Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0297(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0277/2013

Teksty złożone :

A7-0277/2013

Debaty :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Głosowanie :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Wyjaśnienia do głosowania
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/03/2014 - 8.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Teksty przyjęte
PDF 854kWORD 384k
Środa, 9 października 2013 r. - Strasburg
Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 9 października 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje zasady oceny oddziaływania projektów na środowisko, wprowadzając minimalne wymogi (dotyczące rodzaju projektów poddawanych ocenie, podstawowych obowiązków wykonawców, zakresu oceny oraz uczestnictwa właściwych organów i społeczeństwa), a także przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.
(1)  Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje zasady oceny oddziaływania projektów na środowisko, wprowadzając minimalne wymogi (dotyczące rodzaju projektów poddawanych ocenie, podstawowych obowiązków wykonawców, zakresu oceny oraz uczestnictwa właściwych organów i społeczeństwa), a także przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Państwa członkowskie powinny mieć prawo ustanowić bardziej rygorystyczne przepisy w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest konieczna w celu poprawy jakości procedury oceny oddziaływania na środowisko, usprawnienia różnych etapów procedury oraz zwiększenia spójności i synergii z innymi przepisami i politykami unijnymi, a także strategiami i politykami opracowywanymi przez państwa członkowskie w obszarach wchodzących w zakres kompetencji krajowych.
(3)  Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest konieczna w celu poprawy jakości procedury oceny oddziaływania na środowisko, usprawnienia różnych etapów procedury, zapewnienia jej zgodności z zasadami inteligentnych regulacji oraz zwiększenia spójności i synergii z innymi przepisami i politykami unijnymi, a także strategiami i politykami opracowywanymi przez państwa członkowskie w obszarach wchodzących w zakres kompetencji krajowych. Ostatecznym celem zmiany niniejszej dyrektywy jest lepsze wdrażanie na poziomie państw członkowskich. W wielu przypadkach procedury administracyjne stały się zbyt skomplikowane i rozciągnięte w czasie, co powodowało opóźnienia i stwarzało dodatkowe ryzyko w kontekście ochrony środowiska. W związku z tym jednym z celów niniejszej dyrektywy powinno być uproszczenie i harmonizacja procedur. Należy zastanowić się nad przydatnością stworzenia punktu kompleksowej obsługi pozwalającego na skoordynowaną ocenę lub wspólne procedury w przypadkach, gdy potrzeba kilku ocen oddziaływania na środowisko, na przykład w przypadkach przedsięwzięć transgranicznych, lub na określenie bardziej szczegółowych kryteriów obowiązkowej oceny.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Aby zagwarantować zharmonizowane stosowanie i równą ochronę środowiska na całym terytorium Unii, Komisja, w ramach wykonywania swojej funkcji strażnika traktatów, powinna gwarantować jakościową i proceduralną zgodność z przepisami dyrektywy 2011/92/UE, w tym przepisami dotyczącymi konsultacji publicznych i uczestnictwa.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)
(3b)  W przypadku przedsięwzięć, które mogą mieć transgraniczne skutki dla środowiska, uczestniczące państwa członkowskie tworzą wspólny punkt kontaktowy, obsadzany na zasadzie parytetu, który jest właściwy dla wszystkich etapów procedury. Do ostatecznego zatwierdzenia przedsięwzięcia konieczna jest zgoda wszystkich uczestniczących państw członkowskich.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 c (nowy)
(3c)  Dyrektywa 2011/92/UE powinna również zostać poddana przeglądowi, tak aby zapewniać lepszą ochronę środowiska, bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami oraz wspieranie zrównoważonego wzrostu w Europie. W tym celu konieczne jest uproszczenie i ujednolicenie przewidzianych procedur.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  W ostatnim dziesięcioleciu kwestie związane ze środowiskiem, takie jak oszczędne gospodarowanie zasobami, różnorodność biologiczna, zmiana klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w tworzeniu polityki i dlatego powinny również stanowić zasadnicze elementy oceny i procedury podejmowania decyzji, w szczególności w przypadku projektów infrastruktury.
(4)  W ostatnim dziesięcioleciu kwestie związane ze środowiskiem, takie jak oszczędne i zrównoważone gospodarowanie zasobami, ochrona różnorodności biologicznej, użytkowanie gruntów, walka ze zmianą klimatu i zagrożeniami związanymi z klęskami żywiołowymi lub spowodowanymi działalnością człowieka, zyskały na znaczeniu w tworzeniu polityki. Powinny one również stanowić ważne elementy w procesach oceny i podejmowania decyzji, w przypadku wszystkich projektów publicznych lub prywatnych, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko, w szczególności w przypadku projektów w zakresie infrastruktury oraz, ponieważ Komisja nie ustanowiła wytycznych dla wdrożenia dyrektywy 2011/92/UE w sprawie ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, powinna ona zaproponować listę kryteriów i wskazówek obejmujących wizualne oddziaływanie na otoczenie w celu lepszego wdrożenia dyrektywy.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Zakładanie, że istnieje konieczność większego uwzględniania kryteriów środowiskowych we wszystkich przedsięwzięciach również może mieć negatywne konsekwencje, jeżeli powoduje to zwiększenie złożoności procedur oraz wydłużenie terminów wydawania zezwoleń i zatwierdzania poszczególnych etapów. Może to zwiększyć koszty, a nawet stanowić zagrożenie dla środowiska z uwagi na długi czas trwania robót.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)
(4b)  Jest bardzo ważne, by problemy związane ze środowiskiem wiążące się z projektami infrastruktury nie odciągały uwagi od faktu, że każdy taki projekt ma wpływ na środowisko. Konieczne jest, by starać się zachować równowagę między użytecznością projektu a jego oddziaływaniem na środowisko.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  W swoim komunikacie „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” Komisja zobowiązała się, że uwzględni w szerszym zakresie aspekty efektywnej gospodarki zasobami w przeglądzie dyrektywy 2011/92/UE.
(5)  W swoim komunikacie „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” Komisja zobowiązała się, że uwzględni w szerszym zakresie aspekty efektywnej i zrównoważonej gospodarki zasobami w przeglądzie dyrektywy 2011/92/UE.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
(11)   Ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, stanowiącego nieodłączny element różnorodności kulturowej, którą Unia zobowiązała się szanować i propagować zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą opierać się na definicjach i zasadach określonych w odpowiednich konwencjach Rady Europy, w szczególności Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, Europejskiej konwencji krajobrazowej i Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa.
(11)   Ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, stanowiącego nieodłączny element różnorodności kulturowej, którą Unia zobowiązała się szanować i propagować zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą opierać się na definicjach i zasadach określonych w odpowiednich konwencjach Rady Europy, w szczególności Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, Europejskiej konwencji krajobrazowej, Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa i międzynarodowych zaleceń dotyczących ochrony i współczesnej roli obszarów historycznych przyjętych przez UNESCO w Nairobi w 1976 r.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)
(11a)  Oddziaływanie wizualne jest jednym z podstawowych kryteriów w ocenie oddziaływania na środowisko, mającej na celu ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego, krajobrazów i miast; powinno ono stać się kolejnym elementem uwzględnianym w ocenach.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
(12)   Podczas stosowania przepisów dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest zapewnienie konkurencyjnych warunków biznesowych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, w celu wygenerowania inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie z celami określonymi w komunikacie Komisji zatytułowanym „EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” .
(12)   Podczas stosowania przepisów dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest zapewnienie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie z celami określonymi w komunikacie Komisji zatytułowanym „EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  W celu wzmocnienia publicznego dostępu oraz przejrzystości w każdym państwie członkowskim powinien być udostępniony centralny portal terminowo przekazujący drogą elektroniczną informacje środowiskowe dotyczące wdrożenia niniejszej dyrektywy.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 b (nowy)
(12b)  Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, przyspieszyć procesy decyzyjne i ograniczyć koszty przedsięwzięć, należy poczynić kroki konieczne do ustandaryzowania obowiązujących kryteriów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej1, aby móc wspierać stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), zwiększyć konkurencyjność i zapobiegać odmiennym interpretacjom norm.
_______________
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, str. 12.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 c (nowy)
(12c)  Mając na uwadze większe uproszczenie i ułatwienie pracy właściwych organów administracji, należy opracować przewodniki zawierające kryteria z uwzględnieniem cech różnych sektorów gospodarki i przemysłu. Działanie to powinno być oparte na wytycznych art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1.
_______________
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 d (nowy)
(12d)  W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Komisja i/lub państwa członkowskie opracują przewodnik zawierający obowiązujące kryteria.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  Doświadczenie pokazało, ze w przypadkach obrony cywilnej przestrzeganie przepisów dyrektywy 2011/92/UE może mieć negatywne skutki, a zatem należy wprowadzić przepis upoważniający państwa członkowskie do niestosowania się do tej dyrektywy w stosownych sytuacjach.
(13)  Doświadczenie pokazało, że jeżeli chodzi o projekty, których jedynym celem jest obrona cywilna, przestrzeganie przepisów dyrektywy 2011/92/UE może mieć w takich przypadkach negatywne skutki, a zatem należy wprowadzić przepis upoważniający państwa członkowskie do niestosowania się do tej dyrektywy w takich wyjątkowych sytuacjach. W tym względzie dyrektywa powinna uwzględniać postanowienia konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (konwencja z Espoo), która w przypadku przedsięwzięć transgranicznych wymaga od państw uczestniczących wzajemnego powiadamiania się i konsultowania. W przypadku takich przedsięwzięć transgranicznych Komisja powinna w stosownych przypadkach i w miarę możliwości odgrywać rolę bardziej proaktywną i polegającą na ułatwianiu.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Art. 1 ust. 4 dyrektywy 2011/92/UE, który stanowi, że dyrektywa nie ma zastosowania do przedsięwzięć przyjętych przez szczególny akt ustawodawstwa krajowego, stanowi furtkę dla odstępstw o ograniczonych gwarancjach proceduralnych i może zasadniczo stanowić obejście wdrożenia dyrektywy.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 b (nowy)
(13b). Doświadczenie pokazało, że konieczne jest wprowadzenie jasnych przepisów w celu uniknięcia konfliktów interesów, które mogą zrodzić się pomiędzy wykonawcą przedsięwzięcia poddanego ocenie oddziaływania na środowisko a właściwymi organami, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2011/92/UE. W szczególności właściwe organy nie powinny być wykonawcą, ani nie powinny pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności lub podporządkowania względem wykonawcy. Z tych samych powodów, należy zapewnić, aby organ, który został wyznaczony jako organ właściwy na podstawie dyrektywy 2011/92/UE, nie mógł odgrywać tej roli w stosunku do przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, których sam jest wykonawcą.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 c (nowy)
(13c)  Przy ocenie oddziaływania na środowisko dokonywanej w odniesieniu do przedsięwzięć uwzględniana jest proporcjonalność. Wymagania do spełnienia przy ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinny być proporcjonalne do rozmiarów i etapu przedsięwzięcia.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)   Aby ustalić, czy projekty mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, właściwe organy powinny wybierać najbardziej odpowiednie kryteria i wykorzystywać dodatkowe informacje, które mogą być dostępne dzięki innym ocenom wymaganym na podstawie przepisów UE, co pozwoli skutecznie przeprowadzić procedurę preselekcji. W związku z tym wskazane jest objaśnianie treści decyzji dotyczącej preselekcji, w szczególności w przypadkach gdy ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana.
(16)   Aby ustalić, czy projekty mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, właściwe organy powinny jasno i rygorystycznie określać najbardziej odpowiednie kryteria i wykorzystywać dodatkowe informacje, które mogą być dostępne dzięki innym ocenom wymaganym na podstawie przepisów UE, co pozwoli skutecznie i w sposób przejrzysty przeprowadzić procedurę preselekcji. W związku z tym wskazane jest objaśnianie treści decyzji dotyczącej preselekcji, w szczególności w przypadkach gdy ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków i pracy, przedsięwzięcia wymienione w załączniku II powinny zawierać nieprzekraczający 30 stron szkic założeń z opisem cech przedsięwzięcia i informacjami dotyczącymi jego lokalizacji, w celu przejścia preselekcji polegającej na wstępnej ocenie wykonalności przedsięwzięcia. Procedura preselekcji powinna być publiczna i uwzględniać czynniki wymienione w art. 3. Należy wykazać bezpośrednie i pośrednie znaczące skutki przedsięwzięcia.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)   Właściwe organy powinny mieć obowiązek określania zakresu i poziomu szczegółowości informacji dotyczących środowiska, które należy składać w formie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko (ustalanie zakresu). Aby poprawić jakość oceny i usprawnić procedurę podejmowania decyzji, istotne jest określenie na poziomie Unii kategorii informacji, których zakres powinny ustalać właściwe organy.
(17)   Właściwe organy powinny, jeżeli uznają to za konieczne lub jeśli wymaga tego wykonawca, wydać opinię określającą zakres i poziom szczegółowości informacji dotyczących środowiska, które należy składać w formie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko (ustalanie zakresu). Aby poprawić jakość oceny, ułatwić procedury i usprawnić procedurę podejmowania decyzji, istotne jest określenie na poziomie Unii kategorii informacji, których zakres powinny ustalać właściwe organy.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)   Sprawozdanie o oddziaływaniu projektu na środowisko, które musi składać wykonawca, powinno zawierać ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego projektu, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia), co pozwoli podnieść jakość procedury oceny i umożliwi uwzględnianie kwestii dotyczących środowiska na wczesnym etapie opracowania projektu.
(18)   Sprawozdanie o oddziaływaniu projektu na środowisko, które musi składać wykonawca, powinno zawierać ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego projektu, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia), co pozwoli podnieść jakość procedury oceny porównawczej i umożliwi uwzględnianie kwestii dotyczących środowiska na wczesnym etapie opracowania projektu, aby umożliwić wybór bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
(19)  Należy dołożyć starań, aby dane i informacje zawarte w sprawozdaniach o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE, były kompletne i miały odpowiednio wysoką jakość. Aby uniknąć powielania oceny, państwa członkowskie powinny uwzględnić fakt, że oceny oddziaływania na środowisko mogą by prowadzone na różnych szczeblach lub za pomocą różnych instrumentów.
(19)  Należy dołożyć starań, aby dane i informacje zawarte w sprawozdaniach o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE, były kompletne i miały odpowiednio wysoką jakość.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)
(19a)  Należy dopilnować, by osoby, które weryfikują sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, posiadały – dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu – niezbędne kompetencje techniczne do wykonywania zadań określonych w dyrektywie 2011/92/UE w sposób naukowo obiektywny i całkowicie niezależnie od wykonawcy i samych właściwych organów.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
(20)   Celem zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, właściwy organ powinien mieć obowiązek uzasadnienia swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił w niej wyniki przeprowadzonych konsultacji i zebrane istotne informacje.
(20)   Celem zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, właściwy organ powinien mieć obowiązek uzasadnienia w szczegółowy i wyczerpujący sposób swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił w niej wyniki przeprowadzonych konsultacji z zainteresowaną grupą społeczeństwa i wszystkie zebrane istotne informacje. W przypadku niewłaściwego wypełnienia tego warunku zainteresowana grupa społeczeństwa powinna dysponować możliwością odwołania.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
(21)   Wskazane jest wprowadzenie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków budowy lub eksploatacji w ramach projektów w celu zapewnienia wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz zagwarantowania, aby po wdrożeniu środków łagodzących i kompensacyjnych nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, które początkowo przewidziano. Takie monitorowanie nie powinno powielać ani uzupełniać działań w zakresie monitorowania wymaganych na podstawie innych przepisów unijnych.
(21)   Wskazane jest wprowadzenie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków realizacji i eksploatacji w ramach przedsięwzięć w celu zapewnienia wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz zagwarantowania, aby po wdrożeniu środków łagodzących i kompensacyjnych nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, które początkowo przewidziano. Takie monitorowanie nie powinno powielać ani uzupełniać działań w zakresie monitorowania wymaganych na podstawie innych przepisów unijnych. Jeśli wyniki monitorowania wskazują na obecność nieprzewidzianych niekorzystnych skutków, należy zapewnić odpowiednie działania naprawcze w postaci dodatkowych środków łagodzących lub kompensacyjnych.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22
(22)   Należy wprowadzić harmonogramy różnych etapów oceny oddziaływania projektów na środowisko, co pomoże podnieść skuteczność podejmowania decyzji i zwiększyć pewność prawną, przy uwzględnieniu charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości proponowanego projektu. Takie harmonogramy nie powinny w żadnym wypadku powodować naruszenia wysokich norm ochrony środowiska, w szczególności tych, które wynikają z innych przepisów unijnych dotyczących środowiska, a także utrudniać skutecznego udziału społeczeństwa ani dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
(22)   Należy wprowadzić rozsądne i przewidywalne harmonogramy różnych etapów oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, co pomoże podnieść skuteczność podejmowania decyzji i zwiększyć pewność prawną, przy uwzględnieniu charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia. Takie ramy czasowe nie powinny w żadnym wypadku powodować naruszenia wysokich norm ochrony środowiska, w szczególności tych, które wynikają z innych przepisów unijnych dotyczących środowiska, a także utrudniać skutecznego udziału społeczeństwa ani dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a ewentualne przedłużenie ram czasowych powinno być dopuszczone jedynie w wyjątkowych przypadkach.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)
(22a)  Jednym z celów konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencja z Aarhus), którą Unia ratyfikowała i przetransponowała do unijnego prawodawstwa1, jest zagwarantowanie prawa społeczności do uczestniczenia w procesach decyzyjnych dotyczących kwestii środowiskowych. Dlatego poziom uczestnictwa społeczności, w tym stowarzyszeń, organizacji i grup oraz w szczególności organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, powinien nadal wzrastać. Ponadto art. 9 ust. 2 i 4 konwencji z Aarhus przewiduje dostęp do procedury sądowej i innych procedur w celu zakwestionowania z przyczyn merytorycznych lub formalnych legalności decyzji, działań lub zaniechań dla zainteresowanych członków społeczeństwa. Należy także umocnić elementy niniejszej dyrektywy dotyczące przedsięwzięć transgranicznych w dziedzinie transportu, w związku z czym należy wykorzystać istniejące struktury rozwoju korytarzy transportowych oraz narzędzia pozwalające zidentyfikować ich potencjalny wpływ na środowisko.
______________________
1 Decyzja Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1).
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)
(23a)  Progi produkcyjne przewidziane dla ropy naftowej i gazu ziemnego w załączniku I do dyrektywy 2011/92/UE nie uwzględniają specyfiki poziomów dziennej produkcji niekonwencjonalnych węglowodorów, które często są bardzo zmienne i niższe. W rezultacie, mimo ich wpływu na środowisko, przedsięwzięcia dotyczące tych węglowodorów nie podlegają obowiązkowej ocenie oddziaływania. Zgodnie z zasadą ostrożności, na podstawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko, należy wprowadzić niekonwencjonalne węglowodory (gaz i olej łupkowy, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla) określone według ich charakterystyki geologicznej, do załącznika I do dyrektywy 2011/92/UE, niezależnie od wydobywanej ilości, aby projekty związane z takimi węglowodorami były systematycznie poddawane ocenie oddziaływania na środowisko.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  Państwa członkowskie i inni promotorzy projektów dopilnowują, aby te oceny projektów transgranicznych były przeprowadzane skutecznie, bez zbędnych opóźnień.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26
(26)  W celu dostosowania kryteriów wyboru oraz informacji, które należy podawać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, do postępu technologicznego i odpowiednich praktyk, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny być przekazane Komisji w odniesieniu do załączników II.A, III i IV dyrektywy 2011/92/UE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.
(26)  W celu dostosowania kryteriów wyboru oraz informacji, które należy podawać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, do postępu technologicznego i odpowiednich praktyk, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny być przekazane Komisji w odniesieniu do załączników II.A, III i IV dyrektywy 2011/92/UE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27
(27)  Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
skreślony
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret drugie
aa)  ust. 2 lit. a) tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„– inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie, włącznie z poszukiwaniem i wydobywaniem zasobów mineralnych;”
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a b (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c
ab)  ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„(c) „zezwolenie na inwestycję” oznacza  decyzję właściwego organu  lub organów , na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do rozpoczęcia przedsięwzięcia;”
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2
b)  w ust. 2 dodaje się definicję w brzmieniu:
b)  w ust. 2 dodaje się definicje w brzmieniu:
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g
g)  „ocena oddziaływania na środowisko” oznacza procedurę obejmującą: przygotowanie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, przeprowadzenie konsultacji (w tym z zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z organami ds. ochrony środowiska), ocenę przeprowadzoną przez właściwy organ, uwzględnienie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko i wyników konsultacji w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję, a także przedstawienie informacji dotyczących decyzji zgodnie z art. 5–10.”;
g)  „ocena oddziaływania na środowisko” oznacza procedurę obejmującą: przygotowanie przez wykonawcę sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko,przeprowadzenie konsultacji (w tym z zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z organami ds. ochrony środowiska), ocenę przeprowadzoną przez właściwy organ lub organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, uwzględnienie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, w tym danych dotyczących zanieczyszczeń spowodowanych emisjami, i wyników konsultacji w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję, a także przedstawienie informacji dotyczących decyzji zgodnie z art. 5–10;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g b (nowa)
gb)  „odcinek transgraniczny” oznacza odcinek, który zapewnia ciągłość projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania między najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach granicy między dwoma państwami członkowskimi lub między państwem członkowskim a państwem sąsiadującym;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g c (nowa)
gc)  "norma" oznacza specyfikację techniczną przyjętą przez uznaną jednostkę normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i którą jest jedna z następujących norm:
(i)  „norma międzynarodowa” oznacza normę przyjętą przez międzynarodową jednostkę normalizacyjną;
(ii)  „norma europejska” oznacza normę przyjętą przez europejską organizację normalizacyjną;
(iii)  „norma zharmonizowana” oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku do celów zastosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii;
(iv)  norma krajowa" oznacza normę przyjętą przez krajową jednostkę normalizacyjną;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g d (nowa)
gd)  „miejskie tereny historyczne” stanowią część większej całości, obejmującej środowisko naturalne i architektoniczne, a także doświadczenia życia codziennego mieszkańców. W ramach tej szerszej przestrzeni, wzbogaconej o wartości bardziej i mniej odległe czasowo, które podlegają dynamicznym procesom kolejnych przemian, nowe przestrzenie miejskie mogą być uznane za dowody środowiskowe na etapie kształtowania się;”;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g e (nowa)
ge)  „działania naprawcze” oznaczają dalsze środki łagodzące i/lub kompensujące, które mogą być podjęte przez wykonawcę w celu zaradzenia nieprzewidzianym niekorzystnym skutkom oraz stratom netto w zakresie różnorodności biologicznej zidentyfikowanym podczas realizacji przedsięwzięcia, które mogą wynikać z niedostatecznego ograniczenia wpływów wynikających z budowy lub eksploatacji przedsięwzięcia, dla którego wydano już zezwolenie na inwestycję;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g f (nowa)
gf)  "Visual Impact Assessment": wizualne oddziaływanie na otoczenie oznacza zmianę wyglądu krajobrazu zabudowanego bądź naturalnego i terenów miejskich w wyniku zmiany, która może być pozytywna (ulepszenie) lub negatywna (pogorszenie). Ocena skutków wizualnego oddziaływania na otoczenie obejmuje również rozbiórkę elementów zabudowy objętych ochroną lub takich, które odgrywają strategiczną rolę w tradycyjnym postrzeganiu miejsca lub krajobrazu. Ocena ta obejmuje wyraźną zmianę topografii geologicznej oraz wszelkie inne przeszkody, takie jak budynki czy mury, które zasłaniają krajobraz naturalny oraz zakłócają jego harmonię. Skutki wizualnego oddziaływania na otoczenie opierają się przede wszystkim na jakościowych osądach odzwierciedlających znaczenie krajobrazu dla człowieka, interakcję człowieka z krajobrazem oraz związaną z tym wartość danego krajobrazu (genius loci);
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g g (nowa)
gg)  „wspólna procedura”: w ramach wspólnej procedury właściwy organ sporządza jedną ocenę oddziaływania na środowisko, która zawiera oceny jednego lub większej liczby organów, bez uszczerbku dla pozostałych przepisów innych stosownych aktów prawodawstwa unijnego;
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g h (nowa)
gh)  „uproszczenie” oznacza ograniczenie liczby formularzy i procedur administracyjnych, utworzenie wspólnych procedur lub narzędzi koordynacji w celu połączenia ocen przeprowadzanych przez wiele różnych organów. Oznacza ono ustalenie wspólnych kryteriów, skrócenie terminów przedkładania sprawozdań i wzmocnienie obiektywnej naukowej oceny.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 3
c)  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.   Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.
3.   Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 4
4.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przedsięwzięć, których szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte specjalnym aktem ustawodawstwa krajowego, pod warunkiem że cele niniejszej dyrektywy, łącznie z dostarczeniem informacji, są osiągane w procedurze ustawodawczej. Co dwa lata od daty podanej w art. 2 ust 1 dyrektywy XXX [OPOCE please introduce the n° of this Directive] państwa członkowskie informują Komisję o każdym przypadku zastosowania niniejszego przepisu.”;
skreślony
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)
ca)  dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Państwa członkowskie wyznaczą właściwy organ lub organy w taki sposób, by zagwarantować jego/ich pełną niezależność w trakcie wykonywania zadań powierzonych mu/im na mocy niniejszej dyrektywy. W szczególności właściwy organ lub właściwe organy powinny być wyznaczone w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek stosunków zależności, połączenia lub podporządkowania między nimi lub ich komponentami a wykonawcą. Właściwy organ nie może wykonywać swoich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy w stosunku do projektu, którego sam jest wykonawcą.”
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 1
1a)  art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przyjmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przedsięwzięcia mogące powodować  znaczące skutki  w środowisku, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, podlegają wymogowi  uzyskania zezwolenia na inwestycję i oceny w odniesieniu do ich skutków, przed udzieleniem zezwolenia i po konsultacji ze społeczeństwem. W stosownych przypadkach właściwy organ po otrzymaniu zezwolenia na inwestycję powinien przedsięwziąć środki służące monitorowaniu istotnych niekorzystnych skutków dla środowiska oraz środków łagodzących i kompensujących. Przedsięwzięcia te określa art. 4.”
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 3
3.  Przedsięwzięcia, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlega skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym z wymogami odpowiednich przepisów unijnych.
3.  Przedsięwzięcia, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlegają skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym z wymogami odpowiednich przepisów unijnych, z wyjątkiem przypadków gdy państwa członkowskie uznają, że zastosowanie tych procedur byłoby nieproporcjonalne.
W ramach skoordynowanej procedury właściwy organ koordynuje różne indywidualne oceny wymagane odpowiednimi przepisami unijnymi i sporządzane przez kilka organów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów zawartych w innych stosownych aktach prawodawstwa unijnego.
W przypadku przedsięwzięć podlegających skoordynowanej procedurze właściwy organ koordynuje różne indywidualne oceny wymagane odpowiednimi przepisami unijnymi i sporządzane przez różne organy, z zastrzeżeniem innych stosownych aktów prawodawstwa unijnego.
W ramach wspólnej procedury właściwy organ sporządza jedną ocenę oddziaływania na środowisko, do której włączone są oceny jednego lub większej liczby organów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów zawartych w innych stosownych aktach prawodawstwa unijnego.
W przypadku przedsięwzięć podlegających wspólnej procedurze właściwy organ sporządza jedną ocenę oddziaływania na środowisko, do której włączone są oceny jednego lub większej liczby organów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów zawartych w innych stosownych aktach prawodawstwa unijnego.
Państwa członkowskie wyznaczają jeden organ, który jest odpowiedzialny za ułatwienie procedury udzielania zezwolenia na inwestycję dla każdego przedsięwzięcia.
Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jeden organ, który jest odpowiedzialny za ułatwienie procedury udzielania zezwolenia na inwestycję dla każdego przedsięwzięcia.
Na wniosek państwa członkowskiego Komisja dostarcza niezbędnej pomocy w celu zdefiniowania i wdrożenia skoordynowanych albo wspólnych procedur zgodnie z niniejszym artykułem.
We wszystkich ocenach oddziaływania na środowisko wykonawca wykazuje w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, że uwzględnił w nich wszystkie inne przepisy unijne istotne dla proponowanej inwestycji, dla której wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 2 – ustęp 4
2a)  art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bez uszczerbku dla art. 7 państwa członkowskie mogą w wyjątkowych przypadkach, jeżeli przewidują to przepisy krajowe, wyłączyć określone przedsięwzięcie mające jako jedyny cel obronę cywilną w całości lub w części spod przepisów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, jeżeli takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.
W takim przypadku państwa członkowskie mogą informować zainteresowaną społeczność oraz:
a)  rozważają, czy właściwa byłaby inna forma oceny;
b)  udostępniają zainteresowanej społeczności informacje uzyskane w drodze innych form oceny, o których mowa w lit. a), informacje odnoszące się do decyzji o wyłączeniu oraz powodów jego przyznania;
c)  informują Komisję przed udzieleniem zezwolenia o przyczynach uzasadniających przyznanie wyłączenia i przekazują jej informacje, które, w odpowiednim przypadku, udostępniają swoim obywatelom.
Komisja przesyła niezwłocznie otrzymane dokumenty innym państwom członkowskim.
Komisja składa rocznie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i  Radzie ze stosowania tego ustępu.”
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 3
Artykuł 3
Artykuł 3
Ocena oddziaływania na środowisko polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu we właściwy sposób, dla każdego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4—11, bezpośrednich i pośrednich znaczących skutków przedsięwzięcia dla:
Ocena oddziaływania na środowisko polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu we właściwy sposób, dla każdego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4—11, bezpośrednich i pośrednich znaczących skutków przedsięwzięcia dla:
a)   populacji, zdrowia ludzkiego i różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
a)   ludności, zdrowia ludzkiego i różnorodności biologicznej, w tym flory i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektyw 92/43/EWG, 2000/60/WE oraz 2009/147/WE;
b)  gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany klimatu;
b)  gruntów, gleb, , wód, powietrza i klimatu;
c)  dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i krajobrazu;
c)  dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i krajobrazu;
d)  oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b) i c);
d)  oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b) i c);
e)  narażenia, podatności i odporności elementów, o których mowa w lit. a), b) i c) na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
e)  narażenia, podatności i odporności elementów, o których mowa w lit. a), b) i c) na możliwe zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
Poprawki 55 i 127/REV
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 4 – ustępy 3, 4, 5 i 6
(4)  w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
(4)  w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a)  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
a)  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II wykonawca podaje informacje o cechach przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz środkach przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących skutków. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A.
„3. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II oraz jeżeli państwo członkowskie uzna to za wskazane, wykonawca podaje informacje zbiorcze o cechach przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz środkach przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących skutków. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A. Ilość informacji, których ma dostarczyć wykonawca, ogranicza się do minimum i do najważniejszych zagadnień pozwalających właściwemu organowi na podjęcie decyzji zgodnie z ust. 2.
4.  W przypadku przeprowadzenia badania indywidualnego lub ustalania progów lub kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ bierze pod uwagę kryteria wyboru związane z cechami lub lokalizacją przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, które należy stosować znajduje się w załączniku III.”;
4.  W przypadku przeprowadzenia badania indywidualnego lub ustalania progów lub kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ bierze pod uwagę odpowiednie kryteria wyboru związane z cechami lub lokalizacją przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru znajduje się w załączniku III. ”;
b)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
b)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Właściwy organ podejmuje decyzję zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji podanych przez wykonawcę i z uwzględnieniem, w stosowanych przypadkach, wyników badań, wstępnych weryfikacji lub ocen skutków dla środowiska, przeprowadzonych na podstawie innych przepisów unijnych. Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:
„5. Właściwy organ podejmuje decyzję zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji podanych przez wykonawcę zgodnie z ust. 3 i z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wszelkich uwag społeczeństwa i zainteresowanych władz lokalnych, wyników badań, wstępnych weryfikacji lub ocen skutków dla środowiska, przeprowadzonych na podstawie innych przepisów unijnych. Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:
a)  zawiera wyszczególnienie uwzględnionych kryteriów z załącznika III;
b)  zawiera opis powodów, dla których wymaga się lub nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10;
b)  zawiera opis powodów, dla których wymaga się lub nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10, w szczególności w odniesieniu do odpowiednich kryteriów wymienionych w załączniku III;
c)  zawiera opis środków przewidzianych w celu zapobiegania wszelkim znaczącym skutkom dla środowiska, ich unikania i ograniczania w przypadkach gdy zdecydowano, że ocena oddziaływania na środowisko nie jest potrzebna zgodnie z art. 5–10;
c)  zawiera opis środków przewidzianych w celu zapobiegania wszelkim znaczącym skutkom dla środowiska, ich unikania i ograniczania w przypadkach gdy zdecydowano, że ocena oddziaływania na środowisko nie jest potrzebna zgodnie z art. 5–10;
d)  jest udostępniana publicznie.
d)  jest udostępniana publicznie.
6.  Właściwy organ podejmuje decyzję na podstawie ust. 2 w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem że wykonawca przedstawił wszystkie wymagane informacje. W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.
6.  Właściwy organ podejmuje decyzję na podstawie ust. 2 w terminie ustalonym przez państwo członkowskie i nieprzekraczającym 90 dni od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem że wykonawca przedstawił wszystkie wymagane informacje zgodnie z ust. 3. W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może wyjątkowo przedłużyć ten termin jednokrotnie o dalszy okres ustalony przez państwo członkowskie i nieprzekraczający 60 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę w formie pisemnej o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji, udostępniając do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2.
W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje informacje określone w art. 5 ust. 2.”;
W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje opinię określoną w art. 5 ust. 2, jeżeli taka opinia była wymagana zgodnie z tym artykułem”;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 1
1.   W przypadku gdy ocena oddziaływania na środowisko musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, wykonawca przygotowuje sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko opiera się na ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu i zawiera informacje, których można w sposób uzasadniony wymagać do celów podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, stopnia zaawansowania technicznego i lokalizacji przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań alternatywnych) są właściwiej oceniane na innych poziomach, w tym na poziomie planowania, lub na podstawie innych wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko znajduje się w załączniku IV.
1.   W przypadku gdy ocena oddziaływania na środowisko musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, wykonawca przedkłada sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko opiera się na opinii zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, o ile taka opinia została wydana, i zawiera informacje, których można w sposób uzasadniony wymagać do celów podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, stopnia zaawansowania technicznego i lokalizacji oraz charakteru potencjalnego oddziaływania. Sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zawiera również racjonalne rozwiązania alternatywne, które wziął pod uwagę wykonawca, które są odpowiednie dla proponowanego przedsięwzięcia i jego specyfiki. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko znajduje się w załączniku IV. Nietechniczne podsumowanie dostarczonych informacji powinno być uwzględnione w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz z wykonawcą, ustala zakres i poziom szczegółowości informacji, które wykonawca musi podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. W szczególności ustala on:
2.  Jeżeli wykonawca, właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz z wykonawcą, wydaje opinię określającą zakres i poziom szczegółowości informacji, które wykonawca musi podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, w tym w szczególności:
a)  decyzje i opinie, jakie należy uzyskać;
b)  potencjalnie zainteresowane organy i grupy społeczeństwa;
b)  potencjalnie zainteresowane organy i grupy społeczeństwa;
c)  poszczególne etapy procedury i czas ich trwania;
c)  poszczególne etapy procedury i ramy czasowe ich trwania;
d)  rozsądne rozwiązania alternatywne wobec proponowanego przedsięwzięcia oraz ich cechy szczególne;
d)  rozsądne rozwiązania alternatywne, które mogą być wzięte pod uwagę przez wykonawcę, które są odpowiednie dla proponowanego przedsięwzięcia, ich cechy szczególne oraz znaczne oddziaływanie na środowisko;
e)  aspekty środowiska, o których mowa w art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ;
f)  informacje, które należy podać, dotyczące cech szczególnych danego przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;
f)  informacje, które należy podać, dotyczące cech szczególnych danego przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;
g)  informacje i wiedzę już dostępne oraz uzyskane na innych poziomach procedury podejmowania decyzji lub na podstawie innych przepisów unijnych, a także metody oceny, jakie należy stosować.
g)  informacje i wiedzę już dostępne oraz uzyskane na innych poziomach procedury podejmowania decyzji lub na podstawie innych przepisów unijnych, a także metody oceny, jakie należy stosować.
Właściwy organ może również skorzystać z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy organ może następnie zwracać się o dodatkowe informacje wyłącznie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności i pod warunkiem przedstawienia należytego uzasadnienia.
Właściwy organ może również skorzystać z pomocy niezależnych, kompetentnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy organ może następnie zwracać się o dodatkowe informacje wyłącznie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności i pod warunkiem przedstawienia należytego uzasadnienia.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 – ustęp 3
3.   Aby zagwarantować kompletność i odpowiednią jakość sprawozdań o oddziaływaniu na środowisko, o których mowa w art. 5 ust. 1:
3.   Aby zagwarantować kompletność i odpowiednią jakość sprawozdań o oddziaływaniu na środowisko, o których mowa w art. 5 ust. 1:
(a)   wykonawca dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko było przygotowane przez akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów lub
a)   wykonawca dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko było przygotowane przez kompetentnych ekspertów; oraz
(b)   właściwy organ dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zostało zweryfikowane przez akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów lub komitety ekspertów krajowych.
b)   właściwy organ dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zostało zweryfikowane przez kompetentnych ekspertów lub komitety ekspertów krajowych, przy czym nazwiska tych ekspertów podaje się do wiadomości publicznej.
Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może korzystać z pomocy tych samych ekspertów przy przygotowywaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko.
Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy posiadających kwalifikacje ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może korzystać z pomocy tych samych ekspertów przy przygotowywaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko.
Szczegółowe warunki korzystania z pomocy i wyboru akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, przydział zadań w zakresie oceny, akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają państwa członkowskie.
Szczegółowe warunki korzystania z pomocy i wyboru posiadających kwalifikacje ekspertów (np. wymagane kwalifikacje i doświadczenie, przydział zadań w zakresie oceny, akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają państwa członkowskie.
Organ dokonujący przeglądu oceny oddziaływania na środowisko nie powinien być związany z dossier, aby uniknąć konfliktu interesów.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 5 a (nowy)
5a)  Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a
W odniesieniu do przedsięwzięć transgranicznych zainteresowane państwa członkowskie i kraje z nimi sąsiadujące przyjmują środki niezbędne do zapewnienia współpracy odnośnych właściwych organów w celu wspólnego dokonania zintegrowanej i spójnej oceny transgranicznych skutków środowiskowych, począwszy od wczesnego etapu planowania, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w sprawie unijnego współfinansowania.
W przypadku przedsięwzięć w ramach europejskiej sieci transportowej należy określić możliwe skutki dla sieci Natura 2000 przy wykorzystaniu systemu TENtec i programu Natura 2000 Komisji oraz innych możliwości.”
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy
—a)  ust. -1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapewnić organom, których przedsięwzięcie może dotyczyć z powodu ich szczególnej odpowiedzialności w odniesieniu do środowiska lub z powodu ich właściwości terytorialnej, możliwość wyrażenia swojej opinii na temat informacji dostarczonych przez wykonawcę i wniosku o zezwolenie na inwestycję. W tym celu państwa członkowskie wyznaczają organy, które są konsultowane albo w sposób ogólny, albo w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Informacje zebrane na podstawie art. 5 są przekazywane tym organom. Państwa członkowskie ustanawiają szczegółowe regulacje dotyczące tych konsultacji.”;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 2
(-aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Społeczeństwo jest informowane poprzez powszechnie dostępny centralny portal w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska*, poprzez ogłoszenia publiczne i inne właściwe środki, takie jak media elektroniczne, na wczesnym etapie procedur podejmowania decyzji dotyczących środowiska, o których mowa w art. 2 ust. 2, i najpóźniej wtedy, kiedy informacje mogą zostać należycie udostępnione.”;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a b (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Article 6 – paragraph 3
—ab)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Państwa członkowskie zapewniają to, by w odpowiednich ramach czasowych, co najmniej poprzez powszechnie dostępny centralny portal, społeczeństwu udostępniane były następujące informacje w formie elektronicznej:
a)  wszelkie informacje zebrane na podstawie art. 5;
b)  zgodnie z ustawodawstwem krajowym, główne sprawozdania i porady skierowane do właściwego organu lub organów w czasie, kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu;
c)  zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, informacje inne niż te, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, które mają związek z decyzją zgodnie z art. 8 niniejszej dyrektywy oraz które stają się dostępne dopiero po czasie, kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.”;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera -ac (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 ustęp 5
(-ac)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Szczegółowe ustalenia dotyczące informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych są określane przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do udostępnienia odpowiednich informacji poprzez powszechnie dostępny centralny portal w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE.”;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7
7.   Terminy konsultacji z zainteresowanymi grupami społeczeństwa, dotyczących sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na charakter, stopień złożoności, lokalizację lub wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne 30 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia.
7.   Terminy konsultacji z zainteresowanymi grupami społeczeństwa, dotyczących sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na charakter, stopień złożoności, lokalizację lub wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ może przedłużyć ten termin do 30 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)
ba)  dodaje się ustęp w brzmieniu:
„7a. Aby zapewnić rzeczywisty udział zainteresowanej grupy społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa członkowskie dopilnowują, by informacje kontaktowe zapewniające szybki i łatwy dostęp do organu lub organów, które zwykle są odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, były w każdym momencie publicznie dostępne niezależnie od wszelkich konkretnych przedsięwzięć w toku podlegających wymogowi oceny oddziaływania na środowisko, a także by uwagi i opinie wyrażone przez zainteresowaną grupę społeczeństwa zostały należycie uwzględnione.”.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)
7a)  W art. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:
„5a. W przypadku przedsięwzięć transgranicznych w dziedzinie transportu będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących jednego z korytarzy wymienionych w załączniku I do rozporządzeni… + ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, państwa członkowskie powinny być włączone w koordynację prac w zakresie konsultacji publicznych. Koordynator dba o to, by planowanie nowej infrastruktury wywierającej skutki na środowisko naturalne odbywało się przy zapewnieniu obszernych konsultacji publicznych ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i ze społeczeństwem obywatelskim. W każdym przypadku może on zaproponować wskazanie rozwiązań dotyczących opracowania planu korytarza i jego harmonijnego rozwoju.”.
________________
+ Numer, data i tytuł rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”(2011/0302(COD)).
Poprawki 109, 93 i 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 8
1.   Wyniki konsultacji oraz informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są uwzględniane w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję. W związku z tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na inwestycję zawiera następujące informacje:
1.   Wynikom konsultacji oraz informacjom zebranym na podstawie art. 5, 6 i 7 poświęca się należytą uwagę i ocenia się je szczegółowo w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję. Kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycję zostaje podjęta, właściwy organ lub organy informują o niej społeczeństwo zgodnie z odpowiednimi procedurami, podając do wiadomości społeczeństwa następujące informacje:
a)  przygotowaną przez właściwy organ ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 3, oraz warunki dotyczące środowiska przedstawione wraz z decyzją, w tym opis głównych środków podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia znaczących niekorzystnych skutków;
a)  wyniki przygotowanej przez właściwy organ oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 3, w tym streszczenie uwag i opinii otrzymanych na podstawie art. 6 i 7, oraz warunki dotyczące środowiska przedstawione wraz z decyzją, w tym opis głównych środków podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia znaczących niekorzystnych skutków;
b)  główne powody wyboru danego przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, po uwzględnieniu rozwiązań alternatywnych, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego, w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia);
b)   zarys zasadniczych alternatywnych rozwiązań rozważanych przez wykonawcę, łącznie ze wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, przy uwzględnieniu skutków środowiskowych;
c)  streszczenie opinii otrzymanych na podstawie art. 6 i 7;
d)  oświadczenie o tym, w jakim zakresie uwzględniono kwestie środowiskowe przy udzielaniu zezwolenia na inwestycję i w jakim zakresie włączono do tej decyzji lub w inny sposób uwzględniono wyniki konsultacji i informacje zebrane na pdostawie art. 5, 6 i 7.
d)  oświadczenie o tym, w jakim zakresie uwzględniono kwestie środowiskowe przy udzielaniu zezwolenia na inwestycję i w jakim zakresie włączono do tej decyzji lub w inny sposób uwzględniono sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki konsultacji i informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7.
W przypadku projektów potencjalnie mających znaczące niekorzystne skutki transgraniczne, właściwy organ podaje informacje dotyczące nieuwzględnienia opinii otrzymanych przez zainteresowane państwo członkowskie w czasie konsultacji przeprowadzonych na podstawie art. 7.
W przypadku projektów potencjalnie mających znaczące niekorzystne skutki transgraniczne właściwy organ podaje informacje dotyczące nieuwzględnienia opinii otrzymanych przez zainteresowane państwo członkowskie w czasie konsultacji przeprowadzonych na podstawie art. 7.
2.  Jeżeli na podstawie konsultacji i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało znaczące niekorzystne skutki dla środowiska, właściwy organ – jak najszybciej i w ścisłej współpracy z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą – rozważa, czy sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, powinno zostać poddane rewizji, a projekt zmodyfikowany w celu uniknięcia lub ograniczenia tych niekorzystnych skutków dla środowiska, i czy konieczne są dodatkowe środki łagodzące lub kompensujące.
2.  Właściwy organ – jak najszybciej i po konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz z wykonawcą – rozważa, czy odmówić zezwolenia na inwestycję lub czy sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, powinno zostać poddane rewizji, a projekt zmodyfikowany w celu uniknięcia lub ograniczenia tych niekorzystnych skutków dla środowiska, i czy konieczne są dodatkowe środki łagodzące lub kompensujące w oparciu o odnośne przepisy.
Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska, które to środki pozwolą ocenić realizację i przewidywaną skuteczność środków łagodzących i kompensujących oraz zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane niekorzystne skutki.
Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, zgodnie z odnośnymi przepisami musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska.
Rodzaj parametrów, które mają być monitorowane oraz okres monitorowania są proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego oddziaływania na środowisko.
W stosownych przypadkach można wykorzystać ustalenia w zakresie monitorowania określone na podstawie innych przepisów unijnych.
3.  W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał wszystkie potrzebne informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w stosowanych przypadkach, specjalne oceny wymagane na podstawie innych przepisów unijnych, a konsultacje, o których mowa w art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy organ finalizuje ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie trzech miesięcy.
3.  W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał wszystkie potrzebne informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w stosownych przypadkach, specjalne oceny wymagane na podstawie innych przepisów unijnych, a konsultacje, o których mowa w art. 6 i 7, zostały ukończone, właściwy organ finalizuje ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie ustalonym przez państwo członkowskie i nieprzekraczającym 90 dni.
W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.
W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może wyjątkowo przedłużyć ten termin o dalszy okres ustalony przez państwo członkowskie i nieprzekraczający 90 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę w formie pisemnej o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.
4.  Przed podjęciem decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję właściwy organ sprawdza, czy informacje podane w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne, w szczególności jeśli chodzi o środki przewidziane w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia wszelkich znaczących skutków dla środowiska.”;
4a.  Decyzja o udzieleniu zezwolenia na inwestycję może również zostać podjęta poprzez przyjęcie specjalnego aktu ustawodawstwa krajowego, pod warunkiem że właściwy organ przeprowadził wszystkie elementy oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.
__________
* Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Kiedy decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję zostaje podjęta, właściwy organ lub organy informują o niej społeczeństwo oraz organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, zgodnie z odpowiednimi procedurami, i podają do wiadomości publicznej następujące informacje:
1.  Kiedy decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję albo inna decyzja wydawana w celu spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy zostaje podjęta, właściwy organ lub organy jak najszybciej i zgodnie z krajowymi procedurami oraz najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych informują o niej społeczeństwo oraz organy, o których mowa w art. 6 ust. 1. Właściwy organ lub właściwe organy podają swoją decyzję do wiadomości publicznej oraz informują o niej organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE.
a)  treść decyzji i przedstawione wraz z nią warunki;
b)  po zbadaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko oraz obaw i opinii wyrażonych przez zainteresowane grupy społeczeństwa – główne przyczyny i okoliczności, na których oparta jest decyzja, w tym informacje dotyczące udziału społeczeństwa;
c)  opis głównych środków przewidzianych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia znaczących niekorzystnych skutków;
d)  w stosownych przypadkach opis środków w zakresie monitorowania, o których mowa w art. 8 ust. 2.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 9 a (nowy)
9a)  po art. 9 dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9a
Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwy organ lub organy, wykonując obowiązki wynikające z niniejszej dyrektywy, nie popadły w konflikt interesów w odniesieniu do jakichkolwiek obowiązujących ich przepisów.”
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 10 – ustęp 1
9b)  Artykuł 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przepisy niniejszej dyrektywy nie mają wpływu na zobowiązanie właściwych organów do przestrzegania ograniczeń nałożonych przez krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne oraz przez obowiązujące praktyki prawne w odniesieniu do tajemnicy handlowej i przemysłowej, włączając własność intelektualną oraz ochronę interesu publicznego, pod warunkiem że są one zgodne z dyrektywą 2003/4/WE.”.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 c (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 10 a (nowy)
9c)  Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 10a
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich stosowania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.”.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 d (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi
9d)  art. 11 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Każda taka procedura musi być odpowiednia i skuteczna, musi umożliwiać złożenie powództwa o zaprzestanie wykonania kwestionowanego działania oraz musi być uczciwa, sprawiedliwa, przeprowadzana bez zbędnej zwłoki i niezbyt droga.”
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2011/92/UE
Artykuł 12 b – ustęp 5 a (nowy)
5a.  W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na cechy niektórych sektorów gospodarki, Komisja razem z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu opracowuje przewodniki sektorowe zawierające obowiązujące normy, aby uprościć i usprawnić standaryzację dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [DATE]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz dokument wyjaśniający związki pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
1.  Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia ….+ Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz dokument wyjaśniający związki pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
+ 24 miesiące od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3
Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których wniosek o zezwolenie na inwestycję został złożony przed datą, o której mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena oddziaływania na środowisko nie zakończyła się przed tą datą, podlegają wymogom określonym w art. 3-11 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej niniejszą dyrektywą.
Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których wniosek o zezwolenie na inwestycję został złożony przed datą, o której mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena oddziaływania na środowisko nie zakończyła się przed tą datą, podlegają wymogom określonym w art. 3–11 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej niniejszą dyrektywą, jeżeli wykonawca złoży wniosek o kontynuację procedury oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej jego przedsięwzięcia zgodnie ze zmienionymi przepisami.
Poprawki 79, 112 i 126
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik I
-1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a)  tytuł otrzymuje brzmienie:
„PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 (PROJEKTY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)”
b)  dodaje się punkt w brzmieniu:
„4a. Kopalnie odkrywkowe i podobna odkrywkowa działalność wydobywcza.”
c)  pkt 7 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) budowa dalekobieżnych linii ruchu kolejowego i portów lotniczych [...];”
d)  dodaje się litery w brzmieniu:
14a.  Poszukiwanie, ograniczone do fazy łączącej z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego, i wydobywanie ropy naftowej lub gazu ziemnego w warstwach łupkowych lub innych formacjach skał osadowych o podobnie niskiej lub niższej przepuszczalności i porowatości, niezależnie od wydobywanej ilości.
14b.  Poszukiwanie, ograniczone do fazy łączącej z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego, i wydobywanie gazu ziemnego z pokładów węgla, niezależnie od wydobywanej ilości.
e)  pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe, w przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza 25 ha, wydobycie złota przy użyciu technologii wykorzystujących zbiorniki cyjanku, lub wydobycie torfu, w przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza 150 ha.”
f)  dodaje się literę w brzmieniu:
„24a. Parki rozrywki i pola golfowe projektowane na obszarach charakteryzujących się deficytem wody, wysokim ryzykiem pustynnienia lub suszy.”
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II
-1a) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a)  tytuł otrzymuje brzmienie:
„PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 2 (PROJEKTY PODLEGAJĄCE OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, LEŻĄCE W GESTII PAŃSTW CZŁONKOWSKICH)”;
b)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:
„fa) Działalność rybacka polegająca na połowach dzikich ryb;”;
c)  ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„(c) Badanie i poszukiwanie minerałów oraz wydobycie minerałów przy pomocy pogłębiarek morskich lub rzecznych;”;
d)  skreśla się ust. 10 lit. d).
e)  w ust. 13 dodaje się literę w brzmieniu:
„aa) Wszelkie rozbiórki przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub niniejszym załączniku, które mogą mieć znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.”.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik II A
ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3
ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3 (INFORMACJE ZBIORCZE DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU II)
1.  Opis przedsięwzięcia zawierający w szczególności:
1.  Opis przedsięwzięcia zawierający :
a)  opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji;
a)  opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe i podziemne, w czasie poszczególnych etapów budowy, eksploatacji i rozbiórki;
b)  opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości środowiskowej obszarów geograficznych, na które może ono oddziaływać.
b)  opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości środowiskowej obszarów geograficznych, na które może ono oddziaływać.
2.  Opis aspektów środowiska, na które proponowane przedsięwzięcie może mieć znaczące oddziaływanie.
2.  Opis aspektów środowiska, na które proponowane przedsięwzięcie może mieć znaczące oddziaływanie.
3.  Opis możliwych znaczących skutków środowiskowych proponowanego przedsięwzięcia, wynikających z:
3.  Opis możliwych znaczących skutków środowiskowych proponowanego przedsięwzięcia, w tym zagrożenia dla zdrowia okolicznej ludności oraz wpływu na krajobraz i dziedzictwo kulturowe, wynikających z:
a)  przewidywanych pozostałości i emisji oraz z produkcji odpadów;
a)  przewidywanych pozostałości i emisji oraz z produkcji odpadów, w stosownych przypadkach;
b)  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.
b)  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, różnorodności biologicznej (w tym zmian hydromorfologicznych).
4.  Opis środków przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia wszelkich znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska.
4.  Opis środków przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska, w szczególności jeżeli zostaję one uznane za nieodwracalne.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik III – punkt 2 – litera c – podpunkt ii
(ii)  strefy nabrzeżne;
(ii)  strefy nabrzeżne i środowisko morskie;
Poprawki 83 i 129/REV
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 2
Dyrektywa 2011/92/UE
Załącznik IV
ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 (INFORMACJE, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN ZAWRZEĆ W SPRAWOZDANIU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO)
1.  Opis przedsięwzięcia zawierający w szczególności:
1.  Opis przedsięwzięcia obejmujący w szczególności:
(-a)  opis lokalizacji przedsięwzięcia;
a)  opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, oraz zapotrzebowania w zakresie wody i gruntów w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji;
a)  opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, oraz zapotrzebowania w zakresie wody i gruntów w czasie poszczególnych etapów budowy, eksploatacji i w stosownych przypadkach rozbiórki;
aa)  opis kosztów energii, kosztów recyklingu odpadów powstałych na skutek rozbiórki i kosztów zużycia dodatkowych zasobów naturalnych przy przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia rozbiórki;
b)  opis głównych cech procesów produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości stosowanych materiałów, zużycia energii i zasobów naturalnych (w tym wody, gruntów, gleby i różnorodności biologicznej);
b)  opis głównych cech procesów produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości stosowanych materiałów, zużycia energii i zasobów naturalnych (w tym wody, gruntów, gleby i różnorodności biologicznej);
c)  oszacowanie typu i ilości przewidywanych pozostałości i emisji (zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby i podglebia, hałasu, wibracji, światła, ciepła, promieniowania itp.) wynikających z funkcjonowania proponowanego przedsięwzięcia.
c)  oszacowanie typu i ilości przewidywanych pozostałości i emisji (zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby i podglebia, hałasu, wibracji, światła, ciepła, promieniowania itp.) wynikających z funkcjonowania proponowanego przedsięwzięcia.
2.  Opis aspektów technicznych, lokalizacyjnych i innych (np. związanych z projektem przedsięwzięcia, zaawansowaniem technicznym, wielkością i skalą) rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie rozwiązania o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko i podaniem głównych powodów dokonanego wyboru, z uwzględnieniem skutków dla środowiska.
2.  Opis aspektów technicznych, lokalizacyjnych i innych (np. związanych z projektem przedsięwzięcia, zaawansowaniem technicznym, wielkością i skalą) rozsądnych rozwiązań alternatywnych rozpatrywanych przez wykonawcę, które są odpowiednie dla proponowanego przedsięwzięcia i jego specyfiki, w tym wskazanie rozwiązania o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko i podaniem głównych powodów dokonanego wyboru, z uwzględnieniem skutków dla środowiska.
3.  Opis istotnych aspektów obecnego stanu środowiska i ich prawdopodobnych zmian, w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane (scenariusz odniesienia). Opis ten powinien obejmować wszelkie obecne problemy związane ze środowiskiem, istotne dla przedsięwzięcia, w tym w szczególności te dotyczące wszelkich obszarów o szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz wykorzystania zasobów naturalnych.
3.  Opis istotnych aspektów obecnego stanu środowiska (scenariusz odniesienia) i ich prawdopodobnych zmian, w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, gdzie można w rozsądnie przewidzieć zmiany społeczne i w obrębie środowiska w stosunku do scenariusza odniesienia. Opis ten powinien obejmować wszelkie obecne problemy związane ze środowiskiem, istotne dla przedsięwzięcia, w tym w szczególności te dotyczące wszelkich obszarów o szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz wykorzystania zasobów naturalnych.
4.  Opis aspektów środowiska, na które może w znaczący sposób oddziaływać proponowane przedsięwzięcie, uwzględniający w szczególności: zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemu, które ona zapewnia, grunty (zajmowanie gruntów), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszczenie, zasklepianie), wodę (ilość i jakość), powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w tym związane z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, możliwości łagodzenia, skutki związane z modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu uwzględni się zagrożenia związane ze zmianą klimatu) dobra materialne, dziedzictwo kulturowe, w tym architektoniczne i archeologiczne, krajobraz; opis taki powinien obejmować wzajemne oddziaływanie między powyższymi aspektami, a także narażenie, podatność i odporność tych aspektów na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
4.  Opis czynników środowiska, na które może w znaczący sposób oddziaływać proponowane przedsięwzięcie, uwzględniający w szczególności: zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, różnorodność biologiczną poprzez faunę i florę, grunty (zajmowanie gruntów), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszczenie, zasklepianie), wodę (ilość i jakość), powietrze, czynniki klimatyczne, klimat (emisje gazów cieplarnianych, w tym związane z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, możliwości łagodzenia, skutki związane z modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu uwzględni się zagrożenia związane ze zmianą klimatu) dobra materialne (, dziedzictwo kulturowe, w tym architektoniczne i archeologiczne, krajobraz; opis taki powinien obejmować wzajemne oddziaływanie między powyższymi aspektami, a także narażenie, podatność i odporność tych aspektów na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
5.  Opis prawdopodobnych znaczących skutków proponowanego przedsięwzięcia dla środowiska, wynikających m.in. z:
5.  Opis prawdopodobnych znaczących skutków proponowanego przedsięwzięcia dla środowiska, wynikających m.in. z:
a)  istnienia przedsięwzięcia;
a)  istnienia przedsięwzięcia;
b)  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, różnorodności biologicznej oraz funkcji ekosystemu, jakie ona zapewnia, z uwzględnieniem w miarę możliwości dostępności tych zasobów w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych;
b)  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, różnorodności biologicznej, w tym fauny i flory;
c)  emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, światła, ciepła i promieniowania, tworzenia niedogodności i usuwania odpadów;
c)  emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, światła, ciepła i promieniowania, tworzenia niedogodności i usuwania odpadów;
d)  zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, dziedzictwa kulturowego lub dla środowiska (np. w wyniku wypadków lub katastrof);
d)  zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, dziedzictwa kulturowego lub dla środowiska (np. w wyniku wypadków lub katastrof), które według rozsądnej oceny mogą być traktowane jako typowe dla danego rodzaju przedsięwzięcia;
e)  kumulacji skutków ze skutkami innych przedsięwzięć i działań;
e)  kumulacji skutków ze skutkami innych przedsięwzięć i działań, które są w trakcie realizacji lub na które udzielono zezwolenia, o ile znajdują się one na obszarze geograficznym, który może być dotknięty skutkami tych przedsięwzięć, które nie zostały jeszcze zakończone ani nie są eksploatowane, bez obowiązku uwzględniania innych informacji o tych przedsięwzięciach niż istniejące lub publicznie dostępne;
f)  emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem;
f)  emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem;
g)  wykorzystywanych technologii i substancji;
g)  wykorzystywanych technologii i substancji;
h)  zmian hydromorfologicznych.
h)  zmian hydromorfologicznych.
Opis prawdopodobnych znaczących skutków powinien obejmować bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, wtórne, kumulatywne, transgraniczne, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i przejściowe, pozytywne i negatywne skutki przedsięwzięcia. Opis powinien uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia cele w zakresie ochrony środowiska określone na poziomie UE lub państwa członkowskiego.
Opis prawdopodobnych znaczących skutków powinien obejmować bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, wtórne, kumulatywne, transgraniczne, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i przejściowe, pozytywne i negatywne skutki przedsięwzięcia. Opis powinien uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia cele w zakresie ochrony środowiska określone na poziomie UE lub państwa członkowskiego.
6.  Opis metod prognozowania zastosowanych do oceny skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych i określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.
6.  Opis metod prognozowania zastosowanych do oceny skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych i określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.
7.  Opis środków przewidzianych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia wszelkich znaczących skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, wszelkich proponowanych środków w zakresie monitorowania, takich jak przygotowanie analizy po realizacji przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych skutków dla środowiska. W opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono lub zrównoważono znaczące niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno etap budowy, jak i etap eksploatacji.
7.  Opis środków przewidzianych jako priorytet w celu uniknięcia i ograniczenia i, w ostateczności, zrównoważenia wszelkich znaczących skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, wszelkich proponowanych środków w zakresie monitorowania, takich jak przygotowanie analizy po realizacji przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych skutków dla środowiska. W opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono, zrównoważono znaczące niekorzystne skutki lub im zapobiegano i uwzględnić zarówno etap budowy, jak i etap eksploatacji.
8.  Ocena zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, na które przedsięwzięcie może być podatne i, w stosownych przypadkach, opis środków przewidzianych w celu zapobiegania takim zagrożeniom, a także środków w zakresie przygotowania i reagowania na sytuacje wyjątkowe (np. środków wymaganych na podstawie dyrektywy 96/82/WE ze zmianami).
8.  Ocena zagrożeń związanych z możliwymi klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, na które przedsięwzięcie może być podatne i, w stosownych przypadkach, opis środków przewidzianych w celu zapobiegania takim zagrożeniom, a także środków w zakresie przygotowania i reagowania na sytuacje wyjątkowe (np. środków wymaganych na podstawie dyrektywy 2012/18/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, lub wymogów wynikających z innych przepisów unijnych lub międzynarodowych konwencji).
9.  Sporządzone w nietechnicznym języku streszczenie informacji podanych zgodnie z powyższymi punktami.
9.  Sporządzone w nietechnicznym języku streszczenie informacji podanych zgodnie z powyższymi punktami.
10.  Określenie wszelkich trudności (niedostatków technicznych lub braku wiedzy fachowej), jakie napotkał wykonawca podczas gromadzenia wymaganych informacji oraz opis źródeł wykorzystanych do opisów i ocen, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych oraz określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.
10.  Określenie wszelkich trudności (niedostatków technicznych lub braku wiedzy fachowej), jakie napotkał wykonawca podczas gromadzenia wymaganych informacji oraz opis źródeł wykorzystanych do opisów i ocen, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych oraz określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A7-0277/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności