Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2235(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0297/2013

Внесени текстове :

A7-0297/2013

Разисквания :

PV 07/10/2013 - 24
CRE 07/10/2013 - 24

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0402

Приети текстове
PDF 389kWORD 84k
Вторник, 8 октомври 2013 г. - Страсбург
Всеобхватна стратегия на ЕС в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион
P7_TA(2013)0402A7-0297/2013

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2013 г. относно „Към всеобхватна стратегия на ЕС в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион“ (2012/2235(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН относно рибарството, и по-специално параграф 157 от резолюция 66/68 във връзка със задълженията на развитите държави спрямо най-слабо развитите и малките островни развиващи се държави,

–  като взе предвид Споразумението от 1995 г. относно прилагането на разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси,

–  като взе предвид Международния план за действие на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за управление на риболовния капацитет, приет от Съвета на ФАО през ноември 2000 г. (IPOA-Capacity),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов)(1),

–  като взе предвид Споразумението за мерките на пристанищната държава с цел предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, одобрено на 36-ата сесия на Конференцията на ФАО на 22 ноември 2009 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството(2),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 21 март 2012 г., озаглавено „Към изграждане на подновено партньорство за сътрудничество между ЕС и Тихоокеанския регион“(3),

–  като взе предвид Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, по която ЕС е договаряща страна считано от 25 януари 2005 г. по силата на Решение 2005/75/EО(4),

–  като взе предвид Решение 2006/539/EО на Съвета от 22 май 2006 г. за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена с Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г.(5),

–  като взе предвид Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан(6), одобрена от името на Европейския съюз с Решение 2012/130/ЕС на Съвета, с което се създава Регионална организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)(7),

–  като взе предвид Решение 2011/144/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. за сключване на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна(8),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(9) (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие(10),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между Европейската общност и Федеративни щати Микронезия за риболов във води на Федеративни щати Микронезия(11),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна(12),

–   като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Соломоновите острови(13),

–   като взе предвид Решение за изпълнение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за уведомяване на третите държави, които Комисията счита за потенциално определими като несътрудничещи трети държави, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов(14),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A7-0297/2013),

А.  като има предвид, че за да се осигури последователност на политиките за развитие, политиките на ЕС, които оказват въздействие върху рибарството в тихоокеанските държави от АКТБ — т.е. политиките в областта на рибарството, търговията и развитието — следва да се прилагат по начин, който да гарантира, че те допринасят за устойчивото развитие на целите на рибарството, поставени от тихоокеанските държави от АКТБ; като има предвид, че този подход следва да бъде интегриран при предстоящото подновяване на Споразумението от Котону или в инструментите, които ще поемат функциите на това споразумение;

Б.  като има предвид, че ЕС трябва да се стреми към последователност на политиките за развитие въз основа на член 208, параграф 1 от ДФЕС, съгласно който „Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни“;

В.  като има предвид, че ЕС е вторият по големина донор в този регион след Австралия, като насочва помощта си чрез Европейския фонд за развитие (ЕФР), и като има предвид, че независимо от факта, че рибните ресурси са основният източник на богатство в тихоокеанските държави от АКТБ и единственият общ ресурс за всички тях, и въпреки че държавите от Западния и Централния Тихи океан многократно са заявявали намерението си да превърнат улова на риба тон в двигател на социално-икономическото развитие на региона, само 2,3 % от помощите от 10-ия ЕФР са предназначени за дейности, свързани с рибарството;

Г.  като има предвид, че договорените от ЕС двустранни и многостранни търговски споразумения следва да бъдат предшествани от оценка на въздействието, по-специално с оглед на опазването на живите морски ресурси и последиците от споразуменията върху местното население; като има предвид, че тези двустранни и многостранни споразумения следва да се ръководят от заключенията на оценките на въздействието;

Д.  като има предвид, че в текущите преговори по споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и държавите от АКТБ, които имат за цел адаптирането на Общата система за преференции, произтичаща от Споразумението от Котону, към правилата на Световната търговска организация (СТО), рибните продукти имат изключително важна роля по отношение на достъпа както до европейските пазари, така и до ресурсите, а също и по отношение на доброто управление на рибарството с цел постигане на устойчиво развитие;

Е.  като има предвид опасността, която възниква следствие на дерогацията от правилата за произход, предвидени в член 6, параграф 6 от Протокол II относно правилата за произход, приложен към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн, и произтичащия от това риск от нелоялна конкуренция на европейския пазар за рибни продукти;

Ж.  като има предвид, ЕС има интерес от задълбочаване на отношенията с Тихоокеанския регион и от сътрудничество с оглед на постигането на целта за развитие, предпоставка за което е опазването на рибните ресурси, насърчаването на устойчивото развитие на рибарството и подкрепата за прозрачността в неговото управление;

З.  като има предвид, че около половината от световния улов на риба тон се извършва във водите на Западния и Централния Тихи океан, 80 % от който попада в изключителните икономически зони на островни държави и само 20 % – в международни води;

И.  като има предвид, че последните оценки на запасите, извършени от научната комисия към Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан през 2012 г. показват, че не е извършен свръхулов нито на ивичест тон (Katsuwonus pelamis), нито на жълтопер тунец (Thunnus albacares) в регулаторната му зона, но посочват, че се осъществява свръхулов на големоок тон (Thunnus obesus); като има предвид, че смъртността при младите риби големоок тон при риболовна дейност с мрежи гъргър, особено когато се използват устройства за събиране на риба, е много обезпокоителна;

Й.  като има предвид, че независимо от незначителните подобрения по отношение на наблюдението, контрола и надзора на рибарството в Тихия океан, устойчивостта на ресурсите в региона е застрашена от значителното нарастване на броя на корабите с мрежи гъргър (предимно от Азия и от островни държави), увеличаването на риболовното усилие и незаконния риболов;

К.  като има предвид, че подходът на ЕС в областта на рибарството в Тихия океан следва активно да подкрепя настоящите регионални усилия за справяне със свръхкапацитета и за подобряване на управлението на рибарството;

Л.  като има предвид съществуващата традиция на регионални агенции и структури за управление на риболова на риба тон, като Риболовната агенция на Форума на Тихоокеанските островни държави (FFA) и субрегионалната организация на страните по Споразумението от Науру (PNA);

М.  като има предвид, че през 2008 г. страните по Споразумението от Науру въведоха схемата за търговия с риболовни дни (VDS) в опит за налагане на контрол над достъпа до своите води, за ограничаване на риболовното усилие в тези води и за увеличаване на ползите от риболова за малките тихоокеански развиващи се държави;

Н.  като има предвид, че прекомерното риболовно усилие на страните е действителност и че в рамките на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан се водят дискусии по нова мярка за опазване и управление през следващите години, в рамките на която да се намери решение на въпроса с границите на риболовното усилие;

О.  като има предвид, че Съединените американски щати подписаха многостранно споразумение с тихоокеанските държави през 1988 г. и че това споразумение, което понастоящем е в процес на предоговаряне, гарантира достъпа до около 20 % от риболовните дни в региона;

П.  като има предвид, че схемата за търговия с риболовни дни трябва да бъде напълно прозрачна, а разпоредбите й трябва да бъдат подобрени и да се прилагат от всички нейни членове, за да й се позволи да постигне целите си и за да се осигури пълна съвместимост на мерките, предприети както в изключителните икономически зони, така и в открито море;

Р.  като има предвид, че се очаква таксите за достъп на флотовете за далечно плаване да продължат да се увеличават значително през следващите години, тъй като са важен източник на приходи за държавите от зоната; като има предвид, че в момента таксата за риболовен ден за 2014 г., договорена на годишното заседание на страните по Споразумението от Науру, е определена на най-малко 6 000 щатски долара;

С.  като има предвид, че подписаните от ЕС споразумения за партньорство в областта на рибарството, включително с държавите от Тихоокеанския регион, традиционно се основават на ограничение в броя на плавателните съдове с примерен референтен тонаж и че това породи неравнопоставеност в резултат на въвеждането на схемата за търговия с риболовни дни от страните по Споразумението от Науру и желанието им да я прилагат спрямо споразуменията за партньорство с ЕС;

Т.  като има предвид, че една добре организирана и правилно приложена схема за търговия с риболовни дни има потенциала да предостави средства за предотвратяване на по-нататъшното увеличаване на риболовното усилие в региона;

У.  като има предвид, че сътрудничеството и изпълнението в областта на ННН риболов е утвърдено предварително изискване от страна на ЕС за отношенията му с трети държави с оглед на бъдещи споразумения за партньорство в областта на рибарството; като има предвид, че в член 38, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 за борба с ННН риболов се посочва, че Комисията не започва преговори за сключване на подобни споразумения за партньорство с държави, които не сътрудничат в това отношение;

Ф.  като има предвид, че СИП следва да включва специално позоваване на прилагането на регламента за ННН риболов, а не просто обща формулировка на необходимостта от борба срещу ННН риболов, и следва да не бъде сключвано с трети държави, определени като „несътрудничещи“;

Х.  като има предвид, че в своето решение от 15 ноември 2012 г. Комисията е уведомила Фиджи и Вануату, наред с други, като потенциално несътрудничещи трети държави по смисъла на Регламента относно ННН риболов поради това, че в тези държави липсват възпиращи мерки и санкции по отношение на корабите, които извършват ННН риболов под техен флаг, както и поради това, че те не са изпълнили препоръките на регионалните организации за управление на рибарството;

Ц.  като има предвид, че исторически риболовните дейности на европейския флот с мрежи гъргър се осъществяват основно в Централния Тихи океан както в международни води, така и в изключителните икономически зони на Кирибати, но също и в тези на Тувалу, Токелау и Науру въз основа на споразумения в частния сектор;

Ч.  като има предвид обаче, че освен споразумението за партньорство в областта на рибарството с Кирибати, ЕС е договорил подобни споразумения с някои държави от Западния Тихи океан, които обаче не са влезли в сила, като споразумението с Федеративните щати Микронезия не е ратифицирано от парламента на държавата, а преговорите за подновяване на споразумението със Соломоновите острови са блокирани от 2012 г.;

Ш.  като има предвид, че Комисията е приключила предварителните оценки с Островите Кук и Тувалу с оглед на започването на преговори за споразумения в областта на рибарството с тези държави и че са били подписани съответните меморандуми за разбирателство като предварително условие за искане на мандат за преговори от Съвета;

Щ.  като има предвид, че Европейската служба за външна дейност до момента не е разполагала със служители по въпросите на рибарството към делегацията си във Фиджи;

Цялостна стратегия

1.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира съгласуваността между всички политики на Съюза, които засягат Тихоокеанския регион, както се изисква от член 208 от ДФЕС, и по-специално политиките в областта на рибарството, търговията и развитието, както и да увеличи възможните взаимодействия с цел постигане на мултиплициращ ефект, създаващ максимални ползи както за държавите от Тихоокеанския регион, така и за държавите – членки на ЕС, да укрепва присъствието на ЕС в Западния и Централния Тихи океан и да допринася за устойчивата експлоатация на тихоокеанските ресурси;

2.  Счита, че в бъдещата рамка на отношенията с тихоокеанските държави от АКТБ след изтичането на Споразумението от Котону стратегията в областта на рибарството следва да има регионална насоченост, която да укрепва позицията и ролята на ЕС в региона на Западния и Централния Тихи океан;

3.  Призовава Комисията да гарантира, че 11-ият ЕФР взема под внимание тази стратегия и също така отразява възможността за увеличаване на процента на помощта за отделните сектори за посрещане на нуждите на риболовните общности (включително увеличаване на приноса им за местната продоволствена сигурност) и за развитието на инфраструктура в областта на рибарството за разтоварване и преработка на уловите на място, тъй като риболовът е един от основните икономически ресурси на региона;

4.  Приветства неотдавнашното присъединяване към Делегацията на ЕС във Фиджи на служители, които отговарят конкретно по въпросите в областта на рибарството, и изразява надежда, че това ще спомогне за установяването на постоянна и специализирана връзка в тази област с държавите от региона;

5.  Призовава също така за задълбочаване на координацията и засилване на допълняемостта с други участници в региона по отношение на помощта за развитие в съответствие с Кеърнската спогодба от август 2009 г.; приветства провеждането на 12 юни 2012 г. на втората министерска среща между ЕС и Форума на тихоокеанските острови, която засили политическия диалог между ЕС и Тихоокеанския регион, особено в областта на рибарството и развитието, като по този начин гарантира, че предприеманите от ЕС и държавите от региона действия в тези области ще бъдат по-ефективни;

6.   Подчертава необходимостта от това, флотите за далечен риболов, в сътрудничество с тихоокеанските държави, да допринасят за намаляване на оказвания от риболова натиск върху запасите от тропическа риба тон, включително чрез съществено намаляване на равнищата на смъртност при младите риби големоок тон – запас от голямо икономическо значение за региона, при който в момента се наблюдава прекомерен улов;

Стратегия в областта на рибарството

А.  В краткосрочен план

7.  Подчертава, че е важно да се създаде стратегия в областта на рибарството за Западния и Централния Тихи океан предвид значимостта на този регион от гледна точка на риболова и ценността му за флота на Съюза и за пазара и рибопреработвателната промишленост на ЕС, както и да се предостави правна сигурност на корабите, извършващи дейност там;

8.  Отбелязва, че стратегията на ЕС за достъп до ресурсите в изключителните икономически зони на държавите от региона чрез споразумения за сътрудничество в областта на рибарството не е проработила с изключение на случая с Кирибати, и счита, че за близки и икономически изгодни отношения между различните участващи страни е необходима нова рамка за възобновяването и консолидирането на споразуменията;

9.  Счита, че част от проблемите произтичат от това, че ЕС води неуспешни преговори по споразумения с държави от Западния Тихи океан, където се намират изключителните икономически зони на Соломоновите острови и Федеративните щати Микронезия, вместо да насочи усилията си към Централния Тихи океан, където традиционно е съсредоточена дейността на флота с мрежи гъргър на Съюза;

10.  Приветства факта, че Комисията е приключила предварителните оценки с Островите Кук и Тувалу с оглед на започването на преговори за споразумения за партньорство в областта на рибарството и че са били подписани съответните меморандуми за разбирателство като предварително условие за искане на мандат за преговори от Съвета;

11.  Счита, че този нов начин за преговори е съобразен в по-голяма степен с регионалния подход, за който Парламентът многократно призовава, особено по отношение на риболова на далекомигриращи видове; призовава Комисията да осигури съответствие с разпоредбите на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан в случай на преговори с държави, които са страни по Споразумението от Науру, и други тихоокеански държави от АКТБ;

12.  Отбелязва, че подходът на ЕС към Тихия океан следва да подпомага развиващите се държави, по-специално малките островни развиващи се държави, в техните усилия за получаване на по-голям дял от ползите от устойчивата експлоатация на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси и следва също така да съдейства за укрепването на регионалните усилия за устойчиво опазване и управление на риболова на тези запаси, за което призовава Конференцията за преглед на Споразумението на ООН за рибните запаси;

13.  Изразява загриженост във връзка със съществуването на ННН риболов в района и макар че признава, че са налице известни подобрения в управлението на рибарството, счита, че постигнатият напредък е все още недостатъчен, особено по отношение на въвеждането на основните инструменти за борба с ННН риболов;

14.  Призовава Комисията да включи изрично позоваване на Регламент (ЕО) № 1005/2008 относно ННН риболов в разпоредбите на договорените с тихоокеанските държави СИП;

15.  Призовава държавите от АКТБ да продължат да участват активно в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, както и редовно да информират гражданското си общество и социално-професионалните организации относно вземаните в областта на риболова решения;

Б.  В средносрочен и дългосрочен план

16.  Призовава Комисията да предвиди възможност за създаване на по-дългосрочна стратегия за достъпа на флота на ЕС до изключителните икономически зони на държавите от региона, която се основава на регионално рамково споразумение между ЕС и държавите от Западния и Централния Тихи океан, договорено с Риболовната агенция на Форума, което да обхваща следните аспекти:

   a) споразумението следва да определя договореностите за достъпа на флота на ЕС, които впоследствие следва да намерят конкретен израз в двустранни споразумения за партньорство в областта на рибарството със заинтересованите държави;
   б) споразумението следва да установява система на прозрачно управление, която да гарантира по-специално борбата с ННН риболов и да уточнява инструментите, които следва да се използват, в това число Споразумението за мерките на пристанищната държава;
   в) споразумението следва да се основава на схемата за търговия с риболовни дни, при условие че се приемат мерки за гарантирането на нейната прозрачност, за подобряването на нейната ефективност, за спазването й от всички съответни страни и за гарантирането на съгласуваността й с най-добрите налични научни препоръки;
   г) при преговорите по споразумението следва да се разгледат начините за канализиране на помощта за развитие по ЕФР за района чрез Риболовната агенция на Форума, тъй като тихоокеанските държави от АКТБ не разполагат с човешки и технически ресурси за адекватно използване на това финансиране;

17.  Подчертава, че последният етап от този процес следва да бъде изключително с регионална насоченост, т.е. той следва да се осъществи под формата на многостранно споразумение за партньорство в областта на рибарството с държавите, подписали СИП, което да даде на флота на Съюза достъп до изключителните икономически зони на тези държави;

18.  Препоръчва на Комисията, при преразглеждането на Споразумението от Котону, да вземе под внимание стратегията в областта на рибарството за Тихоокеанския регион, както и специфичните особености на островните държави;

19.  Подчертава необходимостта Парламентът да участва по подходящ начин в процеса на подготовка и преговори, както и в дългосрочния мониторинг и оценка на функционирането на двустранните споразумения в съответствие с разпоредбите на ДФЕС; настоява Парламентът да бъде информиран незабавно и в пълна степен, на равни начала със Съвета, относно всички етапи от процедурата във връзка със споразуменията за партньорство в областта на рибарството съгласно член 13, параграф 2 и член 218, параграф 10 от ДФЕС; припомня своето убеждение, че Парламентът следва да бъде представен от наблюдатели на заседанията на съвместния комитет, предвидени в споразуменията в областта на рибарството; настоява на това, че наблюдатели от гражданското общество, в това число представители на сектора на рибарството както на ЕС, така и на трети държави, също следва да присъстват на тези заседания;

o
o   o

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящия доклад на Съвета и на Комисията, както и на Европейската служба за външна дейност.

(1) ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0461.
(3) JOIN(2012)0006.
(4) ОВ L 32, 4.2.2005 г., стр. 1.
(5) ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22.
(6) ОВ L 67, 6.3.2012 г., стр. 3.
(7) ОВ L 67, 6.3.2012 г., стр. 1.
(8) OВ L 60, 5.3.2011 г., стр. 2.
(9) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(10) ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.
(11) ОВ L 151, 6.6.2006 г., стр. 3.
(12) ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 3.
(13) ОВ L 190, 22.7.2010 г., стр. 3.
(14) OВ C 354, 17.11.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност