Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0297(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0277/2013

Pateikti tekstai :

A7-0277/2013

Debatai :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Balsavimas :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/03/2014 - 8.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Priimti tekstai
PDF 819kWORD 386k
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d. - Strasbūras
Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

2013 m. spalio 9 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Direktyva 2011/92/ES buvo suderinti projektų poveikio aplinkai vertinimo principai įvedant minimalius reikalavimus (susijusius su projektų, kurie turi būti vertinami, rūšimis, pagrindiniais užsakovų įpareigojimais, vertinimo turiniu ir kompetentingų institucijų bei visuomenės dalyvavimu), ji taip pat padeda užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį;
(1)  Direktyva 2011/92/ES buvo suderinti projektų poveikio aplinkai vertinimo principai įvedant minimalius reikalavimus (susijusius su projektų, kurie turi būti vertinami, rūšimis, pagrindiniais užsakovų įpareigojimais, vertinimo turiniu ir kompetentingų institucijų bei visuomenės dalyvavimu), ji taip pat padeda užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį; valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti griežtesnes taisykles aplinkai ir žmonių sveikatai apsaugoti;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  siekiant pagerinti poveikio aplinkai vertinimo procedūros kokybę, racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir padidinti suderinamumą ir sinergiją su kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių politika, taip pat su valstybių narių suformuotomis strategijomis ir politika nacionalinės kompetencijos srityse, būtina iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES;
(3)  siekiant pagerinti poveikio aplinkai vertinimo procedūros kokybę, suderinti procedūrą su pažangaus reglamentavimo principais ir racionalizuoti įvairius procedūros etapus ir padidinti suderinamumą ir sinergiją su kitais Sąjungos teisės aktais ir kitų sričių politika, taip pat su valstybių narių suformuotomis strategijomis ir politika nacionalinės kompetencijos srityse, būtina iš dalies keisti Direktyvą 2011/92/ES. Pagrindinis dalinio šios direktyvos pakeitimo tikslas – užtikrinti veiksmingesnį įgyvendinimą valstybių narių lygmeniu. Daugeliu atveju administracinės procedūros tapo per sudėtingos ir ilgos, dėl jų atsiranda vėlavimų ir sukuriama papildoma rizika aplinkos apsaugai. Todėl procedūrų supaprastinimas ir suderinimas turėtų būti vienas iš šios direktyvos tikslų. Turi būti atsižvelgiama į tinkamumą sukurti vieną langelį, kad būtų galima suderintai vykdyti vertinimą arba bendras procedūras, kai reikalaujama atlikti kelis poveikio aplinkai vertinimus, pvz., tarpvalstybinių projektų atveju, taip pat nustatyti konkretesnius privalomų vertinimų kriterijus;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  siekiant užtikrinti suderintą reikalavimų taikymą ir vienodą aplinkos apsaugos lygį visoje Sąjungoje, Komisija, veikdama kaip Sutarčių sergėtoja, turėtų užtikrinti Direktyvos 2011/92/ES nuostatų, įskaitant ir nuostatas dėl viešų konsultacijų ir dalyvavimo, laikymąsi tiek kokybiniu, tiek procedūriniu požiūriu;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  projektų, galinčių turėti tarpvalstybinį poveikį aplinkai, atveju susijusios valstybės narės turėtų sukurti bendrą vieno langelio principu veikiančią įstaigą, kurioje joms būtų vienodai atstovaujama ir kuri būtų atsakinga už visus procedūros etapus. Kad projektas būtų galutinai patvirtintas, turi būti gautas visų susijusių valstybių narių pritarimas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)  reikėtų iš dalies pakeisti ir Direktyvą 2011/92/ES siekiant užtikrinti, kad Europoje būtų gerinama apsaugos aplinka, didinamas išteklių naudojimo efektyvumas ir remiamas tvarus augimas. Šiuo tikslu būtina supaprastinti ir suderinti nustatytas procedūras;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  per pastarąjį dešimtmetį aplinkos klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo efektyvumas, biologinė įvairovė, klimato kaita ir nelaimių rizika, svarba formuojant politiką padidėjo, todėl jie turėtų būti esminiai vertinimo ir sprendimų, ypač dėl infrastruktūros projektų, priėmimo procesų elementai;
(4)  per pastarąjį dešimtmetį aplinkos klausimų, tokių kaip išteklių naudojimo efektyvumas ir tvarumas, biologinės įvairovės apsauga, žemės naudojimas, klimato kaita, taip pat gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių rizika, svarba formuojant politiką padidėjo. Todėl jie turėtų būti svarbūs vertinimo ir sprendimų dėl bet kurio valstybės ar privataus projekto, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, ypač dėl infrastruktūros projektų, priėmimo procesų elementai. Kadangi Komisija nėra apibrėžusi Direktyvos 2011/92/ES dėl istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimo taikymo gairių, Komisija turėtų pasiūlyti kriterijų ir nuorodų, taip pat ir susijusių su vizualiu poveikiu, sąrašą, kad būtų užtikrintas geresnis šios direktyvos įgyvendinimas;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  pažymėtina, jog gali paaiškėti ir tai, kad skirti daugiau dėmesio aplinkos kriterijams vykdant visus projektus neproduktyvu, jei dėl to atitinkamos procedūros tampa sudėtingesnės ir pailgėja laikas, būtinas kiekvieno etapo leidimui išduoti ir tam etapui patvirtinti. Dėl to galėtų padidėti išlaidos ir tai netgi galėtų savaime tapti grėsme aplinkai, jei užbaigti infrastruktūros projektus užtrunka labai ilgai;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)  būtina, kad su infrastruktūros projektais susiję aplinkos apsaugos klausimai neatitrauktų dėmesio nuo to, kad bet kuris projektas neišvengiamai darys poveikį aplinkai ir kad dėmesys turėtų būti skiriamas projekto vertės ir jo poveikio aplinkai pusiausvyrai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  komunikate „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ Komisija įsipareigojo persvarstydama Direktyvą 2011/92/ES įtraukti su išteklių naudojimo efektyvumu susijusius platesnio pobūdžio elementus;
(5)  komunikate „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ Komisija įsipareigojo persvarstydama Direktyvą 2011/92/ES įtraukti su išteklių naudojimo efektyvumu ir tvarumu susijusius platesnio pobūdžio elementus;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  kultūros paveldas ir kraštovaizdis yra neatsiejama kultūros įvairovės, kurią pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį Sąjunga yra įsipareigojusi gerbti ir skatinti, dalis, o jų apsauga ir skatinimas galėtų būti sėkmingai grindžiami apibrėžtimis ir principais, nustatytais atitinkamose Europos Tarybos konvencijose, visų pirma Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijoje, Europos kraštovaizdžio konvencijoje ir Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencijoje;
(11)  kultūros paveldas ir kraštovaizdis yra neatsiejama kultūros įvairovės, kurią pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 4 dalį Sąjunga yra įsipareigojusi gerbti ir skatinti, dalis, o jų apsauga ir skatinimas galėtų būti sėkmingai grindžiami apibrėžtimis ir principais, nustatytais atitinkamose Europos Tarybos konvencijose, visų pirma Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijoje, Europos kraštovaizdžio konvencijoje, Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencijoje ir 1976 m. Nairobyje UNESCO patvirtintoje tarptautinėje rekomendacijoje dėl istorinių zonų išsaugojimo ir jų šiuolaikinio vaidmens;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  vertinant poveikį aplinkai regimasis poveikis yra svarbiausias kriterijus, siekiant išsaugoti istorijos ir kultūros paveldą, rūpinantis gamtos kraštovaizdžiu ir miestais; šis poveikis turi būti papildomas veiksnys, kurį reikia taikyti atliekant vertinimą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  taikant Direktyvą 2011/92/ES būtina sukurti konkurencingą verslo aplinką, pirmiausia mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų galima užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, laikantis Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ nustatytų tikslų;
(12)  taikant Direktyvą 2011/92/ES būtina užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, laikantis Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ nustatytų tikslų;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  siekiant sustiprinti visuomenės teisę gauti informaciją ir padidinti skaidrumą, pagrindinis portalas, kuriame elektroniniu būdu laiku būtų pateikiama su šios direktyvos įgyvendinimu susijusi informacija apie aplinką, turėtų būti prieinamas kiekvienoje valstybėje narėje;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)  siekiant mažinti administracinę naštą, pagreitinti sprendimų priėmimo procesą ir mažinti projektų išlaidas, imamasi būtinų veiksmų, kad būtų standartizuoti kriterijai, kurių turi būti laikomasi, kaip nurodoma 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos1,, kuriuo siekiama sudaryti galimybes remti geriausių turimų technologijų (angl. BAT) taikymą, didinti konkurencingumą ir užtikrinti, kad taisyklės nebūtų aiškinamos skirtingai;
_______________
1 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(12c)  taip pat siekiant didesnio supaprastinimo ir norint palengvinti kompetentingų institucijų darbą, parengiamos kriterijų gairės atsižvelgiant į įvairių ekonominės ar pramoninės veiklos sektorių ypatumus. Taikant šią priemonę remiamasi 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos taikymo1 6 straipsnyje pateikiamais nurodymais;
_______________
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(12d)  kad istorijos ir kultūros paveldas būtų kuo geriau saugomas ir būtų laikomasi šio saugojimo nuostatų, Komisija ir (arba) valstybės narės parengia kriterijų, kurių reikia laikytis, gaires;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  patirtis parodė, kad civilinės avarijos atveju laikantis Direktyvos 2011/92/ES nuostatų galima sulaukti neigiamų pasekmių, todėl reikėtų leisti valstybėms narėms atitinkamais atvejais tos direktyvos netaikyti;
(13)  patirtis parodė, kad dėl projektų, kurių vienintelis tikslas – reaguoti į civilines avarijas, laikantis Direktyvos 2011/92/ES nuostatų galima sulaukti neigiamų pasekmių šio tikslo požiūriu, todėl reikėtų leisti valstybėms narėms tokiais išskirtiniais atvejais tos direktyvos netaikyti. Todėl direktyvoje turėtų būti atsižvelgiama į JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste nuostatas, pagal kurias tarpvalstybinių projektų atvejais dalyvaujančios valstybės privalo informuoti viena kitą ir tarpusavyje konsultuotis. Tokiuose tarpvalstybiniuose projektuose, kai tinkama ir įmanoma, Komisija turėtų atlikti aktyvesnį taikinimo vaidmenį;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  Direktyvos 2011/92/ES 1 straipsnio 4 dalimi, kurioje teigiama, kad ši direktyva netaikoma projektams, kurių detalės priimamos konkrečiais nacionalinės teisės aktais, numatyta labai plati leidžianti nukrypti nuostata su ribotomis procedūrinėmis garantijomis, taigi ja iš esmės galėtų būti naudojamasi siekiant nevykdyti direktyvos;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  patirtis parodė, kad reikia įdiegti išsamias taisykles siekiant išvengti interesų konflikto, kuris gali iškilti tarp projekto, kuriam vykdomas poveikio aplinkai vertinimas, užsakovo ir kompetentingų valdžios institucijų, nurodytų Direktyvos 2011/92/ES 1 straipsnio 2 dalies f punkte. Ypač kompetentingos valdžios institucijos neturėtų sutapti su užsakovu ir neturėtų jokiu būdu būti susijusios su užsakovu arba būti jam pavaldžios. Dėl tų pačių priežasčių reikėtų numatyti, kad valdžios institucijai, kuri nurodyta kaip kompetentinga institucija, pagal Direktyvą 2011/92/ES negali tekti šis vaidmuo, kalbant apie projektus, kuriems vykdomas poveikio aplinkai vertinimas ir kurių užsakovė yra ji pati;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c)  atliekant projektų poveikio aplinkai vertinimą turi būti atsižvelgiama į proporcingumo principą. Reikalavimai, kurių bus reikalaujama laikytis atliekant projekto poveikio aplinkai vertinimą, turėtų būti proporcingi jo dydžio ir etapo atžvilgiu;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  kad atrankos procedūra būtų veiksmingai taikoma, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti svarbiausius kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant, ar tikėtina, kad bus daromas reikšmingas poveikis aplinkai, ir naudotis papildoma informacija, kuri galbūt buvo parengta atliekant kitus pagal Sąjungos teisės aktus reikalaujamus vertinimus. Šiuo atžvilgiu tikslinga nustatyti atrankos sprendimo turinį, ypač tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimo nereikalaujama;
(16)  kad atrankos procedūra būtų veiksmingai ir skaidriai taikoma, kompetentingos institucijos turėtų aiškiai ir griežtai apibrėžti svarbiausius kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant, ar tikėtina, kad bus daromas reikšmingas poveikis aplinkai, ir naudotis papildoma informacija, kuri galbūt buvo parengta atliekant kitus pagal Sąjungos teisės aktus reikalaujamus vertinimus. Šiuo atžvilgiu tikslinga nustatyti atrankos sprendimo turinį, ypač tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimo nereikalaujama;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  siekiant išvengti nereikalingų pastangų ir išlaidų, į II priede nurodytus projektus turi būti įtrauktas ketinimų projektas, kuris niekada neturi viršyti 30 puslapių ir kuriame nurodomi projekto ypatumai ir pateikiama informacija apie projekto įgyvendinimo vietą, siekiant vykdyti atrankos procedūrą, per kurią pirmą kartą įvertinamas projekto gyvybingumas. Ši atrankos procedūra turi būti vieša ir vykdant ją laikomasi 3 straipsnyje nurodytų veiksnių. Turi būti įrodytas didelis tiesioginis ir netiesioginis projekto poveikis;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  turėtų būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos priimtų sprendimą dėl aplinkos informacijos, kurią būtina pateikti aplinkos ataskaitos forma, apimties ir išsamumo (apimties nustatymas). Siekiant pagerinti vertinimo kokybę ir racionalizuoti sprendimų priėmimo procesą, svarbu Sąjungos lygmeniu nustatyti informacijos kategorijas, pagal kurias kompetentingos institucijos turėtų priimti tą sprendimą;
(17)  turėtų būti reikalaujama, kad kompetentingos institucijos, kai, jų nuomone, reikia arba užsakovui pageidaujant pateiktų nuomonę, kuria nusprendžiama dėl aplinkos informacijos, kurią būtina pateikti aplinkos ataskaitos forma, apimties ir išsamumo (apimties nustatymas). Siekiant pagerinti vertinimo kokybę, supaprastinti procedūras ir racionalizuoti sprendimų priėmimo procesą, svarbu Sąjungos lygmeniu nustatyti informacijos kategorijas, pagal kurias kompetentingos institucijos turėtų priimti tą sprendimą;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  projekto aplinkos ataskaita, kurią turi pateikti užsakovas, turėtų apimti su siūlomu projektu susijusių pagrįstų alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos būklės raidą neįgyvendinus projekto (bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to pagerėtų vertinimo proceso kokybė ir atsirastų galimybė integruoti aplinkos klausimus ankstyvuoju projekto rengimo etapu;
(18)  projekto aplinkos ataskaita, kurią turi pateikti užsakovas, turėtų apimti su siūlomu projektu susijusių pagrįstų alternatyvų, įskaitant tikėtiną aplinkos būklės raidą neįgyvendinus projekto (bazinis scenarijus), vertinimą – dėl to pagerėtų lyginamojo vertinimo proceso kokybė ir atsirastų galimybė integruoti aplinkos klausimus ankstyvuoju projekto rengimo etapu siekiant sudaryti sąlygas tvaresniam pasirinkimui ir padaryti kuo mažesnį poveikį aplinkai;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  reikėtų imtis priemonių užtikrinti, kad pagal Direktyvos 2011/92/ES IV priedą aplinkos ataskaitose pateikiami duomenys ir informacija būtų išsamūs ir pakankamai geros kokybės. Siekdamos išvengti dvigubo vertinimo, valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, kad poveikio aplinkai vertinimai gali būti atliekami skirtingais lygmenimis arba skirtingomis priemonėmis;
(19)  reikėtų imtis priemonių užtikrinti, kad pagal Direktyvos 2011/92/ES IV priedą aplinkos ataskaitose pateikiami duomenys ir informacija būtų išsamūs ir pakankamai geros kokybės;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)  reikėtų užtikrinti, kad asmenys, kurie tikrina aplinkos ataskaitas, būdami kvalifikuoti ir patyrę turėtų reikiamą techninę kompetenciją, kad Direktyvoje 2011/92/ES nustatyti uždaviniai būtų atlikti moksliškai objektyviu būdu ir visiškai nepriklausomai nuo užsakovų bei nuo pačių kompetentingų institucijų;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, turėtų būti reikalaujama, kad kompetentinga institucija pagrįstų savo sprendimą duoti sutikimą dėl projekte planuojamos veiklos ir nurodytų, kad ji atsižvelgė į surengtų konsultacijų rezultatus ir atitinkamą surinktą informaciją;
(20)  siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, turėtų būti reikalaujama, kad kompetentinga institucija visapusiškai ir išsamiai pagrįstų savo sprendimą duoti sutikimą dėl projekte planuojamos veiklos ir nurodytų, kad ji atsižvelgė į surengtų konsultacijų su suinteresuota visuomene rezultatus ir į visą atitinkamą surinktą informaciją. Jei ta sąlyga netenkinama, suinteresuota visuomenė turėtų turėti teisę apskųsti sprendimą;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)  tikslinga nustatyti bendrus minimalius reikšmingo neigiamo poveikio, kurį sukelia projektai statybos ir eksploatavimo etapais, stebėsenos reikalavimus, kad visose valstybėse narėse būtų taikomas bendras metodas ir kad įgyvendinus poveikio mažinimo ir kompensavimo priemones poveikis nebūtų didesnis, nei iš pradžių numatyta. Tokia stebėsena neturėtų dubliuotis su kitais Sąjungos teisės aktais reikalaujama stebėsena arba jos papildyti;
(21)  tikslinga nustatyti bendrus minimalius reikšmingo neigiamo poveikio, kurį sukelia projektai įgyvendinimo ir eksploatavimo etapais, stebėsenos reikalavimus, kad visose valstybėse narėse būtų taikomas bendras metodas ir kad įgyvendinus poveikio mažinimo ir kompensavimo priemones poveikis nebūtų didesnis, nei iš pradžių numatyta. Tokia stebėsena neturėtų dubliuotis su kitais Sąjungos teisės aktais reikalaujama stebėsena arba jos papildyti; kadangi iš stebėsenos rezultatų matyti, kad esama nenumatytų neigiamų padarinių, reikėtų numatyti atitinkamus korekcinius veiksmus, kad šie padariniai būtų ištaisyti, taikant naujas sušvelninimo ir (arba) kompensuojamąsias priemones;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
(22)  atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, reikėtų nustatyti projektų poveikio aplinkai vertinimo įvairių etapų terminus, kad būtų skatinama veiksmingiau priimti sprendimus ir padidėtų teisinis tikrumas. Tokie terminai jokiomis aplinkybėmis neturėtų daryti neigiamos įtakos griežtiems aplinkos apsaugos standartams, visų pirma nustatytiesiems pagal kitus Sąjungos aplinkos teisės aktus, taip pat visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus veiksmingumui ir galimybei kreiptis į teismą;
(22)  atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, reikėtų nustatyti pagrįstus ir numatomus projektų poveikio aplinkai vertinimo įvairių etapų terminus, kad būtų skatinama veiksmingiau priimti sprendimus ir padidėtų teisinis tikrumas. Tokie terminai jokiomis aplinkybėmis neturėtų daryti neigiamos įtakos griežtiems aplinkos apsaugos standartams, visų pirma nustatytiesiems pagal kitus Sąjungos aplinkos teisės aktus, taip pat visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus veiksmingumui ir galimybei kreiptis į teismą, ir galimi pratęsimai turėtų būti leidžiami tik išskirtiniais atvejais;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)  vienas iš JT Europos ekonomikos komisijos (UNECE) Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencijos), kurią ES ratifikavo ir perkėlė į savo teisę, tikslų1– siekimas užtikrinti visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais teises. Todėl toliau turi būti skatinamas visuomenės dalyvavimas, taip pat asociacijų, organizacijų ir grupių, ypač nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla skatinama saugoti aplinką, dalyvavimas. Be to, Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatoma galimybė imtis veiksmų teismo ar kita tvarka, siekiant užginčyti sprendimų, veikimo arba neveikimo materialinį ar procesinį teisėtumą atsižvelgiant į nuostatas dėl visuomenės dalyvavimo; Šios direktyvos elementai taip pat turėtų būti stiprinami vykdant tarpvalstybinius transporto projektus – naudojantis esamomis transporto koridorių vystymo struktūromis ir galimo poveikio aplinkai nustatymo priemonėmis; ______________________
1 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB (OL L 124, 2005 5 17, p. 1).
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)  Direktyvos 2011/92/ES I priede nurodant naftos ir gamtinių dujų gamybos ribas neatsižvelgiama į per dieną išgaunamų netradicinių angliavandenilių kiekius, kurie dažnai yra labai nepastovūs ir mažesni. Todėl nepaisant aplinkai daromo poveikio projektams, susijusiems su šiais angliavandeniliais, nevykdomas privalomas poveikio vertinimas. Vadovaujantis atsargumo principu, kaip reikalaujama 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai, į Direktyvos 2011/92/ES I priedą reikėtų įtraukti netradicinius angliavandenilius (skalūnų dujas ir skalūnų alyvą, uolienų porose susikaupusias dujas, anglies sluoksnio metaną), apibrėžtus remiantis jų geologinėmis savybėmis, nepriklausomai nuo išgauto kiekio, kad tokiems su angliavandeniliais susijusiems projektams būtų nuolat taikomas poveikio aplinkai vertinimas;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  valstybės narės ir kiti projektų vykdytojai turėtų užtikrinti, kad tokie tarpvalstybinių projektų vertinimai būtų atliekami veiksmingai, vengiant nereikalingo delsimo;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
(26)  siekiant suderinti atrankos kriterijus ir informacijos teikimo aplinkos ataskaitoje reikalavimus su naujausiais technikos ir atitinkamos praktikos pokyčiais, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus dėl Direktyvos 2011/92/ES II.A, III ir IV priedų. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;
(26)  siekiant suderinti atrankos kriterijus ir informacijos teikimo aplinkos ataskaitoje reikalavimus su naujausiais technikos ir atitinkamos praktikos pokyčiais, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus dėl Direktyvos 2011/92/ES II.A, III ir IV priedų. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais; atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
(27)  atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai,
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka
aa)  2 dalies a punkto antra įtrauka pakeičiama taip:
„– kitokie įsikišimai į natūralią aplinką ir gamtovaizdį, įskaitant mokslinius tyrimus ir mineralinių išteklių gavybą;“
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies c punktas
ab)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) sutikimas dėl planuojamos veiklos – kompetentingos institucijos sprendimas, kuris suteikia užsakovui teisę pradėti vykdyti projektą;“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalis
b)  2 dalyje įrašoma apibrėžtis:
b)  2 dalyje įrašomos šios apibrėžtys:
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g punktas
g)  poveikio aplinkai vertinimas – procesas, kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, konsultacijas (įskaitant konsultacijas su suinteresuota visuomene ir aplinkos institucijomis), kompetentingos institucijos atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į aplinkos ataskaitą ir konsultacijų rezultatus sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūrose, taip pat informacijos apie sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius;
g)  poveikio aplinkai vertinimas – procesas, kuris apima aplinkos ataskaitos rengimą, už kurį atsakingas užsakovas, konsultacijas (įskaitant konsultacijas su suinteresuota visuomene ir aplinkos institucijomis), nurodytomis 6 straipsnio 1 dalyje), kompetentingos institucijos ir (arba) institucijų, nurodytų 6 straipsnio 1 dalyje, atliekamą vertinimą, atsižvelgimą į aplinkos ataskaitą, įskaitant išmetalų lemiamą taršą, ir konsultacijų rezultatus sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūrose, taip pat informacijos apie sprendimą teikimą pagal 5–10 straipsnius;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)
gb)  tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, kurioje užtikrinamas bendros svarbos projekto, vykdomo tarp artimiausių miesto transporto mazgų abiejose dviejų valstybių narių sienos pusėse arba tarp valstybės narės ir kaimyninės šalies, tęstinumas;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)
gc)  standartas – pripažintos standartizacijos institucijos priimta daugkartiniam ar nuolatiniam taikymui skirta savanoriško taikymo techninė specifikacija, kuri yra vienas iš toliau nurodytų standartų:
i)  tarptautinis standartas – tarptautinės standartizacijos institucijos patvirtintas standartas;
ii)  Europos standartas – Europos standartizacijos organizacijos patvirtintas standartas;
iii)  darnusis standartas – remiantis Komisijos prašymu priimtas Europos standartas, skirtas naudoti taikant Sąjungos derinimo teisės aktus;
iv)  nacionalinis standartas – nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintas standartas;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g d punktas (naujas)
gd)  istorinės miestų vietos – platesnės visumos dalis, kurią sudaro gamtinė ir suformuota aplinka bei tose vietose gyvenančių žmonių kasdienio gyvenimo patirtis. Šioje platesnėje aplinkoje, kuri praturtinta praeities arba neseniai atsiradusiomis vertybėmis ir kurioje nuolat vyksta dinamiškas nuoseklios kaitos procesas, naujos miestų erdvės gali būti laikomos aplinkosaugos įrodymais jų formavimosi etape;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g e punktas (naujas)
ge)  taisomieji veiksmai – tolesnės švelninamosios ir (arba) kompensuojamosios priemonės, kurių gali imtis užsakovas, siekdamas atitaisyti nenumatytą neigiamą poveikį arba bet kokį grynąjį biologinės įvairovės praradimą, kuris nustatomas įgyvendinant projektą ir kuris gali atsirasti, pvz., dėl projekto statybų ir eksploatacijos darbų, kurių vykdymui jau pritarta, poveikio švelninimo trūkumų;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g f punktas (naujas)
gf)  vizualus poveikis – suformuoto ar gamtinio kraštovaizdžio ir miesto vietovių pasikeitimas dėl pokyčių, kurie gali būti teigiami (pagerinimas) ar neigiami (pablogėjimas). Vizualus poveikio vertinimas taip pat apima saugomų ar strateginį vaidmenį tradiciniame vietos ar kraštovaizdžio vaizde užimančių statinių griovimą. Jis apima aiškų geologinės topografijos pasikeitimą ar bet kurias kitas kliūtis, pvz., pastatus ar sienas, kurios apriboja gamtos vaizdą ir kraštovaizdžio darną. Vizualus poveikis vertinamas daugiausia kokybiniu vertinimu, susijusiu su žmogaus požiūriu į kraštovaizdį ir santykiu su juo ir verte, kurią dėl to įgyja atitinkama vieta (genius loci);
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g g punktas (naujas)
gg)  bendra procedūra – pagal bendrą procedūrą kompetentinga institucija integruoja vienos ar kelių institucijų vertinimus ir pateikia vieną poveikio aplinkai vertinimą, nedarydama poveikio kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatų taikymui;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 2 dalies g h punktas (naujas)
gh)  supaprastinimas – pildomų formų ir administracinių procedūrų kiekio mažinimas, bendrų procedūrų arba koordinavimo priemonių sukūrimas siekiant integruoti daugelio institucijų atliktus vertinimus. Tai taip pat apima bendrų kriterijų nustatymą, siekiant sutrumpinti ataskaitų pateikimo terminus, ir objektyvių ir mokslinių vertinimų stiprinimą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 3 dalis
c)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:
c)  3 dalis pakeičiama taip:
3.  Valstybės narės gali, jei taip numato nacionaliniai teisės aktai, kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios direktyvos projektams, kurių vienintelis tikslas – nacionalinė gynyba arba atsakas į civilines avarijas, jei jos mano, kad toks taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant tų tikslų.
3.  Valstybės narės gali, jei taip numato nacionalinės teisės aktai, kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti netaikyti šios direktyvos projektams, kurių vienintelis tikslas – nacionalinė gynyba, jei jos mano, kad toks taikymas turėtų neigiamą poveikį siekiant tų tikslų.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 dalis
4.  Ši direktyva netaikoma projektams, kurių detalės priimamos konkrečiais nacionaliniais teisės aktais, jei šios direktyvos tikslai, įskaitant dėl informacijos teikimo, yra įgyvendinami per įstatymų leidybos procesą. Kas dvejus metus nuo Direktyvos XXX [Europos Sąjungos leidinių biuro prašoma įrašyti šios direktyvos numerį] 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos valstybės narės informuoja Komisiją apie visus šios nuostatos taikymo atvejus.
Išbraukta.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)
ca)  papildoma šia dalimi:
„4a. Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, užtikrindamos jų visišką nepriklausomybę vykdyti savo pareigas, pavestas pagal šią direktyvą. Ypač kompetentinga institucija ar institucijos skiriamos taip, kad būtų išvengta bet kokių priklausomybės santykių, ryšių ar subordinacijos tarp jų ar jų narių ir užsakovo. Kompetentinga institucija negali vykdyti savo pareigų pagal šią direktyvą projekto, kurio užsakove yra ji pati, atžvilgiu.“
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 1 dalis
1a)  2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės imasi visų priemonių, reikalingų užtikrinti, jog prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, be kita ko, dėl pobūdžio, savo masto ar vietos, po viešų konsultacijų bus reikalaujama sutikimo planuojamai veiklai ir poveikio aplinkai vertinimo. Jei reikia, suteikus leidimą planuojamai veiklai kompetentinga institucija taiko priemones, skirtas vykdyti reikšmingo neigiamo poveikio stebėseną, taip pat poveikio mažinimo ir kompensavimo priemones. Tie projektai apibrėžti 4 straipsnyje.“
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 3 dalis
3.  Projektams, kurių poveikis aplinkai turi būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir pagal kitus Sąjungos teisės aktus, taikomos suderintos ar bendros procedūros, atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
3.  Projektams, kurių poveikis aplinkai turi būti įvertintas ir pagal šią direktyvą, ir pagal kitus Sąjungos teisės aktus, gali būti taikomos suderintos ar bendros procedūros, atitinkančios atitinkamų Sąjungos teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai valstybės narės laiko, kad šių procedūrų taikymas būtų neproporcingas.
Pagal suderintą procedūrą kompetentinga institucija koordinuoja įvairius atskirus vertinimus, kurių reikalaujama pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir kuriuos pateikė kelios institucijos, nepažeisdama jokių priešingų nuostatų kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.
Pagal projektus, kuriems taikoma suderinta procedūra, kompetentinga institucija koordinuoja įvairius atskirus vertinimus, kurių reikalaujama pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir kuriuos pateikė įvairios institucijos, nepažeisdama kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų.
Pagal bendrą procedūrą kompetentinga institucija integruoja vienos ar kelių institucijų vertinimus ir pateikia vieną poveikio aplinkai vertinimą, nepažeisdama jokių priešingų nuostatų kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.
pagal projektus, kuriems taikoma bendra procedūra, kompetentinga institucija integruoja vienos ar kelių institucijų vertinimus ir pateikia vieną poveikio aplinkai vertinimą, nedarydama poveikio kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatų taikymui.
Valstybės narės paskiria vieną instituciją, įpareigotą palengvinti sutikimo dėl kiekvieno projekto planuojamos veiklos procedūrą.
Valstybės narės gali paskirti vieną instituciją, kuri įpareigota palengvinti sutikimo dėl kiekvieno projekto planuojamos veiklos procedūrą.
Valstybių narių prašymu Komisija joms teikia būtiną pagalbą, siekiant apibrėžti ir įgyvendinti bendras ir suderintas procedūras, vadovaujantis šiuo straipsniu.
Visų poveikio aplinkai vertinimų atveju užsakovai aplinkos ataskaitoje pateikia įrodymų, kad jie atsižvelgė į visus kitus Sąjungos teisės aktus, svarbius planuojamai veiklai, dėl kurios reikalaujama pateikti atskirus poveikio aplinkai vertinimus.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
2 straipsnio 4 dalis
2a)  2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Nepažeisdamos 7 straipsnio, valstybės narės, jeigu tai numatyta pagal nacionalinę teisę, gali išimtiniais atvejais netaikyti šios direktyvos nuostatų konkretiems projektams, kurių vienintelis tikslas – atsakas civilinių avarijų atveju, ar jų dalims, jei toks taikymas turėtų neigiamą poveikį tokių tikslų įgyvendinimui.
Tokiu atveju valstybės narės gali pranešti suinteresuotai visuomenei arba su ja konsultuotis ir:
a)  svarsto, ar būtų tinkama kita vertinimo forma;
b)  supažindina suinteresuotą visuomenę su informacija, gauta naudojant kitas a punkte nurodytas vertinimo formas, informacija apie padarytą išimtį - procedūros netaikymą ir netaikymo motyvus;
c)  prieš duodamos sutikimą, informuoja Komisiją apie priežastis, pateisinančias padarytą išimtį, ir, kur taikoma, pateikia jai informaciją, kurią gavo jų pačių piliečiai.
Komisija nedelsdama siunčia gautus dokumentus kitoms valstybėms narėms.
Komisija kasmet atsiskaito Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios dalies taikymą.”
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/92/ES
3 straipsnis
3 straipsnis
3 straipsnis
Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–11 straipsnius ir kiekvienu konkrečiu atveju yra tinkamu būdu nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis reikšmingas projekto poveikis šiems veiksniams:
Vertinant poveikį aplinkai pagal 4–11 straipsnius ir kiekvienu konkrečiu atveju yra tinkamu būdu nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis reikšmingas projekto poveikis šiems veiksniams:
a)  gyventojams, žmonių sveikatai ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB;
a)  gyventojams, žmonių sveikatai ir biologinei įvairovei, įskaitant gyvūniją ir augaliją, ypatingą dėmesį skiriant rūšims ir buveinėms, saugomoms pagal direktyvas 92/43/EEB, 2000/60/EB ir 2009/147/EB;
b)  žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimato kaitai;
b)  žemei, dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimatui;
c)  materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui;
c)  materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui;
d)  a, b ir c punktuose nurodytų veiksnių sąveikai;
d)  a, b ir c punktuose nurodytų veiksnių sąveikai;
e)  gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių grėsmei a, b ir c punktuose nurodytiems veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir atsparumui gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių atžvilgiu.
e)  gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių grėsmei a, b ir c punktuose nurodytiems veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumui ir atsparumui galimų gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių atžvilgiu.
Pakeitimai 55 ir 127/REV
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2011/92/ES
4 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalys
4)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
4)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:
a)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:
„3. II priede išvardytų projektų atveju užsakovas pateikia informaciją apie projekto charakteristikas, jo galimą poveikį aplinkai ir priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas II.A priede.
„3. II priede išvardytų projektų atveju arba jei valstybei narei tai svarbu, užsakovas pateikia apibendrintą informaciją apie projekto charakteristikas, jo galimą poveikį aplinkai ir priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti reikšmingo poveikio ir jį sumažinti. Išsamus pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas II.A priede. Informacija, kurią turi pateikti užsakovas, turi būti minimali ir apsiriboti svarbiausiais aspektais, kad kompetentinga institucija galėtų priimti savo sprendimą pagal 2 dalį.
4.  Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar kriterijai, kompetentinga institucija atsižvelgia į atrankos kriterijus, susijusius su projekto charakteristikomis, vieta ir galimu poveikiu aplinkai. Išsamus naudotinų atrankos kriterijų sąrašas nustatytas III priede.“
4.  Kai pagal 2 dalį nagrinėjamas kiekvienas konkretus atvejis arba nustatomos ribos ar kriterijai, kompetentinga institucija atsižvelgia į aktualius atrankos kriterijus, susijusius su projekto charakteristikomis, vieta ir galimu poveikiu aplinkai. Išsamus atrankos kriterijų sąrašas nustatytas III priede.“
b)  papildoma šiomis 5 ir 6 dalimis:
b)  papildoma šiomis 5 ir 6 dalimis:
„5. Kompetentinga institucija priima sprendimą pagal 2 dalį remdamasi užsakovo pateikta informacija ir prireikus atsižvelgdama į tyrimų, preliminarių patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:
„5. Kompetentinga institucija priima sprendimą pagal 2 dalį remdamasi užsakovo pagal 3 dalį pateikta informacija ir prireikus atsižvelgdama galimas visuomenės ir susijusių vietos valdžios institucijų pastabas ir į tyrimų, preliminarių patikrinimų ar poveikio aplinkai vertinimų, kurių reikalaujama kituose Sąjungos teisės aktuose, rezultatus. Sprendime pagal 2 dalį:
a)  nurodoma, kaip atsižvelgta į III priede nustatytus kriterijus;
b)  nurodomos priežastys, dėl kurių reikalaujama arba nereikalaujama poveikio aplinkai vertinimo pagal 5–10 straipsnius;
b)  nurodomos priežastys, dėl kurių reikalaujama arba nereikalaujama poveikio aplinkai vertinimo pagal 5–10 straipsnius, ypač atsižvelgiant į atitinkamus kriterijus, išvardytus III priede;
c)  kai nusprendžiama, kad poveikio aplinkai pagal 5–10 straipsnius atlikti nereikia, pateikiamas priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo poveikio aplinkai, užkirsti jam kelią ir jį sumažinti, aprašymas;
c)  kai nusprendžiama, kad poveikio aplinkai pagal 5–10 straipsnius atlikti nereikia, pateikiamas priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo poveikio aplinkai, užkirsti jam kelią ir jį sumažinti, aprašymas;
d)  sprendimas pateikiamas visuomenei.
d)  sprendimas pateikiamas visuomenei.
6.  Kompetentinga institucija priima sprendimą pagal 2 dalį per tris mėnesius nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą reikalaujamą informaciją. Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga institucija informuoja užsakovą apie pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada numato priimti sprendimą.
6.  Kompetentinga institucija priima sprendimą pagal 2 dalį per laiko tarpą, kurį nustato valstybė narė, neviršiantį 90 dienų nuo prašymo leisti vykdyti planuojamą veiklą datos, jei užsakovas pateikė visą reikalaujamą informaciją pagal 3 dalį. Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą terminą vieną kartą gali pratęsti dar vienam valstybės narės nustatytam laikotarpiui, neviršijančiam 60 dienų; tokiu atveju kompetentinga institucija raštu informuoja užsakovą apie pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada numato priimti sprendimą, visuomenei suteikdama informaciją pagal 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Jei projekto poveikis aplinkai turi būti vertinamas pagal 5–10 straipsnius, sprendime pagal šio straipsnio 2 dalį pateikiama 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.“
Jei projekto poveikis aplinkai turi būti vertinamas pagal 5–10 straipsnius, sprendime pagal šio straipsnio 2 dalį pateikiama 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta nuomonė, jei tokios nuomonės prašyta pagal tą straipsnį.“
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 1 dalis
1.  Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, užsakovas parengia aplinkos ataskaitą. Aplinkos ataskaita rengiama remiantis sprendimu pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje pateikiama informacija, kurios gali būti pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima priimti informacija pagrįstus sprendimus apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, atsižvelgiant į naujausias žinias ir vertinimo metodus, projekto charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą, galimo poveikio charakteristikas, siūlomo projekto alternatyvas ir tai, kokiu mastu tam tikrus klausimus (įskaitant reikalavimą įvertinti alternatyvas) būtų geriau vertinti skirtingais lygiais, įskaitant planavimo lygį, arba pagal kitus vertinimo reikalavimus. Išsamus aplinkos ataskaitoje pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas IV priede.
1.  Jei turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas pagal 5–10 straipsnius, užsakovas pateikia aplinkos ataskaitą. Aplinkos ataskaita rengiama remiantis nuomone (jei tokia nuomonė pateikta) pagal šio straipsnio 2 dalį ir joje pateikiama informacija, kurios gali būti pagrįstai reikalaujama, kad būtų galima priimti informacija pagrįstus sprendimus apie siūlomo projekto poveikį aplinkai, atsižvelgiant į naujausias žinias ir vertinimo metodus, projekto charakteristikas, techninį pajėgumą ir vietą ir galimo poveikio charakteristikas. Aplinkos ataskaitoje taip pat pateikiamos pagrįstos alternatyvos, kurias apsvarstė užsakovas ir kurios atitinka siūlomą projektą bei jo specifines charakteristikas. Išsamus aplinkos ataskaitoje pateiktinos informacijos sąrašas nustatytas IV priede. Netechninė pateiktos informacijos santrauka įtraukiama į aplinkos ataskaitą.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 2 dalis
2.  Pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis institucijomis ir užsakovu, kompetentinga institucija priima sprendimą dėl informacijos, kurią užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo. Visų pirma ji nustato:
2.  Užsakovo pageidavimu, pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis institucijomis ir užsakovu, kompetentinga institucija pateikia nuomonę, kuria nusprendžiama dėl informacijos, kurią užsakovas turi įtraukti į aplinkos ataskaitą pagal šio straipsnio 1 dalį, apimties ir išsamumo, visų pirma įtraukiant:
a)  priimtinus sprendimus ir gautinas nuomones;
b)  institucijas ir visuomenę, kurios gali būti suinteresuotos;
b)  institucijas ir visuomenę, kurios gali būti suinteresuotos;
c)  atskirus procedūros etapus ir jų trukmę;
c)  atskirus procedūros etapus ir privalomus jų trukmės laikotarpius;
d)  pagrįstas alternatyvas, susijusias su siūlomu projektu ir konkrečiomis jo charakteristikomis;
d)  pagrįstas alternatyvas, kurias galėtų svarstyti užsakovas, susijusias su siūlomu projektu, konkrečiomis jo charakteristikomis ir jo dideliu poveikiu aplinkai.
e)  3 straipsnyje nurodytas aplinkos savybes, kurios gali būti reikšmingai paveiktos;
f)  pateiktiną informaciją, susijusią su konkretaus projekto ar projekto rūšies charakteristikomis;
f)  pateiktiną informaciją, susijusią su konkretaus projekto ar projekto rūšies charakteristikomis;
g)  informaciją ir žinias, turimas ir gautas kitais sprendimų priėmimo lygiais arba pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ir taikytinus vertinimo metodus.
g)  informaciją ir žinias, turimas ir gautas kitais sprendimų priėmimo lygiais arba pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ir taikytinus vertinimo metodus.
Kompetentinga institucija taip pat gali prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų akredituotų ir techniškai kompetentingų ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad užsakovas pateiktų papildomos informacijos, gali būti teikiami tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami naujomis aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga institucija juos tinkamai paaiškina.
Kompetentinga institucija taip pat gali prašyti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų nepriklausomų kvalifikuotų ir techniškai kompetentingų ekspertų pagalbos. Vėlesni prašymai, kad užsakovas pateiktų papildomos informacijos, gali būti teikiami tik tuo atveju, jeigu jie pateisinami naujomis aplinkybėmis ir jeigu kompetentinga institucija juos tinkamai paaiškina.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/92/ES
5 straipsnio 3 dalis
3.   Kad 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkos ataskaitos būtų išsamios ir pakankamai geros kokybės:
3.   Kad 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkos ataskaitos būtų išsamios ir pakankamai geros kokybės:
a)   užsakovas užtikrina, kad aplinkos ataskaitą rengtų akredituoti ir techniškai kompetentingi ekspertai, arba
a)   užsakovas užtikrina, kad aplinkos ataskaitą rengtų kompetentingi ekspertai; ir
b)   kompetentinga institucija užtikrina, kad aplinkos ataskaitą patikrintų akredituoti ir techniškai kompetentingi ekspertai ir (arba) nacionalinių ekspertų komitetai.
b)   kompetentinga institucija užtikrina, kad aplinkos ataskaitą patikrintų kompetentingi ekspertai ir (arba) nacionalinių ekspertų komitetai, kurių pavadinimai skelbiami viešai.
Jei akredituoti ir techniškai kompetentingi ekspertai padėjo kompetentingai institucijai parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai parengti.
Jei kompetentingi ekspertai padėjo kompetentingai institucijai parengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, užsakovas nesinaudoja tų pačių ekspertų paslaugomis aplinkos ataskaitai parengti.
Išsamias akredituotų ir techniškai kompetentingų ekspertų atrankos ir naudojimosi jų paslaugomis sąlygas (pavyzdžiui, dėl reikalaujamos kvalifikacijos, vertinimo užduočių paskyrimo, licencijavimo ir diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.“
Išsamias kompetentingų ekspertų atrankos ir naudojimosi jų paslaugomis sąlygas (pavyzdžiui, dėl reikalaujamos kvalifikacijos ir patirties, vertinimo užduočių paskyrimo, licencijavimo ir diskvalifikacijos) nustato valstybės narės.
Siekiant išvengti bet kokių interesų konfliktų reikalaujama, kad valdžios institucija, kuri atlieka poveikio aplinkai vertinimo peržiūrą, neturėtų jokių su projektu susijusių interesų arba ryšių.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
5 a straipsnis (naujas)
5a)  įterpiamas šis straipsnis:
„5a straipsnis
Kalbant apie tarpvalstybinius projektus, valstybės narės ir susijusios kaimyninės šalys imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos bendradarbiautų ir, vadovaudamosi taikomais teisės aktais dėl Sąjungos bendro finansavimo, ankstyvuoju planavimo etapu kartu parengtų vieną integruotą ir nuoseklų tarpvalstybinį poveikio aplinkai vertinimą.
Europos transporto tinklo transporto projektų atveju naudojantis Komisijos sistema „TENTec“ ir tinklo „Natura 2000“ programine įranga nustatomas potencialus poveikis tinklui „Natura 2000“ ir galimos alternatyvos.“
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto - a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 1 dalis
—a)  1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės privalo imtis reikalingų priemonių, užtikrinančių, kad projektu suinteresuotoms institucijoms (kai tų institucijų interesai susiję su jų prisiimta specialia atsakomybe už aplinkos apsaugą arba joms priskirtas teritorinis teismingumas) būtų suteikta galimybė pareikšti nuomonę dėl užsakovo pateiktos informacijos ir dėl sutikimo planuojamai veiklai. Tuo tikslu valstybės narės paskiria institucijas, su kuriomis konsultuojamasi bendrais ar konkrečiais atvejais. Informacija, surinkta pagal 5 straipsnį, perduodama minėtoms institucijoms. Konsultacijos procedūros detales nustato valstybės narės.“
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 2 dalis
—aa)  2 dalis pakeičiama taip:
„2. Visuomenė informuojama naudojantis centriniu portalu, prie kurio visuomenei elektroninė prieiga užtikrinama pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką* 7 straipsnio 1 dalį, viešais skelbimais ir kitomis atitinkamomis priemonėmis, kaip antai elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis, anksti atliekant 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimo aplinkos klausimais priėmimo procedūras, o vėliausiai tada, kai tik informacija gali būti pagrįstai teikiama:“
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 3 dalis
—ab)  3 dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės užtikrina, kad tinkamais terminais bent jau centriniame portale, prie kurio visuomenei suteikiama elektroninė prieiga būtų galima susipažinti su:
a)  pagal 5 straipsnį surinkta informacija;
b)  pagal nacionalinės teisės aktus – svarbiausiomis ataskaitomis ir pasiūlymais, pateiktais kompetentingai institucijai ar institucijoms tuo metu, kai suinteresuota visuomenė yra informuota pagal šio straipsnio 2 dalį;
c)  pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką – šio straipsnio 2 dalyje nenurodyta informacija, kuri yra svarbi priimant sprendimą pagal šios direktyvos 8 straipsnį ir kuri tampa prieinama po to, kai suinteresuota visuomenė buvo informuota pagal šio straipsnio 2 dalį.“
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto -a c papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 5 dalis
—ac)  5 dalis pakeičiama taip:
„5. Išsamią visuomenės informavimo <...> ir konsultacijų su suinteresuota visuomene <...> tvarką nustato valstybės narės. Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad atitinkama informacija būtų teikiama centriniame portale, prie kurio visuomenei elektroninė prieiga užtikrinama pagal Direktyvos 2003/4/EB 7 straipsnio 1 dalį.“:
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 dalis
7.  Konsultacijos su suinteresuota visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 60 dienų. Išskirtiniais atvejais, kai to reikia atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ar dydį, kompetentinga institucija tą terminą gali pratęsti dar 30 dienų; tokiu atveju kompetentinga institucija informuoja užsakovą apie pratęsimo priežastis.
7.  Konsultacijos su suinteresuota visuomene dėl 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkos ataskaitos trunka ne trumpiau kaip 30 dienų ir ne ilgiau kaip 60 dienų. Išskirtiniais atvejais, kai to reikia atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ar dydį, kompetentinga institucija tą terminą gali pratęsti iki 30 dienų; tokiu atveju kompetentinga institucija informuoja užsakovą apie pratęsimo priežastis.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)
ba)  papildoma šia dalimi:
„7a. Siekdamos užtikrinti veiksmingą suinteresuotos visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmimo procedūrose, valstybės narės užtikrina, kad visuomenei bet kuriuo metu ir neatsižvelgiant į jokį vykdomą specifinį projektą, kurio poveikis aplinkai turi būti įvertintas, būtų prieinama institucijos ar institucijų, atsakingų už pareigų, susijusių su šia direktyva, vykdymą, kontaktinė informacija ir sudaryta galimybė greitai į jas patekti ir kad tinkamas dėmesys būtų skirtas visuomenės atstovų pateiktoms pastaboms ir jų pareikštoms nuomonėms.“
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)
7a)  7 straipsnis papildomas šia dalimi :
„5a. Tarpvalstybinių bendros svarbos transporto projektų, įtrauktų į vieną iš koridorių, nurodytų reglamento...+, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė, I priede, atveju valstybės narės dalyvauja koordinuojant su viešomis konsultacijomis susijusį darbą. Koordinatorius užtikrina, kad planuojant naują infrastruktūrą būtų rengiamos išsamios viešos konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir pilietine visuomene. Bet kuriuo atveju, koordinatorius gali siūlyti, kaip nuosekliai parengti ir įgyvendinti koridoriaus planą.“
________________
+ Reglamento (2011/0302(COD), kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė, numeris, data ir pavadinimas.
Pakeitimai 109, 93 ir 130
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2011/92/ES
8 straipsnis
1.  Per sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūrą atsižvelgiama į konsultacijų rezultatus ir į informaciją, surinktą pagal 5, 6 ir 7 straipsnius. Šiuo tikslu sprendime duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos pateikiama tokia informacija:
1.  Per sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūrą tinkamas dėmesys skiriamas ir išsamiai įvertinami konsultacijų rezultatai ir informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 straipsnius. Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo neduoti, kompetentinga institucija ar institucijos atitinkama tvarka informuoja apie jį visuomenę ir pasirūpina, kad visuomenei būtų prieinama tokia informacija:
a)  informacija apie kompetentingos institucijos atliktą poveikio aplinkai vertinimą, nurodytą 3 straipsnyje, ir su sprendimu susijusias aplinkos sąlygas, įskaitant pagrindinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti ir, jei galima, kompensuoti, aprašymą;
a)  kompetentingos institucijos atlikto poveikio aplinkai vertinimo, nurodyto 3 straipsnyje, rezultatai, įskaitant pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų ir nuomonių santrauką, ir su sprendimu susijusios aplinkos sąlygos, įskaitant pagrindinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti ir, jei galima, kompensuoti, aprašymą;
b)  pagrindinės priimto projekto pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į kitas svarstytas alternatyvas, įskaitant tikėtiną aplinkos būklės raidą neįgyvendinus projekto (bazinį scenarijų);
b)   pagrindinių užsakovo išstudijuotų alternatyvų aprašymas nurodant pagrindines jo pasirinkimo priežastis ir atsižvelgiant į poveikį aplinkai;
c)  pagal 6 ir 7 straipsnius gautų pastabų santrauka;
Išbraukta.
d)  pareiškimas, kuriame glaustai paaiškinama, kaip aplinkos argumentai buvo įtraukti į sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūrą ir kaip atsižvelgta į konsultacijų rezultatus ir informaciją, surinktą pagal 5, 6 ir 7 straipsnius.
d)  pareiškimas, kuriame glaustai paaiškinama, kaip aplinkos argumentai buvo įtraukti į sutikimo dėl planuojamos veiklos procedūrą ir kaip atsižvelgta į aplinkos ataskaitą bei konsultacijų rezultatus ir informaciją, surinktą pagal 5, 6 ir 7 straipsnius.
Projektų, kurie gali turėti reikšmingą tarpvalstybinį poveikį, atveju kompetentinga institucija pateikia informaciją apie priežastis, kodėl neatsižvelgė į pastabas, kurias pateikė poveikį patirianti valstybė narė pagal 7 straipsnį surengtų konsultacijų metu.
Projektų, kurie gali turėti reikšmingą tarpvalstybinį poveikį, atveju kompetentinga institucija pateikia informaciją apie priežastis, kodėl neatsižvelgė į pastabas, kurias pateikė poveikį patirianti valstybė narė pagal 7 straipsnį surengtų konsultacijų metu.
2.  Jei remiantis konsultacijomis ir informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, padaroma išvada, kad projektas turės reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, kompetentinga institucija kuo anksčiau ir glaudžiai bendradarbiaudama su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis institucijomis ir užsakovu apsvarsto, ar reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti projektą, kad būtų išvengta šio neigiamo poveikio ar kad jis būtų sumažintas, ir ar reikia imtis papildomų poveikio mažinimo arba kompensavimo priemonių.
2.  Kompetentinga institucija kuo anksčiau ir pasikonsultavusi su 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis institucijomis ir užsakovu apsvarsto, ar duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ar reikėtų peržiūrėti 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą aplinkos ataskaitą ir keisti projektą, kad būtų išvengta šio neigiamo poveikio ar kad jis būtų sumažintas, ir ar reikia imtis papildomų poveikio mažinimo arba kompensavimo priemonių remiantis atitinkamais teisės aktais.
Jei kompetentinga institucija nusprendžia duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, ji užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos veiklos būtų numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui stebėti, siekiant įvertinti poveikio mažinimo ir kompensavimo priemonių įgyvendinimą ir tikėtiną veiksmingumą ir nustatyti bet kokį nenumatytą neigiamą poveikį.
Jei kompetentinga institucija nusprendžia duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos, remdamasi atitinkamais teisės aktais ji užtikrina, kad sutikime dėl planuojamos veiklos būtų numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai stebėti.
Parametrų, kuriuos reikia stebėti, rūšis ir stebėjimo trukmė turi būti proporcinga, atsižvelgiant į siūlomo projekto pobūdį, vietą ir dydį, taip pat į jo poveikio aplinkai reikšmingumą.
Jei tinka, gali būti naudojamos galiojančios pagal kitus Sąjungos teisės aktus nustatytos stebėsenos priemonės.
3.  Kai visa būtina informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai tinka, informaciją apie konkrečius vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus, yra pateikta kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 straipsniuose nurodytos konsultacijos yra baigtos, kompetentinga institucija projekto poveikio aplinkai vertinimą atlieka per tris mėnesius.
3.  Kai visa būtina informacija, surinkta pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, įskaitant, kai tinka, informaciją apie konkrečius vertinimus, kurių reikalaujama pagal kitus Sąjungos teisės aktus, yra pateikta kompetentingai institucijai, o 6 ir 7 straipsniuose nurodytos konsultacijos yra baigtos, kompetentinga institucija projekto poveikio aplinkai vertinimą atlieka per valstybės narės nustatytą laikotarpį, neviršijantį 90 dienų.
Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą terminą gali pratęsti dar 3 mėnesiais; tokiu atveju kompetentinga institucija informuoja užsakovą apie pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada numato priimti sprendimą.
Atsižvelgdama į siūlomo projekto pobūdį, sudėtingumą, vietą ir dydį, kompetentinga institucija tą terminą išimties tvarka gali pratęsti papildomam valstybės narės nustatytam laikotarpiui, neviršijančiam 90 dienų; tokiu atveju kompetentinga institucija raštu informuoja užsakovą apie pratęsimo priežastis ir nurodo datą, kada numato priimti sprendimą.
4.  Prieš priimdama sprendimą duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo neduoti, kompetentinga institucija patikrina, ar 5 straipsnio 1 dalyje nurodytoje aplinkos ataskaitoje pateikta informacija, visų pirma informacija apie priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio, jį sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, yra atnaujinta.
Išbraukta.
4a.  Sprendimas suteikti leidimą planuojamai veiklai gali būti suteiktas ir patvirtinant konkretų nacionalinės teisės aktą, su sąlyga, kad kompetentinga valdžios institucija atliko visus poveikio aplinkai vertinimo elementus, laikantis šios direktyvos nuostatų.
_____________
* OL L 312, 2008 11 22, p. 3.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punkto a papunktis
Direktyva 2011/92/ES
9 straipsnio 1 dalis
1.  Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos ar jo neduoti, kompetentinga institucija ar institucijos atitinkama tvarka informuoja apie jį visuomenę ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas institucijas ir pasirūpina, kad visuomenei būtų prieinama ši informacija:
1.  Priėmusi sprendimą duoti sutikimą dėl planuojamos veiklos arba kitą sprendimą, kuriuo siekiama įvykdyti šios direktyvos reikalavimus, ar jo neduoti, kompetentinga institucija ar institucijos kuo greičiau atitinkama nacionaline tvarka informuoja apie jį visuomenę ne vėliau kaip, per 10 dienų. Kompetentinga institucija ar institucijos pasirūpina, kad šis sprendimas būtų prieinamas visuomenei ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms pagal Direktyvą 2003/4/EB.
a)  sprendimo turinys ir su juo susijusios sąlygos;
b)  apsvarsčius aplinkos ataskaitą ir suinteresuotos visuomenės išreikštą susirūpinimą ir nuomones – pagrindiniai motyvai ir aplinkybės, kuriais grindžiamas sprendimas, įskaitant informaciją apie visuomenės dalyvavimą;
c)  pagrindinių priemonių reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ir, jei galima, kompensuoti aprašymas;
d)  tam tikrais atvejais 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų stebėsenos priemonių aprašymas.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
9 a straipsnis (naujas)
9a)  Po 9 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:
„9a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga valdžios institucija ar institucijos, vykdančios iš šios direktyvos kylančias pareigas, neįsitrauktų į interesų konfliktą, kaip numatyta pagal bet kurį joms privalomą teisės aktą.“.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
10 straipsnio 1 dalis
9b)  10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Šios direktyvos nuostatos neturi daryti įtakos kompetentingų institucijų pareigai laikytis nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų bei priimtos teisinės praktikos, susijusios su komercinių ir gamybinių paslapčių saugojimu, įskaitant intelektinę nuosavybę, bei su visuomenės interesų apsauga, jeigu jos atitinka Direktyvą 2003/4/EB.“.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 c punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
10 a straipsnis (naujas)
9c)  įterpiamas šis straipsnis:
„10a straipsnis
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatomos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 d punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
11 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
9d)  11 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
„Bet kuri tokia procedūra turi būti tinkama ir veiksminga, per ją turi būti sudarytos sąlygos teikti prašymus dėl teismo įpareigojimo nepažeisti ieškovo teisių ar sustabdyti veiksmus, ir ji taip pat turi būti teisinga, nešališka, savalaikė ir ne pernelyg brangi.“
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2011/92/ES
12 b straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Jeigu dėl tam tikrų ekonominės veiklos sektorių ypatumų tai laikoma reikalinga norint teisingai įvertinti poveikį aplinkai, Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais parengia sektorių gaires, kuriose nurodomi kriterijai, kurių reikia laikytis, kad būtų supaprastintas ir palengvintas standartizavimas siekiant įvertinti poveikį aplinkai.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [DATA]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą ir dokumentą, kuriame paaiškinamos tų nuostatų ir šios direktyvos sąsajos.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo ...+. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą ir dokumentą, kuriame paaiškinamos tų nuostatų ir šios direktyvos sąsajos.
+ 24 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis
Projektams, dėl kurių prašymas leisti vykdyti planuojamą veiklą pateiktas iki 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 straipsniuose nurodyti įpareigojimai.
Projektams, dėl kurių prašymas leisti vykdyti planuojamą veiklą pateiktas po 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos datos ir kurių poveikio aplinkai vertinimas iki tos datos dar nebuvo baigtas, taikomi Direktyvos 2011/92/ES su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 3–11 straipsniuose nurodyti įpareigojimai, jei užsakovas pateikia prašymą tęsti jo projekto poveikio aplinkai vertinimą pagal iš dalies pakeistas nuostatas.
Pakeitimai 79, 112 ir 126
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo -1 punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
I priedas
-1) I priedas iš dalies keičiamas taip:
a)  antraštinė dalis pakeičiama taip:
„4 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTI PROJEKTAI (PROJEKTAI, KURIEMS PRIVALOMA TVARKA TAIKOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS)“
b)  įterpiamas šis punktas:
„4a. atviroji kasyba ir panaši atviros gavybos veikla.
c)  I priedo 7 punkto a papunktis pakeičiamas taip:
„a) Tolimojo susisiekimo geležinkelio linijų tiesimas ir oro uostų [...] statyba;“
d)  įterpiami šie punktai:
„14a. Žvalgymas, apsiribojantis hidraulinio skaldymo taikymo etapu, ir gavyba, nepriklausomai nuo išgaunamo kiekio, ir naftos ir (arba) gamtinių dujų, suspaustų skalūnų sluoksniuose ar kitose tokio paties ar mažesnio pralaidumo ir poringumo nuosėdinėse uolienose išgavimas nepriklausomai nuo išgauto kiekio.
14b.  Žvalgymas, apsiribojantis hidraulinio skaldymo taikymo etapu, ir gavyba, nepriklausomai nuo išgaunamo kiekio, ir gamtinių dujų išgavimas iš anglies klodų, nepriklausomai nuo išgauto kiekio.
e)  19 punktas pakeičiamas taip:
„19. Akmens skaldyklos ir atviro tipo kasyklos, kai jų paviršiaus plotas didesnis nei 25 ha; aukso gavybos objektai, kuriuose taikomi tam tikri metodai naudojant cianido rezervuarą; durpių gavyba, kai durpyno plotas didesnis nei 150 ha.“
f)  įrašomas šis punktas:
„24a. Teminiai parkai ir golfo aikštynai, projektuojami vietovėse, kuriose trūksta vandens ir yra didelė dykumėjimo ar sausros rizika.“
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo -1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/92/ES
II priedas
-1a) II priedas pakeičiamas taip:
a)  pavadinimas pakeičiamas taip:
„4 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTI PROJEKTAI (PROJEKTAI, KURIEMS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS TAIKOMAS VALSTYBIŲ NARIŲ NUOŽIŪRA)“
b)  pirmoje straipsnio dalyje įterpiamas toks punktas:
„fa) laukinių žuvų žvejybos veikla;“
c)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) Mineralų moksliniai tyrimai ir žvalgymas bei mineralų gavyba iš jūros ir upių laivu žemsiurbe;“
d)  10 dalies d punktas išbraukiamas,
e)  13 dalyje įterpiami tokie punktai:
„aa) bet koks I arba šiame priede išvardytų projektų sunaikinimas, galintis daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai.“.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 1 punktas
Direktyva 2011/92/ES
II.A priedas
II.A PRIEDAS. 4 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA
II.A PRIEDAS. 4 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA (UŽSAKOVO PATEIKIAMA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU II PRIEDE IŠVARDYTAIS PROJEKTAIS)
1.  Projekto aprašymas, būtinai įskaitant:
1.  Projekto aprašymas, įskaitant:
a)  viso projekto, taip pat, kai tinka, jo požeminio sluoksnio fizinių charakteristikų aprašymą statybos ir eksploatavimo etapais;
a)  viso projekto, taip pat, kai tinka, jo požeminio sluoksnio ir žemės gelmių fizinių charakteristikų aprašymą statybos ir eksploatavimo, įskaitant griovimą, etapais;
b)  projekto vietos aprašymą, ypatingą dėmesį skiriant geografinių sričių, kurioms projektas gali daryti poveikį, jautrumui aplinkosaugos požiūriu.
b)  projekto vietos aprašymą, ypatingą dėmesį skiriant geografinių sričių, kurioms projektas gali daryti poveikį, jautrumui aplinkosaugos požiūriu.
2.  Aplinkos aspektų, kuriems siūlomas projektas gali daryti reikšmingą poveikį, aprašymas.
2.  Aplinkos aspektų, kuriems siūlomas projektas gali daryti reikšmingą poveikį, aprašymas.
3.  Galimo reikšmingo siūlomo projekto poveikio aplinkai aprašymas, kai poveikį gali sukelti:
3.  Galimo reikšmingo siūlomo projekto poveikio aplinkai, įskaitant pavojus susijusių gyventojų sveikatai ir poveikį kraštovaizdžiui ir kultūros paveldui, aprašymas, kai poveikį gali sukelti:
a)  numatomos liekanos ir išmetalai, taip pat susidarančios atliekos;
a)  numatomos liekanos ir išmetalai, taip pat susidarančios atliekos, kai tinka;
b)  gamtinių išteklių, visų pirma dirvožemio, žemės, vandens ir biologinės įvairovės naudojimas, įskaitant hidromorfologinius pokyčius.
b)  gamtinių išteklių, visų pirma dirvožemio, žemės, vandens, oro ir biologinės įvairovės naudojimą (įskaitant hidromorfologinius pokyčius).
4.  Priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, užkirsti jam kelią arba jį sumažinti, aprašymas.
4.  Priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, užkirsti jam kelią arba jį sumažinti, ypač kai tas poveikis laikomas negrįžtamu, aprašymas.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
III priedo 2 punkto c papunkčio ii papunktis
ii)  pakrančių zonas;
ii)  pakrančių zonas ir jūrų aplinką;
Pakeitimai 83 ir 129/REV
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 punktas
Direktyva 2011/92/ES
IV priedas
IV PRIEDAS. 5 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA
IV PRIEDAS. 5 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA (INFORMACIJA, KURIĄ UŽSAKOVAS PRIVALO PATEIKTI APLINKOS ATASKAITOJE)
1.  Projekto aprašymas, būtinai įskaitant:
1.  Projekto aprašymas, būtinai įskaitant:
—a)  projekto vykdymo vietos aprašymą;
a)  viso projekto (įskaitant, kai tinka, požeminį sluoksnį) fizinių charakteristikų ir vandens naudojimo bei žemės naudojimo reikalavimų statybos ir eksploatavimo etapais aprašymą;
a)  viso projekto (įskaitant, kai tinka, požeminį sluoksnį) fizinių charakteristikų ir vandens naudojimo bei žemės naudojimo reikalavimų statybos, eksploatavimo ir, kai tinkama, griovimo etapais aprašymą;
aa)  išlaidų energijai, atliekų perdirbimo išlaidų, kurias sukėlė griovimas, papildomų gamtos išteklių naudojimo, kai projektas vykdomas, aprašymą;
b)  pagrindinių gamybos proceso charakteristikų aprašymą, pvz., naudojamų medžiagų, energijos ir gamtinių išteklių (įskaitant vandenį, žemę, dirvožemį ir biologinę įvairovę) pobūdį ir kiekį;
b)  pagrindinių gamybos proceso charakteristikų aprašymą, pvz., naudojamų medžiagų, energijos ir gamtinių išteklių (įskaitant vandenį, žemę, dirvožemį ir biologinę įvairovę) pobūdį ir kiekį;
c)  siūlomo projekto eksploatavimo metu numatomų liekanų ir išmetalų rūšies (vandens, oro, dirvožemio ir podirvio taršos, triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, radiacijos ir t. t.) bei kiekio įvertinimą.
c)  siūlomo projekto eksploatavimo metu numatomų liekanų ir išmetalų rūšies (vandens, oro, dirvožemio ir podirvio taršos, triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, radiacijos ir t. t.) bei kiekio įvertinimą.
2.  Svarstytų alternatyvų techninių, vietos ir kitų aspektų aprašymas (pvz., vertinant projekto koncepciją, techninį pajėgumą, dydį ir mastą), nurodant, kuri alternatyva turi mažiausią poveikį aplinkai, ir pateikiant pagrindines pasirinkimo atsižvelgus į poveikį aplinkai priežastis.
2.  Užsakovo svarstytų pagrįstų alternatyvų techninių, vietos ir kitų aspektų aprašymas (pvz., vertinant projekto koncepciją, techninį pajėgumą, dydį ir mastą), kai alternatyvos atitinka siūlomą projektą bei jo specifines charakteristikas, ir pateikiant pagrindines pasirinkimo atsižvelgus į poveikį aplinkai priežastis.
3.  Atitinkamų dabartinės aplinkos būklės aspektų ir tikėtinos jų raidos neįgyvendinus projekto (bazinio scenarijaus) aprašymas. Reikėtų aprašyti visas su projektu susijusias aplinkos problemas, visų pirma tas, kurios yra susijusios su visomis aplinkosaugos požiūriu svarbiomis teritorijomis ir gamtinių išteklių naudojimu.
3.  Atitinkamų dabartinės aplinkos būklės aspektų (bazinio scenarijaus) aprašymas ir tikėtinos jų raidos neįgyvendinus projekto aprašymas, kuriame pagrįstai galima numatyti gamtinius ir socialinius pokyčius palyginti su baziniu scenarijumi. Reikėtų aprašyti visas su projektu susijusias aplinkos problemas, visų pirma tas, kurios yra susijusios su visomis aplinkosaugos požiūriu svarbiomis teritorijomis ir gamtinių išteklių naudojimu.
4.  Aplinkos aspektų, kuriems siūlomas projektas gali turėti reikšmingą poveikį, aprašymas, atkreipiant ypatingą dėmesį į gyventojus, žmonių sveikatą, gyvūniją, augaliją, biologinę įvairovę ir jos užtikrinamas ekosistemos funkcijas, žemę (žemės užėmimą), dirvožemį (organines medžiagas, eroziją, tankinimą, sandarinimą), vandenį (kiekį ir kokybę), orą, klimato veiksnius, klimato kaitą (šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, poveikio mažinimo potencialą, su prisitaikymu prie klimato kaitos susijusį poveikį, jei vykdant projektą atsižvelgiama į klimato kaitos keliamą riziką), materialines vertybes, kultūros paveldą, įskaitant architektūrinį ir archeologinį paveldą, kraštovaizdį; į tokį aprašymą reikėtų įtraukti informaciją apie tų veiksnių tarpusavio sąveiką, taip pat apie gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių grėsmę tiems veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumą ir atsparumą gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių atžvilgiu.
4.  Aplinkos veiksnių, kuriems siūlomas projektas gali turėti reikšmingą poveikį, aprašymas, atkreipiant ypatingą dėmesį į gyventojus, žmonių sveikatą, gyvūniją, augaliją, biologinę įvairovę per gyvūniją ir augaliją, žemę (žemės užėmimą), dirvožemį (organines medžiagas, eroziją, tankinimą, sandarinimą), vandenį (kiekį ir kokybę), orą, klimato veiksnius, klimatą (šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, poveikio mažinimo potencialą, su prisitaikymu prie klimato kaitos susijusį poveikį, jei vykdant projektą atsižvelgiama į klimato kaitos keliamą riziką), materialines vertybes, kultūros paveldą, įskaitant architektūrinį ir archeologinį paveldą, kraštovaizdį; į tokį aprašymą reikėtų įtraukti informaciją apie tų veiksnių tarpusavio sąveiką, taip pat apie gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių grėsmę tiems veiksniams, tų veiksnių pažeidžiamumą ir atsparumą gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių atžvilgiu.
5.  Galimo reikšmingo siūlomo projekto poveikio aplinkai aprašymas, kai poveikį gali sukelti, inter alia:
5.  Galimo reikšmingo siūlomo projekto poveikio aplinkai aprašymas, kai poveikį gali sukelti, inter alia:
a)  projekto buvimas;
a)  projekto buvimas;
b)  gamtinių išteklių, visų pirma žemės, dirvožemio, vandens, biologinės įvairovės ir jos užtikrinamų ekosistemos funkcijų, naudojimas kiek įmanoma įvertinant šių išteklių prieinamumą, atsižvelgiant į besikeičiančias klimato sąlygas;
b)  gamtinių išteklių, visų pirma žemės, dirvožemio, vandens, gyvūnijos, augalijos, biologinės įvairovės, įskaitant augaliją ir gyvūniją, naudojimas;
c)  išmetamieji teršalai, triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma ir radiacija, trukdžių susidarymas ir atliekų šalinimas;
c)  išmetamieji teršalai, triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma ir radiacija, trukdžių susidarymas ir atliekų šalinimas;
d)  rizika žmonių sveikatai, kultūros paveldui arba aplinkai (pvz., dėl avarijų ar nelaimių);
d)  rizika žmonių sveikatai, kultūros paveldui arba aplinkai (pvz., dėl avarijų ar nelaimių, kurios, motyvuotai vertinant, laikomos būdingomis projekto pobūdžiui);
e)  su kitais projektais ir veikla bendras poveikis;
e)  sąveika su kitais vykdomais projektais ir veikla ir (arba) projektais ir veikla, kuriems išduotas leidimas, jeigu jie vykdomi geografinėje teritorijoje, kuriai gali būti daromas poveikis, ir kurie dar neparengti ar nevykdomi bei kuriuos vykdant neprivaloma atsižvelgti į kitą nei esamą ar viešai prieinamą informaciją apie šiuos projektus, bendras poveikis;
f)  šiltnamio efektą sukeliančios dujos, įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas;
f)  šiltnamio efektą sukeliančios dujos, įskaitant dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas;
g)  naudojamos technologijos ir medžiagos;
g)  naudojamos technologijos ir medžiagos;
h)  hidromorfologiniai pokyčiai.
h)  hidromorfologiniai pokyčiai.
Turėtų būti aprašytas tikėtinas reikšmingas tiesioginis poveikis, taip pat bet koks netiesioginis, antrinis, kompleksinis, tarpvalstybinis, trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis, nuolatinis ir laikinas, teigiamas ir neigiamas projekto poveikis. Rengiant šį aprašymą reikėtų atsižvelgti į projektui svarbius aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus ES ar valstybių narių lygmeniu.
Turėtų būti aprašytas tikėtinas reikšmingas tiesioginis poveikis, taip pat bet koks netiesioginis, antrinis, kompleksinis, tarpvalstybinis, trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis, nuolatinis ir laikinas, teigiamas ir neigiamas projekto poveikis. Rengiant šį aprašymą reikėtų atsižvelgti į projektui svarbius aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus Sąjungos ar valstybių narių lygmeniu.
6.  Prognozavimo metodų, taikytų vertinant 5 punkte nurodytą poveikį aplinkai, aprašymas, taip pat pagrindinių susijusių neaiškumų ir jų įtakos vertinant poveikį ir renkantis geriausią alternatyvą aprašymas.
6.  Prognozavimo metodų, taikytų vertinant 5 punkte nurodytą poveikį aplinkai, aprašymas, taip pat pagrindinių susijusių neaiškumų ir jų įtakos vertinant poveikį ir renkantis geriausią alternatyvą aprašymas.
7.  Priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti 5 punkte nurodyto reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, jį sumažinti ir, kai galima, kompensuoti, aprašymas ir, kai tinka, bet kokių siūlomų stebėsenos priemonių, įskaitant po projekto įgyvendinimo atliekamą neigiamo poveikio aplinkai analizę, aprašymas. Šiame aprašyme reikėtų paaiškinti, kokiu mastu sumažinamas ar kompensuojamas reikšmingas neigiamas poveikis, ir įvertinti tiek statybos, tiek eksploatavimo etapus.
7.  Priemonių, kurių numatoma imtis visų pirma siekiant išvengti 5 punkte nurodyto reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, jį sumažinti ir (blogiausiu atveju) kompensuoti, aprašymas ir, kai tinka, bet kokių siūlomų stebėsenos priemonių, įskaitant po projekto įgyvendinimo atliekamą neigiamo poveikio aplinkai analizę, aprašymas. Šiame aprašyme reikėtų paaiškinti, kokiu mastu sumažinamas ar kompensuojamas reikšmingas neigiamas poveikis ar jam neleidžiama atsirasti, ir įvertinti tiek statybos, tiek eksploatavimo etapus.
8.  Gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių rizikos ir avarijų rizikos, dėl kurių projektas gali būti pažeidžiamas, vertinimas ir, kai tinka, priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti tokios rizikos, aprašymas, taip pat priemonių, susijusių su pasirengimu ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimu į jas (pvz., pagal Direktyvą 96/82/EB su pakeitimais reikalaujamų priemonių), aprašymas.
8.  Galimų gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių rizikos ir avarijų rizikos, dėl kurių projektas gali būti pažeidžiamas, vertinimas ir, kai tinka, priemonių, kurių numatoma imtis siekiant išvengti tokios rizikos, aprašymas, taip pat priemonių, susijusių su pasirengimu ekstremaliosioms situacijoms ir reagavimu į jas (pvz., pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, arba reikalavimų pagal kitus Sąjungos teisės aktus arba tarptautines konvencijas reikalaujamų priemonių), aprašymas.
9.  Ankstesnėse dalyse nurodytos informacijos netechninio pobūdžio santrauka.
9.  Ankstesnėse dalyse nurodytos informacijos netechninio pobūdžio santrauka.
10.  Nuoroda į sunkumus (nepakanka technikos ar praktinės patirties), su kuriais užsakovas susidūrė, kaupdamas reikalingą informaciją, taip pat į šaltinius, kuriais naudotasi rengiant aprašymus ir atliekant vertinimus, ir pagrindinių projektui aktualių neaiškumų ir jų įtakos vertinant poveikį ir renkantis geriausią alternatyvą aprašymas.
10.  Nuoroda į sunkumus (nepakanka technikos ar praktinės patirties), su kuriais užsakovas susidūrė, kaupdamas reikalingą informaciją, taip pat į šaltinius, kuriais naudotasi rengiant aprašymus ir atliekant vertinimus, ir pagrindinių projektui aktualių neaiškumų ir jų įtakos vertinant poveikį ir renkantis geriausią alternatyvą aprašymas.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0277/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika