Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2674(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0436/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0436/2013

Rasprave :

PV 08/10/2013 - 16
CRE 08/10/2013 - 16

Glasovanja :

PV 09/10/2013 - 6.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0411

Usvojeni tekstovi
PDF 236kWORD 84k
Srijeda, 9. listopada 2013. - Strasbourg
Pregovori između EU-a i Kine o bilateralnom sporazumu o ulaganju
P7_TA(2013)0411B7-0436/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 9. listopada 2013. o pregovorima između EU-a i Kine o bilateralnom sporazumu o ulaganju (2013/2674(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 3., 6. i 21. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 153., 191., 207. i 218. Ugovora u funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 12., 21., 28., 29., 31. i 32. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir strateški okvir EU-a i Akcijski plan za ljudska prava i demokraciju od 25. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir Protokol o pristupanju Narodne Republike Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji od 23. studenog 2001.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. svibnja 2012. o „EU-u i Kini: neuravnotežena trgovina?ˮ(1) i izvješće Glavne uprave za vanjsku politiku iz srpnja 2011. o trgovinskim i gospodarskim odnosima s Kinom,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2013. o odnosima EU-a i Kine(2),

–  uzimajući u obzir opće prihvaćena načela i prakse, odnosno takozvana „načela iz Santiaga”, koje je u listopadu 2008. usvojila radna skupina za državne investicijske fondove Međunarodnog monetarnog fonda,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu prigodom 13. sastanka na vrhu EU-a i Kine održanog u Bruxellesu 20. rujna 2012.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije pod naslovom „Trgovina, rast i globalna pitanja – trgovinska politika kao ključna komponenta strategije Europa 2020.” (COM(2010)0612) i Rezoluciju Europskog parlamenta od 27. rujna 2011. o novoj europskoj trgovinskoj politici u okviru strategije Europa 2020.(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2011. o preprekama trgovini i ulaganju(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2011. o budućoj europskoj politici međunarodnih ulaganja(5),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 25. studenog 2010. o korporativnoj socijalnoj odgovornosti u međunarodnim trgovinskim sporazumima(6), o ljudskim pravima i socijalnim i ekološkim standardima u međunarodnim trgovinskim sporazumima(7) te o međunarodnoj trgovinskoj politici u kontekstu obveza vezanih uz klimatske promjene(8),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije pod nazivom „EU-Kina: bliži partneri, veća odgovornost” (COM(2006)0631) i priloženi politički dokument „Tržišno natjecanje i partnerstvo – politički dokument o trgovini i ulaganjima između EU-a i Kine” (COM(2006)0632),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. veljače 2009. o povećanju uloge europskih malih i srednjih poduzetnika u međunarodnoj trgovini(9),

–  uzimajući u obzir svoju nedavnu odluku o uvođenju zahtjeva objavljivanja za ekstraktivnu industriju i industriju sječe drva u vezi s njihovim plaćanjima vladama(10),

–  uzimajući u obzir zajedničku odluku EU-a i Kine, donesenu na 14. sastanku na vrhu EU-a i Kine održanom u veljači 2012. u Pekingu, o pokretanju pregovora o bilateralnom sporazumu o ulaganju,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da trgovina između EU-a i Kine raste ubrzano i stalno u posljednja tri desetljeća, a najveći je iznos ukupne trgovine iznosio 433,8 milijardi EUR i dosegnut je 2012., te budući da od 1997. postoji neravnoteža u bilateralnoj trgovini u korist Kine; budući da je taj trgovinski deficit u 2012. iznosio 146 milijardi EUR u usporedbi s 49 milijardi EUR u 2000.;

B.  budući da je strano ulaganje EU-a u Kinu 2011. iznosilo 102 milijarde EUR, a iste je godine strano ulaganje Kine u EU iznosilo 15 milijardi EUR; budući da je u 2006. strano ulaganje Kine u EU iznosilo samo 3,5 milijardi EUR;

C.  budući da su Ugovorom iz Lisabona izravna strana ulaganja došla pod isključivu nadležnost Unije;

D.  budući da 26 država članica EU-a ima važeće pojedinačne bilateralne sporazume o ulaganju s Kinom; budući da EU još nije razvio održivu dugoročnu industrijsku politiku koja bi bila pokretač za njegove ofenzivne i defenzivne interese u okviru nove politike EU-a za strana ulaganja,

E.  budući da je čak i uz porast troškova rada od 10 % godišnje tijekom proteklih godina Kina i dalje među tri najbolja tržišta za ulaganja na svijetu;

F.  budući da razvojni ciljevi navedeni u 12. petogodišnjem planu Kine i strategiji Europa 2020. sadrže velik broj zajedničkih interesa i izazova; budući da viša razina integracije i tehnološke razmjene između gospodarstava EU-a i Kine može dovesti do sinergija i uzajamnih koristi;

G.  budući da bi se na javna i privatna poduzeća trebala primjenjivati jednaka pravila igre tržišnog natjecanja;

H.  budući da je ovaj sporazum o ulaganju prvi o kojem će EU pregovarati na temelju svoje opće nadležnosti nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona; budući da pregovori o ovom sporazumu o ulaganju, uključujući i pristup tržištu, imaju potencijal da privuku velik interes i izazovu možebitnu zabrinutost javnosti, te bi se stoga trebali voditi uz najvišu moguću razinu transparentnosti kako bi se omogućio potreban parlamentarni nadzor, čime bi se ispunio jedan od preduvjeta za potrebnu suglasnost Europskog parlamenta s rezultatima pregovora;

I.  budući da se ulagači moraju pridržavati i zakona zemlje domaćina i odredbi svakog sporazuma koji su sklopili EU i Kina kad taj sporazum stupi na snagu kako bi potpuno iskoristili najbolju moguću zaštitu svojih ulaganja;

J.  budući da su slaba provedba ili nedostatak provedbe temeljnih socijalnih i radničkih prava te ekoloških standarda od strane Kine, a koji su međutim međunarodno priznati, neki od razloga sadašnje neravnoteže u trgovinskim tokovima između EU-a i Kine, što bi se dubljim ulagačkim odnosima čak moglo i pogoršati ako se ne postigne napredak u provedbi tih prava i standarda; budući da stoga ovaj sporazum o ulaganju ne bi trebao imati učinak daljnjih smanjenja socijalnih i ekoloških standarda u Kini, nego bi, naprotiv, kao preduvjet mogao doprinijeti njihovom poboljšanju, čime bi doveo do uravnoteženijih i uzajamno korisnijih trgovinskih i ulagačkih odnosa;

K.  budući da bi sporazum o ulaganju također trebao obuhvatiti obveze ulagača, uključujući one u pogledu poštovanja prava sindikata i ostalih radničkih prava, transparentnosti i zaštite okoliša, kako je definirano u pravu obje strane, i biti sklopljen u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i ostalih relevantnih međunarodnih sporazuma i temeljnih konvencija koje su strane potpisale i ratificirale; budući da sporazumi o ulaganju ne bi trebali uključivati ulaganja u posebno stvorene zone u kojima se omogućava zaobilaženje radničkih prava i drugih zakonskih uvjeta;

L.  budući da roba za izvoz u EU proizvedena u radnim logorima, kao u okviru sustav preodgoja putem rada, poznatijeg pod nazivom Laogai, ne bi trebala imati korist od ulaganja u okviru ovog bilateralnog sporazuma o ulaganju;

M.  budući da su se Komisija i Vijeće obvezali da će osigurati da ulagačka politika EU-a uzima u obzir načela i ciljeve vanjskog djelovanja Unije, uključujući ljudska prava, te su se obvezali na ispunjenje obveza od 2013.;

N.  s obzirom na činjenicu da bi se sporazumom o ulaganju s Kinom značajno poboljšali gospodarski odnosi EU-a i Kine, njime bi se također trebalo doprinijeti poboljšanju političkog dijaloga EU-a i Kine, posebno u pogledu takvih pitanja kao što su ljudska prava – u okviru učinkovitog dijaloga o ljudskim pravima usmjerenog na rezultate – i vladavina prava, radi održavanja ravnoteže između političkih i gospodarskih odnosa u skladu s duhom Strateškog partnerstva;

O.  budući da bi namjera ulagača i cilj ulaganja trebali biti da pomoću politika i praksi upravljanja budu usklađeni s razvojnim ciljevima zemalja domaćina i lokalnih razina vlasti u mjestima ulaganja;

1.  pozdravlja jačanje gospodarskih odnosa između EU-a i Kine; poziva EU i Kinu da rade na uravnoteženom partnerskom odnosu, redovnom dijalogu na visokoj razini i uzajamnoj koristi umjesto da se upuštaju u natjecanje obilježeno sukobima;

2.  naglašava da bi se Kina, budući da je 2001. pristupila WTO-u, trebala jače usmjeriti na liberalizaciju svoje trgovine i otvaranje svojeg tržišta kako bi osigurala ravnopravnije uvjete i ubrzala uklanjanje umjetnih zapreka s kojima se suočavaju poduzeća kad ulaze na kinesko tržište;

3.  primjećuje da europska poduzeća žale zbog postojanja brojnih carinskih i necarinskih zapreka na kineskom tržištu, poput određenih oblika diskriminacije inozemnih ulagača te složenosti carinskih propisa i tehničkih prepreka trgovini;

4.  pozdravlja uključivanje pristupa tržištu u pregovarački mandat; smatra da bi jamstvo Kine da u pregovore uključi pristup tržištu trebalo biti preduvjet za njihovo pokretanje;

5.  naglašava da u postupak pregovora izrijekom treba uključiti izravna strana ulaganja i portfeljna ulaganja;

6.  primjećuje da kineska poduzeća općenito doživljavaju Uniju kao stabilno okruženje za ulaganje, ali žale zbog toga što oni vide kao preostale izvozne subvencije EU-a za europske poljoprivredne proizvode te zbog postojanja određenih prepreka trgovini na tržištu EU-a, poput tehničkih prepreka trgovini i zapreka čiji je cilj spriječiti ulaganja trećih zemalja u određenim državama članicama te pozivaju na uklanjanje preostalih neopravdanih prepreka i omogućavanje ulaganja u države članice; podsjeća međutim da je u Kini nedavno uspostavljen sigurnosni mehanizam revizije za nadzor stranih ulaganja te da uporaba takvog mehanizma obaju strana može biti utemeljena na opravdanim razlozima; ističe da EU i Kina mogu imati legitimne sigurnosne razloge kojima se opravdava potpuno ili djelomično izuzeće određenih sektora iz stranih ulaganja na privremenoj ili dugoročnoj osnovi;

7.  ističe da su zajednički pothvati osnovni način na koji je stranim poduzećima dopušteno djelovati u Kini, a oni su često povezani s prijenosom strateških tehnologija koje promiču razvoj konkurentnosti Kine nauštrb europske industrije; uvjeren je da je veća otvorenost Kine prema drugim zakonskim propisima kojima se stranim ulagačima omogućuje djelovanje, zajedno s odgovarajućom zaštitom prava intelektualnog vlasništva, industrijskog vlasništva, žigova i zemljopisnih oznaka proizvoda, od ključne važnosti i obostrane koristi, kao i poticanje veće razine integracije europskog i kineskog gospodarstva na temelju strateškog pristupa gospodarskoj suradnji koji je između ostalog usmjeren prema ekološki prihvatljivoj tehnologiji i inovacijama;

8.  uvjeren je da bi bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva i učinkovita provedba s njom povezanih pravila u Kini za ulagače iz EU-a i druge strane ulagače bio velik poticaj njihovim ciljevima ulaganja, dijeljenja novih tehnoloških mogućnosti i modernizacije postojećih tehnologija u toj državi, posebno u pogledu ekološki prihvatljivih tehnologija;

9.  pozdravlja napore kineskih vlasti u cilju poboljšanja poštovanja prava intelektualnog vlasništva otkada je Kina postala članicom WTO-a; međutim i dalje žali zbog njihove nedovoljne zaštite i manjka sredstava raspoloživih europskim poduzećima, posebice malim i srednjim poduzećima, za učinkovitu borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva;

10.  zabrinut je zbog nepouzdanosti kineskog pravosudnog sustava koji ne uspijeva provesti ugovorne obveze te zbog manjka transparentnosti i ujednačenosti u primjeni regulatornog režima upravljanja investicijama;

11.  potiče Komisiju da pregovara o ambicioznom i uravnoteženom sporazumu o ulaganju između EU-a i Kine kojim se nastoji stvoriti bolje okruženje za ulagače iz EU-a u Kinu i obrnuto, uključujući poboljšani pristup tržištu, kako bi se povećala razina recipročnih tokova kapitala te jamčila transparentnost u vezi s upravljanjem poduzećima, i u državnom i privatnom vlasništvu, koja ulažu unutar EU-a; preporuča smjernice o korporativnom upravljanju Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) kao referentni dokument; ustraje i na boljoj provedbi zakona kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje između javnih i privatnih subjekata, smanjila korupcija i ojačala pravna sigurnost i predvidivost poduzetničke klime u Kini;

12.  ovim sporazumom naglašava važnost utvrđivanja preduvjeta za pošteno tržišno natjecanje između EU-a i Kine; u tu svrhu preporučuje Komisiji da ispregovara snažne i obvezujuće odredbe o transparentnosti i poštenom tržišnom natjecanju tako da se jednaka pravila igre primjenjuju na poduzeća u državnom vlasništvu i prakse ulaganja državnih investicijskih fondova;

13.  traži da sporazumom o kojem se pregovara također bude uređeno pitanje pristupa tržištu, kao i pitanje zaštite ulagača;

14.  naglašava da sporazum o ulaganju ni na koji način ne bi smio smanjiti politički manevarski prostor strana i njihovu mogućnost donošenja zakona za postizanje legitimnih i opravdanih ciljeva javnog poretka pokušavajući ne poništiti dobrobiti koje proizlaze iz obveza obiju strana; naglašava da jamčenje vladavine prava za sve ulagače i građane EU-a i Kine mora ostati prioritet;

15.  poziva Komisiju da osigura potpunu transparentnost državnih investicijskih fondova;

16.  primjećuje da bi trebalo utvrditi jasan vremenski okvir za pregovore i uzeti u obzir razumna i smislena prijelazna razdoblja;

17.  smatra da bi se sporazum o ulaganju s Kinom trebao temeljiti na najboljoj dosadašnjoj praksi država članica, doprinijeti većoj dosljednosti te uključivati sljedeće standarde:

   nediskriminaciju (nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije za ulagače i ulaganja u sličnim okolnostima);
   zabranu očigledne samovolje prilikom donošenje odluka;
   zabranu uskraćivanja pravne zaštite i nepoštovanja temeljnih načela propisanog postupanja;
   obvezu neuskraćivanja pravne zaštite u kaznenim, građanskim i upravnim postupcima u skladu s načelom propisanog postupanja sadržanog u glavnim svjetskim pravnim sustavima;
   zabranu zlostavljanja ulagača, uključujući prisilu, prijetnju i uznemirivanje;
   zaštitu od izravnog i neizravnog izvlaštenja te omogućavanje primjerene naknade za svu nanesenu štetu u slučaju izvlaštenja;
   poštovanje načela zakonitosti u slučaju nacionalizacija;

18.  ponovno potvrđuje da u pogledu uspješnog završetka pregovora kvaliteta uvijek mora prevladati nad brzinom;

19.  primjećuje da bi u sporazum o zaštiti ulaganja trebalo uključiti jasne definicije ulaganja i ulagača koje treba zaštititi te da isključivo špekulativni oblici ulaganja ne bi trebali biti zaštićeni;

20.  poziva na usklađenost sporazuma s multilateralnim obvezama u okviru Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) kako bi se ispunili kriteriji za sporazum o gospodarskoj integraciji;

21.  pozdravlja činjenicu da će očekivani napredak u pravnoj sigurnosti pomoći malim i srednjim poduzetnicima da ulažu u inozemstvu te pritom naglašava da se tijekom pregovora (između ostalog uključenošću novog centra EU-a za male i srednje poduzetnike u Kini, službe EU-a za pomoć malim i srednjim poduzetnicima u vezi s pravom intelektualnog vlasništva te Gospodarske komore EU-a u Kini) mora čuti mišljenje malih i srednjih poduzetnika kako bi sporazum koji će se sklopiti jačao internacionalizaciju tih malih i srednjih poduzetnika koje žele ući na tržište druge strane;

22.  naglašava da bi preduvjet za sklapanje sporazuma trebalo biti uključivanje snažne predanosti strana održivom i uključivom razvoju u gospodarskom, socijalnom i ekološkom smislu u pogledu ulaganja kako bi se stvorila uravnoteženija trgovina i odnos ulaganja između EU-a i Kine koji se ne temelji uglavnom na niskim troškovima rada i lošim ekološkim standardima u Kini;

23.  naglašava da sporazumi o ulaganju koje sklopi EU ne smiju biti u suprotnosti s temeljnim vrijednostima koje EU želi promicati svojim vanjskim politikama i njima se ne smije podrivati mogućnost javne intervencije, posebno prilikom postizanja ciljeva javnog poretka kao što su socijalna i ekološki kriteriji, ljudska prava, borba protiv krivotvorenja, zaštita, prava radnika i potrošača, javno zdravlje i sigurnost, industrijska politika i kulturna raznolikost; poziva da se u sporazum uvrste posebne i obvezujuće klauzule;

24.  traži da u okviru ovog sporazuma, kao što je to slučaj u ostalim trgovinskim obvezama EU-a, zaštita javnih službi ostane temeljno načelo;

25.  naglašava da se budući razvoj sporazuma o ulaganju između EU-a i Kine mora temeljiti na uzajamnom povjerenju i potpunoj usklađenosti s obvezama u okviru WTO-a; žali zbog visoke razine javnog subvencioniranja određenih sektora koji imaju potencijal rasta, uključujući solarne panele, te poziva Komisiju da osigura potpuno uklanjanje štetnog učinka takvog dampinga i subvencioniranja radi ubrzanja pregovora;

26.  preporučuje da se u pogledu pristupa tržištu obje strane obvežu na odgovarajuća početna razdoblja i prijelazne odredbe za određene sektore kako bi se pojednostavio put prema njihovoj potpunoj ili djelomičnoj liberalizaciji; također uzima u obzir da nijedna strana možda neće moći preuzeti obveze u određenim sektorima; u tom kontekstu poziva na izuzimanje kulturnih i audiovizualnih usluga iz pregovora o pristupu tržištu u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora EU-a; naglašava da se trebaju rješavati intervencijske industrijske politike, neodgovarajuća zaštita prava intelektualnog vlasništva, nejasnoće u sadržaju i primjeni pravila te druge necarinske i tehničke prepreke trgovini;

27.  smatra da se zbog poteškoća u pristupu kineskim tržištima nastalih zbog premoći državnih poduzeća, na sporazum, kako bi on bio ujednačen, mora gledati kao na važnu priliku za uspostavljanje ravnopravnih uvjeta za državna i privatna poduzeća;

28.  naglašava da sporazumom treba EU-u osigurati mogućnost izuzimanja određenih strateških sektora od kineskih ulagača;

29.  naglašava da bi sporazumom stranama, a u slučaju EU-a njezinim državama članicama, trebalo omogućiti utvrđivanje i provođenje glavnih politika promicanja i zaštite kulturne raznolikosti;

30.  naglašava da se sporazumom mora promicati održivo i uključivo ulaganje kojim se poštuje okoliš, posebno u području ekstraktivne industrije, te potiče kvalitetne radne uvjete u poduzećima u koja se ulaže;

31.  poziva na klauzulu prema kojoj ulagač mora potencijalnoj zemlji domaćinu pružiti sve informacije koje ta strana zahtjeva o dotičnom ulaganju u svrhu donošenja odluka o tom ulaganju ili samo radi statistike, dok će država domaćin zaštititi od razotkrivanja sve povjerljive poslovne informacije koje bi mogle dovesti u pitanje konkurentan položaj ulagača ili ulaganja;

32.  inzistira na potrebi da se u budući sporazum uključe odredbe o transparentnosti i upravljanju državnim poduzećima i državnim investicijskim fondovima na temelju načela iz Santiaga, usvojenih pod okriljem MMF-a, te da se definiraju načela u vezi s upravljanjem i institucionalnom strukturom državnih investicijskih fondova te s transparentnosti njihovih strategija ulaganja;

33.  ponovno poziva na učinkovitu klauzulu o korporativnoj društvenoj odgovornosti u skladu s Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; potvrđuje da bi ulagači trebali primjenjivati Tripartitnu deklaraciju o multinacionalnim poduzećima i socijalnoj politici Međunarodne organizacije rada i Smjernice za multinacionalna poduzeća OECD-a te posebne ili sektorske međunarodne standarde odgovorne prakse ako oni postoje; poziva na obvezujuću socijalnu klauzulu i klauzulu o zaštiti okoliša, kao dijelu cjelovitog poglavlja o održivom razvoju koje poliježe mehanizmu za rješavanje sporova; poziva obje strane da provedu održivu i uključivu strategiju ulaganja koja uključuje klauzulu o korporativnoj društvenoj odgovornosti s konkretnim smjernicama za ulagače i učinkovitom metodologijom procjene za tijela javne vlasti koja nadziru rezultate investicija u smislu njihovog utjecaja na društvo i okoliš;

34.  naglašava da sporazum mora obvezivati kineske ulagače u EU-u na usklađenost s europskim socijalnim standardima i pravilima socijalnog dijaloga;

35.  naglašava da se bilateralnim sporazumom o ulaganju između EU-a i Kine treba omogućiti održiv rast i stvaranje radnih mjesta te jačati sinergije i pozitivne učinke prelijevanja s drugim sporazumima o regionalnoj trgovini i ulaganju čiji su potpisnici EU i Kina;

36.  poziva Komisiju da dopuni svoju procjenu utjecaja tako da također procjeni utjecaj sporazuma o ulaganju između EU-a i Kine na ljudska prava jer se obvezala na to Strateškim okvirom i Akcijskim planom za ljudska prava i demokraciju;

37.  smatra da u sporazum mora biti uključena odredba u kojoj se navodi da svi ulagači trebaju u potpunosti biti u skladu sa zakonom strane domaćina na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, i po potrebi, nadnacionalnoj razini te da će ulagači koji ne poštuju vladavinu prava podlijegati građanskim parnicama zbog odgovornosti u sudskom postupku relevantne nadležnosti zbog nezakonitih postupaka ili odluka donesenih u pogledu ulaganja, posebno u slučajevima kad takvi postupci ili odluke dovode do značajne ekološke štete, osobnih ozljeda ili gubitka života;

38.  naglašava da bi se u sporazum trebala uvrstiti klauzula kojom se zabranjuje ublažavanje socijalnog zakonodavstva i zakonodavstva o okolišu u svrhu privlačenja ulaganja i kojom se osigurava da obje strane moraju učinkovito provoditi relevantne zakone održivim ili ponavljajućim djelovanjem ili nedjelovanjem, kao poticaj za uspostavljanje, prikupljanje, širenje ili zadržavanje ulaganja na svom teritoriju;

39.  inzistira da bilateralni sporazum o ulaganju između EU-a i Kine mora biti u skladu s pravnom stečevinom EU-a, uključujući važeće socijalno zakonodavstvo i zakonodavstvo o okolišu te da obje strane moraju učinkovito provoditi svoje zakonodavstvo u tim područjima tako da se svim odredbama ovog sporazuma potiče zakonito uspostavljanje, prikupljanje, širenje ili zadržavanje ulaganja na teritoriju svake strane te jačaju poduzetničke prakse i pošteno poslovno postupanje;

40.  ustraje da je potrebno sporazumom zahtijevati usklađenost stranih ulagača sa standardima EU-a o zaštiti podataka;

41.  izražava duboku zabrinutost kad je riječ o razini diskrecijskih prava međunarodnih arbitražnih sudaca prilikom širokog tumačenja klauzula o zaštiti ulagača što vodi do odbacivanja zakonitih javnih propisa; zahtijeva da arbitražni suci koje imenuju strane u sporu budu neovisni i nepristrani te da provedena arbitraža bude u skladu s kodeksom ponašanja utemeljenom na pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), na onima Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) ili na bilo kojim drugim međunarodnim sporazumima i standardima koje priznaju i prihvaćaju obje strane;

42.  smatra da bi u sporazumu kao glavni prioritet trebao biti uključen učinkovit mehanizam rješavanja sporova između država te između ulagača i države kako bi se s jedne strane spriječilo da neosnovana potraživanja ne dovedu do neopravdanih arbitraža te s druge strane kako bi se osiguralo da svi ulagači imaju pristup poštenom suđenju nakon kojeg odmah slijedi provedba arbitražne odluke;

43.  smatra da bi sporazumom trebali biti predviđeni postupci rješavanja sporova između država, kao i mehanizmi za rješavanje sporova između ulagača i države u skladu s adekvatnim pravnim okvirom te podložni strogim kriterijima transparentnosti;

44.  poziva EU i Kinu da zajedno uspostave mehanizam ranog upozoravanja kako bi imali mogućnost proaktivno rješavati svaki novi spor o trgovini ili ulaganju u što ranijoj fazi upotrebljavajući sve odgovarajuće mjere, uključujući meku silu i trgovinsku diplomaciju;

45.  smatra također da bi sporazum trebao uključivati odredbe o izvansudskom rješavanju sporova kako bi se poticalo brzo, dostupno i prijateljsko rješavanje sporova među stranama koje slobodno odlučuju o njihovoj primjeni;

46.  predlaže da fleksibilni mehanizmi rješavanja sporova poput posredovanja budu u sporazumu detaljno određeni u pogledu, primjerice, trajanja, troškova i provedbe rješenja koja prihvate obje strane;

47.  izražava mišljenje da bi, nakon što se sklopi i u potpunosti ratificira, sporazum o ulaganju između EU-a i Kine zamijenio sve postojeće bilateralne sporazume o ulaganju između pojedinačnih država članica EU-a i Kine u skladu s pravom Unije;

48.  savjetuje da pregovori započnu tek nakon što kinesko Državno vijeće službeno odobri da se u investicijski sporazum uključi pristup tržištu;

49.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 264 E, 13.9.2013., str. 33.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0097.
(3) SL C 56 E, 26.2.2013., str. 87.
(4) SL C 168 E, 14.6.2013., str. 1.
(5) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 34.
(6) SL C 99 E, 3.4.2012., str. 101.
(7) SL C 99 E, 3.4.2012., str. 31.
(8) SL C 99 E, 3.4.2012., str. 94.
(9) SL C 67 E, 18.3.2010., str. 101.
(10) Usvojeni tekstovi od 12.6.2013., P7_TA(2013)0261 i 0262

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti