Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0427(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0232/2013

Внесени текстове :

A7-0232/2013

Разисквания :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Гласувания :

PV 10/10/2013 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0416

Приети текстове
PDF 301kWORD 41k
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург
Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0873),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0506/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол №2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид поетия с писмо от 14 юни 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A7-0232/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 октомври 2013 г.с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur)
P7_TC1-COD(2011)0427

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1052/2013.)ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯИзявление на Европейския парламентЕвропейският парламент изтъква, че институциите на ЕС следва да се стремят да използват подходяща и неутрална терминология в законодателните текстове, когато разглеждат въпроса за граждани на трети държави, чието присъствие на територията на държавите членки не е било разрешено от органите на държавите членки или разрешението вече е прекратено. В посочените случаи институциите на ЕС следва да избягват употребата на думата „нелегален“, когато е възможно да се намери алтернативна дума и при всички случаи, когато става въпрос за хора следва да се използва термина „незаконни мигранти.

Правна информация - Политика за поверителност