Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0066(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0131/2013

Внесени текстове :

A7-0131/2013

Разисквания :

PV 10/10/2013 - 5
CRE 10/10/2013 - 5

Гласувания :

PV 10/10/2013 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0417

Приети текстове
PDF 355kWORD 22k
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург
Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий ***I
P7_TA(2013)0417A7-0131/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2012)0136),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 192, параграф 1 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе предложението до Парламента (C7–0087/2012),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно използването на делегирани актове и относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 192, параграф 1от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 24 май 2012 г.(1),

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 14 юни 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0131/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 140.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 октомври 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията
P7_TC1-COD(2012)0066

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/56/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност