Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2169(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0310/2013

Predkladané texty :

A7-0310/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 13
CRE 08/10/2013 - 13

Hlasovanie :

PV 09/10/2013 - 6.3
CRE 09/10/2013 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0406

Prijaté texty
PDF 299kWORD 59k
Streda, 9. októbra 2013 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2011: Európska rada a Rada
P7_TA(2013)0406A7-0310/2013
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie za rozpočtový rok 2011(1),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436 – C7 0226/2012)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2011 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 17. apríla 2013(5), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2011, a na sprievodné uznesenie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(8),

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0310/2013),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2011;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 344, 12.11.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 130.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0126.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie za rozpočtový rok 2011(1),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2011 (COM(2012)0436 – C7 0226/2012)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2011 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 17. apríla 2013(5), ktorým sa odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2011, a na sprievodné uznesenie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(8),

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0310/2013),

A.  keďže v demokratickej spoločnosti majú daňoví poplatníci a verejná mienka právo byť informovaní o využívaní verejných prostriedkov(9);

B.  keďže občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom;

C.  keďže Rada by mala mať ako inštitúcia Únie demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie, pokiaľ je príjemcom prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

D.  keďže Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie a udeľuje absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

1.  zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

2.  upozorňuje, že podľa článku 335 ZFEÚ je Únia „zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“, čo s ohľadom na článok 55 nariadenia o rozpočtových pravidlách znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.  pripomína, že podľa článku 77 jeho rokovacieho poriadku sa „ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, použijú aj na postup udelenia absolutória (...) osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci), Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov“;

Stanovisko Dvora audítorov k Európskej rade a Rade vo svojom vyhlásení o vierohodnosti za rozpočtový rok 2011

4.  poukazuje na to, že Dvor audítorov do svojej výročnej správy za rozpočtový rok 2011 adresoval Európske rade a Rade pripomienky k postupom verejného obstarávania týkajúcich sa upratovacích služieb a nákupu uniforiem a topánok, pri ktorých sa zistili isté nedostatky v uplatňovaní výberových kritérií a kritérií na zadanie zákazky;

5.  berie na vedomie vysvetlenia Rady týkajúce sa nedostatkov vo verejnom obstarávaní a jej uistenie o plnom dodržiavaní ducha a zásad nariadenia o rozpočtových pravidlách;

6.  súhlasí s odporúčaniami Dvora audítorov, aby povoľujúci úradníci prostredníctvom vhodných kontrol a lepšieho usmerňovania zdokonalili koncepciu, koordináciu a výkon postupov verejného obstarávania; odporúča prísnejšie uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania, ktorými sa musia riadiť všetky inštitúcie Únie;

7.  konštatuje, že Rada neposkytla žiadnu ďalšiu odpoveď na odporúčanie Dvora audítorov týkajúce sa vhodných kontrol a lepšieho usmerňovania postupov verejného obstarávania;

Nevyriešené otázky

8.  vyjadruje poľutovanie nad ťažkosťami, ktoré vznikli v rámci postupov udeľovania absolutória za rozpočtové roky 2007, 2008, 2009 a 2010 a ktoré zapríčinila nedostatočná spolupráca Rady; zdôrazňuje, že Európsky parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtové roky 2009 a 2010 pre dôvody uvedené v jeho uzneseniach z 10. mája 2011(10), 25. októbra 2011(11), 10. mája 2012(12) a 23. októbra 2012(13);

9.  očakáva, že ďalšie výročné správy o činnosti, ktoré dostane Európsky parlament od Rady, budú obsahovať komplexný prehľad všetkých ľudských zdrojov rozdelených podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania, ako aj interné rozhodnutia Rady týkajúce sa rozpočtu;

10.  zdôrazňuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by mali byť oddelené, aby sa prispelo k transparentnosti ich finančného hospodárenia a zabezpečila adresnejšia zodpovednosť oboch inštitúcií;

11.  opätovne zdôrazňuje, že Rada musí predložiť dôkladné písomné vysvetlenie, v ktorom podrobne uvedie celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nákup budovy Résidence Palace, rozpočtové riadky, z ktorých sa čerpali tieto prostriedky, splátky, ktoré boli doposiaľ uhradené a ktoré sa majú ešte uhradiť, a účel, na ktorý bude budova slúžiť;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada naďalej odmieta odpovedať na otázky Európskeho parlamentu;

13.  opätovne zdôrazňuje, že stále čaká na odpoveď Rady na otázky a na žiadosť o zaslanie dokumentov uvedenú v jeho uznesení z 10. mája 2012; vyzýva generálneho tajomníka Rady, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu poskytol podrobné písomné odpovede na tieto otázky;

14.  trvá na tom, že výdavky Rady sa musia kontrolovať rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií; zastáva názor, že základné prvky takejto kontroly sú stanovené v jeho uznesení z 23. októbra 2012;

15.  víta však skutočnosť, že úradujúce predsedníctvo Rady prijalo pozvanie Európskeho parlamentu na diskusie o správach o absolutóriu za rozpočtový rok 2011, ktoré sa uskutočnili v rámci plenárnej schôdze 16. apríla 2013; podporuje skutočnosť, že predsedníctvo bolo otvorené v otázke rozvoja výhodnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a Radou;

16.  berie na vedomie návrh írskeho predsedníctva zriadiť medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, ktorá by rokovala o možných riešeniach týkajúcich sa absolutória pre Radu; očakáva konkrétny návrh od litovského predsedníctva Rady;

Právo Európskeho parlamentu udeliť absolutórium

17.  zdôrazňuje právomoci Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 317, 318 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie;

18.  pripomína, že Komisia vo svojej odpovedi z 25. novembra 2011 na list predsedu Výboru pre kontrolu rozpočtu, písomne vyjadrila, že je žiaduce, aby Európsky parlament naďalej udeľoval absolutórium, odkladal svoje rozhodnutie o absolutóriu alebo zamietal absolutórium ostatným inštitúciám – vrátane Rady – ako doteraz;

19.  zastáva názor, že je v každom prípade nevyhnutné vyhodnotiť hospodárenie Rady ako inštitúcie Únie v priebehu daného rozpočtového roka, a dodržať tak právomoci Európskeho parlamentu vrátane zabezpečenia demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie;

20.  domnieva sa preto, že by bolo možné dosiahnuť určitý pokrok, ak by Európsky parlament a Rada mohli spoločne vytvoriť zoznam dokumentov, ktoré sa majú vymieňať, aby si splnili svoje úlohy v rámci postupu udeľovania absolutória;

21.  domnieva sa, že úspešná spolupráca medzi oboma inštitúciami, ktorá sa prejavuje v postupe otvoreného a formálneho dialógu, môže byť pozitívnym signálom, ktorý treba vyslať občanom Únie v týchto ťažkých časoch.

(1) Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 344, 12.11.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 348, 14.11.2012, s. 130.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0126.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.09.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(9) Rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2003 v spojených veciach C-465/00, C-138/01 a C-139/01 Österreichischer Rundfunk a i. (Zb. 2003, s. I-4989, odsek 85).
(10) Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.
(11) Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.
(12) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.
(13) Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia