Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0435(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0038/2013

Predkladané texty :

A7-0038/2013

Rozpravy :

PV 09/10/2013 - 5
CRE 09/10/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 09/10/2013 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0408

Prijaté texty
PDF 290kWORD 83k
Streda, 9. októbra 2013 - Štrasburg
Uznávanie odborných kvalifikácií a administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ***I
P7_TA(2013)0408A7-0038/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0883),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 46, článok 53 ods. 1 a články 62 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0512/2011),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 46, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7–0038/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 103.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. októbra 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie EÚ č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI)
P7_TC1-COD(2011)0435

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2013/55/EÚ.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie komisie

Komisia pri príprave delegovaných aktov uvedených v článku 57c ods. 2 zabezpečí, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade, a dostatočne vopred uskutoční príslušné a transparentné konzultácie, predovšetkým s expertmi príslušných orgánov a subjektov, profesijných združení a vzdelávacích zariadení všetkých členských štátov a v prípade potreby s expertmi sociálnych partnerov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia