Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2674(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0436/2013

Předložené texty :

B7-0436/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 16
CRE 08/10/2013 - 16

Hlasování :

PV 09/10/2013 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0411

Přijaté texty
PDF 249kWORD 86k
Středa, 9. října 2013 - Štrasburk
Jednání EU a Číny o dvoustranné dohodě o investicích
P7_TA(2013)0411B7-0436/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2013 o jednáních mezi EU a Čínou o dvoustranné investiční dohodě (2013/2674(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na články 2, 3, 6 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na články 153, 191, 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na články 12, 21, 28, 29, 31 a 32 Listiny základních práv Evropské unie,

—  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii ze dne 25. června 2012,

—  s ohledem na protokol o přistoupení Čínské lidové republiky ke Světové obchodní organizaci ze dne 23. listopadu 2001,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2012 o „EU a Číně: nevyvážený obchod?“(1) a na zprávu svého generálního ředitelství pro vnější politiky z července 2011 o obchodních a hospodářských vztazích s Čínou,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o vztazích mezi EU a Čínou(2),

—  s ohledem na obecně přijímané zásady a postupy označované jako „santiagské zásady“, které byly přijaty v říjnu 2008 pracovní skupinou Mezinárodního měnového fondu pro státní investiční fondy,

—  s ohledem na společné prohlášení vydané u příležitosti 13. summitu EU a Číny konaného v Bruselu dne 20. září 2012,

—  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti – obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ (COM(2010)0612) a na své usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2011 o překážkách v oblasti obchodu a investic(4),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o budoucí evropské mezinárodní investiční politice(5),

—  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu(6), o lidských právech a sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(7) a o politice mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu(8),

—  s ohledem na sdělení Komise nazvané „EU–Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost“ (COM(2006)0631) a s ním související pracovní dokument „Hospodářská soutěž a partnerství – Politika pro obchod a investice mezi EU a Čínou“ (COM(2006)0632),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o posílení úlohy malých a středních podniků EU v mezinárodním obchodě(9),

—  s ohledem na své nedávné rozhodnutí, v němž byly stanoveny požadavky na zveřejňování kladené na těžební a dřevařský průmysl, pokud jde o jejich platby odváděné vládám(10),

—  s ohledem na společné rozhodnutí EU a Číny přijaté na 14. summitu EU a Číny, který se konal v únoru 2012 v Pekingu, o zahájení jednání o dvoustranné investiční dohodě,

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obchod mezi EU a Čínou za poslední tři desetiletí rychle a trvale rostl a že v roce 2012 dosáhl vrcholu o celkovém objemu ve výši 433,8 miliard EUR, a vzhledem k tomu, že nerovnováha v dvoustranném obchodě se od roku 1997 projevuje ve prospěch Číny; vzhledem k tomu, že tento obchodní deficit dosáhl v roce 2012 částky 146 miliard EUR oproti 49 miliardám EUR v roce 2000;

B.  vzhledem k tomu, že objem zahraničních investic EU v Číně činil v roce 2011 102 miliard EUR, zatímco zahraniční investice Číny v EU představovaly v tomtéž roce částku 15 miliard EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2006 dosáhl objem zahraničních investic Číny v EU pouze 3,5 miliardy EUR;

C.  vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy spadají přímé zahraniční investice do výlučné pravomoci Unie;

D.  vzhledem k tomu, že 26 členských států EU má s Čínou uzavřeny své vlastní platné dvoustranné investiční dohody; vzhledem k tomu, že EU ještě nevypracovala udržitelnou dlouhodobou průmyslovou politiku, o níž by se opíraly její ofenzivní a defenzivní zájmy v rámci její nové politiky v oblasti zahraničních investic;

E.  vzhledem k tomu, že i když náklady na pracovní sílu rostou v posledních letech o 10 % ročně, Čína je stále jedním ze tří hlavních světových trhů, do nichž se vyplatí investovat,

F.  vzhledem k tomu, že rozvojové cíle vyjádřené ve 12. pětiletém plánu a ve strategii Evropa 2020 obsahují velké množství společných zájmů, resp. společných výzev; vzhledem k tomu, že vysoká míra integrace mezi ekonomikou EU a čínskou ekonomikou a výměna technologií mezi nimi by mohla vést k součinnosti a vzájemnému prospěchu;

G.  vzhledem k tomu, že soukromé a státní podniky by měly mít rovné konkurenční podmínky;

H.  vzhledem k tomu, že tato investiční dohoda je první dohodou, kterou bude EU vyjednávat na základě své celkové pravomoci po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost; vzhledem k tomu, že jednání o investiční dohodě, včetně přístupu na trh, mají možnost vyvolat vážný zájem, případně i obavy veřejnosti, a měla by proto probíhat co nejtransparentněji, aby byl umožněn nezbytný parlamentní dohled, čímž by byla splněna jedna ze základních podmínek k udělení souhlasu Evropského parlamentu s výsledky jednání;

I.  vzhledem k tomu, že jakmile vstoupí tato dohoda v platnost, musejí investoři dodržovat jak právní předpisy hostitelské země, tak i ustanovení veškerých dohod uzavřených mezi EU a Čínou, aby mohli plně využívat co největší ochranu svých investic;

J.  vzhledem k tomu, že nedostatečné uplatňování, příp. neuplatňování některých základních sociálních a pracovních práv a norem v oblasti životního prostředí, které jsou však mezinárodně uznávány, patří mezi příčiny stávající nerovnováhy v obchodních tocích mezi EU a Čínou, kterou mohou hlubší investiční vztahy ještě zhoršit, nedojde-li k pokroku v uplatňování těchto práv a norem; vzhledem k tomu, že investiční dohoda by proto neměla vést k dalšímu snižování sociálních a environmentálních norem v Číně, ale měla by naopak přispět k jejich zvýšení, což je nezbytným předpokladem vedoucím k vyváženějším a vzájemně výhodným obchodním a investičním vztahům;

K.  vzhledem k tomu, že investiční dohoda by měla investory zavazovat rovněž k respektování práv odborových svazů a jiných pracovních práv, k transparentnosti a ochraně životního prostředí, jak je stanoveno v zákonech obou smluvních stran, a měla by být uzavřena v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a s dalšími významnými mezinárodními dohodami a hlavními úmluvami, které tyto smluvní strany podepsaly a ratifikovaly; vzhledem k tomu, že investiční dohody by se neměly vztahovat na investice v účelově vytvořených zónách, které umožňují obcházení pracovních práv a norem a dalších zákonných požadavků;

L.  vzhledem k tomu, že investice, k nimž dojde v rámci této bilaterální investiční dohody, by neměly být prospěšné zboží určenému na vývoz do EU, které se vyrábí v táborech nucené práce, jako je systém převýchovy prací, který je obecně znám pod názvem Laogai;

M.  vzhledem k tomu, že se Komise a Rada zavázaly, že zajistí, aby investiční politika EU zohledňovala zásady a cíle vnější činnosti Unie, včetně lidských práv, a že budou tento závazek plnit od roku 2013;

N.  vzhledem k tomu, že jelikož by investiční dohoda s Čínou podstatně zlepšila hospodářské vztahy mezi EU a Čínou, měla by přispět i ke zlepšení politického dialogu mezi nimi, a to zejména v takových oblastech, jako jsou lidská práva (v rámci efektivního dialogu o lidských právech zaměřeného na dosažení příslušných výsledků) a právní stát, a to s cílem zachovat v duchu strategického partnerství paralelně politické a hospodářské vztahy;

O.  vzhledem k tomu, že investoři a investice by měli prostřednictvím svých politik a postupů řízení usilovat o soulad s rozvojovými cíli hostitelských států a státní správy na místní úrovni, kam jsou investice směřovány;

1.  vítá posílení hospodářských vztahů mezi EU a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby svůj vztah založily na vyváženém partnerství, pravidelném dialogu na vysoké úrovni a vzájemných výhodách, nikoli na konfrontační konkurenci;

2.  zdůrazňuje, že Čína, která vstoupila do WTO v roce 2001, by měla klást větší důraz na liberalizaci svého obchodu a otevření svých trhů, a zajistit tak rovnější podmínky a urychlit odstranění umělých překážek, s nimiž se setkávají společnosti, které chtějí vstoupit na čínský trh;

3.  konstatuje, že evropské podniky odsuzují existenci různých celních a necelních překážek na čínském trhu, jako jsou určité formy diskriminace vůči zahraničním hospodářským subjektům, a složitost struktury cel a technické překážky obchodu;

4.  vítá zahrnutí přístupu na trh do mandátu k jednání; je přesvědčen, že nezbytnou podmínkou pro zahájení jednání musí být ujištění čínské strany, že do jednání zahrne i přístup na trh;

5.  zdůrazňuje potřebu výslovně zahrnout do procesu vyjednávání přímé zahraniční investice i investiční portfolio;

6.  konstatuje, že čínské podniky vnímají Unii obecně jako stabilní investiční prostředí, ale odsuzují to, co považují za zbývající subvence na vývoz evropských zemědělských produktů, a existenci určitých překážek obchodu na trhu EU, jako jsou technické překážky obchodu a překážky blokující investice třetích zemí v některých členských státech, a že požadují odbourání zbývajících neodůvodněných překážek a usnadnění investic v členských státech; připomíná však, že v Číně byl nedávno zaveden bezpečnostní kontrolní mechanizmus určený ke kontrole zahraničních investic a že použití takových mechanizmů oběma stranami se může opírat o legitimní důvody; poukazuje na to, že EU a Čína mohou mít legitimní obavy týkající se bezpečnosti, které jsou důvodem k úplnému nebo částečnému vyloučení určitých odvětví z možnosti získat dočasné nebo dlouhodobé zahraniční investice;

7.  poukazuje na to, že v současnosti jsou hlavní formou, kterou mohou zahraniční společnosti v Číně založit, společné podniky, což je často spojeno s převodem strategických technologií, které podporují rozvoj konkurenčního prostředí na úkor evropského průmyslu; je přesvědčen o tom, že spolu s řádnou ochranou práv duševního vlastnictví, průmyslového vlastnictví, značek a zeměpisného označování výrobků má zásadní význam další otevřenost Číny vůči dalším právním předpisům, které by umožnily zahraničním investorům zakládat podniky, a že by to bylo ku prospěchu oběma stranám, stejně jako podpora větší integrace evropského a čínského hospodářství na základě strategičtějšího přístupu k hospodářské spolupráci, který by se mj. zaměřoval na ekologické technologie a inovace;

8.  je přesvědčen, že lepší ochrana práv duševního vlastnictví a účinné provádění souvisejících předpisů v Číně by do velké míry podpořily investiční cíl investorů z EU i jiných zahraničních investorů, společné využívání nových technických možností a aktualizaci stávajících technologií v této zemi, zejména pokud jde o technologie šetrné k životnímu prostředí;

9.  vítá, že od vstupu Číny do WTO se čínské orgány snaží zlepšit dodržování práv duševního vlastnictví; s politováním však konstatuje, že jejich ochrana je nadále nedostatečná a že evropské podniky, zejména malé a střední podniky, nemají k dispozici dostatek konkrétních prostředků na účinný boj proti porušování práv duševního vlastnictví;

10.  je znepokojen nespolehlivostí čínského soudního systému, kterému se nedaří prosazovat dodržování smluvních závazků, a nedostatečnou transparentností a jednotností při uplatňování předpisů, jimiž se řídí investice;

11.  naléhavě žádá Komisi, aby mezi EU a Čínou vyjednala ambiciózní a vyváženou investiční dohodu, která bude usilovat o vytvoření lepšího prostředí pro investory EU v Číně a naopak, včetně lepšího přístupu na trh, a která zvýší míru vzájemných kapitálových toků a zaručí transparentnost správy jak státních, tak i soukromých společností investujících v hospodářství druhého partnera; doporučuje pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro řízení a správu podniků jako referenční dokument; trvá rovněž na lepším vymáhání práva, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi veřejnými a soukromými subjekty, omezena korupce a posílena právní jistota a předvídatelnost podnikatelského prostředí v Číně;

12.  zdůrazňuje, že je důležité vytvořit na základě této dohody základní podmínky spravedlivé hospodářské soutěže mezi EU a Čínou; za tímto účelem doporučuje, aby Komise vyjednala přísná a závazná ustanovení týkající se transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže, aby se rovné podmínky vztahovaly také na státní podniky a investiční praxi státních investičních fondů;

13.  vyzývá k tomu, aby se dohoda dojednávaná v současnosti vztahovala jak na otázku přístupu k trhu, tak i na ochranu investorů;

14.  trvá na tom, že žádné ustanovení investiční dohody by nemělo omezovat politický prostor stran a jejich pravomoci přijímat právní předpisy v zájmu sledování legitimních a odůvodněných cílů veřejného zájmu a zároveň by nemělo mařit výhody vyplývající ze závazků smluvních stran; zdůrazňuje, že prioritou musí zůstat zaručení právního státu všem investorům a občanům z EU a Číny;

15.  vyzývá Komisi, aby zajistila plnou transparentnost státních investičních fondů;

16.  konstatuje, že je třeba stanovit jasný časový rámec jednání a zvážit možnost zavést přiměřená a smysluplná přechodná období;

17.  domnívá se, že je nutné, aby se investiční dohoda s Čínou opírala o osvědčené postupy vycházející ze zkušeností členských států, aby přispěla k dosažení větší jednotnosti a aby do ní byly začleněny tyto normy:

   nediskriminace (tuzemské zacházení a doložka nejvyšších výhod pro investory a investice za podobných okolností);
   zákaz jasného svévolného rozhodování;
   zákaz odepření spravedlnosti a přehlížení základních zásad řádného postupu;
   povinnost neodepřít spravedlnost při trestněprávních, občanskoprávních nebo správních soudních řízeních v souladu se zásadou spravedlivého procesu, která je součástí hlavních právních systémů světa;
   zákaz nekorektního zacházení s investory, včetně nátlaku, výhrůžek a pronásledování;
   ochrana před přímým i nepřímým vyvlastněním a umožnění řádné náhrady škody vzniklé v případě vyvlastnění;
   dodržování zásady legálnosti v případě znárodnění;

18.  opětovně potvrzuje, že s ohledem na úspěšné dokončení jednání musí mít kvalita vždy přednost před rychlostí;

19.  konstatuje, že součástí dohody o ochraně investic by měly být jasné definice investice a investora, který má být chráněn, a že by neměly být chráněny čistě spekulativní formy investic;

20.  požaduje slučitelnost této dohody s vícestrannými závazky podle Všeobecné dohody o obchodu se službami (GATS), aby byla splněna kritéria dohody o hospodářské integraci;

21.  vítá, že očekávané zlepšení právní jistoty pomůže malým a středním podnikům při investování v zahraničí, a zdůrazňuje, že v průběhu těchto jednání musejí zaznít jejich názory (a to i prostřednictvím nového Střediska malých a středních podniků EU v Číně, Poradenského centra pro MSP a právo duševního vlastnictví v Číně a Obchodní komory EU v Číně), tak aby dohoda, která má být uzavřena, podporovala mezinárodní působení malých a středních podniků, které se chtějí dostat na trh druhé strany;

22.  zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem uzavření dohody by měl být ve vztahu k investicím i pevný závazek stran k udržitelnému a inkluzívnímu rozvoji v hospodářské, sociální a environmentální oblasti za účelem vybudování vyváženějšího obchodního a investičního vztahu mezi EU a Čínou, který by nebyl založen převážně na nízkých nákladech na práci a na nekvalitních ekologických normách v Číně;

23.  zdůrazňuje, že investiční dohody, které EU uzavře, nesmí být v rozporu se základními hodnotami, o jejichž prosazování EU v rámci své vnější politiky usiluje, a proto nesmí oslabovat možnost veřejných zásahů, zejména při sledování cílů veřejných politik, jako jsou sociální a environmentální kritéria, lidská práva, boj proti padělání a dále bezpečnost, práva zaměstnanců a spotřebitelů, veřejné zdraví a bezpečnost, průmyslová politika a kulturní rozmanitost; žádá, aby do této dohody byly včleněny specifické a závazné doložky;

24.  žádá, aby po vzoru dalších obchodních závazků EU byla i v rámci této dohody základní zásadou ochrana veřejných služeb;

25.  zdůrazňuje, že budoucí vývoj investiční dohody mezi EU a Čínou se musí opírat o vzájemnou důvěru a musí plně respektovat závazky vyplývající z členství ve WTO; vyjadřuje politování nad vysokou úrovní veřejných dotací některých odvětví s růstovým potenciálem, včetně solárních panelů, a vyzývá Komisi, aby v zájmu urychlení jednání zajistila úplné odstranění škodlivého dopadu takového dumpingu a dotací;

26.  doporučuje, že pokud jde o přístup na trh, měly by se obě strany zavázat, že budou u určitých odvětví uplatňovat zaváděcí období a přechodná opatření s cílem usnadnit přechod k plné nebo částečné liberalizaci; uznává rovněž, že obě strany nemusejí být schopny přijímat závazky v některých odvětvích; vyzývá v této souvislosti k tomu, aby byly v souladu s příslušnými ustanoveními Smluv EU vyňaty z jednání o přístupu na trh kulturní a audiovizuální služby; zdůrazňuje, že je třeba řešit intervenční průmyslovou politiku, nedostatečnou ochranu práv duševního vlastnictví, nejednoznačnost v podstatě předpisů i v jejich uplatňování a další necelní a technické překážky obchodu;

27.  domnívá se, že kvůli obtížnému přístupu na čínský trh vzhledem k tomu, že místo zabírají státní podniky, musí být dohoda, aby byla vyvážená, považována za mimořádnou příležitost k nastolení rovných konkurenčních podmínek mezi státními a soukromými podniky;

28.  zdůrazňuje, že je nutné, aby bylo v dohodě zajištěno, že EU může vyloučit čínské investory z některých strategických odvětví;

29.  zdůrazňuje, že dohoda by měla stranám, a pokud jde o EU, jejím jednotlivým členským státům umožnit definovat a provádět hlavní strategie na podporu a ochranu kulturní rozmanitosti;

30.  zdůrazňuje, že dohoda musí podněcovat udržitelné inkluzivní investice, které by respektovaly životní prostředí, zejména v oblasti těžebního průmyslu, a prosazovaly kvalitní pracovní podmínky v podnicích, kam investice směřují;

31.  vyzývá k zavedení ustanovení, že investor poskytuje případné straně hostitelského státu veškeré informace, jež tato strana může vyžadovat ohledně dané investice, pro účely přijetí rozhodnutí o této investici nebo výhradně pro statistické účely, přičemž tato strana musí chránit veškeré obchodní informace důvěrné povahy před jejich únikem, který by mohl poškodit konkurenční postavení investora či investice;

32.  trvá na tom, že je nezbytné zahrnout do budoucí dohody ustanovení o transparentnosti a správě státních podniků a státních investičních fondů opírající se o santiagské zásady, které byly přijaty pod záštitou MMF a stanovují zásady spojené se správou a s institucionální strukturou státních investičních fondů a s transparentností jejich investiční strategie;

33.  znovu opakuje svoji výzvu k zavedení závazného ustanovení o sociální odpovědnosti podniků v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; potvrzuje, že investoři by měli uplatňovat tripartitní prohlášení MOP o nadnárodních společnostech a sociální politice a pokyny OECD pro nadnárodní podniky, stejně jako zvláštní nebo odvětvové normy pro odpovědné postupy, pokud existují; vyzývá k vytvoření závazných sociálních a environmentálních ustanovení, která by byla součástí plnohodnotné kapitoly o udržitelném rozvoji, která podléhá mechanizmu pro řešení sporů; vyzývá obě strany k zavedení udržitelné a inkluzivní investiční strategie, která by měla obsahovat ustanovení o sociální odpovědnosti podniků s konkrétními pokyny pro investory a s účinnou metodikou hodnocení pro orgány veřejné správy, které dohlížejí na výsledné investice z hlediska jejich dopadu na sociální oblast a oblast životního prostředí;

34.  zdůrazňuje, že dohoda musí zavazovat čínské investory v EU k dodržování evropských sociálních norem a ujednání dosažených v rámci sociálního dialogu;

35.  zdůrazňuje, že je potřeba, aby dvoustranná investiční dohoda mezi EU a Čínou přinesla udržitelný růst a tvorbu pracovních míst a aby podpořila součinnost a pozitivní prolínání s dalšími regionálními obchodními a investičními dohodami, jejichž smluvními stranami jsou EU nebo Čína;

36.  vyzývá Komisi, aby doplnila své posouzení dopadu také o posouzení dopadu investiční dohody mezi EU a Čínou na lidská práva, jak se zavázala ve strategickém rámci a akčním plánu pro lidská práva a demokracii;

37.  domnívá se, že dohoda musí obsahovat ustanovení, že všichni investoři musejí plně dodržovat právní předpisy hostitelské strany na místní, regionální a celostátní úrovni, případně na nadnárodní úrovni, a že investoři, kteří nerespektují právní stát, povede k občanskoprávním žalobám na náhradu škody v soudním řízení u příslušného soudu za protiprávní činy nebo rozhodnutí učiněná v souvislosti s investicemi, zejména v případě, kdy tyto činy nebo rozhodnutí vedou k závažné škodě na životním prostředí, ke zranění osob nebo k úmrtí;

38.  trvá na tom, aby na podporu zavedení, získání, rozšíření nebo zachování investic na daném území bylo do dohody začleněno ustanovení, které by zakazovalo oslabení sociálních a environmentálních právních předpisů za účelem přilákání investic, a ujišťuje, že obě strany musejí účinně vymáhat příslušné právní předpisy svým neustálým či opakovaným jednáním nebo nečinností;

39.  trvá na tom, že dvoustranná investiční dohoda mezi EU a Čínou musí být v souladu s právními předpisy EU, včetně platných právních předpisů v sociální oblasti a oblasti životního prostředí, a že obě strany musejí účinně vymáhat své právní předpisy v těchto oblastech, aby tak veškerá ustanovení této dohody podněcovala zákonné zavádění, získávání, rozšiřování nebo zachovávání investic na daném území obou stran a podporovala osvědčené podnikatelské postupy a obchodní poctivost;

40.  trvá na tom, že je třeba, aby dohoda ukládala zahraničním investorům povinnost dodržovat normy EU na ochranu údajů;

41.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad mírou volnosti při rozhodování některých mezinárodních arbitrážních rozhodců, pokud jde o široký výklad doložek o ochraně investorů, čímž se vyloučila možnost oprávněné veřejné regulace; žádá, aby rozhodci vybraní stranami, které jsou ve sporu, byli nestranní a nezávislí a aby se arbitráž řídila kodexem chování založeným na pravidlech Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), na pravidlech Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (ICSID) nebo na jakýchkoli jiných mezinárodních úmluvách a normách, které obě strany uznávají;

42.  domnívá se, že hlavní prioritou, kterou je třeba do dohody zahrnout, je účinný mechanizmus pro řešení sporů mezi státy navzájem a mezi investory a státy, který by na jednu stranu bránil tomu, aby nesmyslné požadavky vedly k bezdůvodným arbitrážím, a na druhou stranu zajišťoval, aby všichni investoři měli přístup ke spravedlivému procesu a následnému neprodlenému vymáhání veškerých rozhodčích nálezů;

43.  domnívá se, že by dohoda měla stanovit postupy pro řešení mezistátních sporů, stejně jako mechanizmy řešení sporů mezi investorem a státem, a to v rámci příslušného právního rámce a na základě přísných kritérií transparentnosti;

44.  vyzývá EU a Čínu, aby společně zavedly mechanizmus včasného varování, a umožnily tak proaktivní řešení každého nastalého sporu týkajícího se obchodu nebo investic v co nejranější fázi za použití veškerých příslušných opatření, včetně měkké síly a obchodní diplomacie;

45.  domnívá se rovněž, že součástí dohody mezi by měla být opatření pro mimosoudní řešení sporů, která by podporovala rychlé, finančně dostupné a přátelské řešení sporů mezi stranami, které se pro ně svobodně rozhodnou;

46.  navrhuje, aby v dohodě byly podrobně definovány pružné mechanizmy pro řešení sporů, jako je zprostředkování, pokud jde například o dobu trvání, náklady a uplatňování řešení, s nimiž souhlasí obě strany;

47.  vyjadřuje názor, že jakmile bude investiční dohoda mezi EU a Čínou uzavřena a plně ratifikována, nahradí v souladu s právem Unie veškeré stávající dvoustranné investiční dohody mezi jednotlivými členskými státy EU a Čínou;

48.  doporučuje, aby byla jednání zahájena pouze za podmínky oficiálního předběžného souhlasu Státní rady Číny s tím, že bude do investiční dohody zahrnut přístup na trh;

49.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 33.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2013)0097.
(3) Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(4) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(6) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(7) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(8) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(9) Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 101.
(10) Přijaté texty ze dne 12.6.2013, P7_TA(2013)0261 a 0262.

Právní upozornění - Ochrana soukromí