Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0297(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0277/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0277/2013

Rasprave :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Glasovanja :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Objašnjenja glasovanja
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Objašnjenja glasovanja
PV 12/03/2014 - 8.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Usvojeni tekstovi
PDF 819kWORD 387k
Srijeda, 9. listopada 2013. - Strasbourg
Ocjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 9. listopada 2013. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)(1))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Direktivom 2011/92/EU usklađena su načela za procjenu utjecaja projekata na okoliš uvođenjem minimalnih zahtjeva (s obzirom na vrstu projekata koji se procjenjuju, najvažnije obveze nositelja projekata, sadržaj procjene te sudjelovanje nadležnih tijela i javnosti) te ona doprinosi visokoj razini zaštite okoliša i ljudskog zdravlja.
(1)  Direktivom 2011/92/EU usklađena su načela za procjenu utjecaja projekata na okoliš uvođenjem minimalnih zahtjeva (s obzirom na vrstu projekata koji se procjenjuju, najvažnije obveze nositelja projekata, sadržaj procjene te sudjelovanje nadležnih tijela i javnosti) te ona doprinosi visokoj razini zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Trebalo bi dopustiti državama članicama da utvrde stroža pravila za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja.
Amandman 2
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Potrebno je izmijeniti Direktivu 2011/92/EU kako bi se ojačala kvaliteta postupka procjene utjecaja na okoliš, racionalizirale različite faze postupka te poboljšala povezanost i sinergija s drugim zakonodavstvom i politikama Unije kao i sa strategijama i politikama koje su razvile države članice na područjima nacionalne nadležnosti.
(3)  Potrebno je izmijeniti Direktivu 2011/92/EU kako bi se ojačala kvaliteta postupka procjene utjecaja na okoliš, racionalizirale različite faze postupka, uskladio postupak s načelima pametne regulative te poboljšala povezanost i sinergija s drugim zakonodavstvom i politikama Unije kao i sa strategijama i politikama koje su razvile države članice na područjima nacionalne nadležnosti. Glavni cilj izmjene ove Direktive je učinkovitija primjena na razini država članica. U brojnim slučajevima administrativni postupci postaju presloženi i dugotrajni, što uzrokuje kašnjenja i stvara dodatne rizike za zaštitu okoliša. Stoga bi jedan od ciljeva ove Direktive trebalo biti pojednostavljenje i usklađivanje postupaka. Potrebno je uzeti u obzir primjerenost stvaranja po načelu „sve na jednom mjestu” kako bi se omogućila usklađena procjena ili zajednički postupci ako se zahtijeva više procjena utjecaja na okoliš, primjerice u prekograničnim projektima, te kako bi se utvrdila specifičnija mjerila za obvezne procjene.
Amandman 3
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Kako bi se jamčila usklađena primjena i jednaka zaštita okoliša širom Unije, Komisija bi, u svojoj ulozi kao zaštitnica Ugovora, trebala osigurati kvalitativnu i postupovnu sukladnost s odredbama Direktive 2011/92/EU, uključujući odredbe o javnom savjetovanju i sudjelovanju.
Amandman 4
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.b (nova)
(3b)  U slučaju projekata koji bi mogli imati prekogranični utjecaj obuhvaćene države članice trebale bi na temelju jednake zastupljenosti osnovati zajedničko tijelo za vezu nadležno za bavljenje svim fazama postupka. Za konačno odobrenje projekta trebala bi se zahtijevati suglasnost svih obuhvaćenih država članica.
Amandman 5
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.c (nova)
(3c)  Trebalo bi također revidirati Direktivu 2011/92/EU tako da se osigura poboljšanje zaštite okoliša, povećana učinkovitost resursa i poduprt održiv rast u Europi. U tu svrhu trebalo bi pojednostaviti i uskladiti postupke koji su u njoj utvrđeni.
Amandman 6
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  U posljednjem desetljeću pitanja okoliša kao što su učinkovitost resursa, biološka raznolikost, klimatske promjene i opasnosti od katastrofa postala su važnija u oblikovanju politika te bi stoga trebala predstavljati ključne elemente u postupcima procjene i donošenja odluka, posebno u odnosu na infrastrukturne projekte.
(4)  U posljednjem desetljeću pitanja okoliša kao što su učinkovitost resursa i održivost, zaštita biološke raznolikosti, korištenje zemljišta, klimatske promjene te opasnost od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem postala su važnija u oblikovanju politika. Ona bi stoga također trebala predstavljati važne elemente u postupcima procjene i donošenja odluka s obzirom na sve javne ili privatne projekte koji bi mogli znatno utjecati na okoliš, posebno u odnosu na infrastrukturne projekte. Budući da Komisija nije utvrdila smjernice za primjenu Direktive 2011/92/EU o očuvanju povijesne i kulturne baštine, trebala bi predložiti popis kriterija i pokazatelja, također u pogledu vizualnog utjecaja, s namjenom bolje provedbe Direktive.
Amandman 7
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Propisivanje boljeg poštovanja okolišnih kriterija u svim projektima moglo bi biti kontraproduktivno ako postupci postaju složeniji i ako se produžuju rokovi za izdavanje odobrenja i potvrđivanje svake faze. Time bi se mogli povećati troškovi te bi čak moglo doći do prijetnje za okoliš ako dovršenje infrastrukturnih projekata predugo traje.
Amandman 8
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 4.b (nova)
(4b)  Od iznimne je važnosti da pitanja okoliša u vezi s infrastrukturnim projektima ne skreću pozornost s činjenice da svaki projekt neminovno utječe na okoliš, te da je potrebno usredotočiti se na ravnotežu između koristi projekta i njegovog utjecaja na okoliš.
Amandman 9
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  U svojoj Komunikaciji pod naslovom „Plan za resursno učinkovitu Europu” Komisija se obvezala da će u reviziju Direktive 2011/92/EU uključiti opsežnija razmatranja o učinkovitijem korištenju resursa.
(5)  U svojoj Komunikaciji pod naslovom „Plan za resursno učinkovitu Europu” Komisija se obvezala da će u reviziju Direktive 2011/92/EU uključiti opsežnija razmatranja o učinkovitijem i održivijem korištenju resursa.
Amandman 10
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 11.
(11)  Zaštita i promidžba kulturne baštine i krajolika, koje su sastavni dio kulturne raznolikosti koju se Unija obvezala poštovati i promicati u skladu s člankom 167. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, može se temeljiti na definicijama i načelima razvijenim u relevantnim konvencijama Vijeća Europe, posebno Konvenciji o zaštiti aritektonskog blaga Europe, Europskoj konvenciji o krajoliku i Okvirnoj konvenciji o vrijednosti kulturne baštine za društvo.
(11)  Zaštita i promidžba kulturne baštine i krajolika, koje su sastavni dio kulturne raznolikosti koju se Unija obvezala poštovati i promicati u skladu s člankom 167. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, može se temeljiti na definicijama i načelima razvijenim u relevantnim konvencijama Vijeća Europe, posebno Konvenciji o zaštiti aritektonskog blaga Europe, Europskoj konvenciji o krajoliku, Okvirnoj konvenciji o vrijednosti kulturne baštine za društvo i Međunarodnoj preporuci o zaštiti povijesnih područja i njihovoj sadašnjoj ulozi koju je 1976. UNESCO donio u Nairobiju.
Amandman 11
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  Vizualni utjecaj je ključni kriterij u procjeni utjecaja na okoliš u vezi s očuvanjem povijesne i kulturne baštine, prirodnih krajolika i urbanih područja; To je drugi faktor koji bi trebalo primijeniti pri procjenama.
Amandman 12
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 12.
(12)  Pri primjeni Direktive 2011/92/EU treba osigurati konkurentno poslovno okruženje, posebno za mala i srednja poduzeća kako bi se ostvario pametan, održiv i uključiv rast u skladu s ciljevima iz Komunikacije Komisije pod naslovom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast“.
(12)  Pri primjeni Direktive 2011/92/EU treba osigurati pametan, održiv i uključiv rast u skladu s ciljevima iz Komunikacije Komisije pod naslovom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast“.
Amandman 13
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  U svakoj državi članici trebao bi postojati središnji portal na kojem bi pravovremeno u elektroničkom obliku bile stavljene na raspolaganje informacije o okolišu u vezi s provedbom ove Direktive.
Amandman 14
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)
(12b)  Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, pojednostavilo donošenje odluka i smanjili troškovi projekta, trebalo bi poduzeti potrebne mjere prema normizaciji kriterija u skladu s Uredbom (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji1 s ciljem omogućavanja potpore uporabi najbolje dostupne tehnologije, poboljšanja konkurentnosti i izbjegavanja da se norme tumače na različit način.
_______________
1SL L 316, 14.11.2012., str. 12.
Amandman 15
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)
(12c)  Također s ciljem daljnjeg pojednostavljenja i olakšanja rada nadležnih tijela, trebalo bi sastaviti vodeće kriterije kojima se uzimaju u obzir osobine različitih gospodarskih i industrijskih sektora. To bi se trebalo temeljiti na uputama u skladu s člankom 6. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa divlje faune i flore1.
_______________
1SL L 206, 22.7.1992., str. 7.
Amandman 16
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 12.d (nova)
(12d)  Kako bi se osiguralo nabolje moguće očuvanje povijesne i kulturne baštine, vodeće kriterije trebali bi sastaviti Komisija i/ili države članice.
Amandman 17
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 13.
(13)  Iskustvo je pokazalo da u civilnim izvanrednim stanjima sukladnost s odredbama Direktive 2011/92/EU može imati negativne učinke te bi stoga trebalo uvesti odredbu kojom bi se državama članicama dopustilo da tu Direktivu ne primjenjuju u odgovarajućim slučajevima.
(13)  Iskustvo je pokazalo da u pogledu projekata čiji se jedini cilj sastoji u reakciji u civilnim izvanrednim stanjima sukladnost s odredbama Direktive 2011/92/EU može imati negativne učinke na taj cilj te bi stoga trebalo uvesti odredbu kojom bi se državama članicama dopustilo da tu Direktivu ne primjenjuju u tim izvanrednim stanjima. U tom pogledu Direktivom bi se trebale uzeti u obzir odredbe Konvencije UN-a/EZE-a iz Espooa o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu kojom se, u slučaju prekograničnih projekata, države članice koje sudjeluju u projektu obvezuju da će se međusobno obavještavati i konzultirati. U takvim prekograničnim projektima Komisija bi, ako je to primjereno i moguće, imala proaktivniju ulogu te preuzela i ulogu pospješivača.
Amandman 18
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Člankom 1. stavkom 4. Direktive 2011/92/EU kojim se utvrđuje da se ta Direktiva ne primjenjuje na projekte koji su odobreni posebnim aktom nacionalnog zakonodavstva, predviđeno je otvoreno odstupanje s ograničenim postupovnim jamstvima i mogla bi se bitno zaobići provedba te Direktive.
Amandman 19
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b). Iskustvo je pokazalo da treba uvesti posebna pravila kako bi se izbjegao sukob interesa do kojeg može doći između investitora projekta koji podliježe procjeni učinka na okoliš i nadležnih tijela iz članka 1. stavka 2. točke (f) Direktive 2011/92/EU. Nadležna tijela posebno ne bi trebala biti investitor niti na bilo koji način ovisna o investitoru, povezana s njim ili mu biti podređena. Iz istih razloga tijelo koje je imenovano nadležnim tijelom u skladu s Direktivom 2011/92/EU ne bi smjelo imati ulogu u vezi s projektima koji podliježu procjeni utjecaja za okoliš koje je naručilo samo to tijelo.
Amandman 20
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 13.c (nova)
(13c)  Pri procjeni utjecaja projekata na okoliš mora se uzeti u obzir razmjernost. Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri procjeni utjecaja projekta na okoliš trebali bi biti razmjerni njegovoj veličini i fazi.
Amandman 21
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 16.
(16)  Kad određuju postoji li vjerojatnost prouzrokovanja znatnih utjecaja na okoliš, nadležna bi tijela trebala utvrditi najvažnije kriterije koje je potrebno uzeti u obzir te koristiti dodatne informacije koje mogu biti dostupne nakon drugih procjena koje se zahtijevaju zakonodavstvom Unije kako bi se učinkovito primijenio postupak provjere. U vezi s time primjereno je utvrditi sadržaj odluke o provjeri, naročito ako se procjena utjecaja na okoliš ne zahtijeva.
(16)  Kad određuju postoji li vjerojatnost prouzrokovanja znatnih utjecaja na okoliš, nadležna tijela trebala bi jasno i strogo utvrditi najvažnije kriterije koje je potrebno uzeti u obzir te koristiti dodatne informacije koje mogu biti dostupne nakon drugih procjena koje se zahtijevaju zakonodavstvom Unije kako bi se učinkovito i transparentno primijenio postupak provjere. U vezi s tim primjereno je utvrditi sadržaj odluke o provjeri, naročito ako se procjena utjecaja na okoliš ne zahtijeva.
Amandman 22
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)  Kako bi se izbjegli nepotrebni napori i troškovi, projekti u okviru Priloga II. trebali bi uključivati pismo namjere od najviše 30 stranica te osobine projekta i informacije o lokaciji projekta koji će biti podvrgnut provjeri, koja bi se trebala sastojati od prve procjene njegove provedivosti. Ta provjera trebala bi biti javna i poštovati faktore iz članka 3. Ona bi trebala pokazati značajne izravne i neizravne utjecaje projekta.
Amandman 23
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 17.
(17)  Od nadležnih tijela trebalo bi zahtijevati da utvrde opseg i razinu podrobnosti informacija u vezi s okolišom koje je potrebno podnijeti u obliku izvješća o okolišu (utvrđivanje opsega). Kako bi se poboljšala kvaliteta procjene i racionalizirali postupci donošenja odluka važno je na razini Unije odrediti kategorije informacija na temelju kojih bi nadležna tijela to trebala odrediti.
(17)  Nadležna tijela trebala bi, kad to smatraju neophodnim ili kad to zahtijeva investitor, dati mišljenje u kojem se utvrđuje opseg i razina podrobnosti informacija u vezi s okolišom koje je potrebno podnijeti u obliku izvješća o okolišu (utvrđivanje opsega). Kako bi se poboljšala kvaliteta procjene, pojednostavili postupci i racionalizirali postupci donošenja odluka važno je na razini Unije odrediti kategorije informacija na temelju kojih bi nadležna tijela to trebala odrediti.
Amandman 24
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 18.
(18)  Izvješće o okolišu projekta koji mora pripremiti investitor trebalo bi uključivati procjenu razumnih mogućih izbora koji su relevantni za predloženi projekt, uključujući vjerojatni razvoj postojećeg stanja okoliša u slučaju da se projekt ne provodi (osnovni scenarij), čime bi se poboljšala kvaliteta postupka procjene i omogućilo uključivanje razmatranja o okolišu u ranijim fazama oblikovanja projekta.
(18)  Izvješće o okolišu projekta koji mora pripremiti investitor trebalo bi uključivati procjenu razumnih mogućih izbora koji su relevantni za predloženi projekt, uključujući vjerojatni razvoj postojećeg stanja okoliša u slučaju da se projekt ne provodi (osnovni scenarij), čime bi se poboljšala kvaliteta usporednog postupka procjene i omogućilo uključivanje razmatranja o okolišu u ranijim fazama oblikovanja projekta kako bi se omogućio odabir najodrživijeg izbora s najmanjim utjecajem na okoliš.
Amandman 25
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 19.
(19)  Trebalo bi poduzeti mjere kako bi se osiguralo da su podaci i informacije u izvješću o okolišu u skladu s Prilogom IV. Direktive 2011/92/EU potpuni i dovoljno kvalitetni. Kako bi se izbjeglo podvostručavanje procjena, države članice trebale bi uzeti u obzir činjenicu da se procjene okoliša mogu provoditi na različitim razinama ili različitim instrumentima.
(19)  Trebalo bi poduzeti mjere kako bi se osiguralo da su podaci i informacije u izvješću o okolišu u skladu s Prilogom IV. Direktive 2011/92/EU potpuni i dovoljno kvalitetni.
Amandman 102
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19.a)  Trebalo bi osigurati da osobe koje provjeravaju izvješća o okolišu imaju, na temelju svojih kvalifikacija i iskustva, potrebno tehničko stručno znanje za obavljanje zadaća iz Direktive 2011/92/EU znanstveno objektivno i potpuno neovisno o investitoru i nadležnim tijelima.
Amandman 27
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 20.
(20)  Kako bi se osigurale transparentnost i odgovornost, od nadležnog bi tijela trebalo zahtijevati da obrazloži svoju odluku da za određeni projekt dade suglasnost za provedbu, navodeći pritom da je uzelo u obzir rezultate provedenih savjetovanja i relevantnih prikupljenih informacija.
(20)  Kako bi se osigurale transparentnost i odgovornost, od nadležnog bi tijela trebalo zahtijevati da sveobuhvatno i podrobno obrazloži svoju odluku da za određeni projekt dade suglasnost za provedbu, navodeći pritom da je uzelo u obzir rezultate provedenih savjetovanja s javnosti o kojoj je riječ i svih relevantnih prikupljenih informacija. Ako se taj uvjet ne ispuni, javnost o kojoj je riječ trebala bi imati pravo žalbe na odluku.
Amandman 28
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 21.
(21)  Primjereno je upostaviti zajedničke minimalne zahtjeve za praćenje znatnih negativnih učinaka sastava i djelovanja projekata kako bi se osigurao zajednički pristup u svim državama članicama te kako nakon provedbe mjera ublažavanja i kompenzacijskih mjera ne bi bilo učinaka koji su veći od prvotno predviđenih. Takvo praćenje ne bi smjelo podvostručavati ili povećavati opseg praćenja koji se zahtijeva u skladu s drugim zakonodavstvom Unije.
(21)  Primjereno je upostaviti zajedničke minimalne zahtjeve za praćenje znatnih negativnih učinaka provedbe projekta i upravljanja njime kako bi se osigurao zajednički pristup u svim državama članicama te kako nakon provedbe mjera ublažavanja i kompenzacijskih mjera ne bi bilo učinaka koji su veći od prvotno predviđenih. Takvo praćenje ne bi smjelo podvostručavati ili povećavati opseg praćenja koji se zahtijeva u skladu s drugim zakonodavstvom Unije. Ako rezultat praćenja upućuje na postojanje nepredviđenih negativnih učinaka, treba donijeti odredbu za poduzimanje odgovarajućih popravnih radnji radi rješavanja problema, u obliku dodatnih mjera ublažavanja i/ili kompenzacijskih mjera.
Amandman 29
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 22.
(22)  Trebalo bi uvesti vremenski okvir za različite faze procjene utjecaja projekata kako bi se poticalo učinkovitije odlučivanje i povećala pravna sigurnost, pri čemu bi se trebale uzeti u obzir priroda, složenost, lokacija i veličina predloženog projekta. Takav vremenski okvir ni pod kojim okolnostima ne bi smio dovesti u pitanje visoke standarde za zaštitu okoliša, posebno one koji su rezultat drugog zakonodavstva Unije o okolišu te učinkovito sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu.
(22)  Trebalo bi uvesti razuman i predvidiv vremenski okvir za različite faze procjene utjecaja projekata kako bi se poticalo učinkovitije odlučivanje i povećala pravna sigurnost, pri čemu bi se trebale uzeti u obzir priroda, složenost, lokacija i veličina predloženog projekta. Takav vremenski okvir ni pod kojim okolnostima ne bi smio dovesti u pitanje visoke standarde za zaštitu okoliša, posebno one koji su rezultat drugog zakonodavstva Unije o okolišu te učinkovito sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu, a svako produženje roka trebalo bi odobriti samo u iznimnim slučajevima.
Amandman 30
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 22.a (nova)
(22a)  Jedan od ciljeva Konvencije Gospodarske komisije UN-a za Europu (UN-ECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija) koju je Unija ratificirala i prenijela u zakonodavstvo Unije, je osigurati pravo javnosti da sudjeluje u odlučivanju u pitanjima okoliša. Zbog toga bi to sudjelovanje, uključujući sudjelovanje udruga, organizacija i skupina, a posebno nevladinih organizacija koje promiču zaštitu okoliša, trebalo i dalje poticati. Povrh toga, člankom 9. stavcima 2. i 4. Arhuške konvencije predviđen je pristup sudskim ili drugim postupcima za pobijanje materijalne ili postupovne zakonitosti odluka, radnji ili propusta, uključujući sudjelovanje javnosti. Također bi trebalo ojačati elemente ove Direktive u prekograničnim projektima u području prometa korištenjem postojećih struktura za razvoj prometnih koridora i instrumenata za identificiranje mogućeg utjecaja na okoliš.
______________________
1Odluka Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005. (SL L 124, 17.5.2005., str. 1.)
Amandman 31
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 23.a (nova)
(Pri pragovima za proizvodnju sirove nafte i prirodnog plina iz Priloga I. Direktivi 2011/92/EU ne uzimaju se u obzir posebnosti razine proizvodnje nekonvenciolnih ugljikovodika koje su često veoma promjenjive i manje. U skladu s tim, usprkos utjecaju na okoliš koji imaju, projekti u vezi s takvim ugljikovodicima ne podliježu obveznoj procjeni utjecaja na okoliš. U skladu s načelom predostrožnosti, kako se zahtijeva u Rezoluciji Europskog parlamenta od 21. studenog 2012. o utjecaju na okoliš djelatnosti povezanih s dobivanjem plina i nafte iz škriljevca, bilo bi primjereno uključiti nekonvencionalne ugljikovodike (naftu i plin iz škriljevca, „plin iz gustih formacija“, „metan ugljenih slojeva“), definirane sukladno njihovim geološkim osobinama, neovisno o izvađenoj količini, u Prilog I. Direktivi 2011/92/EU, tako ta projekti u vezi s takvim ugkljikovodicima sustavno podliježu procjeni utjecaja na okoliš.
Amandman 32
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24.a)  Države članice i drugi promicatelji projekata trebali bi osigurati učinkovitu procjenu prekograničnih projekata, izbjegavajući nepotrebna kašnjenja.
Amandman 33
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 26.
(26)  Kako bi se kriteriji odabira i informacije koje treba dostaviti u izvješću o okolišu prilagodili najnovijim dostignućima u tehnologiji i relevantnim praksama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s Prilozima II.A, III. i IV. Direktive 2011/92/EU. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini.
(26)  Kako bi se kriteriji odabira i informacije koje treba dostaviti u izvješću o okolišu prilagodili najnovijim dostignućima u tehnologiji i relevantnim praksama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s Prilozima II.A, III. i IV. Direktive 2011/92/EU. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.
Amandman 34
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 27.
(27)  Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.
Briše se.
Amandman 36
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka a – alineja 2.
(aa)  u točki (a) stavka 2. Druga alineja zamjenjuje se sljedećim:
„- ostali zahvati u prirodnom okruženju i krajoliku, uključujući i one koji uključuju istraživanje i vađenje mineralnih resursa;”
Amandman 37
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka ab (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka c
(ab)  točka (c) stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:
„(c) „suglasnost za izvođenje radova” znači odluka nadležnog tijela ili više njih koja investitoru daje pravo da započne projekt;”
Amandman 38
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2.
(b)  u stavku 2., dodaje se sljedeća definicija:
(b)  u stavku 2. dodaju se sljedeće definicije:
Amandman 39
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka g
(g)  „procjena utjecaja na okoliš” je postupak pripreme izvješća o okolišu, savjetovanja (uključujući sa zainteresiranom javnosti i tijelima nadležnima za okoliš), procjene koju vrše nadležna tijela, uzimajući u obzir izvješće o okolišu i rezultate savjetovanja u postupku odobravanja provedbe, kao i dostupnost informacija o odluci u skladu s člancima 5. do 10.
(g)  „procjena utjecaja na okoliš” je postupak pripreme izvješća o okolišu za kojeg je zadužen investitor, savjetovanja (uključujući sa zainteresiranom javnosti i tijelima nadležnima za okoliš), procjene koju vrše nadležna tijela i/ili tijela iz članka 6. stavka 1., uzimajući u obzir izvješće o okolišu, uključujući podatke o onečišćenju uzrokovanom emisijama, i rezultate savjetovanja u postupku odobravanja provedbe kao i dostupnost informacija o odluci u skladu s člancima 5. do 10;
Amandman 41
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka gb (nova)
(gb)  „prekogranična dionica” je dionica koja osigurava nastavak projekta od zajedničkog interesa između najbližih urbanih čvorišta s obje strane granice dviju država članica ili između države članice i susjedne države;
Amandman 42
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka gc (nova)
(gc)  „norma” jest tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu uporabu s kojom sukladnost nije obvezna i koja spada u jednu od sljedećih kategorija:
i.  „međunarodna norma” znači normu koju je donijelo neko međunarodno tijelo za normizaciju;
ii.  „europska norma‟ znači norma koju je donijelo europsko normizacijsko tijelo;
iii.  „usklađena norma” znači europsku normu donesenu na temelju zahtjeva za primjenu usklađenog zakonodavstva Unije koji je uputila Komisija;
iv.  „nacionalna norma” znači normu koju je donijelo nacionalno tijelo za normizaciju;
Amandman 43
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka gd (nova)
(gd)  „Urbana povijesna mjesta” dio su šire cjeline, uključujući prirodni i izgrađeni okoliš, kao i svakodnevno životno iskustvo njihovih stanovnika. Unutar tog šireg okoliša, obogaćenog vrijednostima starijeg ili novijeg porijekla neprestano prolazeći kroz dinamičan proces naknadnih promjena, novi urbani prostori u nastajanju mogu se smatrati okolišnim dokazom;
Amandman 44
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka ge (nova)
(ge)  „korektivna radnja” znači daljnje mjere ublažavanja i/ili kompenzacije koje može poduzeti investitor kako bi ispravio nepredvidive negativne utjecaje ili svaki gubitak biološke raznolikosti koji je utvrđen u provedbi projekta i do kojega može doći zbog nedostatka u ublažavanju utjecaja do kojih dolazi tijekom izrade projekta ili radova vezanih za projekt koji je već dobio odobrenje provedbe;.
Amandman 45
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka gf (nova)
(gf)  „vizualna procjena utjecaja”: vizualni utjecaj je promjena u izgledu ili pogledu na izgrađeni ili prirodni krajolik i urbana područja koja je rezultat razvoja koji može biti pozitivan (poboljšanje) ili negativan (pogoršanje). Vizualna procjena utjecaja uključuje i rušenje izgrađenih objekata koji su zaštićeni ili koji imaju stratešku ulogu u tradicionalnom poimanju dotičnog mjesta ili krajolika. Uključuje očite izmjene u geološkoj topografiji te sve druge prepreke poput zgrada ili zidova koje ograničavaju pogled na prirodu kao i sklad krajolika. Vizualni utjecaj većinom se ocjenjuje kvalitativnim procjenama koje uključuju ljudsku ocjenu krajolika, kao i interakciju s njim te značaj kojeg ljudi daju određenom mjestu (genius loci);
Amandman 46
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka gg (nova)
(gg)  „zajednički postupak”: U okviru zajedničkog postupka nadležne vlasti objavljuju procjenu utjecaja na okoliš, koja uključuje procjene jednog ili više tijela ne dovodeći u pitanje druge odredbe relevantnog zakonodavstva Unije.;
Amandman 47
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 2. – točka gh (nova)
(gh)  „pojednostavljivanje” znači manji broj formulara i administrativnih postupaka, stvaranje zajedničkih postupaka ili alata za koordinaciju kako bi se integrirale procjene koje su izvršila brojna nadležna tijela. To znači uspostavljanje zajedničkih kriterija, skraćivanje postupka podnošenja izvješća i jačanje objektivnih i znanstvenih ocjena.
Amandman 48
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka c
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 3.
(c)  stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:
3.  Države članice mogu odlučiti, na temelju pojedinačnog slučaja i ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, ne primjenjivati ovu Direktivu na projekte čija je jedina svrha nacionalna obrana ili reagiranje na izvanredna stanja, ako smatraju da bi ta primjena mogla imati negativan učinak na te svrhe. (c) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3.  Države članice mogu odlučiti, na temelju pojedinačnog slučaja i ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, ne primjenjivati ovu Direktivu na projekte čija je jedina svrha nacionalna obrana ako smatraju da bi ta primjena mogla imati negativan učinak na te svrhe.
Amandman 49
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka c
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 4.
4.  Ova se direktiva ne primjenjuje na projekte koji su detaljno usvojeni određenim aktom nacionalnog zakonodavstva, budući da se ciljevi ove direktive, uključujući i cilj dostavljanja informacija, postižu zakonodavnim postupkom. Svake dvije godine od datuma određenog člankom 2. stavkom 1. Direktive XXX [OPOCE molimo unesite broj te Direktive], države članice obavještavaju Komisiju o bilo kakvoj primjeni te odredbe.
Briše se.
Amandman 50
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1. – podtočka ca (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 1. – stavak 4.a (novi)
(ca)  dodaje se sljedeći stavak:
„4. a Države članice imenuju nadležno tijelo ili nadležna tijela osiguravajući njihovu potpunu neovisnost u obnašanju dužnosti koje su im dodijeljene ovom Direktivom. Posebno, nadležno tijelo ili nadležna tijela imenuju se tako da se izbjegne svaki ovisan, povezan ili podređen odnos između njih ili njihovih članova i investitora. Nadležno tijelo može izvršavati dužnosti koje su mu dodijeljene u skladu s ovom Direktivom u projektu čiji je i sam nosioc.
Amandman 51
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 1.a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 2. – stavak 1.
(1a)  u članku 2., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1. Države članice usvajaju sve potrebne mjere kako bi se prije davanja odobrenja osiguralo da se projekti koji bi mogli imati značajne učinke na okoliš, između ostalog na temelju njihove prirode, veličine ili lokacije, podvrgnu obvezi dobivanja suglasnosti za izvođenje radova i procjeni u pogledu njihovih učinaka nakon savjetovanja s javnošću. Nadležno tijelo po potrebi provodi mjere za nadzor značajnih nepredviđenih štetnih utjecaja na okoliš te mjere ublažavanja i kompenzacije kad je provedba odobrena. Ti su projekti utvrđeni u članku 4.”
Amandman 52
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 2.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 2. – stavak 3.
3.  Projekti za koje obveza procjenjivanja utjecaja na okoliš proizlazi istovremeno iz ove Direktive i zakonodavstva Unije predmet su usklađenih ili zajedničkih postupaka kojima se zadovoljavaju uvjeti utvrđeni relevantnim zakonodavstvom Unije.
3.  Projekti za koje obveza procjenjivanja utjecaja na okoliš proizlazi istovremeno iz ove Direktive i zakonodavstva Unije predmet su usklađenih ili zajedničkih postupaka kojima se zadovoljavaju uvjeti utvrđeni relevantnim zakonodavstvom Unije, osim u slučajevima kad države članice smatraju da bi primjena tih postupaka mogla biti nerazmjerna.
U okviru usklađenog postupka, nadležno tijelo usklađuje različite pojedinačne procjene koju zahtijeva odgovarajuće zakonodavstvo Unije i koje objavljuje nekoliko nadležnih tijela, ne dovodeći u pitanje bilo koju odredbu iz drugog relevantnog zakonodavstva Unije, koja je s time u suprotnosti.
Za projekte koji su predmet usklađenog postupka, nadležno tijelo usklađuje različite pojedinačne procjene koju zahtijeva odgovarajuće zakonodavstvo Unije i koje objavljuju različita nadležna tijela, ne dovodeći u pitanje drugo relevantno zakonodavstvo Unije
U okviru zajedničkog postupka nadležne vlasti objavljuju procjenu utjecaja na okoliš, koja uključuje procjene jednog ili više tijela ne dovodeći u pitanje bilo koje odredbe iz drugog relevantnog zakonodavstva Unije, koje su s time u suprotnosti.
Za projekte koji su predmet zajedničkog postupka nadležne vlasti objavljuju procjenu utjecaja na okoliš, koja uključuje procjene jednog ili više tijela ne dovodeći u pitanje druge odredbe relevantnog zakonodavstva Unije.
Države članice imenuju nadležno tijelo koje je odgovorno za olakšavanje postupka odobravanja provedbe za svaki projekt.
Države članice mogu imenovati nadležno tijelo odgovorno za olakšavanje postupka odobravanja provedbe za svaki projekt.
Na zahtjev države članice, Komisija osigurava potrebnu podršku kako bi se odredili i proveli usklađeni ili zajednički postupci sukladno ovom članku.
U svim procjenama utjecaja na okoliš, investitor dokazuje u izvješću o okolišu da je u obzir uzeto bilo koje drugo zakonodavstvo Unije koje se odnosi na predloženo izvođenje radova za koje je zatražena pojedinačna procjena utjecaja na okoliš.
Amandman 53
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 2. – stavak 4.
(2.a)  U članku 2., stavku 4. zamjenjuje se sljedećim:
"4. Ne dovodeći u pitanje članak 7., države članice, u izuzetnim slučajevima i ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, od odredbi te Direktive mogu, djelomično ili u potpunosti, izuzeti određeni projekt čija je jedina svrha odgovor na izvanredna stanja, ako smatraju da bi ta primjena mogla imati negativan učinak na te svrhe.
U tom slučaju, države članice mogu obavijestiti zainteresiranu javnost ili se s njome savjetovati te:
(a)  razmatraju bi li neki drugi oblik procjene bio primjeren;
(b)  stavljaju na raspolaganje zainteresiranoj javnosti informacije koje proizlaze iz drugih oblika procjenjivanja iz točke (a), informacije koje se odnose na odluku o izuzeću i razloge za to izuzeće;
(c)  obavješćuju Komisiju, prije davanja odobrenja, o razlozima koji opravdavaju dano izuzeće, te joj dostavljaju informacije koje su prema potrebi dali na raspolaganje svojim državljanima.
Komisija odmah prosljeđuje primljene dokumente ostalim državama članicama.
Komisija svake godine izvještava Europski parlament i Vijeće o primjeni ovog stavka.
Amandman 54
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 3.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 3.
Članak 3.
Članak 3.
Procjena utjecaja na okoliš utvrđuje, opisuje i procjenjuje na odgovarajući način, u svjetlu svakog pojedinog slučaja i u skladu s člancima 4. do 11., izravne i neizravne značajne učinke projekta na sljedeće čimbenike:
Procjena utjecaja na okoliš utvrđuje, opisuje i procjenjuje na odgovarajući način, u svjetlu svakog pojedinog slučaja i u skladu s člancima 4. do 11., izravne i neizravne značajne učinke projekta na sljedeće čimbenike:
(a)  stanovništvo, ljudsko zdravlje i bioraznolikost, s posebnom pažnjom usmjerenom na vrste i staništa zaštićene Direktivom Vijeća 92/43/EEZ i Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2009/147/EZ;
(a)  stanovništvo, ljudsko zdravlje i bioraznolikost, uključujući floru i faunu, s posebnom pažnjom usmjerenom na vrste i staništa zaštićene Direktivama 92/43/EEZ, 2000/60/EZ i 2009/147/EZ;
(b)  zemlja, tlo, voda, zrak i klimatske promjene;
(b)  zemlja, tlo, , voda, zrak i klima;
(c)  materijalna dobra, kulturno naslijeđe i krajolik;
(c)  materijalna dobra, kulturno naslijeđe i krajolik;
(d)  interakciju između čimbenika iz točaka (a), (b) i (c);
(d)  interakciju između čimbenika iz točaka (a), (b) i (c);
(e)  izloženost i podložnost čimbenika navedenih u točkama (a), (b) i (c) opasnostima od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem te njihova otpornost na te opasnosti.
(e)  izloženost i podložnost čimbenika navedenih u točkama (a), (b) i (c) vjerojatnim opasnostima od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem te njihova otpornost na te opasnosti.
Amandman 55 i 127 REV
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 4.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 4.
(4)  Članak 4. mijenja se kako slijedi:
(4)  Članak 4. mijenja se kako slijedi:
(a)  stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:
(a)  stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:
"3. Za projekte iz Priloga II. investitor daje informacije o obilježjima projekta, njegovom mogućem utjecaju na okoliš i mjerama predviđenima za izbjegavanje i smanjivanje znatnih utjecaja. Detaljan popis informacija koje treba dostaviti naveden je u Prilogu II. A.
3.  Za projekte iz Priloga II., kada države članice smatraju potrebnim, investitor daje sažetak informacija o obilježjima projekta, njegovu mogućem utjecaju na okoliš i mjerama predviđenima za izbjegavanje i smanjivanje znatnih utjecaja. Detaljan popis informacija koje treba dostaviti naveden je u Prilogu II.A. Količinu informacija koju treba dostaviti investitor ograničava se na minimum i na ključne aspekte koje nadležnom tijelu omogućuju da donese odluku u skladu sa stavkom 2.
4.  Ako se provodi pojedinačni pregled ili se postavljaju pragovi ili kriteriji u svrhu stavka 2., nadležno tijelo uzima u obzir kriterije odabira koji se odnose na obilježja i lokaciju projekta te njegov mogući utjecaj na okoliš. Detaljan popis kriterija odabira koje treba upotrijebiti naveden je u Prilogu III.
4.  Ako se provodi pojedinačni pregled ili se postavljaju pragovi ili kriteriji u svrhu stavka 2., nadležno tijelo uzima u obzir relevantne kriterije odabira koji se odnose na obilježja i lokaciju projekta te njegov mogući utjecaj na okoliš. Detaljan popis kriterija odabira naveden je u Prilogu III.
(b)  Dodani su sljedeći stavci 5. i 6:
(b)  Dodani su sljedeći stavci 5. i 6
"5. Nadležno tijelo odlučuje u skladu sa stavkom 2. na temelju informacija koje dostavi investitor i uzimajući u obzir, ako je to relevantno, rezultate studija, prethodnih provjera ili procjena učinaka na okoliš koji proizlaze iz drugog zakonodavstva Unije. Odluka u skladu sa stavkom 2.:
5.  Nadležno tijelo odlučuje u skladu sa stavkom 2. na temelju informacija koje dostavi investitor u skladu sa stavkom 3. i uzimajući u obzir, ako je to relevantno, napomene dotične javnosti i lokalnih vlasti, rezultate studija, prethodnih provjera ili procjena učinaka na okoliš koji proizlaze iz drugog zakonodavstva Unije. Odluka u skladu sa stavkom 2.:
(a)  navodi kako su kriteriji u Prilogu III. uzeti u obzir;
(b)  uključuje razloge za (ne)obveznost procjene utjecaja na okoliš u skladu s člancima 5. do 10.;
(b)  uključuje razloge za (ne)obveznost procjene utjecaja na okoliš u skladu s člancima 5. do 10., posebno s upućivanjem na odgovarajuće kriterije navedene u Prilogu III.;
(c)  uključuje opis mjera predviđenih za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje svih znatnih štetnih utjecaja na okoliš, ako je odlučeno da se procjena utjecaja na okoliš ne mora provesti u skladu s člancima 5. do 10.;
(c)  uključuje opis mjera predviđenih za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje svih znatnih štetnih utjecaja na okoliš, ako je odlučeno da se procjena utjecaja na okoliš ne mora provesti u skladu s člancima 5. do 10.;
(d)  daje se na raspolaganje javnosti
(d)  daje se na raspolaganje javnosti
6.  Nadležno tijelo donosi svoju odluku u skladu sa stavkom 2. u roku od tri mjeseca od postavljanja zahtjeva za suglasnost za izvođenje radova i pod uvjetom da je investitor dostavio sve potrebne informacije. Ovisno o prirodi, složenosti, lokaciji i veličini predloženog projekta nadležno tijelo može produžiti navedeni rok za dodatna tri mjeseca; u tom slučaju nadležno tijelo obavještava investitora o razlozima koji opravdavaju to produženje i o datumu kada se njegova odluka očekuje.
6.  Nadležno tijelo donosi svoju odluku u skladu sa stavkom 2. u roku koji je odredila država članica, a koji ne prelazi 90 dana od postavljanja zahtjeva za suglasnost za izvođenje radova i pod uvjetom da je investitor dostavio sve potrebne informacije u skladu sa stavkom 3. Ovisno o prirodi, složenosti, lokaciji i veličini predloženog projekta nadležno tijelo može iznimno produžiti navedeni rok jedanput za dodatno razdoblje koje je odredila država članica, a koje ne prelazi 60 dana; u tom slučaju nadležno tijelo pismeno obavještava investitora o razlozima koji opravdavaju to produženje i o datumu kada se njegova odluka očekuje, dajući na raspolaganje javnosti informacije iz članka 6. stavka 2.
U slučaju projekta koji podliježe procjeni utjecaja na okoliš u skladu s člancima 5. do 10. odluka u skladu sa stavkom 2. ovog članka uključuje informacije iz članka 5. stavka 2.ˮ
U slučaju projekta koji podliježe procjeni utjecaja na okoliš u skladu s člancima 5. do 10. odluka u skladu sa stavkom 2. ovog članka uključuje mišljenje iz članka 5. stavka 2., ako je takvo mišljenje zatraženo u skladu s tim člankom.ˮ
Amandman 56
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 5.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 5. – stavak 1.
1.  Ako se procjena utjecaja na okoliš mora provesti u skladu s člancima 5. do 10., investitor priprema izvješće o okolišu. Izvješće o okolišu temelji se na odluci u skladu sa stavkom 2. ovog članka i sadrži informacije koje bi se mogle opravdano zahtijevati za donošenje utemeljene odluke o utjecaju na okoliš predloženog projekta, uzimajući u obzir trenutačno znanje i metode procjene, obilježja, tehnički kapacitet i lokaciju projekta, obilježja potencijalnog utjecaja, alternative predloženom projektu i mjeru u kojoj su određena pitanja primjerenije obrađena na različitim razinama, uključujući na razini planiranja, ili na temelju drugih zahtjeva za procjenjivanje. Detaljan popis informacija koje treba dostaviti u izvješću o okolišu naveden je u Prilogu IV.
1.  Ako se procjena utjecaja na okoliš mora provesti u skladu s člancima 5. do 10., investitor podnosi izvješće o okolišu. Izvješće o okolišu temelji se na mišljenju u skladu sa stavkom 2. ovog članka ako je takvo mišljenje objavljeno i sadrži informacije koje bi se mogle opravdano zahtijevati za donošenje utemeljene odluke o utjecaju na okoliš predloženog projekta, uzimajući u obzir trenutačno znanje i metode procjene, obilježja, tehnički kapacitet i lokaciju projekta i obilježja potencijalnog utjecaja. Izvješće o okolišu također uključuje razumne alternative koje razmatra investitor, koje su relevantne za predloženi projekt i njegove specifične karakteristike Detaljan popis informacija koje treba dostaviti u izvješću o okolišu naveden je u Prilogu IV. Netehnički sažetak informacija uključuje se u izvješće o okolišu.
Amandman 57
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 5.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 5. – stavak 2.
2.  Nadležno tijelo nakon savjetovanja s tijelima iz članka 6. stavka 1. i investitorom određuje opseg i razinu ulaženja u potankosti kod informacija koje investitor navodi u izvješću o okolišu u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Ono posebno određuje sljedeće:
2.  Kad investitor tako zatraži nadležno tijelo nakon savjetovanja s tijelima iz članka 6. stavka 1. i s investitorom , objavljuje mišljenje u kojem određuje opseg i razinu ulaženja u potankosti kod informacija koje investitor navodi u izvješću o okolišu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, uključujući prvenstveno:
(a)  pribavljene odluke i mišljenja
(b)  tijela vlasti i javnost na koje se projekt može odnositi;
(b)  tijela vlasti i javnost na koje se projekt može odnositi;
(c)  pojedinačne faze postupka i njihovo trajanje;
(c)  pojedinačne faze postupka i vremenske okvire za njihovo trajanje;
(d)  razumne alternative relevantne za predloženi projekt i njegove posebne karakteristike;
(d)  razumne alternative koje može razmotriti investitor, koje su relevantne za predloženi projekt, njegove posebne karakteristike i znatan utjecaj na okoliš;
(e)  ekološke značajke iz članka 3. na koje bi moglo biti znatnog utjecaja;
(f)  informacije koje treba podnijeti relevantne za određena svojstva pojedinog projekta ili vrste projekta;
(f)  informacije koje treba podnijeti relevantne za određena svojstva pojedinog projekta ili vrste projekta;
(g)  informacije i znanja dostupna i dobivena na drugim razinama donošenja odluka ili putem drugog zakonodavstva Unije i metode procjene koje treba koristiti.
(g)  informacije i znanja dostupna i dobivena na drugim razinama donošenja odluka ili putem drugog zakonodavstva Unije i metode procjene koje treba koristiti.
Nadležno tijelo može također zatražiti pomoć akreditiranih i tehnički kompetentnih stručnjaka iz stavka 3. ovog članka. Od investitora se mogu naknadno zatražiti dodatne informacije samo ako je to opravdano zbog novih okolnosti i ako nadležno tijelo to propisno obrazloži.
Nadležno tijelo može također zatražiti pomoć neovisnih, kvalificiranih i tehnički kompetentnih stručnjaka iz stavka 3. ovog članka. Od investitora se mogu naknadno zatražiti dodatne informacije samo ako je to opravdano zbog novih okolnosti i ako nadležno tijelo to propisno obrazloži.
Amandman 106
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 5.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 5. – stavak 3.
3.  Kako bi se zajamčila potpunost i dovoljna kvaliteta izvješća o okolišu iz članka 5. stavka 1.
3.  Kako bi se zajamčila potpunost i dovoljna kvaliteta izvješća o okolišu iz članka 5. stavka 1.
(a)  investitor osigurava da su izvješće o okolišu izradili akreditirani i tehnički kompetentni stručnjaci ili
(a)  investitor osigurava da su izvješće o okolišu izradili kompetentni stručnjaci; te
(b)  nadležno tijelo osigurava da su izvješće o okolišu provjerili akreditirani i tehnički kompetentni stručnjaci i/ili odbori nacionalnih stručnjaka.
(b)  nadležno tijelo osigurava da su izvješće o okolišu provjerili kompetentni stručnjaci i/ili odbori nacionalnih stručnjaka, čija se imena objavljuju.
Ako su akreditirani i tehnički kompetentni stručnjaci pomogli nadležnom tijelu u pripremi odluke iz članka 5. stavka 2., investitor neće koristiti iste stručnjake za pripremu izvješća o okolišu.
Ako su kompetentni stručnjaci pomogli nadležnom tijelu u pripremi odluke iz članka 5. stavka 2., investitor neće koristiti iste stručnjake za pripremu izvješća o okolišu.
Detaljna pravila za korištenje i odabir akreditiranih i tehnički kompetentnih stručnjaka (na primjer potrebne kvalifikacije, dodjeljivanje zadatka ocjenjivanja, licenciranje i isključenje) određuju države članice.
Detaljna pravila za korištenje i odabir kompetentnih stručnjaka (na primjer potrebne kvalifikacije i iskustvo, dodjeljivanje zadatka ocjenjivanja, licenciranje i isključenje) određuju države članice.
Od tijela koje pregledava procjenu utjecaja na okoliš traži se da nema nikakvih interesa ili poveznica s predmetom kako bi se izbjegao svaki sukob interesa.
Amandman 59
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 5.a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 5.a (novi)
(5a)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 5a
Za prekogranične projekte, države članice i susjedne države koje u njima sudjeluju poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da odgovarajuća nadležna tijela surađuju da bi se u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o sufinanciranju koje osigurava EU zajednički osigurala integrirana i smislena prekogranična procjena utjecaja na okoliš počevši od rane faze planiranja.
U slučaju projekata u okviru transeuropske prometne mreže mogući utjecaj na mrežu Natura 2000 identificira se primjenom sustava Komisije pod nazivom TENTec i softvera Natura 2000 te alternativa.ˮ
Amandman 61
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 6. – točka – a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 6. – stavak 1.
(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
"1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nadležnim tijelima koja bi zbog svojih specifičnih odgovornosti vezanih uz okoliš ili lokalne nadležnosti mogla biti zainteresirana za projekt omogući da daju svoje mišljenje o informacijama koje je dostavio investitor i o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova. U tu svrhu države članice određuju tijela s kojima se treba savjetovati, općenito ili u pojedinačnim slučajevima. Informacije prikupljene na temelju članka 5. dostavljaju se tim tijelima. Pojedinosti postupka savjetovanja utvrđuju države članice.ˮ;
Amandman 107
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 6. – podtočka -a a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 6. – stavak 2.
(-aa)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
"2. Javnost će biti informirana putem središnjeg portala koji je elektronički dostupan javnosti u skladu s člankom 7. stavkom 1. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu*, javnih obavijesti i drugih odgovarajućih sredstava kao što su elektronički mediji, u ranoj fazi postupka donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2. i najkasnije čim se informacija može dati:
Amandman 63
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 6. – točka –a b (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 6. – stavak 3.
(-ab)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
"3. Države članice u razumnom roku osiguravaju da se sljedeće informacije daju na raspolaganje barem putem središnjeg elektronički dostupnog portala:
(a)  sve informacije koje se prikupljaju na temelju članka 5.;
(b)  u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, glavna izvješća i savjeti izdani nadležnom tijelu ili tijelima u trenutku kada se zainteresirana javnost obavješćuje u skladu sa stavkom 2. ovog članka;
(c)  u skladu s odredbama Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu, ostale informacije osim onih iz stavka 2. ovog članka koje su važne za odluku u skladu s člankom 8. ove direktive i koje postaju dostupne nakon što se zainteresirana javnost obavijesti u skladu sa stavkom 2. ovog članka.ˮ;
Amandman 108
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 6. – podtočka -ac (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 6. – stavak 5.
(-ac)  stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:
"5. Države članice utvrđuju detaljne načine informiranja javnosti i savjetovanja sa zainteresiranom javnosti. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se relevantne informacije pružaju putem središnjeg portala koji je dostupan javnosti elektroničkim putem u skladu s člankom 7. stavkom 1. Direktive 2003/4/EZ.ˮ:
Amandman 65
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 6. – točka b
Direktiva 2011/92/EU
Članak 6. – stavak 7.
7.  Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o izvješću o okolišu iz članka 5. stavka 1. iznosi najmanje 30 dana i najviše 60 dana. Samo u iznimnim slučajevima, ako je to potrebno zbog prirode, složenosti, lokacije ili veličine predloženog projekta, nadležno tijelo može produžiti taj rok za dodatnih 30 dana; u tom slučaju nadležno tijelo obavještava investitora o razlozima produženja.
7.  Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o izvješću o okolišu iz članka 5. stavka 1. iznosi najmanje 30 dana i najviše 60 dana. Samo u iznimnim slučajevima, ako je to potrebno zbog prirode, složenosti, lokacije ili veličine predloženog projekta, nadležno tijelo može produžiti taj rok za najviše 30 dana; u tom slučaju nadležno tijelo obavještava investitora o razlozima produženja.
Amandman 66
Prijedlog Direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – točka b a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 6. – stavak 7.a (novi)
(ba)  dodaje se sljedeći stavak:
„7a. Kako bi osigurale djelotvorno sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupcima odlučivanja, države članice osiguravaju da javnost u svakom trenutku ima informacije o tijelu ili tijelima zaduženima za obavljanje dužnosti koje proizlaze iz ove Direktive te da može u svakom trenutku jednostavno i brzo stupiti u kontakt s njima bez obzira na bilo koji specifični projekt u tijeku koji podliježe procjeni utjecaja na okoliš, te da se komentarima i mišljenjima koje iznese javnost poklanja primjerena pozornost. ”.
Amandman 67
Prijedlog Direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 7. – stavak 5.a (novi)
(7a)  U članku 7. dodaje se sljedeći stavak:
„5.a U prekograničnim projektima od zajedničkog interesa na području prometa, obuhvaćenih jednim od koridora utvrđenih u Prilogu I. Uredbe…+ o uspostavljanju instrumenta za povezivanje Europe, države članice sudjeluju u koordiniranju javnih savjetovanja. Koordinator osigurava sveobuhvatan postupak javnog savjetovanja sa svim dionicima i civilnim društvom tijekom planiranja nove infrastrukture. Koordinator u svakom slučaju može predložiti načine razvijanja plana koridora i njegove uravnotežene provedbe.”
________________
+ Broj, datum i naslov Uredbe o uspostavljanju instrumenta za povezivanje Europe (2011/0302(COD)).
Amandmani 109, 93 i 130.
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 8.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 8.
1.   Rezultati savjetovanja i informacije prikupljene u skladu s člancima 5., 6. i 7. uzimaju se u obzir u postupku izdavanja suglasnosti za izvođenje radova. Radi toga odluka o izdavanju suglasnosti sadrži sljedeće informacije:
1.   Rezultatima savjetovanja i informacijama prikupljenima u skladu s člancima 5., 6. i 7. poklanja se odgovarajuća pažnja te se detaljno procjenjuju u postupku izdavanja suglasnosti za izvođenje radova. Ako je donesena odluka o izdavanju ili odbijanju davanja suglasnosti za izvođenje radova, nadležno tijelo ili tijela o tome obavještavaju javnost u skladu s odgovarajućim postupcima, te javnosti daju na uvid sljedeće informacije:
(a)   procjenu okoliša koju vrše nadležna tijela iz članka 3. i ekološke uvjete priložene odluci, uključujući opis glavnih mjera kako bi se izbjegli, smanjili te, ako je moguće, neutralizirali značajni štetni utjecaji;
(a)   rezultate procjene okoliša koju vrše nadležna tijela iz članka 3., uključujući sažetak primjedbi i mišljenja dobivenih u skladu s člancima 6. i 7., i ekološki uvjeti priloženi odluci, uključujući opis glavnih mjera kako bi se izbjegli, smanjili te, ako je moguće, neutralizirali štetni utjecaji;
(b)   glavne razloge odabira projekta, kako je usvojen, u svjetlu drugih alternativa koje su se razmatrale, uključujući vjerojatni razvoj postojećeg stanja okoliša bez provedbe projekta (osnovni scenarij);
(b)   pregled glavnih alternativnih rješenja koja je investitor proučio s naznakom najvažnijih razloga njegovog odabira, uzimajući u obzir učinke na okoliš;
(c)  sažetak komentara primljenih u skladu s člancima 6. i 7.;
(d)   izjavu u kojoj se sažima kako su ekološka razmatranja uključena u suglasnost za izvođenje radova i kako su rezultati savjetovanja i informacije prikupljene u skladu s člancima 5., 6. i 7. uključeni ili drukčije razmotreni.
(d)   izjavu u kojoj se sažima kako su ekološka razmatranja uključena u suglasnost za izvođenje radova i kako su izvješće o okolišu te rezultati savjetovanja i informacije prikupljene u skladu s člancima 5., 6. i 7. uključeni ili drukčije razmotreni.
Za projekte koji vrlo vjerojatno mogu imati znatan štetan prekogranični utjecaj nadležna tijela pružaju informacije o razlozima zbog kojih nisu uzeli u obzir komentare dobivene od dotične države članice tijekom savjetovanja provedenog u skladu s člankom 7.
Za projekte koji vrlo vjerojatno mogu imati znatan štetan prekogranični utjecaj nadležna tijela pružaju informacije o razlozima zbog kojih nisu uzeli u obzir komentare dobivene od dotične države članice tijekom savjetovanja provedenog u skladu s člankom 7.
2.   Ako se savjetovanjima i informacijama prikupljenim u skladu s člancima 5., 6. i 7. zaključi da će projekt imati znatan štetan utjecaj na okoliš, nadležno tijelo, što prije i u bliskoj suradnji s tijelima iz članka 6. stavka 1. i s investitorom, razmatra treba li se izvješće o okolišu iz članka 5. stavka 1. revidirati, a projekt izmijeniti kako bi se izbjegao ili smanjio taj štetan utjecaj te jesu li potrebne dodatne mjere ublažavanja ili kompenzacije.
2.   Nadležno tijelo što prije i nakon savjetovanja s tijelima iz članka 6. stavka 1. i s investitorom, razmatra treba li odbiti dati suglasnost za izvođenje radova te treba li se izvješće o okolišu iz članka 5. stavka 1. revidirati, a projekt izmijeniti kako bi se izbjegao ili smanjio taj štetan utjecaj te jesu li na temelju relevantnog zakonodavstva potrebne dodatne mjere ublažavanja ili kompenzacije.
Ako nadležno tijelo odluči izdati suglasnost za izvođenje radova, ono osigurava da ta suglasnost obuhvaća mjere praćenja znatnih štetnih utjecaja na okoliš kako bi se procijenila provedba i očekivana učinkovitost mjera ublažavanja i kompenzacije te identificirali svi nepredvidivi štetni utjecaji.
Ako nadležno tijelo odluči izdati suglasnost za izvođenje radova, ono na temelju relevantnog zakonodavstva osigurava da ta suglasnost obuhvaća mjere praćenja znatnih štetnih utjecaja na okoliš.
Vrsta parametara koje treba pratiti i trajanje praćenja razmjerni su vrsti, mjestu i veličini predloženog projekta te važnosti njegovog utjecaja na okoliš.
Postojeća pravila za praćenje utvrđena drugim zakonodavstvom Unije mogu se koristiti po potrebi.
3.   Kada se nadležnom tijelu dostave sve potrebne informacije prikupljene u skladu s člancima 5., 6. i 7., uključujući, gdje je to relevantno, posebne procjene koje se zahtijevaju u sklopu drugog zakonodavstva Unije, a savjetovanja iz članaka 6. i 7. su završena, nadležno tijelo zaključuje svoju procjenu utjecaja projekta na okoliš u roku od tri mjeseca.
3.   Kada se nadležnom tijelu dostave sve potrebne informacije prikupljene u skladu s člancima 5., 6. i 7., uključujući, gdje je to relevantno, posebne procjene koje se zahtijevaju u sklopu drugog zakonodavstva Unije, a savjetovanja iz članaka 6. i 7. su završena, nadležno tijelo zaključuje svoju procjenu utjecaja projekta na okoliš u razdoblju koje je odredila država članica, a koje ne prelazi 90 dana.
Ovisno o prirodi, složenosti, lokaciji i veličini predloženog projekta nadležno tijelo može produžiti navedeni rok za dodatna tri mjeseca; u tom slučaju nadležno tijelo obavještava investitora o razlozima koji opravdavaju to produženje i o datumu kada se njegova odluka očekuje.
Ovisno o prirodi, složenosti, lokaciji i veličini predloženog projekta nadležno tijelo može, iznimno, produžiti navedeni rok za dodatno razdoblje koje je odredila država članica, a koje ne prelazi 90 dana; u tom slučaju nadležno tijelo pisano obavještava investitora o razlozima koji opravdavaju to produženje i o datumu kada se njegova odluka očekuje.
4.  Prije odluke o izdavanju ili odbijanju suglasnosti za izvođenje radova nadležno tijelo provjerava jesu li informacije u izvješću o okolišu iz članka 5. stavka 1. ažurirane, posebno u pogledu mjera predviđenih za sprečavanje, smanjenje i, ako je to moguće, neutraliziranje štetnih utjecaja.
4.a  Odluka o davanju suglasnosti za izvođenje radova može se donijeti usvajanjem posebnog akta nacionalnog zakonodavstva, pod uvjetom da je nadležno tijelo provelo sve elemente procjene utjecaja na okoliš u skladu s odredbama ove Direktive
__________
* SL L 312, 22.11.2008., str. 3.
Amandman 69
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 9. – podtočka a
Direktiva 2011/92/EU
Članak 9. – stavak 1.
1.  Ako je donesena odluka o izdavanju ili odbijanju davanja suglasnosti za izvođenje radova, nadležno tijelo ili tijela o tome obavještavaju javnost i tijela iz članka 6. stavka 1. u skladu s odgovarajućim postupcima, te javnosti stavljaju na raspolaganje sljedeće informacije:
1.  Ako je donesena odluka o izdavanju ili odbijanju davanja suglasnosti za izvođenje radova, ili druga odluka s ciljem ispunjavanja zahtjeva iz ove Direktive, nadležno tijelo ili tijela o tome obavještavaju javnost i tijela iz članka 6. stavka 1., što prije u skladu s nacionalnim postupcima te najkasnije u roku od 10 radnih dana. Nadležno tijelo ili tijela stavljaju na raspolaganje javnosti i tijelima iz članka 6. stavka 1. odluku u skladu s Direktivom 2003/4/EZ.
(a)  sadržaj odluke i svi uvjeti koji iz nje proizlaze;
(b)  razmotrivši izvješće o okolišu te primjedbe i mišljenja koje je iznijela zainteresirana javnost, glavne razloge i okolnosti na kojima se odluka temelji, uključujući informacije o postupku sudjelovanja javnosti;
(c)  prema potrebi, opis najvažnijih mjera za izbjegavanje, smanjenje i po mogućnosti neutraliziranje bitnih štetnih utjecaja.
(d)  prema potrebi, opis mjera praćenja iz članka 8. stavka 2.
Amandman 120
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 9.a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 9.a (novi)
(9a)  Iza članka 9. dodaje se sljedeći članak:
„Članak 9.a
Države članice osiguravaju da se nadležno tijelo ili tijela u obavljanju dužnosti koje proizlaze iz ove Direktive ne nalaze u sukobu interesa u skladu s bilo kojim zakonodavstvom koje je za njih obvezujuće.”
Amandman 72
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 9.b (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 10. – stavak 1.
(9b)  U članku 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„Odredbe ove direktive ne utječu na obvezu nadležnih tijela da poštuju ograničenja utvrđena nacionalnim zakonima i drugim propisima, te prihvaćenom pravnom praksom u pogledu poslovnih i industrijskih tajni, uključujući intelektualno vlasništvo, i zaštite javnog interesa, pod uvjetom da su usklađena s Direktivom 2003/4/EZ”.
Amandman 73
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 9.c (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 10.a (novi)
(9c)  Umeće se sljedeći članak:
„Članak 10.a
Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje su primjenjive na kršenja nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.”
Amandman 75
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 9.d (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Članak 11. – stavak 4. – podstavak 2.
(9d)  U članku 11. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
„Svaki je takav postupak odgovarajući, učinkovit, dopušta zahtjeve za privremene sudske mjere, pošten je, pravedan, pravovremen i nije pretjerano skup.”
Amandman 76
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka 11.
Direktiva 2011/92/EU
Članak 12.b – stavak 5.a (novi)
5a.  Kada se to, zbog posebnih karakteristika određenih sektora ekonomske aktivnosti, smatra prikladnim u interesu ispravne procjene utjecaja na okoliš, Komisija, zajedno s državama članicama i sektorom o kojem je riječ, izrađuje smjernice karakteristične za sektor i kriterije koji se trebaju slijediti tako da se pojednostavi i olakša standardizacija procjene utjecaja na okoliš.
Amandman 77
Prijedlog Direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.
1.  Države članice donose zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađenosti s ovom Direktivom do najkasnije [DATUM]. Bez odgode dostavljaju Komisiji tekst tih propisa i dokument u kojem objašnjavaju odnos između njih i ove Direktive.
1.  Države članice donose zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađenosti s ovom Direktivom do najkasnije...+ Bez odgode dostavljaju Komisiji tekst tih propisa i dokument u kojem objašnjavaju odnos između njih i ove Direktive.
+ 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Direktive.
Amandman 110
Prijedlog Direktive
Članak 3
Projekti za koje je zahtjev za davanje suglasnosti uveden prije datuma iz prvog podstavka članka 2. stavka 1. i za koje procjena utjecaja na okoliš nije zaključena prije tog datuma podliježu obvezama iz članaka 3. do 11. Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena ovom Direktivom.
Projekti za koje je zahtjev za davanje suglasnosti uveden nakon datuma iz prvog podstavka članka 2. stavka 1. i za koje procjena utjecaja na okoliš nije zaključena prije tog datuma podliježu obvezama iz članaka 3. do 11. Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena ovom Direktivom, ako investitor zatraži da se nastavi s procjenom utjecaja na okoliš za njegov projekt u skladu s izmijenjenim odredbama.
Amandmani 79, 112 i 126.
Prijedlog Direktive
Prilog – točka -1. (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Prilog I.
(-1) Prilog I. mijenja se kako se slijedi:
(a)  naslov se zamjenjuje sljedećim:
„PROJEKT IZ ČLANKA 4. STAVKA 1. (PROJEKTI PODVRGNUTI OBVEZNOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ)”
(b)  umeće se sljedeća točka:
„4.a površinski kopovi i slične površinske ekstraktivne industrije.”
(c)  u članku 7., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:
„(a) izgradnja pruga za željeznički promet na duge relacije i zračnih luka [...];”
:
(d)  umetnute su sljedeće točke:
„14.a Istraživanje ograničeno na fazu u kojoj se primjenjuje hidraulično frakturiranje i izdvajanje sirove nafte i/ili prirodnog plina zarobljenog u plinonosnim slojevima škriljevca ili u drugim slojevima sedimentnih stijena jednake ili manje permeabilnosti i poroznosti neovisno o izdvojenoj količini.
14.b  Istraživanje ograničeno na fazu u kojoj se primjenjuje hidraulično frakturiranje i izdvajanje prirodnog plina iz ugljenih slojeva, neovisno o izdvojenoj količini.
(e)  točka 19. zamjenjuje se sljedećim:
"19. Kamenolomi i površinski kopovi na lokaciji površine iznad 25 hektara, rudnici zlata u kojima se koriste postupci koji uključuju bazene s cijanidom, ili vađenje treseta na lokaciji površine iznad 150 hektara.
(f)  dodaje se sljedeća točka:
„24.a Tematski parkovi i igrališta za golf koji su planirani za područja koja oskudijevaju vodom ili kod kojih je prisutan visok rizik od dezertifikacije ili suše.”
Amandman 80
Prijedlog Direktive
Prilog – točka -1.a (nova)
Direktiva 2011/92/EU
Prilog II.
(-1a) U Prilog II. unose se izmjene kako slijedi:
(a)  naslov se zamjenjuje sljedećim:
„PROJEKTI IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. (PROJEKTI KOJI PODLIJEŽU PROCJENI UČINKA NA OKOLIŠ NA TEMELJU ODLUKE DRŽAVA ČLANICA)“;
(b)  u članku 1. dodaje se sljedeći stavak:
„(fa) Ribolov na divlje vrste;";
(c)  točka (c) stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:
„(c) Istraživanje i proučavanje minerala te pridobivanje minerala morskim ili riječnim jaružanjem;";
(d)  točka (d) stavka 10. briše se.
(e)  u stavku 13. dodaje se sljedeća točka:
„(aa)Svako rušenje projekta iz Priloga I. ili iz ovoga Priloga koje bi u znatnoj mjeri moglo štetno djelovati na okoliš."
Amandman 81
Prijedlog Direktive
Prilog – točka 1.
Direktiva 2011/92/EU
Prilog II.A
PRILOG II.A – PODACI IZ ČLANKA 4. STAVKA 3.
PRILOG II.A – PODACI IZ ČLANKA 4. STAVKA 3. (INVESTITOROV SAŽETAK PODATAKA O PROJEKTIMA IZ PRILOGA II.)
1.  Opis projekta, uključujući posebno:
1.  Opis projekta, uključujući:
(a)  opis fizičkih obilježja cjelokupnog projekta, uključujući po potrebi njegove podpovršinske slojeve tijekom izgradnje i operativnih faza;
(a)  opis fizičkih obilježja cjelokupnog projekta, uključujući po potrebi njegove podpovršinske i podzemne slojeve tijekom izgradnje, operativnih faza i faza rušenja.
(b)  opis lokacije projekta, posebno u pogledu osjetljivosti okoliša geografskih područja na koje bi projekti mogli utjecati.
(b)  opis lokacije projekta, posebno u pogledu osjetljivosti okoliša geografskih područja na koje bi projekti mogli utjecati.
2.  Opis aspekata okoliša na koje bi predloženi projekt mogao znatnije utjecati.
2.  Opis aspekata okoliša na koje bi predloženi projekt mogao znatnije utjecati.
3.  4. Opis  učinaka kojima bi predloženi projekt u znatnoj mjeri mogao utjecati na okoliš, koji su posljedica:
3.  Opis  učinaka kojima bi predloženi projekt u znatnoj mjeri mogao utjecati na okoliš, uključujući zdravstvene rizike za stanovništvo toga područja te učinke na krajobraz i kulturnu baštinu, koji su posljedica:
(a)  očekivanih ostataka i emisija te proizvodnje otpada;
(a)  očekivanih ostataka i emisija te proizvodnje otpada, gdje je to relevantno;
(b)  korištenja prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta, vode i biološke raznolikosti, uključujući hidromorfološke promjene.
(b)  korištenje prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta, vode i biološke raznolikosti, (uključujući hidromorfološke promjene).
4.  Opis mjera predviđenih za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje svih znatnih štetnih utjecaja na okoliš.
4.  Opis mjera predviđenih za izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje znatnih štetnih utjecaja na okoliš, posebno ako isti mogu prouzročiti nepovratnu štetu.
Amandman 124
Prijedlog Direktive
Prilog – točka 2.
Direktiva 2011/92/EU
Prilog III. – točka 2. točka c– podtočka ii.
(ii)  obalna područja;
(ii)  obalna područja i morski okoliš;
Amandmani 83 i 129/REV
Prijedlog Direktive
Prilog – točka 2.
Direktiva 2011/92/EU
Prilog IV.
PRILOG IV. – PODACI IZ ČLANKA 5. STAVKA 1.
PRILOG IV. – PODACI IZ ČLANKA 5. STAVKA 1. (PODACI KOJE U IZVJEŠĆU O OKOLIŠU MORA DOSTAVITI INVESTITOR)
1.  Opis projekta, uključujući posebno:
1.  Opis projekta, uključujući posebno:
(-a)  opis lokacije projekta;
(a)  opis fizičkih obilježja cjelokupnog projekta, uključujući, po potrebi, njegove podpovršinske slojeve i uvjete iskorištavanja vode i zemlje tijekom izgradnje i operativnih faza;
(a)  opis fizičkih obilježja cjelokupnog projekta, uključujući, po potrebi, njegove podpovršinske slojeve i uvjete iskorištavanja vode i zemlje tijekom izgradnje, operativnih faza i, gdje je to relevantno, faza rušenja;
(aa)  opis energetskih troškova, troškova recikliranja otpada koji nastaje prilikom rušenja, korištenja dodatnih prirodnih resursa prilikom izvedbe projekta rušenja;
(b)  opis glavnih obilježja postupaka proizvodnje, na primjer, prirode i količine materijala, korištene energije i prirodnih resursa (kao što su voda, zemljište, tlo i biološka raznolikost);
(b)  opis glavnih obilježja postupaka proizvodnje, na primjer, prirode i količine materijala, korištene energije i prirodnih resursa (kao što su voda, zemljište, tlo i biološka raznolikost);
(c)  procjenu, po vrsti i količini, predviđenih ostataka i emisija (onečišćenje vode, zraka tla i podzemlja, buka, vibracije, svjetlost, toplina, radijacija itd.), koje su posljedica djelovanja predloženog projekta.
(c)  procjenu, po vrsti i količini, predviđenih ostataka i emisija (onečišćenje vode, zraka, tla i podzemlja, buka, vibracije, svjetlost, toplina, radijacija itd.), koje su posljedica djelovanja predloženog projekta.
2.  Opis tehničkih, lokacijskih i ostalih aspekata (npr. u pogledu osmišljavanja projekta, tehničkog kapaciteta, veličine i opsega) razmotrenih alternativnih rješenja, uključujući određivanje onoga koje je najmanje štetno za okoliš, te navođenje glavnih razloga za odabir, uzimajući u obzir učinak na okoliš.
2.  Opis tehničkih, lokacijskih i ostalih aspekata (npr. u pogledu osmišljavanja projekta, tehničkog kapaciteta, veličine i opsega) razumnih alternativnih rješenja koje je razmotrio investitor, a koji se odnose na predloženi projekt i njegove , te navođenje glavnih razloga za odabir.
3.  Opis relevantnih aspekata postojećeg stanja okoliša te vjerojatan razvoj istog bez provedbe projekta (osnovni scenarij). Opis bi trebao obuhvaćati sve postojeće probleme u vezi s okolišem koji su relevantni za projekt, uključujući posebno one koji se odnose na sva područja od osobite važnosti za okoliš i na korištenje prirodnih resursa.
3.  Opis relevantnih aspekata trenutačnog stanja okoliša (osnovni scenarij) te vjerojatan razvoj istog bez provedbe projekta kada se promjene okoliša i društvene promjene iz osnovnog scenarija mogu donekle predvidjeti. Opis bi trebao obuhvaćati sve postojeće probleme u vezi s okolišem koji su relevantni za projekt, uključujući posebno one koji se odnose na sva područja od osobite važnosti za okoliš i na korištenje prirodnih resursa.
4.  Opis aspekata okoliša na koje bi predloženi projekt mogao utjecati u znatnijoj mjeri, uključujući posebno stanovništvo, zdravlje ljudi, faunu, floru, biološku raznolikost i usluge ekosustava koje pruža, zemljište (davanje zemljišta u zakup), tlo (organske tvari, erozija, zbijenost, zatvaranje tla), vodu (kvantiteta i kvaliteta), zrak, klimatske čimbenike, klimatske promjene (emisije stakleničkih plinova, uključujući one koje su posljedica korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva, potencijal ublažavanja, učinci bitni za prilagodbu ukoliko se u projektu u obzir uzimaju rizici u vezi s klimatskim promjenama), materijalna sredstva, kulturnu baštinu, uključujući onu arhitekturnu i arheološku, krajobraz; taj bi opis trebao obuhvaćati međusobne odnose između gore nabrojanih čimbenika, kao i njihovu izloženost, ugroženost i otpornost na opasnost od prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem.
4.  Opis čimbenika okoliša na koje bi predloženi projekt mogao utjecati u znatnijoj mjeri, uključujući posebno stanovništvo, zdravlje ljudi, faunu, floru, biološku raznolikost, kroz faunu i floru zemljište (davanje zemljišta u zakup), tlo (organske tvari, erozija, zbijenost, zatvaranje tla), vodu (kvantiteta i kvaliteta), zrak, klimatske čimbenike, klimu (emisije stakleničkih plinova, uključujući one koje su posljedica korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva, potencijal ublažavanja, učinci bitni za prilagodbu ukoliko se u projektu u obzir uzimaju rizici u vezi s klimatskim promjenama), materijalna sredstva ), kulturnu baštinu, uključujući arhitekturnu i arheološku, krajobraz; taj bi opis trebao obuhvaćati međusobne odnose između gore nabrojanih čimbenika, kao i njihovu izloženost, ugroženost i otpornost na opasnost od prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem.
5.  Opis učinaka kojima bi predloženi projekt u znatnoj mjeri mogao utjecati na okoliš, koji su, između ostalog, posljedica:
5.  Opis učinaka kojima bi predloženi projekt u znatnoj mjeri mogao utjecati na okoliš, koji su, između ostalog, posljedica:
(a)  postojanja projekta;
(a)  postojanja projekta;
(b)  korištenja prirodnih resursa, posebno zemljišta, tla, vode, biološke raznolikosti usluga ekosustava koje pruža, uzimajući u obzir, što je više moguće, dostupnost tih resursa i u svjetlu promjena klimatskih uvjeta;
(b)  korištenja prirodnih resursa, posebno zemljišta, tla, vode, biološke raznolikosti, uključujući floru i faunu
(c)  emisije onečišćujućih tvari, buke, vibracije, svjetlosti, topline, radijacije, štetnih djelovanja i uklanjanja otpada;
(c)  emisije onečišćujućih tvari, buke, vibracije, svjetlosti, topline, radijacije, štetnih djelovanja i uklanjanja otpada;
(d)  rizika za ljudsko zdravlje, kulturnu baštinu ili okoliš (npr. uslijed nezgoda ili katastrofa);
(d)  rizika za ljudsko zdravlje, kulturnu baštinu ili okoliš (npr. uslijed nezgoda ili katastrofa) koji se mogu opravdano smatrati svojstvenima prirodi dotičnog projekta;
(e)  kumulacije učinaka projekta s učincima drugih projekata i aktivnosti;
(e)  kumulacije učinaka s učincima drugih projekata i aktivnosti postojećih i/ili odobrenih, koji se u određenoj mjeri provode u geografskom području gdje je moguć utjecaj projekta i koji još nisu izgrađeni niti su u operativnoj fazi, bez obveze razmatranja podataka osim onih postojećih ili javno dostupnih;
(f)  emisije stakleničkih plinova, uključujući one koje su posljedica korištenja zemljišta, promjene korištenja zemljišta i šumarstva;
(f)  emisije stakleničkih plinova, uključujući one koje su posljedica korištenja zemljišta, promjene korištenja zemljišta i šumarstva;
(g)  upotrjebljenih tehnologija i tvari;
(g)  upotrjebljenih tehnologija i tvari;
(h)  hidromorfoloških promjena;
(h)  hidromorfoloških promjena;
Opis potencijalno znatnih učinaka trebao bi obuhvaćati izravne i sve neizravne učinke, sekundarne, kumulativne, prekogranične, kratko-, srednje- i dugoročne, trajne i privremene, pozitivne i negativne učinke projekta. Prilikom opisa trebalo bi u obzir uzeti ciljeve zaštite okoliša koji su utvrđeni na razini EU-a i država članica i koji se tiču projekta;
Opis potencijalno znatnih učinaka trebao bi obuhvaćati izravne i sve neizravne učinke, sekundarne, kumulativne, prekogranične, kratko-, srednje- i dugoročne, trajne i privremene, pozitivne i negativne učinke projekta. Prilikom opisa trebalo bi u obzir uzeti ciljeve zaštite okoliša koji su utvrđeni na razini Unije i država članica i koji se tiču projekta.
6.  Opis metoda predviđanja koje su korištene prilikom procjene učinka na okoliš iz točke 5., kao i prikaz glavnih nedoumica i njihova utjecaja na procjene učinka i na izbor najprimjerenijeg alternativnog rješenja.
6.  Opis metoda predviđanja koje su korištene prilikom procjene učinka na okoliš iz točke 5., kao i prikaz glavnih nedoumica i njihova utjecaja na procjene učinka i na izbor najprimjerenijeg alternativnog rješenja.
7.  Opis predviđenih mjera za sprečavanje, smanjenje i, ako je to moguće, neutraliziranje štetnih utjecaja na okoliš iz točke 5. te, po potrebi, svih predloženih mjera za praćenje, uključujući pripremu analize štetnih utjecaja na okoliš po završetku projekta. U tom bi opisu trebalo obrazložiti u kojoj se mjeri smanjuju ili neutraliziraju znatni štetni utjecaji te bi se on trebao odnositi i na izgradnju i na operativnu fazu.
7.  Opis predviđenih mjera čiji je prioritet sprečavanje, smanjenje i, kao posljednje rješenje, neutraliziranje svih štetnih utjecaja na okoliš iz točke 5. te, po potrebi, svih predloženih mjera za praćenje, uključujući pripremu analize štetnih utjecaja na okoliš po završetku projekta. U tom bi opisu trebalo obrazložiti u kojoj se mjeri sprečavaju, smanjuju ili neutraliziraju znatni štetni utjecaji te bi se on trebao odnositi i na izgradnju i na operativnu fazu.
8.  Procjena opasnosti od prirodnih katastrofa i katastrofa prouzročenih djelovanjem čovjeka te rizika od nezgoda, koje bi mogle ugroziti projekt, te po potrebi opis mjera predviđenih za sprečavanje tih opasnosti, kao i mjera pripravnosti za odgovor na hitna stanja (npr. mjere koje se nalažu u Direktivi 96/82/EZ, kako je izmijenjena).
8.  Procjena potencijalnih opasnosti od prirodnih katastrofa i katastrofa prouzročenih djelovanjem čovjeka te rizika od nezgoda, koje bi mogle ugroziti projekt, te po potrebi opis mjera predviđenih za sprečavanje tih opasnosti, kao i mjera pripravnosti za odgovor na hitna stanja (npr. mjere koje se nalažu u Direktivi 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli velikih nesreća uključujući opasne tvari, ili uvjeti koji proizlaze iz ostalih zakonskih propisa Unije ili međunarodnih konvencija).
9.  Netehnički sažetak podataka iz prethodnih točaka.
9.  Netehnički sažetak podataka iz prethodnih točaka.
10.  Navođenje bilo koje poteškoće (tehničkih nedostataka ili nedostataka stručnog znanja) na koju je naišao investitor prilikom prikupljanja potrebnih podataka te resursa korištenih uslijed opisivanja i procjenjivanja, kao i prikaz glavnih nedoumica i njihova utjecaja na procjene učinka i na izbor najprimjerenijeg alternativnog rješenja.
10.  Navođenje bilo koje poteškoće (tehničkih nedostataka ili nedostataka stručnog znanja) na koju je naišao investitor prilikom prikupljanja potrebnih podataka te resursa korištenih uslijed opisivanja i procjenjivanja, kao i prikaz glavnih nedoumica i njihova utjecaja na procjene učinka i na izbor najprimjerenijeg alternativnog rješenja.

(1) Predmet je vraćen na razmatranje nadležnom odboru u skladu s člankom 57. stavkom 2. drugim podstavkom (A7-0277/2013).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti