Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2169(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0310/2013

Ingivna texter :

A7-0310/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 13
CRE 08/10/2013 - 13

Omröstningar :

PV 09/10/2013 - 6.3
CRE 09/10/2013 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0406

Antagna texter
PDF 215kWORD 49k
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet
P7_TA(2013)0406A7-0310/2013
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2013 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2011 (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2011, samt de granskade institutionernas svar(3),

–  med beaktande av den förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt(4),

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2013(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 och den resolution som utgör en del av beslutet,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(8),

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A7-0310/2013).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2011.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 68, 15.3.2011.
(2) EUT C 348, 14.11.2012, s. 1.
(3) EUT C 344, 12.11.2012, s. 1.
(4) EUT C 348, 14.11.2012, s. 130.
(5) Antagna texter, P7_TA(2013)0126.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012 – 2012/2169(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2011 (COM(2012)0436 – C7‑0226/2012)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2011, samt de granskade institutionernas svar(3),

–  med beaktande av den förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt(4),

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 april 2013(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 och den resolution som utgör en del av beslutet,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(8),

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A7-0310/2013), och av följande skäl:

A.  Skattebetalarna, liksom allmänheten i stort, i ett demokratiskt samhälle har rätt att informeras om hur offentliga medel används(9).

B.  Medborgarna har rätt att få veta hur deras skattepengar spenderas och hur den makt som anförtros de politiska organen hanteras.

C.  Rådet bör i egenskap av unionsinstitution vara föremål för en demokratisk kontroll från unionsmedborgarnas sida eftersom det mottar medel från Europeiska unionens allmänna budget.

D.  Parlamentet är den enda av unionens institutioner som är direktvald, och parlamentet ansvarar för att bevilja ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet betonar parlamentets roll i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) avseende ansvarsfrihet för budgeten.

2.  Europaparlamentet påpekar att i enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget ska unionen ”i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet”. Detta innebär – med beaktande av artikel 55 i budgetförordningen – att institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

3.  Europaparlamentet erinrar om artikel 77 i sin arbetsordning: ”Bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomförandet av budgeten ska på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande: ... De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet), Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén”.

Revisionsrättens yttrande över Europeiska rådet och rådet i revisionsförklaringen för budgetåret 2011

4.  Europaparlamentet betonar att revisionsrätten i årsrapporten för budgetåret 2011 tagit upp vissa iakttagelser beträffande Europeiska rådets och rådets upphandlingsförfaranden för städtjänster och inköp av arbetskläder och arbetsskor och att vissa svagheter i tillämpningen av urvals- och tilldelningsförfarandena hade upptäckts.

5.  Europaparlamentet noterar rådets förklaringar avseende bristerna i upphandlingsförfarandena och dess försäkran om att det fullt ut respekterar budgetförordningens andemening och principer.

6.  Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens rekommendationer att utanordnarna bör förbättra utformningen, samordningen och genomförandet av upphandlingsförfarandena med hjälp av lämpliga kontroller och bättre vägledning. Parlamentet rekommenderar även en striktare tillämpning av reglerna för upphandling, som alla unionens institutioner är skyldiga att följa.

7.  Europaparlamentet noterar att rådet inte gav något ytterligare svar på revisionsrättens rekommendation beträffande lämpliga kontroller och bättre vägledning i samband med upphandlingsförfarandena.

Olösta frågor

8.  Europaparlamentet beklagar de svårigheter som uppstod i samband med ansvarsfrihetsförfarandena för budgetåren 2007, 2008, 2009 och 2010, vilka berodde på rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påminner om att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av rådets budget för budgetåren 2009 och 2010 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(10), den 25 oktober 2011(11), den 10 maj 2012(12) och den 23 oktober 2012(13).

9.  Europaparlamentet förväntar sig att kommande årliga verksamhetsrapporter som parlamentet erhåller från rådet innehåller en uttömmande översikt över all personal, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och yrkesutbildning, samt att de innehåller rådets interna budgetbeslut.

10.  Europaparlamentet understryker att Europeiska rådets och rådets budget bör skiljas åt för att bidra till att göra de båda institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att säkerställa ett bättre fullgörande av deras redovisningsskyldighet.

11.  Europaparlamentet upprepar att rådet måste tillhandahålla en detaljerad skriftlig redovisning av det totala anslagsbelopp som använts för förvärvet av Résidence Palace-byggnaden, de budgetposter varifrån dessa anslag tagits, de betalningar som hittills har gjorts, de återstående betalningarna samt syftet med byggnaden.

12.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortsätter att vägra att svara på parlamentets frågor.

13.  Europaparlamentet upprepar att parlamentet fortfarande väntar på svar från rådet avseende de frågor och önskemål om dokument som framfördes i parlamentets resolution av den 10 maj 2012. Parlamentet uppmanar rådets generalsekreterare att lämna utförliga skriftliga svar på dessa frågor till parlamentets budgetkontrollutskott.

14.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter. Parlamentet anser att huvudinslagen i en sådan granskning fastställs i parlamentets resolution av den 23 oktober 2012.

15.  Europaparlamentet välkomnar dock att rådets tjänstgörande ordförandeskap tackade ja till parlamentets inbjudan till diskussionerna om betänkandena om ansvarsfrihet för 2011 i kammaren den 16 april 2013. Parlamentet stöder ordförandeskapets vilja att inleda ett konstruktivt samarbete mellan parlamentet och rådet.

16.  Europaparlamentet noterar det irländska ordförandeskapets förslag att inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp som ska förhandla om möjliga lösningar beträffande rådets ansvarsfrihet. Parlamentet inväntar ett konkret förslag från rådets litauiska ordförandeskap.

Parlamentets rätt att bevilja ansvarsfrihet

17.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 317, 318 och 319 i EUF-fördraget, i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje rubrik i budgeten i syfte att säkra transparens och den demokratiska ansvarigheten gentemot unionens skattebetalare.

18.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen i sitt svar av den 25 november 2011 på en skrivelse från ordföranden för budgetkontrollutskottet anger att det är önskvärt att parlamentet fortsätter att bevilja, uppskjuta eller neka ansvarsfrihet för övriga institutioner – rådet inbegripet – enligt det förfarande som hittills har gällt.

19.  Europaparlamentet anser att man under alla omständigheter måste göra en utvärdering av rådets förvaltning i egenskap av EU-institution under det berörda budgetåret och därmed se till att parlamentets befogenheter respekteras, i synnerhet garantin för demokratisk ansvarighet gentemot unionens medborgare.

20.  Europaparlamentet anser därför att vissa framsteg kan göras om parlamentet och rådet tillsammans kunde upprätta en lista över dokument som de ska överlämna inom ramen för sina respektive roller i ansvarsfrihetsförfarandet.

21.  Europaparlamentet anser att ett tillfredsställande samarbete mellan de båda institutionerna i form av en öppen och formell dialog kan vara en positiv signal för unionens medborgare i dessa svåra tider.

(1) EUT L 68, 15.3.2011.
(2) EUT C 348, 14.11.2012, s. 1.
(3) EUT C 344, 12.11.2012, s. 1.
(4) EUT C 348, 14.11.2012, s. 130.
(5) Antagna texter, P7_TA(2013)0126.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(9) Domstolens dom av den 20 maj 2003 i de förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01 Österreichischer Rundfunk m.fl. (REG 2003 s. I-04989, punkt 85).
(10) EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
(11) EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
(12) EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
(13) EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy