Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2675(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0435/2013

Ingivna texter :

B7-0435/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 18
CRE 08/10/2013 - 18

Omröstningar :

PV 09/10/2013 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0412

Antagna texter
PDF 205kWORD 44k
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan
P7_TA(2013)0412B7-0435/2013

Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (2013/2675(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 17 februari 2011 om Europa 2020-strategin(1),

–  med beaktande av artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det anges att ”i sina förbindelser med den övriga världen ska unionen [...] bidra [...] till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt” respektive ”unionen ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet”,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 maj 2011 om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) – 2009(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 september 2012 om årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om förbindelserna mellan EU och Kina(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om att förstärka de europeiska små och medelstora företagens roll i den internationella handeln(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om handel med tjänster(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2008 om råvaruhandel(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska företag(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2007 om EU i världen – konkurrenskraftens externa aspekter(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2005 om förbindelserna mellan EU, Kina och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern(12),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel, tillväxt och världspolitik. Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin (COM(2010)0612),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Ett konkurrenskraftigt Europa i världen Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (COM(2006)0567),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 28 februari 2013 om handels- och investeringshinder (COM(2013)0103),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (O–000093/2013 – B7–0509/2013),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det regelbaserade multilaterala handelssystemet, som inrättades genom Världshandelsorganisationen (WTO), är det effektivaste sättet att nå öppen och rättvis handel i hela världen. Samtidigt är det mycket viktigt att uppfatta bilaterala avtal som en del av samma gemensamma verktyg för internationella frågor.

B.  EU står fast vid sitt åtagande om att i första hand söka uppnå ett välavvägt och rättvist resultat för utvecklingsagendan från Doha, samtidigt som parallella framsteg med bilaterala handelsavtal med andra industriländer också är ett godtagbart alternativ.

C.  Den totala bilaterala handeln mellan EU och Taiwan har ökat mer än tolvfaldigt under de tjugo senaste åren och översteg 40 miljarder euro 2011.

D.  Taiwan är EU:s sjunde största handelspartner i Asien, och EU:s tjugotredje största handelspartner i världen.

E.  2010 stod EU för 31,5 procent av alla utländska direktinvesteringar och 21 procent av utländska direktinvesteringsstockar i Taiwan, därmed var EU den största utländska investeraren i landet.

F.  Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan utnyttjas för närvarande inte i den omfattning som skulle vara möjligt.

G.  En öppen och rättvis handel är ett effektivt sätt att skapa mer tillväxt och välstånd genom att utnyttja de komparativa fördelarna i de respektive ekonomierna och de potentiella synergieffekter som uppstår till följd av ökad ekonomisk integration och nya insatser för kunskapsdrivna ekonomier.

H.  Tullarna mellan de två handelspartnerna är redan nu allmänt låga och EU och Taiwan för en regelbunden strukturerad dialog om handels- och investeringsfrågor av gemensamt intresse. Fyra tekniska arbetsgrupper har inom ramen för detta inrättats för att ta itu med frågor som rör immateriella rättigheter, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder och läkemedelssektorn.

I.  Trots relativt låga tullavgifter är de bilaterala handelsvolymerna mellan EU och Taiwan lägre än lejonparten av EU:s handelsutbyte med dess andra stora handelspartner.

J.  IKT-industrin är en sektor med högt mervärde och en källa till tillväxt i både EU och Taiwan, särskilt när det gäller vidareutveckling av smarta produkter och tjänster.

K.  EU och Taiwan kan stärka sina ekonomiska förbindelser ytterligare på ett sätt som är verkligt fördelaktigt för båda parter, även med tanke på gemensamma samhällsproblem.

L.  Taiwan har varit fullvärdig medlem av WTO sedan 2002 och är även fullvärdig medlem av Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Apec) och Asiatiska utvecklingsbanken.

M.  Taiwans tillträde till WTO-avtalet om offentlig upphandling i juli 2009 var ett viktigt och positivt steg som gjorde att Taiwan inte enbart kan dra nytta av ett ömsesidigt öppnande av marknaderna för offentlig upphandling utan också kommer att förbättra effektiviteten på hemmamarknaden.

N.  Taiwan och Kina har antagit en konstruktiv strategi som bidrar till att 19 avtal har undertecknats mellan Straits Exchange Foundation (för Taiwan) och Association for Relations Across the Taiwan Straits (för Kina). Avtalen innefattar ett ramavtal om ekonomiskt samarbete och ett avtal om immateriella rättigheter som undertecknades den 29 juni 2010 samt investerings- och tullsamarbetsavtalet som undertecknades den 9 augusti 2012.

O.  Andra konstruktiva alternativ har lett till att Taiwan har slutit 31 bilaterala investeringsavtal med tredjeländer, bland annat med Japan den 22 september 2011, samt ett ekonomiskt samarbetsavtal med Nya Zeeland den 10 juli 2013, och återupptog sina förhandlingar om handels- och investeringsramavtalet (Tifa) med USA den 10 mars 2013 samt håller för närvarande på att förhandla om ett investeringsavtal med Sydkorea och ett frihandelsavtal med Singapore (Astep).

P.  Taipeis ekonomiska och kulturella representationskontor i USA och American Institute i Taiwan har kommit överens om ett gemensamt uttalande om principerna för internationella investeringstjänster och IKT-tjänster. Taiwan har slutit omfattande inkomstskatteavtal med 25 länder, inklusive 9 EU-medlemsstater.

Q.  Närmare ekonomiska förbindelser med Taiwan står inte i motsattsförhållande till EU:s politik för ett enat Kina, eftersom Kina och Taiwan båda anslöt sig till Apec 1991 och WTO 2002.

1.  Europaparlamentet anser att det multilaterala handelssystemet, som förkroppsligas av WTO, fortfarande är det tveklöst verkningsfullaste systemet för att uppnå en öppen och rättvis global handel. Parlamentet anser att EU och Taiwan bör bidra till att de multilaterala handelsförbindelserna går framåt.

2.  Europaparlamentet anser att EU med tanke på dess arbete för att stärka de ekonomiska förbindelserna med Kina bör överväga möjligheten att göra samma sak med Taiwan för att på ett konsekvent sätt fortsätta stödja Taiwans demokratiska system, sociala pluralism och goda resultat när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

3.  Europaparlamentet anser därför att EU bör reagera positivt på Taiwans vilja att inleda parallella förhandlingar om bilaterala avtal om investeringsskydd och marknadstillträde för att ytterligare stärka rättssäkerheten vid investeringar och öka storleken och kvaliteten på investeringsflödena.

4.  Europaparlamentet anser att beslutet att inleda sådana förhandlingar med Taiwan bör fattas av ekonomiska skäl och inte sammankopplas med utvärderingen av förbindelserna mellan EU och Folkrepubliken Kina.

5.  Europaparlamentet understryker att det ser positivt på avtalen om investeringsskydd och marknadstillträde med Taiwan, vilka kommer att leda till att de existerande ekonomiska förbindelserna mellan EU och Taiwan fördjupas.

6.  Europaparlamentet anser att avtal om investeringsskydd och marknadstillträde mellan EU och Taiwan har alla förutsättningar att leda till en vinn-vinn-situation som kommer att gynna de båda ekonomierna.

7.  Europaparlamentet konstaterar att man i alla avtal bör ta tillbörlig hänsyn till små och medelstora företag och förbättra deras möjligheter att investera i utlandet.

8.  Europaparlamentet påminner också om att EU och Taiwan redan har välfungerande ekonomiska förbindelser, generellt låga tullavgifter på båda sidor och en välstrukturerad dialog, med regelbundna möten för att ta itu med bilaterala handels- och investeringsfrågor.

9.  Europaparlamentet betonar att avtalet bör inbegripa parternas starka åtagande för en hållbar och inkluderande utveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt plan när det gäller investeringar.

10.  Europaparlamentet betonar att de investeringsavtal som sluts av EU måste respektera rätten till statliga åtgärder, särskilt när det gäller att uppnå målen för den offentliga politiken, t.ex. på områdena samhälle, miljö, mänskliga rättigheter, säkerhet, arbetstagar- och konsumenträttigheter, folkhälsa och kulturell mångfald. Parlamentet vill se att särskilda bestämmelser om dessa mål inkluderas i avtalet.

11.  Europaparlamentet rekommenderar att när det gäller marknadstillträde ska båda parter tillåtas att utesluta vissa sektorer från avregleringsåtagandena för att kunna skydda sina strategiska nationella intressen.

12.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på bindande bestämmelser om företagens sociala ansvar och effektiva sociala och miljörelaterade bestämmelser.

13.  Europaparlamentet betonar att avtalet måste förpliktiga utländska investerare i EU att rätta sig efter europeiska sociala normer och kraven på social dialog.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda förhandlingar om dessa avtal mellan EU och Taiwan.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Taiwans regering och lagstiftande församling Yuan.

(1) EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 42.
(2) EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 35.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0334.
(4) Antagna texter, P7_TA(2013)0097.
(5) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(6) EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 101.
(7) EUT C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
(8) EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 67.
(9) EGT C 279 E, 19.11.2009, s. 5.
(10) EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
(11) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(12) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 471.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy