Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0277/2013

Внесени текстове :

A7-0277/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Обяснение на вота
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Обяснение на вота
PV 12/03/2014 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Приети текстове
PDF 859kWORD 395k
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург
Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 9 октомври 2013 г., към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Директива 2011/92/ЕС хармонизира принципите за оценяване на въздействието върху околната среда на проектите чрез въвеждане на минимални изисквания (по отношение на типа на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на изпълнителите, съдържанието на оценката и участието на компетентните органи и на обществеността) и допринася за поддържането на висока степен на опазване на околната среда и човешкото здраве.
(1)  Директива 2011/92/ЕС хармонизира принципите за оценяване на въздействието върху околната среда на проектите чрез въвеждане на минимални изисквания (по отношение на типа на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на изпълнителите, съдържанието на оценката и участието на компетентните органи и на обществеността) и допринася за поддържането на висока степен на опазване на околната среда и човешкото здраве. На държавите членки следва да бъде разрешено да определят по-строги правила за опазване на околната среда и защита на човешкото здраве.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Необходимо е да се измени Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри качеството на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, да се рационализират различните етапи на тази процедура и да се подобрят последователността и взаимодействието с другите законодателни и политически актове на Съюза, както и със стратегии и политики, разработени от държавите членки в области от национална компетентност.
(3)  Необходимо е да се измени Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри качеството на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, да се приведат тези разпоредби в съответствие с принципите на интелигентното регулиране, да се рационализират различните етапи на тази процедура и да се подобрят последователността и взаимодействието с другите законодателни и политически актове на Съюза, както и със стратегии и политики, разработени от държавите членки в области от национална компетентност. Крайната цел на изменението на настоящата директива е по-ефективното й прилагане на равнище държави членки. В много случаи административните процедури са станали твърде сложни и дълги, което води до забавяне и създава допълнителни рискове за защитата на околната среда. Във връзка с това опростяването и хармонизирането на производството следва да бъде една от целите на настоящата директива. Трябва да се вземе под внимание целесъобразността на създаването на „единично звено за контакти“, с оглед осигуряване на възможност за координирана оценка или общи процедури в случаите, когато се изискват няколко оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), например в случаите на трансгранични проекти, както и да се определят по-конкретни критерии за задължителните оценки.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3a)  За да гарантира хармонизирано прилагане и еднаква защита на околната среда в рамките на Съюза, Комисията следва, в ролята си на пазител на Договорите, да осигури качествено и процедурно съответствие с разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС, включително разпоредбите относно консултирането и участието на обществеността.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)
(3б)  В случай на проекти, които могат да имат трансгранично въздействие върху околната среда, засегнатите държави членки следва да създадат съвместно единично звено за контакти въз основата на равнопоставено представителство, което да отговаря за всички етапи от процедурата. За окончателното одобрение на проекта трябва да бъде получено съгласието на всички съответни държави членки.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3 в (ново)
(3в)  Директива 2011/92/ЕС също следва да бъде преразгледана така, че да осигури подобряване на опазването на околната среда, увеличаване на ефективността на ресурсите и подпомагане на устойчивия растеж в Европа. За тази цел е необходимо да се опростят и хармонизират предвидените процедури.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  През последното десетилетие, въпросите, свързани с околната среда, като ефективното използване на ресурсите и биологичното разнообразие, изменението на климата и рисковете от бедствия, придобиха по-голяма важност в процеса на вземане на решения и би следвало поради това да бъдат ключови елементи в процесите на оценка и вземане на решения, особено за инфраструктурни проекти.
(4)  През последното десетилетие, въпросите, свързани с околната среда, като ефективното и устойчиво използване на ресурсите и опазването на биологичното разнообразие, земеползването, изменението на климата и рисковете от природни или предизвикани от човека бедствия, придобиха по-голяма важност в процеса на вземане на решения. Те би следвало поради това да бъдат важни елементи в процесите на оценка и вземане на решения относно всички публични или частни проекти, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, особено за инфраструктурни проекти, и тъй като Комисията не е приела насоки за прилагане на Директива 2011/92/ЕС по отношение на опазването на историческото и културното наследство, тя следва да предложи списък с критерии и указания, включително относно видимото въздействие, с оглед на по-доброто прилагане на директивата.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Посочва, че е необходимо по-добро отчитане на екологичните критерии във всички проекти, което може също така да има неблагоприятни последици, като например допълнително усложняване на процедурите и удължаване на сроковете за издаване на разрешение и валидиране на всеки етап. Това би могло да доведе до увеличаване на разходите и дори може да представлява заплаха за околната среда поради твърде голямата продължителност на инфраструктурните проекти.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)  Изключително важно е въпросите, свързани с околната среда, произтичащи от инфраструктурните проекти, да не отклоняват вниманието от факта, че даден проект ще окаже неизбежно въздействие върху околната среда. Необходимо е също така да се акцентира върху баланса между полезността на проекта и неговото въздействие върху околната среда.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  В своето съобщение, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, Комисията пое ангажимент да отрази в по-голяма степен значението на ресурсната ефективност при преработването на Директива 2011/92/ЕС.
(5)  В своето съобщение, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, Комисията пое ангажимент да отрази в по-голяма степен значението на ресурсната ефективност и устойчивост при преработването на Директива 2011/92/ЕС.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Опазването и насърчаването на културното наследство и ландшафта, които са неразделна част от културното многообразие, което Съюзът се ангажира да зачита и насърчава в съответствие с член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да използва и да се основава на определения и принципи, развити в съответните конвенции на Съвета на Европа, и по-специално Конвенцията за опазване на архитектурното наследство на Европа, Европейската конвенция за ландшафта и Рамковата конвенция за значението на културното наследство за обществото.
(11)  Опазването и насърчаването на културното наследство и ландшафта, които са неразделна част от културното многообразие, което Съюзът се ангажира да зачита и насърчава в съответствие с член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да използва и да се основава на определения и принципи, развити в съответните конвенции на Съвета на Европа, и по-специално Конвенцията за опазване на архитектурното наследство на Европа, Европейската конвенция за ландшафта, Рамковата конвенция за значението на културното наследство за обществото и Международните препоръки на ЮНЕСКО относно опазването и съвременното значение на историческите места, приети през 1976 г. в Найроби.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Видимото въздействие е съществен критерий от оценката на въздействието върху околната среда във връзка с опазването на историческото и културното наследство, природните ландшафти и градските райони; то следва да бъде още един елемент от оценките.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  При прилагането на Директива 2011/92/ЕС е необходимо да се осигури конкурентна бизнес среда, особено за малките и средните предприятия, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с целите, изложени в съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.
(12)  При прилагането на Директива 2011/92/ЕС е необходимо да се осигури интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с целите, изложени в съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12a)  С оглед увеличаване на обществения достъп и прозрачността във всяка държава членка следва да се осигури централен портал, който да предоставя по електронен път навременна екологична информация във връзка с прилагането на настоящата директива.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)
(12б)  С цел намаляване на административната тежест, улесняване на процеса на вземане на решения и намаляване на разходите по проектите, следва да се предприемат необходимите стъпки за стандартизация на критериите, съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация1 с цел да се подкрепи прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ), да се подобри конкурентоспособността и да се избегнат различни тълкувания на стандартите.
_______________
ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в)  Все така с цел максимално опростяване и улесняване на работата на компетентните администрации, се разработват ориентировъчни критерии, като се вземат предвид характеристиките на отделните сектори на стопанската или промишлената дейност. Тази мярка следва да се основава на указанията на член 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1.
_______________
ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)
(12г)  С цел да се гарантира възможно най-добро опазване на историческото и културното наследство, Комисията и/или държавите членки следва да разработи/ят ориентировъчни критерии.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Опитът показва, че в случай на извънредни ситуации спазването на разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС може да има неблагоприятни последици и поради това следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на държавите членки да не прилагат тази директива в случаите, когато това е необходимо.
(13)  Опитът показва, че по отношение на проекти, чиято единствена цел е реакция на случай на извънредни ситуации, спазването на разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС може да има неблагоприятни последици за тази цел и поради това следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на държавите членки да не прилагат тази директива в тези изключителни случаи. Във връзка с това директивата следва да вземе под внимание разпоредбите на Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията от Еспо), които при трансгранични проекти задължават участващите държави взаимно да се уведомяват и консултират. При такива трансгранични проекти Комисията следва да играе по-активна и подкрепяща роля, когато това е целесъобразно и възможно.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Член 1, параграф 4 от Директива 2011/92/ЕС, който предвижда, че директивата не се прилага по отношение на проекти, приети чрез специален акт на националното законодателство, дава възможност за открита дерогация с ограничени процедурни гаранции и може да попречи значително за прилагането на настоящата директива.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Опитът показва, че е необходимо въвеждането на ясни правила с цел избягването на евентуални конфликти на интереси между изпълнителя на проекта, предмет на оценка на въздействието върху околната среда, и компетентните органи, посочени в член 1, параграф 2, буква е) от Директива 2011/92/ЕС. По-специално компетентните органи следва да не съвпадат с изпълнителя на проекта, нито да бъдат зависими, свързани или подчинени на изпълнителя по какъвто и да е начин. Поради същите причини следва да се предвиди, че орган, определен като компетентен орган по силата на Директива 2011/92/ЕС, не може да изпълнява тази роля по отношение на проекти, които са предмет на оценка на въздействието върху околната среда, за които този орган се явява изпълнител.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)  В оценките на въздействието върху околната среда се взема под внимание пропорционалността. Изискванията към оценката на въздействието върху околната среда за даден проект следва да бъдат пропорционални на неговия мащаб и етап на осъществяване.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  При определянето на това дали се очакват съществени последици за околната среда, компетентните органи следва да установят кои са най-подходящите за целта критерии и да използват допълнителната информация, ако има такава на разположение, от други оценки, извършени съгласно законодателството на Съюза, за да бъде изпълнението на скрининговата процедура ефективно. В това отношение е подходящо да се уточни съдържанието на решението относно необходимостта от ОВОС, по-специално в случаите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда.
(16)  При определянето на това дали се очакват съществени последици за околната среда, компетентните органи следва да определят ясно и точно кои са най-подходящите за целта критерии и да използват допълнителната информация, ако има такава на разположение, от други оценки, извършени съгласно законодателството на Съюза, за да бъде изпълнението на скрининговата процедура ефективно и прозрачно. В това отношение е подходящо да се уточни съдържанието на решението относно необходимостта от ОВОС, по-специално в случаите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)
(16a)  За да се избегнат ненужни усилия и разходи, проектите по приложение II следва да включват декларации за намерението с обем до 30 страници, съдържащи характеристиките на проекта и информация относно местонахождението на проекта, подлежащ на скринингова процедура, която следва да представлява първоначална оценка на неговата жизнеспособност. Тази скринингова процедура следва да е публична и да отговаря на факторите по член 3. Следва да се опишат значителните преки и непреки въздействия на проекта.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  От компетентните органи следва да се изисква да определят обхвата и степента на подробност на информацията за околната среда, която се представя под формата на доклад за околната среда (определяне на обхвата). С цел да се подобри качеството на оценката и да се рационализира процесът на вземане на решения, е важно да се определят на равнището на Съюза категории на информацията, въз основа на които компетентните органи следва извършат определянето.
(17)  Компетентните органи следва, когато счетат за необходимо или по искане на изпълнителя, да дават становище, с което да определят обхвата и степента на подробност на информацията за околната среда, която се представя под формата на доклад за околната среда (определяне на обхвата). С цел да се подобри качеството на оценката, да се опростят процедурите и да се рационализира процесът на вземане на решения, е важно да се определят на равнището на Съюза категории на информацията, въз основа на които компетентните органи следва да извършат определянето.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Докладът за въздействията на проекта върху околната среда, който трябва да бъде предоставен от изпълнителя на проекта, следва да включва оценка на разумните алтернативи на предлагания проект, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий), като средство за подобряване на качеството на процеса на оценка и за предоставяне на възможност за включване на екологични съображения на ранен етап от разработването на проекта.
(18)  Докладът за въздействията на проекта върху околната среда, който следва да бъде предоставен от изпълнителя на проекта, следва да включва оценка на разумните алтернативи на предлагания проект, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий), като средство за подобряване на качеството на процеса на сравнителна оценка и за предоставяне на възможност за включване на екологични съображения на ранен етап от разработването на проекта, с цел извършване на най-устойчивия избор, с най-малко въздействие върху околната среда.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че данните и информацията, включени в докладите за околната среда, са пълни и с достатъчно високо качество по смисъла на приложение IV към Директива 2011/92/ЕС. С оглед избягване дублирането на оценката, държавите членки следва да вземат под внимание факта, че оценките на въздействието върху околната среда може да се извършват на различни равнища или посредством различни инструменти.
(19)  Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че данните и информацията, включени в докладите за околната среда, са пълни и с достатъчно високо качество по смисъла на приложение IV към Директива 2011/92/ЕС.
Изменение 102
Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)
(19а)  Следва да се гарантира, че лицата, които проверяват докладите за въздействието върху околната среда, поради своята квалификация и опит разполагат с необходимата техническа компетентност за изпълнение на задачите, определени в Директива 2011/92/ЕС, по научно обективен начин и напълно независимо от изпълнителя и от самите компетентни органи.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  С цел да се осигури прозрачност и отчетност, от компетентния орган следва да се изисква да обосновава решението, когато издава разрешение за осъществяване на даден проект, че са взети предвид резултатите от проведените консултации и събраната релевантна информация.
(20)  С цел да се осигури прозрачност и отчетност, от компетентния орган следва да се изисква да обосновава решението подробно и изчерпателно, когато издава разрешение за осъществяване на даден проект, като посочи, че са взети предвид резултатите от проведените консултации със заинтересованата общественост и цялата събрана релевантна информация. В случаите, когато това изискване не е изпълнено, заинтересованата общественост следва да има право да оспори решението.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Целесъобразно е да се установят общи минимални изисквания за наблюдение на значителните неблагоприятни последици от изграждането и експлоатацията на проекти, за да се осигури общ подход във всички държави членки, както и да се гарантира, че след прилагането на мерки за смекчаване и компенсиране, въздействието не надвишава първоначално предвиденото. Такова наблюдение не следва нито да дублира, нито да е в допълнение към наблюдението, изисквано съгласно други разпоредби от законодателството на Съюза.
(21)  Целесъобразно е да се установят общи минимални изисквания за наблюдение на значителните неблагоприятни последици от реализацията и управлението на проекти, за да се осигури общ подход във всички държави членки, както и да се гарантира, че след прилагането на мерки за смекчаване и компенсиране, въздействието не надвишава първоначално предвиденото. Такова наблюдение не следва нито да дублира, нито да е в допълнение към наблюдението, изисквано съгласно други разпоредби от законодателството на Съюза. Ако резултатите от наблюдението показват наличие на непредвидени неблагоприятни последици, е целесъобразно да се предвидят подходящи коригиращи действия за справяне със ситуацията под формата на допълнителни мерки за смекчаване и/или компенсиране.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  Следва да бъдат въведени срокове за различните етапи на екологичната оценка на проектите, за да се стимулира по-ефикасното вземане на решения и да се повиши правната сигурност, като се вземат предвид също характерът, сложността, местоположението и размерът на предложения проект. Тези срокове не бива в никакъв случай да застрашават постигането на високи стандарти при опазването на околната среда, по-специално на произтичащите от други европейски законодателни актове в областта на околната среда, както и ефективното публично участие и достъпа до правосъдие.
(22)  Следва да бъдат въведени разумни и предвидими срокове за различните етапи на екологичната оценка на проектите, за да се стимулира по-ефикасното вземане на решения и да се повиши правната сигурност, като се вземат предвид също характерът, сложността, местоположението и размерът на предложения проект. Тези срокове не бива в никакъв случай да застрашават постигането на високи стандарти при опазването на околната среда, по-специално на произтичащите от други европейски законодателни актове в областта на околната среда, както и ефективното публично участие и достъпа до правосъдие, и удължаване на тези срокове следва да се допуска само в изключителни случаи.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)
(22a)  Една от целите на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси на Европейската икономическа комисия на ООН (Конвенцията от Орхус), която Съюзът е ратифицирал и транспонирал в правото на Съюза1, е да гарантира правото на обществеността да участва в процеса на вземане на решения по въпроси, свързани с околната среда. Поради това трябва да продължи да се насърчава участието на обществеността, включително на сдружения, организации и групи, и по-специално на неправителствени организации, работещи в полза на опазването на околната среда. Освен това член 9, параграфи 2 и 4 от Конвенцията от Орхус предвижда достъп до съдебни или други процедури, оспорващи материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, които се отнасят до участието на обществеността. Следва също така да се подобрят разпоредбите на настоящата директива относно трансграничните транспортни проекти, като се използват съществуващите структури за развитието на транспортни коридори, както и инструментите за установяване на потенциалното въздействие върху околната среда.
______________________
1Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г. (ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1)
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Праговете за производство на нефт и природен газ, предвидени в приложение I към Директива 2011/92/ЕС, не отчитат специфичните равнища на дневен добив на неконвенционални въглеводороди, които често са по-ниски и изключително променливи. Следователно, въпреки тяхното въздействие върху околната среда, проектите, свързани с тези въглеводороди, не са предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с принципа на предохранителните мерки, както се изисква в резолюцията на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт, е целесъобразно неконвенционалните въглеводороди (шистов газ и нефт, природен газ от находища в плътни скали, метан от каменовъглени залежи), определени на базата на техните геоложки характеристики, да бъдат включени в приложение I към Директива 2011/92/ЕС, независимо от добиваното количество, за да може проектите, свързани с тези въглеводороди, да бъдат систематично подлагани на оценка на въздействието върху околната среда.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 24 a (ново)
(24a)  Държавите членки и другите ръководители на проекти следва да гарантират, че оценките на трансгранични проекти се извършват ефективно, като се избягват ненужни отлагания.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 26
(26)  С цел да се съгласуват критериите за подбор и информацията, която трябва да бъде предоставяна в доклада относно околната среда, с най-новите развития в технологиите и със съответните практики, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приложения II.А, III и IV към Директива 2011/92/ЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.
(26)  С цел да се съгласуват критериите за подбор и информацията, която трябва да бъде предоставяна в доклада относно околната среда, с най-новите развития в технологиите и със съответните практики, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приложения II.А, III и IV към Директива 2011/92/ЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и разработването на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното, своевременно и целесъобразно предаване на необходимите документи на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  При подготовката и разработването на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното, своевременно и съответстващо предаване на необходимите документи на Европейския парламент и на Съвета.
заличава се
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква a а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква а) — тире 2
(aa)  в параграф 2  буква а) второто тире се заменя със следното:
„— друга намеса в естествената заобикаляща среда и ландшафта, включително проучване и добив на природни ресурси;“
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква a б) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква в)
(aб)  буква в) от параграф 2 се заменя със следния текст:
„в) разрешение за осъществяване“ означава решението на компетентния орган или органи, което дава право на възложителя да започне проекта;“
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 - параграф 2
б)  в параграф 2 се добавя следната буква:
б)  в параграф 2 се добавят следните определения:
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж)
ж)  „оценка на въздействието върху околната среда“ означава процесът на изготвяне на доклад относно околната среда, провеждане на консултации (включително с обществеността и компетентните органи в областта на околна среда), оценката, направена от компетентния орган, който е взел предвид доклада относно околната среда и резултатите от консултациите при процедурата по издаване на разрешение, както и предоставянето на информация за решението в съответствие с разпоредбите на членове 5—10.“
ж)  „оценка на въздействието върху околната среда“ означава процесът на изготвяне на доклад относно околната среда от изпълнителя на проекта, провеждането на консултации (включително с обществеността и компетентните органи в областта на околна среда), оценката, направена от компетентния орган и/или от органите по член 6, параграф 1, който е взел предвид доклада относно околната среда, включително данните относно замърсяването на въздуха и резултатите от консултациите при процедурата по издаване на разрешение, както и предоставянето на информация за решението в съответствие с разпоредбите на членове 5—10;
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж б) (нова)
жб)  „трансгранична отсечка“ означава отсечка, която осигурява непрекъснатостта на проект от общ интерес между най-близките градски възли от двете страни на границата между две държави членки или между държава членка и съседна държава;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж в) (нова)
(жв)  „стандарт“ означава техническа спецификация, приета от признат орган за стандартизация, за многократно или продължително приложение, който не е задължително да се спазва и който спада към една от следните категории:
(i)  „международен стандарт“ означава стандарт, приет от международен орган за стандартизация;
(ii)  „европейски стандарт“ означава стандарт, приет от европейска организация за стандартизация;
(iii)  „хармонизиран стандарт“ означава европейски стандарт, приет въз основа на отправено от Комисията искане за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация;
(iv)  „национален стандарт“означава стандарт, приет от национален орган за стандартизация;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж г) (нова)
(жг)  „градски исторически обекти“ са част от по-голяма цялост, включваща естествена и застроена среда, както и ежедневния живот на обитателите на тези обекти. В тази по-широка среда, обогатена с ценности, датиращи от миналото или настоящето, и постоянно подложена на динамичен процес от последователни трансформации, новите градски пространства могат да се разглеждат като екологични доказателства на етапа на формирането им;
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж д) (нова)
(жд)  „корективни действия“ означава допълнителни мерки за смекчаване и/или компенсиране, които могат да бъдат предприети от изпълнителя на проекта за справяне с непредвидени неблагоприятни последици или нетна загуба на биологично разнообразие, установени при изпълнението на проекта, като те могат да възникнат в резултат на слабости в мерките за смекчаване на последиците, произтичащи от строителни или експлоатационни работи, за които вече е издадено разрешение;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж е) (нова)
(же)  „оценка на видимото въздействие върху околната среда“: видимото въздействие се определя като промяна във външния вид или изгледа на застроен или природен обект и на градски зони в резултат на развитие, което може да бъде положително (подобряване) или отрицателно (влошаване). Оценката на видимото въздействие обхваща и разрушаването на постройки, които са защитени, или на такива със стратегическа роля в традиционния облик на дадено място или пейзаж. Тя обхваща очевидната промяна на геоложкия релеф и всички други пречки, като например сгради или стени, които ограничават природната гледка, както и хармонията на пейзажа. Видимото въздействие се оценява до голяма степен чрез качествени оценки, включително човешката оценка и взаимодействие с пейзажа и стойността, която това придава на дадено място („духът на мястото“ — genius loci);
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж ж) (нова)
(жж)  „обща процедура“: в рамките на общата процедура компетентният орган изготвя оценка на въздействието върху околната среда, включваща оценките на един или повече органи, без да се засягат други разпоредби на друго релевантно законодателство на Съюза;
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 2 — буква ж з) (нова)
(жз)  „опростяване“ означава намаляване на броя на формулярите и административните процедури, създаване на общи процедури или инструменти за координация, с цел включване на оценките, извършени от множество органи. Опростяването също така означава установяване на общи критерии, съкращаване на сроковете за представяне на докладите и подобряване на обективните и научните оценки.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква в)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 - параграф 3
(в)  параграфи 3 и 4 се заменят със следното:
(в)  параграф 3 се заменя със следното:
3.  Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана или реагирането на аварийни ситуации, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху постигането на тези цели.
3.  Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху постигането на тези цели.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква в)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 - параграф 4
4.  Настоящата директива не се прилага за проекти, подробните правила за които са приети чрез специален акт на националното законодателство, ако целите на настоящата директива, включително целта за предоставяне на информация, се постигат по законодателен път. На всеки две години, считано от датата, посочена в член 2, параграф 1 от Директива XXX [OPOCE please introduce the n° of this Directive], държавите членки информират Комисията за всеки от случаите, в които те са приложили настоящата разпоредба.
заличава се
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 — буква в а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 1 — параграф 4 а (нов)
(вa)  Добавя се следният параграф:
„4а. Държавите членки определят компетентния орган или органи по начин, който да гарантира пълната му/им независимост при изпълнението на възложените му/им функции съгласно настоящата директива. По-специално компетентният орган или органи се определят по такъв начин, че да се избегне всякаква зависимост, връзка или подчиненост между тях или части от тях и изпълнителя. Компетентният орган не може да изпълнява функциите, възложени му съгласно настоящата директива, по отношение на проекти, за които той се явява изпълнител.“
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 — точка 1 a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 - параграф 1
(1a)  В член 2 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Държавите членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, наред с другото, поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие, след провеждане на консултации с обществеността. Мерките за наблюдение на значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда и мерките за смекчаване и компенсиране се определят, ако е необходимо, от компетентния орган при даването на разрешение за осъществяване на проекта. Тези проекти са дефинирани в член 4.“
Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 — точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 - параграф 3
3.  Проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с изискванията на съответното законодателство на Съюза.
3.  Проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, могат да се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с изискванията на съответното законодателство на Съюза, освен в случаите, когато държавите членки счетат прилагането на тези процедури за непропорционално.
В рамките на координираната процедура, компетентният орган трябва да координира отделните оценки, изисквани от съответното законодателство на Съюза и издадени от различни органи, без да се засягат разпоредбите, изискващи противното, съдържащи се в съответното законодателство на ЕС.
По отношение на проекти, които са предмет на координираната процедура, компетентният орган трябва да координира отделните оценки, изисквани от съответното законодателство на Съюза и издадени от различни органи, без да се засяга съответното законодателство на ЕС.
В рамките на общата процедура, компетентният орган издава една оценка на въздействието върху околната среда, интегрираща оценките на един или повече органи, без да се засягат разпоредбите, изискващи противното, съдържащи се в съответното законодателство на ЕС.
По отношение на проекти, които са предмет на общата процедура компетентният орган издава една оценка на въздействието върху околната среда, включваща оценките на един или повече органи, без да се засяга съответното законодателство на ЕС.
Държавите членки следва да определят един орган, който да отговаря за улесняване на процедурата по издаване на разрешение за всеки проект.
Държавите членки могат да определят един орган, който да отговаря за улесняване на процедурата по издаване на разрешение за всеки проект.
По искане на държава членка, Комисията предоставя необходимата помощ с цел определяне и прилагане на координираните или общите процедури, посочени в настоящия член.
Във всички оценки на въздействието върху околната среда изпълнителят доказва в доклада за околната среда, че в тях е взето предвид всяко друго законодателство на Съюза, свързано с предложения проект, за което се изискват отделни оценки на въздействието върху околната среда.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 1 — точка 2 a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 2 - параграф 4
(2a)  В член 2 параграф 4 се заменя със следното:
„4. Без да се засягат разпоредбите на член 7, държавите членки могат, в изключителни случаи, ако това е предвидено от националното законодателство, да освободят конкретен проект, чиято единствена цел е да се отговори на извънредни ситуации, изцяло или частично от разпоредбите на тази директива, при условие че прилагането им би имало неблагоприятни последици за тези цели.
В такъв случай държавите членки могат да информират и проведат консултации със заинтересованата общественост и:
а)  преценяват дали друга форма на оценка би била подходяща;
б)  предоставят на заинтересованата общественост информацията, получена чрез други форми на оценяване, посочени в буква а), информацията, отнасяща се до решението за предоставяне на освобождаване и до причините за предоставянето на това освобождаване;
в)  преди да дадат съгласие, информират Комисията за причините, обосноваващи предоставеното освобождаване, и когато е приложимо, й предоставят информацията, която е дадена на техните граждани.
Комисията незабавно изпраща получената документация на останалите държави членки.
Комисията ежегодно докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия параграф.“
Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 — точка 3
Директива 2011/92/ЕС
Член 3
Член 3
Член 3
Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, съобразно особеностите на всеки отделен случай и в съответствие с членове 4—11, преките и непреките значителни въздействия на даден проект върху следните фактори:
Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, съобразно особеностите на всеки отделен случай и в съответствие с членове 4—11, преките и непреките значителни въздействия на даден проект върху следните фактори:
а)  население, човешко здраве и биологично разнообразие, като се отделя особено внимание на видове и местообитания, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
а)  население, човешко здраве и биологично разнообразие, включително флора и фауна, като се отделя особено внимание на видове и местообитания, защитени по силата на директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/EО и 2009/147/ЕО;
б)  земя, почва, вода, въздух и изменение на климата;
б)  земя, почва, вода, въздух и климат;
в)  материални активи, културно наследство и ландшафт;
в)  материални активи, културно наследство и ландшафт;
г)  взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в);
г)  взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в);
д)  експозиция, уязвимост и устойчивост на факторите, посочени в букви а), б) и в), спрямо рисковете от природни и причинени от човека бедствия.
д)  експозиция, уязвимост и устойчивост на факторите, посочени в букви а), б) и в), спрямо вероятните рискове от природни и причинени от човека бедствия.
Изменения 55 и 127/REV
Предложение за директива
Член 1 — точка 4
Директива 2011/92/ЕС
Член 4 - параграфи 3, 4, 5 и 6
(4)  Член 4 се изменя, както следва:
(4)  Член 4 се заменя със следното:
а)  параграфи 3 и 4 се заменят със следното:
а)  параграфи 3 и 4 се заменят със следното:
3. За проектите, изброени в приложение ІІ, изпълнителят на проекта предоставя информация за характеристиките на проекта, неговото потенциално въздействие върху околната среда и предвидените мерки за избягване и намаляване на значителните последици. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в приложение II, раздел А.
„3. За проектите, изброени в приложение ІІ, и когато държавата членка счита, че това е уместно, изпълнителят на проекта предоставя в резюме информация за характеристиките на проекта, неговото потенциално въздействие върху околната среда и предвидените мерки за избягване и намаляване на значителните последици. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в приложение II, раздел А. Информацията, която трябва да бъде предоставена от изпълнителя, е минимална по обем и се свежда до някои основни аспекти, които позволяват на компетентния орган да вземе своето решение съгласно параграф 2.
4.  Когато се извършва оценка на всеки случай поотделно или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, компетентният орган взема под внимание критериите за подбор, свързани с характеристиките и местоположението на проекта и неговото потенциално въздействие върху околната среда. Подробен списък на критериите за подбор, които следва да се използват, е даден в приложение III.“
4.  Когато се извършва оценка на всеки случай поотделно или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, компетентният орган взема под внимание съответните критерии за подбор, свързани с характеристиките и местоположението на проекта и неговото потенциално въздействие върху околната среда. Подробен списък на критериите за подбор е даден в приложение III.“
б)  Добавят се следните параграфи 5 и 6:
б)  Добавят се следните параграфи 5 и 6:
"5. Компетентният орган взема своето решение съгласно параграф 2 въз основа на информацията, предоставена от изпълнителя на проекта, отчитайки, когато е целесъобразно, резултатите от проучванията, предварителните проверки или оценки на последиците за околната среда, произтичащи от изпълнението на друго законодателство на Съюза. Решението съгласно параграф 2:
„5. Компетентният орган взема своето решение съгласно параграф 2 въз основа на информацията, предоставена от изпълнителя на проекта съгласно параграф 3, отчитайки, когато е целесъобразно, коментарите, направени от обществеността и от заинтересованите местни органи, резултатите от проучванията, предварителните проверки или оценки на последиците за околната среда, произтичащи от изпълнението на друго законодателство на Съюза. Решението съгласно параграф 2:
а)  обяснява как критериите, посочени в приложение III, са взети под внимание;
б)  посочва причините, поради които се изисква или не се изисква оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на членове 5—10;
б)  посочва причините, поради които се изисква или не се изисква оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на членове 5—10, по-специално във връзка със съответните критерии, изброени в приложение III;
в)  включва описание на мерките, предвидени с цел избягване, предотвратяване и намаляване на всякакви значителни въздействия върху околната среда, когато се реши, че не е необходимо да бъде изготвена оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10;
в)  включва описание на мерките, предвидени с цел избягване, предотвратяване и намаляване на всякакви значителни въздействия върху околната среда, когато се реши, че не е необходимо да бъде изготвена оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10;
г)  се прави обществено достояние.
г)  се прави обществено достояние.
6.  Компетентният орган взема своето решение в съответствие с параграф 2 в рамките на три месеца от внасянето на заявление за издаване на разрешение и при условие, че изпълнителят на проекта е представил цялата необходима информация. В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с още 3 месеца; в този случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването, и датата, на която се очаква неговото определение.
6.  Компетентният орган взема своето решение в съответствие с параграф 2 в рамките на определен от държавата членка срок, който не надвишава 90 дни от внасянето на заявление за издаване на разрешение и при условие, че изпълнителят на проекта е представил цялата необходима информация съгласно параграф 3. В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може по изключение да удължи този срок с допълнителен период от време, определен от държавата членка, който не надвишава 60 дни; в този случай компетентният орган информира писмено изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването, и датата, на която се очаква неговото определение, като прави обществено достояние информацията по член 6, параграф 2.
Ако проектът е предмет на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10, решението съгласно параграф 2 от настоящия член, включва информацията, посочена в член 5, параграф 2.“
Ако проектът е предмет на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10, решението съгласно параграф  2 от настоящия член, включва становището, предвидено в член 5, параграф 2, ако такова становище се изисква в съответствие с настоящия член.“
Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 — точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 — параграф 1
1.  Когато дадена оценка на въздействието върху околната среда трябва да се извършва в съответствие с членове 5—10, изпълнителят на проекта изготвя доклад относно околната среда. Докладът трябва да се основава на определението съгласно параграф 2 от настоящия член и да включва информация, която може разумно да се изисква за вземането на информирани решения относно въздействията върху околната среда на предложения проект, като се вземат предвид настоящите познания и методи за оценка, характеристиките, техническият капацитет и местоположението на проекта, характеристиките на потенциалното въздействие, алтернативите на предлагания проект, както и до каква степен някои въпроси (включително оценката на алтернативите) се оценяват по-добре на различни равнища, включително на равнище планиране, или да се основава на други изисквания за оценката. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде включена в доклада относно околната среда, е даден в приложение IV.
1.  Когато дадена оценка на въздействието върху околната среда трябва да се извършва в съответствие с членове 5—10, изпълнителят на проекта представя доклад относно околната среда. Докладът трябва да се основава на становището съгласно параграф 2 от настоящия член, ако такова становище бъде дадено, и да включва информация, която може разумно да се изисква за вземането на информирани решения относно въздействията върху околната среда на предложения проект, като се вземат предвид настоящите познания и методи за оценка, характеристиките, техническият капацитет и местоположението на проекта, както и характеристиките на потенциалното въздействие. Докладът относно околната среда включва също така разумни алтернативи, разгледани от изпълнителя на проекта, които са свързани с предлагания проект и неговите специфични характеристики. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде включена в доклада относно околната среда, е даден в приложение IV. В доклада относно околната среда се включва нетехническо обобщение на предоставената информация.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 — точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 - параграф 2
2.  Компетентният орган, след като се консултира с органите, посочени в член 6, параграф 1, и с изпълнителя на проекта, определя обхвата и степента на подробност на информацията, която трябва да се включи от изпълнителя на проекта в доклада относно околната среда, в съответствие с параграф 1 от настоящия член. По-специално, той определя:
2.  По искане на изпълнителя на проекта, компетентният орган, след като се консултира с органите, посочени в член 6, параграф 1, и с изпълнителя на проекта дава становище, определящо обхвата и степента на подробност на информацията, която трябва да се включи от изпълнителя на проекта в доклада относно околната среда, в съответствие с параграф 1 от настоящия член, включително по-специално:
а)  решенията и становищата, които трябва да бъдат получени;
б)  органите и обществеността, които е вероятно да бъдат засегнати от проекта;
б)  органите и обществеността, които е вероятно да бъдат засегнати от проекта;
в)  отделните етапи на процедурата и тяхната продължителност;
в)  отделните етапи на процедурата и сроковете за тяхната продължителност;
г)  разумните алтернативи по отношение на предложения проект и неговите специфични характеристики;
г)  разумните алтернативи, които могат да бъдат разгледани от изпълнителя на проекта и които са свързани с предложения проект, неговите специфични характеристики и неговото значително въздействие върху околната среда;
д)  екологичните характеристики, посочени в член 3, които е вероятно да бъдат съществено засегнати;
е)  информацията, която трябва да бъде представена относно специфичните характеристики на даден проект или тип проект;
е)  информацията, която трябва да бъде представена относно специфичните характеристики на даден проект или тип проект;
ж)  наличната информация и знания, получени на други равнища в процеса на вземане на решения, или чрез други законодателни актове на Съюза, и методите за оценка, които трябва да се използват.
ж)  наличната информация и знания, получени на други равнища в процеса на вземане на решения, или чрез други законодателни актове на Съюза, и методите за оценка, които трябва да се използват.
Компетентният орган може също така да потърси помощ от акредитирани и технически компетентни експерти, както е посочено в параграф 3 от настоящия член. Последващи искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни към изпълнителя на проекта само ако са обосновани от възникването на нови обстоятелства и ако са надлежно обяснени от компетентния орган.
Компетентният орган може също така да потърси помощ от независими квалифицирани и технически компетентни експерти, както е посочено в параграф 3 от настоящия член. Последващи искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни към изпълнителя на проекта само ако са обосновани от възникването на нови обстоятелства и ако са надлежно обяснени от компетентния орган.
Изменение 106
Предложение за директива
Член 1 — точка 5
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 - параграф 3
3.  Да се гарантира пълнотата и достатъчното качество на докладите относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1:
3.  Да се гарантира пълнотата и достатъчното качество на докладите относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1:
a)  изпълнителят на проекта гарантира, че докладът относно околната среда е изготвен от акредитирани и технически компетентни експерти, или
a)  изпълнителят на проекта гарантира, че докладът относно околната среда е изготвен от компетентни експерти; и
б)  компетентният орган гарантира, че докладът относно околната среда е заверен от акредитирани и технически компетентни експерти и/или комитети, съставени от национални експерти.
б)  компетентният орган гарантира, че докладът относно околната среда е заверен от компетентни експерти и/или комитети, съставени от национални експерти, чиито имена се оповестяват публично.
Ако дадени акредитирани и технически компетентни експерти са подпомагали компетентния орган при подготвянето на определението в член 5, параграф 2, те не могат да бъдат включени от изпълнителя на проекта в изготвянето на доклада относно околната среда.
Ако дадени компетентни експерти са подпомагали компетентния орган при подготвянето на определението в член 5, параграф 2, те не могат да бъдат включени от изпълнителя на проекта в изготвянето на доклада относно околната среда.
Подробни договорености за включването и избора на акредитирани и технически компетентни експерти (например изисквана квалификация, възлагане на оценката, лицензиране и лишаване от права) се определят от държавите членки.
Подробни договорености за включването и избора на компетентни експерти (например изисквана квалификация и опит, възлагане на оценката, лицензиране и лишаване от права) се определят от държавите членки.
От органа, който прави преглед на оценката на въздействието върху околната среда, се изисква да няма интерес или връзка с досието, за да се избегне какъвто и да било конфликт на интереси.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 1 — точка 5 а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 5 а (нов)
(5a)  Вмъква се следният член:
„Член 5a
По отношение на трансграничните проекти участващите държави членки и съседни държави предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съответните компетентни органи си сътрудничат за целите на съвместното изготвяне на интегрирана и съгласувана трансгранична оценка на въздействието върху околната среда на ранен етап от планирането, в съответствие с приложимото законодателство относно съфинансирането от страна на Съюза.
При транспортни проекти за европейски транспортни мрежи потенциалното въздействие върху мрежата „Натура 2000“ се определя чрез използване на системата TENTec на Комисията и софтуера „Натура 2000“, както и евентуални алтернативи.”
Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 — точка 6 — буква -a) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 - параграф 1
—a)  Параграф 1 се заменя със следното:
„1. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че органите, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда или териториална компетентност, имат възможност да дадат своето мнение относно информацията, предоставена от изпълнителя на проекта, както и относно искането за разрешение за осъществяване на проекта. За тази цел държавите членки посочват органите, които следва да бъдат консултирани по принцип или за всеки конкретен случай поотделно. Информацията, събрана съгласно член 5, се изпраща на тези органи. Държавите членки предвиждат подробни указания във връзка с провеждането на консултациите.“;
Изменение 107
Предложение за директива
Член 1 — точка 6 — буква -а а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 - параграф 2
—аа)  параграф 2 се заменя със следното:
„2. Обществеността се информира през централен портал, който е достъпен за обществеността по електронен път съгласно член 7, параграф 1 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда*, чрез публично оповестяване и други подходящи средства като електронните медии на ранен етап от процедурите по вземане на решения в областта на околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и най-късно веднага, след като информацията може разумно да бъде предоставена:
Изменение 63
Предложение за директива
Член 1 — точка 6 — буква -а б) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 - параграф 3
—аб)  Параграф 3 се заменя със следния текст:
„3. Държавите членки гарантират, че в разумни срокове следната информация се предоставя на разположение на заинтересованата общественост най-малкото чрез достъпен по електронен път централен портал:
а)  всяка информация, събрана съгласно член 5;
б)  в съответствие с националното законодателство, основните доклади и становища, предоставени от компетентния орган или компетентните органи в момента, когато заинтересованата общественост се информира съгласно параграф 2 от настоящия член;
в)  в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда, информация, различна от посочената в параграф 2 на настоящия член, която е от значение за вземането на решение съгласно член 8 от настоящата директива и която се предоставя, едва след като заинтересованата общественост бъде информирана съгласно параграф 2 от настоящия член.”;
Изменение 108
Предложение за директива
Член 1 — точка 6 — буква -а в) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 - параграф 5
—ав)  параграф 5 се заменя със следното:
„5. Подробните условия за информиране на обществеността и за консултации със заинтересованата общественост се определят от държавите членки. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че съответната информация се предоставя чрез централен портал, който е достъпен за обществеността по електронен път в съответствие с член 7, параграф 1 от Директива 2003/4/ЕО.“:
Изменение 65
Предложение за директива
Член 1 — точка 6 — буква б)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 - параграф 7
7.  Сроковете за консултации със заинтересованата общественост във връзка с доклада относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1, не могат да са по-кратки от 30 дни или по-дълги от 60 дни. В изключителни случаи, когато характерът, сложността, местоположението или размерът на предложения проект изискват това, компетентният орган може да удължи този срок с още 30 дни; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването.
7.  Сроковете за консултации със заинтересованата общественост във връзка с доклада относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1, не могат да са по-кратки от 30 дни или по-дълги от 60 дни. В изключителни случаи, когато характерът, сложността, местоположението или размерът на предложения проект изискват това, компетентният орган може да удължи този срок с не повече от 30 дни; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 1 — параграф 1 — точка 6 - буква б а) (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 6 — параграф 7 а (нов)
ба)  Добавя се следният параграф:
„7a. За да се осигури ефективното участие на заинтересованата общественост в процедурите по вземане на решения, държавите членки гарантират, че по всяко време и независимо от всякакви текущи конкретни проекти, подлежащи на оценка на въздействието върху околната среда, на обществеността се предоставя информация за контакти и лесен и бърз достъп до органа или органите, отговарящи за изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящата директива, както и че се отделя необходимото внимание на коментарите и мненията на обществеността.“.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 1 — параграф 1 — точка 7 а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 7 — параграф 5 а (нов)
(7a)  В член 7 се добавя следният параграф:
„5a. При трансгранични проекти от общ интерес в областта на транспорта, включени в някой от коридорите, посочени в Приложение І към Регламента ...+ за създаване на Механизъм за свързване на Европа, държавите членки се включват в координирането на работата по провеждането на обществени консултации. В хода на планирането на нова инфраструктура координаторът гарантира провеждането на процес на широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и гражданското общество. При всички случаи координаторът може да предложи подходи за разработване на план за коридор, както и за неговото изпълнение по балансиран начин.”.
________________
+ Номер, дата и заглавие на Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа (2011/0302(COD)).
Изменения 109, 93 и 130
Предложение за директива
Член 1 — точка 8
Директива 2011/92/ЕС
Член 8
1.   Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при процедурата за издаване на разрешение за осъществяване. За тази цел решението за издаване на разрешение трябва да съдържа следната информация:
1.   Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат надлежно предвид и се оценяват подробно при процедурата за издаване на разрешение за осъществяване. Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение, компетентният орган или органи информират обществеността за това в съответствие със съответните процедури и предоставят на разположение на обществеността следната информация:
a)   оценката на въздействието върху околната среда на компетентния орган, посочена в член 3, и условията на околната среда, приложени към решението, включително описание на основните мерки, за избягване, намаляване и, ако е възможно, премахване на неблагоприятните последици;
a)   резултатите от оценката на въздействието върху околната среда на компетентния орган, посочена в член 3, включително обобщение на коментарите и становищата, получени съгласно членове 6 и 7, и условията на околната среда, приложени към решението, включително описание на основните мерки, за избягване, намаляване и, ако е възможно, премахване на неблагоприятните последици;
б)   основните причини за избора на приетия проект с оглед на другите разгледани алтернативи, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий);
б)   кратко описание на основните алтернативи, проучени от възложителя, и посочване на главните причини за неговия избор с оглед на въздействието на проекта върху околната среда;
в)  резюме на коментарите, получени в съответствие с членове 6 и 7;
заличава се
г)   декларация, обобщаваща как съображенията по отношение на околната среда трябва да бъдат интегрирани в разрешението за осъществяване на проекта и как резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, са били включени или взети предвид по друг начин.
г)   декларация, обобщаваща как съображенията по отношение на околната среда трябва да бъдат интегрирани в разрешението за осъществяване на проекта и как докладът относно околната среда и резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, са били включени или взети предвид по друг начин.
За проекти, които могат да имат значителни трансгранични последствия, компетентният орган предоставя информация за причините, поради които не са взети под внимание коментарите, получени от засегнатите държави членки по време на консултации, проведени в съответствие с член 7.
За проекти, които могат да имат значителни трансгранични последствия, компетентният орган предоставя информация за причините, поради които не са взети под внимание коментарите, получени от засегнатите държави членки по време на консултации, проведени в съответствие с член 7.
2.   Ако въз основа на консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден проект ще има значителни неблагоприятни последици за околната среда, компетентният орган, колкото е възможно по-рано и в тясно сътрудничество с органите, посочени в член 6, параграф 1, и изпълнителя на проекта, преценяват дали докладът относно околната среда, посочен в член 5, параграф 1, трябва да бъде променен, и проектът изменен, за да се избегнат или намалят тези неблагоприятни последици и дали са необходими допълнителни мерки за смекчаване и компенсация.
2.   компетентният орган, колкото е възможно по-рано и след консултация с органите, посочени в член 6, параграф 1, и изпълнителя на проекта, преценява дали да откаже да даде разрешение на проекта или дали докладът относно околната среда, посочен в член 5, параграф 1, следва да бъде променен и проектът изменен, за да се избегнат или намалят тези неблагоприятни последици, и дали са необходими допълнителни мерки за смекчаване и компенсация въз основа на относимото законодателство.
Ако компетентният орган реши да даде разрешение за осъществяване, той гарантира, че разрешението включва мерки за наблюдение на значителните неблагоприятни последици за околната среда, с цел изготвяне на оценка на изпълнението и очакваната ефективност на мерките за смекчаване и компенсация и за установяване на евентуални непредвидими неблагоприятни последици.
Ако компетентният орган реши да даде разрешение за осъществяване, той гарантира, въз основа на относимото законодателство, че разрешението включва мерки за наблюдение на значителните неблагоприятни последици за околната среда.
Видът на параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани, и продължителността на наблюдението следва да съответстват на характера, местоположението и размера на предлагания проект и на значимостта на неговите последици за околната среда.
Ако съществуват подходящи мерки за наблюдение, произтичащи от други законодателни актове на Съюза, те могат да бъдат използвани.
3.   След като цялата необходима информация, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, включително, когато е приложимо, специфичните оценки, изисквани съгласно други законодателни актове на ЕС, е предоставена на компетентния орган, и консултациите, посочени в членове 6 и 7 са приключили, компетентният орган трябва да завърши своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда в рамките на три месеца.
3.   След като цялата необходима информация, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, включително, когато е приложимо, специфичните оценки, изисквани съгласно други законодателни актове на ЕС, е предоставена на компетентния орган, и консултациите, посочени в членове 6 и 7 са приключили, компетентният орган трябва да завърши своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда в рамките на период от време, определен от държавата членка, който не надвишава 90 дни.
В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с още 3 месеца; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването, и датата, на която се очаква неговото решение.
В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може по изключение да удължи този срок с допълнителен период от време, определен от държавата членка, който не надвишава 90 дни; в такъв случай компетентният орган информира писмено изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването, и датата, на която се очаква неговото решение.
4.  Преди да вземе решение да даде или откаже разрешение за осъществяване, компетентният орган проверява дали информацията в доклада относно околната среда, посочен в член 5, параграф 1, е актуална, по-специално по отношение на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и, където е възможно, премахване на значителните неблагоприятни последици.
заличава се
4a.  Решението за издаване на разрешение за осъществяване може да се вземе чрез приемането на специален национален законодателен акт, при условие че компетентният орган е извършил всички елементи на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.
__________
* ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 1 — точка 9 — буква а)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 - параграф 1
1.  Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение за осъществяване, компетентният орган или органи следва да информират обществеността и органите, посочени в член 6, параграф 1, за това съгласно съответните процедури и да предоставят на обществеността следната информация:
1.  Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение за осъществяване или друго решение, взето за целите на изпълнението на изискванията на настоящата директива, компетентният орган или органи следва да информират възможно най-бързо обществеността и органите, посочени в член 6, параграф 1, за това съгласно националните процедури и най-късно в рамките на 10 работни дни. Компетентният орган или органи информират за решението обществеността и органите, посочени в член 6, параграф 1, в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО.
а)  съдържанието на решението и всички свързани с него условия;
б)  след като са прегледани опасенията и мненията, изразени от заинтересованата общественост, основните причини и съображения, на които се основава решението, включително информация за процеса на участие на обществеността;
в)  описание на основните мерки за избягване, намаляване и, ако е възможно, премахване на неблагоприятните последици;
г)  описание, когато е целесъобразно, на мерките за наблюдение, посочени в член 8, параграф 2.
Изменение 120
Предложение за директива
Член 1 — точка 9 а (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 9 а (нов)
(9а)  След член 9 се добавя следният член:
„Член 9а
Държавите членки гарантират, че компетентният орган или органи, при изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящата директива, не се намират в конфликт на интереси съгласно което и да било обвързващо за тях законодателство.“
Изменение 72
Предложение за директива
Член 1 — точка 9 б (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 10 - параграф 1
(9б)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:
„Разпоредбите на настоящата директива не засягат задължението на компетентните органи да спазват ограниченията, налагани от законовите, подзаконовите и административните разпоредби и възприетите правни практики по отношение на търговската и промишлената поверителна информация, включително защитата на интелектуалната собственост и опазването на обществените интереси, при условие че те са в съответствие с Директива 2003/4/ЕО.“.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 1 — точка 9 в (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 10 а (нов)
(9в)  Вмъква се следният член:
„Член 10a
Държавите членки определят правилата за санкциите, които се налагат при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.“.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 1 — точка 9 г (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Член 11 — параграф 4 — алинея 2
(9г)  В член 11, параграф 4, втората алинея се заменя със следното:
„Всяка подобна процедура следва да бъде целесъобразна и ефективна, да позволява подаването на молби за налагане на възбрана и да бъде справедлива, безпристрастна и навременна, без да изисква извършването на прекомерни разходи.“
Изменение 76
Предложение за директива
Член 1 — точка 11
Директива 2011/92/ЕС
Член 12 б — параграф 5 а (нов)
5a.  Когато поради конкретните характеристики на дадени сектори на стопанската дейност, това се счита за целесъобразно с оглед извършването на правилна оценка на въздействието върху околната среда, Комисията, съвместно с държавите членки и съответния сектор, изготвя специфични за сектора насоки и критерии, които да се прилагат по начин, водещ до опростяване и улесняване на стандартизацията на оценката на въздействието върху околната среда.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — алинея 1
1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се приведе тяхното законодателство в съответствие с настоящата директива не по-късно от [DATE] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на разпоредбите и представят документ, обясняващ връзката на тези разпоредби с настоящата директива.
1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се приведе тяхното законодателство в съответствие с настоящата директива не по-късно от …+. Те незабавно съобщават на Комисията текста на разпоредбите и представят документ, обясняващ връзката на тези разпоредби с настоящата директива.
24 месеца след влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 110
Предложение за директива
Член 3
Проекти, за които заявлението за издаване на разрешение е било подадено преди датата, посочена в член 2, параграф 1, първа алинея, и за които оценка на въздействието върху околната среда не е изготвена преди тази дата, са обвързани със задълженията, посочени в членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с настоящата директива.
Проекти, за които заявлението за издаване на разрешение е било подадено преди датата, посочена в член 2, параграф 1, първа алинея, и за които оценка на въздействието върху околната среда не е изготвена преди тази дата, са обвързани със задълженията, посочени в членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с настоящата директива, ако изпълнителят на проекта подаде заявление да продължи оценката на въздействието върху околната среда за неговия проект съгласно изменените разпоредби.
Изменения 79, 112 и 126
Предложение за директива
Приложение — точка -1 (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение I
(-1) Приложение I се изменя, както следва:
а)  Заглавието се заменя със следния текст:
„ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 (ПРОЕКТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)“
б)  Добавя се следната точка:
„4а. Открити рудници и подобни открити добивни работи.”
в)  В точка 7 буква а) се заменя със следното:
„а) строителство на релсови пътища за железопътен транспорт на дълги разстояния и на летища [...];“
г)  вмъкват се следните точки:
„14a. Изследване, ограничено до етапа на използване на хидравлично фрактуриране, и добив на суров петрол и/или природен газ, затворен в газоносен шистов пласт или в други седиментни скални образувания със същата или по-слаба пропускливост и порьозност, независимо от добиваното количество.
14б.  Изследване, ограничено до етапа на използване на хидравлично фрактуриране, и добив на природен газ от въглищни пластове, независимо от добиваното количество.
д)  Точка 19 се заменя със следния текст:
„19. Кариери и открити рудници с площ на обекта над 25 хектара, златодобивни мини, в които се използват процеси, включващи цианидни басейни, или добив на торф с площ на обекта над 150 хектара.“
е)  Добавя се следната точка:
„24a. Тематични паркове и голф игрища, планирани за изграждане в райони, където има недостиг на вода, или в райони с висок риск от опустиняване или суша.“
Изменение 80
Предложение за директива
Приложение — точка -1 a (нова)
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II
(-1a) Приложение II се изменя, както следва:
а)  Заглавието се заменя със следния текст:
„ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2 (ПРОЕКТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ПРЕЦЕНКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ)“;
б)  В параграф 1 се добавя следната буква:
„еа) Риболовни дейности за улов на диви екземпляри;“
в)  Буква в) от параграф 2 се заменя със следния текст:
„в) Изследване и проучване на полезни изкопаеми и добив на инертни материали от морета или реки чрез драгиране;“;
г)  Буква г) от параграф 10 се заличава.
д)  В параграф 13 се добавя следната буква:
„aa) Всяко разрушаване на проекти, изброени в приложение I или в настоящото приложение, което може да има значителни неблагоприятни последици за околната среда.“
Изменение 81
Предложение за директива
Приложение — точка 1
Директива 2011/92/ЕС
Приложение II.А
ПРИЛОЖЕНИЕ II.А — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ II.А — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3 (ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ)
1.  Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:
1.  Описание на проекта, което съдържа:
а)  описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, подземните, на етапа на строеж и на етапа на експлоатация;
а)  описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, подземните и подпочвените характеристики, на етапа на строеж, на етапа на експлоатация и на етапа на разрушаване;
б)  описание на местонахождението на проекта, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географските области, които е вероятно да бъдат засегнати.
б)  описание на местонахождението на проекта, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географските области, които е вероятно да бъдат засегнати.
2.  Описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат сериозно засегнати от предлагания проект.
2.  Описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат сериозно засегнати от предлагания проект.
3.  Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, които произтичат от:
3.  Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, включително рисковете за здравето на засегнатото население и последиците за ландшафта и културното наследство, които произтичат от:
а)  очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци;
а)  очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци, когато е уместно;
б)  използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.
б)  използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите и на биологичното разнообразие (включително хидроморфологичните промени).
4.  Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на значителните неблагоприятни последици за околната среда.
4.  Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, по-специално когато те се считат за необратими.
Изменение 124
Предложение за директива
Приложение — точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение III — точка 2 — буква в) — подточка ii)
ii)  крайбрежни зони;
ii)  крайбрежни зони и морска околна среда;
Изменения 83 и 129/REV
Предложение за директива
Приложение — точка 2
Директива 2011/92/ЕС
Приложение ІV
ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 (ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ В ДОКЛАДА ОТНОСНО ОКОЛНАТА СРЕДА)
1.  Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:
1.  Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:
—а)  описание на местоположението на проекта;
а)  описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, неговите подземни характеристики, както и изискванията относно използването на водите и земята, на етапа на строеж и на етапа на експлоатация;
а)  описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, неговите подземни характеристики, както и изискванията относно използването на водите и земята, на етапа на строеж, на етапа на експлоатация, и по целесъобразност, на етапа на разрушаване;
аа)  описание на енергийните разходи, разходите за рециклиране на отпадъците от разрушаването и потреблението на допълнителни природни ресурси при изпълнението на проект за разрушаване;
б)  описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали, компоненти, енергия и природни ресурси (включително водите, земята, почвите и биологичното разнообразие);
б)  описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали, компоненти, енергия и природни ресурси (включително водите, земята, почвите и биологичното разнообразие);
в)  оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, светлини и топлинни лъчения, радиация и др.) в резултат от действието на предложения проект.
в)  оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, светлини и топлинни лъчения, радиация и др.) в резултат от действието на предложения проект.
2.  Описание на аспектите, свързани с техническото изпълнение, местоположението или други фактори (напр. по отношение на техническия проект, техническия капацитет, размера и мащаба) относно разгледаните алтернативи, включително определяне на алтернативата с най-малко въздействие върху околната среда, и посочване на главните причини за направения избор с оглед на последиците за околната среда.
2.  Описание на аспектите, свързани с техническото изпълнение, местоположението или други фактори (напр. по отношение на техническия проект, техническия капацитет, размера и мащаба) относно разгледаните от изпълнителя на проекта разумни алтернативи, които са свързани с предлагания проект и неговите специфични характеристики и посочване на главните причини за направения избор.
3.  Описание на съответните аспекти от настоящото състояние на околната среда и вероятната им еволюция, ако проектът не бъде осъществен (базов сценарий). Това описание следва да обхваща всички съществуващи екологични проблеми, свързани с проекта, и да включва по-специално проблемите, засягащи всички области с особено екологично значение и използването на природните ресурси.
3.  Описание на съответните аспекти от настоящото състояние на околната среда (базов сценарий) и вероятната им еволюция, ако проектът не бъде осъществен, когато могат да бъдат разумно предвидени природните или социални промени в сравнение с базовия сценарий. Това описание следва да обхваща всички съществуващи екологични проблеми, свързани с проекта, и да включва по-специално проблемите, засягащи всички области с особено екологично значение и използването на природните ресурси.
4.  Описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати значително от предлагания проект, и по-конкретно населението, човешкото здраве, фауната, флората, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, предоставяни от него, земята (усвояване на земя), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (количество и качество), въздуха, климатичните фактори, изменението на климата (емисиите на парникови газове, включително вследствие на земеползване, промените в земеползването и горското стопанство, потенциала за смекчаване на последствията, въздействията във връзка с адаптирането, ако проектът отчита рискове, свързани с изменението на климата), материалните активи, културното наследство, включително архитектурно и археологическо, ландшафта; това описание следва да включва взаимната връзка между горепосочените фактори, както и експозицията, уязвимостта и устойчивостта на горните фактори на риска от природни и причинени от човека бедствия.
4.  Описание на факторите на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати значително от предлагания проект, и по-конкретно населението, човешкото здраве, фауната, флората, биологичното разнообразие чрез неговата фауна и флора, земята (усвояване на земя), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (количество и качество), въздуха, климатичните фактори, климата (емисиите на парникови газове, включително вследствие на земеползване, промените в земеползването и горското стопанство, потенциала за смекчаване на последствията, въздействията във връзка с адаптирането, ако проектът отчита рискове, свързани с изменението на климата), материалните активи, културното наследство, включително архитектурно и археологическо, ландшафта; това описание следва да включва взаимната връзка между горепосочените фактори, както и експозицията, уязвимостта и устойчивостта на горните фактори на риска от природни и причинени от човека бедствия.
5.  Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, произтичащи, между другото, от:
5.  Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, произтичащи, между другото, от:
а)  съществуването на проекта;
а)  съществуването на проекта;
б)  използването на природните ресурси, по-специално на земята, почвата, водите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, предоставени от него, като се взема предвид, доколкото е възможно, наличието на тези ресурси, също и в контекста на променящите се климатични условия;
б)  използването на природните ресурси, по-специално на земята, почвата, водите, фауната, флората, биологичното разнообразие, включително флората и фауната;
в)  емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлина, топлина и радиация, възникването на вредни въздействия и премахването на отпадъците;
в)  емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлина, топлина и радиация, възникването на вредни въздействия и премахването на отпадъците;
г)  рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда (например вследствие на произшествия или катастрофи);
г)  рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда (например вследствие на произшествия или катастрофи), които могат разумно да се считат за присъщи на естеството на проекта;
д)  комбинирането на въздействието с това на други проекти и дейности;
д)  комбинирането на въздействието с това на други съществуващи и/или одобрени проекти и дейности, разположени в географския район, които има вероятност да бъдат засегнати, но които все още не са изпълнени или не са в работна фаза, без да съществува задължението да се взема предвид съществуващата или друга публично налична информация;
е)  емисиите на парникови газове, включително тези от земеползването, промяната на земеползването и горското стопанство;
е)  емисиите на парникови газове, включително тези от земеползването, промяната на земеползването и горското стопанство;
ж)  използваните технологии и вещества;
ж)  използваните технологии и вещества;
з)  хидроморфологичните промени.
з)  хидроморфологичните промени.
Това описание на вероятните значителни последици следва да обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от проекта. В това описание следва да се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, установени на равнището на ЕС или това на държавите членки, които са от значение за проекта.
Това описание на вероятните значителни последици следва да обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от проекта. В това описание следва да се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, установени на равнището на ЕС или това на държавите членки, които са от значение за проекта.
6.  Описание на прогнозните методи, използвани при оценката на последиците за околната среда, посочени в точка 5, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху оценката на въздействията и избора на предпочитана алтернатива.
6.  Описание на прогнозните методи, използвани при оценката на последиците за околната среда, посочени в точка 5, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху оценката на въздействията и избора на предпочитана алтернатива.
7.  Описание на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и, където е възможно, премахване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, посочени в точка 5, и, когато е уместно, на всички предложени мерки за наблюдение, включително изготвянето на анализ на неблагоприятните последици за околната среда след завършването на проекта. Това описание следва да обяснява до каква степен са намалени или компенсирани значителните неблагоприятни последици и да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация.
7.  Описание на предвидените като приоритет мерки за предотвратяване и намаляване и, като последна възможност, премахване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, посочени в точка 5, и, когато е уместно, на всички предложени мерки за наблюдение, включително изготвянето на анализ на неблагоприятните последици за околната среда след завършването на проекта. Това описание следва да обяснява до каква степен са предотвратени, намалени или компенсирани значителните неблагоприятни последици и да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация.
8.  Оценка на рисковете от природни и причинени от човека бедствия, както и на риска от произшествия, спрямо които проектът може да е уязвим, и, когато е уместно, описание на мерките, предвидени за предотвратяване на тези рискове, както и на мерките по отношение на подготвеността и възможностите за реагиране при извънредни ситуации (например мерки, които се изискват съгласно Директива 96/82/ЕО, както е изменена).
8.  Оценка на рисковете от евентуални природни и причинени от човека бедствия, както и на риска от произшествия, спрямо които проектът може да е уязвим, и, когато е уместно, описание на мерките, предвидени за предотвратяване на тези рискове, както и на мерките по отношение на подготвеността и възможностите за реагиране при извънредни ситуации (например мерки, които се изискват съгласно Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, или изисквания, произтичащи от други законодателни актове на Съюза или международни конвенции).
9.  Нетехническо обобщение на информацията, представена в предишните точки.
9.  Нетехническо обобщение на информацията, представена в предишните точки.
10.  Описание на всички затруднения (технически недостатъци или липса на ноу-хау), които изпълнителят на проекта е срещнал при събирането на необходимата информация, и на използваните източници на данни за направените описания и оценки, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху определянето на последиците и избора на предпочитана алтернатива.“
10.  Описание на всички затруднения (технически недостатъци или липса на ноу-хау), които изпълнителят на проекта е срещнал при събирането на необходимата информация, и на използваните източници на данни за направените описания и оценки, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху определянето на последиците и избора на предпочитана алтернатива.“

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0277/2013).

Правна информация - Политика за поверителност