Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2169(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0310/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0310/2013

Viták :

PV 08/10/2013 - 13
CRE 08/10/2013 - 13

Szavazatok :

PV 09/10/2013 - 6.3
CRE 09/10/2013 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0406

Elfogadott szövegek
PDF 306kWORD 67k
2013. október 9., Szerda - Strasbourg
2011. évi mentesítés: Európai Tanács és Tanács
P7_TA(2013)0406A7-0310/2013
Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2013. október 9-i határozata az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2012)0436 – C7-0226/2012)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszék 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó, 2013. április 17-i határozatára és az azt kísérő állásfoglalásra(5),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(6) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0310/2013),

1.  megtagadja a mentesítést a Tanács főtitkárától az Európai Tanács és a Tanács 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

(1) HL L 68., 2011.3.15.
(2) HL C 348., 2012.11.14., 1. o.
(3) HL C 344., 2012.11.12., 1. o.
(4) HL C 348., 2012.11.14., 130. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0126.
(6) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(7) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(8) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


2.Az Európai Parlament 2013. október 9-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2012)0436 - C7-0226/2012)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszék 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó, 2013. április 17-i határozatára és az azt kísérő állásfoglalásra(5),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre(6) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0310/2013),

A.  mivel egy demokratikus társadalomban az adófizetőknek és a közvéleménynek joga van tájékoztatást kapni a közpénzek felhasználásáról(9);

B.  mivel a polgároknak jogukban áll tudni, hogy mire költik az általuk befizetett adókat, és hogyan élnek a politikai szervek a rájuk ruházott hatalommal;

C.  mivel a Tanácsra mint uniós intézményre vonatkozik az uniós polgárok felé történő demokratikus elszámoltathatóság, amennyiben az Európai Unió általános költségvetése egyik kedvezményezettjének minősül;

D.  mivel az uniós intézmények közül a Parlament az egyetlen közvetlenül választott testület, és a Parlament felelős az Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáért,

1.  hangsúlyozza a Parlamentnek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) meghatározott, a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét;

2.  emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 335. cikkének megfelelően „(…) igazgatási autonómiájuk alapján a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben az Uniót az egyes intézmények maguk képviselik”, ami azt jelenti, hogy – figyelembe véve a költségvetési rendelet 55. cikkét – az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük végrehajtásáért;

3.  megjegyzi, hogy eljárási szabályzata 77. cikkének megfelelően „A Bizottság számára a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásával kapcsolatos eljárást szabályozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók a következőkre: [...] az Európai Unió egyéb intézményei és szervei – mint például a Tanács (végrehajtási tevékenységére vonatkozóan), az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága – költségvetésének végrehajtásáért felelős személyek mentesítési eljárása”;

A Számvevőszék véleménye az Európai Tanács és a Tanács tekintetében a 2011-es pénzügyi évre szóló megbízhatósági nyilatkozatában

4.  rámutat arra, hogy 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék észrevételeket tett az Európai Tanácsra és a Tanácsra vonatkozóan a takarítási szolgálatokkal kapcsolatos közbeszerzési szerződések, valamint munkaruházat és cipők beszerzése kapcsán, melyek esetében hiányosságokat tárt fel a kiválasztási és odaítélési feltételek alkalmazása tekintetében;

5.  utal a Tanácsnak a közbeszerzési hiányosságokra vonatkozó magyarázataira és a költségvetési rendelet szellemének és elveinek teljes tiszteletben tartására vonatkozó biztosítékaira;

6.  egyetért a Számvevőszék ajánlásaival arra vonatkozóan, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselőknek megfelelő ellenőrzések és jobb iránymutatások által javítaniuk kell a közbeszerzési eljárások megtervezését, koordinálását és végrehajtását; javasolja a – valamennyi uniós intézmény által betartandó – közbeszerzési szabályok szigorúbb alkalmazását;

7.  megjegyzi, hogy a Tanács nem adott további választ a Számvevőszék azon ajánlásaira, amelyek a közbeszerzési eljárások megfelelő ellenőrzéseire és az azzal kapcsolatos hatékonyabb iránymutatásra vonatkoznak;

Függőben lévő kérdések

8.  sajnálatát fejezi ki a 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es pénzügyi évekre vonatkozó mentesítési eljárások során tapasztalt nehézségek miatt, amelyek abból adódtak, hogy a Tanács nem volt hajlandó az együttműködésre; emlékeztet arra, hogy a Parlament megtagadta a Tanács főtitkárának a 2009-es és 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítését, melynek okait a 2011. május 10-i(10), a 2011. október 25-i(11), illetve a 2012. május 10-i(12) és a 2012. október 23-i(13) állásfoglalásaiban sorolta fel;

9.  elvárja, hogy a Parlament számára a Tanács által benyújtott jövőbeni éves tevékenységi jelentések tartalmazzák a rendelkezésre álló humánerőforrások átfogó áttekintését, kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontásban, valamint a Tanács belső költségvetési határozatait;

10.  hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és mindkét intézmény jobb elszámoltathatóságának biztosítása érdekében;

11.  ismételten hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak részletes, írásbeli tájékoztatást kell adnia a Résidence Palace épület megvásárlására felhasznált előirányzatok teljes összegéről, arról, hogy ezeket az előirányzatokat mely költségvetési sorokról hívták le, az eddig kifizetett és a még kifizetendő részletekről, valamint arról, hogy az épület milyen célt fog szolgálni;

12.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács továbbra sem hajlandó válaszolni a Parlament kérdéseire;

13.  megismétli, hogy továbbra is a Tanács válaszára vár a 2012. május 10-i állásfoglalásában megfogalmazott kérdésekkel és kért dokumentumokkal kapcsolatban; felkéri a Tanács főtitkárát, hogy adjon átfogó, írásbeli választ a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára e kérdésekre;

14.  ismételten hangsúlyozza, hogy a Tanács kiadásait ugyanolyan vizsgálat alá kell vetni, mint a többi intézményét; véleménye szerint a 2012. október 23-i állásfoglalása jól meghatározza e vizsgálat alapvető elemeit;

15.  ugyanakkor üdvözli, hogy a Tanács soros elnöksége elfogadta a Parlament meghívását a 2011-re vonatkozó mentesítésről szóló jelentések 2013. április 16-i plenáris ülésen történt megvitatására; helyesli, hogy az elnökség nyitottságot mutatott a tekintetben, hogy gyümölcsöző együttműködést építsenek ki a Parlament és a Tanács között;

16.  nyugtázza az ír elnökség azon javaslatát, hogy állítsanak fel intézményközi munkacsoportot a Tanács mentesítésére vonatkozó lehetséges megoldások megtárgyalásához; várakozással tekint a Tanács litván elnökségének erre vonatkozó konkrét javaslata elébe;

A Parlamentnek a mentesítés megadásához fűződő joga

17.  hangsúlyozza a Parlament azon előjogait, hogy az EUMSZ 316., 317., 318. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus felelősség fenntartása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan;

18.  ismételten hangsúlyozza, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökének levelére adott, 2011. november 25-i válaszában a Bizottság azt írta, hogy kívánatosnak tartja, hogy a Parlament folytassa a mentesítés megadását, elhalasztását vagy elutasítását a többi intézmény, köztük a Tanács tekintetében, mint ahogy az eddig is történt;

19.  véleménye szerint minden esetben el kell végezni a Tanács mint uniós intézmény vizsgált évben folytatott pénzgazdálkodásának értékelését, fenntartva ezáltal a Parlament előjogait, vagyis a demokratikus elszámoltathatóság uniós polgárok irányában történő biztosítását;

20.  ezért úgy véli, hogy bizonyos előrelépés érhető el, amennyiben a Parlament és a Tanács együtt összeállítja azon dokumentumok listáját, amelyeket meg kell osztaniuk egymással a mentesítési folyamatban betöltött szerepük teljesítéséhez;

21.  úgy véli, hogy a két intézmény közötti, nyílt és formális párbeszédet célzó eljárás formájában megvalósuló kielégítő együttműködés az uniós polgárok felé küldendő pozitív jel lehet e nehéz időkben.

(1) HL L 68., 2011.3.15.
(2) HL C 348., 2012.11.14., 1. o.
(3) HL C 344., 2012.11.12., 1. o.
(4) HL C 348., 2012.11.14., 130. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0126.
(6) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(7) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(8) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(9) Az Európai Unió Bíróságának a C-465/00,. C-138/01. és C-139/01. sz. (Österreichischer Rundfunk és mások) egyesített ügyekben 2003. május 20-án hozott ítélete ([2003] ECR I-4989, 85. bekezdés).
(10) HL L 250., 2011.09.27., 25. o.
(11) HL L 313., 2011.11.26., 13. o.
(12) HL L 286., 2012.10.17., 23. o.
(13) HL L 350., 2012.12.20., 71. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat