Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0427(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0232/2013

Esitatud tekstid :

A7-0232/2013

Arutelud :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Hääletused :

PV 10/10/2013 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0416

Vastuvõetud tekstid
PDF 206kWORD 25k
Neljapäev, 10. oktoober 2013 - Strasbourg
Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0873),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkti d, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0506/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 14. juuni 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A7-0232/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. oktoobril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (Eurosur)
P7_TC1-COD(2011)0427

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1052/2013) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus

Euroopa Parlament toonitab, et ELi institutsioonid peaksid püüdma kasutada seadusandlikes tekstides asjakohast ja neutraalset terminoloogiat kolmandate riikide niisuguste kodanike küsimuse käsitlemisel, kelle viibimiseks liikmesriikide territooriumil ei ole liikmesriikide ametiasutused luba andnud või kelle viibimine seal ei ole enam lubatud. Niisugustel juhtudel peaksid ELi institutsioonid vältima inglise keeles sõna „illegal” (ebaseaduslik) kasutamist, kui on võimalik leida alternatiivne sõnastus, ja igal juhul tuleks isikutele viitamisel kasutada terminit „irregular migrants” (ebaseaduslikud rändajad).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika