Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0427(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0232/2013

Ingivna texter :

A7-0232/2013

Debatter :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0416

Antagna texter
PDF 199kWORD 26k
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg
Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0873),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0506/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 juni 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0232/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)
P7_TC1-COD(2011)0427

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1052/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Uttalande från Europaparlamentet

Europaparlamentet betonar att EU-institutionerna bör sträva efter att använda en lämplig och neutral terminologi i lagtexter när man behandlar frågan om tredjelandsmedborgare vars närvaro på medlemsstaternas territorium inte godkänts av medlemsstaternas myndigheter eller inte längre tillåts. I dessa fall bör EU-institutionerna undvika att använda orden "olaglig" eller "illegal" om det går att hitta en annan formulering, och man bör alltid hänvisa till personer som "irreguljära migranter".

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy