Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0427(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0232/2013

Pateikti tekstai :

A7-0232/2013

Debatai :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Balsavimas :

PV 10/10/2013 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0416

Priimti tekstai
PDF 292kWORD 28k
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 10 d. - Strasbūras
Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. spalio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0873),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies d punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0506/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 14 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0232/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. spalio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur)
P7_TC1-COD(2011)0427

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1052/2013.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTO PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Europos Parlamentas pabrėžia, kad sprendžiant trečiųjų šalių piliečių, kuriems valstybių narių valdžios institucijos nesuteikė arba nepratęsė leidimo būti valstybių narių teritorijoje, klausimą ES institucijos teisėkūros aktuose turėtų stengtis naudoti tinkamus ir neutralius terminus. Tokiais atvejais ES institucijos tuomet, kai įmanoma rasti kitokią formuluotę, turėtų vengti vartoti žodį „nelegalus“, o visais atvejais kalbant apie asmenis reikėtų vartoti žodžius „neteisėti mingrantai“.

Teisinė informacija - Privatumo politika