Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0427(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0232/2013

Teksty złożone :

A7-0232/2013

Debaty :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Głosowanie :

PV 10/10/2013 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0416

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 24k
Czwartek, 10 października 2013 r. - Strasburg
Europejski system nadzoru granic (EUROSUR) ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system nadzoru granic (EUROSUR) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0873),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0506/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 14 czerwca 2013 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0232/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego europejski system nadzorowania granic (EUROSUR)
P7_TC1-COD(2011)0427

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1052/2013.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski podkreśla, że instytucje UE powinny dążyć do stosowania właściwej i neutralnej terminologii w aktach prawnych dotyczących obywateli państw trzecich, którzy nie posiadają zezwolenia władz państw członkowskich na przebywanie na terytorium państw członkowskich lub których zezwolenie w tym zakresie straciło ważność. W takich przypadkach instytucje UE powinny unikać stosowania przymiotnika „nielegalny”, jeżeli można znaleźć inne sformułowanie, a we wszystkich przypadkach, kiedy jest mowa o osobach, powinny one używać sformułowania „migranci o nieuregulowanym statusie”.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności