Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2198(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0302/2013

Ingediende teksten :

A7-0302/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/10/2013 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0404

Aangenomen teksten
PDF 177kWORD 43k
Woensdag 9 oktober 2013 - Straatsburg
Interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de ECB over samenwerking inzake procedures met betrekking tot het Gemeenschappelijk toezichtmechanisme
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Besluit
 Bijlage

Besluit van het Europees Parlement van 9 oktober 2013 over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen (2013/2198(ACI))

Het Europees Parlement,

–  gezien het schrijven van zijn Voorzitter van 12 september 2013,

–   gezien het ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het Gemeenschappelijk toezichtmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen,

–  gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 6, artikel 284, lid 3, tweede alinea, en artikel 295,

–  gezien zijn standpunt van 12 september 2013 met het oog op de vaststelling van de verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen(1) alsmede het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie constitutionele zaken over het voorstel voor die verordening(2),

–   gezien de verklaring van zijn Voorzitter en de president van de Europese Centrale Bank van 12 september 2013 bij de stemming in het Parlement met het oog op de vaststelling van een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen(3),

–  gezien artikel 127, lid 1, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0302/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het akkoord (zie bijlage) en besluit, met inachtneming van de inhoud van het akkoord, dit akkoord als bijlage in zijn Reglement op te nemen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het akkoord met de president van de Europese Centrale Bank te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, met de bijlage, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank en de parlementen van de lidstaten.

(1)Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (rapporteur: Marianne Thyssen en rapporteur voor advies: Andrew Duff).
(3)Zie bijlage bij de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2013 over het voorstel voor die verordening (Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0372).


BIJLAGE

Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met het interinstitutioneel akkoord als bekendgemaakt in PB L 320 van 30 november 2013, blz. 1.)

Juridische mededeling - Privacybeleid