Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0297(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0277/2013

Predkladané texty :

A7-0277/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2014 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Prijaté texty
PDF 866kWORD 396k
Streda, 9. októbra 2013 - Štrasburg
Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 9. októbra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Smernica 2011/92/EÚ harmonizovala zásady posudzovania vplyvov projektov na životné prostredie zavedením minimálnych požiadaviek (podľa typu posudzovaného projektu, hlavných záväzkov navrhovateľa, obsahu posúdenia a účasti príslušných orgánov a verejnosti) a prispieva k vysokej úrovni ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.
(1)  Smernica 2011/92/EÚ harmonizovala zásady posudzovania vplyvov projektov na životné prostredie zavedením minimálnych požiadaviek (podľa typu posudzovaného projektu, hlavných záväzkov navrhovateľa, obsahu posúdenia a účasti príslušných orgánov a verejnosti) a prispieva k vysokej úrovni ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Členské štáty by mali mať právo stanoviť prísnejšie predpisy na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Je nevyhnutné zmeniť smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť kvalitu postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zefektívniť rôzne opatrenia tohto postupu a zvýšiť súdržnosť a synergie s ostatnými právnymi predpismi a politikami Únie, ako aj stratégiami a politikami, ktoré vypracovali členské štáty v rámci svojich vnútroštátnych kompetencií.
(3)  Je nevyhnutné zmeniť smernicu 2011/92/EÚ s cieľom zvýšiť kvalitu postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zefektívniť rôzne opatrenia tohto postupu, zosúladiť ho so zásadami inteligentnej regulácie a zvýšiť súdržnosť a synergie s ostatnými právnymi predpismi a politikami Únie, ako aj stratégiami a politikami, ktoré vypracovali členské štáty v rámci svojich vnútroštátnych kompetencií. Hlavným účelom zmeny tejto smernice je dosiahnutie jej lepšieho vykonávania na úrovni členských štátov. Administratívne postupy sa v mnohých prípadoch stali príliš komplikovanými a zdĺhavými, čo spôsobuje omeškania a vytvára ďalšie riziká z hľadiska ochrany životného prostredia. V tejto súvislosti by zjednodušenie a harmonizácia postupov mali patriť medzi hlavné ciele tejto smernice. Je potrebné zvážiť, či by nebolo vhodné vytvoriť jedno kontaktné miesto s cieľom umožniť koordinované posudzovanie alebo spoločné postupy v prípadoch, keď sa vyžaduje niekoľko posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA), napríklad pri cezhraničných projektoch, ako aj s cieľom vymedziť konkrétnejšie kritériá pre povinné posúdenia.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)
(3a)  V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania a rovnakej ochrany životného prostredia v celej Únii by Komisia mala vo svojej úlohe „strážkyne zmlúv“ zabezpečiť súlad s ustanoveniami smernice 2011/92/EÚ vrátane ustanovení o verejných konzultáciách a účasti verejnosti, pokiaľ ide o kvalitu a postupy.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3b (nové)
(3b)  V prípade projektov s možným cezhraničným účinkom na životné prostredie by dotknuté členské štáty mali zriadiť spoločný kontaktný orgán, v ktorom budú mať rovnaké zastúpenie a ktorý bude zodpovedný za všetky fázy postupu. Na konečné schválenie projektu by sa mal vyžadovať súhlas všetkých dotknutých členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 3c (nové)
(3c)  Smernica 2011/92/EÚ by sa takisto mala zrevidovať spôsobom, ktorý by zabezpečil zlepšenie ochrany životného prostredia, zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a podporu trvalo udržateľného rastu v Európe. Preto by sa postupy stanovené v tejto smernici mali zjednodušiť a harmonizovať.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Za posledné desaťročie nadobudli environmentálne aspekty, ako sú účinnosť využívania zdrojov, biodiverzita, zmena klímy a riziko katastrof, oveľa vyššiu dôležitosť pri tvorbe politík, a preto by mali v rámci procesu posudzovania a rozhodovania predstavovať kľúčové prvky, najmä pre projekty infraštruktúry.
(4)  Za posledné desaťročie otázky týkajúce sa životného prostredia, ako sú účinnosť a udržateľnosť využívania zdrojov, ochrana biodiverzity, využívanie pôdy, zmena klímy a riziká prírodných, ako aj človekom spôsobených katastrof, nadobudli oveľa vyššiu dôležitosť pri tvorbe politík. Preto by mali v rámci procesu posudzovania a rozhodovania predstavovať dôležité prvky v prípade všetkých verejných aj súkromných projektov s potenciálne významným vplyvom na životné prostredie, najmä v prípade projektov v oblasti infraštruktúry. Keďže Komisia doposiaľ nestanovila usmernenia na uplatňovanie smernice 2011/92/EÚ, pokiaľ ide o ochranu historického a kultúrneho dedičstva, mala by navrhnúť zoznam kritérií a ukazovateľov vrátane kritérií a ukazovateľov súvisiacich s vizuálnym vplyvom, a to v záujme lepšieho vykonávania tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)
(4a)  Ak by sa stanovilo, že v prípade všetkých projektov je potrebné vo väčšej miere zohľadňovať environmentálne kritériá, mohlo by to mať aj kontraproduktívny účinok, pokiaľ by sa takýmto spôsobom zvýšila zložitosť príslušných postupov a predĺžil čas potrebný na schválenie a validáciu každej fázy. To by mohlo viesť k zvýšeniu nákladov a dokonca aj k ohrozeniu životného prostredia, pokiaľ by dokončenie infraštruktúrnych projektov trvalo veľmi dlho.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 4b (nové)
(4b)  Je dôležité, aby otázky týkajúce sa životného prostredia v súvislosti s infraštruktúrnymi projektmi neodvádzali pozornosť od skutočnosti, že každý projekt nevyhnutne musí mať na životné prostredie nejaký vplyv a je potrebné zamerať sa na pomer medzi prínosom projektu a jeho vplyvom na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Komisia sa vo svojom oznámení s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje zaviazala zahrnúť do kontextu revízie smernice 2011/92/EÚ viac aspektov týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov.
(5)  Komisia sa vo svojom oznámení s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje zaviazala zahrnúť do kontextu revízie smernice 2011/92/EÚ viac aspektov týkajúcich sa efektívneho a udržateľného využívania zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Ochrana a podpora kultúrneho dedičstva a krajiny, neoddeliteľná súčasť kultúrnej rozmanitosti, ktorú je Únia povinná rešpektovať a podporovať v súlade s článkom 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, môže účelne vychádzať z definícií a zásad vypracovaných v príslušných dohovoroch Rady Európy, najmä v Dohovore o ochrane architektonického dedičstva Európy, v Európskom dohovore o krajine a v Rámcovom dohovore o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť.
(11)  Ochrana a podpora kultúrneho dedičstva a krajiny ako neoddeliteľná súčasť kultúrnej rozmanitosti, ktorú je Únia povinná rešpektovať a podporovať v súlade s článkom 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, môže účelne vychádzať z definícií a zásad vypracovaných v príslušných dohovoroch Rady Európy, najmä v Dohovore o ochrane architektonického dedičstva Európy, v Európskom dohovore o krajine, v Rámcovom dohovore o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť a v medzinárodnom odporúčaní týkajúcom sa ochrany a súčasnej úlohy historických oblastí, ktoré prijalo UNESCO v roku 1976 v Nairobi.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)
(11a)  Vizuálny vplyv je kľúčovým kritériom pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pokiaľ ide o zachovanie historického a kultúrneho dedičstva, prírodných krajín a mestských oblastí; je to ďalší faktor, ktorý by sa mal v posúdeniach používať.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Pri uplatňovaní smernice 2011/92/EÚ je najmä pre malé a stredné podniky potrebné zabezpečiť konkurencieschopné obchodné prostredie v záujme vytvárania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v súlade s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
(12)  Pri uplatňovaní smernice 2011/92/EÚ je potrebné zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)
(12a)  Aby sa posilnil prístup verejnosti a transparentnosť, mal by sa v každom členskom štáte zriadiť centrálny portál, ktorý bude v súvislosti s vykonávaním tejto smernice poskytovať včasné elektronické informácie o životnom prostredí.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 12b (nové)
(12b)  Na to, aby sa znížila administratívna záťaž, uľahčil rozhodovací proces a znížili náklady na projekty, treba prijať opatrenia potrebné na normalizáciu kritérií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii1, aby tak bolo možné podporiť využívanie najlepších dostupných technológií, zvýšiť konkurencieschopnosť a zabrániť rozdielnemu výkladu noriem.
_______________
1 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 12c (nové)
(12c)  Rovnako na účely ďalšieho zjednodušenia a uľahčenia práce príslušných orgánov by sa mali vypracovať pomocné kritériá zohľadňujúce charakteristické rysy rôznych odvetví hospodárskej alebo priemyselnej činnosti. Malo by sa pritom vychádzať z pokynov uvedených v článku 6 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín1.
_______________
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 12d (nové)
(12d)  V záujme zabezpečenia čo najlepšieho zachovania historického a kultúrneho dedičstva by Komisia a/alebo členské štáty mali vypracovať pomocné kritériá.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Skúsenosti ukázali, že v prípadoch civilnej ochrany môže mať dodržiavanie ustanovení smernice 2011/92/EÚ nepriaznivý vplyv, a preto by sa malo vypracovať ustanovenie, ktoré by členským štátom umožnilo neuplatňovať túto smernicuodôvodnených prípadoch.
(13)  Skúsenosti ukázali, že pokiaľ ide o projekty, ktorých jediným účelom je reakcia v prípadoch civilnej ochrany, môže mať dodržiavanie ustanovení smernice 2011/92/EÚ nepriaznivý vplyv z hľadiska dosiahnutia tohto účelu, a preto by sa malo vypracovať ustanovenie, ktoré by členským štátom umožnilo túto smernicuuvedených výnimočných prípadoch neuplatňovať. V tejto súvislosti by sa v smernici mali zohľadniť ustanovenia Dohovoru EHK OSN z Espoo o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice, v ktorom je pre prípady cezhraničných projektov stanovená povinnosť zúčastnených štátov vzájomne sa informovať a uskutočňovať vzájomné konzultácie. Komisia by v takýchto cezhraničných projektoch mala zohrávať aktívnejšiu úlohu a byť nápomocná vždy, keď je to vhodné a možné.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)
(13a)  Článkom 1 ods. 4 smernice 2011/92/EÚ, v ktorom sa stanovuje, že smernica sa nevzťahuje na projekty, ktoré sú prijímané osobitným vnútroštátnym právnym predpisom, sa otvárajú možnosti pre výnimky s obmedzenými procesnými zárukami, čo by mohlo umožniť zásadným spôsobom sa vyhnúť jej vykonávaniu.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 13b (nové)
(13b)  Skúsenosti ukázali, že treba zaviesť jasné pravidlá, aby sa predišlo konfliktu záujmov, ktorý môže vzniknúť medzi navrhovateľom projektu podliehajúceho posúdeniu vplyvov na životné prostredie, a príslušnými orgánmi uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. f) smernice 2011/92/EÚ. Príslušné orgány najmä nesmú vystupovať zároveň ako navrhovateľ, ani byť nejakým spôsobom od navrhovateľa závislé, s ním prepojené alebo mu podliehať. Z rovnakých dôvodov treba stanoviť, že orgán určený za príslušný orgán v zmysle smernice 2011/92/EÚ nemôže vykonávať uvedenú úlohu vo vzťahu k projektom podliehajúcim posúdeniu vplyvov na životné prostredie, ktorého je zároveň sám navrhovateľom.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 13c (nové)
(13c)  Pri posudzovaní vplyvov projektov na životné prostredie je potrebné brať do úvahy primeranosť. Požiadavky, ktorých splnenie sa vyžaduje v rámci posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie, by mali byť úmerné jeho veľkosti a fáze, v ktorej sa nachádza.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Pri určovaní pravdepodobnosti významného vplyvu na životné prostredie by príslušné orgány mali stanoviť najrelevantnejšie kritériá, ktoré by sa mali zvážiť, a použiť doplňujúce informácie, ktoré môžu byť dostupné na základe iných posúdení vyžadovaných v rámci právnych predpisov Únie v záujme efektívneho uplatňovania postupu overovania. V tejto súvislosti je vhodné špecifikovať obsah rozhodnutia o overovaní, najmä v prípade, keď sa nevyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie.
(16)  Pri určovaní pravdepodobnosti významného vplyvu na životné prostredie by príslušné orgány mali jasne a presne vymedziť najrelevantnejšie kritériá, ktoré by sa mali zvážiť, a použiť doplňujúce informácie, ktoré môžu byť dostupné na základe iných posúdení vyžadovaných v rámci právnych predpisov Únie v záujme účinnéhotransparentného uplatňovania postupu overovania. V tejto súvislosti je vhodné špecifikovať obsah rozhodnutia o overovaní, najmä v prípade, keď sa nevyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)
(16a)  Aby sa zabránilo zbytočnej námahe a výdavkom, mali by projekty uvedené v prílohe II obsahovať vyhlásenie o zámere s maximálnym rozsahom 30 strán, charakteristiku projektov a informácie o umiestnení projektu, ktorý má byť podrobený postupu overovania, ktoré by malo pozostávať z počiatočného posúdenia jeho životaschopnosti. Overovanie by malo byť verejné a malo by zodpovedať faktorom uvedeným v článku 3. Malo by poukázať na významné priame a nepriame vplyvy projektu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Príslušné orgány by mali mať povinnosť vymedziť rozsah a úroveň detailov týkajúcich sa environmentálnych informácií predkladaných vo forme environmentálnej správy (určenie rozsahu). Na zlepšenie kvality posudzovania a zefektívnenie rozhodovacieho procesu je dôležité špecifikovať na úrovni Únie kategórie informácií, z ktorých by príslušné orgány mali pri tomto určovaní vychádzať.
(17)  Príslušné orgány by v prípade, keď to považujú za nevyhnutné alebo keď o to požiada navrhovateľ, mali vydať stanovisko vymedzujúce rozsah a úroveň detailov týkajúcich sa environmentálnych informácií predkladaných vo forme environmentálnej správy (určenie rozsahu). Na zlepšenie kvality posudzovania, zjednodušenie postupov a zefektívnenie rozhodovacieho procesu je dôležité špecifikovať na úrovni Únie kategórie informácií, z ktorých by príslušné orgány mali pri tomto určovaní vychádzať.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Environmentálna správa o projekte, ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala obsahovať posúdenie prijateľných alternatív pre navrhovaný projekt vrátane pravdepodobného vývoja existujúceho stavu životného prostredia bez realizácie projektu (základný scenár) v záujme zlepšenia kvality procesu posudzovania a s cieľom umožniť začlenenie environmentálnych aspektov do návrhu projektu v počiatočnej fáze.
(18)  Environmentálna správa o projekte, ktorú musí navrhovateľ predložiť, by mala obsahovať posúdenie prijateľných alternatív pre navrhovaný projekt vrátane pravdepodobného vývoja existujúceho stavu životného prostredia bez realizácie projektu (základný scenár) ako prostriedku na zlepšenie kvality procesu porovnávacieho posudzovania a spôsobu, ako umožniť začlenenie environmentálnych aspektov do návrhu projektu už v počiatočnej fáze, a to s cieľom umožniť výber najudržateľnejšej možnosti s najmenším vplyvom na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  Mali by sa prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby boli údaje a informácie uvedené v environmentálnych správach v súlade s prílohou IV smernice 2011/92/EÚ úplné a dostatočne kvalitné. Pokiaľ ide o predchádzanie zdvojeniu posudzovania, členské štáty by mali zohľadniť fakt, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa môže vykonávať na rôznych úrovniach alebo pomocou rôznych nástrojov.
(19)  Mali by sa prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby boli údaje a informácie uvedené v environmentálnych správach v súlade s prílohou IV smernice 2011/92/EÚ úplné a dostatočne kvalitné.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)
(19a)  Treba zabezpečiť, aby osoby overujúce environmentálne správy mali vzhľadom na svoju kvalifikáciu a prax potrebnú odbornú spôsobilosť na plnenie úloh uvedených v smernici 2011/92/EÚ vedecky objektívnym spôsobom a úplne nezávisle od navrhovateľa a samotných príslušných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Príslušný orgán by mal byť v záujme zabezpečenia transparentnosti a zodpovednosti povinný odôvodniť svoje rozhodnutie udeliť povolenie na projekt a uviesť, že zohľadnil výsledky konzultácií a získané relevantné informácie.
(20)  Príslušný orgán by mal byť v záujme zabezpečenia transparentnosti a zodpovednosti povinný v plnom rozsahu a podrobne odôvodniť svoje rozhodnutie udeliť povolenie na projekt a uviesť, že zohľadnil výsledky konzultácií s dotknutou verejnosťou, ako aj všetky získané relevantné informácie. V prípade, že by táto podmienka nebola splnená, by dotknutá verejnosť mala mať právo sa proti rozhodnutiu odvolať.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 21
(21)  Mali by sa stanoviť spoločné minimálne požiadavky na monitorovanie významných nepriaznivých vplyvov výstavbyrealizácie projektov s cieľom zabezpečiť vo všetkých členských štátoch jednotný postup, ako aj to, aby po zavedení zmierňujúcich a kompenzačných opatrení nebol žiaden z týchto vplyvov väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. Takéto monitorovanie by nemalo byť zdvojené alebo nad rámec monitorovania potrebného podľa ostatných právnych predpisov Únie.
(21)  Mali by sa stanoviť spoločné minimálne požiadavky na monitorovanie významných nepriaznivých vplyvov realizácieriadenia projektov s cieľom zabezpečiť vo všetkých členských štátoch jednotný postup, ako aj to, aby po zavedení zmierňujúcich a kompenzačných opatrení nebol žiaden z týchto vplyvov väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. Takéto monitorovanie by nemalo byť zdvojené ani presahovať rámec monitorovania potrebného podľa ostatných právnych predpisov Únie. Ak výsledky monitorovania poukážu na výskyt nepredpokladaných negatívnych vplyvov, treba stanoviť vhodné nápravné opatrenie na nápravu situácie, a to vo forme ďalších zmierňovacích a/alebo kompenzačných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 22
(22)  Mali by sa stanoviť časové rámce pre rôzne kroky v rámci posudzovania vplyvu projektov na životné prostredie s cieľom podnietiť účinnejšie rozhodovanie a zvýšiť právnu istotu, ako aj zohľadniť charakter, zložitosť, umiestnenie a veľkosť navrhovaného projektu. Takéto časové rámce by za nijakých okolností nemali ohrozovať súlad s náročnými normami ochrany životného prostredia, najmä s tými, ktoré vyplývajú z ostatných environmentálnych právnych predpisov Únie, a ani efektívnu účasť občanov a prístup k spravodlivosti.
(22)  Mali by sa stanoviť primerané a predvídateľné časové rámce pre rôzne kroky v rámci posudzovania vplyvu projektov na životné prostredie s cieľom podnietiť účinnejšie rozhodovanie a zvýšiť právnu istotu, ako aj zohľadniť charakter, zložitosť, umiestnenie a veľkosť navrhovaného projektu. Takéto časové rámce by za nijakých okolností nemali ohrozovať súlad s náročnými normami ochrany životného prostredia, najmä s tými, ktoré vyplývajú z ostatných environmentálnych právnych predpisov Únie, ani efektívnu účasť občanov a prístup k spravodlivosti, pričom ich prípadné predĺženie by sa malo povoliť len vo výnimočných prípadoch.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)
(22a)  Jedným z cieľov Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Aarhuský dohovor), ktorý prijala Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN), a ktorý Únia ratifikovala a transponovala do práva Únie1, je zaručenie práva verejnosti na účasť v rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa životného prostredia. Preto by sa účasť verejnosti vrátane účasti združení, organizácií a skupín, najmä mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia, mala naďalej podporovať. Okrem toho sa v článku 9 ods. 2 a ods. 4 Aarhuského dohovoru ustanovuje prístup k súdnym alebo iným konaniam vo veci napadnutia vecnej alebo procesnej zákonnosti rozhodnutí, skutkov alebo nečinnosti, keď je stanovená účasť verejnosti. Prvky tejto smernice by sa mali posilniť aj v oblasti projektov cezhraničnej dopravy, pričom by sa mali využiť existujúce štruktúry rozvoja dopravných koridorov a nástroje na identifikáciu možného vplyvu na životné prostredie.
______________________
1 Rozhodnutie Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. ES L 124, 17.5.2005, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 23a (nové)
(23a)  Limity pre ťažbu ropy a zemného plynu stanovené v prílohe I smernice 2011/92/EÚ nezohľadňujú osobitosti denne vyťaženého množstva nekonvenčných uhľovodíkov, ktoré je často veľmi premenlivé a nižšie. V dôsledku toho projekty týkajúce sa takýchto uhľovodíkov nepodliehajú povinnému posúdeniu vplyvov, a to ani napriek ich vplyvu na životné prostredie . V súlade so zásadou predbežnej opatrnosti, ako sa požaduje v uznesení Európskeho parlamentu z 21. novembra 2012 o vplyve ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice na životné prostredie, treba nekonvenčné uhľovodíky (bridlicový plyn, roponosnú bridlicu, zemný plyn uzatvorený v nízkopriepustných horninách a plyn z uhoľných slojov) vymedzené na základe ich geologických vlastností zahrnúť do prílohy I smernice 2011/92/EÚ, a to bez ohľadu na ich vyťažené množstvo, tak, aby projekty týkajúce sa takýchto uhľovodíkov systematicky podliehali posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 24a (nové)
(24a)  Členské štáty a ďalší navrhovatelia projektov by mali zabezpečiť, aby sa posúdenia cezhraničných projektov vykonávali efektívne a bez zbytočných odkladov.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 26
(26)  V záujme úpravy výberových kritérií a informácií, ktoré treba uviesť v environmentálnej správe o najnovšom vývoji technológie a súvisiacich postupov, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu so zreteľom na prílohy II.A, III a IV smernice 2011/92/EÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov v danej problematike.
(26)  V záujme úpravy výberových kritérií a informácií, ktoré treba uviesť v environmentálnej správe o najnovšom vývoji technológie a súvisiacich postupov, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu so zreteľom na prílohy II.A, III a IV smernice 2011/92/EÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov v danej problematike. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť simultánne, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 27
(27)  Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť simultánny, včasný a vhodné postúpenie príslušných dokumentov do Európskeho parlamentu a Rady.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2
aa)  v odseku 2 písm. a) sa druhá zarážka nahrádza takto:
„– iné zásahy do prírodného prostredia a krajiny vrátane výskumu a ťažby nerastných surovín;“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ab (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
ab)  v odseku 2 sa písmeno c) sa nahrádza takto:
„c) „povolenie“ znamená rozhodnutie príslušného orgánu alebo orgánov, ktoré oprávňuje navrhovateľa začať projekt;“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2
b)  do odseku 2 sa vkladá táto definícia:
b)  v odseku 2 sa dopĺňajú tieto definície:
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g
g)  „posudzovanie vplyvov na životné prostredie“ znamená proces prípravy environmentálnej správy, vykonávanie konzultácií (vrátane príslušnej verejnostienvironmentálnych orgánov), posúdenie príslušným orgánom, zohľadnenie environmentálnej správy a výsledkov konzultácií v povoľovacom konaní, ako aj ustanovení o informáciách týkajúcich sa rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10.
g)  „posudzovanie vplyvov na životné prostredie“ znamená proces prípravy environmentálnej správy navrhovateľom, vykonávanie konzultácií (vrátane konzultácií s dotknutou verejnosťouenvironmentálnymi orgánmi), posúdenie príslušným orgánom a/alebo orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1, zohľadnenie environmentálnej správy vrátane údajov o znečistení emisiami, ako aj zohľadnenie výsledkov konzultácií v povoľovacom konaní ako aj ustanovení o informáciách týkajúcich sa rozhodovania v súlade s článkami 5 až 10;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gb (nové)
gb)  „cezhraničný úsek“ znamená úsek, ktorým sa zabezpečuje kontinuita projektu spoločného záujmu medzi najbližšími mestskými uzlami na oboch stranách hranice dvoch členských štátov alebo medzi členským štátom a susednou krajinou;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gc (nové)
gc)  „norma“ je technická špecifikácia prijatá uznávaným normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité uplatňovanie, ktorej dodržiavanie nie je povinné a ktorá patrí do jednej z týchto kategórií:
i)  „medzinárodná norma“ je norma prijatá medzinárodným normalizačným orgánom;
ii)  „európska norma“ je norma prijatá európskou normalizačnou organizáciou;
iii)  „harmonizovaná norma“ je európska norma prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie;
iv)  „národná norma“ je norma prijatá národným normalizačným orgánom;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gd (nové)
gd)  „mestské historické lokality“ znamenajú súčasť väčšieho celku zahŕňajúceho prírodné aj umelé prostredie, ako aj každodennú životnú skúsenosť obyvateľov týchto lokalít. V rámci tohto širšieho prostredia, ktoré obohacujú hodnoty dávneho či nedávneho pôvodu a ktoré neustále prechádza dynamickým procesom postupných premien, možno nové mestské priestory považovať za dôkaz životného prostredia vo fázach jeho vývoja;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno ge (nové)
ge)  „nápravné opatrenie“ znamená ďalšie zmierňovacie alebo kompenzačné opatrenia, ktoré môže prijať navrhovateľ v záujme odčinenia nepredvídaných nepriaznivých účinkov alebo každej čistej straty biodiverzity spôsobenej realizáciou projektu, napríklad také, ktoré sa môžu nastať z nedostatkov pri zmierňovaní následkov vyplývajúcich z výstavby či prevádzky projektu, na ktorý sa už vydalo povolenie;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gf (nové)
gf)  „posúdenie vizuálneho vplyvu“: vizuálny vplyv sa definuje ako zmena vzhľadu umelého alebo prírodného prostredia a mestských oblastí alebo pohľadu na tieto prostredia a oblasti, ktorá je dôsledkom rozvoja a ktorá môže byť pozitívna (zlepšenie) alebo negatívna (zhoršenie). Posúdenie vizuálneho vplyvu sa vzťahuje aj na demoláciu stavieb, ktoré sú chránené alebo ktoré zohrávajú strategickú úlohu v tradičnom obraze miesta alebo prostredia. Zaoberá sa zjavnými zmenami geologickej topografie a akýmikoľvek ďalšími prekážkami, ako sú budovy alebo múry, ktoré obmedzujú výhľad na prírodu a narúšajú harmóniu krajiny. Vizuálny vplyv sa posudzuje najmä prostredníctvom kvalitatívnych posúdení, ktoré súvisia s človekom a jeho vnímaním krajiny a interakciou s ňou, ako aj s atmosférou, ktorú toto vnímanie a interakcia na určitom mieste vytvárajú (tzv. genius loci);
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gg (nové)
gg)  „spoločný postup“: v rámci spoločného postupu príslušný orgán vydá jedno posúdenie vplyvu na životné prostredie, v ktorom budú zlúčené posúdenia jedného alebo viacerých orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Únie;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 2 – písmeno gh (nové)
gh)  „zjednodušenie“ znamená zníženie počtu formulárov, vytvorenie spoločných postupov alebo koordinačných nástrojov s cieľom zlúčiť posúdenia vypracované niekoľkými orgánmi. Znamená to stanovenie spoločných kritérií, skrátenie procesu predkladania správ a posilnenie objektívnych a vedeckých hodnotení.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 3
c)  odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
c)  odsek 3 sa nahrádza takto:
3.  Členské štáty sa môžu, ak to ustanovujú vnútroštátne právne predpisy, rozhodnúť pri každom jednotlivom prípade neuplatňovať túto smernicu na projekty slúžiace výlučne na účely národnej alebo civilnej ochrany, ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé účinky na tieto účely.
3.  Členské štáty sa v každom jednotlivom prípade a pokiaľ to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, môžu rozhodnúť neuplatňovať túto smernicu na projekty určené výlučne na účely národnej obrany, ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie by malo na tieto účely nepriaznivý vplyv.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 4
4.  Táto smernica sa nevzťahuje na projekty, ktorých podrobnosti sú upravené osobitným vnútroštátnym právnym predpisom, pokiaľ sa ciele tejto smernice vrátane poskytovania informácií dosiahli prostredníctvom legislatívneho procesu. Členské štáty každé dva roky od dátumu uvedeného v článku 2 ods. 1 smernice XXX [OPOCE uveďte číslo tejto smernice] informujú Komisiu o uplatňovaní tohto ustanovenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ca (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 1 – odsek 4a (nový)
ca)  dopĺňa sa tento odsek:
„4a. Členské štáty vymenúvajú príslušný orgán alebo príslušné orgány takým spôsobom, aby zaručili ich úplnú nezávislosť pri plnení úloh, ktorými boli poverené na základe tejto smernice. Príslušný orgán alebo príslušné orgány sa vymenúvajú najmä tak, aby sa zamedzilo akejkoľvek závislosti, prepojenosti alebo podradenosti medzi nimi alebo ich zložkami a navrhovateľom. Príslušný orgán nemôže vykonávať funkcie, ktoré mu boli zverené na základe tejto smernice, vo vzťahu k projektu, ktorého je sám navrhovateľom.“
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 1
(1a)  V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že pred udelením povolenia sa pre všetky projekty, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na životné prostredie okrem iného z dôvodu ich charakteru, veľkosti alebo umiestnenia, bude vyžadovať povolenie a budú posúdené z hľadiska ich vplyvov po konzultácii s verejnosťou. Príslušný orgán pri udeľovaní povolenia v prípade potreby stanoví opatrenia na monitorovanie významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ako aj zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Tieto projekty sú definované v článku 4.“
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 3
3.  Projekty, pre ktoré vzniká záväzok uskutočniť posudzovanie vplyvov na životné prostredie súčasne z tejto smernice a iných právnych predpisov Únie, podliehajú koordinácii alebo spoločným postupom, ktoré spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov Únie.
3.  Projekty, v prípade ktorých povinnosť uskutočniť posudzovanie vplyvov na životné prostredie vyplýva súčasne z tejto smernice, ako aj z iných právnych predpisov Únie, môžu podliehať koordinovaným alebo spoločným postupom, ktoré spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov Únie, s výnimkou prípadov, keď členské štáty usúdia, že uplatnenie uvedených postupov by nebolo primerané.
Príslušný orgán v rámci koordinovaného postupu koordinuje rôzne individuálne posúdenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi Únie, a ktoré vydali rôzne orgány bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami uvedenými v iných relevantných právnych predpisoch Únie.
Príslušný orgán v prípade projektov podliehajúcich koordinovanému postupu koordinuje rôzne individuálne posúdenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi Únie a vydané rôznymi orgánmi bez toho, aby to malo vplyv na iné príslušné právne predpisy Únie.
Príslušný orgánrámci spoločného postupu vydá jedno posúdenie vplyvu na životné prostredie, ktoré bude zahŕňať posúdenia jedného alebo viacerých orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia v iných relevantných právnych predpisoch Únie, ktoré sú s týmto v rozpore.
V prípade projektov podliehajúcich spoločnému postupu príslušný orgán vydá jedno posúdenie vplyvu na životné prostredie, v ktorom budú zlúčené posúdenia jedného alebo viacerých orgánov, bez toho, aby to malo vplyv na iné relevantné právne predpisy Únie.
Členské štáty vymenujú jeden orgán, ktorý bude zodpovedný za uľahčovanie postupu udeľovania povolenia pre každý projekt.
Členské štáty môžu vymenovať jeden orgán zodpovedný za uľahčenie postupu udeľovania povolenia v prípade každého projektu.
Na žiadosť členského štátu mu Komisia poskytne potrebnú pomoc pri vymedzovaní a vykonávaní koordinovaných alebo spoločných postupov podľa tohto článku.
V prípade všetkých posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovateľ v environmentálnej správe preukáže, že boli zohľadnené všetky ďalšie právne predpisy Únie týkajúce sa navrhovaného povolenia, v súvislosti s ktorým sa požaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 2 – odsek 4
(2a)  V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, môžu členské štáty vo výnimočných prípadoch, ak to ustanovuje vnútroštátne právo, určitý projekt, ktorý slúži výlučne na účely civilnej ochrany, úplne alebo čiastočne vyňať z ustanovení tejto smernice, pokiaľ by uplatnenie tohto predpisu malo nepriaznivý vplyv na uvedené účely.
V takom prípade môžu členské štáty informovať dotknutú verejnosť a konzultovať s ňou a:
a)  zvážia, či nie je vhodná iná forma posudzovania;
b)  sprístupnia dotknutej verejnosti informácie získané pri iných formách posudzovania uvedených v písm. a), informácie týkajúce sa rozhodnutia o udelení výnimky a dôvody jej udelenia;
c)  pred udelením súhlasu oznámia Komisii príčiny odôvodňujúce udelenie výnimky a poskytnú jej, ak je to možné, informácie, ktoré sprístupnili svojim štátnym príslušníkom.
Komisia bezodkladne postúpi prijaté dokumenty ostatným členským štátom.
Komisia bude každoročne podávať správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto odseku.“
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 3
Článok 3
Článok 3
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie identifikuje, opíše a posúdi náležitým spôsobom, pri každom prípade jednotlivo a v súlade s článkami 4 až 11, priame a nepriame významné vplyvy projektu na tieto faktory:
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie identifikuje, opíše a posúdi náležitým spôsobom, pri každom prípade jednotlivo a v súlade s článkami 4 až 11, priame a nepriame významné vplyvy projektu na tieto faktory:
a)  obyvateľstvo, ľudské zdravie a biodiverzitu s osobitným dôrazom na biotopy a druhy chránené podľa smernice Rady 92/43/EHS(*) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES(**);
a)  Obyvateľstvo, ľudské zdravie a biodiverzitu vrátane flóry a fauny s osobitným dôrazom na biotopy a druhy chránené podľa smerníc 92/43/EHS, 2000/60/ES a 2009/147/ES;
b)  územie, pôdu, vodu, vzduch a zmenu klímy;
b)  územie, pôdu, vodu, vzduch a klímu;
c)  hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a krajinu;
c)  hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a krajinu;
d)  súčinnosť medzi faktormi uvedenými v písmenách a), b) a c);
d)  súčinnosť medzi faktormi uvedenými v písmenách a), b) a c);
e)  expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť faktorov uvedených v bodoch a), b) a c) a prírodné a človekom spôsobené riziká katastrof.
e)  vystavenie, zraniteľnosť a odolnosť faktorov uvedených v bodoch a), b) a c) voči možným rizikám prírodných a človekom spôsobených katastrof.
Pozmeňujúce návrhy 55 a 127/REV
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 4 – odseky 3, 4, 5 a 6
(4)  Článok 4 sa mení takto:
(4)  Článok 4 sa mení takto:
a)  odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
a)  odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
"3. Pre projekty uvedené v prílohe II predloží navrhovateľ informácie o vlastnostiach projektu, jeho potenciálnych vplyvoch na životné prostredie a plánovaných opatreniach s cieľom predísť významnému vplyvu a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný v prílohe II.A.
"3. Pre projekty uvedené v prílohe II, a keď to členské štáty považujú za podstatné, navrhovateľ predloží súhrnné informácie o vlastnostiach projektu, jeho potenciálnych vplyvoch na životné prostredie a plánovaných opatreniach s cieľom predísť významnému vplyvu a znížiť ho. Podrobný zoznam informácií, ktoré sa majú predložiť, je špecifikovaný v prílohe II.A. Množstvo informácií, ktoré má navrhovateľ poskytnúť, je obmedzené na minimum, pričom sa informácie týkajú len podstatných aspektov, ktoré príslušnému orgánu umožnia prijať rozhodnutie podľa odseku 2.
4.  Ak sa vykonáva skúmanie každého jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá na účely odseku 2, príslušný orgán zohľadní výberové kritériá súvisiace s vlastnosťami a umiestnením projektu a jeho potenciálne vplyvy na životné prostredie. Podrobný zoznam výberových kritérií, ktoré sa majú uplatňovať, je špecifikovaný v prílohe III.
4.  Ak sa vykonáva skúmanie každého jednotlivého prípadu alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá na účely odseku 2, príslušný orgán zohľadní príslušné výberové kritériá súvisiace s vlastnosťami a umiestnením projektu a jeho potenciálne vplyvy na životné prostredie. Podrobný zoznam výberových kritérií je špecifikovaný v prílohe III."
b)  Dopĺňajú sa tieto odseky 5 a 6:
b)  Dopĺňajú sa tieto odseky 5 a 6:
5. Príslušný orgán prijme svoje rozhodnutie podľa odseku 2 na základe informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ, a v prípade potreby so zreteľom na výsledky štúdií, predbežných overovaní alebo posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplývajúcich z iných právnych predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 2 musí:
"5. Príslušný orgán prijme svoje rozhodnutie podľa odseku 2 na základe informácií, ktoré mu poskytol navrhovateľ podľa odseku 3, a v prípade potreby zohľadní prípadné pripomienky verejnosti a dotknutých miestnych orgánov, výsledky štúdií, predbežných overovaní alebo posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplývajúcich z iných právnych predpisov Únie. Rozhodnutie podľa odseku 2 musí:
a)  uviesť, akým spôsobom sa zohľadnili kritériá v prílohe III;
b)  obsahovať dôvody na vyžiadanie alebo nevyžiadanie posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa článkov 5 až 10;
b)  obsahovať dôvody na vyžiadanie alebo nevyžiadanie posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa článkov 5 až 10, najmä so zreteľom na príslušné kritériá uvedené v prílohe III;
c)  obsahovať opis plánovaného opatrenia, ktorého cieľom je zabrániť akýmkoľvek významným vplyvom na životné prostredie, predchádzať im a znížiť ich, ak sa rozhodne, že nie je potrebné vykonať nijaké posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa článkov 5 až 10;
c)  obsahovať opis plánovaného opatrenia, ktorého cieľom je zabrániť akýmkoľvek významným vplyvom na životné prostredie, predchádzať im a znížiť ich, ak sa rozhodne, že nie je potrebné vykonať nijaké posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa článkov 5 až 10;
d)  byť verejne prístupné.
d)  byť verejne prístupné.
6.  Príslušný orgán prijme svoje rozhodnutie podľa odseku 2 do troch mesiacov od žiadosti o povolenie a za predpokladu, že navrhovateľ predložil všetky potrebné informácie. V závislosti od charakteru, zložitosti, umiestnenia a veľkosti navrhovaného projektu môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade príslušný orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich ho na toto predĺženie a o dátume jeho očakávaného ukončenia.
6.  Príslušný orgán prijme svoje rozhodnutie podľa odseku 2 v lehote stanovenej členským štátom, ktorá nepresiahne deväťdesiat dní od žiadosti o povolenie a za predpokladu, že navrhovateľ predložil všetky potrebné informácie podľa odseku 3. V závislosti od charakteru, zložitosti, umiestnenia a veľkosti navrhovaného projektu môže príslušný orgán túto lehotu jedenkrát výnimočne predĺžiť o ďalšie obdobie, ktoré stanoví členský štát a ktoré nepresiahne 60 dní; V takomto prípade príslušný orgán písomne informuje navrhovateľa o dôvodoch tohto predĺženia a o dátume očakávaného rozhodnutia, pričom verejne sprístupní informácie uvedené v článku 6 ods. 2.
Ak projekt podlieha posúdeniu vplyvov na životné prostredie v súlade s článkami 5 až 10, toto rozhodnutie musí podľa odseku 2 tohto článku obsahovať informácie uvedené v článku 5 ods. 2.“
Ak projekt podlieha posúdeniu vplyvov na životné prostredie v súlade s článkami 5 až 10, toto rozhodnutie musí podľa odseku 2 tohto článku obsahovať stanovisko uvedené v článku 5 ods. 2, pokiaľ o takéto stanovisko bolo v súlade s uvedeným článkom požiadané.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 1
1.  Ak sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie musí vykonávať v súlade s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí vypracovať environmentálnu správu. Environmentálna správa vychádza z ustanovení podľa odseku 2 tohto článku a obsahuje informácie, ktoré možno odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať informované rozhodnutia o environmentálnych vplyvoch navrhovaného projektu so zreteľom na súčasné znalosti a metódy posudzovania a vzhľadom na charakteristiky, technickú kapacitu a umiestnenie projektu, charakteristiky potenciálneho vplyvu, alternatívy k navrhovanému projekturozsah, do akého možno určité prvky (vrátane vyhodnotenia alternatív) primeranejšie posúdiť na rôznych úrovniach vrátane úrovne plánovania alebo na základe iných požiadaviek týkajúcich sa posudzovania. Podrobný zoznam informácií, ktoré sa majú v environmentálnej správe predložiť, je špecifikovaný v prílohe IV.
1.  Ak sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie musí vykonávať v súlade s článkami 5 až 10, navrhovateľ musí predložiť environmentálnu správu. Environmentálna správa vychádza zo stanoviska podľa odseku 2 tohto článku, pokiaľ takéto stanovisko bolo vydané, a obsahuje informácie, ktoré možno odôvodnene vyžadovať s cieľom prijímať informované rozhodnutia o environmentálnych vplyvoch navrhovaného projektu so zreteľom na súčasné znalosti a metódy posudzovania a vzhľadom na charakteristiky, technickú kapacitu a umiestnenie projektu a charakteristiky potenciálneho vplyvu. Environmentálna správa zahŕňa aj prijateľné alternatívy zvažované navrhovateľom, ktoré sa vzťahujú na navrhovaný projekt a jeho konkrétne vlastnosti. Podrobný zoznam informácií, ktoré sa majú v environmentálnej správe predložiť, je špecifikovaný v prílohe IV. Do environmentálnej správy je zahrnutý netechnický súhrn poskytnutých informácií.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 2
2.  Príslušný orgán po konzultáciách s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a navrhovateľ stanovia rozsah a úroveň podrobnosti informácií, ktoré má navrhovateľ uviesť v environmentálnej správe v súlade s odsekom 1 tohto článku. Stanoví najmä:
2.  Pokiaľ o to navrhovateľ požiada , príslušný orgán po konzultáciách s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a navrhovateľom, vydá stanovisko vymedzujúce rozsah a úroveň podrobnosti informácií, ktoré má navrhovateľ uviesť v environmentálnej správe v súlade s odsekom 1 tohto článku, v ktorom sa okrem iného uvedie najmä:
a)  rozhodnutia a stanoviská, ktoré sa majú získať;
b)  pravdepodobne dotknuté orgány a verejnosť;
b)  pravdepodobne dotknuté orgány a verejnosť;
c)  jednotlivé etapy postupu a ich trvanie;
c)  jednotlivé etapy postupu a časové rámce ich trvania;
d)  prijateľné alternatívy pre navrhovaný projekt a ich osobitné charakteristiky;
d)  prijateľné alternatívy potenciálne zvažované navrhovateľom, ktoré sa vzťahujú na navrhovaný projekt, jeho osobitné charakteristiky a jeho významné vplyvy na životné prostredie;
e)  environmentálne prvky uvedené v článku 3, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené;
f)  informácie, ktoré sa majú predložiť podľa osobitných charakteristík konkrétneho projektu alebo typu projektu;
f)  informácie, ktoré sa majú predložiť podľa osobitných charakteristík konkrétneho projektu alebo typu projektu;
g)  informácie a znalosti dostupné a získané na iných úrovniach rozhodovania alebo prostredníctvom iných právnych predpisov Únie, ako aj metódy posudzovania, ktoré sa majú uplatniť.
g)  informácie a znalosti dostupné a získané na iných úrovniach rozhodovania alebo prostredníctvom iných právnych predpisov Únie, ako aj metódy posudzovania, ktoré sa majú uplatniť.
Príslušný orgán môže takisto požiadať o pomoc autorizovaných a technicky spôsobilých odborníkov uvedených v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce žiadosti o ďalšie informácie adresované navrhovateľovi možno predložiť, len ak je to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to príslušný orgán riadne vysvetlí.
Príslušný orgán môže takisto požiadať o pomoc kvalifikovaných nezávislých a technicky spôsobilých odborníkov uvedených v odseku 3 tohto článku. Nasledujúce žiadosti o ďalšie informácie adresované navrhovateľovi možno predložiť, len ak je to zdôvodnené novými okolnosťami a ak to príslušný orgán riadne vysvetlí.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5 – odsek 3
3.  Na zaručenie úplnosti a dostatočnej kvality environmentálnych správ uvedených v článku 5 ods. 1:
3.  Na zaručenie úplnosti a dostatočnej kvality environmentálnych správ uvedených v článku 5 ods. 1:
(a)  navrhovateľ zabezpečí, aby environmentálnu správu vypracovali autorizovaní a technicky spôsobilí odborníci alebo
(a)  navrhovateľ zabezpečí, aby environmentálnu správu vypracovali spôsobilí odborníci a
(b)  príslušný orgán zabezpečí, aby environmentálne správy overili autorizovaní a technicky spôsobilí experti a/alebo výbory národných expertov.
(b)  príslušný orgán zabezpečí, aby environmentálne správy overili spôsobilí experti a/alebo výbory národných expertov, ktorých mená sa zverejnia.
Ak autorizovaní a technicky spôsobilí odborníci pomohli príslušnému orgánu vypracovať rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie využiť tých istých odborníkov na prípravu environmentálnej správy.
Ak spôsobilí odborníci pomohli príslušnému orgánu vypracovať rozhodnutie uvedené v článku 5 ods. 2, navrhovateľ nesmie využiť tých istých odborníkov na prípravu environmentálnej správy.
Podrobné ustanovenia týkajúce sa využívania a výberu autorizovaných a technicky spôsobilých odborníkov (napríklad potrebná kvalifikácia, poverenie hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) vymedzia členské štáty.“
Podrobné ustanovenia týkajúce sa využívania a výberu spôsobilých odborníkov (napríklad požadovaná kvalifikácia a prax, poverenie hodnotením, udelenie licencie a vylúčenie) vymedzia členské štáty.
Od orgánu, ktorý skúma posudzovanie vplyvov na životné prostredie, sa požaduje, aby nemal žiadne záujmy na projekte alebo nebol vo vzťahu s projektom, aby sa predišlo konfliktu záujmov.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 5a (nový)
(5a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 5a
Zúčastnené členské štáty a susedné krajiny prijmú v prípade cezhraničných projektov všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie spolupráce príslušných kompetentných orgánov s cieľom spoločne zabezpečiť integrované a jednotné cezhraničné posudzovanie vplyvov na životné prostredie už od počiatočnej fázy plánovania v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa spolufinancovania zo zdrojov Únie.
V prípade dopravných projektov európskej dopravnej siete sa pomocou systému Komisie TENTec, softvéru Natura 2000 a prípadne iných alternatív určí potenciálny vplyv na sústavu Natura 2000.“
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 1
—a)  odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány, ktorých sa projekt môže týkať z dôvodu ich osobitných právomocí v oblasti životného prostredia alebo na základe miestnej príslušnosti, mali možnosť vyjadriť svoje stanovisko k informáciám predloženým navrhovateľom a k žiadosti o povolenie. Na tento účel členské štáty určia orgány, s ktorými sa treba skontaktovať vo veci všeobecných otázok i v konkrétnych prípadov. Informácie získané podľa článku 5 sa predložia týmto orgánom. Podrobné ustanovenia týkajúce sa konzultácií stanovia členské štáty.“;
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno -aa (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 2
(-aa)  odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Verejnosť je prostredníctvom ústredného portálu, ktorý je verejnosti prístupný v elektronickej podobe v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí*, informovaná v rannom štádiu procesu rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedeného v článku 2 ods. 2 a najneskôr hneď, ako sa môže rozumne poskytnúť informácia prostredníctvom verejných oznamov a inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá:
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno -ab (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 3
—ab)  odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Členské štáty zaistia, aby v primeranom časovom rámci boli prinajmenšom prostredníctvom ústredného portálu dostupného pre verejnosť v elektronickej forme sprístupňované:
a)  všetky informácie zhromaždené podľa článku 5;
b)  v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hlavné správy a odporúčania vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť informovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku;
c)  v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, iné informácie ako sú uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie v súlade s článkom 8 tejto smernice a ktoré sa stanú dostupnými po informovaní príslušnej verejnosti v súlade s odsekom 2 tohto článku.“;
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno -ac (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 5
(-ac)  odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. Konkrétne opatrenia na informovanie verejnosti a uskutočnenie konzultácií s dotknutou verejnosťou určujú členské štáty. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa prostredníctvom ústredného portálu, ktorý je dostupný pre verejnosť v elektronickej forme v súlade s článkom 7 ods. 1 smernice 2003/4/ES, poskytovali relevantné informácie.“:
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 7
7.  Časové rámce na konzultácie dotknutej verejnosti o environmentálnej správe uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. Vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie alebo veľkosť navrhovaného projektu, môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní. V takomto prípade príslušný orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.
7.  Časové rámce na konzultácie dotknutej verejnosti o environmentálnej správe uvedenej v článku 5 ods. 1 nesmie byť kratšia ako 30 dní alebo dlhšia ako 60 dní. Vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžaduje charakter, zložitosť, umiestnenie alebo veľkosť navrhovaného projektu, môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní. V takomto prípade príslušný orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno ba (nové)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 6 – odsek 7a (nový)
ba)  dopĺňa sa tento odsek:
„7a. V záujme zabezpečenia skutočnej účasti dotknutej verejnosti na rozhodovacích procesoch členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti vždy dostupné kontaktné informácie orgánu alebo orgánov, ktoré sú zodpovedné za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice, a jednoduchý a rýchly prístup k tomuto orgánu alebo orgánom bez ohľadu na akýkoľvek prebiehajúci špecifický projekt podliehajúci posudzovaniu vplyvu na životné prostredie, a aby sa riadne zohľadnili pripomienky a stanoviská sformulované verejnosťou.“
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 7 – odsek 5a (nový)
7a)  V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:
„5a. V prípade cezhraničných projektov spoločného záujmu v oblasti dopravy, ktoré patria do jedného z koridorov uvedených v prílohe I k nariadeniu ...+, ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame Európu, sa členské štáty zapájajú do koordinácie verejných konzultácií. Koordinátor zabezpečuje, aby sa uskutočnil rozsiahly postup verejnej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou počas plánovania novej infraštruktúry. V každom prípade koordinátor môže navrhnúť spôsob vývoja plánu koridoru a realizovať ho vo vyváženej miere.“
_______________
+ Číslo, dátum a názov nariadenia, ktorým sa zriaďuje nástroj „Spájame Európu“ (2011/0302(COD)).
Pozmeňujúce návrhy109, 93 a 130
Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 8
1.  Výsledky konzultácií a informácie získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 sa vezmú do úvahy v povoľovacom konaní. . Na tento účel musí rozhodnutie o udelení povolenia obsahovať tieto informácie:
1.  Výsledky konzultácií a informácie získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 sa riadne zohľadňujú a dôsledne posudzujú v povoľovacom konaní. Ak sa rozhodlo o udelení alebo zamietnutí povolenia, príslušný orgán alebo orgány o tom informujú verejnosť v súlade s vhodnými postupmi a sprístupnia verejnosti tieto informácie:
a)  environmentálne posúdenie zo strany príslušného orgánu uvedené v článku 3 a environmentálne podmienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu hlavných opatrení zameraných na predchádzanie významným nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, na ich kompenzáciu;
a)  výsledky environmentálneho posúdenia zo strany príslušného orgánu uvedené v článku 3 vrátane súhrnu pozorovaní a stanovísk získaných podľa článkov 6 a 7 a environmentálne podmienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia, vrátane opisu hlavných opatrení zameraných na predchádzanie významným nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie a ak je to možné, na ich kompenzáciu;
b)  hlavné dôvody výberu prijatého projektu v porovnaní s ostatnými zohľadnenými alternatívami vrátane pravdepodobného vývoja existujúceho stavu životného prostredia bez realizácie projektu (základný scenár);
b)   náčrt hlavných alternatív vypracovaných navrhovateľom a určenie hlavných dôvodov pre jeho výber so zreteľom na vplyvy na životné prostredie;
c)  súhrn pripomienok prijatých podľa článkov 6 a 7;
d)  vyhlásenie predstavujúce súhrn toho, ako boli environmentálne aspekty zahrnuté do povolenia a akým spôsobom sa začlenili alebo inak spracovali výsledky konzultácií a informácie získané podľa článkov 5, 6 a 7.
d)  vyhlásenie predstavujúce súhrn toho, ako boli environmentálne aspekty zahrnuté do povolenia a akým spôsobom sa začlenila alebo inak spracovala environmentálna správa, výsledky konzultácií a informácie získané podľa článkov 5, 6 a 7.
V prípade projektov, ktoré môžu mať významné nepriaznivé cezhraničné účinky, poskytne príslušný orgán informácie o tom, že nezohľadnil pripomienky od dotknutého členského štátu počas konzultácií vykonaných podľa článku 7.
V prípade projektov, ktoré môžu mať významné nepriaznivé cezhraničné účinky, poskytne príslušný orgán informácie o tom, že nezohľadnil pripomienky od dotknutého členského štátu počas konzultácií vykonaných podľa článku 7.
2.  Ak z konzultácií a informácií získaných podľa článkov 5, 6 a 7 vyplynie, že projekt bude mať významné negatívne vplyvy na životné prostredie, príslušný orgán čo najskôr a v úzkej spolupráci s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a s navrhovateľom zvážia, či by sa environmentálna správa uvedená v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by sa mal projekt upraviť s cieľom predísť týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich znížiť a či sú potrebné ďalšie zmierňovacie alebo kompenzačné opatrenia.
2.  Príslušný orgán čo najskôr a po porade s orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1 a s navrhovateľom zvážia, či sa má povolenie zamietnuť alebo či by sa environmentálna správa uvedená v článku 5 ods. 1 mala prepracovať a či by sa mal projekt upraviť s cieľom predísť týmto nepriaznivým vplyvom alebo ich znížiť a či sú na základe príslušných právnych predpisov potrebné ďalšie zmierňovacie alebo kompenzačné opatrenia
Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť povolenie, zabezpečí, aby zahŕňalo opatrenia na monitorovanie významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie s cieľom posúdiť vykonávanie a očakávanú účinnosť zmierňovacích a kompenzačných opatrení, a určiť nepredvídateľné negatívne vplyvy.
Ak sa príslušný orgán rozhodne udeliť povolenie, na základe príslušných právnych predpisov zabezpečí, aby zahŕňalo opatrenia na monitorovanie významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.
Typ parametrov, ktoré sa majú monitorovať, a dĺžka monitorovania musia byť primerané charakteru, umiestneniu a veľkosti navrhovaného projektu a významu jeho vplyvov na životné prostredie.
Ak je to potrebné, môžu sa uplatniť existujúce monitorovacie ustanovenia vyplývajúce z iných právnych predpisov Únie.
3.  Ak sa príslušnému orgánu poskytli všetky potrebné informácie získané podľa článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj vrátane osobitných posúdení potrebných podľa ostatných právnych predpisov Únie, a pritom došlo k ukončeniu konzultácií uvedených v článkoch 6 a 7, príslušný orgán do troch mesiacov uzavrie svoje posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie.
3.  Ak sa príslušnému orgánu poskytli všetky potrebné informácie získané podľa článkov 5, 6 a 7, v relevantnom prípade aj vrátane osobitných posúdení potrebných podľa ostatných právnych predpisov Únie, a pritom došlo k ukončeniu konzultácií uvedených v článkoch 6 a 7, príslušný orgán v lehote stanovenej členským štátom, ktorá nepresiahne 90 dní, uzavrie svoje posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie.
V závislosti od charakteru, zložitosti, umiestnenia a veľkosti navrhovaného projektu môže príslušný orgán túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace. V takomto prípade príslušný orgán informuje navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie a o dátume očakávaného rozhodnutia.
V závislosti od charakteru, zložitosti, umiestnenia a veľkosti navrhovaného projektu môže príslušný orgán túto lehotu výnimočne predĺžiť o ďalšie obdobie, ktoré stanoví členský štát a ktoré nepresiahne 90 dní. V takomto prípade príslušný orgán písomne informuje navrhovateľa o dôvodoch oprávňujúcich toto predĺženie a o dátume očakávaného rozhodnutia.
4.  Príslušný orgán pred prijatím rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí povolenia overí, či sú informácie v environmentálnej správe podľa článku 5 ods. 1 aktualizované, a to najmä pokiaľ ide o informácie týkajúce sa opatrení zameraných na predchádzanie významným nepriaznivým vplyvom, na ich zníženie a tam, kde je to možné, na ich kompenzáciu.“
4a.  Rozhodnutie o udelení povolenia sa môže prijať aj formou osobitného aktu v rámci vnútroštátnych právnych predpisov za predpokladu, že príslušný orgán vykonal všetky prvky hodnotenia vplyvu na životné prostredie v súlade s ustanoveniami tejto smernice.
_________________
* Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 9 – odsek 1
1.  Ak sa rozhodlo o udelení alebo zamietnutí povolenia, príslušný orgán alebo orgány o tom informujú verejnosť a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 v súlade s vhodnými postupmi a sprístupnia verejnosti tieto informácie:
1.  Ak sa rozhodlo o udelení alebo zamietnutí povolenia alebo sa prijalo iné rozhodnutie na účely splnenia požiadaviek tejto smernice, príslušný orgán alebo orgány o tom čo najskôr v súlade s vnútroštátnymi postupmi informujú verejnosť a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 najneskôr do desiatich pracovných dní. Príslušný orgán alebo orgány o rozhodnutí upovedomia verejnosť a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 v súlade so smernicou 2003/4/ES.
a)  obsah rozhodnutia a akékoľvek súvisiace podmienky;
b)  po preskúmaní environmentálnej správy a záujmov a stanovísk, ktoré uviedla dotknutá verejnosť, hlavné dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o procese účasti verejnosti;
c)  opis hlavných opatrení na predchádzanie významným nepriaznivým účinkom, na ich zníženie a ak je to možné, na ich kompenzáciu;
d)  ak je to potrebné, opis monitorovania opatrení uvedených v článku 8 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 9a (nový)
(9a)  Za článok 9 sa vkladá tento článok:
„Článok 9a
Členské štáty zabezpečujú, aby príslušný orgán alebo orgány pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto smernice neboli v konflikte záujmov podľa žiadnych právnych predpisov, ktoré sa na ne vzťahujú.“
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 1 – bod 9b (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 10 – odsek 1
(9b)  V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:
„Ustanovenia tejto smernice neovplyvňujú záväzok príslušných orgánov dodržiavať obmedzenia stanovené vnútroštátnymi zákonmi, právnymi predpismi a správnymi opatreniami a uznanou právnou praxou vo veci obchodného a priemyselného tajomstva, vrátane duševného vlastníctva a ochrany verejného záujmu, pokiaľ sú v súlade so smernicou 2003/4/ES.“
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 1 – bod 9c (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 10a (nový)
(9c)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 10a
Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.“
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 1 – bod 9d (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2
(9d)  V článku 11 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„Každé takéto konanie musí byť adekvátne a účinné, umožňovať podanie žiadosti o súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania a byť spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.“
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 1 – bod 11
Smernica 2011/92/EÚ
Článok 12b – odsek 5a (nový)
5a.  V prípade, že sa to považuje za vhodné v záujme správneho posúdenia vplyvov na životné prostredie a vzhľadom na osobitnú povahu daných odvetví hospodárskej činnosti, Komisia v spolupráci s členskými štátmi a príslušným odvetvím vypracuje usmernenia a kritériá špecifické pre jednotlivé odvetvia, ktorými je potrebné sa riadiť takým spôsobom, ktorý zjednodušuje a uľahčuje normalizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [DÁTUM]. Znenie týchto ustanovení a dokument vysvetľujúci vzťah medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou bezodkladne oznámia Komisii.
1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ...+. Znenie týchto ustanovení a dokument vysvetľujúci vzťah medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou bezodkladne oznámia Komisii.
+ 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 3
Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť o povolenie predložená pred dátumom uvedeným v prvom pododseku článku 2 ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie nedokončilo do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, zmenených a doplnených touto smernicou.
Projekty, v prípade ktorých bola žiadosť o povolenie predložená pred dátumom uvedeným v prvom pododseku článku 2 ods. 1 a v prípade ktorých sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie nedokončilo do tohto dátumu, podliehajú povinnostiam uvedeným v článkoch 3 až 11 smernice 2011/92/EÚ, zmenených touto smernicou, ak navrhovateľ žiada, aby environmentálne posudzovaní jeho projektu pokračovalo v súlade s novými ustanoveniami.
Pozmeňujúce návrhy 79, 112 a 126
Návrh smernice
Príloha – bod -1 (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha I
(-1) Príloha I sa mení takto:
a)  názov sa nahrádza takto:
„PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 1 (PROJEKTY PODLIEHAJÚCE POVINNÉMU POSÚDENIU VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE)“
b)  dopĺňa sa tento bod:
„4a. Povrchová ťažba a podobné odvetvia povrchovej ťažby.
c)  v bode 7 sa písmeno a) nahrádza takto:
a)  Stavba rozsiahlych železničných tratí a letísk [...];’
d)  vkladajú sa tieto body:
14a.  Prieskum, obmedzený na fázu, do ktorej patrí využívanie hydraulického štiepenia, a ťažba ropy a/alebo zemného plynu zachyteného v plynonosných vrstvách bridlice alebo v iných útvaroch sedimentárnych hornín rovnakej alebo nižšej priepustnosti alebo pórovitosti bez ohľadu na vyťažené množstvo.
14b.  Prieskum, obmedzený na fázu, do ktorej patrí využívanie hydraulického štiepenia a ťažba zemného plynu z uhoľných ložísk bez ohľadu na vyťažené množstvo.“
e)  bod 19 sa nahrádza takto:
„19. Lomy a povrchové bane, ktoré zaberajú plochu viac ako 25 hektárov, bane na ťažbu zlata, v ktorých sa používajú procesy využívajúce kyanidové odkaliská, alebo ťažba rašeliny s povrchom väčším ako 150 hektárov.“
f)  dopĺňa sa tento bod:
„24a. Zábavné parky a golfové ihriská plánované v oblastiach s nedostatkom vody alebo s vysokým rizikom dezertifikácie alebo sucha.“
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Príloha – bod -1a (nový)
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II
-1a) Príloha II sa mení a dopĺňa takto:
a)  názov sa nahrádza takto:
„PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 2 (PROJEKTY PODLIEHAJÚCE POVINNÉMU POSÚDENIU VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV)“
b)  v odseku 1 sa vkladá tento bod:
„fa) Lov voľne žijúcich rýb;“
c)  v odseku 2 sa písm. c) nahrádza takto:
„c) Výskum a prieskum minerálov a ťažba minerálov morskou alebo riečnou drenážou;“
d)  V odseku 10 sa vypúšťa písmeno d).
e)  v odseku 13 sa vkladá tento bod:
„aa) Akákoľvek demolácia projektov uvedených v prílohe I alebo v tejto prílohe, ktorá môže mať závažný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.“
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Príloha – bod 1
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha II.A
PRÍLOHA II.A – INFORMÁCIA UVEDENÁ V ČLÁNKU 4 ODS. 3
PRÍLOHA II.A – INFORMÁCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 3 (INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ NAVRHOVATEĽOM K PROJEKTOM UVEDENÝM V PRÍLOHE II)
1.  Opis projektu, ktorý zahŕňa predovšetkým:
1.  Opis projektu, ktorý zahŕňa:
a)  opis fyzikálnych vlastností celého projektu a ak je to relevantné vrátane opisu jeho podložia počas stavebných a prevádzkových fáz;
a)  opis fyzikálnych vlastností celého projektu a ak je to relevantné vrátane opisu jeho podpovrchovej a podzemnej časti počas stavebnýchprevádzkových a demolačných fáz;
b)  opis umiestnenia projektu s osobitným dôrazom na citlivosť životného prostredia v zemepisnej oblasti, ktorá sa vyznačuje pravdepodobnosťou zasiahnutia.
b)  opis umiestnenia projektu s osobitným dôrazom na citlivosť životného prostredia v zemepisnej oblasti, ktorá sa vyznačuje pravdepodobnosťou zasiahnutia.
2.  Opis aspektov životného prostredia, ktoré sa vyznačuje pravdepodobnosťou významného zasiahnutia v dôsledku navrhovaného projektu.
2.  Opis aspektov životného prostredia, ktoré sa vyznačuje pravdepodobnosťou významného zasiahnutia v dôsledku navrhovaného projektu.
3.  Opis pravdepodobných významných vplyvov navrhovaného projektu na životné prostredie v dôsledku:
3.  Opis pravdepodobných významných vplyvov navrhovaného projektu na životné prostredie vrátane zdravotných rizík pre dotknuté obyvateľstvo a vplyvov na krajinu a kultúrne dedičstvo v dôsledku
a)  očakávaných odpadov a emisií a z produkcie odpadu;
a)  očakávaných odpadov a emisií a prípadne z produkcie odpadu;
b)  využívania prírodných zdrojov, najmä pôdy, krajiny, vody a biodiverzity vrátane hydromorfologických zmien.
b)  využívania prírodných zdrojov, najmä pôdy, krajiny, vody a biodiverzity (vrátane hydromorfologických zmien).
4.  Opis opatrení, o ktorých sa uvažuje na zabránenie akýmkoľvek významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, na ich predchádzanie a zníženie.“
4.  Opis opatrení, o ktorých sa uvažuje na zabránenie závažným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, respektíve na ich predchádzanie alebo zníženie, najmä pokiaľ sú považované za nezvratné.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha III – bod 2 – písmeno c – bod ii
(ii)  pobrežné oblasti;
(ii)  pobrežné oblasti a morské životné prostredie;
Pozmeňujúci návrh 83 a 129/REV
Návrh smernice
Príloha – bod 2
Smernica 2011/92/EÚ
Príloha IV
PRÍLOHA IV – INFORMÁCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 ODS. 1
PRÍLOHA IV – INFORMÁCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 ODS. 1 (INFORMÁCIE, KTORÉ JE NAVRHOVATEĽ POVINNÝ POSKYTNÚŤ V ENVIRONMENTÁLNEJ SPRÁVE)
1.  Opis projektu, ktorý zahŕňa najmä:
1.  Opis projektu, ktorý zahŕňa najmä:
—a)  opis umiestnenia projektu;
a)  opis fyzikálnych vlastností celého projektu vrátane jeho podložia, ak je to relevantné, a jeho požiadaviek na využitie vody a pôdy počas stavebných a prevádzkových fáz;
a)  opis fyzikálnych vlastností celého projektu vrátane jeho podložia, ak je to relevantné, a jeho požiadaviek na využitie vody a pôdy počas stavebných, prevádzkových a prípadne demolačných fáz;
aa)  opis energetických nákladov a nákladov na recykláciu odpadu vzniknutého pri demolácii a na využitie dodatočných prírodných zdrojov počas realizácie projektu demolácie;
b)  opis hlavných charakteristík výrobných procesov, napríklad druhu a množstva materiálov, energie a prírodných zdrojov (vrátane vody, krajiny, pôdy a biodiverzity);
b)  opis hlavných charakteristík výrobných procesov, napríklad druhu a množstva materiálov, energie a prírodných zdrojov (vrátane vody, krajiny, pôdy a biodiverzity);
c)  odhad podľa množstva typu očakávaných odpadov a emisií (znečistenie vody, ovzdušia a pôdy, hluk, vibrácie, svetlo, teplo, radiácia atď.), ktoré vyplývajú z realizácie navrhovaného projektu.
c)  odhad podľa množstva typu očakávaných odpadov a emisií (znečistenie vody, ovzdušia a pôdy, hluk, vibrácie, svetlo, teplo, radiácia atď.), ktoré vyplývajú z realizácie navrhovaného projektu.
2.  Opis technických, lokačných alebo iných aspektov (napr. so zreteľom na návrh projektu, technickú kapacitu, veľkosť a rozsah) posudzovaných alternatív vrátane stanovenia vplyvu s najmenším dosahom na životné prostredieuvedenia hlavných dôvodov výberu so zreteľom na environmentálne vplyvy.
2.  Opis technických, lokačných alebo iných aspektov (napr. so zreteľom na návrh projektu, technickú kapacitu, veľkosť a rozsah) prijateľných, navrhovateľom zvažovaných alternatív, ktoré sa vzťahujú na navrhovaný projekt a jeho konkrétne vlastnosti, a uvedenie hlavných dôvodov výberu
3.  Opis relevantných aspektov súčasného stavu životného prostredia a jeho pravdepodobného vývoja bez realizácie daného projektu (základný scenár). Tento opis by mal zahŕňať súčasné environmentálne problémy relevantné pre tento projekt, predovšetkým vrátane tých, ktoré sa týkajú oblastí s osobitným významom pre životné prostredie a využívania prírodných zdrojov.
3.  Opis relevantných aspektov súčasného stavu životného prostredia (základný scenár) a jeho pravdepodobného vývoja bez realizácie daného projektu, pokiaľ prírodné a sociálne zmeny oproti základnému scenáru možno primerane predpovedať. Tento opis by mal zahŕňať súčasné environmentálne problémy relevantné pre tento projekt, predovšetkým vrátane tých, ktoré sa týkajú oblastí s osobitným významom pre životné prostredie a využívania prírodných zdrojov.
4.  Opis aspektov životného prostredia, ktoré sa vyznačuje pravdepodobnosťou významného zasiahnutia navrhovaným projektom, predovšetkým vrátane populácie, ľudského zdravia, fauny, flóry, biodiverzity a jej ekosystémových služieb, krajiny (jej zaberania), pôdy (organické zložky, erózia, zhutňovanie, nepriedušnosť), vody (množstva a kvality), ovzdušia, klimatických faktorov, zmeny klímy (emisie skleníkových plynov vrátane tých, ktoré pochádzajú z využívania pôdy, zmena využívania pôdy a lesné hospodárstvo, potenciál zmiernenia, vplyv relevantný pre prispôsobenie, ak projekt zohľadňuje riziká spojené so zmenou klímy), materiálov, kultúrneho dedičstva vrátane architektonických a archeologických pamiatok, krajiny. Takýto opis by mal zahŕňať vzájomný vzťah medzi uvedenými faktormi, ako aj expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť uvedených faktorov voči prírodným a človekom spôsobeným rizikám katastrof.
4.  Opis faktorov životného prostredia, na ktoré môže mať navrhovaný projekt výrazný vplyv, vrátane, predovšetkým, populácie, ľudského zdravia, fauny, flóry, biodiverzity prostredníctvom jej fauny a flóry, pôdneho fondu (jeho zaberania), pôdy (organické zložky, erózia, zhutňovanie, nepriedušnosť), vody (množstvo a kvalita), ovzdušia, klimatických faktorov, klímy (emisie skleníkových plynov vrátane tých, ktoré pochádzajú z využívania pôdy, zmena využívania pôdy a lesné hospodárstvo, potenciál zmiernenia, vplyv relevantný pre prispôsobenie, ak projekt zohľadňuje riziká spojené so zmenou klímy), hmotného majetku, kultúrneho dedičstva vrátane architektonických a archeologických pamiatok, krajiny. Takýto opis by mal zahŕňať vzájomný vzťah medzi uvedenými faktormi, ako aj expozíciu, zraniteľnosť a odolnosť uvedených faktorov voči prírodným a človekom spôsobeným rizikám katastrof.
5.  Opis pravdepodobne významných vplyvov navrhovaného projektu na životné prostredie, ktoré vyplývajú okrem iného z:
5.  Opis pravdepodobne významných vplyvov navrhovaného projektu na životné prostredie, ktoré vyplývajú okrem iného z:
a)  existencie projektu;
a)  existencie projektu;
b)  využívania prírodných zdrojov, najmä krajiny, pôdy, vody, biodiverzity a jej ekosystémových služieb, pokiaľ možno so zreteľom na dostupnosť týchto zdrojov aj vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky;
b)  využívania prírodných zdrojov, najmä pôdneho fondu, pôdy, vody, biodiverzity vrátane flóry a fauny;
c)  emisií znečisťujúcich látok, hluku, vibrácií, svetla, tepla a žiarenia, súvisiacich rušivých vplyvov a likvidácie odpadu;
c)  emisií znečisťujúcich látok, hluku, vibrácií, svetla, tepla a žiarenia, súvisiacich rušivých vplyvov a likvidácie odpadu;
d)  rizík pre ľudské zdravie, kultúrne dedičstvo alebo životné prostredie (napr. s ohľadom na havárie alebo katastrofy);
d)  rizík pre ľudské zdravie, kultúrne dedičstvo alebo životné prostredie (napr. v dôsledku havárií alebo katastrof), ktoré sa odôvodnene považujú za charakteristické pre tento typ projektu);
e)  kumulácie účinkov na základe iných projektov a činností;
e)  kumulácie účinkov s inými existujúcimi a/alebo schválenými projektmi a činnosťami, pokiaľ sa nachádzajú v zemepisnej oblasti, ktorá môže byť s veľkou pravdepodobnosťou zasiahnutá, a ktoré ešte neboli realizované a ani nie sú v prevádzke, a to bez toho, aby bolo nevyhnutné zohľadniť ďalšie informácie okrem existujúcich alebo verejne dostupných informácií;
f)  emisií skleníkových plynov vrátane emisií pochádzajúcich z využívania pôdy, zo zmeny využívania pôdy a z lesného hospodárstva;
f)  emisií skleníkových plynov vrátane emisií pochádzajúcich z využívania pôdy, zo zmeny využívania pôdy a z lesného hospodárstva;
g)  používaných technológií a látok;
g)  používaných technológií a látok;
h)  hydromorfologických zmien.
h)  hydromorfologických zmien.
Tento opis pravdepodobných významných vplyvov by mal obsiahnuť priame vplyvy a akékoľvek nepriame, sekundárne, kumulatívne, cezhraničné, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé, trvalé a dočasné, pozitívne a negatívne vplyvy projektu. Tento opis by mal zohľadniť ciele ochrany životného prostredia stanovené na úrovni a členských štátov, ktoré sú pre daný projekt relevantné.
Tento opis pravdepodobných významných vplyvov by mal obsiahnuť priame vplyvy a akékoľvek nepriame, sekundárne, kumulatívne, cezhraničné, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé, trvalé a dočasné, pozitívne a negatívne vplyvy projektu. Tento opis by mal zohľadniť ciele ochrany životného prostredia stanovené na úrovni Únie a členských štátov, ktoré sú pre daný projekt relevantné.
6.  Opis prognostických metód použitých na posúdenie vplyvov na životné prostredie uvedených v bode 5, ako aj zohľadnenie hlavných súvisiacich neistôt a ich vplyvu na odhad účinku a výber uprednostňovanej alternatívy.
6.  Opis prognostických metód použitých na posúdenie vplyvov na životné prostredie uvedených v bode 5, ako aj zohľadnenie hlavných súvisiacich neistôt a ich vplyvu na odhad účinku a výber uprednostňovanej alternatívy.
7.  Opis predpokladaných opatrení na zabránenie akýmkoľvek významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie uvedeným v bode 5, na ich zníženie a ak je to možné, na ich kompenzáciu a v prípade potreby aj opis akýchkoľvek navrhovaných monitorovacích opatrení vrátane prípravy analýzy nepriaznivých vplyvov na životné prostredie po skončení projektu. Tento opis by mal vysvetliť mieru, do akej sa významné nepriaznivé vplyvy znížia alebo kompenzujú a mal by zahŕňať fázu výstavby aj prevádzky.
7.  Opis predpokladaných opatrení v prvom rade na predchádzanie akýmkoľvek závažným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie uvedeným v bode 5 a na ich zníženie a, v krajnom prípade, na ich kompenzáciu a v prípade potreby aj opis všetkých navrhovaných monitorovacích opatrení vrátane prípravy analýzy nepriaznivých vplyvov na životné prostredie po skončení projektu. Tento opis by mal vysvetliť, v akom rozsahu sa predchádza významným nepriaznivým vplyvom, v akom rozsahu sa tieto významné nepriaznivé vplyvy znižujú alebo kompenzujú, a mal by zahŕňať fázu výstavby aj prevádzky.
8.  Posúdenie prírodných a človekom spôsobených rizík katastrof a havárií, voči ktorým by projekt mohol byť zraniteľný a v prípade potreby opis opatrení zameraných na predchádzanie takýmto rizikám, ako aj opatrení súvisiacich s pripravenosťou a reakciou na núdzové situácie (napr. opatrenia vyžadované podľa smernice 96/82/ES v znení zmien ).
8.  Posúdenie možných rizík prírodných a človekom spôsobených katastrof a havárií, voči ktorým by projekt mohol byť zraniteľný a v prípade potreby opis opatrení zameraných na predchádzanie takýmto rizikám, ako aj opatrení súvisiacich s pripravenosťou a reakciou na núdzové situácie (napr. opatrenia vyžadované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok alebo požiadavky vyplývajúce z ďalších právnych predpisov Únie alebo z medzinárodných dohovorov).
9.  Netechnický súhrn informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch.
9.  Netechnický súhrn informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch.
10.  Uvedenie akýchkoľvek ťažkostí (technické nedostatky alebo nedostatok odborných znalostí), ktoré navrhovateľ predpokladá pri zostavovaní požadovaných informácií, a uvedenie zdrojov použitých na opis a posúdenie, ako aj zohľadnenie hlavných neistôt a ich vplyvu na odhadované účinky a výber uprednostňovanej alternatívy.
10.  Uvedenie akýchkoľvek ťažkostí (technické nedostatky alebo nedostatok odborných znalostí), ktoré navrhovateľ predpokladá pri zostavovaní požadovaných informácií, a uvedenie zdrojov použitých na opis a posúdenie, ako aj zohľadnenie hlavných neistôt a ich vplyvu na odhadované účinky a výber uprednostňovanej alternatívy.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0277/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia