Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2674(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0436/2013

Внесени текстове :

B7-0436/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 16
CRE 08/10/2013 - 16

Гласувания :

PV 09/10/2013 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0411

Приети текстове
PDF 311kWORD 95k
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург
Преговори между ЕС и Китай за сключването на двустранно инвестиционно споразумение
P7_TA(2013)0411B7-0436/2013

Резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2013 г. относно преговорите между ЕС и Китай за сключване на двустранно инвестиционно споразумение (2013/2674(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 153, 191, 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 12, 21, 28, 29, 31 и 32 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 25 юни 2012 г.,

—  като взе предвид Протокола за присъединяване на Народна република Китай към Световната търговска организация от 23 ноември 2001 г.,

—  като взе предвид резолюцията си от 23 май 2012 г. относно ЕС и Китай, липса на баланс в търговията(1) и доклада на своята Генерална дирекция по външни политики на ЕС от юли 2011 г. относно търговските и икономическите отношения с Китай,

—  като взе предвид резолюцията си от 14 март 2013 г. относно отношенията между ЕС и Китай(2),

—  като взе предвид общоприетите принципи и практики, наречени „принципи от Сантяго“, приети през октомври 2008 г. от работната група на Международния валутен фонд относно държавните инвестиционни фондове;

—  като взе предвид съвместната декларация от Тринадесетата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена в Брюксел на 20 септември 2012 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговия, растеж и световни дела — Търговската политика като ключов елемент на стратегията на ЕС 2020“ (COM(2010)0612) и резолюцията на Парламента от 27 септември 2011 г. относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2011 г. относно бариерите пред търговията и инвестициите(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции(5),

—  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(6), относно правата на човека, социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(7) и относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата(8),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „ЕС—Китай: по-близки партньори, нарастващи отговорности“ (COM(2006)0631) и придружаващия го политически документ „Конкуренция и партньорство — политически документ относно търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Китай“ (COM(2006)0632),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно засилването на ролята на европейските малки и средни предприятия в международната търговия(9),

—  като взе предвид неотдавнашното си решение за въвеждане на изисквания за публикуване на информация от страна на предприятията от добивната промишленост и дърводобива относно техните плащания към правителствата(10),

—  като взе предвид съвместното решение на ЕС и Китай, взето на Четиринадесетата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена през февруари 2012 г. в Пекин, за започване на преговори за сключване на двустранно инвестиционно споразумение;

—  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че търговията между ЕС и Китай нараства бързо и непрестанно през последните три десетилетия, като общата търговия достигна върхова стойност в размер на 433,8 милиарда евро през 2012 г., и като има предвид, че двустранната търговия разкрива дисбаланс в полза на Китай от 1997 г. насам; като има предвид, че този търговски дефицит възлиза на 146 милиарда евро през 2012 г., в сравнение с 49 милиарда евро през 2000 г.;

Б.  като има предвид, че размерът на чуждестранните инвестиции на ЕС в Китай е 102 милиарда евро през 2011 г., докато размерът на чуждестранните инвестиции на Китай в ЕС е 15 милиарда евро за същата година; като има предвид, че само през 2006 г. размерът на чуждестранните инвестиции на Китай в ЕС възлиза на 3,5 милиарда евро;

В.  като има предвид, че Договорът от Лисабон превърна преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в изключителната компетентност на Съюза;

Г.  като има предвид, че 26 държави членки на ЕС имат индивидуални двустранни инвестиционни споразумения с Китай, които са в сила; като има предвид, че ЕС все още не е разработил устойчива дългосрочна индустриална политика, която да бъде двигател за офанзивните и дефанзивните му интереси в рамките на новата му политика в областта на чуждестранните инвестиции;

Д.  като има предвид, че дори при годишно нарастване на цената на труда с 10 % през последните години, Китай все още е сред трите най-привлекателни за инвестиране пазари на света;

Е.  като има предвид, че целите за развитие, формулирани, съответно, в 12-тия петгодишен план и стратегията „ЕС 2020“, включват голям брой общи интереси и общи предизвикателства; като има предвид, че по-високо ниво на интеграция и технологичен обмен между икономиката на ЕС и тази на Китай би могло да доведе до полезни взаимодействия и взаимни ползи;

