Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2586(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0433/2013

Předložené texty :

B7-0433/2013

Rozpravy :

PV 09/10/2013 - 20
CRE 09/10/2013 - 20

Hlasování :

PV 10/10/2013 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0419

Přijaté texty
PDF 212kWORD 24k
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk
Posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU
P7_TA(2013)0419B7-0433/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2013 o posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací (2013/2586(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. prosince 2012 nazvané „Posílení spolupráce při prosazování práva v EU: Evropský model pro výměnu informací (EIXM)“ (COM(2012)0735),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 7. prosince 2012 o provádění rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti („prümské rozhodnutí“) (COM(2012)0732),

–  s ohledem na Stockholmský program, strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie a strategii pro správu informací pro vnitřní bezpečnost EU,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie(1),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 87 této smlouvy,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací (EIXM) (O-000067/2013 – B7–0501/2013),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Stockholmský program uznal, že je v zájmu posílení bezpečnosti občanů EU třeba dosáhnout větší soudržnosti a konsolidovat rozsáhlý balíček opatření pro sběr, zpracovávání a sdílení informací mezi donucovacími orgány v EU;

B.  vzhledem k tomu, že strategie vnitřní bezpečnosti vyzvala k vypracování komplexního modelu výměny informací;

C.  vzhledem k tomu, že přeshraniční výměna informací je základem spolupráce při prosazování práva v EU a že je obzvlášť relevantní u oblasti bez vnitřních pohraničních kontrol; vzhledem k tomu, že přeshraniční kriminalita v EU vzrůstá, takže je čím dál tím důležitější zajistit účinnou a bezpečnou výměnu informací v oblasti prosazování práva, která bude dodržovat zásady ochrany osobních údajů a základní práva;

1.  konstatuje, že sdělení podrobně přezkoumávají jednotlivé stávající přeshraniční nástroje a kanály výměny informací v oblasti prosazování práva v EU; je přesvědčen, že současná konfigurace různých nástrojů a mechanismů je příliš komplikovaná a roztříštěná, což vede k neefektivnímu využívání těchto nástrojů, k nedostatečnému demokratickému dohledu na úrovni EU a v některých případech k nedostatečné funkčnosti a přístupu;

2.  vyzývá Komisi, aby zmapovala právní předpisy EU a členských států (včetně mezinárodních dohod, a to i dohod dvoustranných) upravující přeshraniční výměnu informací pro účely prosazování práva; souhlasí s Komisí, že je nezbytné získat smysluplnější statistiky s cílem změřit skutečný přínos příslušných nástrojů, a vyzývá k provedení nezávislého externího vyhodnocení stávajících nástrojů Unie v oblasti výměny informací pro účely prosazování práva s cílem posoudit jejich měřitelný dopad;

3.  podporuje doporučení Komise, aby byly stávající nástroje a kanály zracionalizovány (např. standardní využívání kanálu Europolu a vytvoření vnitrostátních jednotných kontaktních míst) a byla zdokonalena odborná příprava a zvýšeno povědomí o přeshraniční výměně informací; vyjadřuje však své zklamání nad skutečností, že Komise nepředložila ctižádostivější vizi, která by byla více zaměřena na budoucnost, jak ji k tomu vyzýval Stockholmský program a strategie vnitřní bezpečnosti, neboť taková vize by mohla vést k zahájení politické diskuse o tom, jak pozměnit a optimalizovat sdílení údajů pro účely prosazování práva v EU při současném zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů a soukromí; rozhodně Komisi vybízí k tomu, aby takovou vizi předložila a navrhla propracovaný rámec pro výměnu údajů pro účely prosazování práva založený na zásadách, jako je nezbytnost, kvalita, proporcionalita, účinnost a odpovědnost, a zahrnující řádné posouzení ve světle zásady dostupnosti a koncepce křížové kontroly;

4.  vyzývá Komisi k tomu, aby vyhodnotila možnosti automatizace manuálních procesů při provádění stávajících nástrojů s cílem zajistit vyšší účinnost podle studie, kterou provedlo několik členských států v rámci Pracovní skupiny pro ochranu údajů a výměnu informací (DAPIX), a zvážila vytvoření univerzálního formátu pro výměnu informací s cílem urychlit kladné vyřizování žádostí;

5.  upozorňuje na skutečnost, že rozmanitost nástrojů přeshraniční výměny informací pro účely prosazování práva, včetně poskytování přeshraničního přístupu do vnitrostátních databází, vede k roztříštěnému a nejasnému režimu ochrany údajů, který je často založen na nejnižším společném jmenovateli a je nesystematický; v tomto ohledu opakuje svůj postoj, že je třeba co nejdříve přijmout návrh směrnice o ochraně údajů;

6.  vyzývá Komisi, aby s cílem posílit a zlepšit systém výměny informací prosazovala opatření zaměřená na posílení účinného systému, který zároveň zajistí ochranu dat, jak je uvedeno ve stanovisku Evropského inspektora ochrany údajů, a sice na základě návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Europolu a o zrušení rozhodnutí č. 2009/371/SVV;

7.  konstatuje, že pro rostoucí počet členských států se prümské rozhodnutí stalo rutinním nástrojem v přeshraniční policejní spolupráci a vyšetřování trestné činnosti; vyjadřuje politování nad značným zpožděním, které doprovází provádění prümského rozhodnutí v některých členských státech; souhlasí s Komisí, že další rozvoj tohoto nástroje by měl být zvažován až poté, co bude dosaženo jeho plného provedení; vyzývá dotčené členské státy, aby plně a řádně provedly prümské rozhodnutí, tak aby mohlo být využíváno v maximální možné míře;

8.  upozorňuje na skutečnost, že prümské rozhodnutí bylo přijato v rámci tehdejšího třetího pilíře a že nad jeho prováděním není vykonáván dostatečný demokratický dohled a kontrola ze strany Parlamentu; vyzývá Komisi, aby urychleně předložila návrhy s cílem převést nástroje stávající přeshraniční policejní spolupráce, které byly přijaty v rámci tehdejšího třetího pilíře (jako je např. prümské rozhodnutí či tzv. švédská iniciativa), do právního rámce Lisabonské smlouvy;

9.  připomíná, že evropský policejní výcvik přispívá k posílení vzájemné důvěry mezi policejními složkami, čímž podporuje kvalitnější výměnu informací a přeshraniční spolupráci, a proto je třeba jej udržovat a nadále rozvíjet;

10.  pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Komisi a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí