Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0427(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0232/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0232/2013

Debates :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Balsojumi :

PV 10/10/2013 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0416

Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 26k
Ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris - Strasbūra
Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0873),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 2. punkta d) apakšpunktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0506/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 14. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0232/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (Eurosur)
P7_TC1-COD(2011)0427

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1052/2013.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTA PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums

Eiropas Parlaments uzsver, ka ES iestādēm vajadzētu censties lietot atbilstošu un neitrālu terminoloģiju normatīvajos tekstos, kuri attiecas uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas uzturas dalībvalstu teritorijā bez iestāžu izsniegtas uzturēšanās atļaujas vai kuru uzturēšanās atļaujai ir beidzies termiņš. Šādos gadījumos gadījumā ES iestādes nedrīkstētu lietot vārdu „nelegāls”, ja var atrast citu aizstājošu formulējumu, un, vienmēr minot šādas personas, ir jālieto termins „nelikumīgi migranti”.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika