Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2169(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0310/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0310/2013

Debates :

PV 08/10/2013 - 13
CRE 08/10/2013 - 13

Balsojumi :

PV 09/10/2013 - 6.3
CRE 09/10/2013 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0406

Pieņemtie teksti
PDF 373kWORD 60k
Trešdiena, 2013. gada 9. oktobris - Strasbūra
2011. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropadome un Padome
P7_TA(2013)0406A7-0310/2013
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2013. gada 9. oktobra lēmums par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos gada pārskatus par 2011. finanšu gadu (COM(2012)0436 – C7-0226/2012)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2011. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(4), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2011. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 17. aprīļa lēmumu(5), ar ko atliek lēmumu par 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un tam pievienoto rezolūciju,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6), un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7) un jo īpaši tās 164., 165. un 166. pantu;

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A7-0310/2013),

1.  nesniedz Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropadomes un Padomes 2011. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 68, 15.3.2011.
(2) OV C 348, 14.11.2012., 1. lpp.
(3) OV C 344, 12.11.2012., 1. lpp.
(4) OV C 348, 14.11.2012., 130. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0126.
(6) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(7) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(8) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2013. gada 9. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos gada pārskatus par 2011. finanšu gadu (COM(2012)0436 – C7-0226/2012)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2011. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(4), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2011. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 17. aprīļa lēmumu(5), ar ko atliek lēmumu par 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un tam pievienoto rezolūciju,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6), un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7), un jo īpaši tās 164., 165. un 166. pantu;

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A7-0310/2013),

A.  tā kā demokrātiskā sabiedrībā nodokļu maksātājiem un sabiedriskajai domai ir tiesības uz informāciju par publiskā finansējuma izlietojumu(9);

B.  tā kā pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek izlietoti viņu nodokļi un kā tiek īstenotas politiskajām iestādēm piešķirtās pilnvaras;

C.  tā kā Padomei kā vienai no Savienības iestādēm vajadzētu būt atbildīgai Savienības pilsoņu priekšā, jo tā saņem Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļus;

D.  tā kā Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Savienības iestāde un tam ir pienākums sniegt apstiprinājumu attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi,

1.  uzsver Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikto Parlamenta lomu attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu;

2.  uzsver, ka saskaņā ar LESD 335. pantu „jautājumos, kas saistīti ar konkrētu iestāžu darbību, to [Savienību] pārstāv attiecīgās iestādes, ņemot vērā to administratīvo autonomiju” un ka attiecīgi, ņemot vērā Finanšu regulas 55. pantu, iestādes pašas ir atbildīgas par savu budžetu izpildi;

3.  norāda, ka saskaņā ar Reglamenta 77. pantu „noteikumi par procedūru, kura jāpiemēro, lai pieņemtu lēmumu sniegt Komisijai apstiprinājumu par budžeta izpildi, tieši tāpat attiecas uz procedūru, kurā (..) atbildīgajiem darbiniekiem sniedz apstiprinājumu par citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru, piemēram, Padomes (attiecībā uz tās kā izpildiestādes darbību), Eiropas Savienības Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas, attiecīgo budžetu izpildi”;

Revīzijas palātas atzinums par Eiropadomi un Padomi tās ticamības deklarācijā par 2011. finanšu gadu

4.  uzsver, ka Revīzijas palātas gada pārskatā, kas attiecas uz 2011. finanšu gadu, ir iekļauti konstatējumi par Eiropadomes un Padomes publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar uzkopšanas pakalpojumiem un dienesta apģērba un apavu iegādi, kurās tika konstatētas dažas nepilnības atlases un piešķiršanas kritēriju piemērošanā;

5.  ņem vērā Padomes paskaidrojumus par nepilnībām iepirkuma procesā un tās paustos apgalvojumus par to, ka ir pilnīgi ievērots Finanšu regulas gars un principi;

6.  piekrīt Revīzijas palātas ieteikumiem par to, ka deleģētajiem kredītrīkotājiem, izmantojot pienācīgas pārbaudes un labākus norādījumus, būtu jāuzlabo iepirkuma procedūru izstrāde, koordinēšana un izpilde; iesaka stingrāk piemērot publiskā iepirkuma noteikumus, kuri ir saistoši visām Savienības iestādēm;

7.  norāda, ka Padome nesniedza nekādas turpmākas atbildes uz Revīzijas palātas ieteikumu par atbilstīgām pārbaudēm un labākiem norādījumiem attiecībā uz iepirkuma procedūrām;

Neatrisinātie jautājumi

8.  pauž nožēlu par grūtībām 2007., 2008., 2009. un 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanas gaitā, kas radušās tādēļ, ka Padome nav sadarbojusies; atgādina, ka Parlaments nesniedza Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Padomes 2009. un 2010. finanšu gada budžeta izpildi to iemeslu dēļ, kuri minēti 2011. gada 10. maija(10), 2011. gada 25. oktobra(11), 2012. gada 10. maija(12) un 2012. gada 23. oktobra(13) rezolūcijā;

9.  vēlas, lai turpmāk gada darbības pārskatos, kurus saņem Parlaments no Padomes, tiktu iekļauts visaptverošs raksturojums par visiem pieejamajiem cilvēkresursiem pēc kategorijas, pakāpes, dzimuma, valstspiederības un profesionālās apmācības, kā arī Padomes iekšējie budžeta lēmumi;

10.  uzsver, ka Eiropadomes budžets būtu jānodala no Padomes budžeta, lai veicinātu to finanšu pārvaldības pārredzamību un nodrošinātu labāku abu iestāžu pārskatatbildību;

11.  atgādina, ka Padomei ir jāsniedz rakstisks detalizēts skaidrojums, kurā sīki izklāstīta to apropriāciju kopējā summa, kas izlietotas Résidence Palace ēkas iegādei, budžeta posteņi, no kuriem šīs apropriācijas ņemtas, līdz šim veiktās iemaksas, atlikušās veicamās iemaksas un tas, kādam nolūkam minētā ēka tiks izmantota;

12.  pauž nožēlu, ka Padome joprojām atsakās atbildēt uz Parlamenta jautājumiem;

13.  atgādina, ka Padome joprojām nav atbildējusi uz jautājumiem un dokumentu pieprasījumu, kas izklāstīti 2012. gada 10. maija rezolūcijā; aicina Padomes ģenerālsekretāru sniegt Parlamenta Budžeta kontroles komitejai izsmeļošas rakstiskas atbildes uz šiem jautājumiem;

14.  uzstāj, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti pārējo iestāžu izdevumi; uzskata, ka šādas pārbaudes galvenie elementi ir paredzēti 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā;

15.  tomēr atzinīgi vērtē to, ka Padomes prezidentvalsts pieņēma Parlamenta uzaicinājumu piedalīties 2013. gada 16. aprīļa plenārsēdes debatēs par 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumiem; pauž atbalstu tam, ka prezidentvalsts bija atvērta Parlamenta un Padomes savstarpēji izdevīgas sadarbības izveidošanai;

16.  norāda uz prezidentvalsts Īrijas priekšlikumu izveidot iestāžu darba grupu, lai apspriestu iespējamos risinājumus saistībā ar Padomes budžeta izpildes apstiprināšanu; sagaida, ka Padomes prezidentvalsts Lietuva sniegs konkrētu priekšlikumu;

Parlamenta tiesības sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi

17.  uzsver Parlamenta prerogatīvas sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 317., 318 un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta pozīciju atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku atbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem;

18.  atgādina, ka Komisija 2011. gada 25. novembra atbildē uz Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja vēstuli norādīja, ka ir vēlams, lai Parlaments tāpat kā līdz šim arī turpmāk sniegtu, atliktu vai atteiktu pārējām iestādēm, tostarp Padomei, apstiprinājumu par budžeta izpildi;

19.  uzskata, ka jebkurā gadījumā ir jāveic Padomes kā Savienības iestādes pārvaldības novērtējums attiecīgajā finanšu gadā, tādējādi liekot ievērot Parlamenta prerogatīvas, jo īpaši demokrātiskas atbildības nodrošināšanu attiecībā pret Savienības pilsoņiem;

20.  tādēļ uzskata, ka zināmus panākumus varētu gūt, ja Parlaments un Padome kopīgi varētu izveidot tādu dokumentu saraksts, kuru apmaiņa ir jāveic, lai īstenotu abu iestāžu attiecīgos uzdevumus budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā;

21.  uzskata, ka abu iestāžu laba sadarbība, kas izpaužas kā atvērts un formāls dialogs, var kalpot par pozitīvu Savienības signālu šajos sarežģītajos apstākļos.

(1) OV L 68, 15.3.2011.
(2) OV C 348, 14.11.2012., 1. lpp.
(3) OV C 344, 12.11.2012., 1. lpp.
(4) OV C 348, 14.11.2012., 130. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0126.
(6) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(7) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(8) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(9) Tiesas 2003. gada 20. maija spriedums apvienotajās lietās C-465/00, C-138/01 un C-139/01 Österreichischer Rundfunk un citi, Recueil I-4989. lpp., 85. punkts.
(10) OV L 250, 27.09.2011., 25. lpp.
(11) OV L 313, 26.11.2011., 13. lpp.
(12) OV L 286, 17.10.2012., 23. lpp.
(13) OV L 350, 20.12.2012., 71. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika