Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0277/2013

Ingivna texter :

A7-0277/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Röstförklaringar
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Röstförklaringar
PV 12/03/2014 - 8.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Antagna texter
PDF 844kWORD 281k
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Europaparlamentets ändringar antagna den 9 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa.
(1)  Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa. Medlemsstaterna bör få fastställa strängare regler för att skydda miljön och människors hälsa.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet.
(3)  Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg, anpassa förfarandet till principerna om smart lagstiftning och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet. Det yttersta syftet med ändringen av detta direktiv är att effektivisera genomförandet på medlemsstatsnivå. I många fall blev de administrativa förfarandena för komplicerade och utdragna, vilket orsakade förseningar och innebar ytterligare risker för skyddet av miljön. Med detta i åtanke bör förenkling och harmonisering av förfarandena vara ett mål för detta direktiv. Inrättande av en gemensam kontaktpunkt bör övervägas i syfte att tillåta samordnade bedömningar eller gemensamma förfaranden när flera olika miljökonsekvensbedömningar krävs, till exempel när det gäller gränsöverskridande projekt. Mer specifika kriterier för obligatoriska bedömningar bör också övervägas.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)  För att garantera harmoniserad tillämpning och likvärdigt skydd av miljön i hela EU bör kommissionen i sin roll som fördragens väktare säkerställa den kvalitativa och formella förenligheten med bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU, inbegripet bestämmelserna om offentligt samråd och allmänhetens deltagande.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)
(3b)  För projekt med eventuell gränsöverskridande miljöpåverkan bör de berörda medlemsstaterna erbjuda en gemensam partssammansatt kontaktpunkt som är ansvarig för alla steg i förfarandet. För det slutgiltiga tillståndet till projektet bör det krävas samtycke från alla berörda medlemsstater.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)
(3c)  Direktiv 2011/92/EU bör även ses över på ett sätt som garanterar att miljöskyddet förbättras, resurseffektiviteten ökar och en hållbar tillväxt stöds i Europa. I detta syfte bör de planerade förfarandena förenklas och harmoniseras.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)   Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet, biologisk mångfald, klimatförändring och katastrofrisker, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet och bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt.
(4)   Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet och hållbarhet, skydd av biologisk mångfald, markanvändning, klimatförändring och risk för naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet. De bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen kring alla offentliga eller privata projekt som sannolikt kan ha betydande miljöpåverkan, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt. Eftersom kommissionen inte har fastställt några riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2011/92/EU om bevarandet av det historiska arvet och kulturarvet bör den föreslå en förteckning över kriterier och kännetecken, även med avseende på den visuella effekten, för att direktivet ska genomföras på ett bättre sätt.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Om man slår fast att det är nödvändigt att ta mer hänsyn till miljökriterier i alla projekt kan det även medföra negativa konsekvenser såvida förfarandena därmed blir mer komplicerade och tiden för godkännande och validering i varje steg förlängs. Detta kan öka kostnaderna och till och med i sig komma att utgöra ett miljöhot om infrastrukturprojekten tar mycket lång tid att slutföra.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)  Det är avgörande att miljöfrågorna kring infrastrukturprojekt inte avleder uppmärksamheten från att ett projekt oundvikligen kommer att påverka miljön på något sätt, och det är nödvändigt att fokusera på jämvikten mellan projektets nytta och dess miljöpåverkan.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör resurseffektivitet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.
(5)  I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör resurseffektivitet och hållbarhet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)   Att skydda och främja vårt kulturarv och våra landskap är en viktig del av unionens kulturella mångfald, som unionen är mån om att respektera och främja i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och detta görs i regel utifrån definitioner och principer i Europarådets konventioner, särskilt konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa, den europeiska landskapskonventionen och ramkonventionen om kulturarvets betydelse för samhället.
(11)   Att skydda och främja vårt kulturarv och våra landskap är en viktig del av unionens kulturella mångfald, som unionen är mån om att respektera och främja i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och detta görs i regel utifrån definitioner och principer i Europarådets konventioner, särskilt konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa, den europeiska landskapskonventionen, ramkonventionen om kulturarvets betydelse för samhället och rekommendationen om bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och deras roll i samtiden, som Unesco antog i Nairobi 1976.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Den visuella effekten är ett viktigt kriterium vid miljökonsekvensbedömningen för bevarande av det historiska och kulturella arvet, kulturlandskap och stadsområden; detta bör vara ytterligare en faktor att beakta vid bedömningarna.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)   Vid tillämpningen av direktiv 2011/92/EU är det nödvändigt att se till att det råder ett konkurrenskraftigt företagsklimat, särskilt för små och medelstora företag, för att skapa smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet med de mål som fastställs i kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
(12)   Vid tillämpningen av direktiv 2011/92/EU är det nödvändigt att säkerställa en smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet med de mål som fastställs i kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)  I syfte att stärka insynen och tillgången för allmänheten bör alla medlemsstater inrätta en central elektronisk portal som tillhandahåller lämplig miljöinformation med avseende på tillämpningen av detta direktiv.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)
(12b)  För att minska den administrativa bördan, underlätta beslutsprocessen och minska projektkostnaderna bör man vidta nödvändiga åtgärder för att standardisera de kriterier som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering1. Syftet är att man ska kunna stödja tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT), förbättra konkurrenskraften och undvika olika tolkningar av standarder.
_______________
1 EUT L 316, 14.11.2012, s.12.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)
(12c)  Riktlinjer för kriterier bör utarbetas i syfte att ytterligare förenkla och underlätta arbetet för behöriga förvaltningar, med beaktande av egenskaperna hos de olika ekonomiska eller industriella sektorerna. Denna åtgärd bör vägledas av bestämmelserna i artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1.
_______________
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 12d (nytt)
(12d)  För att bevara det historiska och kulturella arvet så väl som möjligt bör kommissionen och/eller medlemsstaterna ta fram riktlinjer för de kriterier som ska uppfyllas.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)   Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet i vissa fall.
(13)   Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet på projekt som enbart avser civil beredskap i sådana undantagsfall. Med hänsyn till detta bör man i direktivet beakta bestämmelserna i FN/ECE:s Esbokonvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, som i samband med gränsöverskridande projekt ålägger deltagande stater att underrätta och samråda med varandra. Vid sådana gränsöverskridande projekt bör kommissionen, när så är lämpligt och möjligt, spela en mer proaktiv och underlättande roll.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Enligt artikel 1.4 i direktiv 2011/92/EU, där det fastställs att direktivet inte ska tillämpas på projekt som regleras genom särskild nationell lagstiftning, tillåts oinskränkta undantag med begränsade förfarandegarantier, vilket avsevärt skulle kunna hindra genomförandet av det direktivet.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att införa specifika bestämmelser för att förhindra intressekonflikter som kan uppstå mellan exploatören av ett visst projekt som är föremål för miljökonsekvensbedömning och de ansvariga myndigheter som avses i artikel 1.2 f i direktiv 2011/92/EU. De ansvariga myndigheterna bör framför allt inte vara samma person som exploatören eller på något sätt vara beroende av, kopplade till eller underställda exploatören. Av samma skäl bör det fastställas att en myndighet som utsetts till ansvarig myndighet enligt direktiv 2011/92/EU inte får påta sig en sådan roll i förhållande till projekt som omfattas av miljökonsekvensbedömning och för vilka myndigheten själv är exploatör.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 13c (nytt)
(13c)  Proportionalitetsprincipen bör beaktas i bedömningarna av projektens miljökonsekvenser. De krav som ställs i miljökonsekvensbedömningen av ett projekt bör stå i proportion till projektets storlek och det stadium som det befinner sig i.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)   De ansvariga myndigheterna bör vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.
(16)   De ansvariga myndigheterna bör vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan tydligt och rigoröst utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv och öppen som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)  För att undvika onödigt merarbete och onödiga kostnader bör projekten enligt bilaga II omfatta ett utkast till avsiktsförklaring på högst 30 sidor, med en beskrivning av projektet och information om projektets läge för behovsbedömningen, som är en första utvärdering av projektets bärkraft. Behovsbedömningarna bör vara offentliga och omfatta faktorerna i artikel 3. Projektets viktiga direkta och indirekta effekter bör anges.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)   De ansvariga myndigheterna bör vara skyldiga att fastställa hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten. För att förbättra bedömningens kvalitet och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna ska utgå ifrån när de fattar sitt beslut.
(17)   Om de ansvariga myndigheterna bedömer det som nödvändigt eller om exploatören så kräver bör myndigheterna utfärda ett yttrande där de fastställer hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten För att förbättra bedömningens kvalitet, förenkla förfarandena och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna bör utgå ifrån när de fattar sitt beslut.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning.
(18)  Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra den komparativa bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning, för att göra det möjligt att välja det alternativ som är mest hållbart och har minst miljöpåverkan.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Åtgärder bör vidtas för att se till att uppgifterna i miljörapporterna är fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet i enlighet med bilaga IV till direktiv 2011/92/EU. För att förhindra att dubbla bedömningar görs bör medlemsstaterna ha i åtanke att det kan göras miljöbedömningar på olika nivåer och enligt olika rättsakter.
(19)  Åtgärder bör vidtas för att se till att uppgifterna i miljörapporterna är fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet i enlighet med bilaga IV till direktiv 2011/92/EU.
Ändring 102
Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)
(19a)  Man bör förvissa sig om att de personer som kontrollerar miljörapporterna genom sina kvalifikationer och erfarenheter har den tekniska expertkunskap som krävs för att utföra de uppgifter som anges i direktiv 2011/92/EU på ett ur vetenskaplig synpunkt objektivt sätt, fullständigt oberoende av exploatören och de ansvariga myndigheterna.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)   För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits och de relevanta uppgifter som inhämtats.
(20)   För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att på ett detaljerat och fullständigt sätt motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits med den berörda allmänheten och alla relevanta uppgifter som inhämtats. Om detta villkor inte har uppfyllts bör den berörda allmänheten kunna inleda en rättslig prövning.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)   Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av anläggning och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning.
(21)   Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av genomförande och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning. Om kontrollresultaten visar på oförutsedd negativ påverkan bör det fastställas lämpliga korrektiva åtgärder mot denna påverkan i form av ytterligare avhjälpnings- och/eller kompensationsåtgärder.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 22
(22)   För att främja ett effektivare beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör det införas tidsramar för de olika stegen i miljöbedömningen av projekt, där hänsyn även tas till projektet art, komplexitet, lokalisering och omfattning. Dessa tidsramar bör under inga omständigheter äventyra de höga miljöskyddsnormerna, särskilt inte dem som följer av annan unionslagstiftning på miljöområdet, inte heller allmänhetens möjlighet till effektivt deltagande eller rätt till rättslig prövning.
(22)   För att främja ett effektivare beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör det införas rimliga och förutsebara tidsramar för de olika stegen i miljöbedömningen av projekt, där hänsyn även tas till projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning. Dessa tidsramar bör under inga omständigheter äventyra de höga miljöskyddsnormerna, särskilt inte dem som följer av annan unionslagstiftning på miljöområdet, inte heller allmänhetens möjlighet till effektivt deltagande eller rätt till rättslig prövning, och eventuella förlängningar bör endast beviljas i undantagsfall.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Bland målen i FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), som har ratificerats av EU och införlivats med unionslagstiftningen1, ingår en garanti för allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser i miljöfrågor. Deltagande, bland annat av sammanslutningar, organisationer och grupper, särskilt icke-statliga miljöskyddsorganisationer, bör därför främjas. Artikel 9.2 och 9.4 i Århuskonventionen innehåller dessutom bestämmelser om rätt till domstolsprövning eller andra förfaranden för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som omfattas av bestämmelserna om allmänhetens deltagande. De delar av direktivet som berör gränsöverskridande transportprojekt bör också förstärkas, varvid man bör utnyttja de befintliga strukturerna för utveckling av transportkorridorerna och verktygen för att kartlägga eventuella miljökonsekvenser.
______________________
1Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 (EUT L 124, 17.5.2005, s. 1).
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)
(23a)  De produktionstak som fastställs för råolja och naturgas i bilaga I till direktiv 2011/92/EU beaktar inte de särskilda egenskaperna hos de dagliga produktionsnivåerna av okonventionella kolväten, som ofta är mycket varierande och lägre. Därför omfattas projekt som avser sådana kolväten inte av någon obligatorisk miljökonsekvensbedömning trots deras miljöpåverkan. I enlighet med försiktighetsprincipen och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av den 21 november 2012 om miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja bör okonventionella kolväten (skiffergas och skifferolja, tät gas och metan i kolbädd), som definieras enligt sina geologiska karakteristika, införas i bilaga I till direktiv 2011/92/EU oavsett de kvantiteter som utvinns, så att prospekterings- och utvinningsprojekt som avser kolväten systematiskt omfattas av miljökonsekvensbedömning.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)
(24a)  Medlemsstaterna och andra som driver projekt bör se till att bedömningar av gränsöverskridande projekt genomförs på ett effektivt sätt och att onödiga fördröjningar undviks.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 26
(26)  I syfte att anpassa urvalskriterierna och den information som ska lämnas i miljörapporten till den senaste utvecklingen inom teknik och relevanta förfaranden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 2011/92/EU. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
(26)  I syfte att anpassa urvalskriterierna och den information som ska lämnas i miljörapporten till den senaste utvecklingen inom teknik och relevanta förfaranden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 2011/92/EU. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)  Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
utgår
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led a – strecksats 2
(aa)  I punkt 2 a ska andra strecksatsen ersättas med följande:
”– andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet, inklusive prospektering efter och utvinning av mineraler.”
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ab (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led c
(ab)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
c)  ”tillstånd: den ansvariga myndighetens eller de ansvariga myndigheternas beslut, som ger exploatören rätt att påbörja projektet.”
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2
(b)  I punkt 2 ska följande definition läggas till:
(b)  I punkt 2 ska följande definitioner läggas till:
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led g
g)   miljökonsekvensbedömning: utarbetande av en miljörapport, genomförande av samråd (bland annat med den berörda allmänheten och miljömyndigheter), den ansvariga myndighetens bedömning, med beaktande av miljörapporten och resultaten av samråden vid tillståndsgivningen, samt tillhandahållande av information om beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.
g)   miljökonsekvensbedömning: exploatörens utarbetande av en miljörapport, genomförande av samråden (bland annat med den berörda allmänheten och miljömyndigheter), den ansvariga myndighetens bedömning och/eller bedömning som utförs av de myndigheter som avses i artikel 6.1, med beaktande av miljörapporten, inklusive uppgifter om utsläppsbelastningen, och resultaten av samråden vid tillståndsgivningen, samt tillhandahållande av information om beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gb (nytt)
gb)  gränsöverskridande sträcka: sträcka som säkerställer kontinuiteten hos ett projekt av gemensamt intresse mellan de mest närliggande knutpunkterna på vardera sidan gränsen av två medlemsstater eller mellan en medlemsstat och ett grannland.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gc (nytt)
gc)  standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande och som tillhör någon av följande typer:
i)  internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan,
ii)  europeisk standard: en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation,
iii)  harmoniserad standard: en europeisk standard som antagits på grundval av kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,
iv)  nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gd (nytt)
gd)  historiska platser i städerna: platser som är en del av en större helhet som utgörs av den naturliga och den bebyggda miljön och även av invånarnas vardagliga upplevelser av tillvaron. Inom denna vidsträckta miljö, som berikas av gamla eller nya värderingar och som ständigt genomgår en dynamisk process av på varandra följande omvandlingar, kan nya stadsområden anses utgöra vittnesbörd om miljön stadda i ett utvecklingsstadium.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led ge (nytt)
ge)  korrigerande åtgärd: ytterligare avhjälpnings- och kompensationsåtgärder som exploatören kan vidta för att åtgärda oförutsedda negativa effekter eller förluster av biologisk mångfald som har fastställts vid genomförandet av projekt, och som kan uppkomma för att effekterna av konstruktionen eller driften av projekt för vilka tillstånd redan beviljats inte har åtgärdats i tillräcklig omfattning.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gf (nytt)
gf)  visuell konsekvensbedömning: visuell effekt definieras som en förändring i utseendet hos eller utsikten från ett skapat eller naturligt landskap och i urbana områden som ett resultat av utvecklingen som kan vara positiv (förbättring) eller negativ (försämring). Visuell konsekvensbedömning täcker också rivning av byggnader som är skyddade eller som är strategiskt viktiga för den traditionella orts- eller landskapsbilden. Den ska täcka den tydliga förändringen av den geologiska topologin och andra hinder såsom byggnader eller murar som begränsar utsikten mot naturen såväl som landskapets harmoni. Visuell effekt bedöms i stort med kvalitativa bedömningskriterier, som omfattar människans uppskattning av och samspel med landskapet och det värde som det ger en plats (genius loci).
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gg (nytt)
gg)  gemensamt förfarande: enligt det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar andra bestämmelser i annan relevant unionslagstiftning.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gh (nytt)
gh)  förenkling: minskning av antalet formulär och administrativa förfaranden samt inrättande av gemensamma förfaranden eller samordningsverktyg för att integrera de bedömningar som görs av många olika myndigheter. Detta innebär att fastställa gemensamma kriterier, effektivisera inlämningen av rapporter och stärka objektiva och vetenskapliga bedömningar.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 3
c)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:
c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:
3.   Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.
3.   Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 4
4.  Detta direktiv ska inte tillämpas på projekt som i detalj regleras genom särskild nationell lagstiftning, förutsatt att målen med detta direktiv, däribland tillhandahållandet av information, uppnås genom lagstiftningsförfarandet. Vartannat år från och med det datum som anges i artikel 2.1 i direktiv XXX [OPOCE vänligen för in numret på detta direktiv], ska medlemsstaterna informera kommissionen om hur de har tillämpat denna bestämmelse.
utgår
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 4a (ny)
(ca)  Följande punkt ska läggas till:
”4a. Medlemsstaterna ska utse den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna på ett sätt som garanterar deras fullständiga oberoende vid utförandet av de uppgifter som följer av detta direktiv. Den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna ska framför allt utses på ett sätt som förhindrar att de är beroende av, kopplade till eller underställda varandra, sina enheter eller exploatören. En ansvarig myndighet får inte utföra uppgifter enligt detta direktiv när det gäller ett projekt för vilket myndigheten själv är exploatör.”
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – punkt 1
(1a)  Artikel 2.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bland annat på grund av deras art, storlek eller lokalisering blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras påverkan innan tillstånd ges, efter samråd med allmänheten. Åtgärder för att kontrollera betydande negativ miljöpåverkan samt avhjälpnings- och kompensationsåtgärder ska, om så är lämpligt, vidtas av den ansvariga myndigheten när tillstånd ges. Dessa projekt anges i artikel 4.”
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – punkt 3
3.   Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning ska projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning.
3.   Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning kan projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning, utom i fall där medlemsstaterna bedömer att tillämpningen av dessa förfaranden skulle vara oproportionerlig.
Enligt det samordnade förfarandet ska den ansvariga myndigheten samordna de olika individuella bedömningar som krävs enligt berörda delar av unionslagstiftningen och som utfärdas av flera myndigheter, utan att det påverkar andra, motstridiga bestämmelser i annan tillämplig unionslagstiftning.
När det gäller projekt som omfattas av det samordnade förfarandet ska den ansvariga myndigheten samordna de olika individuella bedömningar som krävs enligt berörda delar av unionslagstiftningen och som utfärdas av de olika myndigheterna, utan att det påverkar annan tillämplig unionslagstiftning.
Enligt det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar andra, motstridiga bestämmelser i annan tillämplig unionslagstiftning.
När det gäller projekt som omfattas av det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar annan tillämplig unionslagstiftning.
Medlemsstaterna ska utse en myndighet som ska ansvara för tillståndsgivningen för varje projekt.
Medlemsstaterna kan utse en myndighet som ansvarar för tillståndsgivningen för varje projekt.
På begäran av en medlemsstat ska kommissionen ge det stöd som krävs för att fastställa och genomföra de samordnade eller gemensamma förfaranden som anges i denna artikel.
I alla miljökonsekvensbedömningar ska exploatören i miljörapporten visa att denne har beaktat all annan unionslagstiftning som är relevant för den föreslagna exploateringen för vilken enskilda miljökonsekvensbedömningar krävs.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – punkt 4
(2a)  Artikel 2.4 ska ersättas med följande:
”4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får medlemsstaterna i undantagsfall besluta, om detta föreskrivs i nationell lag, att ett visst projekt som enbart avser civil beredskap helt eller delvis ska undantas från föreskrifterna i detta direktiv, om tillämpningen av detta skulle inverka negativt på detta syfte.
Medlemsstaterna får i så fall informera den berörda allmänheten och samråda med den samt ska
a)  undersöka om någon annan form av bedömning skulle vara lämplig,
b)  se till att uppgifter som erhållits genom en sådan annan form av bedömning som avses i led a, uppgifter om beslutet att bevilja undantag samt skälen för detta görs tillgängliga för den berörda allmänheten,
c)  innan tillstånd ges, informera kommissionen om skälen för undantaget samt, när det är tillämpligt, bifoga de uppgifter som gjorts tillgängliga för de egna medborgarna.
Kommissionen ska genast vidarebefordra de mottagna handlingarna till övriga medlemsstater.
Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna punkt.”
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3
Artikel 3
Artikel 3
Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande
Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande
a)   befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt rådets direktiv 92/43/EEG(*) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(**),
a)   befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, medräknat flora och fauna, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt direktiv 92/43/EEG, 2000/60/EG och 2009/147/EG,
b)  mark, jord, vatten, luft och klimatförändring,
b)  mark, jord, vatten, luft och klimatförändring,
c)  materiella tillgångar, kulturarv och landskap,
c)  materiella tillgångar, kulturarv och landskap,
d)  samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b och c,
d)  samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b och c,
e)  utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga, hos de faktorer som avses i leden a, b och c, när det gäller katastrofrisker.”
e)  utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga, hos de faktorer som avses i leden a, b och c, när det gäller sannolika katastrofrisker.”
Ändring 55 och 127/rev
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 - punkterna 3, 4, 5 och 6
(4)  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
(4)  Artikel 4 ska ändras på följandesätt:
(a)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:
(a)  Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:
”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II ge information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A.
”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II och när medlemsstaten anser det relevant ge sammanfattande information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A. Den information som ska lämnas av exploatören ska hållas så kortfattad som möjligt och begränsas till de väsentliga punkter som gör det möjligt för den ansvariga myndigheten att fatta sitt beslut i enlighet med punkt 2.
4.   Vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga myndigheten beakta de urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över vilka urvalskriterier som ska användas finns i bilaga III.”
4.   Vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga myndigheten beakta de relevanta urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över urvalskriterier finns i bilaga III.”
(b)  Följande punkter ska läggas till som punkterna 5 och 6:
(b)  Följande punkter ska läggas till som punkterna 5 och 6:
”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den information som exploatören lämnar och, i tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Det beslut som anges i punkt 2 ska
”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den information som exploatören lämnar enligt punkt 3, där det är relevant med hänsyn till observationer från allmänheten och de ansvariga lokala myndigheterna och med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Det beslut som anges i punkt 2 ska
a)  innehålla uppgift om hur kriterierna i bilaga III har beaktats,
b)  innehålla uppgift om skälen till varför det krävs eller inte krävs en miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,
b)  innehålla uppgift om skälen till varför det krävs eller inte krävs en miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10, särskilt med hänsyn till de relevanta kriterier som förtecknas i bilaga III,
c)   innehålla en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga och minska betydande miljöpåverkan, i de fall det beslutas att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,
c)   innehålla en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga och minska betydande miljöpåverkan, i de fall det beslutas att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,
d)  offentliggöras.
d)  offentliggöras.
6.   Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom tre månader från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader. I så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.
6.   Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs enligt punkt 3. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten undantagsvis förlänga tidsfristen ytterligare en gång med en av medlemsstaten fastställd period på högst 60 dagar. I så fall ska den ansvariga myndigheten skriftligen informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum samt ställa de uppgifter som avses i artikel 6.2 till allmänhetens förfogande.
Om projektet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 i den här artikeln innehålla den information som anges i artikel 5.2.”
Om projektet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 i den här artikeln innehålla det yttrande som anges i artikel 5.2, om ett sådant yttrande har begärts i enlighet med den artikeln.”
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1
1.   Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering, den potentiella påverkans art, alternativ till projektet och i vilken utsträckning det är lämpligare att bedöma vissa frågor (bland annat bedömningen av alternativ) på olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån andra bedömningskrav. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV.
1.   Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören lägga fram en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på yttrandet i punkt 2 i den här artikeln, om ett sådant har begärts, och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering och den potentiella påverkans art. Miljörapporten ska även innehålla rimliga alternativ som exploatören övervägt, som är relevanta för det föreslagna projektet och dess specifika egenskaper. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som lämnas ska ingå i miljörapporten.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2
2.   Den ansvariga myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och exploatören, besluta hur omfattande och detaljerad den information ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa
2.   Om exploatören så kräver ska den ansvariga myndigheten efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och exploatören utfärda ett yttrande där det fastställs hur omfattande och detaljerad den information ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. Hit hör särskilt följande uppgifter:
a)  vilka beslut och yttranden som ska inhämtas,
b)  vilka myndigheter och delar av allmänheten som väntas vara berörda,
b)  vilka myndigheter och delar av allmänheten som väntas vara berörda,
c)  förfarandets olika stadier och deras varaktighet,
c)  förfarandets olika stadier och tidsramarna för deras varaktighet,
d)   skäliga och relevanta alternativ till projektet och dess specifika egenskaper,
d)   skäliga alternativ som exploatören kan överväga och som är relevanta för projektet, dess specifika egenskaper och dess betydande miljöpåverkan,
e)  de miljöförhållanden som avses i artikel 3 och som antas utsättas för betydande påverkan,
f)   vilken information som ska lämnas och som är relevant med hänsyn till vad som utmärker ett visst projekt eller en viss typ av projekt,
f)   vilken information som ska lämnas och som är relevant med hänsyn till vad som utmärker ett visst projekt eller en viss typ av projekt,
g)   vilken information och kunskap som finns och som kan inhämtas på andra beslutsnivåer eller genom annan unionslagstiftning, och de bedömningsmetoder som ska användas.
g)   vilken information och kunskap som finns och som kan inhämtas på andra beslutsnivåer eller genom annan unionslagstiftning, och de bedömningsmetoder som ska användas.
Den ansvariga myndigheten kan även söka stöd från de auktoriserade och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten får senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter och om myndigheten anger skälen till detta.
Den ansvariga myndigheten kan även söka stöd från de oberoende, kvalificerade och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten får senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter och om myndigheten anger skälen till detta.
Ändring 106
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3
3.  För att garantera att de miljörapporter som avses i artikel 5.1 är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet ska
3.  För att garantera att de miljörapporter som avses i artikel 5.1 är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet ska
a)  exploatören se till att miljörapporten utarbetas av ackrediterade och tekniskt behöriga experter eller
a)  exploatören se till att miljörapporten utarbetas av behöriga experter och
b)  den ansvariga myndigheten se till att miljörapporten verifieras av ackrediterade och tekniskt behöriga experter och/eller nationella expertkommittéer.
b)  den ansvariga myndigheten se till att miljörapporten verifieras av tekniskt behöriga experter och/eller nationella kommittéer bestående av experter vilkas namn ska offentliggöras.
Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av ackrediterade och tekniskt behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.
Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.
Närmare bestämmelser om anlitande och val av ackrediterade och tekniskt behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna.
Närmare bestämmelser om anlitande och val av behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer och erfarenheter, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna.
Den myndighet som granskar miljökonsekvensbedömningen ska inte ha några egna intressen i eller ett särskilt förhållande till ärendet, så att eventuella intressekonflikter undviks.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5a (ny)
(5a)  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 5a
För gränsöverskridande projekt ska de berörda medlemsstaterna och grannländerna vidta de åtgärder som krävs för att se till att de respektive ansvariga myndigheterna samarbetar för att gemensamt sörja för en integrerad och samstämd gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning från ett tidigt planeringsstadium, i enlighet med gällande lagstiftning om EU-medfinansiering.
Vid projekt inom det transeuropeiska transportnätet ska eventuella konsekvenser för Natura 2000-nätverket slås fast med hjälp av TENtec-systemet, kommissionens programvara Natura 2000 och andra möjliga alternativ.”
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -a(nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 1
(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar eller sin territoriella behörighet kan antas bli berörda av ett projekt ges möjlighet att yttra sig över de uppgifter som lämnas av exploatören och över ansökan om tillstånd. I detta syfte ska medlemsstaterna utse de myndigheter som ska höras, antingen genom allmänna föreskrifter eller från fall till fall. De uppgifter som har inhämtats i enlighet med artikel 5 ska vidarebefordras till dessa myndigheter. Medlemsstaterna ska fastställa hur detta samråd ska gå till.”
Ändring 107
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -aa (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 2
(-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Allmänheten ska, via en central portal som är tillgänglig för allmänheten på elektronisk väg i enlighet med artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation*, genom offentliga meddelanden eller på annat lämpligt sätt, såsom med hjälp av elektroniska medier när sådana är tillgängliga, informeras på ett tidigt stadium under de beslutsförfaranden på miljöområdet som avses i artikel 2.2, och senast så snart som information rimligen kan ges:
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -ab (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 3
(-ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna ska inom rimliga tidsramar se till att allmänheten åtminstone via en central portal får tillgång till följande på elektronisk väg:
a)  All information som har samlats in i enlighet med artikel 5.
b)  I enlighet med den nationella lagstiftningen, de viktigaste rapporter och utlåtanden som har lämnats till den eller de ansvariga myndigheterna vid den tidpunkt då den berörda allmänheten informeras i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.
c)  I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation, annan information än den som avses i punkt 2 i den här artikeln, som är relevant för beslutet i enlighet med artikel 8 i detta direktiv och som blir tillgänglig efter det att den berörda allmänheten har informerats i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.”
Ändring 108
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -ac (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 5
(-ac)  Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5. Medlemsstaterna ska fastställa de närmare arrangemangen för hur allmänheten ska underrättas och hur det offentliga samrådet ska ske. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att relevanta uppgifter tillhandahålls via en central portal som är tillgänglig för allmänheten på elektronisk väg i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2003/4/EG.”
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7
7.   Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med ytterligare 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.
7.   Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med högst 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 6 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7a (ny)
(ba)  Följande punkt ska läggas till:
”7a. För att säkerställa att den berörda allmänheten deltar effektivt i beslutsprocesserna ska medlemsstaterna se till att kontaktinformation för enkel och snabb tillgång till den myndighet eller de myndigheter som ansvarar för att genomföra de uppgifter som avses i detta direktiv görs tillgänglig för allmänheten när som helst och oberoende av eventuella pågående specifika projekt som omfattas av miljökonsekvensbedömning, samt att allmänhetens åsikter och synpunkter har beaktats på vederbörligt sätt.”
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 7 – punkt 5a (ny)
(7a)  I artikel 7 ska följande punkt läggas till:
”5a. När det gäller gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse på transportområdet inom någon av de korridorer som avses i bilaga I till förordningen…+ om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa bör medlemsstaterna delta i samordningen av det offentliga samrådsarbetet. Samordnaren ska se till att projekteringen av ny infrastruktur sker genom ett omfattande offentligt samråd med alla berörda parter och det civila samhället. Samordnaren kan alltid föreslå lösningar för hur planen för korridoren ska utvecklas och genomföras på ett balanserat sätt.”
________________
+ EUT: nummer, datum och titel av förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (2011/0302(COD)).
Ändring 109, 93 och 130
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8
1.  Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. Beslutet att bevilja tillstånd ska därför innehålla följande uppgifter:
1.  Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska vederbörligen beaktas och bedömas i detalj vid tillståndsgivningen. När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan har fattats, ska den eller de ansvariga myndigheterna informera allmänheten enligt gällande förfaranden och låta allmänheten få tillgång till följande uppgifter:
a)  Den ansvariga myndighetens miljökonsekvensbedömning som avses i artikel 3 och de miljövillkor som bifogas beslutet, inklusive en beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativ påverkan.
a)  Resultaten från den ansvariga myndighetens miljökonsekvensbedömning som avses i artikel 3, inbegripet en sammanfattning av mottagna iakttagelser och synpunkter enligt artiklarna 6 och 7, och de miljövillkor som bifogas beslutet, inklusive en beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativ påverkan.
b)  De huvudsakliga skälen till att välja det aktuella projektet, framför andra alternativ som övervägts, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario).
b)   En översikt över de huvudalternativ som exploatören övervägt, med angivande av de huvudsakliga skälen till den valda lösningen, med beaktande av miljöeffekterna.
c)  En sammanfattning av mottagna synpunkter enligt artiklarna 6 och 7.
d)  En sammanfattande förklaring av hur miljöhänsyn har integrerats i tillståndsgivningen och hur resultaten av samråden och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats eller på annat sätt beaktats.
d)  En sammanfattande förklaring av hur miljöhänsyn har integrerats i tillståndsgivningen och hur miljörapporten och resultaten av samråden och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats eller på annat sätt beaktats.
För projekt som antas ha betydande negativ gränsöverskridande påverkan ska den ansvariga myndigheten ange om den inte har beaktat synpunkter som den utsatta medlemsstaten lämnat under de samråd som hållits i enlighet med artikel 7.
För projekt som antas ha betydande negativ gränsöverskridande påverkan ska den ansvariga myndigheten ange om den inte har beaktat synpunkter som den utsatta medlemsstaten lämnat under de samråd som hållits i enlighet med artikel 7.
2.   Om den ansvariga myndigheten, baserat på de samråd som hållits och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, kommer fram till att ett projekt kommer att få betydande negativ miljöpåverkan ska den ansvariga myndigheten, så snart som möjligt och i nära samarbete med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta ställning till om den miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses över och projektet ändras för att undvika eller minska dessa negativa effekter och om det behövs ytterligare avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder.
2.  Den ansvariga myndigheten ska, så snart som möjligt och efter att ha samrått med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta ställning till om tillståndsansökan bör avslås eller om den miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses över och projektet ändras för att undvika eller minska dessa negativa effekter och om det på grundval av gällande lagstiftning behövs ytterligare avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder.
Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda negativa effekter.
Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den, på grundval av gällande lagstiftning, se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan.
Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är.
Befintliga kontrollförfaranden som följer av annan unionslagstiftning kan användas i tillämpliga fall.
3.  När alla nödvändiga uppgifter har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och överlämnats till den ansvariga myndigheten, däribland eventuella specifika bedömningar som krävs enligt annan unionslagstiftning, och de samråd som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, ska den behöriga myndigheten färdigställa sin miljökonsekvensbedömning av projektet inom tre månader.
3.  När alla nödvändiga uppgifter har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och överlämnats till den ansvariga myndigheten, däribland eventuella specifika bedömningar som krävs enligt annan unionslagstiftning, och de samråd som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, ska den ansvariga myndigheten färdigställa sin miljökonsekvensbedömning av projektet inom en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar.
Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.
Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten undantagsvis förlänga tidsfristen ytterligare en gång med en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar; i så fall ska den ansvariga myndigheten skriftligen informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.
4.  Innan beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga myndigheten kontrollera att informationen i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt ifråga om planerade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt avhjälpa eventuella betydande negativa effekter.”
4a.  Beslutet att bevilja tillstånd får även fattas genom särskild nationell lagstiftning, förutsatt att den ansvariga myndigheten har utfört alla delar av miljökonsekvensbedömningen i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.
__________
EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1
1.   När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan har fattats, ska den eller de ansvariga myndigheterna informera allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 om detta enligt gällande förfaranden och låta allmänheten få tillgång till följande:
1.   När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan eller ett annat beslut för att uppfylla kraven i detta direktiv har fattats, ska den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna utan dröjsmål informera allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 om detta enligt nationella förfaranden, senast inom 10 arbetsdagar. Den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna ska låta allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 få tillgång till beslutet i enlighet med direktiv 2003/4/EG.
a)  Information om innehållet i beslutet och varje villkor som är knutet till detta.
b)  Information om de huvudsakliga skäl och överväganden som beslutet grundar sig på, och även om förfarandet för allmänhetens deltagande, efter att ha granskat miljörapporten och den berörda allmänhetens kommentarer och synpunkter.
c)  En beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativa effekter.
d)  I förekommande fall en beskrivning av de kontrollåtgärder som avses i artikel 8.2.”
Ändring 120
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2001/92/EU
Artikel 9a (ny)
(9a)  Efter artikel 9 ska följande artikel införas:
”Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att den eller de behöriga myndigheterna vid fullgörandet av de skyldigheter som följer av detta direktiv inte hamnar i en intressekonflikt på grund av lagstiftning som är bindande för dem.”
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 10 – punkt 1
(9b)  Artikel 10.1 ska ersättas med följande:
”Bestämmelserna i detta direktiv ska inte påverka de ansvariga myndigheternas skyldighet att iaktta de begränsningar som åläggs genom nationella lagar och andra författningar samt tillämplig rättspraxis om affärs- och industrihemligheter, inklusive immateriella rättigheter, och om hänsynstagande till allmänna intressen, förutsatt att de uppfyller kraven i direktiv 2003/4/EG.”
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9c (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 10a (ny)
(9c)  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 10a
Medlemsstaterna ska fastställa regler om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. De sanktioner som föreskrivs måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.”
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9d (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2
(9d)  Artikel 11.4 andra stycket ska ersättas med följande:
Sådana förfaranden ska vara adekvata och effektiva, ge möjlighet att begära ett interimistiskt föreläggande samt vara rättvisa, snabba och inte oöverkomligt kostsamma.”
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 b – punkt 5a (ny)
5a.  När så anses vara lämpligt med tanke på korrekta miljökonsekvensbedömningar och de särskilda förutsättningarna inom vissa ekonomiska sektorer, ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och den berörda sektorn utarbeta sektorspecifika riktlinjer och kriterier som ska följas för att förenkla och underlätta standardiseringen av miljökonsekvensbedömningar.
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1
1.   Medlemsstaterna ska senast den [DATUM] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med ett dokument som visar förhållandet mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.
1.   Medlemsstaterna ska se till att de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv har trätt i kraft senast den ...+. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med ett dokument som visar förhållandet mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.
+ EUT: datum: 24 månader efter det att detta direktiv har trätt ikraft.
Ändring 110
Förslag till direktiv
Artikel 3
Projekt där tillståndsansökan har lämnats före det datum som avses i artikel 2.1 första stycket och där miljökonsekvensbedömningen inte har slutförts före detta datum ska omfattas av kraven i artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt detta direktiv.
Projekt där tillståndsansökan har lämnats före det datum som avses i artikel 2.1 första stycket och där miljökonsekvensbedömningen inte har slutförts före detta datum ska omfattas av kraven i artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt detta direktiv, om exploatören ansöker om att fortsätta miljökonsekvensbedömningen av sitt projekt i enlighet med bestämmelserna i deras ändrade lydelse.
Ändring 79, 112 och 126
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I
(-1) Bilaga I ska ändras på följande sätt:
(a)  Titeln ska ersättas med följande:
”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.1 (PROJEKT SOM OMFATTAS AV OBLIGATORISK MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)”
(b)  Följande punkt ska införas:
”4a. Gruvdrift i dagbrott och liknande öppna utvinningsindustrier.”
(c)  Punkt 7 a ska ersättas med följande:
”a) Anläggning av järnvägslinjer för fjärrtrafik samt flygplatser.”
(d)  Följande punkter ska införas:
”14a. Prospektering, vilken begränsas till den etapp som inbegriper tillämpning av hydraulisk sprickbildning, och utvinning av råolja och/eller jordgas som uppfångats i lager av skiffergas eller i andra sedimentära klippformationer med samma eller mindre genomtränglighet och porositet, oavsett de kvantiteter som utvinns.
14b.  Prospektering, vilken begränsas till den etapp som inbegriper tillämpning av hydraulisk sprickbildning, och utvinning av naturgas från kolbäddar, oavsett de kvantiteter som utvinns.”
(e)  Punkt 19 ska ersättas med följande:
”19. Stenbrott och gruvdrift i dagbrott där verksamhetsområdet är mer än 25 hektar, anläggningar för guldutvinning genom cyanidlakning eller torvutvinning med ett verksamhetsområde över 150 hektar.
(f)  Följande punkt ska läggas till:
”24a. Temaparker och golfbanor anlagda i områden med vattenbrist, hög risk för ökenutbredning eller torka.”
Ändring 80
Förslag till direktiv
Bilaga – led -1a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II
(-1a) Bilaga II ska ändras på följande sätt:
(a)  Titeln ska ersättas med följande:
”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.2 (PROJEKT SOM OMFATTAS AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING EFTER MEDLEMSSTATERNAS SKÖN)”
(b)  Följande ska införas i punkt 1:
fa) Fiske som avser vild fisk.”
(c)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
”c) Forskning och prospektering som avser mineraler och utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag.”
(d)  Punkt 10 d ska utgå.
(e)  Följande ska införas i punkt 13:
”aa) All rivning av projekt som förtecknas i bilaga I eller i denna bilaga och som kan ha betydande negativa effekter på miljön.”
Ändring 81
Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A
BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.3
BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.3 (SAMMANFATTANDE UPPGIFTER SOM EXPLOATÖREN LÄMNAR OM DE PROJEKT SOM FÖRTECKNAS I BILAGA II)
1.  En beskrivning av projektet, däribland särskilt
1.  En beskrivning av projektet, däribland
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, under uppbyggnads- och driftfaserna,
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under yta respektive jord, under uppbyggnads-, drift- och rivningsfaserna,
b)   en beskrivning av projektets lokalisering, i synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten.
b)   en beskrivning av projektets lokalisering, i synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten.
2.   En beskrivning av sådan betydande miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till.
2.   En beskrivning av sådan betydande miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till.
3.   En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av
3.   En beskrivning av projektets troliga, mer betydande miljöpåverkan, däribland risker för den berörda befolkningens hälsa samt konsekvenserna för landskapet och kulturarvet till följd av
a)  förväntade restprodukter och utsläpp samt alstrande av avfall,
a)  förväntade restprodukter och utsläpp samt i förekommande fall alstrande av avfall,
b)  utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.
b)  utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald (inklusive hydromorfologiska förändringar).
4.   En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga eller minska betydande negativ miljöpåverkan.”
4.   En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga eller minska betydande negativ miljöpåverkan, särskilt när den anses vara oåterkallelig.
Ändring 124
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c - led ii
ii)  kustområden,
ii)  kustområden och marin miljö,
Ändring 83 och 129/rev
Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV
BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 5.1
BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 5.1 (UPPGIFTER SOM EXPLOATÖREN SKA LÄMNA I MILJÖRAPPORTEN)
1.  En beskrivning av projektet, däribland särskilt
1.  En beskrivning av projektet, däribland särskilt
(-a)  en beskrivning av projektets lokalisering,
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten och mark under uppbyggnads- och driftfaserna,
a)   en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten och mark under uppbyggnads-, drift- och, i förekommande fall, rivningsfaserna,
aa)  en beskrivning av energikostnaderna, kostnaderna för återvinning av avfall från rivningen och förbrukningen av ytterligare naturresurser när ett rivningsprojekt genomförs,
b)   en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald) som används,
b)   en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald) som används,
c)   en uppskattning av typ och mängd av förväntade restprodukter och utsläpp (vatten-, luft- och markföroreningar (ovan och under jord), buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, m.m.) som uppkommer när verksamheten pågår.
c)   en uppskattning av typ och mängd av förväntade restprodukter och utsläpp (vatten-, luft- och markföroreningar (ovan och under jord), buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, m.m.) som uppkommer när verksamheten pågår.
2.   En beskrivning av aspekter som rör teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ som beaktats (t.ex. i fråga om projektets utformning, teknisk kapacitet, storlek och omfattning), inklusive angivelse av det alternativ som har minst miljöpåverkan, samt angivelse av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts, bland annat med hänsyn till miljöpåverkan.
2.   En beskrivning av aspekter som rör teknik, lokalisering m.m. hos de rimliga alternativ som exploatören övervägt (t.ex. i fråga om projektets utformning, teknisk kapacitet, storlek och omfattning), som är relevanta för det föreslagna projektet och dess specifika egenskaper samt angivelse av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts.
3.  En beskrivning av relevanta aspekter av det befintliga miljötillståndet och hur detta väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario). Denna beskrivning bör omfatta eventuella befintliga miljöproblem som är relevanta för projektet, t.ex. problem i områden som är av särskild miljömässig betydelse och utnyttjandet av naturresurser.
3.  En beskrivning av relevanta aspekter av det aktuella miljötillståndet och hur detta väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), och där de naturliga eller samhälleliga avvikelserna från referensscenariot rimligtvis kan förutses. Denna beskrivning bör omfatta eventuella befintliga miljöproblem som är relevanta för projektet, t.ex. problem i områden som är av särskild miljömässig betydelse och utnyttjandet av naturresurser.
4.   En beskrivning av sådan väsentlig miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till, däribland särskilt i fråga om befolkning, människors hälsa, fauna, flora, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, mark (markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering, hårdgörning) vatten (kvantitet och kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, möjligheten att begränsa dessa, effekter kopplade till anpassning, om projektet tar hänsyn till risker förenade med klimatförändringen) materiella tillgångar, kulturarv, inklusive det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet, och landskapet; denna beskrivning bör även omfatta samverkan mellan de nämnda faktorerna, samt de nämnda faktorernas utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga när det gäller katastrofrisker.
4.   En beskrivning av sådan väsentlig miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till, däribland särskilt i fråga om befolkning, människors hälsa, fauna, flora, biologisk mångfald via dess fauna och flora, mark (markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering, hårdgörning) vatten (kvantitet och kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimat (utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, möjligheten att begränsa dessa, effekter kopplade till anpassning, om projektet tar hänsyn till risker förenade med klimatförändringen) materiella tillgångar, kulturarv, inklusive det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet, och landskapet; denna beskrivning bör även omfatta samverkan mellan de nämnda faktorerna, samt de nämnda faktorernas utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga när det gäller katastrofrisker.
5.  En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av bland annat,
5.  En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av bland annat,
a)  projektet som helhet,
a)  projektet som helhet,
b)   utnyttjandet av naturresurser, bland annat mark, jord, vatten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, där hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången till dessa resurser även i ljuset av förändrade klimatvillkor,
b)   utnyttjandet av naturresurser, bland annat mark, jord, vatten, och biologisk mångfald, medräknat flora och fauna,
c)   utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,
c)   utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,
d)   risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller katastrofer),
d)   risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller katastrofer) som rimligen kan anses vara karakteristiska för projekttypen,
e)  effekternas kumulering med andra projekt och verksamheter,
e)  effekternas kumulering med andra befintliga och/eller godkända projekt och verksamheter i den utsträckning de är belägna i det geografiska område som sannolikt kommer att påverkas och som ännu inte byggts ut eller är i drift, och utan att det ska vara nödvändigt att beakta annan information än befintlig eller offentligt tillgänglig information om dessa projekt,
f)  utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk,
f)  utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk,
g)  teknik och ämnen som använts,
g)  teknik och ämnen som använts,
h)  hydromorfologiska förändringar.
h)  hydromorfologiska förändringar.
Beskrivningen av betydande effekter som antas uppstå bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, gränsöverskridande, kort-, medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet. Vid beskrivningen bör hänsyn tas till de miljömål som fastställts på EU- eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för projektet.
Beskrivningen av betydande effekter som antas uppstå bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, gränsöverskridande, kort-, medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet. Vid beskrivningen bör hänsyn tas till de miljömål som fastställts på unionsnivå eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för projektet.
6.   En beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma de miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.
6.   En beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma de miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.
7.   En beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter begränsas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.
7.   En beskrivning av planerade prioriterade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt i sista hand motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter förebyggs, minskas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.
8.   En bedömning av de katastrofrisker och olycksrisker som projektet kan vara känsligt för och, i förekommande fall, en beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga sådana risker, samt beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som krävs enligt direktiv 96/82/EG i ändrad lydelse).
8.   En bedömning av de sannolika katastrofrisker och olycksrisker som projektet kan vara känsligt för och, i förekommande fall, en beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga sådana risker, samt beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och krav som härrör från annan EU-lagstiftning eller internationella konventioner).
9.   En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående punkter.
9.   En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående punkter.
10.   En beskrivning av eventuella problem (tekniska brister eller bristande sakkunskap) som exploatören stött på vid sammanställningen av den information som krävs och en angivelse av de källor som använts vid beskrivningar och bedömningar, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.”
10.   En beskrivning av eventuella problem (tekniska brister eller bristande sakkunskap) som exploatören stött på vid sammanställningen av den information som krävs och en angivelse av de källor som använts vid beskrivningar och bedömningar, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.”

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0277/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy