Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0297(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0277/2013

Předložené texty :

A7-0277/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Vysvětlení hlasování
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Vysvětlení hlasování
PV 12/03/2014 - 8.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Přijaté texty
PDF 833kWORD 361k
Středa, 9. října 2013 - Štrasburk
Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 9. října 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Směrnice 2011/92/EU harmonizovala zásady pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zavedením minimálních požadavků (s ohledem na druh posuzovaných záměrů, základní povinnosti oznamovatelů, obsah posouzení a účast příslušných orgánů a veřejnosti) a přispívá k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a lidského zdraví.
(1)  Směrnice 2011/92/EU harmonizovala zásady pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zavedením minimálních požadavků (s ohledem na druh posuzovaných záměrů, základní povinnosti oznamovatelů, obsah posouzení a účast příslušných orgánů a veřejnosti) a přispívá k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Členské státy by měly mít právo stanovit přísnější pravidla na ochranu životního prostředí a lidského zdraví.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Je nezbytné změnit směrnici 2011/92/EU za účelem posílení kvality posuzování vlivů na životní prostředí, zjednodušení různých fází řízení a zvýšení soudržnosti a synergií s ostatními právními předpisy a politikami Unie, jakož i strategiemi a politikami vypracovanými členskými státy v oblastech spadajících do vnitrostátní pravomoci.
(3)  Je nezbytné změnit směrnici 2011/92/EU za účelem posílení kvality posuzování vlivů na životní prostředí, zjednodušení různých fází řízení, zajištění souladu postupu se zásadami inteligentní regulace a zvýšení soudržnosti a synergií s ostatními právními předpisy a politikami Unie, jakož i strategiemi a politikami vypracovanými členskými státy v oblastech spadajících do vnitrostátní pravomoci. Hlavním cílem změny této směrnice je její lepší provádění na úrovni členských států. Správní postupy jsou v mnoha případech příliš složité a zdlouhavé, což způsobuje zpoždění a další rizika z hlediska ochrany životního prostředí. Jedním z cílů této směrnice by tedy mělo být zjednodušit a harmonizovat postupy. Je třeba zvážit, zda by nebylo vhodné vytvořit jedno kontaktní místo, které by umožňovalo koordinované posuzování či společné postupy v případech, kdy je vyžadováno několik posouzení vlivů na životní prostředí (například u přeshraničních záměrů), a také stanovení konkrétnějších kritérií pro povinná posouzení.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Má-li být v celé Unii zajištěno jednotné uplatňování předpisů a rovnoměrná ochrana životního prostředí, měla by Komise coby strážkyně Smluv zajistit kvalitativní i procedurální soulad s ustanoveními směrnice 2011/92/EU, včetně ustanovení o konzultacích s veřejností a o její účasti.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  U záměrů, které mohou mít přeshraniční dopad na životní prostředí, by dotčené členské státy měly na základě rovného zastoupení zřídit společný styčný subjekt, který ponese odpovědnost za všechny fáze postupu. Ke konečnému schválení záměru by měl být vyžadován souhlas všech dotčených členských států.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)
(3c)  Směrnice 2011/92/EU by také měla být přezkoumána takovým způsobem, aby zajišťovala lepší ochranu životního prostředí, účinnější využívání zdrojů a podporu udržitelného růstu v Evropě. K tomuto účelu je nutné zjednodušit a uvést do souladu postupy, které stanovuje.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)   V posledním desetiletí otázky životního prostředí, jako je účinné využívání zdrojů, ochrana biologické rozmanitosti, změny klimatu a riziko katastrof, nabyly v tvorbě politik na významu, a měly by se proto rovněž stát důležitou součástí postupů posouzení a rozhodování, zejména u záměrů v oblasti infrastruktury.
(4)   V posledním desetiletí otázky životního prostředí, jako je účinné a udržitelné využívání zdrojů, ochrana biologické rozmanitosti, využívání půdy, změna klimatu a předcházení riziku přírodních či člověkem způsobených katastrof, nabyly v tvorbě politik na významu. Měly by se proto rovněž stát podstatnou součástí postupů posouzení a rozhodování u veškerých veřejných i soukromých záměrů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, zejména u záměrů v oblasti infrastruktury. Jelikož Komise dosud nestanovila pokyny pro provádění směrnice 2011/92/EU o zachování historického a kulturního dědictví, měla by v zájmu jejího účinnějšího provádění navrhnout seznam kritérií a ukazatelů, včetně kritérií souvisejících s vizuálním dopadem.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Stanovení nutnosti důsledněji u všech záměrů zohledňovat vliv na životní prostředí by mohlo být kontraproduktivní, pokud by ještě komplikovalo již tak složité související postupy a prodlužovalo lhůty pro schválení a povolení jednotlivých etap. Zvýšily by se tak potenciálně náklady, a dokonce by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí z důvodu příliš dlouhého trvání stavebních prací.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Řešení otázek týkajících se životního prostředí u záměrů v oblasti infrastruktury nesmí odvádět pozornost od skutečnosti, že každý záměr musí mít na životní prostředí nutně nějaký vliv. Je nutno se především zaměřit na poměr mezi užitečností záměru a jeho vlivem na životní prostředí.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Ve svém sdělení nazvaném „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ se Komise zavázala, že se v rámci revize směrnice 2011/92/EU bude zabývat i širšími otázkami účinného využívání zdrojů.
(5)  Ve svém sdělení nazvaném „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ se Komise zavázala, že se v rámci revize směrnice 2011/92/EU bude zabývat i širšími otázkami účinného a udržitelného využívání zdrojů.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Ochrana a podpora kulturního dědictví a krajiny, které jsou nedílnou součástí kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána uznávat a podporovat ustanovením čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou vycházet z definic a zásad stanovených příslušnými úmluvami Rady Evropy, zejména Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy, Evropskou úmluvu o krajině a Rámcové úmluvy o hodnotě kulturního dědictví pro společnost.
(11)  Ochrana a podpora kulturního dědictví a krajiny, které jsou nedílnou součástí kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána uznávat a podporovat ustanovením čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohou vycházet z definic a zásad stanovených příslušnými úmluvami Rady Evropy, zejména Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy, Evropskou úmluvu o krajině, Rámcovou úmluvou o hodnotě kulturního dědictví pro společnost a Mezinárodním doporučením pro zabezpečení a současnou úlohu historických oblastí, které v roce 1976 přijalo v Nairobi UNESCO.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Vizuální dopad je klíčovým kritériem při posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska zachování historického a kulturního dědictví, přírodních krajin a městských oblastí; je to další faktor, který by měl být při posuzování používán.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Při uplatňování směrnice 2011/92/EU je nezbytné zajistit konkurenční podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky, s cílem vytvořit inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v souladu s cíli, které byly stanoveny ve sdělení Komise nazvaném „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.
(12)  Při uplatňování směrnice 2011/92/EU je nezbytné zajistit inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v souladu s cíli, které byly stanoveny ve sdělení Komise nazvaném „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  V každém členském státě by měl být zřízen ústřední portál, který bude v souvislosti s prováděním této směrnice včas poskytovat údaje o životním prostředí v elektronické podobě, čímž se posílí dostupnost informací pro veřejnost a transparentnost.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Má-li se dosáhnout snížení administrativní zátěže, usnadnění rozhodovacího procesu a omezení nákladů na realizaci záměrů, je třeba přijmout kroky nutné k normalizaci kritérií v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci1, přičemž cílem musí být schopnost podpořit používání nejlepších dostupných technologií, zvýšit konkurenceschopnost a zamezit rozdílnému výkladu norem.
_______________
1 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)
(12c)  V zájmu dalšího zjednodušení a usnadnění práce příslušných orgánů by měla být také zavedena orientační kritéria, která zohlední charakteristické rysy různých odvětví hospodářské a průmyslové činnosti. Tato kritéria by měla vycházet z pokynů uvedených v článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1.
_______________
1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 d (nový)
(12d)  V zájmu zajištění co nejlepšího zachování historického a kulturního dědictví by Komise nebo členské státy měly vypracovat orientační kritéria.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Zkušenosti ukázaly, že v případech mimořádných situací ohrožujících bezpečnost občanů mohlo mít dodržování ustanovení směrnice 2011/92/EU nepříznivé účinky, a proto je nutné dát členským státům možnost uvedenou směrnici ve vhodných případech nepoužít.
(13)  Zkušenosti ukázaly, že pokud jde o záměry, jejichž jediným účelem je zajistit reakci v případech mimořádných situací ohrožujících bezpečnost občanů, mohlo by mít dodržování ustanovení směrnice 2011/92/EU z hlediska dosažení tohoto účelu nepříznivé účinky, a proto je nutné dát členským státům možnost uvedenou směrnici v těchto výjimečných případech nepoužít. V tomto ohledu by směrnice měla zohlednit ustanovení úmluvy EHK OSN z Espoo o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, která v případech přeshraničních záměrů ukládá zúčastněným státům povinnost vzájemně se informovat a konzultovat. Je-li to vhodné a možné, měla by Komise v takových přeshraničních záměrech hrát aktivnější podpůrnou úlohu.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Čl. 1 odst. 4 směrnice 2011/92/EU stanoví, že se tato směrnice nevztahuje na záměry, které jsou přijímány zvláštními vnitrostátními právními předpisy, čímž umožňuje se od této směrnice jen s omezenými procesními zárukami odchýlit a zásadním způsobem se vyhnout jejímu provádění.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Zkušenosti ukázaly, že je nutné zavést přesné normy, kterými by se předcházelo konfliktům zájmů, jež by mohly vzniknout mezi oznamovatelem záměru podrobeného posuzování vlivů na životní prostředí a příslušnými orgány uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f) směrnice 2011/92/EU. Příslušné orgány by zejména neměly vystupovat v roli oznamovatele ani být vůči oznamovateli v jakémkoli vztahu závislosti, vazby či podřízenosti. Ze stejných důvodů je třeba stanovit, že orgán určený jako orgán příslušný ve smyslu směrnice 2011/92/EU nesmí tuto úlohu vykonávat v souvislosti se záměry podrobenými posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž je sám oznamovatelem.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 c (nový)
(13c)  Při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je třeba mít na paměti přiměřenost. Požadavky stanovené v rámci posuzování vlivů záměru na životní prostředí by měly být úměrné jeho velikosti a fázi, v níž se nachází.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)   Při určování, zda záměr bude mít pravděpodobně významný vliv na životní prostředí, by příslušné orgány měly stanovit nejdůležitější kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a využít dodatečné informace, které mohou být případně k dispozici po dalším posuzování požadovaném na základě právních předpisů Unie, aby bylo možné účinně použít zjišťovací řízení. Z tohoto hlediska je vhodné upřesnit obsah závěru zjišťovacího řízení, zejména pokud není požadováno posuzování vlivů na životní prostředí.
(16)   Při určování, zda záměr bude mít pravděpodobně významný vliv na životní prostředí, by měly příslušné orgány jasně a přesně stanovit nejdůležitější kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a využít dodatečné informace, které mohou být případně k dispozici po dalším posuzování požadovaném na základě právních předpisů Unie, aby bylo možné účinně a transparentně použít zjišťovací řízení. Z tohoto hlediska je vhodné upřesnit obsah závěru zjišťovacího řízení, zejména pokud není požadováno posuzování vlivů na životní prostředí.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Má-li se předejít zbytečnému vynakládání úsilí a prostředků, měla by dokumentace k záměrům spadajícím do přílohy II obsahovat prohlášení o jeho smyslu v max. rozsahu 30 stran, charakteristiku záměru a informace o umístění záměru, který má být podroben zjišťovacímu řízení, jež by mělo sestávat z počátečního posouzení jeho životaschopnosti. Zjišťovací řízení by mělo být veřejné a mělo by zohledňovat kritéria stanovená v článku 3. Mělo by poukázat na významné přímé a nepřímé dopady záměru.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)   Je třeba požadovat, aby příslušné orgány určily rozsah a míru podrobnosti informací týkajících se životního prostředí, jež mají být předloženy ve formě zprávy o vlivech na životní prostředí (určení rozsahu posuzování). Aby bylo možné zlepšit kvalitu posuzování a zjednodušit rozhodovací proces, je důležité stanovit na úrovni Unie kategorie informací, z nichž by příslušné orgány při uvedeném určování měly vycházet.
(17)   Příslušné orgány by měly, pokud to považují za nutné nebo pokud o to oznamovatel požádá, vydat stanovisko vymezující rozsah a míru podrobnosti informací týkajících se životního prostředí, jež mají být předloženy ve formě zprávy o vlivech na životní prostředí (určení rozsahu posuzování). Aby bylo možné zlepšit kvalitu posuzování a zjednodušit postupy a rozhodovací proces, je důležité stanovit na úrovni Unie kategorie informací, z nichž by příslušné orgány při uvedeném určování měly vycházet.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Zpráva o vlivech záměru na životní prostředí, kterou má oznamovatel poskytnout, by měla obsahovat posouzení vhodných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru, včetně pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (základní scénář), jako prostředek ke zlepšení kvality posuzování a způsob, jak umožnit začlenění ohledu na životní prostředí v rané fázi návrhu záměru.
(18)  Zpráva o vlivech záměru na životní prostředí, kterou má oznamovatel poskytnout, by měla obsahovat posouzení vhodných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru, včetně pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (základní scénář), jako prostředek ke zlepšení kvality srovnávacího posuzování a způsob, jak umožnit začlenění ohledu na životní prostředí v rané fázi návrhu záměru s cílem umožnit výběr takového řešení, které bude optimální z hlediska udržitelnosti a dopadu na životní prostředí.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Měla by být přijata opatření, která zajistí, že údaje a informace, jež jsou v souladu s přílohou IV směrnice 2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na životní prostředí, jsou úplné a dostatečně vysoké kvality. Ve snaze vyloučit opakované posuzování by členské státy měly zohlednit skutečnost, že posuzování vlivů na životní prostředí může být prováděno na různých úrovních a různými nástroji.
(19)  Měla by být přijata opatření, která zajistí, že údaje a informace, jež jsou v souladu s přílohou IV směrnice 2011/92/EU součástí zprávy o vlivech na životní prostředí, jsou úplné a dostatečně vysoké kvality.
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Je třeba zajistit, aby osoby, kteří zprávy o vlivech na životní prostředí zkoumají, měli dostatečnou kvalifikaci a praxi a odbornou způsobilost k tomu, aby mohli vykonávat úkoly stanovené směrnicí 2011/92/EU vědecky objektivním způsobem a naprosto nezávisle na oznamovateli i samotných příslušných orgánech.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  S cílem zajistit transparentnost a odpovědnost je třeba požadovat, aby příslušný orgán své rozhodnutí o vydání povolení pro záměr zdůvodnil a uvedl, že vzal v úvahu výsledky jednání, která vedl, a příslušné získané informace.
(20)  S cílem zajistit transparentnost a odpovědnost je třeba požadovat, aby příslušný orgán své rozhodnutí o vydání povolení pro záměr podrobně a v plném rozsahu zdůvodnil a uvedl, že vzal v úvahu výsledky jednání, která vedl s dotčenou veřejností, a všechny příslušné získané informace. V případě, že by tato podmínka nebyla řádně splněna, by měla mít dotčená veřejnost právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Je třeba stanovit společné minimální požadavky pro monitorování významných negativních vlivů výstavby a provozu záměrů, aby bylo možné zajistit společný přístup ve všech členských státech a zajistit, že po zavedení zmírňujících a kompenzačních opatření žádné vlivy nebudou vyšší, než se původně předpokládalo. Toto monitorování by nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah monitorování podle jiných právních předpisů Unie.
(21)  Je třeba stanovit společné minimální požadavky pro monitorování významných negativních vlivů realizace a řízení záměrů, aby bylo možné zajistit společný přístup ve všech členských státech a zajistit, že po zavedení zmírňujících a kompenzačních opatření žádné vlivy nebudou vyšší, než se původně předpokládalo. Toto monitorování by nemělo opakovat nebo rozšiřovat rozsah monitorování podle jiných právních předpisů Unie. Pokud výsledky monitorování odhalí přítomnost nepředpokládaných negativních vlivů, je třeba stanovit vhodné nápravné postupy ve formě dalších zmírňujících a/nebo kompenzačních opatření.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
(22)  Měly by být zavedeny lhůty pro jednotlivé kroky posuzování vlivů záměrů v zájmu účinnějšího rozhodování a zvýšení právní jistoty, rovněž s přihlédnutím k povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného projektu. Tyto lhůty by za žádných okolností neměly ohrozit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, zejména té, která je dána ostatními právními předpisy Unie týkajícími se životního prostředí, účinnou účast veřejnosti a přístup k právní ochraně.
(22)  Měly by být zavedeny přiměřené a předvídatelné lhůty pro jednotlivé kroky posuzování vlivů záměrů v zájmu účinnějšího rozhodování a zvýšení právní jistoty, rovněž s přihlédnutím k povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného projektu. Tyto harmonogramy by za žádných okolností neměly ohrozit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, zejména té, která je dána ostatními právními předpisy Unie týkajícími se životního prostředí, účinnou účast veřejnosti a přístup k právní ochraně, a případné delší lhůty by měly být povolovány pouze ve výjimečných případech.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Jedním z cílů Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou přijala Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) a kterou Unie ratifikovala a provedla v právních předpisech Unie1, je zajistit veřejnosti právo na účast při rozhodování o otázkách týkajících se životního prostředí. Proto je třeba tuto účast i nadále podporovat, včetně účasti sdružení, organizací a skupin, především nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí. Mimo to ustanovení čl. 9 odst. 2 a 4 Aarhuské úmluvy upravují přístup k soudním nebo jiným řízením za účelem napadení hmotné nebo procesní zákonnosti rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti, kdy je stanovena účast veřejnosti. Prvky této směrnice je rovněž třeba posílit v souvislosti s přeshraničními záměry v oblasti dopravy a využít přitom stávajících struktur pro rozvoj dopravních koridorů a vývoj nástrojů k určení možného vlivu na životní prostředí.
______________________
1Rozhodnutí Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 (Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1).
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  Prahové hodnoty stanovené pro produkci ropy a zemního plynu v příloze I směrnice 2011/92/EU nezohledňují specifičnost prahových hodnot u denní produkce nekonvenčních uhlovodíků, které jsou často velmi variabilní a nižší. Navzdory svému vlivu na životní prostředí proto záměry týkající se těchto uhlovodíků povinnému posuzování vlivů na životní prostředí nepodléhají. V souladu se zásadou obezřetnosti, jak je požadováno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2012 o dopadech těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí, je třeba nekonveční uhlovodíky (břidličný plyn a břidličnou ropu, plyn ze skalních ložisek a plyn z uhelných ložisek), které jsou definovány na základě svých geologických vlastností, zahrnout do přílohy I směrnice 2011/92/EU, a to nezávisle na vytěženém množství, tak aby záměry týkající se těchto uhlovodíků byly systematicky podrobovány posuzování vlivů na životní prostředí.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  Členské státy a jiní předkladatelé záměrů by měli zajistit, aby posouzení přeshraničních záměrů bylo prováděno účinně a bez zbytečných odkladů.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
(26)  V souvislosti s přizpůsobením kritérií pro výběr a informací, které mají být poskytnuty ve zprávě o vlivech na životní prostředí, nejnovějšímu technologickému vývoji a vhodným postupům, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přílohy II, III a IV směrnice 2011/92/EU, přenesena na Komisi. Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.
(26)  V souvislosti s přizpůsobením kritérií pro výběr a informací, které mají být poskytnuty ve zprávě o vlivech na životní prostředí, nejnovějšímu technologickému vývoji a vhodným postupům, měla by být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přílohy II, III a IV směrnice 2011/92/EU, přenesena na Komisi. Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
(27)  Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2
aa)  V odst. 2 písm. a) se druhá odrážka nahrazuje tímto:
„– jiné zásahy do přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají průzkumu a těžby nerostných surovin;“
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a b (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
ab)  v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) „povolením“ rozhodnutí příslušného orgánu nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k zahájení záměru.“
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2
b)   v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:
b)   v odstavci 2 se doplňují nové definice, které znějí:
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – bod 2 – písm. g
g)   „posuzováním vlivů na životní prostředí“ proces vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí, projednávání (včetně projednávání s dotčenou veřejnosti a orgány působícími v oblasti životního prostředí), posouzení příslušným orgánem zohledňující zprávu o vlivech na životní prostředí a výsledky jednání v povolovacím řízení, jakož i poskytování informací o rozhodnutí v souladu s články 5 až 10.
g)   „posuzováním vlivů na životní prostředí“ proces vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí oznamovatelem, projednávání (včetně projednávání s dotčenou veřejnosti a orgány působícími v oblasti životního prostředí), posouzení příslušným orgánem nebo orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 zohledňující zprávu o vlivech na životní prostředí včetně údajů o znečištění emisemi a výsledky jednání v povolovacím řízení, jakož i poskytování informací o rozhodnutí v souladu s články 5 až 10.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g b (nové)
gb)  „přeshraničním úsekem“ úsek zajišťující kontinuitu projektu společného zájmu mezi nejbližšími městskými uzly na obou stranách hranice dvou členských států nebo mezi členským státem a sousední zemí;.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g c (nové)
gc)  „normou“ technická specifikace přijatá uznávaným normalizačním orgánem k opakovanému nebo trvalému použití, jejíž dodržování není povinné a která je klasifikována jako:
i)  „mezinárodní norma“, kterou se rozumí norma přijatá mezinárodním normalizačním orgánem; nebo
ii)  „evropská norma“, kterou se rozumí norma přijatá jednou z evropských normalizačních organizací; nebo
iii)  „harmonizovaná norma“, kterou se rozumí evropská norma přijatá na žádost Komise za účelem uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie; nebo
iv)  „vnitrostátní norma“, kterou se rozumí norma přijatá vnitrostátním normalizačním orgánem;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g d (nové)
gd)  „městskou historickou památkou“ součást širšího celku, který zahrnuje přirozené a zastavěné prostředí a každodenní život jeho obyvatel; v tomto širším prostředí, které je dále obohacováno hodnotami dávného či nedávného původu a které stále prochází dynamickým procesem postupných přeměn, lze považovat městské plochy za svědky formujícího se životního prostředí;
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g e (nové)
ge)  „nápravnými opatřeními“ další zmírňující a/nebo kompenzační opatření, která může provádět oznamovatel s cílem napravit nepředvídané nepříznivé účinky nebo jakýkoli čistý úbytek biologické rozmanitosti zjištěný při provádění záměru, např. vyplývající z nedostatků při zmírňování dopadů souvisejících se stavbou nebo provozem projektu, pro který již bylo povolení vydáno;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g f (nové)
gf)  „posouzením vizuálního dopadu“ pozitivní (zlepšení) či negativní (zhoršení) změna vzhledu zastavěné či přírodní krajiny a městských oblastí v důsledku rozvoje; posouzení vizuálního dopadu se týká také demolic chráněných staveb nebo staveb, které mají strategický vliv na tradiční vzhled určitého místa či krajiny; zabývá se i zjevnou změnou geologické topografie a jakýmikoli dalšími objekty, například budovami či zdmi, které brání ve výhledu do přírody a narušují harmonii krajiny; vizuální dopad se posuzuje zejména z kvalitativního hlediska, s ohledem na člověka a jeho vnímání krajiny a interakci s ní a na atmosféru, kterou toto vnímání a interakce v určitém místě vytvářejí (genius loci);
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g g (nové)
gg)  „společným řízením“ řízení, v jehož rámci vydá příslušný orgán jedno posouzení vlivů na životní prostředí, v němž se sloučí posouzení jednoho nebo více orgánů, aniž jsou dotčena jiná ustanovení ostatních příslušných právních předpisů Unie;
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g h (nové)
gh)  „zjednodušením“ snížení počtu formulářů a správních postupů a zavedení společných postupů nebo koordinačních nástrojů s cílem sloučit posouzení vypracovávaná několika orgány; zjednodušení obnáší i zavedení sdílených kritérií, zkrácení lhůt pro podávání zpráv a posílení objektivních a vědeckých hodnocení.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 3
(c)  odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:
(c)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:
3.  Členské státy se mohou případ od případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na záměry určené výhradně pro účely národní obrany nebo ochrany občanů v případě mimořádných událostí, pokud se domnívají, že by její uplatnění mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.
3.  Členské státy se mohou případ od případu, a stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, rozhodnout neuplatňovat tuto směrnici na záměry určené výhradně pro účely národní obrany, pokud se domnívají, že by její uplatnění mohlo uvedené účely nepříznivě ovlivnit.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1 – odst. 4
4.  Tato směrnice se nevztahuje na záměry, jejichž jednotlivé části jsou upraveny zvláštními vnitrostátními právními předpisy, pokud je cílů této směrnice, včetně cílů týkajících se poskytování informací, dosaženo prostřednictvím zákonodárného procesu. Každé dva roky ode dne uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice XXX [OPOCE please introduce the n° of this Directive] členské státy oznámí Komisi všechny případy, v nichž bylo uplatněno toto ustanovení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 1. – odst. 4 a (nový)
ca)  doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„4a. Členské státy určí příslušný orgán nebo příslušné orgány tak, aby se zajistila jejich naprostá nezávislost při plnění úkolů, které jim přisuzuje tato směrnice. Způsob, kterým jsou příslušný orgán nebo příslušné orgány pro výkon těchto úkolů určeny, znemožňuje zejména jakýkoli vztah závislosti, vazby či podřízenosti mezi nimi samotnými či jejich součástmi na straně jedné a oznamovatelem záměru na straně druhé. Příslušný orgán nemůže vykonávat funkce jemu svěřené na základě této směrnice ve vztahu k záměru, jehož je sám oznamovatelem.“
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 1
1a)  V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění, aby před vydáním povolení podléhaly záměry, které mohou mít významný vliv na životní prostředí mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění, požadavku získat povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů, a to poté, co proběhnou konzultace s veřejností. Případně budou po vydání povolení příslušným orgánem přijata opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a zmírňující nebo kompenzační opatření. Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4.“
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 3
3.  Na záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí i jinými právními předpisy Unie, se uplatní koordinovaná nebo společná řízení, která splňují požadavky příslušných právních předpisů Unie.
3.  Na záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí i jinými právními předpisy Unie, se uplatní koordinovaná nebo společná řízení, která splňují požadavky příslušných právních předpisů Unie. Tato řízení se neuplatní v případech, kdy členské státy shledají, že by byl takový postup nepřiměřený.
V rámci koordinovaného řízení příslušný orgán koordinuje různá individuální posouzení vyžadovaná právními předpisy Unie a vydaná několika orgány, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie.
U záměrů podléhajících koordinovanému řízení příslušný orgán koordinuje různá individuální posouzení vyžadovaná právními předpisy Unie a vydaná různými orgány, aniž jsou dotčeny jiné příslušné právní předpisy Unie.
V rámci společného řízení příslušný orgán vydá jedno posouzení vlivů na životní prostředí, v němž se sloučí posouzení jednoho nebo více orgánů, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie.
U záměrů podléhajících společnému řízení příslušný orgán vydá jedno posouzení vlivů na životní prostředí, v němž se sloučí posouzení jednoho nebo více orgánů, aniž jsou dotčeny jiné příslušné právní předpisy Unie;
Členské státy určí jeden orgán, který bude odpovídat za usnadnění povolovacího řízení u každého záměru.
Členské státy mohou určit jeden orgán, který usnadní povolovací řízení u každého záměru.
Bude-li o to Komise některým členským státem požádána, poskytne mu pro stanovení a zavedení koordinovaného a společného řízení podle tohoto článku nutnou podporu.
U všech posouzení vlivů na životní prostředí oznamovatel ve zprávě o vlivech na životní prostředí prokáže, že dodržuje veškeré další právní předpisy Unie, které se týkají navrhovaného postupu, u nějž je požadováno individuální posouzení vlivů na životní prostředí.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 2 – odst. 4
2a)  V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve výjimečných případech, a pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy, vyjmout určitý záměr, který je určen výhradně pro účely ochrany občanů v případě mimořádných událostí, zcela nebo zčásti z ustanovení stanovených touto směrnicí, pokud by použití tohoto předpisu mělo na dosažení uvedených účelů nepříznivý vliv.
V tom případě mohou členské státy informovat a konzultovat s dotčenou veřejností a:
a)  zváží, zda by nevyhovovala jiná forma posouzení;
b)  zpřístupní dotčené veřejnosti informace získané jinými formami posouzení ve smyslu písmene a), informace vztahující se k tomuto rozhodnutí o vynětí a důvody, proč tato výjimka byla udělena;
c)  uvědomí Komisi před vydáním povolení o důvodech tohoto vynětí a poskytnou jí informace, které dají případně k dispozici vlastním státním příslušníkům.
Komise okamžitě předá získané dokumenty ostatním členským státům.
Každý rok předá Komise Evropskému parlamentu a  Radě zprávu o použití ustanovení tohoto odstavce.“
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/92/EU
Článek 3
Článek 3
Článek 3
Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém případě a v souladu s články 4 až 11 přímé a nepřímé významné vlivy záměru na tyto faktory:
Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém případě a v souladu s články 4 až 11 přímé a nepřímé významné vlivy záměru na tyto faktory:
a)  obyvatelstvo, lidské zdraví a biologickou rozmanitost, zejména s ohledem na druhy a stanoviště chráněné podle směrnice Rady 92/43/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES;
a)  obyvatelstvo, lidské zdraví a biologickou rozmanitost, včetně flóry a fauny, zejména s ohledem na druhy a stanoviště chráněné podle směrnic 92/43/EHS, 2000/60/ES a 2009/147/ES;
b)  půdu, vodu, ovzduší a změnu klimatu;
b)  půdu, vodu, ovzduší a klima;
c)  hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu;
c)  hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu;
d)  vzájemné působení mezi faktory uvedenými v písmenech a), b) a c);
d)  vzájemné působení mezi faktory uvedenými v písmenech a), b) a c);
e)  možnost vystavení, zranitelnost a odolnost faktorů uvedených v písmenech a), b) a c), vůči rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.
e)  možnost vystavení, zranitelnost a odolnost faktorů uvedených v písmenech a), b) a c), vůči možným rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.
Pozměňovací návrhy 55 a 127/REV
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 4 odst. 3,4,5 a 6
(4)  Článek 4 se mění takto:
(4)  Článek 4 se mění takto:
a)  Odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:
a)  Odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:
3.  Pro záměry uvedené v příloze II oznamovatel poskytne informace o povaze projektu, jeho potenciálním vlivu na životní prostředí a o zamýšlených opatřeních s cílem zamezit a snížit významný vliv. Podrobný seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze II.A.
3. Pro záměry uvedené v příloze II, pokud to členský stát považuje za důležité, oznamovatel poskytne souhrnné informace o povaze projektu, jeho potenciálním vlivu na životní prostředí a o zamýšlených opatřeních s cílem zamezit a snížit významný vliv. Podrobný seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze II.A. Množství informací, které má oznamovatel poskytnout, se omezí na minimum, a jejich obsah se bude týkat pouze klíčových aspektů, na jejichž základě bude moci příslušný orgán přijmout rozhodnutí podle odstavce 2.
4.  Při přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo stanovení prahových hodnot nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme příslušný orgán v úvahu kritéria pro výběr týkající se povahy a umístění záměru a jeho možného vlivu na životní prostředí. Podrobný seznam kritérií výběru, která mají být použita, je upřesněn v příloze III.“
4.  Při přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo stanovení prahových hodnot nebo kritérií pro účely odstavce 2 vezme příslušný orgán v úvahu příslušná kritéria pro výběr týkající se povahy a umístění záměru a jeho možného vlivu na životní prostředí. Podrobný seznam kritérií výběru je upřesněn v příloze III.
b)  Doplňují se nové odstavce 5 a 6, které znějí:
b)  Doplňují se nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí podle odstavce 2 na základě informací poskytnutých oznamovatelem a případně s ohledem na výsledky studií, předběžného ověřování či posouzení vlivů na životní prostředí, jež vyplývají z jiných právních předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 2:
5. Příslušný orgán přijme své rozhodnutí podle odstavce 2 na základě informací poskytnutých oznamovatelem podle odstavce 3 a případně s ohledem na připomínky veřejnosti a místních zainteresovaných orgánů, výsledky studií, předběžného ověřování či posouzení vlivů na životní prostředí, jež vyplývají z jiných právních předpisů Unie. Rozhodnutí podle odstavce 2:
a)  uvede, jak byla zohledněna kritéria stanovená v příloze III;
b)  zdůvodní, proč se vyžaduje nebo nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10;
b)  zdůvodní, proč se vyžaduje nebo nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10, zejména s ohledem na příslušná kritéria uvedená v příloze III;
c)  obsahuje popis zamýšlených opatření k zamezení, prevenci a snížení jakýchkoli významných vlivů na životní prostředí, pokud je rozhodnuto, že není třeba provést posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10;
c)  obsahuje popis zamýšlených opatření k zamezení, prevenci a snížení jakýchkoli významných vlivů na životní prostředí, pokud je rozhodnuto, že není třeba provést posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10;
d)  musí být zveřejněno.
d)  musí být zveřejněno.
6.  Příslušný orgán své rozhodnutí podle odstavce 2 vydá do tří měsíců od žádosti o povolení a za předpokladu, že oznamovatel předložil všechny potřebné informace. V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě musí příslušný orgán informovat oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.
6.  Příslušný orgán své rozhodnutí podle odstavce 2 vydá ve lhůtě stanovené členským státem, která nepřesáhne 90 dnů od žádosti o povolení a za předpokladu, že oznamovatel předložil všechny potřebné informace podle odstavce 3. V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán výjimečně jednou prodloužit uvedenou lhůtu o období, které stanoví členský stát a které nepřesáhne 60 dnů; v takovém případě musí příslušný orgán písemně informovat oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat, a zveřejnit informace uvedené v čl. 6 odst. 2.
V případech, kdy záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí v souladu s články 5 až 10, rozhodnutí podle odstavce 2 tohoto článku obsahují informace uvedené v čl. 5 odst. 2.“
V případech, kdy záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí v souladu s články 5 až 10, rozhodnutí podle odstavce 2 tohoto článku obsahují stanovisko uvedené v čl. 5 odst. 2, pokud bylo o toto stanovisko v souladu s daným článkem požádáno.“
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 1
1.  Pokud musí být posouzení dopadu na životní prostředí provedeno v souladu s články 5 až 10, oznamovatel vypracuje zprávu o vlivech na životní prostředí. Zpráva o vlivech na životní prostředí musí být založena na požadavcích stanovených podle odstavce 2 tohoto článku a musí obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o vlivech navrhovaného záměru na životní prostředí s ohledem na současné poznatky a metody posuzování, povahu, technickou kapacitu a umístění projektu, povahu možného vlivu, alternativní řešení navrhovaného záměru a rozhodnutí, do jaké míry je některé záležitosti (včetně hodnocení náhradních řešení) lépe řešit na různých úrovních, a to i na úrovni plánování, nebo na základě jiných požadavků na posuzování. Podrobný seznam informací, jež mají být uvedeny ve zprávě o vlivech na životní prostředí, je upřesněn v příloze IV.“
1.  Pokud musí být posouzení dopadu na životní prostředí provedeno v souladu s články 5 až 10, oznamovatel předloží zprávu o vlivech na životní prostředí. Zpráva o vlivech na životní prostředí musí být založena na stanovisku podle odstavce 2 tohoto článku, pokud bylo takové stanovisko vypracováno, a musí obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat pro kvalifikované rozhodování o vlivech navrhovaného záměru na životní prostředí s ohledem na současné poznatky a metody posuzování, povahu, technickou kapacitu a umístění projektu a povahu možného vlivu. Zpráva o vlivech na životní prostředí obsahuje rovněž vhodná alternativní řešení zvažovaná oznamovatelem v souvislosti s navrhovaným záměrem a jeho specifiky. Podrobný seznam informací, jež mají být uvedeny ve zprávě o vlivech na životní prostředí, je upřesněn v příloze IV. Zpráva o vlivech na životní prostředí obsahuje rovněž všeobecně srozumitelné shrnutí poskytovaných informací.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 2
2.  Příslušný orgán po projednání s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s oznamovatelem stanoví rozsah a míru podrobnosti informací, které musí oznamovatel podle odstavce 1 tohoto článku uvést ve zprávě o vlivech na životní prostředí. Zejména stanoví:
2.  Pokud o to oznamovatel požádá, vydá příslušný orgán po projednání s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s oznamovatelem stanovisko vymezující rozsah a míru podrobnosti informací, které musí oznamovatel podle odstavce 1 tohoto článku uvést ve zprávě o vlivech na životní prostředí, v němž uvede mimo jiné zejména:
a)  rozhodnutí a stanoviska, která je nutno získat;
b)  orgány a veřejnost, kterých se záměr může týkat;
b)  orgány a veřejnost, kterých se záměr může týkat;
c)  jednotlivé fáze řízení a jejich trvání;
c)  jednotlivé fáze řízení a časové rámce jejich trvání;
d)   vhodná alternativní řešení vztahující se k navrhovanému záměru a jeho konkrétní povahu;
d)   vhodná alternativní řešení vztahující se k navrhovanému záměru, jeho konkrétní povahu a jeho významný vliv na životní prostředí;
e)  environmentální faktory uvedené v článku 3, které mohou být významným způsobem ovlivněny;
f)  informace, které mají být předloženy s ohledem na zvláštní povahu konkrétního záměru nebo určitého druhu záměru;
f)  informace, které mají být předloženy s ohledem na zvláštní povahu konkrétního záměru nebo určitého druhu záměru;
g)  dostupné informace a poznatky, které byly získány na jiných úrovních rozhodování nebo na základě jiných právních předpisů Unie, a metody posouzení, které mají být použity.
g)  dostupné informace a poznatky, které byly získány na jiných úrovních rozhodování nebo na základě jiných právních předpisů Unie, a metody posouzení, které mají být použity.
Příslušný orgán může rovněž požádat o pomoc akreditované a technicky kvalifikované odborníky uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán může následně požádat oznamovatele o doplňující informace pouze tehdy, je-li tato žádost odůvodněna novými okolnostmi a pokud je příslušným orgánem řádně objasněna.
Příslušný orgán může rovněž požádat o pomoc nezávislé, kompetentní a technicky kvalifikované odborníky uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Příslušný orgán může následně požádat oznamovatele o doplňující informace pouze tehdy, je-li tato žádost odůvodněna novými okolnostmi a pokud je příslušným orgánem řádně objasněna.
Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 5 – odst. 3
3.  K zajištění úplnosti a dostatečné kvality zpráv o vlivech na životní prostředí uvedených v čl. 5 odst. 1:
3.  K zajištění úplnosti a dostatečné kvality zpráv o vlivech na životní prostředí uvedených v čl. 5 odst. 1:
a)  oznamovatel zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí vypracovali akreditovaní a technicky kvalifikovaní odborníci, nebo
a)  a) oznamovatel zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí vypracovali kvalifikovaní odborníci; a
b)  příslušný orgán zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí ověřili akreditovaní a technicky kvalifikovaní odborníci a/nebo výbory odborníků z jednotlivých států.
b)  příslušný orgán zajistí, aby zprávu o vlivech na životní prostředí ověřili nezávislí, kompetentní a technicky kvalifikovaní odborníci nebo výbory odborníků z jednotlivých států, jejichž jména se zveřejní.
Pokud příslušnému orgánu pomáhali vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 odst. 2 akreditovaní a technicky kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž odborníky použít oznamovatel pro vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí.
Pokud příslušnému orgánu pomáhali vypracovat rozhodnutí uvedené v čl. 5 odst. 2 kvalifikovaní odborníci, nesmí tytéž odborníky použít oznamovatel pro vypracování zprávy o vlivech na životní prostředí.
Podrobné podmínky využití a výběru akreditovaných a technicky kvalifikovaných odborníků (např. požadovanou kvalifikaci, zadání hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu činnosti) určí členské státy.
Podrobné podmínky využití a výběru kvalifikovaných odborníků (např. požadovanou kvalifikaci a zkušenosti, zadání hodnocení, udílení licencí a zákaz výkonu činnosti) určí členské státy.
Aby se vyloučil jakýkoli střet zájmů neměl by mít orgán, který posuzuje vliv na životní prostředí, žádný vztah k danému spisu, ani žádný zájem na něm.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Článek 5 a (nový)
(5a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a
U přeshraničních projektů by členské státy a sousední země, které jsou do nich zapojeny, měly učinit veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné odpovědné orgány spolupracovaly s cílem provádět v rané fázi plánování a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími spolufinancování ze zdrojů Unie jediné integrované a komplexní posouzení vlivů na životní prostředí.
U dopravních projektů v rámci evropské dopravní sítě se pomocí systému Komise TENtec, softwaru sítě Natura 2000 a případně jiných nástrojů určí možný vliv na síť Natura 2000.“
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. - a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 1
—a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby orgány, kterých by se záměr mohl týkat, měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí nebo na základě místní příslušnosti možnost vyjádřit své stanovisko k informacím poskytnutým oznamovatelem a k žádosti o povolení. Za tímto účelem členské státy určí orgány, s nimiž je třeba záměr projednat, buď obecně, nebo v jednotlivých případech. Těmto orgánům musí být předány informace shromážděné podle článku 5. Podrobné podmínky týkající se projednání stanoví členské státy.“
Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst.2
—aa)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Následující informace musí být sděleny veřejnosti v počátečním stádiu rozhodovacích řízení pro oblast životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a nejpozději, jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout, a to buď prostřednictvím ústředního portálu, který je veřejnosti dostupný v elektronické podobě v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/4/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životní prostředí*, prostřednictvím veřejného oznámení, nebo jinými vhodnými prostředky jako například elektronickými médii, jsou-li k dispozici:
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. - a b (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 3
—ab)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Členské státy zajistí, aby dotčené veřejnosti byly v přiměřených lhůtách a alespoň prostřednictvím ústředního portálu, který je veřejnosti dostupný v elektronické podobě, zpřístupněny tyto informace:
a)  veškeré informace shromážděné podle článku 5;
b)  v souladu s vnitrostátními právními předpisy hlavní zprávy a doporučení adresované příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy je dotčená veřejnost informována v souladu s odstavcem 2 tohoto článku;
c)  v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí informace neuvedené v odstavci 2 tohoto článku, které jsou významné pro rozhodnutí podle článku 8 této směrnice  a které jsou dostupné až po informování dotčené veřejnosti podle odstavce 2 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a c (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 5
—ac)  odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Konkrétní opatření sloužící k informování veřejnosti a projednávání s dotčenou veřejností stanoví členské státy. Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby byly důležité informace k dispozici prostřednictvím ústředního portálu, který je veřejnosti dostupný v elektronické podobě v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/4/ES.“:
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6 – odst. 7
7.  Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o zprávě o vlivech na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve výjimečných případech, pokud to vyžaduje povaha, složitost, umístění nebo velikost navrhovaného záměru, může příslušný orgán tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů; v takovém případě příslušný orgán uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto prodloužení.
7.  Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o zprávě o vlivech na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 nesmí být kratší než 30 dnů nebo delší než 60 dnů. Ve výjimečných případech, pokud to vyžaduje povaha, složitost, umístění nebo velikost navrhovaného záměru, může příslušný orgán tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů; v takovém případě příslušný orgán uvědomí oznamovatele o důvodech tohoto prodloužení.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 6. – odst. 7 a (nový)
ba)  doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„7a. Má-li být zaručena účast dotčené veřejnosti na rozhodovacím procesu, musí členské státy zajistit, aby měla tato veřejnost kontaktní informace na příslušný orgán nebo orgány odpovědné za výkon povinností vyplývajících z této směrnice a aby měla k tomuto orgánu nebo k těmto orgánům snadný a rychlý přístup, a to vždy a bez ohledu na jakékoli probíhající zvláštní záměry podléhající posuzování vlivů na životní prostředí, a aby připomínkám a názorům veřejnosti byla věnována náležitá pozornost.“
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 7. – odst. 5 a (nový)
7a)  V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„5a. V případě přeshraničních záměrů společného zájmu v oblasti dopravy, jež jsou zahrnuty do některého koridoru uvedeného v příloze I nařízení...+ , kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy, se členské státy podílejí na koordinaci veřejných konzultací. Koordinátor zajistí, aby se v rámci plánování nové infrastruktury uskutečnil postup rozsáhlých veřejných konzultací, do něhož se zapojí všechny zúčastněné strany a občanská společnost. Koordinátor může v každém případě navrhnout způsob rozvoje plánu koridoru a jeho vyvážené realizace.“
________________
+ Číslo, datum a název nařízení, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (2011/0302(COD)).
Pozměňovací návrhy 109, 93 a 130
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2011/92/EU
Článek 8
1.  Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se berou v úvahu v povolovacím řízení. Za tímto účelem musí rozhodnutí o vydání povolení obsahovat tyto informace:
1.  Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 se náležitě zohledňujípodrobně se posuzují v povolovacím řízení. Pokud bylo povolení vydáno nebo zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o tom vhodným postupem uvědomí veřejnost a zpřístupní jí tyto informace:
a)  posouzení vlivů na životní prostředí vydané příslušným orgánem uvedené v článku 3 a environmentální podmínky připojené k rozhodnutí, včetně popisu hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů;
a)  výsledky posouzení vlivů na životní prostředí vydané příslušným orgánem uvedené v článku 3, včetně shrnutí obdržených připomínek a stanovisek podle článků 6 a 7, a environmentální podmínky připojené k rozhodnutí, včetně popisu hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů;
b)  hlavní důvody pro rozhodnutí přijmout záměr jako vyhovující s ohledem na jiná zvažovaná alternativní řešení, včetně pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (základní scénář);
b)   nástin hlavních alternativních řešení, o kterých oznamovatel uvažoval, a uvedení hlavních důvodů, kterými se řídil jeho výběr, s přihlédnutím k vlivům na životní prostředí;
c)  shrnutí obdržených připomínek podle článků 6 a 7;
d)  stručné prohlášení o způsobu, jakým byly do povolení zahrnuty ohledy na životní prostředí, a jak byly začleněny nebo jinak zpracovány výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7.
d)  stručné prohlášení o způsobu, jakým byly do povolení zahrnuty ohledy na životní prostředí, a jak byla začleněna nebo jinak zpracována zpráva o vlivech na životní prostředí, výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7.
U projektů, které by mohly mít významné negativní vlivy přesahující hranice států, poskytne příslušný orgán informace, proč nebyly vzaty v úvahu připomínky, které obdržel dotčený členský stát během jednání vedených podle článku 7.
U projektů, které by mohly mít významné negativní vlivy přesahující hranice států, poskytne příslušný orgán informace, proč nebyly vzaty v úvahu připomínky, které obdržel dotčený členský stát během jednání vedených podle článku 7.
2.   Jestliže jednání a informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 vedou k závěru, že projekt bude mít významné negativní vlivy na životní prostředí, příslušný orgán co nejdříve a v úzké spolupráci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s oznamovatelem posoudí, zda je třeba zprávu o vlivech na životní prostředí uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a projekt změnit tak, aby k těmto nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších zmírňujících nebo kompenzačních opatření.
2.  Příslušný orgán co nejdříve a po konzultaci s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1 a s oznamovatelem posoudí, zda zamítnout vydání povolení nebo zda je třeba zprávu o vlivech na životní prostředí uvedenou v čl. 5 odst. 1 přepracovat a projekt změnit tak, aby k těmto nepříznivým vlivům nedocházelo nebo aby byly omezeny, a zda je zapotřebí dalších zmírňujících nebo kompenzačních opatření na základě příslušných právních předpisů.
Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, musí zajistit, aby povolení obsahovalo opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí, aby bylo možné posoudit provádění a očekávanou účinnost zmírňujících nebo kompenzačních opatření a určit všechny nepředvídané nepříznivé vlivy.
Pokud příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, musí na základě příslušných právních předpisů zajistit, aby povolení obsahovalo opatření pro monitorování významných nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Druh parametrů, které mají být sledovány, a délka trvání monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a velikosti navrhovaného záměru a významu jeho vlivů na životní prostředí.
Pokud je to vhodné, mohou být použita stávající opatření pro monitorování, která vyplývají z jiných právních předpisů Unie.
3.  Jakmile jsou příslušnému orgánu poskytnuty všechny nezbytné informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a případně i zvláštní posouzení požadovaná podle jiných právních předpisů Unie a jestliže jsou ukončena jednání uvedená v článcích 6 a 7, příslušný orgán do tří měsíců uzavře posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
3.  Jakmile jsou příslušnému orgánu poskytnuty všechny nezbytné informace shromážděné podle článků 5, 6 a 7 a případně i zvláštní posouzení požadovaná podle jiných právních předpisů Unie a jestliže jsou ukončena jednání uvedená v článcích 6 a 7, příslušný orgán uzavře posuzování vlivů záměru na životní prostředí ve lhůtě stanovené členským státem, která nepřesáhne 90 dnů.
V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán prodloužit uvedenou lhůtu o další tři měsíce; v takovém případě musí příslušný orgán informovat oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.
V závislosti na povaze, složitosti, umístění a velikosti navrhovaného záměru, může příslušný orgán výjimečně prodloužit uvedenou lhůtu o období, které stanoví členský stát a které nepřesáhne 90 dnů; v takovém případě musí příslušný orgán informovat písemně oznamovatele o důvodech prodloužení a dni, kdy lze jeho rozhodnutí očekávat.
4.  Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání nebo nevydání povolení, ověří, zda informace ve zprávě o vlivech na životní prostředí uvedené v čl. 5 odst. 1 jsou aktuální, zejména pokud jde o opatření k prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání všech významných negativních vlivů.“
4a.  Rozhodnutí vydat povolení lze učinit také přijetím specifického vnitrostátního právního aktu, pokud příslušný orgán provede veškeré kroky posouzení vlivů na životní prostředí v souladu s ustanoveními této směrnice.
__________
*Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 9 – odst. 1
1.  Jakmile bylo povolení vydáno nebo zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o tom vhodným postupem uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této směrnice a zveřejnění tyto informace:
1.  Jakmile bylo povolení vydáno nebo zamítnuto, nebo bylo vydáno jiné rozhodnutí, jehož cílem je dostát požadavkům této směrnice, příslušný orgán nebo orgány o tom co nejdříve v souladu s vnitrostátním postupem uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této směrnice do deseti pracovních dnů. Příslušný orgán nebo orgány o rozhodnutí uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 v souladu se směrnicí 2003/4/ES.
a)  obsah rozhodnutí a všechny podmínky k němu připojené;
b)  po posouzení zprávy o vlivech na životní prostředí a názorů a obav dotčené veřejnosti, hlavní důvody a úvahy, na kterých je rozhodnutí založeno, včetně informací o účasti veřejnosti;
c)  popis hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů;
d)  popis případných opatření pro monitorování uvedených v čl. 8 odst. 2.
Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Článek 9 a (nový)
(9a)  Za článek 9 se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 9a
Členské státy zajistí, aby se příslušný orgán či orgány při plnění povinností vyplývajících z této směrnice nedostaly do střetu zájmů ve smyslu jakéhokoliv právního předpisu, jenž se na ně vztahuje.“
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 10 – odst. 1
9b)  V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„Ustanoveními této směrnice není dotčena povinnost příslušných orgánů dodržovat omezení uložená vnitrostátními právními a správními předpisy a přijatou právní praxí v oblasti zachovávání obchodního a služebního tajemství, včetně duševního vlastnictví, a ochrany veřejného zájmu za předpokladu, že jsou v souladu se směrnicí 2003/4/ES.“
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 c (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Článek 10 a (nový)
9c)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 10a
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9 d (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2
9d)  V čl. 11 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Každé takové řízení musí být přiměřené a efektivní, musí umožňovat podání žádosti o vydání soudního příkazu a být spravedlivé, nestranné a včasné a nesmí být nepřiměřeně nákladné.“
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2011/92/EU
Čl. 12 b – odst. 5 a (nový)
5a.  Je-li to vzhledem ke zvláštní povaze daných odvětví hospodářské činnosti a v zájmu řádného posouzení vlivů na životní prostředí pokládáno za vhodné, Komise ve spolupráci s členskými státy a dotčeným odvětvím vypracuje pokyny a kritéria pro dané odvětví, jimiž bude nutné se řídit, s cílem zjednodušit a usnadnit normalizaci posuzování vlivů na životní prostředí.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [DATE]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a předloží dokument, který vysvětluje vztah mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ….+. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a předloží dokument, který vysvětluje vztah mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
24 měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Článek 3
Na záměry, u nichž byla žádost o povolení předložena před datem uvedeným v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci a posuzování vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno před tímto dnem, se vztahují povinnosti uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 2011/92/EU ve znění této směrnice.
Na záměry, u nichž byla žádost o povolení předložena před datem uvedeným v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci a posuzování vlivů na životní prostředí nebylo uzavřeno před tímto dnem, se vztahují povinnosti uvedené v článcích 3 až 11 směrnice 2011/92/EU ve znění této směrnice, pokud oznamovatel požádá, aby posouzení vlivů jeho záměru na životní prostředí pokračovalo v souladu s pozměněnými ustanoveními.
Pozměňovací návrhy 79, 112 a 126
Návrh směrnice
Příloha – bod -1 (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Příloha I
-1) Příloha I se mění takto:
a)  název se nahrazuje tímto:
„ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 1 (ZÁMĚRY PODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)“
b)  vkládá se nový bod, který zní:
„4a. Povrchová důlní těžba a podobná odvětví povrchové těžby.
c)  V bodě 7 se písmeno a) nahrazuje tímto:
‘a) Výstavba dálkových železničních tratí a letišť […]’
d)  vkládají se nové body, které znějí:
„14a. Průzkum, omezený na fázi, v níž se používá hydraulické štěpení, a těžba ropy nebo zemního plynu zachyceného ve vrstvách plynonosných břidlic či jiných útvarů skalních sedimentů s obdobně nízkou či ještě nižší propustností a porézností bez ohledu na vytěžené množství.
14b.  Průzkum, omezený na fázi, v níž se používá hydraulické štěpení, a těžba zemního plynu z uhelných ložisek bez ohledu na vytěžené množství.
e)  bod 19 se nahrazuje tímto:
„19. Lomy a povrchová těžba, pokud plocha místa přesahuje 25 hektarů, doly na zlato, jejichž postupy zahrnují nádrže na kyanid, nebo těžba rašeliny, pokud plocha místa přesahuje 150 hektarů.“
f)  doplňuje se nový bod, který zní:
„24a. Zábavní parky a golfová hřiště plánovaná v oblastech s nedostatkem vody nebo s vysokým rizikem desertifikace či sucha.“
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Příloha – bod -1 a (nový)
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II
-1a) Příloha II se mění takto:
a)  název se nahrazuje tímto:
„ZÁMĚRY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 2 (ZÁMĚRY PODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ZÁVISLOSTI NA ROZHODNUTÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ)“
b)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„fa) Rybolov volně žijících druhů;“
c)  v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) Výzkum a průzkum nerostů a těžba nerostů z mořského nebo říčního dna;“
d)  v odstavci 10 se zrušuje písmeno d);
e)  v odstavci 13 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„aa) Jakákoli demolice záměrů uvedených v příloze I nebo v této příloze, která může mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí.“
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Příloha – bod 1
Směrnice 2011/92/EU
Příloha II.A
„PŘÍLOHA II.A – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 3
PŘÍLOHA II.A – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 3 (SOUHRNNÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ OZNAMOVATELEM S OHLEDEM NA ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II)
1.  Popis záměru zahrnující zejména:
1.  Popis záměru zahrnující:
a)  popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podzemní části, během výstavby provozu;
a)  popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podpovrchové a podzemní části, během výstavby, provozu a demolice;
b)  popis umístění projektu, zejména s ohledem na ekologickou citlivost geografických oblastí, které by mohly být zasaženy.
b)  popis umístění projektu, zejména s ohledem na ekologickou citlivost geografických oblastí, které by mohly být zasaženy.
2.  Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy.
2.  Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy.
3.  Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí v důsledku:
3.  Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí, včetně zdravotních rizik pro dotčené obyvatelstvo a vlivy na krajinu a na kulturní dědictví v důsledku:
a)  očekávaných reziduí a emisí a produkce odpadu;
a)  případně očekávaných reziduí a emisí a produkce odpadu;
b)  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, včetně hydromorfologických změn.
b)  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, (včetně hydromorfologických změn).
4.  Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci nebo omezení všech významných negativních vlivů na životní prostředí.“
4.  Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci nebo omezení významných negativních vlivů na životní prostředí, zejména pokud jsou považovány za nevratné.
Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Příloha – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Příloha III – bod 2 – písm. c – bod ii
(ii)  pobřežní zóny;
(ii)  pobřežní zóny a mořské prostředí;
Pozměňovací návrhy 83 a 129/REV
Návrh směrnice
Příloha – bod 2
Směrnice 2011/92/EU
Příloha IV
PŘÍLOHA IV – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1
PŘÍLOHA IV – INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1 (INFORMACE, KTERÉ MÁ OZNAMOVATEL POSKYTNOUT VE ZPRÁVĚ O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
1.  Popis záměru obsahující zejména:
1.  Popis záměru obsahující zejména:
—a)  popis umístění záměru;
a)  popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podzemní části, a požadavky na využívání vody a půdy během výstavby a provozu;
a)  popis fyzikální povahy záměru jako celku, včetně případně jeho podzemní části, a požadavky na využívání vody a půdy během výstavby, provozu a případně demolice;
aa)  popis nákladů na energii, nákladů na recyklaci odpadu z demolice a na využití dalších přírodních zdrojů během realizace záměru demolice;
b)  popis hlavních znaků výrobních procesů, například druhu a množství použitého materiálu, zdrojů energie a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy a biologické rozmanitosti);
b)  popis hlavních znaků výrobních procesů, například druhu a množství použitého materiálu, zdrojů energie a přírodních zdrojů (včetně vody, půdy a biologické rozmanitosti);
c)  odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) vznikajících provozem navrhovaného záměru.
c)  odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) vznikajících provozem navrhovaného záměru.
2.   Popis technických, místních nebo jiných aspektů (např. pokud jde o návrh záměru, technickou kapacitu, velikost a rozsah) zvažovaných alternativních řešení, včetně stanovení řešení, které má nejmenší vliv na životní prostředí, a uvedení hlavních důvodů výběru s přihlédnutím k vlivům na životní prostředí.
2.   Popis technických, místních nebo jiných aspektů (např. pokud jde o návrh záměru, technickou kapacitu, velikost a rozsah) vhodných, oznamovatelem zvažovaných alternativních řešení týkajících se navrhovaného záměru a jeho konkrétní povahy, a uvedení hlavních důvodů výběru.
3.  Popis příslušných aspektů současného stavu životního prostředí a jejich pravděpodobný vývoj bez provedení záměru (základní scénář). Tento popis by měl zahrnovat veškeré stávající problémy životního prostředí související se záměrem, zejména ty, které se týkají oblastí se zvláštním významem pro životní prostředí a využívání přírodních zdrojů.
3.  Popis příslušných aspektů současného stavu životního prostředí (základní scénář) a jejich pravděpodobný vývoj bez provedení záměru, pokud lze přírodní a sociální změny oproti základnímu scénáři odpovídajícím způsobem předpovědět. Tento popis by měl zahrnovat veškeré stávající problémy životního prostředí související se záměrem, zejména ty, které se týkají oblastí se zvláštním významem pro životní prostředí a využívání přírodních zdrojů.
4.  Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy, zejména obyvatelstva, lidského zdraví, fauny, flóry, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, které poskytuje, půdy (záboru půdy, organické hmoty, eroze, utužování a zakrývání), vody (množství a jakosti), ovzduší, klimatických faktorů, změny klimatu (emise skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, potenciálu zmírnění, vlivů souvisejících s přizpůsobením, jestliže projekt bere v úvahu rizika spojená se změnou klimatu), hmotného majetku, kulturního dědictví, včetně architektonického a archeologického, a krajiny; tento popis by měl zahrnovat vzájemné vztahy mezi uvedenými faktory, stejně jako vystavení, zranitelnost a odolnost těchto faktorů vůči rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.
4.  Popis faktorů životního prostředí, které by mohly být navrhovaným záměrem významně zasaženy, zejména obyvatelstva, lidského zdraví, fauny, flóry, biologické rozmanitosti (prostřednictvím její fauny a flóry), půdy (záboru půdy, organické hmoty, eroze, utužování a zakrývání), vody (množství a jakosti), ovzduší, klimatických faktorů, klimatu (emise skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, potenciálu zmírnění, vlivů souvisejících s přizpůsobením, jestliže projekt bere v úvahu rizika spojená se změnou klimatu), hmotného majetku , kulturního dědictví, včetně architektonického a archeologického, a krajiny; tento popis by měl zahrnovat vzájemné vztahy mezi uvedenými faktory, stejně jako vystavení, zranitelnost a odolnost těchto faktorů vůči rizikům přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem.
5.  Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí vyplývajících z:
5.  Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí vyplývajících z:
a)  existence záměru jako celku;
a)  existence záměru jako celku;
b)  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, které poskytuje, pokud možno s ohledem na dostupnost těchto zdrojů, rovněž v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami;
b)  využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti, včetně fauny a flóry, pokud možno s ohledem na dostupnost těchto zdrojů, rovněž v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami;
c)  emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a záření, vzniku rušivých vlivů a zneškodňování odpadu;
c)  emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a záření, vzniku rušivých vlivů a zneškodňování odpadu;
d)  rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách);
d)  rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách důvodně považovány za charakteristické pro povahu záměru;
e)  kumulace vlivů s ostatními záměry a činnostmi;
e)  kumulace vlivů s jinými stávajícími nebo schválenými záměry a činnostmi, které se nacházejí v potenciálně ovlivněné geografické oblasti a ještě nejsou dostavěny nebo nejsou v provozu, aniž by bylo povinné zohlednit jiné informace než stávající nebo veřejně dostupné informace;
f)  emisí skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví;
f)  emisí skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví;
g)  použitých technologií a látek;
g)  použitých technologií a látek;
h)  hydromorfologických změn.
h)  hydromorfologických změn.
Popis pravděpodobných významných vlivů by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, stálé i dočasné, pozitivní i negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni EU nebo členských států, které se týkají projektu.
Popis pravděpodobných významných vlivů by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, stálé i dočasné, pozitivní i negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni Unie nebo členských států, které se týkají projektu.
6.  Popis prognostických metod použitých k posouzení vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích, jejich vliv na odhad účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.
6.  Popis prognostických metod použitých k posouzení vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích, jejich vliv na odhad účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.
7.  Popis zamýšlených opatření pro prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání všech významných negativních vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování, včetně přípravy projektu a analýzy jeho negativních vlivů na životní prostředí po jeho skončení. Tento popis by měl vysvětlit, do jaké míry jsou významně nepříznivé vlivy omezeny nebo vyváženy a měl by zahrnovat výstavbu i provozní fáze.
7.  Popis zamýšlených opatření v první řadě pro prevenci a snížení a v krajním případě pro vyrovnání všech významných negativních vlivů na životní prostředí uvedených v bodě 5, popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování, včetně přípravy projektu a analýzy jeho negativních vlivů na životní prostředí po jeho skončení. Tento popis by měl vysvětlit, do jaké míry jsou významně nepříznivé vlivy omezeny nebo vyváženy anebo je jim předcházeno a měl by zahrnovat výstavbu i provozní fáze.
8.  Posuzování rizik přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a rizika nehod, jimiž by záměry mohly být zasaženy, a případně popis zamýšlených opatření pro předcházení těmto rizikům, jakož i opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace a reakce na ně (např. opatření požadovaných podle směrnice 96/82/ES ve znění pozdějších předpisů).
8.  Posuzování rizik možných přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a rizika nehod, jimiž by záměry mohly být zasaženy, a případně popis zamýšlených opatření pro předcházení těmto rizikům, jakož i opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace a reakce na ně (např. opatření požadovaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek nebo požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Unie nebo mezinárodních úmluv).
9.  Shrnutí informací bez odborných podrobností poskytnutých podle výše uvedených bodů.
9.  Shrnutí informací bez odborných podrobností poskytnutých podle výše uvedených bodů.
10.  Uvedení všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků v technologickém řešení), s nimiž se oznamovatel potýkal při shromažďování požadovaných informací a zdrojů použitých pro popis a posouzení, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích a jejich vliv na odhady účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.
10.  Uvedení všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků v technologickém řešení), s nimiž se oznamovatel potýkal při shromažďování požadovaných informací a zdrojů použitých pro popis a posouzení, jakož i zohlednění hlavních nejistot z nich plynoucích a jejich vliv na odhady účinků a výběr nejvýhodnějšího alternativního řešení.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0277/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí