu dostarczenia bagażu;
   wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących opóźnionych i odwołanych lotów;
   minimalna liczba personelu mogącego udzielić informacji przy bramce;
   minimalna liczba personelu mogącego przyjąć skargę lub informację o zgubionym bagażu.
  4. Minimalne wymogi jakościowe w zakresie wyposażenia:
   liczba i dostępność pojazdów do obsługi pasażerów, bagażu i statków powietrznych.
  5. Minimalne wymogi jakościowe w zakresie systemu CDM (wspólne podejmowanie decyzji w portach lotniczych):
   udział w systemie CDM portu lotniczego.
  6. Minimalne wymogi jakościowe w zakresie bezpieczeństwa:
   posiadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i obowiązek jego koordynacji z systemem bezpieczeństwa portu lotniczego;
   zgłaszanie wypadków i incydentów.
  7. Minimalne wymogi jakościowe w zakresie ochrony:
   posiadanie systemu zarządzania ochroną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego(17) i obowiązek jego koordynacji z systemem ochrony portu lotniczego.
  8. Minimalne wymogi jakościowe w zakresie planu awaryjnego:
   posiadanie planu awaryjnego (w tym na ewentualność gwałtownych opadów śniegu) i obowiązek jego koordynacji z planem awaryjnym portu lotniczego.
  9. Środowisko:

[Popr. 332]

   zgłaszanie incydentów mających wpływ na środowisko (np. wycieku płynów);
   emisja gazów z używanych pojazdów.

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 173.
(2) Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 111.
(3) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 173.
(4) Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 111.
(5) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.
(6) Dz.U. L 272 z 25.10.1996, s. 36.
(7) COM(2011)0144
(8) Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16.
(9) Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1.
(10) Dz.U. L 42 z 13.2.2002, s. 1.
(11)* Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 27.
(12) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(13) Dz.U. L 70 z 14.3.2009, s. 11.
(14) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.
(15) Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.)
(16)* 18 miesięcy36 miesięcy od dnia przyjęcia. [Popr. 357]
(17) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.


Środki techniczne i kontrolne w cieśninie Skagerrak ***I
PDF 596kWORD 63k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych środków technicznych i kontrolnych w cieśninie Skagerrak oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/98 oraz rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 (COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))
P7_TA(2013)0117A7-0051/2013

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0471),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0234/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 listopada 2012 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0051/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie pewnych środków technicznych i kontrolnych w cieśninie Skagerrak oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 850/98 oraz rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

P7_TC1-COD(2012)0232


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(-1)   Jako że cieśnina Skagerrak to jedyny obszar wodny wspólny dla państw członkowskich i krajów trzecich nieregulowany porozumieniem w sprawie połowów, objęty kwotami i gdzie państwa trzecie wprowadziły obowiązek wyładunku wszystkich połowów, rozsądne jest wprowadzenie specjalnego zbioru przepisów kontrolnych i technicznych dla tej cieśniny, które będą różne od ogólnych zasad obowiązujących w Unii. [Popr. 1]

(1)  W wyniku konsultacji w sprawie połowów w 2012 r., które odbyły się w dniu 2 grudnia 2011 r. między Unią i Norwegią, należy zmienić pewne środki techniczne i kontrolne w odniesieniu do cieśniny Skagerrak w celu poprawy sposobów eksploatacji oraz, w miarę możliwości, ujednolicenia przepisów unijnych i norweskich.

(2)  Podczas konsultacji w sprawie połowów między Unią Europejską i Norwegią z dnia 28 czerwca 2012 r. określono wspólne środki techniczne i kontrolne stosowane w cieśninie Skagerrak, jak również wykaz gatunków, które mają być objęte obowiązkiem wyładunku wszystkich połowów, i harmonogram, według którego te gatunki mają być stopniowo obejmowane obowiązkiem wyładunku. Po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i grupą roboczą Komisja powinna mieć możliwość skreślenia danych gatunków z wykazu. Nie powinno być możliwe dodawanie do wykazu nowych gatunków do czasu dokonania oceny środków po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. [Popr. 2]

(2a)   Wprowadzenie jakichkolwiek zmian aktualnie obowiązujących przepisów w trakcie danego roku kwotowego wiązałoby się ze zbyt dużym obciążeniem sektora rybołówstwa. Zmiany takie powinno się zatem wprowadzić na początku kolejnego pełnego roku kwotowego. Zasady wprowadzone niniejszym rozporządzeniem powinny zatem wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. [Popr. 3]

(3)  Zmiany, które należy wprowadzić do obowiązujących środków technicznych w cieśninie Skagerrak, są konieczne w celu ograniczenia ilości niepożądanych połowów i odrzutów, ponieważ mają one negatywny wpływ na zrównoważoną eksploatację morskich zasobów biologicznych.

(4)  Należy ustanowić obowiązek wyładunku wszystkich połowów stad podlegających limitom połowowym, z wyjątkiem gatunków lub łowisk, co do których istnieją dowody naukowe świadczące o wysokim odsetku przeżywalności odrzucanych ryb, lub sytuacji, w której obciążenie dla rybaków wynikające z konieczności oddzielania niepożądanych gatunków od reszty połowu w związku z ich odmiennym przeznaczeniem jest nieproporcjonalnie wysokie.

(5)  System polegający na wyładunku wszystkich połowów wymaga znacznych zmian dotyczących prowadzonego rybołówstwa i zarządzania odnośnymi łowiskami. Obowiązek wyładunku należy zatem wprowadzać stopniowo.

(6)  W celu ochrony młodych ryb, funkcjonowania rynku produktów rybołówstwa oraz zapewnienia, że nie można uzyskać żadnego nienależnego zysku z połowu ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, postępowanie z takimi połowami powinno ograniczać się do przetwarzania na mączkę rybną, karmę dla zwierząt domowych lub inne produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, lub należy je przeznaczyć na cele charytatywne.

(7)  W celu stopniowego wyeliminowania odrzutów należy poprawić selektywność narzędzi połowowych poprzez ich modyfikację, w tym poprzez zwiększenie ogólnego wymogu dotyczącego minimalnego rozmiaru oczek w przypadku połowów dennych, ale z odstępstwami umożliwiającymi wykorzystanie narzędzi połowowych, w tym urządzeń selektywnych posiadających taką samą selektywność, na tych łowiskach. [Popr. 4]

(8)  Dla zapewnienia jak najlepszych rezultatów oraz odpowiedniego monitorowania i kontroli nowych środków technicznych, które należy określić, konieczne jest ograniczenie stosowania narzędzi połowowych w cieśninie Skagerrak.

(9)  W celu rozwiązania problemu sprzeczności przepisów obowiązujących w cieśninie Skagerrak i obszarach sąsiednich oraz aby zagwarantować, że przepisy ustanawiające środki techniczne w cieśninie Skagerrak są przestrzegane, należy również ustalić pewne środki mające na celu uregulowanie problemów, gdy podczas danego rejsu połowowego statki rybackie łączą działalność połowową w cieśninie Skagerrak z połowami na obszarach, na których nowe środki techniczne przyjęte w odniesieniu do cieśniny Skagerrak nie mają być stosowane.

(10)  Z uwagi na zapewnienie zgodności ze środkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu należy przyjąć szczegółowe środki kontrolne poza środkami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa(4).

(11)  Uznając, że cieśnina Skagerrak jest raczej niewielkim obszarem połowowym, w którym głównie małe statki odbywają krótkie rejsy połowowe, należy rozszerzyć wykorzystanie uprzedniego powiadomienia przewidzianego w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 na wszystkie statki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów, a uprzednie powiadomienie należy zgłaszać z dwugodzinnym wyprzedzeniem w celu dostosowania się do łowiska.

(12)  W celu właściwego monitorowania działalności połowowej ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji, że obowiązek wyładunku wszystkich połowów stad podlegających ograniczeniom połowowym jest przestrzegany na morzu, należy wprowadzićkonieczne jest, by państwa członkowskie wprowadziły system zdalnego monitorowania elektronicznego (REM) na statkach poławiających w cieśninie SkagerrakSystem REM powinien opierać się na zautomatyzowanej kontroli, dane powinny być przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony danych i udostępniane do celów naukowych. Skuteczność środków kontroli jest również poddawana ocenie po konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, Komisją i grupą roboczą ds. monitoringu, kontroli i nadzoru, zgodnie z postanowieniami uzgodnionego protokołu na temat wniosków z konsultacji dotyczących połowów prowadzonych przez Unię Europejską i Norwegię z dnia 3 grudnia 2010 r. (uzgodniony protokół), dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W oparciu o uzyskane informacje Komisja powinna ocenić, czy wykonalny byłby szeroko zakrojony system kontroli harmonizujący poszczególne systemy.. [Popr. 5]

(13)  W celu zapewnienia, że nowe środki techniczne są przestrzegane, zainteresowane państwa członkowskie powinny opracować środki kontroli i inspekcji w odniesieniu do cieśniny Skagerrak i zawrzeć je w odpowiednich krajowych programach kontroli.

(14)  Należy ustanowić zasady dla statków przepływających przez cieśninę Skagerrak w celu zapewnienia, że nowe środki techniczne są przestrzegane.

(15)  Należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny dokonywanej przez Komisję w zakresie adekwatności i skuteczności środków technicznych. Taka ocena powinna opierać się na sprawozdaniach zainteresowanych państw członkowskich.

(16)  W celu umożliwienia bardziej selektywnych połowów zgodnie z obowiązkiem wyładunku wszystkich połowów, właściwe jest zwolnienie statków poławiających w cieśninie Skagerrak z systemu nakładu połowowego określonego w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów(5).

(17)  Należy przewidzieć pewną elastyczność, aby rybacy mogli dostosować się do nowego systemu w cieśninie Skagerrak. W związku z tym elastyczność dozwolona w zakresie wykorzystania kwot z roku na rok, ustanowiona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami(6), nie powinna być uznawana za przełowienie.

(18)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w odpowiednim czasie i w proporcjonalny sposób oraz aby zapewnić elastyczność i umożliwić rozwój pewnych środków, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w o funkcjonowaniu Unii europejskiej odniesieniu do dalszego zdefiniowania wyjątku pozwalającego na uwalnianie ryb danego stada w niektórych przypadkach, gdy jest to korzystne dla zrównoważonej odbudowy zasobów tego stada, a także do zmiany załącznika I w zakresie harmonogramu i stad podlegających obowiązkowi wyładunku wszystkich połowów a także w odniesieniu do zmiany załącznika II w zakresie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. [Popr. 6]

(19)  Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.[Popr. 6]

(20)  W celu zapewnienia jednolitych warunków i reakcji w odpowiednim momencie na rzeczywistość sytuację panującą w sektorze rybołówstwa jak również na dostępne informacje naukowe, Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze w zakresie przepisów o charakterze technicznym w sprawie określenia poziomu selektywności narzędzi połowowych i minimalnych wymogów zdalnego monitorowania elektronicznego. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(7).

(21)  Z uwagi na zakaz zatrzymywania na burcie pewnych gatunków w określonych okresach w cieśninie Skagerrak oraz zakres niniejszego rozporządzenia konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian do rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich(8) oraz rozporządzenia (WE) nr 1342/2008.

(22)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 850/98 i (WE) nr 1342/2008,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia nowe środki techniczne i kontrolne w cieśninietych obszarach cieśniny Skagerraktych obszarach cieśniny. [Popr. 7]

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich statków rybackich poławiających w cieśninie tych obszarach cieśniny Skagerrak, które są objęte jurysdykcją państwa członkowskiego. [Popr. 8]

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, poza definicjami określonymi w art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 850/98 i w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa(9), stosuje się następujące definicje: [Popr. 9]

   a) „więcierze i kosze” oznaczają małe pułapki zaprojektowane do połowu skorupiaków lub ryb w postaci klatek lub koszy wykonanych z różnych materiałów, które są umieszczane na dnie morskim pojedynczo lub w rzędach; połączone linami (buoy-lines) z bojami na powierzchni wskazującymi ich usytuowanie i posiadające jeden lub więcej otworów lub wejść;
   b) „minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony” oznacza rozmiar określony dla danego gatunku w oparciu o jego rozmiary po osiągnięciu dojrzałości, poniżej którego sprzedaż połowów jest ograniczona do przetwarzania jedynie na mączkę rybną, karmę dla zwierząt domowych lub inne produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi; [Popr. 10]
   c) „rozmiar oczek wszelkich włoków, niewodów duńskich lub podobnych sieci ciągnionych” oznacza rozmiar oczekotwór rozciągniętego oczka każdego worka włoka bądź przedłużenia znajdującego się na statku rybackim; [Popr. 11]
   d) „worek włoka” oznacza worek włoka sensu stricto;
   e) „przedłużenie” oznacza przedłużenie zdefiniowane w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3440/84 z dnia 6 grudnia 1984 r. w sprawie przyłączania urządzeń na włokach, duńskich niewodach i podobnych sieciach(10);
   f) „włok denny” oznacza narzędzie czynnie ciągnione przez co najmniej jeden statek rybacki po dnie morskim i składające się z sieci w kształcie stożka lub ostrosłupa (część główna), zamkniętej z tyłu workiem włoka, który jest poziomo otwierany przez rozpornice w styczności z dnem lub – w przypadku dwóch statków – dzięki odległości między tymi statkami;
   g) „niewód duński” oznacza ciągnione narzędzie okrążające, kierowane z jednego lub większej liczby statków za pomocą dwóch długich sznurów (sznury niewodu) przeznaczonych do kierowania ryb w stronę otworu niewodu. Narzędzie wykonane z tkaniny sieciowej, które jest podobne pod względem budowy i wielkości do włoka dennego i składa się z dwóch długich skrzydeł, części głównej oraz worka włoka;
   h) „włok rozprzowy” oznacza narzędzie z włokiem otwartym poziomo przy użyciu stalowej lub drewnianej rury, wyposażone w belkę oraz tkaninę sieciową z łańcuchami dennymi, matami łańcuchowymi lub łańcuchami płoszącymi, czynnie ciągnione po dnie przez silnik statku; [Popr. 12]
   i) „włok pelagiczny” oznacza narzędzie ciągnione przez co najmniej jeden statek rybacki w toni wodnej i składające się z sieci o dużych oczkach w przedniej części, które kierują połów w stronę tylnej części sieci składającej się z małych oczek, gdzie głębokość połowów jest kontrolowana za pomocą sondy sieciowej, a poziomy otwór jest kontrolowany przez rozpornice, które zwykle nie dotykają dna morskiego;
   j) „gatunki pelagiczne i przemysłowe” oznaczają śledzia, makrelę, szprota, błękitka, okowiela, dobijaki lub ostroboka;
   ja) „system zdalnego monitorowania elektronicznego (REM)” oznacza system kontroli działalności połowowej obsługiwany przez organy państwa członkowskiego; [Popr. 13]
   1. „urządzenia do gromadzenia i przekazu danych (CTE)” oznacza system zbierający dane i przekazujący je do REM oraz obejmujący zamknięty układ telewizyjny (CCTV), globalny system pozycjonowania (GPS), czujniki i sprzęt do transmisji. [Popr. 14]

ROZDZIAŁ II

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY

Artykuł 2a

Obowiązek ograniczenia do minimum połowu niechcianych gatunków ryb i młodych ryb

Każdy, kto prowadzi działalność połowową w cieśninie Skagerrak, w miarę możliwości unika połowów niechcianych gatunków ryb oraz połowów poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony określonego w załączniku II, między innymi poprzez dobór narzędzi połowowych, a także miejsca i czasu połowu.

2.   Zainteresowane państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania połowów niechcianych gatunków ryb oraz połowów poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony określonego w załączniku II, w tym poprzez udostępnienie bardziej selektywnych narzędzi połowowych, o których mowa w art. 6. [Popr. 15]

Artykuł 2b

Obowiązek rejestrowania i zgłaszania wszystkich połowów

1.   Każdy, kto prowadzi działalność połowową w cieśninie Skagerrak, rejestruje wszystkie połowy w dzienniku pokładowym, przy czym rozróżnia:

   a) ryby ze stad wymienionych w załączniku I;
   b) połowy z takich stad poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony; oraz
   c) ryby z innych stad.

2.   Wszystkie połowy zarejestrowane zgodnie z ust. 1 są zgłaszane Komisji lub organom państwa członkowskiego bandery. [Popr. 16]

Artykuł 3

Obowiązek wyładunku wszystkich połowów

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 850/98 wszelkie połowy stad wymienionych w załączniku I wprowadza się na burty statków rybackich i zatrzymuje na nich oraz wyładowuje zgodnie z harmonogramem określonym w wymienionymtym załączniku I, z wyjątkiem sytuacji, kiedy odrzucone ryby z takich stad wykazują wysoki wskaźnik przeżywalności lub gdy obciążenie dla rybaków wynikające z konieczności oddzielania niepożądanych gatunków od reszty połowu w związku z ich odmiennym przeznaczeniem jest nieproporcjonalnie wysokie.

1a.  Niezależnie od obowiązku rejestracji wszystkich połowów zgodnie z art. 2b obowiązek wyładunku wszystkich połowów określony w ust. 1 nie ma zastosowania do gatunku z konkretnego zasobu rybnego, jeżeli ustalono zgodnie z ust. 4, że charakteryzuje go wysoki wskaźnik przeżywalności, pod warunkiem że może on zostać oddzielony od połowu podstawowego.

2.  Niezależnie od ust. 1 oraz na zasadzie odstępstwa od art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 850/98, jeżeli połowów dokonuje się za pomocą narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym najwyżej 32 mm, wszystkie połowy stad, w tym stad, w odniesieniu do których obowiązek wyładunku nie ma zastosowania,niewymienionych w załączniku I wprowadza się na burty statków rybackich i zatrzymuje na nich oraz wyładowuje.

3.  Ustęp 1 nie ma zastosowania do połowów dokonywanych więcierzami lub koszami.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu zmiany załącznikazmieniających załącznik I na podstawie rozwoju informacji naukowych lub jeżeli obciążenie dla rybaków okaże się nieproporcjonalne w stosunku do korzyścii doświadczenia wynikającego ze stosowania niniejszego rozporządzenia; jednakże do załącznika I nie dodaje się żadnego gatunku przed przeprowadzeniem pierwszego przeglądu zgodnie z art. 15. Komisja jest również uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych określających, kiedy połowy mogą zostać uwolnione zgodnie z ust. 1a. Przed przyjęciem aktów delegowanych Komisja gwarantuje odpowiednią koordynację ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w połowy w cieśninie Skagerrak z myślą o zagwarantowaniu obowiązywania jednakowych zasad w całej cieśninie.

Takie akty delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 16. [Popr. 17]

Artykuł 4

Warunki szczególne w zakresie zarządzania kwotami

1.  Wszystkie połowy stad, o których mowa w art. 3, dokonane przez unijne statki rybackie wlicza się do kwot połowowych przysługujących państwu członkowskiemu bandery w odniesieniu do danego stada lub grupy stad, niezależnie od miejsca wyładunku.

2.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby kwota była dostępna dla statków rybackich poławiających w cieśninie Skagerrak w odniesieniu do wszelkich stad, których dotyczy obowiązek wyładunku ilości, którą wolno złowić, biorąc pod uwagę prawdopodobny skład połowów statków.

3.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby statki rybackie pływające pod ich banderą i posiadające na burcie ryby, w odniesieniu do których dane państwo członkowskie nie posiada kwoty, bezzwłocznie zaprzestawały połowów i wracały do portu. [Popr. 18]

Artykuł 5

Postępowanie z młodymi rybami

1.  Jeżeli minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony jest ustalony dla stada podlegającego przepisom art. 3, sprzedaż połowów z tego stada ryb, których rozmiar jest mniejszy od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, jest ograniczona do przetwarzania jedynie na mączkę rybną, karmę dla zwierząt domowych lub inne produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi lub. Jeżeli takie połowy muszą być przechowywane na lądzie przed ich zbyciem, należy ją przeznaczyć na cele charytatywne je przechowywać oddzielnie od połowów, których rozmiary przekraczają minimalny rozmiar do celów ochrony. [Popr. 19]

2.  Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony dla stad w cieśninie Skagerrak są wymienione w załączniku II.

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu zmiany załącznikazmieniających załącznik II na podstawie rozwoju informacji naukowych, aby po konsultacjach ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w połowy w cieśninie Skagerrak zagwarantować zgodność minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony z rozmiarami danego gatunku po osiągnięciu dojrzałości, a także dokonanie odnośnego przeglądu rozmiaru oczek sieci. Przyjmując takie akty delegowane, Komisja dąży do wprowadzenia wspólnych z Norwegią minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony, aby stworzyć równe warunki dla obu stron. [Popr. 20]

Takie akty delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 16.

Artykuł 6

Specyfikacja narzędzi połowowych

1.  Zabrania się posiadania na statku lub używania jakiegokolwiek włoka dennego, niewodu duńskiego, włoka rozprzowego lub podobnej sieci ciągnionej o rozmiarze oczek mniejszym niż 120 mm.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

   a) można używać narzędzi posiadających takie same właściwości pod względem selektywności jak narzędzia określone w ust. 1, potwierdzone przez zwiady rybackie lub ocenę dokonaną przez Komitet Naukowo- Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF);
   b) w przypadku połowów gatunków pelagicznych i przemysłowych można używać włoków o minimalnym rozmiarze oczek poniżejrównym lub mniejszym niż 32 mm, pod warunkiem żejeżeli jednak połowy znajdujące się na burcie zawierają więcej niż 50 % w jakimkolwiek czasie podczas rejsu połowowego składają się w mniej niż 80% jednego gatunku pelagicznego lub przemysłowego lub większej liczby takich gatunków, statek rybacki wraca do portu. [Popr. 21]

3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych w celu podejmowania decyzji co do wyboru narzędzi, w tym urządzeń selektywnych przymocowanych do tych narzędzi, które mogą być używane, ponieważ posiadają właściwości pod względem selektywności równoważne z narzędziami określonymi w ust. 1.

Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z art. 17.

Artykuł 7

Ograniczenia dotyczące użycia narzędzi

1.  Statki rybackie poławiające w cieśninie Skagerrak używają tylko jednego narzędzia połowowego w trakcie danego rejsu połowowego.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 statki rybackie mogą używać dowolnej kombinacji narzędzi połowowych wymienionych w art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 2 lit. a).

3.  Statki, o których mowa w ust. 1, mogą zatrzymywać na burcie więcej niż jedno narzędzie połowowe, pod warunkiem że nieużywane sieci są zasztauowane zgodnie z art. 47 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 8

Rejsy połowowe odbywane w cieśninie Skagerrak i na innych obszarach

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 4, 15, art. 19 ust. 1 i art. 35, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 850/98 niniejszy rozdział stosuje się także do obszarów innych niż cieśnina Skagerrak dla całego rejsu połowowego statku.

2.  Ustęp 1 stosuje się do innych obszarów wyłącznie w przypadku, gdy statek rybacki dokonuje połowów w cieśninie Skagerrak i w innym obszarze w dowolnym czasie w ramach tego samego rejsu poło

ROZDZIAŁ III

ŚRODKI KONTROLNE

Artykuł 9

Powiązania z innymi rozporządzeniami

Środki kontrolne przewidziane w niniejszym rozdziale stosuje się oprócz środków przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008(11), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1006/2008(12) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 i o ile nie zostało to inaczej przewidziane w artykułach niniejszego rozdziału.

Artykuł 10

Uprzednie powiadomienie

1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 kapitanowie unijnych statków rybackich zatrzymujący na burcie ryby ze stad podlegających przepisom art. 3 niniejszego rozporządzenia, przekazują właściwym organom państwa członkowskiego bandery informacje wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 na dwie godziny przed wejściem do portu.

2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1010/2009(13) kapitanowie unijnych statków rybackich zatrzymujący na burcie ryby ze stad podlegających przepisom art. 3 niniejszego rozporządzenia, przekazują właściwym organom państwa członkowskiego, z którego portu chciałyby skorzystać, informacje wymienione w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 na dwie godziny przed wejściem do portu.

Artykuł 11

Zdalne monitorowanie elektroniczne

1.   Państwa członkowskie używają zdalnego systemu monitorowania elektronicznego (REM) do monitorowania działalności połowowej statków rybackich pływających pod ich banderą i poławiających w cieśninie Skagerrak.

2.  Statek rybacki o długości całkowitej co najmniej 12 metrów prowadzący działalność połowową w części cieśniny Skagerrak znajdującej się na wodach Unii musi posiadać na pokładzie w pełni funkcjonujący system REM, który składa się z wystarczającej liczby kamer telewizyjnych w układzie zamkniętymzamkniętego układu telewizyjnego (CCTV), globalnego systemu pozycjonowania (GPS), czujników i czujników, aby mógł otrzymaćsprzętu do transmisji (CTE), zanim uzyska zgodę na opuszczenie portu.

3.   Ustęp 2 stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

   a) od dnia 1 stycznia 20142015r. w odniesieniu do unijnych statków rybackich o długości całkowitej co najmniej 15 metrów;
   b) od dnia 1stycznia 2015lipca 2016 r. w odniesieniu do unijnych statków rybackich o długości całkowitej co najmniej 12 metrów;

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących następujących aspektów systemu REM: niezawodności systemu, specyfikacji systemu, danych, które mają być rejestrowane i przetwarzane, kontroli stosowania systemu REM lub wszelkich innych elementów niezbędnych do funkcjonowania systemu.Dane zapisywane przez kamery CCTV są automatyzowane za pomocą oprogramowania do rozpoznawania obrazów i są traktowane zgodnie z odnośnymi zasadami i regułami ochrony danych.

5.   Europejski Fundusz Morski i Rybacki oferuje wsparcie w zakresie instalacji zamkniętego układu telewizyjnego (CCTV), globalnego systemu pozycjonowania (GPS), czujników oraz sprzętu do transmisji (CTE).

6.   Komisja może przyjąć akty wykonawcze dotyczące następujących aspektów systemu REM: niezawodności systemu, specyfikacji systemu, danych, które mają być rejestrowane i przetwarzane, kontroli stosowania systemu REM lub wszelkich innych elementów niezbędnych do funkcjonowania systemu.

Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa wart. 17 ust. 2. [Popr. 22]

Artykuł 12

Plan kontroli i inspekcji

1.  Państwa członkowskie ustanawiają środki kontroli i inspekcji zgodnie z załącznikiem III w celu zapewnienia zgodności z warunkami, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Środki kontroli i inspekcji zawarte są w krajowym programie kontroli, o którym mowa w art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, który ma zastosowanie do wieloletniego planu dotyczącego zasobów dorsza ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008.

Artykuł 13

Tranzyt

Statki rybackie przepływające przez cieśninę Skagerrak z rybami zatrzymanymi na burcie i złowionymi w obszarach innych niż cieśnina Skagerrak przymocowują i sztauują sieci zgodnie z art. 47 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

ROZDZIAŁ IV

PRZEGLĄD

Artykuł 14

Sprawozdania składane przez państwa członkowskie

W trzecim roku po wejściu niniejszego rozporządzenia w życieDo dnia ...(14), a następnie co trzy lata zainteresowane państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. ierwsze sprawozdanie skupia się szczególnie na środkach podjętych przez państwa członkowskie w celu zminimalizowanie połowów niechcianych gatunków ryb oraz połowów poniżej miniamlnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony zgodnie z załącznikiem II. [Popr. 23]

Artykuł 15

Ocena planu

Komisja, na podstawie sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 14, i w związku z opinią naukową,a także w oparciu o doradztwo Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Rybołówstwa, Międzynarodowej Rady Badań Morza oraz Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Północnego, ocenia wpływ środków na odnośne stada i łowiska w roku następującym po roku, w którym otrzymuje te sprawozdania. Pierwsza ocena skupia się na tym, czy środki podjęte w niniejszym rozporządzeniu w wystarczającym stopniu przyczyniły się do zrównoważonej ochrony stad, czy niezbędne są dodatkowe środki podjęte w celu zminimalizowania połowów niechcianych gatunków ryb oraz połowów poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony zgodnie z załącznikiem II, a także na wpływie społeczno-gospodarczym tych środków na sektor rybołówstwa. [Popr. 24]

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł 16

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślonyokres trzech lat od …(15). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem każdego okresu. [Popr. 25]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 3 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 17

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury powołany na mocy art. 30 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY

Artykuł 18

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 850/98

W rozporządzeniu (WE) nr 850/98 wprowadza się następujące zmiany:

1.   w art. 4 ust. 4 lit. a) ppkt (ii), art. 35 i tytule załącznika IV skreśla się wyraz „Skagerrak”;

2.   skreśla się art. 38;

3.   tytuł załącznika X.B otrzymuje brzmienie:"

  WARUNKI DOTYCZĄCE UŻYCIA PEWNYCH KOMBINACJI WIELKOŚCI OCZKA SIECI W CIEŚNINIE KATTEGAT

"

Artykuł 19

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1.   w art. 11 ust. 1 dodaje się drugi akapit w brzmieniu:"

Systemu nakładu połowowego, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie stosuje się do cieśniny Skagerrak od dnia 1 stycznia 20131 stycznia 2014 r.»; [Popr. 26]

2.   w art. 12 ust. 5 dodaje się drugi akapit w brzmieniu:

»W przypadku wyłączenia cieśniny Skagerrak z systemu nakładu połowowego na podstawie art. 11 ust. 1 akapit drugi, przy obliczaniu maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego nie należy już brać pod uwagę nakładu połowowego, który byłby związany z cieśniną Skagerrak i który był brany pod uwagę przy ustanawianiu podstawowego nakładu.

"

ROZDZIAŁ VII

ODSTĘPSTWA

Artykuł 20

Odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 847/96

1.  Na zasadzie odstępstwa od:

   a) art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96, jeżeli poziom wykorzystania kwoty danego stada podlegającego przepisom art. 3 niniejszego rozporządzenia przekracza 75 % przed dniem 31 października roku jej stosowania, państwo członkowskie, któremu przyznano taką kwotę, może złożyć wniosek do Komisji o pozwolenie na wyładunek dodatkowych ilości ryb z tego samego stada, które należy odliczyć od kwoty tego stada ryb w następnym roku, podając ilość dodatkową, w odniesieniu do której złożono wniosek (pożyczenie), oraz:
   b) art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96, państwo członkowskie, któremu przyznano odnośną kwotę, może zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania kwoty o zatrzymanie części swojej kwoty w celu przeniesienia na rok następny (zaoszczędzenie).

Ilości, o których mowa w lit. a) i b), nie mogą przekraczać:

   (i) w 20132014 r. – 20 % odpowiedniej kwoty,
   (ii) w 20142015 r. – 15 % odpowiedniej kwoty oraz
   (iii) w 20152016 r. – 10 % odpowiedniej kwoty. [Popr. 27]

2.  Dodatkowej ilości pożyczonej zgodnie z ust. 1 nie uznaje się za przekroczenie dozwolonych wyładunków do celów odliczeń określonych w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 21

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ... dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

Załącznik I

Wykaz gatunków, które należy stopniowo objąć obowiązkiem wyładunku

Nazwa

Nazwa systematyczna

Data rozpoczęcia stosowania

Dorsz

Gadus morhua

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Śledź

Clupea harengus

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Makrela

Scomber scombrus

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Krewetka północna

Pandalus borealis

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Czarniak

Pollachius virens

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Szprot

Sprattus sprattus

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Witlinek

Merlangius merlangus

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Morszczuk

Merluccius merluccius

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Molwa

Molva molva

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Żabnica

Lophius piscatorius.

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Rdzawiec

Pollachius pollachius

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Molwa niebieska

Molva dypterygia

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

Brosma

Brosme brosme

1 stycznia 2013 r.1 stycznia 2014 r.

[Popr. 28]

Gładzica

Pleuronectes platessa

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Szkarłacica

Glyptocephalus cynoglossus

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Niegładzica

Hippoglossoides platessoides

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Błękitek

Micromesistius poutassou

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Okowiel

Trisopterus esmarkii

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Srebrzyk smukły

Argentina spp.

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Sola

Solea solea

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Homarzec

Nephrops norvegicus

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Nagład

Scophthalmus rhombus

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Zimnica

Limanda limanda

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Turbot

Scophthalmus maximus

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Złocica

Microstomus kitt

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Dobijakowate

Ammodytidae

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Ostrobok

Trachurus trachurus

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Raje (inne niż wymienione w rozporządzeniach dotyczących uprawnień do połowów jako te, które mają być uwalniane)

Raja spp.

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Stornia

Platichthys flesus

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Zębacz pasiasty

Anarhichas lupus

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Widlak biały

Phycis blennoides

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Tasza

Cyclopterus lumpus 

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

Karmazyny

Sebastes spp.

1 stycznia 2015 r.1 stycznia 2016 r.

[Popr. 29]

Załącznik II

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony

Gatunek

Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony

Dorsz (Gadus morhua)

30 cm

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Witlinek (Merlangus merlangus)

23 cm

Czarniak (Polachius virensis)

30 cm

Śledź (Clupea harengus)

18 cm

Makrele (Scomber spp.)

20 cm

Morszczuk (Merluccius merluccius)

30 cm

Molwa (Molva molva)

63 cm

Molwa niebieska (Molva dypterygia)

70 cm

Rdzawiec (Pollachius pollachius)

30 cm

Gładzica (Pleuronectes platessa)

27 cm

Sole (Solea spp.)

24 cm

Ostroboki (Trachurus spp.)

15 cm

ZAŁĄCZNIK III

Środki kontroli i inspekcji

1.  Do celów kontroli i inspekcji mających sprawdzić poziom zgodności z art. 3 i 5, krajowe środki kontroli i inspekcji zawierają co najmniej odniesienie do:

   (a) wymogów dotyczących pełnego pobierania próbek z połowów na morzu i w porcie;
   (b) analizy wszystkich danych wymienionych w art. 109 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
   (c) stosowania czujników przymocowanych do narzędzi;
   (d) stosowania zdalnego monitorowania elektronicznego (REM), które składa się z systemu telewizyjnego w układzie zamkniętym (CCTV), GPS i czujników;stosowania sprzętu CTE do pobierania i przekazu danych do odpowiedniego REM w zalecany sposób;
   (e) floty referencyjnej dla głównych łowisk w cieśninie Skagerrak, albo przy pomocy REM albo obserwatorów;
   (f) naukowego programu pobierania próbek z odrzutów obejmującego wszystkie główne łowiska w cieśninie Skagerrak.

2.  Do celów kontroli i inspekcji mających sprawdzić poziom zgodności z art. 6, 7 i 8 krajowe środki kontroli i inspekcji zawierają co najmniej odniesienie do:

   (a) przydzielonych zasobów ludzkich i środków technicznych, a w razie gdy uzna się to za konieczne – sprzętu CTE do zbierania i przekazu danych do odpowiedniego REM w zalecany sposób;
   (b) strategii kontroli, w tym poziomu inspekcji na morzu i na lądzie oraz poziomu nadzoru.

3.  Podstawowe kryteria dotyczące inspekcji

Zainteresowane państwa członkowskie przyznają połowom prowadzonym w cieśninie Skagerrak, za wyjątkiem sytuacji, gdy połowy prowadzą statki rybackie wyposażone w sprzęt CTE lub połowów dokonuje się więcierzami i koszami, najwyższy poziom ryzyka w swoim systemie zarządzania ryzykiem ustanowionym zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Statki rybackie poławiające w ramach tego samego rejsu połowowego zarówno w cieśninie Skagerrak, jak i winnychw innych wodach unijnych, za wyjątkiem statków rybackich wyposażonych w sprzęt CTE lub połowów więcierzami i koszami, otrzymują szczególny czynnik ryzyka i zostają również objęte najwyższym poziomem ryzyka. Połowy prowadzone przez statki rybackie wyposażone w sprzęt CTE lub połowy więcierzami i koszami mogą być objęte najwyższym poziomem ryzyka, lecz dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej oceny statku lub sposobu połowu.

4.   Adekwatność środków kontrolnych

Państwa członkowskie gwarantują, że obciążenie środkami kontrolnymi w racjonalnym stopniu odpowiada konieczności kontroli. W tym względzie należy szczególnie wziąć pod uwagę, czy statek jest wyposażony w system CTE. [Popr. 30]

(1) Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 87.
(2) Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 87.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.
(4) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.
(6) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.
(7) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(8) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1.
(9) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.
(10) Dz.U. L 318 z 7.12.1984, s. 23.
(11) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1
(12) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33.
(13) Dz.U. L 280 z 27.10.2009, s. 5.
(14)* Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
(15)* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług
PDF 218kWORD 25k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie transpozycji i stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (2010/2043(INI))
P7_TA(2013)0118A7-0044/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 19 ust. 1 i art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając dyrektywę 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług(1),

–  uwzględniając wytyczne Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE w odniesieniu do ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-236/09 (Test-Achats)(2),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 (Test-Achats)(3),

–  uwzględniając sprawozdanie europejskiej sieci ekspertów prawnych w dziedzinie równouprawnienia płci z grudnia 2010 r. zatytułowane „Przepisy UE dotyczące równouprawnienia płci: sposoby ich transponowania do prawa krajowego”,

–  uwzględniając sprawozdanie europejskiej sieci ekspertów prawnych w dziedzinie równouprawnienia płci z lipca 2009 r. zatytułowane „Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług oraz transpozycja dyrektywy 2004/113/WE”,

–  uwzględniając sprawozdanie europejskiej sieci ekspertów prawnych w dziedzinie równouprawnienia płci z czerwca 2011 r. zatytułowane „Osoby transseksualne i interseksualne: dyskryminacja ze względu na płeć. tożsamość płciową oraz ekspresję płciową”,

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie oceny wyników planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na przyszłość(5),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0044/2013),

A.  mając na uwadze, że w dyrektywie zakazuje się zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług ogólnodostępnych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym;

B.  mając na uwadze, że dyrektywa porusza kwestie dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć poza rynkiem pracy;

C.  mając na uwadze, że zabrania się również dyskryminacji kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo, molestowania i molestowania seksualnego, a także nakłaniania do dyskryminacji w jakiejkolwiek sytuacji mającej związek z oferowaniem lub dostarczaniem towarów lub usług;

D.  mając na uwadze, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony odpowiednie działania w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć podejmuje się w ramach specjalnej procedury ustawodawczej, która wymaga jednomyślności w Radzie i zgody Parlamentu (art. 19 ust. 1 TFUE);

E.  mając na uwadze, że zgodnie z dostępnymi informacjami w większości państw członkowskich dokonano transpozycji dyrektywy poprzez przyjęcie nowego ustawodawstwa lub wprowadzenie zmian do istniejących przepisów w tej dziedzinie;

F.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich transpozycja nie została zakończona lub jej termin się opóźnił;

G.  mając na uwadze, że w niektórych przypadkach przepisy krajowe wykraczają poza wymogi dyrektywy, gdyż obejmują również edukację lub dyskryminację w mediach i w reklamie;

H.  mając na uwadze, że możliwość odstępstwa przewidziana w art. 5 ust. 2 dyrektywy tworzy sytuację braku pewności prawa i rodzi prawdopodobieństwo wystąpienia w dłuższej perspektywie problemów prawnych;

I.  mając na uwadze, że termin przygotowania przez Komisję sprawozdania ze stosowania dyrektywy, który zgodnie z jej zapisami miał upłynąć w 2010 r., został przedłużony do 2014 r.;

J.  mając na uwadze, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 (Test-Achats) art. 5 ust. 2 dyrektywy, w którym ustanawia się odstępstwo w zakresie ubezpieczeń i związanych usług finansowych, jest sprzeczny z realizacją celu równego traktowania kobiet i mężczyzn i niezgodny z Kartą praw podstawowych UE;

K.  mając na uwadze, że w związku z tym przedmiotowy przepis uznaje się za nieważny od dnia wygaśnięcia stosownego okresu przejściowego, tj. od dnia 21 grudnia 2012 r.;

L.  mając na uwadze, że dnia 22 grudnia 2011 r. Komisja opublikowała niewiążące wytyczne mające na celu wyjaśnienie sytuacji zakładów ubezpieczeń i związanych usług finansowych;

M.  mając na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dyskryminacja wobec osób transgenderowych oraz dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową może być równoznaczna z dyskryminacją ze względu na płeć(6) w polityce i przepisach dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

1.  ubolewa, że Komisja nie przedstawiła sprawozdania ze stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE ani nie opublikowała aktualnych danych dotyczących wdrażania tej dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich;

2.  uznaje, że orzeczenie w sprawie Test-Achats mogło mieć wpływ na proces wdrażania dyrektywy w państwach członkowskich, ale zauważa, że nie jest to wystarczające uzasadnienie dla nieopublikowania na czas sprawozdania wymaganego w dyrektywie;

3.  wzywa Komisję do niezwłocznego opublikowania sprawozdania i wszelkich dostępnych danych;

4.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o podjęcie konkretnych działań w celu wyjaśnienia dyrektywy i jej skutków z podaniem konkretnych przykładów, aby zagwarantować, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni poczują się w pełni objęci przepisami tej dyrektywy i będą mogli je właściwie stosować jako skuteczne narzędzie ochrony swoich praw do równego traktowania w dostępie do wszystkich towarów i usług;

5.  z zadowoleniem przyjmuje orzeczenie w sprawie Test-Achats, uważa jednak, że wprowadziło ono trwałą niepewność na rynku ubezpieczeń; oczekuje, że wprowadzenie kryteriów jednakowych dla obu płci spowoduje, że stawki będą ustalane w oparciu o wiele czynników ryzyka, które sprawiedliwie odzwierciedlają indywidualne ryzyko niezależnie od płci, a także przyczyni się do wykrywania wszelkiej potencjalnej dyskryminacji ze względu na płeć;

6.  uważa, że opublikowane przez Komisję wytyczne, które nie mają charakteru wiążącego ani normatywnego, nie rozwiewają w pełni tej niepewności;

7.  wzywa Komisję do podjęcia praktycznych kroków mających na celu rozwiązanie istniejącego problemu poprzez zaproponowanie nowego aktu prawnego, który będzie w pełni zgodny z treścią wytycznych;

8.  zauważa, że sektor ubezpieczeniowy powinien kontynuować wysiłki podjęte w celu reorganizacji systemu składek zgodnie z kryteriami jednakowymi dla obu płci poprzez zastosowanie wyliczeń aktuarialnych na podstawie innych czynników;

9.  wzywa Komisję do rozpoczęcia nieformalnego dialogu z przedstawicielami sektora ubezpieczeniowego na temat oceny ryzyka;

10.  wzywa Komisję do przedstawienia metodyki, którą Komisja zastosuje do określenia wpływu orzeczenia w sprawie Test-Achats na politykę cenową sektora ubezpieczeniowego;

11.  wzywa Komisję do przeanalizowania tej kwestii także z punktu widzenia polityki ochrony konsumentów;

12.  wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do uważnego śledzenia sytuacji na rynku ubezpieczeń, a gdyby zostały wykryte jakiekolwiek oznaki stosowania faktycznej dyskryminacji pośredniej – do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych środków w celu rozwiązania tego problemu i uniknięcia nieuzasadnionych podwyżek stawek ubezpieczeniowych;

13.  podkreśla, że przedmiotowa dyrektywa nie ogranicza się wyłącznie do dziedziny ubezpieczeń oraz że należy szczegółowo wyjaśnić szerszy zakres i możliwości dokonania za jej pomocą postępów pod względem dostępu do towarów i usług w sferze publicznej i prywatnej, aby zapewnić zarówno kobietom, jak i mężczyznom pełne zrozumienie zakresu i celu dyrektywy, co umożliwi im właściwe wykorzystanie jej przepisów i możliwości;

14.  zwraca uwagę, że przepis dotyczący przeniesienia ciężaru dowodu został wdrożony do ustawodawstwa krajowego większości państw członkowskich; wzywa Komisję do monitorowania stosowania tego przepisu we wszystkich państwach członkowskich;

15.  wzywa Komisję do uwzględnienia przypadków dyskryminacji ze względu na ciążę, planowanie ciąży i macierzyństwo np. w odniesieniu do sektora mieszkaniowego (wynajem) lub do trudności w uzyskaniu kredytu oraz do dostępu do wyrobów i usług medycznych, w szczególności do legalnie dostępnej opieki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego oraz do leczenia umożliwiającego zmianę płci;

16.  wzywa Komisję do szczególnie uważnego monitorowania wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na karmienie piersią, w tym ewentualnej dyskryminacji w dostępie do towarów i usług w strefach i przestrzeniach publicznych;

17.  wzywa Komisję, aby monitorowała wdrażanie i stosowanie tej dyrektywy w odniesieniu do kobiet ciężarnych, które starają się o azyl i oczekują na decyzję w sprawie ich wniosku o azyl, w celu zapewnienia, by kobiety te były objęte przedmiotowymi umowami i miały dostęp do przedmiotowych produktów;

18.  wzywa Komisję do pełnego uwzględnienia – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości – dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową w przyszłej polityce i przyszłych przepisach dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

19.  z ubolewaniem zauważa, że w niektórych państwach członkowskich kobiety prowadzące działalność gospodarczą, zwłaszcza samotne matki, są często dyskryminowane, gdy próbują uzyskać pożyczkę lub kredyt dla swojego przedsiębiorstwa i wciąż napotykają przeszkody oparte na stereotypach związanych z płcią;

20.  wzywa Komisję, aby gromadziła najlepsze praktyki i udostępniała je państwom członkowskim w celu dostarczenia im środków niezbędnych do wspierania działań pozytywnych i do lepszego wdrożenia przedmiotowych przepisów na szczeblu krajowym;

21.  zwraca uwagę na brak skuteczności niektórych organów ds. równości, wynikający z braku rzeczywistej zdolności do działania, niedoboru personelu oraz niewystarczających środków finansowych;

22.  wzywa Komisję do właściwego i dokładnego monitorowania sytuacji organów ds. równości utworzonych w następstwie wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy oraz do sprawdzenia, czy spełnione zostały wszystkie warunki określone w prawodawstwie UE; podkreśla w szczególności, że obecny kryzys gospodarczy nie może stanowić usprawiedliwienia dla niewłaściwego funkcjonowania organów ds. równości;

23.  podkreśla, że Komisja powinna przedstawić więcej danych i zapewnić większą przejrzystość w odniesieniu do trwających postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz prowadzonych działań;

24.  wzywa Komisję do utworzenia ogólnodostępnej bazy danych zawierającej przepisy i orzecznictwo związane z dyskryminacją ze względu na płeć; podkreśla potrzebę zwiększenia ochrony ofiar dyskryminacji ze względu na płeć;

25.  wskazuje na potrzebę udzielenia wsparcia finansowego i zapewnienia koordynacji UE w zakresie dodatkowych szkoleń dla prawników praktyków, którzy zajmują się kwestiami dyskryminacji ze względu na płeć, z uwzględnieniem roli sądów krajowych;

26.  wskazuje na potrzebę terminowego transponowania dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, a także rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
(2) Dz.U. C 11 z 13.1.2012, s. 1.
(3) Dz.U. C 130 z 30.4.2011, s. 4.
(4) Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, s. 405.
(5) Dz.U. C 236 E z 12.8.2011, s. 87.
(6) Sprawa C-13/94 (P. przeciwko S. i Cornwall County Council); sprawa C-117/01 (K.B. przeciwko National Health Service Pensions Agency i Secretary of State for Health); sprawa C-423/04 (Sarah Margaret Richards przeciwko Secretary of State for Work and Pensions).


Dalszy rozwój poprzez wymianę handlową
PDF 346kWORD 42k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. na temat dalszego rozwoju poprzez wymianę handlową (2012/2224(INI))
P7_TA(2013)0119A7-0054/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 stycznia 2012 r. zatytułowany. „Handel, wzrost gospodarczy i rozwój” (COM(2012)0022), który jest aktualizacją komunikatu na ten sam temat z dnia 18 września 2002 r.,

–  uwzględniając art. 207 i 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając inne komunikaty i dokumenty robocze służb Komisji z ostatnich lat odnoszące się do tego tematu, w tym komunikat zatytułowany „Spójność polityki na rzecz rozwoju” (COM(2009)0458, SEC(2010)0421, SEC(2011)1627), plan działań UE na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach rozwoju na lata 2010–2015 (SEC(2010)0265), komunikat w sprawie zwiększenia wpływu unijnej polityki rozwoju – Program działań na rzecz zmian (COM(2011)0637), komunikat w sprawie zwiększenia wsparcia UE dla krajów rozwijających się w mobilizowaniu środków na finansowanie rozwoju (COM(2012)0366), komunikat w sprawie podejścia UE do kwestii odporności (COM(2012)0586), komunikat w sprawie ochrony socjalnej w ramach współpracy UE na rzecz rozwoju (COM(2012)0446), komunikat zatytułowany „Współpraca Europy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie stosunków zewnętrznych” (COM(2012)0492), a także komunikat w sprawie pomocy na rzecz wymiany handlowej (COM(2007)0163) oraz roczne sprawozdania Komisji z nadzoru dotyczące tej pomocy,

–  uwzględniając konkluzje Rady dotyczące podejścia UE do handlu, wzrostu i rozwoju w następnym dziesięcioleciu z dnia 16 marca 2012 r. oraz jej inne konkluzje mające znaczenie dla tej kwestii,

–  uwzględniając umowę z Kotonu(1),

–  uwzględniając uregulowania dotyczące instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju(2) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju i ich wdrażanie,

–  uwzględniając strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji oraz pkt. 11 związanego z nimi planu działania dotyczący handlu(3),

–  uwzględniając udoskonalone zintegrowane ramy pomocy związanej z handlem w krajach najsłabiej rozwiniętych, opracowane pod przewodnictwem Banku Światowego,

–  uwzględniając program godnej pracy MOP oraz inicjatywę ONZ na rzecz minimum ochrony socjalnej,

–  uwzględniając IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet, która odbyła się we wrześniu 1995 r. w Pekinie, a także przyjętą na niej Deklarację Pekińską i Platformę Działania,

–  uwzględniając własne rezolucje odnoszące się do handlu i rozwoju, w tym rezolucje w sprawie handlu i ubóstwa(4); pomocy na rzecz wymiany handlowej(5); umów o partnerstwie gospodarczym(6); ogólnego systemu preferencji Unii Europejskiej(7); odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw(8), kwestii podatkowych w odniesieniu do krajów rozwijających się(9); stosunków UE - Afryka(10); bezpieczeństwa żywności(11); ogólnego rozwoju polityki rozwojowej UE(12) i spójności polityki na rzecz rozwoju(13),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0054/2013),

A.  mając na uwadze wyraźne wzajemne powiązania między art. 207 i 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; mając na uwadze, że art. 207 przewiduje prowadzenie wspólnej polityki handlowej zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii, a art. 208 nakłada obowiązek uwzględnienia celów współpracy na rzecz rozwoju przy realizacji unijnych strategii politycznych, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z Deklaracją Pekińską i Platformą Działania państwa członkowskie i Komisja przyjęły strategię uwzględniania aspektu płci w ramach swojej polityki współpracy na rzecz rozwoju;

C.  mając na uwadze, że ograniczanie ubóstwa oraz dążenie do realizacji milenijnych celów rozwoju to główne elementy unijnej polityki rozwoju, które powinny również stanowić wyznacznik unijnej polityki handlowej w stosunku do krajów rozwijających się; mając na uwadze, że wspieranie praw człowieka powinno zostać włączone do tej polityki i być jednym z elementów opartego na prawach człowieka podejścia do rozwoju przyjętego przez UE;

D.  mając na uwadze, że liberalizacja handlu nie oznacza automatycznie ograniczania ubóstwa, jednak otwarcie handlu może być jednym z najskuteczniejszych czynników stymulujących wzrost gospodarczy i rozwój jedynie wówczas, gdy istnieć będą ku niemu właściwe warunki;

E.  mając na uwadze, że pomyślny, oparty na handlu rozwój możliwy jest między innymi przy właściwie funkcjonujących instytucjach, skutecznej walce z korupcją, zdrowym sektorze prywatnym oraz dążeniu do ogólnego i integracyjnego rozwoju gospodarczego, dywersyfikacji oraz stopniowym podwyższaniu się wartości dodanej;

F.  mając na uwadze, że polityka handlowa UE wobec krajów rozwijających się ma na celu skuteczniejsze włączanie ich do międzynarodowego systemu handlowego, jednak brakuje jej wyraźnie zdefiniowanych celów w zakresie rozwoju, dlatego też istnieje ryzyko, że ucierpi lokalna produkcja, a zależność od eksportu towarów wzrośnie; mając na uwadze, że mimo znacznych wysiłków na rzecz liberalizacji niektóre kraje rozwijające się, zwłaszcza kraje najsłabiej rozwinięte, nie są w stanie zdywersyfikować produkcji i eksportu;

G.  mając na uwadze nierównomierny wpływ globalizacji na ograniczanie ubóstwa; mając na uwadze, że duży odsetek ludności w krajach rozwijających się nadal żyje w skrajnym ubóstwie, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwiniętych; w 1990 r. odsetek ludności żyjącej w skrajnym ubóstwie w krajach najsłabiej rozwiniętych wynosił 18%, a do 2007 r. wzrósł on dwukrotnie, sięgając 36%;

H.  mając na uwadze, że negocjacje umów o partnerstwie gospodarczym są bardzo opóźnione, ogólny postęp jest nadal słaby, cele rozwoju nie są wyraźnie określone w strategii zawierania przez UE umów o partnerstwie gospodarczym i sytuacji nie da się naprawić tylko poprzez przesunięcie ostatecznego terminu;

I.  mając na uwadze, że kraje ubogie mają trudności z rekompensowaniem spadku wpływów z opodatkowania handlu, wynikającego z globalnego kontekstu obecnej liberalizacji handlu; mając na uwadze, że w wyniku nałożenia na towary przetworzone opłat celnych wyższych niż te dotyczące surowców wzrasta ryzyko, że kraje rozwijające się zostaną zredukowane do wyłącznie do roli eksporterów surowców;

J.  mając na uwadze, że należy wyeliminować negatywny wpływ wspólnej polityki rolnej na handel i rozwój krajów rozwijających się;

K.   mając na uwadze, że rozwój agropaliw opierał się głównie na rozwoju wielkoobszarowych monokultur przemysłowych, co przyczyniło się do upowszechnienia praktyk rolniczych, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego, różnorodności biologicznej, żyzności gleb i dostępności wody; mając na uwadze, że rozpowszechnianie się agropaliw może mieć poważne skutki w kontekście naruszania praw do gruntów, utraty dostępu do ważnych zasobów naturalnych, wylesiania i degradacji środowiska;

L.  mając na uwadze, że kraje należące do górnej strefy dochodów średnich w dniu 1 stycznia 2014 r. zostaną wyłączone z ogólnego systemu preferencji Unii Europejskiej, jednak nie wiadomo w jakim zakresie będzie się to wiązać z nowymi możliwościami wywozu w przypadku najmniej rozwiniętych krajów;

M.  mając na uwadze, że pomoc na rzecz wymiany handlowej ma na celu wspieranie krajów rozwijających się, aby mogły one między innymi budować zdolności handlowe, znosić przeszkody administracyjne w handlu, zapewniać efektywniejszą infrastrukturę do transportu towarów oraz wzmacniać przedsiębiorstwa lokalne, by przygotować je do spełniania lokalnych potrzeb, konkurencji rynkowej i pozwolić im korzystać z nowych możliwości rynkowych; mając na uwadze, że pomoc na rzecz wymiany handlowej powinna wspierać przetwarzanie i dywersyfikację produkcji, pomagać w integracji regionalnej, sprzyjać transferom technologii, a także ułatwiać tworzenie lub rozwój potencjału w zakresie produkcji krajowej oraz zmniejszanie nierówności w dochodach;

N.  mając na uwadze, że integracja regionalna jest skutecznym sposobem zapewnienia dobrobytu, pokoju i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że korzyści rozwojowe lepiej funkcjonującego handlu wewnętrznego i regionalnego mogą być równie duże jak korzyści bardziej rozwiniętego handlu zewnętrznego albo nawet większe, szczególnie w kontekście zmiany klimatu; mając na uwadze, że handel regionalny w Afryce dotyczy w przeważającym stopniu towarów przetworzonych, podczas gdy handel zewnętrzny dotyczy przede wszystkim surowców;

O.  mając na uwadze, że wywóz zasobów naturalnych kojarzy się często z korupcją, a także ze stagnacją w innych sektorach gospodarki; mając na uwadze, że zjawisko tzw. przekleństwa zasobów jest już ogólnie uznane i w ramach unijnej polityka handlowej powinno się dążyć do zapobiegania powstawaniu tego zjawiska i do walki z nim;

P.  mając na uwadze, że tzw. zasoby będące źródłem konfliktów są zasobami naturalnymi, których systematyczne wydobycie i sprzedaż wiąże się w kontekście konfliktu z rażącymi przypadkami łamania praw człowieka, naruszeniami międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszeniami równoważnymi zbrodni w świetle prawa międzynarodowego, przyczynia się do nich lub jest ich skutkiem;

Q.  mając na uwadze, że polityka UE musi wspierać bezpieczeństwo żywnościowe, nigdy zaś nie może działać na jego szkodę; mając na uwadze, że bardzo ważne jest również zatrzymanie zjawiska przekwalifikowywania gruntów uprawnych, które w krajach rozwijających się lub w regionach dotkniętych ustawicznym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego gwarantują produkcję żywności na potrzeby lokalne lub regionalne (ang. land grab);

R.  mając na uwadze, że w szczególności wspieranie biopaliw przyczyniło się do pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz niestabilności cen żywności w krajach rozwijających się;

S.  mając na uwadze, że zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie posiadania praw własności gruntów przez drobnych producentów rolnych, którzy stanowią większość właścicieli ziemskich w krajach rozwijających się i należą do grupy społecznej znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji, jest warunkiem sprawnego funkcjonowania rynków nieruchomości i rynków kredytowych mających zasadnicze znaczenie dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju;

T.  mając na uwadze, że inwestowanie w stwarzanie kobietom większych możliwości, w szczególności w zakresie mikrokredytów, ma podstawowe znaczenie dla osiągania dużych korzyści pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego;

Uczynienie handlu skuteczną siłą napędową wzrostu, rozwoju oraz ograniczania ubóstwa

1.  potwierdza swe stanowisko, że ułatwianie zrównoważonego rozwoju musi być nadrzędnym celem polityki handlowej UE w stosunku do krajów rozwijających się; jest zdania, że należy sformułować konkretne i zrównoważone cele w zakresie rozwoju dla wszystkich inicjatyw w ramach tej polityki;

2.   podkreśla, że skoro nie można z całą pewnością stwierdzić, że liberalizacja handlu prowadzi do wzrostu i ograniczenia ubóstwa, wymianę handlową i pomoc na rzecz polityki handlowej należy stale opracowywać na podstawie przejrzystych procesów partycypacyjnych, które sprzyjają integracji społecznej i angażują wszystkie zainteresowane strony, ze zwróceniem szczególnej uwagi na grupy znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji społecznej, a zwłaszcza kobiety;

3.  zwraca uwagę, że sprawiedliwy handel między UE a krajami rozwijającymi się musi opierać się na całkowitym przestrzeganiu i zagwarantowaniu norm i warunków pracy określonych przez MOP, a także zapewnić stosowanie jak najwyższych norm społecznych i środowiskowych; podkreśla, że obejmuje to płacenie uczciwej ceny za zasoby i produkty rolne pochodzące z krajów rozwijających się;

4.   domaga się, aby zwrócić szczególną uwagę na propagowanie równouprawnienia płci i wzmocnienie pozycji kobiet;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że program działań na rzecz zmian skupia się na środowisku przedsiębiorczym, integracji regionalnej oraz rynkach światowych, a także na ochronie socjalnej, zdrowiu, edukacji i tworzeniu miejsc pracy (COM(2011)0637);

6.  wzywa do pełnego wdrożenia spójności polityki na rzecz rozwoju, w tym do położenia kresu rażąco niesprawiedliwym praktykom produkcyjnym i handlowym, przeławianiu oraz dopłatom rolnym, które są szkodliwe dla rozwoju i zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu;

7.  podkreśla, że polityka inwestycyjna wiąże się z dwoma głównymi wyzwaniami w przypadku krajów rozwijających się: na szczeblu krajowym polityka inwestycyjna musi zostać włączona do strategii rozwojowej i obejmować cele w zakresie zrównoważonego rozwoju; natomiast na szczeblu międzynarodowym konieczne jest wzmocnienie wymiaru rozwojowego międzynarodowych umów inwestycyjnych oraz zrównoważenie praw i obowiązków państw i inwestorów;

8.  ubolewa, że według sprawozdania Unctad dotyczącego inwestycji światowych za rok 2012 niektóre międzynarodowe umowy inwestycyjne zawarte w 2011 r. odzwierciedlają tradycyjny model traktatowy, który skupia się na ochronie inwestycji jako jedynym celu traktatu; z zadowoleniem przyjmuje jednak to, że niektóre nowe międzynarodowe umowy inwestycyjne zawierają postanowienia gwarantujące, że traktat nie będzie utrudniał krajom realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kładących nacisk na środowiskowy i społeczny wpływ inwestycji, ale raczej będzie sprzyjał ich realizacji;

9.  z zaniepokojeniem zauważa rosnącą liczbę przypadków rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a państwami wynikających z międzynarodowych umów inwestycyjnych, w których inwestorzy podawali w wątpliwość kluczowe publiczne strategie polityczne, twierdząc, że wywarły one negatywny wpływ na ich perspektywy biznesowe; podkreśla w tym kontekście, że według sprawozdania Unctad dotyczącego inwestycji światowych za rok 2012 międzynarodowe umowy inwestycyjne budzą coraz więcej kontrowersji i stają się coraz bardziej newralgiczne pod względem politycznym, głównie z powodu rozpowszechnienia się przewidzianego w międzynarodowych umowach inwestycyjnych arbitrażu w sporach między inwestorami a państwami, który powoduje rosnące niezadowolenie (np. Australia wydała oświadczenie dotyczące swojej polityki handlowej, w którym ogłosiła, że nie będzie już włączać klauzul regulujących rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem do przyszłych międzynarodowych umów inwestycyjnych) i który stanowi odzwierciedlenie m.in. wad w systemie (np. szeroki zakres postanowień obejmujący wywłaszczenie, wątpliwości dotyczące kwalifikacji arbitrów, brak przejrzystości, wysokie koszty postępowania, a także związek pomiędzy rozstrzyganiem sporów między inwestorem a państwem a rozstrzyganiem sporów międzypaństwowych); nalega w związku z tym, aby wszelkie umowy inwestycyjne zawierane w przyszłości w Europie gwarantowały, że rozstrzyganie międzynarodowych sporów pomiędzy inwestorami a państwami nie będzie podważało zdolności państw do stanowienia prawa z korzyścią dla interesu publicznego;

10.  przypomina, że mobilizowanie inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju pozostaje głównym wyzwaniem dla krajów rozwijających się, w szczególności dla krajów najsłabiej rozwiniętych; podkreśla w tym kontekście, że Unctad opracowała kompleksowe ramy polityki inwestycyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju (IPFSD), w których kładzie się szczególny nacisk na zależność między inwestycjami zagranicznymi a zrównoważonym rozwojem;

11.  wzywa UE do aktywnego wykorzystywania wielu instrumentów, jakie ma do swojej dyspozycji, w celu wspierania pokoju, poszanowania praw człowieka, demokracji, praworządności, dobrego zarządzania, zdrowych finansów publicznych, inwestycji infrastrukturalnych, poszanowania norm społecznych przez przedsiębiorstwa europejskie i ich jednostki zależne, niezawodnego zapewniania podstawowych usług oraz wspierania integracyjnego i zrównoważonego wzrostu i ograniczania ubóstwa w krajach rozwijających się, a co za tym idzie, tworzenia środowiska sprzyjającego skutecznemu udzielaniu pomocy na rzecz wymiany handlowej oraz trwałemu rozwojowi handlu;

12.  podkreśla, że pomyślne włączenie krajów rozwijających się do światowej wymiany handlowej wymaga więcej niż tylko lepszego dostępu do rynków i wzmocnionych przepisów dotyczących handlu międzynarodowego; zwraca zatem uwagę, że programowanie pomocy na rzecz wymiany handlowej powinno wspierać kraje rozwijające się w ich dążeniu do propagowania handlu lokalnego, eliminowania ograniczeń podaży i rozwiązania problemu słabości strukturalnej, co można osiągnąć poprzez wdrażanie reform wewnętrznych w dziedzinach polityki związanych z wymianą handlową, wprowadzanie ułatwień w handlu, zwiększanie potencjału celnego, modernizację infrastruktury, zwiększanie zdolności produkcyjnych i rozwój rynków krajowych i regionalnych;

13.  przypomina, że międzynarodowa wymiana handlowa nie oznacza automatycznie ograniczania ubóstwa; zauważa w tym kontekście, że Unctad stwierdza, iż średni poziom integracji handlowej w przypadku krajów najsłabiej rozwiniętych, mierzony stosunkiem wywozu i przywozu towarów i usług do PKB, jest w istocie wyższy niż poziom integracji gospodarek rozwiniętych od wczesnych lat 90 XX w.; jest w związku z tym zdania, że utrzymywanie się masowego ubóstwa w krajach najsłabiej rozwiniętych jest konsekwencją zacofania gospodarczego tych krajów i niedążenia przez nie do transformacji strukturalnej, rozszerzania zdolności produkcyjnych i rozwoju efektywnego zatrudnienia na szczeblu krajowym;

14.  kładzie również nacisk na argument przytaczany przez Unctad, że przedwczesna i gwałtowna liberalizacja handlu, do której w latach 80 i 90 XX w. zachęcano wiele krajów rozwijających się o niskich dochodach, doprowadziła do odprzemysłowienia i takiej formy integracji, która zwiększyła ich zależność od rynków zewnętrznych i podatność na występujące tam wahania; tymczasem kraje, które otwierały swoje gospodarki w sposób umiarkowany i stopniowo, stosownie do tempa rozwoju swoich zdolności produkcyjnych, odniosły najwięcej korzyści z liberalizacji handlu i osiągnęły największe postępy w ograniczaniu ubóstwa bezwzględnego, a także przybliżyły się do transformacji strukturalnej;

15.  podkreśla, że aby wzrost i tworzenie dobrobytu miały charakter integracyjny, zrównoważony i skutecznie przyczyniały się do ograniczania ubóstwa, należy je realizować w sektorach najbardziej dotkniętych ubóstwem, sektorach, gdzie ludzie ubodzy są aktywni; zwraca uwagę, że wzrost powinien również przynosić korzyści kobietom i wzmacniać ich pozycję i koncentrować się na ogólnej poprawie warunków sprzyjających rozwojowi MŚP oraz na zapewnianiu dostępu do zrównoważonych możliwości mikrofinansowania i do mikrokredytów; podkreśla, że politykę rozwoju i politykę handlową w tym obszarze powinny charakteryzować innowacyjność, kreatywność i konkurencyjność w celu tworzenia miejsc pracy i wzmacniania pozycji grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

16.  z zadowoleniem przyjmuje wyrażone przez Komisję przekonanie o konieczności wspierania udziału drobnych producentów i małych przedsiębiorstw; wskazuje na potencjał rynkowy inicjatyw na rzecz sprawiedliwego handlu oraz na ich skuteczność w zakresie ułatwiania rozwoju społecznego;

17.   proponuje, aby Komisja tworzyła więcej możliwości udzielania zrównoważonych zamówień publicznych na szczeblu międzynarodowym;

18.  wzywa UE, jej państwa członkowskie oraz innych darczyńców do uznania ważnej roli kobiet dla rozwoju gospodarczego oraz do takiego dostosowania działań pomocowych, aby pozycja kobiet wzmocniła się zarówno pod względem społecznym, jak i finansowym, w tym poprzez ukierunkowane wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw i dostęp kobiet do usług w zakresie mikrofinansowania;

19.  przypomina Komisji i państwom członkowskim o unijnym planie działania w sprawie równouprawnienia płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju oraz o szeregu zaproponowanych w nim działań;

20.  po raz kolejny zwraca uwagę na zobowiązanie UE do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju oraz poszanowania, propagowania i ochrony praw człowieka i równości płci we wszystkich obszarach swojej polityki zewnętrznej, w tym w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej; oczekuje na pełną realizację poszczególnych elementów planu działania załączonego do strategicznych ram UE dotyczących praw człowieka i demokracji odnoszących się do handlu;

21.  uważa, że strategie trwałego rozwoju gospodarczego powinny gwarantować między innymi udział sektora prywatnego w realnej gospodarce, spójność regionalną i integrację rynków dzięki współpracy transgranicznej oraz rozwój otwartego i uczciwego handlu opartego na kierujących się zasadami wielostronnych ramach handlowych;

22.  przypomina o znaczeniu inwestycji, których celem jest tworzenie, rozwijanie i wzmacnianie niezbędnej infrastruktury portowej, transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, w szczególności infrastruktury transgranicznej;

23.  zachęca kraje otrzymujące pomoc na rzecz rozwoju poprzez handel do zmobilizowania własnych zasobów wewnętrznych, w tym dochodów budżetowych, dzięki odpowiedniemu poborowi podatków i kapitałowi ludzkiemu; wzywa Komisję, by w przypadku, gdy kraje te uzyskują dochody z eksploatacji zasobów naturalnych, wspierała przejrzyste i zrównoważone gospodarowanie nimi; podkreśla konieczność wprowadzenia zasady pełnej przejrzystości w odniesieniu do płatności na rzecz rządów dokonywanych przez przedsiębiorstwa europejskie; wzywa Komisję do wspierania zrównoważonych strategii uprzemysłowienia w krajach rozwijających się mających na celu obrót produktami posiadającymi wartość dodaną;

24.  uważa, że opracowane przez Unię narzędzia pomocy na rozwój handlu i inwestycji, w szczególności zmieniony ogólny system preferencji oraz umowy o partnerstwie gospodarczym, są skuteczne; podkreśla jednak, że pomoc na rzecz handlu nie może ograniczać się jedynie do tych instrumentów; przypomina Unii jej cel, jakim jest podwyższenie do 2015 r. całkowitego budżetu przeznaczanego na pomoc do 0,7% PKB; wzywa Komisję do rozszerzenia w całkowitej ofercie pomocy części przeznaczonej na pomoc techniczną, w tym w obszarze normalizacji; apeluje do UE o większą spójność w realizacji polityki handlowej, rolnej, środowiskowej, energetycznej i na rzecz rozwoju;

25.  uważa za konieczne, aby europejska polityka pomocy na rzecz rozwoju poprzez wymianę handlową uwzględniała wszystkie aspekty innowacji – zarówno innowacje finansowe, jak i technologiczne i organizacyjne – w oparciu o wzorcowe praktyki;

26.  zaleca, aby Komisja wynegocjowała włączenie możliwych do wyegzekwowania przepisów o prawach człowieka do wszystkich zawieranych w przyszłości dwustronnych umów o handlu i współpracy, tak aby faktycznie wnieść wkład w oparte na prawach człowieka podejście do rozwoju;

27.  podkreśla znaczenie godziwego poziomu płac oraz godziwych warunków bezpieczeństwa pracy dla trwałego globalnego systemu handlu i nowych globalnych łańcuchów produkcji; przypomina w związku z tym Komisji o jej komunikacie zatytułowanym „Upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich”;

28.  z myślą o zagwarantowaniu spójności polityki prowadzonej przez UE ma nadzieję na zacieśnienie współpracy między poszczególnymi służbami Komisji i ESDZ oraz między trzema instytucjami: Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim;

29.  uważa, że kryteria oceny polityki i programów rozwoju poprzez wymianę handlową i inwestycje powinny uwzględniać nie tylko statystyki dotyczące wskaźnika wzrostu i wymiany handlowej, ale także liczby utworzonych miejsc pracy i poprawy jakości życia mieszkańców krajów rozwijających się pod kątem rozwoju społecznego, kulturalnego i środowiskowego;

Prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych w oparciu o bardziej przejrzyste ramy rozwojowe

30.  podkreśla znaczenie łączenia reform polityki handlowej z dobrze zaplanowaną polityką publiczną, zwłaszcza w zakresie ochrony socjalnej; w szerszym ujęciu zwraca uwagę na znaczenie punktualnego i skrupulatnego przygotowywania krajowych strategii rozwoju i systematycznych ocen skutków dotychczasowej polityki handlowej dla ubóstwa; wzywa Komisję do wdrożenia przygotowanych przez sprawozdawcę ONZ wytycznych dotyczących prawa do pożywienia, w których apeluje się o stosowanie oceny skutków dla praw człowieka podczas zawierania umów handlowych i inwestycyjnych (wytyczne dotyczące oceny skutków umów handlowych i inwestycyjnych dla praw człowieka) w celu zapewnienia, aby były one zgodne ze zobowiązaniami przyjętymi na mocy międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka; domaga się również, by UE wprowadziła wyraźną warunkowość i klauzule dotyczące praw człowieka i demokracji do wszystkich zawieranych przez nią umów handlowych;

31.  podkreśla znaczenie włączenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do umów o wolnym handlu zawieranych z krajami rozwijającymi się w celu promowania praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych; sugeruje, by do wszystkich przyszłych umów o wolnym handlu włączano, oprócz rozdziałów poświęconych kwestiom społecznym i środowiskowym, kompleksowy rozdział dotyczący praw człowieka;

32.  wzywa Komisję, by zachęcała rządy krajów rozwijających się do prowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji, przewidujących również udział podmiotów niepublicznych i niekomercyjnych, w procesie definiowania przez nie polityki handlowej; zwraca się również do Komisji, by wspierała przejrzystość w trakcie negocjacji, aby ułatwić stałe i jak najszersze efektywne zaangażowanie zainteresowanych podmiotów, a także wspierać dążenie do osiągania celów w zakresie rozwoju;

33.  domaga się pogłębionych analiz wpływu dotyczących wyników wielostronnych i dwustronnych porozumień handlowych wynegocjowanych pomiędzy UE a krajami trzecimi, przeprowadzonych z perspektywy klimatu, płci i zrównoważoności; wzywa Komisję do zatwierdzenia wyraźnego wsparcia na rzecz zarządzania zmianami klimatu w ramach całej pomocy na rzecz handlu i innej właściwej w tym zakresie pomocy rozwojowej;

34.  jest przekonany, że punkty odniesienia w zakresie postępów w rozwoju powinny być określane w trakcie negocjacji umów handlowych, aby ułatwić nadzór, a w stosownych przypadkach również zmianę harmonogramów realizacji środków, modyfikacji środków towarzyszących, które mogą obejmować pomoc na rzecz wymiany handlowej oraz pomoc na rzecz strukturalnego dostosowania się, a także przygotowanie nowych inicjatyw, gdy wymaga tego realizacja celów w zakresie rozwoju; podkreśla, że zasadniczym warunkiem prowadzenia negocjacji handlowych jest zapewnienie krajom rozwijającym się wiedzy eksperckiej z zakresu prawa i innych dziedzin, bowiem jest ona niezbędna do sprawnego funkcjonowania na forum WTO i podobnych organizacji;

35.  wzywa UE do dalszego obniżania barier handlowych oraz znoszenia dopłat zakłócających handel, aby pomóc krajom rozwijającym się podwyższyć ich udział w handlu światowym; domaga się zniesienia dopłat na eksport płodów rolnych, do czego zobowiązano się w ramach dauhańskiej rundy WTO na rzecz rozwoju, należy tego dokonać możliwie najszybciej;

36.  zachęca Komisję do wyrażenia poparcia dla apelu specjalnego sprawozdawcy ONZ dotyczącego prawa do pożywienia, aby wdrożyć system pozytywnych zachęt sprzyjających przywozowi do UE produktów rolnych, które byłyby zgodne z określonymi normami środowiskowymi, społecznymi i ochrony praw człowieka, zwłaszcza poprzez zapewnienie sprawiedliwych dochodów producentom i płac gwarantujących utrzymanie na minimalnym poziomie pracownikom sektora rolnictwa;

37.  wzywa UE do nieustannego dokładania starań, by jej wszechstronne podejście do negocjacji handlowych, obejmujące takie kwestie jak inwestycje, zamówienia publiczne, konkurencję, handel usługami i prawa własności intelektualnej, było zgodne z odnośnymi potrzebami i strategiami rozwoju krajów partnerskich; ; w związku z tym wzywa UE do określenia swojej polityki przy pełnym poszanowaniu specjalnego i zróżnicowanego traktowania przysługującego krajom rozwijającym się; potwierdza również, że rządy i parlamenty muszą zachować prawo do regulowania inwestycji, aby mieć możliwość zarówno faworyzowania inwestorów, którzy wspierają rozwój kraju, jak i zagwarantowania, że wszyscy inwestorzy, w tym zagraniczni, mają zobowiązania i obowiązki w zakresie przestrzegania m. in. norm pracy, środowiska i praw człowieka;

38.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie aspektu płci do przeprowadzanej w związku z negocjacjami handlowymi oceny skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju; wzywa Komisję do uwzględnienia tych ocen i zapewnienia, że zidentyfikowane problemy związane z aspektem płci zostaną rzeczywiście rozwiązane dzięki zastosowaniu środków politycznych towarzyszących umowom handlowym;

39.  uważa, że w negocjacjach umów o partnerstwie gospodarczym należy skupić się na treści zamiast na terminach; jest zdania, że jeśli umowy mają prowadzić do rozwoju, potrzebna jest bardziej elastyczna postawa ze strony UE, sprzyjająca większej dywersyfikacji gospodarek w krajach AKP i zwiększeniu przetwarzania surowców oraz rozwojowi handlu regionalnego;

Pomoc na rzecz wymiany handlowej

40.  popiera zaproponowane przez Komisję zróżnicowanie udzielanej przez nią pomocy na rzecz handlu oraz skoncentrowanie wysiłków na krajach, które najbardziej potrzebują pomocy, zwłaszcza na krajach najsłabiej rozwiniętych i krajach o niskim dochodzie;

41.  wzywa, aby instrumenty pomocy na rzecz wymiany handlowej skupiały się nie tylko na handlu pomiędzy UE a krajami rozwijającymi się, ale także na wspieraniu handlu wewnętrznego, handlu na osi południe-południe, a także handlu trójstronnego pomiędzy krajami AKP poprzez propagowanie transgranicznych łańcuchów wartości, poprawę efektywności kluczowych usług i obniżanie kosztów transportu, co jednocześnie może sprzyjać wzmacnianiu relacji krajów rozwijających się z rynkami światowymi;

42.  zachęca do opracowywania skuteczniejszych instrumentów wsparcia odnoszących się do dostosowywania i dywersyfikacji produkcji, a także do odpowiedzialnego i trwałego rozwoju przemysłu przetwórczego i małych oraz średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających się;

43.  zwraca uwagę, że podczas określania strategii dotyczących pomocy na rzecz wymiany handlowej i innego rodzaju pomocy rozwojowej należy uwzględniać związane z płcią nierówności w dostępie do zasobów, takich jak mikropożyczki, kredyty, informacje i technologia;

44.  wyraża poparcie dla przedstawionego w komunikacie Komisji pakietu na rzecz propagowania wymiany handlowej, w ramach której dokonywane są małe operacje w krajach rozwijających się; wzywa Komisję do dalszego doskonalenia tego pakietu, a wszystkich darczyńców do przeznaczania wystarczających środków na jego wdrożenie, w szczególności aby wspierać udział małych przedsiębiorstw w programach na rzecz handlu, które zapewniają producentom wartość dodaną, a także w programach uwzględniających zrównoważony rozwój (np. sprawiedliwy handel); wnosi o regularne dostarczanie aktualnych informacji na temat wdrażania tego pakietu;

45.  zauważa, że możliwości handlowe są zależne zarówno od sprzętu (infrastruktury), jak i oprogramowania (umiejętności, wiedzy); dlatego wzywa UE do inwestowania swej pomocy we wzmacnianie obydwu tych elementów w wielu krajach, szczególnie we współpracy z krajami najsłabiej rozwiniętymi;

46.  domaga się od UE zapewnienia, by pomoc na rzecz wymiany handlowej propagowała instrumenty sprzyjające ograniczaniu ubóstwa i integracji społecznej oraz koncentrowała się przede wszystkim na potrzebach małych podmiotów gospodarczych; podkreśla, że pomoc na rzecz wymiany handlowej powinna być wykorzystywana do rozwoju zrównoważonych łańcuchów wartości ukierunkowanych na ograniczanie ubóstwa, aby osiągnąć cel zakładający osiągnięcie zrównoważonego łańcucha dostaw;

47.  wzywa UE do skoncentrowania się na rozwiązywaniu problemów w programach pomocy na rzecz wymiany handlowej, zwłaszcza w odniesieniu do zdolności w zakresie wdrażania i monitorowania; apeluje również o zmianę podejścia, które koncentruje się na rezultatach i wynikach zamiast na nakładach, ale zauważa potrzebę starannej i skoordynowanej kontroli zewnętrznej, która zapewni jawność i przejrzystość praktyk handlowych;

48.  wzywa UE do bardziej efektywnego uwzględniania sektora prywatnego w opracowywaniu projektów pomocy na rzecz wymiany handlowej, aby wzmocnić pozycję przedsiębiorstw w krajach rozwijających się w celu zintensyfikowania wymiany handlowej;

Rozwój i rola sektora prywatnego

49.  uważa, że w związku ze zmianą struktury handlu międzynarodowego i handlu między północą a południem zaangażowanie państw-beneficjentów w programy pomocy oraz przejrzystość, odpowiedzialność i wystarczające środki ma kluczowe znaczenie dla ich skuteczności i sukcesu, przy czym celem jest zmniejszenie różnic w poziomie zamożności, dzielenie dobrobytu i osiągnięcie integracji regionalnej; jest również zdania, że kluczowe znaczenie ma regularne angażowanie krajowych, regionalnych i lokalnych instytucji, a także społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie i monitorowanie programów pomocy oraz uwzględnienie kontroli przez darczyńców;

50.  domaga się, aby Komisja lepiej uwzględniła nowe wyzwania związane z pomocą na rzecz rozwoju poprzez wymianę handlową, do których należą zróżnicowane poziomy rozwoju, wspieranie lokalnej produkcji i jej dywersyfikacja oraz promowanie norm socjalnych i środowiskowych;

51.  wzywa wszystkie podmioty udzielające pomocy – publiczne i prywatne – do lepszej koordynacji działań i dostosowania ich proporcjonalnie do obecnych funduszy, szczególnie w obecnym kontekście ograniczeń budżetowych; przypomina, że obecnie państwa BRICS są jednocześnie beneficjentami pomocy i darczyńcami; wzywa te państwa do współpracy z UE, aby wymieniać się swoimi doświadczeniami i usprawniać odpowiednie działania oraz przyjmować większą odpowiedzialność wobec krajów słabiej rozwiniętych i w ramach społeczności podmiotów udzielających pomocy; wyraża zaniepokojenie coraz szerszym stosowaniem praktyki pomocy wiązanej i wzywa kraje rozwinięte i duże gospodarki wschodzące do powstrzymania się od jej stosowania;

52.  zwraca się do Komisji Europejskiej i do wszystkich darczyńców o wypracowanie innowacyjnych form finansowania i partnerstw na rzecz rozwoju; przypomina w związku z tym, że wzajemne pożyczki także mogą wnieść wkład w przyspieszanie rozwoju za pośrednictwem handlu; zaleca lepszą koordynację projektów rozwojowych finansowanych przez regionalne banki rozwoju i Bank Światowy/Międzynarodową Korporację Finansową i powszechne stosowanie metody międzyregionalnych systemów finansowania, jak finansowanie w ramach funduszu powierniczego UE na rzecz infrastruktury w Afryce;

53.  apeluje, by przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w UE, a prowadzące produkcję w krajach rozwijających się sumiennie wywiązywały się ze zobowiązań w zakresie szanowania praw człowieka i podstawowych wolności, przestrzegania norm społecznych i środowiskowych, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, podstawowych norm pracy, umów międzynarodowych oraz opłacania stosownych podatków w przejrzysty sposób; domaga się bezwarunkowego wdrożenia prawa do wolności od pracy przymusowej, a zwłaszcza zakazu pracy dzieci;

54.  jest przekonany, że sektor prywatny ma potencjał, by funkcjonować jako siła napędowa w zakresie rozwoju, oraz podkreśla, że wykorzystanie tego potencjału zależy od tego, czy proces ten będzie służył społecznościom lokalnym i prowadził – poprzez wdrażanie integracyjnego i sprawiedliwego łańcucha dostaw – do wzmocnienia pozycji wszystkich zaangażowanych stron, od producenta/pracownika do konsumenta;

55.  z zadowoleniem przyjmuje to, że wiele sektorów przemysłu i przedsiębiorstw wielonarodowych przyjęło kodeksy postępowania dostawców określające normy w zakresie postępowania społecznego i środowiskowego dla swych światowych łańcuchów dostaw; zwraca jednak uwagę na wyzwania związane z rozpowszechnianiem się i heterogenicznością kodeksów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; zauważa w szczególności, że ze względu na zróżnicowany charakter koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w wyniku którego poszczególne firmy wypracowały różne standardy dotyczące rachunkowości, audytu i sprawozdawczości, trudno jest porównać poziom społecznej odpowiedzialności poszczególnych przedsiębiorstw; zatem ponownie wzywa UE, by dążyła do stworzenia jasnych międzynarodowych ram prawnych obejmujących powinności i obowiązki przedsiębiorstw w związku z prawami człowieka;

56.  nawołuje ponadto przedsiębiorstwa z siedzibą w UE oraz inne przedsiębiorstwa do przestrzegania dziesięciu głównych zasad inicjatywy Global Compact ONZ oraz wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka;

57.  domaga się aktywniejszego działania ze strony UE w stosunku do rajów podatkowych i ucieczki kapitału, które podkopują dochody zarówno UE jak i krajów rozwijających się i przeciwdziałają ograniczaniu ubóstwa i osiąganiu dobrobytu w ubogich krajach; zwraca uwagę, że nielegalna ucieczka kapitału z krajów rozwijających się wynosi od 6% do 8,7% ich PKB, co stanowi dziesięciokrotność całkowitej pomocy rozwojowej dla tych krajów; dlatego też wzywa Komisję do aktywnego poszukiwania dalszych możliwości współpracy z krajami rozwijającymi się w odniesieniu do tej kwestii; w szczególności domaga się przyjęcia międzynarodowej konwencji w celu usunięcia szkodliwych struktur podatkowych (na wzór wielostronnego mechanizmu automatycznej wymiany informacji podatkowych), przewidującej kary zarówno dla terytoriów odmawiających współpracy, jak i dla instytucji finansowych współpracujących z rajami podatkowymi (np. rozważając możliwość cofnięcia licencji bankowych instytucjom finansowym współpracującym z rajami podatkowymi na wzór amerykańskiej ustawy o przeciwdziałaniu nadużyciom ze strony rajów podatkowych);

58.  wzywa UE, pozostałych darczyńców niosących pomoc, władze krajów partnerskich, a także prywatne podmioty lokalne i międzynarodowe w krajach rozwijających się do zbadania dziedzin możliwej współpracy w zakresie trwałego rozwoju w celu zmaksymalizowania wyników działalności gospodarczej pod względem rozwoju, a także do zapewnienia udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w rozmowach na wszystkich szczeblach;

59.  podkreśla ogromne znaczenie wspierania partnerstw publiczno-prywatnych w celu wdrażania inicjatywy na rzecz wzrostu w ramach polityki rozwoju UE oraz wykorzystywania w partnerstwach z udziałem środków publicznych doświadczenia, wiedzy eksperckiej i systemów zarządzania sektora prywatnego; wzywa do dzielenia się z władzami lokalnymi w państwach członkowskich UE doświadczeniem w zakresie, na przykład, rozwoju infrastruktury, aby mogły one zawierać partnerstwa i współpracować z władzami lokalnymi w krajach rozwijających się;

60.  uważa, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne zdecydowanie sprzyjają także zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu, przekazywaniu wiedzy fachowej, duchowi przedsiębiorczości, rozwojowi technologii i tworzeniu miejsc pracy, toteż inwestycje te są nieodzowne dla rozwoju; nalega, aby program rozwoju koncentrował się na wspieraniu budowania zdolności w krajach rozwijających się w celu stworzenia przejrzystych, przewidywalnych i korzystnych warunków sprzyjających inwestycjom, zmniejszenia do minimum obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, poszanowania praw własności, wspierania konkurencji oraz realizowania zdrowej polityki makroekonomicznej;

Surowce i przemysł wydobywczy

61.  zwraca uwagę, że pomimo wdrożenia procesu Kimberley do certyfikacji tzw. krwawych diamentów handel zasobami naturalnymi jest nadal przyczyną przewrotów, a na obszarach, gdzie ma miejsce wydobycie, wciąż dochodzi do łamania praw człowieka; podkreśla zatem pilną potrzebę przyjęcia systemu badania należytej staranności w odniesieniu do kamieni szlachetnych i użytecznych minerałów, takich jak tzw. minerały będące źródłem konfliktu; jest zdania, że taki środek mógłby przyczynić się do rozwiązania nadrzędnego problemu klątwy surowcowej i zapewnić krajom rozwijającym się większe korzyści ze sprzedaży produkowanych przez nie towarów; z zadowoleniem przyjmuje zatem plany Komisji dotyczące opublikowania komunikatu w sprawie minerałów będących źródłem konfliktu;

62.  Parlament Europejski docenia, że Komisja Europejska jest członkiem Inicjatywy Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI), i zachęca ją oraz strony aktywnie działające w sektorze wydobywczym do aktywnych działań na rzecz włączenia do tej inicjatywy większej liczby krajów produkcji;

63.  podkreśla, że zasoby naturalne wiążą się z dwoma głównymi wyzwaniami w przypadku krajów rozwiniętych i rozwijających się: wyzwanie środowiskowe polegające na eliminowaniu skutków wykorzystania zasobów w cyklu ich życia oraz wyzwanie społeczno-polityczne polegające na eliminowaniu ubóstwa i przypadków łamania praw człowieka w skali międzynarodowej;

64.  wyraża stanowcze poparcie dla wniosku ustawodawczego dotyczącego sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje w zakresie przeglądu dyrektywy o rachunkowości i dyrektywy w sprawie przejrzystości, aby eliminować korupcję i zapobiegać unikaniu zobowiązań podatkowych; wzywa europejskie przedsiębiorstwa wydobywcze działające w krajach rozwijających się by dawały przykład odpowiedzialności społecznej oraz do propagowały godną pracę;

65.  zwraca uwagę, że problem braku dobrego zarządzania w sektorze surowcowym został rozwiązany prawie całkowicie dzięki dobrowolnym inicjatywom, z których najbardziej znacząca okazała się Inicjatywa Przejrzystości w Branżach Wydobywczych mająca na celu poprawę przejrzystości informacji; zauważa jednak, że inicjatywa ta – mimo iż jest potrzebna – nie wystarczy, aby rozwiązać większy problem, jakim jest korupcja i łapownictwo w sektorze wydobywczym; stwierdza również, że wytyczne ramowe ONZ dotyczące działalności gospodarczej i praw człowieka (ochrona, poszanowanie, dostęp do środków prawnych) nie zawierają jeszcze dokładnych zapisów regulujących sytuację w branżach wydobywczych i w zakresie zasobów naturalnych; dlatego jest zdania, że do ramowych wytycznych ONZ dotyczących działalności gospodarczej i praw człowieka należy włączyć specjalne postanowienia dotyczące branż wydobywczych oraz że pierwszym krokiem w tym kierunku mogłoby być powołanie specjalnego sprawozdawcy Rady Praw Człowieka ONZ właściwego dla tej sprawy, który byłby uprawniony do oceny sytuacji i formułowania zaleceń;

66.  uważa, że normy w zakresie przejrzystości i certyfikacji powinny być coraz bardziej doskonalone, aby w pełni rozwiązać problem łapownictwa i korupcji w sektorze wydobywczym i w innych obszarach; w szerszym ujęciu wzywa UE do wspierania skuteczniejszych mechanizmów zarządzania w celu uwzględnienia w eksploatacji zasobów wymiaru środowiskowego i praw człowieka; jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma zwłaszcza międzynarodowa konwencja w sprawie zrównoważonej gospodarki zasobami, która określi związane z nią podstawowe zasady prawa;

67.  podkreśla, że zrównoważone górnictwo wymaga stosowania podejść, które uwzględniają cały cykl życia zasobów; zwraca uwagę, że złożoność globalnych łańcuchów dostaw zmniejsza przejrzystość; dlatego jest zdania, że realizowanym obecnie inicjatywom na rzecz przejrzystości powinny towarzyszyć działania certyfikacyjne w formie znakowania produktu w łańcuchu dostaw surowców mineralnych;

68.  domaga się, by podmioty prywatne zaangażowane w handel produktami z przemysłu wydobywczego lub zajmujące się rafinacją tych produktów podjęły działania w kierunku zapewnienia regularnej, szczegółowej i skrupulatnej kontroli przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw;

69.  wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do wykorzystania niedawno przyjętej przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ustawy Dodda–Franka („Dodd-Frank Act”), która zobowiązuje emitentów związanych z wydobyciem zasobów naturalnych do ujawnienia określonych płatności przekazywanych rządom; zachęca Komisję do rozszerzenia wymogów w zakresie sprawozdawczości dla przemysłu wydobywczego na inne branże oraz do sprawdzenia, czy takie przypadki ujawnienia powinny podlegać niezależnemu audytowi;

70.  uważa, że dwustronna wymiana handlowa i polityka inwestycyjna powinny odwoływać się do wspólnych zasad określonych, na przykład, w Karcie Zasobów Naturalnych; uwzględniając badania należytej staranności w łańcuchu dostaw, uważa, że może temu towarzyszyć wprowadzenie przepisów sektorowych w obszarach związanych z przemysłem hutniczym, rafineryjnym, metalurgicznym i recyklingowym;

71.   wzywa UE, aby uznała, że ograniczenia wywozowe mogą w przypadku niektórych krajów stanowić część strategii rozwoju lub że mogą być uzasadnione względami ochrony środowiska;

Bezpieczeństwo żywnościowe i biopaliwa

72.  domaga się, by UE oraz inni darczyńcy nie ułatwiali przekwalifikowywania żyznych gruntów w krajach i regionach, gdzie brak bezpieczeństwa żywnościowego, na potrzeby inne niż produkcja żywności, ani też nie przyczyniali się do tego, a także by określili wzorcowe praktyki w zakresie gospodarowania gruntami i zasobami naturalnymi w odniesieniu do biopaliw i innych upraw rynkowych;

73.  podkreśla potrzebę znoszenia zachęt dla rolników w krajach, gdzie brak bezpieczeństwa żywnościowego do wykorzystywania swych gruntów w innych celach niż produkcja żywności, np. takich jak produkcja biopaliw; jest przekonany, że badania naukowe i innowacje wsparte aktywną polityką w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się mogą przyczynić się do obniżenia sprzeczności pomiędzy interesami bezpieczeństwa żywnościowego a interesami w dziedzinie energetyki;

o
o   o

74.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Umowa z Kotonu zmieniona w 2005 i w 2010 r.
(2) Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006, (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).
(3) Dokument prasowy Rady nr 11855/2012.
(4) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 261.
(5) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 291.
(6) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 301; Dz.U. C 323 E z 18.12.2008, s. 361; Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 101; Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 124.
(7) Teksty przyjęte z dnia 13 czerwca 2012 r., P7_TA(2012)0241.
(8) Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 45; Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 101.
(9) Dz.U. C 199 E z 7.7.2012, s. 37.
(10) Dz.U. C 169 E z 15.6.2012, s. 45.
(11) Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 75.
(12) Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 77; teksty przyjęte z dnia 23 października 2012 r., P7_TA(2012)0386.
(13) Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 47; teksty przyjęte z dnia 25 października 2012 r., P7_TA(2012)0399.


Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się
PDF 395kWORD 38k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie handlu i inwestycji, sił napędzających wzrost w krajach rozwijających się (2012/2225(INI))
P7_TA(2013)0120A7-0053/2013

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 207 i 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Handel, wzrost gospodarczy i rozwój – Dostosowanie polityki handlowej i inwestycyjnej do sytuacji krajów najbardziej potrzebujących” (COM(2012)0022),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Handel, wzrost i polityka światowa – Polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020” (COM(2010)0612),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zwiększenie wsparcia UE dla krajów rozwijających się w mobilizowaniu środków na finansowanie rozwoju” (COM(2012)0366),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” (COM(2011)0303),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju – Program działań na rzecz zmian” (COM(2011)0637),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Globalny wymiar Europy: Nowe podejście do finansowania działań zewnętrznych UE”(COM(2011)0865),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku kompleksowej europejskiej polityki dotyczącej inwestycji międzynarodowych” (COM(2010)0343),

–  uwzględniając komunikat zatytułowany „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM(2011)0681),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku strategii UE dotyczącej pomocy na rzecz wymiany handlowej – wkład Komisji” (COM(2007)0163),

–  uwzględniając komunikat w sprawie handlu i rozwoju: pomoc dla krajów rozwijających się w czerpaniu korzyści z handlu (COM(2002)0513),

–  uwzględniając sprawozdanie za 2012 r. dotyczące rozliczalności UE ze środków finansowych na rzecz rozwoju, szczególnie dział dotyczący pomocy na rzecz wymiany handlowej (SWD(2012)0199),

–  uwzględniając umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Unią Europejską podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz zmiany do tej umowy z 2005 i 2010 r.,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych(1), w sprawie międzynarodowej polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu(2) oraz w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie pomocy UE na rzecz handlu(4),

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z krajami i regionami AKP(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych(7),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych(9),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi(10),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia(11),

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 1063/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(12),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie podejścia UE do handlu, wzrostu gospodarczego i rozwoju w następnej dekadzie oraz z dnia 15 października 2012 r. w sprawie finansowania rozwoju,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wpływu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na współpracę na rzecz rozwoju(13),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 września 2012 r.(14),

–  uwzględniając program roboczy WTO dotyczący pomocy na rzecz handlu na lata 2012-2013,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: „Konsensus Europejski”(15),

–  uwzględniając „Strategię UE dotyczącą pomocy na rzecz wymiany handlowej: zwiększenie wsparcia UE przeznaczonego na potrzeby w zakresie handlu w krajach rozwijających się” przyjętą dnia 15 maja 2007 r.,

–  uwzględniając program działania z Ałmaty na rzecz krajów rozwijających się pozbawionych dostępu do morza przyjęty w dniach 28-29 sierpnia 2003 r.,

–  uwzględniając Deklarację paryską w sprawie skuteczności pomocy z dnia 2 marca 2005 r. oraz Partnerstwo z Pusan w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju ustanowione dnia 1 grudnia 2011 r.,

–  uwzględniając program działania ze Stambułu na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych na lata 2011-2020(16),

–  uwzględniając oświadczenie ze szczytu grupy G20 w Seulu w dniach 11-12 listopada 2010 r. „Porozumienie z Seulu w sprawie rozwoju na rzecz wspólnego wzrostu”,

–  uwzględniając sprawozdanie UNCTAD dotyczące inwestycji światowych za rok 2012, wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka z 2011 r., wytyczne ONZ dotyczące oceny skutków umów handlowych i inwestycyjnych dla praw człowieka, zasady odpowiedzialnych inwestycji rolniczych UNCTAD/FAO/Banku Światowego/IFAD, przeprowadzony w 2011 r. przegląd wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, mandat z Ad-Dauhy przyjęty na XIII konferencji ministerialnej UNCTAD w 2012 r. oraz konferencję Rio+20 w 2012 r.,

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0053/2013),

A.  mając na uwadze, że polityka handlowa i inwestycyjna UE powinna kierować się ogólnymi zasadami działań zewnętrznych UE określonymi w art. 3 i 21 TUE oraz że powinna ona przyczyniać się do „trwałego rozwoju Ziemi (...), do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka (...)”;

B.   mając na uwadze wzajemne powiązania między art. 207 i 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; mając na uwadze, że art. 207 stanowi, iż polityka handlowa UE opiera się na zasadach i celach działań zewnętrznych Unii; mając na uwadze, że art. 208 nakłada obowiązek uwzględnienia celów współpracy na rzecz rozwoju przy realizacji strategii politycznych Unii, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się;

C.  mając na uwadze, że handel i inwestycje między UE, krajami rozwijającymi się i krajami najsłabiej rozwiniętymi (LDC) to narzędzia służące realizacji tych celów poprzez pobudzanie trwałego wzrostu wszystkich stron sprzyjającego włączeniu społecznemu, umożliwianie przekazywania technologii i umiejętności, a także udział w tworzeniu miejsc pracy, umożliwianie zwiększania konkurencyjności i wydajności oraz osiągnięcia większej spójności społecznej i zwalczania nierówności;

D.  mając na uwadze, że same tylko handel i inwestycje nie mogą mieć decydującego wpływu na wzrost i zrównoważony rozwój, ponieważ słabości strukturalne (niewystarczający poziom kapitału ludzkiego, zarządzania i infrastruktury, słaby sektor prywatny, duża zależność od eksportu surowców, niewielka dywersyfikacja eksportu, wysokie koszty handlowe), jakie występują w krajach rozwijających się, w tym w krajach LDC, stoją na przeszkodzie w ich pełnym dostępie do światowego handlu;

E.  mając na uwadze, że unijna polityka handlowa i inwestycyjna wspierająca wzrost państw-beneficjentów musi być spójna z celami w zakresie rozwoju określonymi przez właściwe organy, wpisywać się w poszanowanie zasady spójności na rzecz rozwoju, a także musi jej towarzyszyć pomoc techniczna i finansowa oraz w stosownych przypadkach rozwój publiczno-prywatnych partnerstw transgranicznych oraz na osi północ-południe i południe-południe;

F.  mając na uwadze, że w 2010 r. handel na osi południe-południe osiągnął poziom 23% handlu światowego; mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem WTO za rok 2011 r. dotyczącym handlu światowego umowy preferencyjne na osi południe-południe stanowią dwie trzecie wszystkich umów, natomiast umowy na osi północ-południe stanowią tylko jedną czwartą wszystkich umów; mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem za 2012 r. dotyczącym inwestycji światowych do gospodarek wschodzących napływa w sumie prawie połowa światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

G.  mając na uwadze, że wiele państw w dalszym ciągu nie odnosi pełnych korzyści z handlu i że współczynnik udziału krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym PKB maleje; mając na uwadze, że mimo wysokiej stopy wzrostu gospodarczego udział 49 krajów LDC w handlu światowym nadal wynosi jedynie 1,12%; mając na uwadze, że handel nie przyniósł równych korzyści wszystkim krajom rozwijającym się i że w niektórych przypadkach spowodował nasilenie się nierówności społecznych;

H.  mając na uwadze, że główne kraje wschodzące, które należą jeszcze do kategorii krajów rozwijających się, są jednocześnie krajami otrzymującymi pomoc na rzecz handlu i krajami udzielającymi takiej pomocy; mając na uwadze, że Unia i inne kraje rozwinięte powinny w większym stopniu brać pod uwagę złożony status, znaczenie i specyfikę nowych podmiotów, aby odpowiednio dostosować proponowaną przez nie pomoc na rzecz handlu;

I.  mając na uwadze, że środki handlowe i inwestycyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą mieć bardzo różne źródła i przybierać bardzo różną postać; mając na uwadze, że na terytorium jednego państwa mogą być realizowane liczne programy i działania, ale brak koordynacji może zmniejszyć ich skuteczność i przydatność, a w ostateczności podważyć zaufanie obywateli do takich środków;

J.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są pierwszym podmiotem oferującym pomoc na rzecz handlu, na którą w 2010 r. przyznano 10,7 mld EUR (czyli prawie jedną trzecią całkowitej kwoty oficjalnej pomocy rozwojowej); mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i finansowy zmusza do zastanowienia się nad kwestią zarówno zmniejszenia środków przyznawanych na publiczną pomoc rozwojową, a w szczególności na pomoc na rzecz handlu, jak i zmniejszenia skuteczności ich wykorzystania;

K.  mając na uwadze, że UE zobowiązała się do zwiększenia swojego całkowitego budżetu pomocowego do 0,7% DNB do 2015 r.;

1.  popiera dążenie Komisji do zwiększenia synergii pomiędzy strategiami politycznymi w dziedzinie handlu i rozwoju; zaleca, aby uwzględniła potrzeby i możliwości państw-beneficjentów, wspierając instrumenty takie jak integracja regionalna, która może zapewnić lepsze wykorzystywanie takich synergii, a także aby priorytetowo potraktowała środki mające na celu:

   promowanie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
   tworzenie miejsc pracy i umacniane kompetencji oraz rozwijanie kapitału ludzkiego przy jednoczesnym ograniczaniu nierówności społecznych,
   zwiększenie odporności na wstrząsy gospodarcze,
   wspieranie rozwoju sektora prywatnego, zwłaszcza małych podmiotów, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w celu promowania ich udziału w handlu i inwestycjach na szczeblu lokalnym, regionalnym, transgranicznym, dwustronnym i wielostronnym;
   lepsze zarządzanie budżetem i zwalczanie korupcji, oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków, prania brudnych pieniędzy i rajów podatkowych, także poprzez zapewnianie wymiany informacji i ustanowienie mechanizmów kontroli płatności dokonywanych przez spółki;
   poprawę warunków handlowych i inwestycyjnych, w tym wdrożenie środków ułatwiania wymiany handlowej,
   zróżnicowanie przepływów handlowych i inwestycyjnych, oraz
   oferowanie niezbędnej pomocy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego opracowania tych środków;

2.  zachęca Unię Europejską do przestrzegania zasady spójności polityki na rzecz rozwoju przy definiowaniu i wdrażaniu polityki handlowej, rolnej, środowiskowej i energetycznej oraz do ocenienia wpływu tych strategii na rozwój krajów rozwijających się i krajów LDC;

3.  podkreśla znaczenie godziwego poziomu płac oraz godziwych norm bezpieczeństwa w miejscu pracy dla trwałego globalnego systemu handlu i nowych globalnych łańcuchów produkcji; przypomina w związku z tym Komisji o jej komunikacie zatytułowanym „Upowszechnianie godnej pracy dla wszystkich”;

4.  wzywa UE, pozostałe podmioty oferujące pomoc, władze krajów partnerskich, a także prywatne podmioty lokalne i międzynarodowe w krajach rozwijających się do zbadania możliwych dziedzin współpracy w zakresie trwałego rozwoju w celu zmaksymalizowania wyników działalności gospodarczej pod względem realizacji celów dotyczących rozwoju.

5.  podkreśla, że aby poprawić zamożność i standardy życiowe w najuboższych krajach, UE powinna skierować część pomocy związanej z handlem na rzecz równoważonego i trwałego rozwoju na tworzenie lokalnych i regionalnych zdolności handlowych w tych krajach oraz między nimi; pochwala cele instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju nadające priorytetowe znaczenie zatrudnieniu oraz wzrostowi w krajach rozwijających się;

6.  uważa, że zaangażowanie państw-beneficjentów w programy na rzecz rozwoju handlu i inwestycji jest jedynym z decydujących czynników ich pomyślnej realizacji; jest zdania, że organy krajowe, regionalne i lokalne oraz społeczeństwo obywatelskie powinny systematycznie uczestniczyć – zgodnie z zasadą państwa prawa – w opracowywaniu i monitorowaniu programów krajowych;

7.  zachęca kraje rozwijające się, aby uczyniły cel zrównoważonego rozwoju gospodarczego horyzontalnym celem polityki krajowej w swoich strategiach i inicjatywach; zwraca się do Komisji o to, by dążyła, miedzy innymi dzięki oferowaniu większego wsparcia, do zwiększenia zdolności rządów do uwzględniania problematyki związanej ze zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu rozwojem gospodarczym w krajowych strategiach i programach działań w dziedzinie handlu;

8.  zwraca uwagę, że lepsze szkolenia z zakresu rozwoju pozwoliłyby na wyraźniejsze wskazanie konkretnych potrzeb rozwojowych oraz ewentualnych sposobów zaspokojenia ich, co stanowiłoby dla negocjatorów handlowych i innych przedstawicieli handlu wskazówkę w realizacji ich zadań oraz ułatwiłoby ją;

9.  uważa, że decydujące znaczenie mają inwestycje, których celem jest tworzenie, rozwijanie, wzmacnianie i utrzymywanie kluczowej infrastruktury zrównoważonego transportu, zrównoważonej energii i infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności infrastruktury transgranicznej i węzłów intermodalnych;

10.  podkreśla konieczność ustanowienia zasady pełnej przejrzystości, jeśli chodzi o płatności na rzecz rządów dokonywane przez europejskie przedsiębiorstwa; wzywa Komisję do wspierania trwałych strategii industrializacji w krajach rozwijających się mających na celu obrót raczej produktami posiadającymi wartość dodaną niż samymi tylko surowcami;

11.  uważa, że handel i inwestycje wykorzystywane jako motory zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego powinny realizować w szczególności następujące cele, z jednoczesnym zwiększeniem produkcji i rozbudową niezbędnej infrastruktury:

  

Rolnictwo:

   wsparcie dla rolników pracujących na własny rachunek i małych spółdzielni oraz wsparcie rozwoju zrównoważonych praktyk rolniczych i hodowlanych, w tym w zakresie hodowli ryb, umożliwiające tworzenie, wzmacnianie i różnicowanie łańcuchów dostaw;
   poprawa ich dostępu do finansowania i mikrofinansowania;
   wspieranie krajów rozwijających się w dostępie do informacji i w przestrzeganiu międzynarodowych norm sanitarnych i fitosanitarnych w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji i szerszego dostępu do rynków, w tym lepszego dostępu krajów rozwijających się do rynków krajów uprzemysłowionych, przy lepszej ochronie ich populacji;
   stopniowe eliminowanie ograniczeń wywozowych oraz przeciwdziałanie spekulacjom i zmienności cen produktów rolnych;
   wspieranie wytwarzania i wprowadzania do obrotu towarów i usług przyjaznych dla społeczeństwa i środowiska naturalnego, w tym ekoturystyki, co zagwarantuje producentom wartość dodaną oraz przestrzeganie kryteriów zrównoważonego rozwoju;
   zrównoważone i przejrzyste gospodarowanie zasobami naturalnymi;
   programy zapewniające rolnikom sprawiedliwy dostęp do gruntów;
   umożliwianie dostępu do budowania potencjału, zwłaszcza w kontekście dywersyfikacji produktów; zwiększanie wartości dodanej produktów oraz pomoc przy przestrzeganiu norm i spełnianiu wymogów technicznych dla rynków lokalnych, regionalnych i międzynarodowych;
   uwzględnienie w rozdziałach umów handlowych poświęconych zrównoważonemu rozwojowi systemu pozytywnych zachęt sprzyjających przywozowi produktów rolnych do UE, które są zgodne z międzynarodowymi normami środowiskowymi, społecznymi i ochrony praw człowieka, zwłaszcza poprzez zapewnienie godziwych dochodów producentom i płac gwarantujących utrzymanie na minimalnym poziomie pracownikom rolnym, zgodnie z apelem specjalnego sprawozdawcy ONZ dotyczącym prawa do pożywienia;
   poparcie odczuwanej przez kraje rozwijające się i kraje najsłabiej rozwinięte potrzeby wyłączenia niektórych wrażliwych produktów rolnych z wzajemnej liberalizacji;
  

Przemysł:

   tworzenie, wzmacnianie i różnicowanie zdolności produkcyjnych oraz zrównoważony rozwój przemysłowy przynoszący korzyści zaangażowanym podmiotom lokalnym dzięki integracyjnym i sprawiedliwym łańcuchom dostaw;
   poprawa klimatu biznesowego i inwestycyjnego, aby ułatwić zaangażowanie przedstawicieli sektora prywatnego, w tym małych przedsiębiorstw lokalnych, i, w stosownych przypadkach, rozwój partnerstw publiczno-prywatnych;
   stopniowa eliminacja ograniczeń handlowych, przy uwzględnieniu konieczności zróżnicowania gospodarek krajów rozwijających się i konieczności ochrony wschodzących gałęzi przemysłu w celu rozwinięcia zrównoważonej krajowej bazy przemysłowej;
   ochrona praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych, biorąc pod uwagę stopień rozwoju państw oraz w celu sprzyjania transferom technologii, w tym technologii ekologicznej, zgodnie z Deklaracją z Ad-Dauhy w sprawie TRIPS i zdrowia publicznego;
   promowanie godnych warunków pracy, przejrzystości i zrównoważonego rozwoju; wspieranie zrównoważonych i godziwych form pracy; umacnianie norm bezpieczeństwa pracy i systemów ochrony socjalnej, ze szczególnym odniesieniem do zaleceń MOP w sprawie krajowych minimalnych norm ochrony socjalnej;
  

Usługi:

   wzmacnianie zasady państwa prawa i dobrego sprawowania rządów w celu zapewnienia większej pewności prawa, przejrzystości i zgodności inwestycji prywatnych z prawem, zwłaszcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
   dokładna analiza istniejących przepisów i wytycznych negocjacyjnych dotyczących usług finansowych w ramach umów handlowych i w odniesieniu do tych umów, biorąc pod uwagę, że nie powinny one ograniczać stosowania właściwych przepisów finansowych w UE i u jej partnerów handlowych;
   poprawa warunków udzielania zamówień publicznych;
   zwiększanie skuteczności usług publicznych;
   promowanie usług sprzyjających handlowi i inwestycjom, zwłaszcza usług przyjaznych dla środowiska, w tym turystyki, logistyki i inwestycji;
  

Administracja:

   wspieranie rządów krajowych w określaniu polityki i strategii w dziedzinie handlu przy odpowiednim poziomie przejrzystości i uczestnictwa;
   opracowanie wspólnych narzędzi i zasobów w celu dostarczenia zainteresowanym krajom najsłabiej rozwiniętym informacji praktycznych i metod działania.
   wspieranie reform administracji celnej i podatkowej oraz działań mających na celu ograniczenie udziału sektora nieformalnego w gospodarce, a także ponowne włączenie sektora nieformalnego do gospodarki regulowanej;
   zwiększenie skuteczności systemów tranzytu i przepływu towarów, osób i usług, organizacja tych systemów i zarządzanie nimi;
   tworzenie instytucji wprowadzających ułatwienia w handlu i inwestycjach oraz funduszy gwarancji i funduszy kapitału wysokiego ryzyka, w tym kapitału zalążkowego i aniołów biznesu;

12.  popiera zaproponowane przez Komisję wyodrębnienie udzielanej przez nią pomocy na rzecz handlu oraz skoncentrowanie jej wysiłków na krajach, które najbardziej potrzebują pomocy, zwłaszcza na krajach najsłabiej rozwiniętych; zaleca jednak Komisji, by oprócz tradycyjnych wskaźników (produkt narodowy brutto, kapitał ludzki i podatność na wstrząsy gospodarcze) brała pod uwagę ogólny poziom rozwoju danego kraju oraz jego potrzeby, możliwości i wewnętrzne zróżnicowanie w zakresie rozwoju; zachęca Komisję do uwzględniania zasad wzmocnionych zintegrowanych ram dla krajów najsłabiej rozwiniętych;

13.  podkreśla, że przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w krajach rozwijających się są motorem wzrostu i rozwoju, co pozwala redukować nierówności i wspierać wzrost, pod warunkiem że zyski są ponownie inwestowane w gospodarkę;

14.  uważa, że nawet jeśli transfer funduszy i mikrofinansowanie stanowią właściwe narzędzia, nie zaspokoją same wszystkich potrzeb dotyczących finansowania; zwraca się do wszystkich podmiotów oferujących pomoc o poszukiwanie i promowanie innowacyjnych form finansowania i partnerstwa; popiera tworzenie partnerstw na osi południe-południe i partnerstw trójstronnych; zaleca powszechniejsze stosowanie międzyregionalnych schematów finansowania, jak te wprowadzone w ramach funduszu powierniczego UE na rzecz infrastruktury w Afryce;

15.  wyraża poparcie dla przedstawionego w komunikacie Komisji pakietu na rzecz propagowania działalności handlowej małych podmiotów w krajach rozwijających się; wzywa Komisję do dalszego doskonalenia tego pakietu, a wszystkie podmioty oferujące pomoc do przeznaczania wystarczających środków na jego wdrożenie, w szczególności aby wspierać udział małych przedsiębiorstw w systemach handlowych, które zapewniają producentom wartość dodaną, a także w systemach uwzględniających zrównoważony rozwój (np. sprawiedliwy handel); wnosi o regularne dostarczanie aktualnych informacji na temat wdrażania tego pakietu;

16.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Zwiększenie wsparcia UE dla krajów rozwijających się w mobilizowaniu środków na finansowanie rozwoju”; wzywa Komisję do szybkiej realizacji swoich propozycji, mając na względzie zmobilizowanie dodatkowego trwałego, przewidywalnego i skutecznego finansowania; z zadowoleniem przyjmuje wytyczne zawarte w „niezbędniku” dotyczącym ram politycznych dla inwestycji OECD; z zadowoleniem przyjmuje rezultaty światowego Partnerstwa z Pusan w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju i stosowania zasad stambulskich dotyczących skuteczności rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

17.  wyraża zaniepokojenie licznymi praktykami pomocy wiązanej; wzywa kraje rozwinięte i duże gospodarki wschodzące, by powstrzymały się od stosowania tych praktyk oraz by w zamian dążyły do wykorzystywania zasobów regionalnych i lokalnych, w tym kapitału ludzkiego, w ramach projektów rozwoju gospodarczego poprzez handel i inwestycje;

18.  uznaje działania prowadzone przez instytucje międzynarodowe (WTO, UNCTAD, UNIDO, OECD, G20, Bank Światowy i wielostronne banki rozwoju) w dziedzinie pomocy na rzecz handlu; opowiada się za włączeniem do programów pomocy na rzecz wymiany handlowej, środków na rzecz wyrównania strat poniesionych przez kraje rozwijające się w związku z liberalizacją; uważa, że należy ustanowić system ułatwiający współpracę na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym między podmiotami oferującymi pomoc, koordynowany przez UNCTAD i WTO; przypomina o podjętym przez UE zobowiązaniu do zachęcania krajów rozwijających się do reprezentacji i uczestnictwa w tych instytucjach międzynarodowych i do ułatwiania im tego;

19.  ubolewa nad brakiem koordynacji strategii politycznych w zakresie inwestycji, w tym na szczeblu międzynarodowym; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Parlamentu i Rady w sprawie przepisów przejściowych w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi; zachęca Komisję do opracowania unijnej polityki inwestycji międzynarodowych zapewniającej właściwą ochronę inwestycji, zwiększającej pewność prawa oraz odzwierciedlającej zdolność państw do ustalania wspólnych zasad i norm, przy jednoczesnym uwzględnieniu szczególnych potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych, jak między innymi te określone w opracowanych przez UNCTAD ramach polityki inwestycyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju; przypomina, że kraje rozwijające się w niewspółmierny sposób odczuwają wysokie koszty związane z rozstrzyganiem sporów między inwestorami a państwem;

20.  uważa, że sprawą najwyższej wagi jest przeprowadzenie reformy międzynarodowych umów inwestycyjnych w celu wzmocnienia ich wymiaru rozwojowego poprzez zrównoważenie praw i obowiązków państw i inwestorów, zagwarantowanie wystarczającej przestrzeni politycznej dla polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz skonkretyzowanie postanowień dotyczących promowania inwestycji i ściślejsze dostosowanie ich do celów zrównoważonego rozwoju;

21.  wzywa Komisję do opracowania zdezagregowanych danych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE w krajach rozwijających się i w krajach najsłabiej rozwiniętych, z uwzględnieniem następujących kategorii inwestycji: połączeń i przejęć, przenoszenia aktywów wewnątrz firmy, inwestycji spekulacyjnych i ekologicznych inwestycji;

22.  uważa, że współpraca powinna koncentrować się również na rozwoju zdolności i rozwoju instytucjonalnym, tak aby kraje rozwijające się mogły sformułować niezbędne warunki inwestycji, takie jak rozwój zdolności w zakresie poboru podatków, zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania i wdrażanie najwyższych standardów rachunkowych;

23.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję WTO w sprawie ułatwienia krajom najsłabiej rozwiniętym przystąpienia do tej organizacji; wzywa kraje rozwinięte i duże gospodarki wschodzące, należące do WTO, do skorzystania z odstępstwa dotyczącego usług dla krajów najsłabiej rozwiniętych oraz do uprzywilejowanego traktowania usług i dostawców usług z krajów najsłabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem 4. sposobu świadczenia usług, który ma priorytetowe znaczenie dla krajów najsłabiej rozwiniętych;

24.  ma nadzieję, że UE i jej państw członkowskich użyją swojego wpływu, zwłaszcza na duże gospodarki wschodzące, w celu doprowadzenia do szybkiego zawarcia umowy w sprawie ułatwień w handlu wynegocjowanej w ramach rundy dauhańskiej;

25.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie państw BRICS na rzecz wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się; zwraca się do tych państw, by opierały swoje działania na poszanowaniu i promowaniu zasad demokratycznych i dobrych rządów; zwraca się do Komisji, aby w dalszym ciągu umieszczała klauzulę dotyczącą demokracji i praw człowieka we wszystkich umowach handlowych zawieranych z krajami rozwijającymi się;

26.  wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych rozwiązań mających na celu zwiększenie wsparcia z jej strony dla szybszej i głębszej integracji regionalnej między krajami rozwijającymi się z myślą o rozwoju rynków regionalnych i tworzeniu regionalnych łańcuchów wartości; w tym celu zachęca Komisję do promowania integracji regionalnej w swoich dwustronnych i regionalnych umowach handlowych; wzywa Komisję do rozważenia możliwości uproszczenia i ujednolicenia reguł pochodzenia oraz ułatwienia ich stosowania przez drobnych eksporterów; zwraca się do Komisji o zacieśnienie partnerstw z istniejącymi instytucjami regionalnymi, w szczególności z Afrykańskim Bankiem Rozwoju; podkreśla zasadniczą rolę lokalnego sektora prywatnego w odniesieniu do integracji handlowej i rozwoju gospodarczego;

27.  z zadowoleniem przyjmuje reformę reguł pochodzenia oraz wejście w życie zmienionego i zreformowanego ogólnego systemu preferencji taryfowych; ma nadzieję, że Komisja przedłoży sprawozdanie dotyczące skutków zmiany systemu dla państw-beneficjentów, w szczególności dla państw, dla których zniesiono preferencje taryfowe, zgodnie z przepisami art. 40 nowego rozporządzenia;

28.  odnotowuje tymczasowe stosowanie pierwszej umowy o partnerstwie gospodarczym z grupą krajów afrykańskich; zachęca Komisję do podsumowania dotychczasowego braku postępów w zawieraniu innych umów o partnerstwie handlowym uwzględniających w pełni interesy rozwojowe krajów rozwijających się; apeluje do Komisji o wykorzystanie tej okazji do wznowienia aktualnych negocjacji dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym między UE a zainteresowanymi krajami rozwijającymi się w celu stopniowego włączenia ich rynków w ramy handlu wielostronnego; przypomina, jak ważne jest stworzenie stabilnych i sprawiedliwych ram prawnych i handlowych, by wspierać inwestycje UE w państwach AKP w sposób korzystny dla obu stron; zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę zaleceń Parlamentu dotyczących erozji preferencji oraz elastyczności i skali zniesienia ceł, a także o zwrócenie szczególnej uwagi na wprowadzanie w życie umów o partnerstwie gospodarczym;

29.  uważa, że opracowane przez Unię narzędzia w zakresie pomocy rozwojowej poprzez handel i inwestycje, w tym ogólny system preferencji i umowy o partnerstwie gospodarczym, są skuteczne, pod warunkiem że zawarte w nich postanowienia i kryteria wdrażania nie prowadzą do dyskryminacji ani ograniczeń, które mogłyby zaszkodzić ich potencjalnym beneficjentom; zachęca jednak Komisję, by ujęła wszystkie istniejące instrumenty w jedną prawdziwą globalną strategię obejmującą również środki służące wsparciu technicznemu dla handlu, wzmocnieniu potencjału i dostosowaniom związanym z handlem, w tym w zakresie normalizacji; uważa, że Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny wypracować synergie, tak aby dalej udoskonalać działania unijnej dyplomacji handlowej prowadzone na całym świecie;

30.  zachęca Komisję do włączenia rozdziałów poświęconych handlowi i zrównoważonemu rozwojowi do dwustronnych umów handlowych zawierających wiążące przepisy dotyczące ochrony środowiska i zatrudnienia oraz klauzule dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; uważa, że Komisja powinna ponadto zaoferować współpracę w celu pomocy krajom rozwijającym się i krajom najsłabiej rozwiniętym w spełnieniu tych norm; uważa, że silne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie wdrażania takich rozdziałów podnosi świadomość i zwiększa akceptację norm środowiskowych i społecznych;

31.  zaleca, aby Komisja negocjowała włączenie do wszystkich przyszłych umów handlowych wiążących i możliwych do wyegzekwowania przepisów dotyczących praw człowieka w uzupełnieniu przepisów społecznych i środowiskowych w celu zwiększenia skuteczności i wiarygodności unijnej polityki warunkowości;

32.  domaga się, by UE projektowała swe umowy handlowe w taki sposób, aby stymulować odpowiedzialne zachowania inwestorów oraz zagwarantować przestrzeganie wzorcowych praktyk międzynarodowych w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także dobrego ładu korporacyjnego; podkreśla w szczególności, że aby wzrost miał charakter integracyjny i mógł skutecznie przyczyniać się do ograniczania ubóstwa, należy go wspierać w sektorach, w których ludzie ubodzy są aktywni, powinien on przynosić korzyści kobietom i przyczyniać się do poprawy ich pozycji, a także powinien kojarzyć się z tworzeniem miejsc pracy oraz z rozwojem finansowania mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw;

33.  wzywa, by przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w UE, a prowadzące produkcję w krajach rozwijających się świeciły przykładem w zakresie wywiązywania się z zobowiązań w zakresie szanowania praw człowieka i podstawowych wolności, przestrzegania norm społecznych i środowiskowych, podstawowych norm pracy oraz umów międzynarodowych;

34.  wzywa korporacje europejskie, których filie lub łańcuchy dostaw znajdują się w krajach rozwijających się, by przestrzegały swoich krajowych i międzynarodowych zobowiązań prawnych w dziedzinie praw człowieka, norm pracy i zasad środowiskowych;

35.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wiele sektorów przemysłu i przedsiębiorstw wielonarodowych przyjęło kodeksy postępowania określające normy społeczne i środowiskowe dla swych światowych łańcuchów dostaw; przypomina jednak, że różne normy rachunkowości, audytu oraz sprawozdawczości utrudniają porównywanie tych kodeksów; podkreśla, że skuteczniejsze wdrażanie wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka przyczyni się do realizacji celów UE w odniesieniu do konkretnych kwestii w dziedzinie praw człowieka i podstawowych norm pracy;

36.  podkreśla, że pomoc UE udzielana rządom krajów trzecich w zakresie wdrażania przepisów społecznych i środowiskowych to niezbędne uzupełnienie wspierania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw europejskich na całym świecie;

37.  zwraca uwagę, że mimo wdrożenia procesu Kimberley do certyfikacji tzw. krwawych diamentów handel zasobami naturalnymi nadal podsyca działania rebelianckie, a na obszarach, gdzie ma miejsce wydobycie, wciąż dochodzi do łamania praw człowieka; podkreśla wobec tego pilną potrzebę wprowadzenia systemu należytej staranności (due diligence) w przemyśle wydobywczym i w handlu kamieniami szlachetnymi i innymi minerałami z regionów ogarniętych konfliktami; uważa, że taki środek mógłby przyczynić się do rozwiązania nadrzędnego problemu tzw. klątwy zasobów i zapewnić krajom rozwijającym się większe korzyści ze sprzedaży produkowanych przez nie towarów;

38.  docenia, że Komisja jest partnerem w ramach inicjatywy na rzecz przejrzystości w branżach wydobywczych; wzywa Komisję i strony prowadzące działalność w sektorze wydobywczym do aktywnych działań na rzecz włączenia do tej inicjatywy większej liczby krajów producentów;

39.  wzywa Komisję, aby podczas zawierania umów handlowych i inwestycyjnych wdrażała przygotowane przez sprawozdawcę ONZ wytyczne dotyczące prawa do pożywienia, w których apeluje się o stosowanie oceny skutków dla praw człowieka (wytyczne dotyczące oceny skutków umów handlowych i inwestycyjnych dla praw człowieka) w celu dopilnowania, by umowy te były zgodne ze zobowiązaniami przyjętymi na mocy międzynarodowych instrumentów w zakresie ochrony praw człowieka;

o
o   o

40.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE.

(1) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31.
(2) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 94.
(3) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 101.
(4) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 291.
(5) Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 101, s. 106, s. 112, s. 118, s. 124, s. 129, s. 135, s. 141.
(6) Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 87.
(7) Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.
(8) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0342.
(9) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 34.
(10) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0471.
(11) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0060.
(12) Dz.U. L 307 z 23.11.2010, s. 1.
(13) Dz.U. C 4 E z 7.1.2011, s. 34..
(14) Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 73.
(15) Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1.
(16) A/CONF.219/3 z 11.5.2011..


Równa liczba głosów w głosowaniu dotyczącym interwencji w postępowaniu sądowym (wykładnia art. 159 ust. 3 Regulaminu)
PDF 190kWORD 18k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie równej liczby głosów w głosowaniu dotyczącym interwencji w postępowaniu sądowym (wykładnia art. 159 ust. 3 Regulaminu)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych z dnia 20 marca 2013 r.,

–  uwzględniając art. 211 Regulaminu,

1.  przyjmuje następującą wykładnię art. 159 ust. 3 Regulaminu:"

Artykuł 159 ust. 3 powinien być rozumiany w ten sposób, że w przypadku wystąpienia równej liczby głosów w głosowaniu nad projektem zalecenia, na podstawie art. 128 ust. 4, nieinterweniowania w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, taka równa ilość głosów nie oznacza przyjęcia zalecenia interweniowania przez Parlament w tym postępowaniu. W takim przypadku uznaje się, że właściwa komisja nie sformułowała zalecenia.

"

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie oraz Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności