Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0213/2012

Внесени текстове :

A7-0213/2012

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 21
CRE 08/10/2013 - 21

Гласувания :

PV 09/10/2013 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0407

Приети текстове
PDF 345kWORD 90k
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург
Плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване ***I
P7_TA(2013)0407A7-0213/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване (COM(2011)0456 — C7-0212/2011 — 2011/0197(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0456),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0212/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 8 декември 2011 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 31 май 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0213/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 30.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 октомври 2013 г., с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО
P7_TC1-COD(2011)0197

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Директива 2013/53/ЕС)

Правна информация - Политика за поверителност