Ж.  като има предвид, че частните и държавните предприятия следва да се ползват с равнопоставени условия на конкуренция;

З.  като има предвид, че настоящето инвестиционно споразумение е първото споразумение от този вид, което ще бъде договорено от ЕС при упражняване на изключителна компетентност след влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че преговорите по инвестиционното споразумение, включително достъпа до пазара, притежават потенциал да породят засилен интерес, както и евентуални опасения сред обществеността и поради това следва да бъдат водени с най-високо ниво на прозрачност, с цел да се даде възможност за необходимия парламентарен контрол, като по този начин бъде изпълнено едно от предварителните условия за необходимото одобрение на резултата от преговорите от Европейския парламент;

И.  като има предвид, че инвеститорите трябва да се съобразяват както със законите на приемащата държава, така и с разпоредбите на всяко споразумение, сключено между ЕС и Китай, след влизането му в сила, така че техните инвестиции изцяло да се ползват с възможно най-добрата защита;

Й.  като има предвид, че слабото спазване или неспазването от страна на Китай на някои основни социални и трудови права, както и на екологичните стандарти, които обаче са международно признати, са сред причините за настоящото неравновесие в търговските потоци между ЕС и Китай, което дори може да бъде допълнително изострено от задълбочаване на отношенията в областта на инвестициите, ако не се постигне напредък при прилагането на тези права и стандарти; като има предвид, че поради тази причина това инвестиционно споразумение не следва да води до допълнително понижаване на социалните и екологичните стандарти в Китай, а напротив - следва да бъде предпоставка и да допринесе за повишаването им, което ще доведе до по-балансирани търговски и инвестиционни отношения от взаимна полза;

K.  като има предвид, че инвестиционното споразумение следва да включва и задължения за инвеститорите, в това число по отношение на зачитането на синдикалните и други трудови права, прозрачността и опазването на околната среда, както това е залегнало в правото на всяка от двете страни, и следва да бъде сключено в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО) и други относими международни споразумения и основни конвенции, подписани и ратифицирани от страните; като има предвид, че инвестиционните споразумения не следва да обхващат инвестиции в специално създадени зони, които предвиждат заобикаляне на трудовите права и стандарти, и на други законови изисквания;

Л.  като има предвид, че стоките за износ към ЕС, които са произведени чрез полагане на принудителен труд в лагери, като например в рамките на системата за превъзпитаване чрез труд, известна на-общо под наименованието Лаогай, не следва да се възползват от инвестициите, направени съгласно двустранното инвестиционно споразумение;

M.  като има предвид, че Комисията и Съветът се ангажираха да гарантират, че инвестиционната политика на ЕС ще отчита принципите и целите на външната дейност на Съюза, включително правата на човека, и да постигнат резултати в тази област, считано от 2013 г.;

Н.  като има предвид, че тъй като едно инвестиционно споразумение с Китай би дало значителен тласък на икономическите отношения между ЕС и Китай, то следва също така да допринесе за задълбочаване на политическия диалог между ЕС и Китай, особено по въпроси като правата на човека - в рамките на ефективен и ориентиран към резултатите диалог за правата на човека, както и принципите на правовата държава, с оглед поддържане на баланс между политическите и икономическите отношения, в съответствие с духа на стратегическото партньорство;

O.  като има предвид, че инвеститорите следва да се стремят, чрез своите управленски политики и практики, техните инвестиции да бъдат в съответствие с целите за развитие на приемащите държави и местните нива на управление, където е направена инвестицията;

1.  Приветства засилването на икономическите отношения между ЕС и Китай; призовава ЕС и Китай да се стремят към добре балансирани отношения на партньорство, редовен диалог на високо равнище и взаимни ползи, вместо да встъпват в противопоставяща ги конкуренция;

2.  Изтъква, че Китай, който се присъедини към СТО през 2001 г., следва да положи повече усилия за либерализиране на своята търговия и отваряне на своя пазар, за да осигури по-голяма равнопоставеност и да ускори премахването на изкуствените пречки, пред които се изправят дружествата при достъпа до китайския пазар;

3.  Отбелязва, че европейските предприятия не одобряват наличието на множество тарифни и нетарифни бариери пред достъпа до китайския пазар, като например някои форми на дискриминация по отношение на чуждестранните оператори, както и сложността на структурата на тарифите и техническите бариери пред търговията;

4.  Приветства включването на достъпа до пазара в мандата за преговори; счита, че потвърждение от страна на Китай, че пазарът на труда ще бъде включен в преговорите следва да бъде предварително условие за започването им;

5.  Подчертава необходимостта от изрично включване на ПЧИ и портфейлните инвестиции в преговорите;

6.  Отбелязва, че китайските предприятия по принцип възприемат Съюза като стабилна инвестиционна среда, но изразяват съжаление по повод на това, което им се струва като продължаващо субсидиране на износа от страна на ЕС за европейските селскостопански продукти, както и по повод съществуването на някои търговски бариери пред пазара на ЕС, като технически пречки за търговията и пречки с цел блокиране на инвестициите от трети страни в някои държави членки, и те призовават за отстраняване на оставащите необосновани пречки и за улесняване на инвестициите в държавите членки; припомня обаче, че наскоро в Китай беше създаден механизъм за сигурност с оглед проверка на чуждестранните инвестиции и че използването на тези механизми от двете страни може да е основателно; изтъква, че ЕС и Китай могат да имат основателни опасения относно сигурността, които оправдават пълно или частично изключване на някои сектори от чуждестранни инвестиции във временен или в дългосрочен план;

7.  Изтъква, че към момента основната форма, под която чуждестранните дружества имат право да се установят в Китай е чрез съвместни предприятия, които често са свързани с трансфера на стратегически технологии, които насърчават развитието на конкурентоспособността на Китай в ущърб на европейската индустрия; изразява убеждение, че по-нататъшно отваряне от страна на Китай към друг вид правно регулиране, което да позволи на чуждестранни инвеститори да се установяват, в съчетание с необходимата защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), индустриалната собственост, марките и географските указания на продукти, е от решаващо значение и ще бъде от взаимна полза, като също така ще укрепи по-висока степен на интегриране на европейската и китайската икономика въз основа на по-стратегически подход към икономическо сътрудничество, насочено, наред с другото, към екологосъобразни технологии и иновации;

8.  Изразява убеждение, че по-добрата защита на ПИС и ефективното прилагане на съответните правила в Китай значително ще насърчат стремежа на ЕС и на други чуждестранни инвеститори да инвестират, да споделят нови технологични възможности и да модернизират наличните там технологии, по-специално по отношение на съобразените с околната среда технологии;

9.  Приветства усилията, положени от китайските органи след приемането на Китай в СТО за подобряване на зачитането на ПИС; все пак продължава да изразява съжаление относно недостатъчната защита и относно липсата на средства на разположение на европейските предприятия, особено МСП, за ефикасна борба срещу нарушенията на ПИС;

10.  Изразява загриженост относно липсата на надеждност на китайската съдебна система, която не успява да гарантира спазването на договорните задължения, както и относно липсата на прозрачност и уеднаквяване при прилагането на регулаторния режим в областта на инвестициите;

11.  Настоятелно призовава Комисията да договори амбициозно и балансирано инвестиционно споразумение между ЕС и Китай, което да цели създаването на по-добра среда за инвеститорите от ЕС в Китай и обратно, включително подобрен достъп до пазара с цел повишаване равнището на паричните потоци между двете страни и гарантиране на прозрачност по отношение на управлението както на държавните, така и на частните дружествата, които инвестират в партньорската икономика; препоръчва насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно корпоративното управление като референтен документ; настоява също така за по-добро прилагане на законите, за да се гарантира лоялна конкуренция между обществените и частните участници, да се ограничи корупцията и да се повиши правната сигурност и предвидимост на бизнес климата в Китай;

12.  Подчертава значението на установяването, чрез това споразумение, на предпоставките за лоялна конкуренция между ЕС и Китай; за тази цел препоръчва на Комисията да договори категорични разпоредби със задължителна сила за прозрачност и лоялна конкуренция, така че равнопоставените условия на конкуренция да се отнасят и за държавните предприятия и за инвестиционните практики на държавните инвестиционни фондове;

13.  Призовава споразумението за асоцииране, което понастоящем е обект на договаряне, да обхваща както достъпа до пазара, така и защитата на инвеститорите;

14.  Подчертава, че никоя от разпоредбите на инвестиционното споразумение не следва да намалява политическото пространство на страните и тяхната способност да упражняват законодателните си правомощия, за да преследват легитимни и обосновани цели на държавната политика, като същевременно се опитва да не неутрализира изгодите, произтичащи от ангажиментите, поети от страните; подчертава, че гарантирането на зачитането на принципите на правовата държава за всички инвеститори и граждани от ЕС и Китай трябва да остане приоритет;

15.  Призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност по отношение на държавните инвестиционни фондове;

16.  Отбелязва, че следва да бъдат установени ясни срокове на преговорите и да бъдат обсъдени логични и разумни преходни периоди;

17.  Счита, че инвестиционното споразумение с Китай следва да се основава на най-добрите практики, почерпени от опита на държавите членки, да допринася за по-голяма съгласуваност и да включва следните стандарти:

   недопускане на дискриминация (национално третиране и статут на най-облагодетелствана нация за инвеститорите и инвестициите при сходни обстоятелства);
   забрана за явен произвол при вземането на решения;
   забрана за отказ от правосъдие и незачитане на основните принципи за справедлив съдебен процес;
   задължението да не се отказва правосъдие по наказателни, граждански или административни производства в съответствие с принципа на справедливия съдебен процес, възприет в основните правни системи в света;
   забрана за неправомерно отношение към инвеститорите, включително принуда, натиск и тормоз;
   защита срещу пряка и непряка експроприация, и предоставяне на обезщетение, съответстващо на претърпените вреди в случай на експроприация;
   зачитане на принципа на законност в случай на национализация;

18.  Отново потвърждава, че с оглед на успешното приключване на преговорите, качеството винаги трябва да има предимство пред бързината;

19.  Отбелязва, че споразумението за защита на инвестициите следва да включва ясни определения за инвестициите и инвеститорите, които ще бъдат защитени, и че чисто спекулативните форми на инвестиции не следва да бъдат защитени;

20.  Призовава за съгласуваност на това споразумение с многостранните задължения по Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), така че да отговаря на критериите за споразумение за икономическа интеграция;

21.  Приветства факта, че очакваното подобрение на правната сигурност ще помогне на МСП да инвестират в чужбина, и подчертава, че гласът на МСП трябва да бъде чут по време на преговорите (включително чрез участието на новия център на ЕС за МСП в Китай, бюрото на ЕС за помощ за защита на правата на интелектуална собственост на МСП и Търговската палата на ЕС в Китай), така че споразумението, което ще бъде сключено, да насърчава интернационализацията на тези МСП, които желаят да получат достъп до пазара на другата страна;

22.  Подчертава, че предпоставка за сключването на споразумението следва да бъде включването на сериозен ангажимент на страните за устойчиво и приобщаващо развитие в икономическо, социално и екологично отношение и във връзка с инвестициите, с цел да се изградят по-балансирани търговски и инвестиционни отношения между ЕС и Китай, които не се основават предимно на ниската цена на труда и ниските екологични стандарти в Китай;

23.  Подчертава, че инвестиционните споразумения, сключени от ЕС, не трябва да бъдат в противоречие с основните ценности, които ЕС се стреми да насърчава чрез своите външни политики, и не трябва да накърняват капацитета за публична намеса, по-специално когато се преследват цели на обществената политика, като например социални и екологични критерии, правата на човека, сигурността, правата на работниците и на потребителите, общественото здраве и безопасност, индустриалната политика и културното многообразие; призовава за включване в споразумението на съответните специални клаузи със задължителен характер;

24.  Призовава в рамките на настоящето споразумение, по подобие на останалите търговски ангажименти, поети от Съюза, защитата на обществените услуги да остане основен принцип;

25.  Подчертава факта, че бъдещото развитие на инвестиционното споразумение между ЕС и Китай трябва да се основава на взаимно доверие и на пълно спазване на ангажиментите в рамките на СТО; изразява съжаление във връзка с огромния размер на публично субсидиране за определени сектори с потенциал за растеж, включително слънчевите панели, и призовава Комисията да гарантира цялостното отстраняване на вредните последици от такъв дъмпинг и субсидиране, за да се ускорят преговорите;

26.  Препоръчва, по отношение на достъпа до пазара, и двете страни да се ангажират с подходящи периоди на постепенно въвеждане и преходни разпоредби за определени сектори, с цел улесняване на пътя към тяхната пълна или частична либерализация; признава също така, че двете страни може да не са в състояние да поемат ангажименти в определени сектори; в тази връзка призовава за изключване на културните и аудиовизуалните услуги от преговорите относно достъпа до пазара, в съответствие с приложимите разпоредби на Договорите за ЕС; подчертава, че е необходимо да се предприемат мерки във връзка с интервенционистките индустриални политики, недостатъчната защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), неяснотите в съдържанието и в прилагането на правилата и други нетарифни и технически бариери пред търговията;

27.  Счита, че поради затруднения достъп до китайския пазар в резултат на водещите позиции, които заемат държавните предприятия, споразумението трябва, за да бъде балансирано, да бъде разглеждано като ключова възможност за установяване на равнопоставени условия за конкуренция между държавните и частните предприятия;

28.  Подчертава, че е необходимо споразумението да гарантира възможността ЕС да не допусне китайски инвеститори в определени стратегически сектори;

29.  Подчертава, че споразумението следва да позволява на страните, а по отношение на Съюза — на неговите отделни държави членки, да определят и прилагат ключови политики за насърчаване и опазване на културното многообразие;

30.  Подчертава, че споразумението трябва да насърчава инвестиции, които са устойчиви, приобщаващи и щадящи околната среда (особено важен въпрос в областта на добивната промишленост) и които благоприятстват висококачествените условия на труд в предприятията, които са обект на инвестицията;

31.  Призовава за клауза, съгласно която инвеститорът да предоставя на страна – потенциална приемаща държава информацията, която тази страна може да изиска относно въпросната инвестиция за целите на вземане на решения във връзка с инвестицията или само за статистически цели, а страната да защитава всяка поверителна търговска информация от разкриване, което би засегнало конкурентната позиция на инвеститора или инвестицията;

32.  Подчертава, че е необходимо в бъдещото споразумение да се включат разпоредби относно прозрачността и управлението на държавни предприятия и държавни инвестиционни фондове, като тези разпоредби са основани на приетите под егидата на МВФ принципи от Сантяго, които определят принципите, приложими за управлението и институционалната структура на държавните инвестиционни фондове, както и за прозрачността на инвестиционните им стратегии;

33.  Отново призовава за ефективна клауза относно корпоративната социална отговорност, която е в съответствие с ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; потвърждава, че инвеститорите следва съответно да прилагат Тристранната декларация на МОТ относно многонационалните предприятия и социалната политика и насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, както и специфични или секторни международни стандарти за отговорна практика, когато има такива; призовава за социални и екологични клаузи със задължителна сила като част от самостоятелна глава относно устойчивото развитие, която е предмет на механизъм за уреждане на спорове; призовава двете страни да приложат устойчива и приобщаваща инвестиционна стратегия, която включва клауза относно корпоративната социална отговорност с конкретни насоки за инвеститорите, както и ефикасна методология за оценка, която да бъде на разположение на държавните органи, осъществяващи надзор върху така получените инвестиции по отношение на социалното и екологичното им въздействие;

34.  Подчертава, че споразумението трябва да задължава китайските инвеститори в ЕС да спазват европейските социални стандарти и договореностите в рамките на социалния диалог;

35.  Подчертава, че е необходимо двустранното инвестиционно споразумение между ЕС и Китай да доведе до устойчив растеж и създаване на работни места, както и да засили полезните взаимодействия и положителното въздействие по отношение на други регионални споразумения за търговия и инвестиции, по които или ЕС, или Китай е страна;

36.  Призовава Комисията да допълни своята оценка на въздействието чрез оценка на въздействието на инвестиционното споразумение между ЕС и Китай върху правата на човека, съгласно поетия от нея ангажимент в Стратегическата рамка и Плана за действие относно правата на човека и демокрацията;

37.  Счита, че споразумението трябва да включва разпоредба, съгласно която всички инвеститори са задължени да спазват изцяло законодателството на приемащата държава на местно, регионално, национално и, където е приложимо, на наднационално равнище, и съгласно която срещу инвеститорите, които не са спазили правната уредба ще бъдат предявени граждански искове в рамките на производства пред компетентната съдебна инстанция за всички неправомерни действия или решения във връзка с инвестицията, в частност в случаи, когато тези действия или решения водят до значителни екологични щети, телесни повреди или загуба на живот;

38.  Настоява в споразумението да бъде включена клауза, която забранява занижаване на изискванията в законодателството в социалната и екологичната област с цел привличане на инвестиции, и която предвижда, че никоя от страните не може да се въздържи от ефективното прилагане на съответното законодателство чрез постоянно или повтарящо се действие или бездействие като средство за насърчаване на установяването, придобиването, разширяването или задържането на инвестиции на нейна територия;

39.  Настоява, че двустранното инвестиционно споразумение между ЕС и Китай трябва да е в съответствие с достиженията на правото на ЕС, включително с действащото законодателство в социалната и екологичната област, и че никоя от страните не може да се въздържа от ефективно прилагане на законодателството си в тези области, така че всички разпоредби на това споразумение да насърчават законно установяване, придобиване, разширяване или задържане на инвестиция в съответната територия на двете страни, както и да насърчават най-добрите предприемачески практики и лоялната конкуренция между предприятията;

40.  Настоява, че е необходимо в споразумението да се изиска чуждестранните инвеститори да спазват стандартите на ЕС за защита на данните;

41.  Изразява дълбоката си загриженост по повод равнището на свобода на преценка на международните арбитражи за даване на разширително тълкуване на клаузите за защита на инвеститорите, като по този начин се лишава от смисъл установената от публичен орган нормативна уредба; изисква арбитрите, определени от страните в контекста на даден спор, да бъдат независими и безпристрастни, а арбитражът да следва кодекс за поведение, основан или на правилата, приети от Комисията на Обединените нации за международно търговско право (КОНМТП), или на правилата на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (МЦУИС), или на други международни споразумения и норми, признати и приети от страните;

42.  Счита, че споразумението следва да включва, като основен приоритет, ефективни механизми за уреждане на спорове между държавите и между инвеститор и държава, с цел, от една страна, да се предотвратят необосновани искове да водят до неоправдани арбитражи, и, от друга страна, да се гарантира, че всички инвеститори имат достъп до справедлив съдебен процес, последван от незабавно прилагане на всички арбитражни решения;

43.  Счита, че споразумението следва да предвижда процедури за уреждане на спорове между държавите, както и механизми за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата, които да се вписват в подходяща правна рамка и да се подчиняват на стриктни критерии за прозрачност;

44.  Призовава ЕС и Китай да създадат съвместно механизъм за ранно предупреждение, за да си предоставят възможност за проактивно решаване на всеки нововъзникващ спор във връзка с търговията или инвестициите на възможно най-ранен етап, като се използват всички подходящи мерки, включително „мека сила“ и търговска дипломация;

45.  Счита също така, че споразумението следва да включва разпоредби относно извънсъдебно решаване на спорове с цел насърчаване на бързо, достъпно и по взаимно съгласие разрешаване на спорове между страните, които свободно да решат да прибегнат до него;

46.  Предлага в рамките на споразумението да бъдат точно определени гъвкави механизми за уреждане на спорове като медиацията, по отношение, например, на продължителността, разходите и прилагането на решенията, приети от страните;

47.  Счита, че след като бъде сключено и окончателно ратифицирано, инвестиционното споразумение между ЕС и Китай ще замени всички действащи двустранни инвестиционни споразумения между отделните държави – членки на ЕС и Китай, в съответствие с правото на Съюза;

48.  Препоръчва преговорите да започнат единствено при условие, че Държавният съвет на Китай предварително предостави официално одобрение за включване на достъпа до пазара в инвестиционното споразумение;

49.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 33.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0097.
(3) ОВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 87.
(4) ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 34.
(6) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.
(7) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31.
(8) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 94.
(9) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 101.
(10) Приети текстове от12.6.2013 г., P7_TA(2013)0261 и 0262.

Правна информация - Политика за поверителност