Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0066(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0131/2013

Predkladané texty :

A7-0131/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 5
CRE 10/10/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0417

Prijaté texty
PDF 282kWORD 21k
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg
Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium ***I
P7_TA(2013)0417A7-0131/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0136),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 192 ods. 1 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0087/2012),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k používaniu delegovaných aktov a navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 24. mája 2012(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0131/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 140.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. októbra 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch, a gombíkových článkov s nízkym obsahom ortuti na trh, a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/603/ES
P7_TC1-COD(2012)0066

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2013/56/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia