Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2198(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0302/2013

Внесени текстове :

A7-0302/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/10/2013 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0404

Приети текстове
PDF 352kWORD 47k
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург
Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ относно сътрудничеството по процедурите, свързани с единния надзорен механизъм
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Решение
 Приложение

Решение на Европейския парламент от 9 октомври 2013 г. относно сключването на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм (2013/2198(ACI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото на своя председател от 12 септември 2013 г.,

—  като взе предвид проекта на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 6, член 284, параграф 3, втора алинея и член 295 от него,

—  като взе предвид своята позиция, приета на 12 септември 2013 г. с оглед приемането на регламента на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(1) и доклада на комисията по икономически и парични въпроси, както и становището на комисията по конституционни въпроси относно предложението за регламент(2),

—  като взе предвид декларацията на председателя на Европейския парламент и на председателя на Европейската централна банка от 12 септември 2013 г. при провеждането на гласуване в Европейския парламент във връзка с приемането на Регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(3),

—  като взе предвид член 127, параграф 1 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0302/2013),

1.  Одобрява сключването на споразумението по-долу и решава да го приложи към своя Правилник за дейността;

2.  Възлага на своя председател да подпише споразумението с председателя на Съвета и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение, включително неговото приложение, на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка и на националните парламенти.

(1)Приети текстове, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (докладчик: Мариан Тисен и докладчик по становище: Андрю Дъф).
(3)Виж приложението към законодателната резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно предложението за регламент (Приети текстове, (P7_TA(2013)0372).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Mеждуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на междуинституционалното споразумение, публикувано в ОВ L 320 от 30 ноември 2013 г., стр. 1.)

Правна информация - Политика за поверителност